Objekt

Title: Zaproszenie na koncert semestralny, 2007 r.