Kolekcja

Projekt "Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD"

„Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD” to projekt realizowany przez Bibliotekę Śląską w roku 2015, finansowany ze środków rządowego Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: „Digitalizacja”. Wysokość dofinansowania projektu wyniosła 200082 zł.

Projekt stanowi kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX wieku, udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności. Zdecydowano się na edycje często udostępnianych czytelnikom i cytowanych w pracach naukowych śląskich publikacji o charakterze prawno-urzędowym z lat 1842-1940.

Wybrane tytuły polskojęzyczne to:
"Gazeta Powiatowa Powiatu Świętochłowickiego"
"Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego" + dod. "Wiadomości Statystyczne Powiatu Katowickiego"
"Preliminarz Budżetowy Województwa Śląskiego"
"Śląsko ­Dąbrowski Dziennik Wojewódzki" i nast. do "Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego"
"Tygodnik Powiatowy na Powiat Lubliniecki"
"Tygodnik Powiatowy na Powiat Rybnicki"
"Tygodnik Urzędowy Miasta Chorzowa"
"Tygodnik Urzędowy na Miasto Królewską Hutę"

Tytuły niemieckojęzyczne:
Amtsblatt der Königlichen Eisenbahndirektion zu Kattowitz
Hindenburger KreisBlatt
Kattowitzer Stadtblatt
Neisser KreisBlatt
Ratiborer KreisBlatt
Zabrzer KreisBlatt

Łącznie projekt przyniesie około 13560 nowych publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie.
Wybrane tytuły uzupełniają zbiór dostępnych już w ŚBC publikacji urzędowych ( http://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=wykaz-publikacji-urzedowych), który dokumentuje szczegółowo zarówno życie codzienne jak i okresy istotnych zmian historycznych w regionie, w tym przede wszystkim czas tworzenia się administracji województwa śląskiego w latach 20. XX w. W ramach projektu wprowadzone zostaną do obiegu dokumenty często pomijane w polityce digitalizacyjnej bibliotek z powodu błędnie zakładanej małej popularności, z założeniem docelowego scalenia (z innymi ośrodkami) rozproszonych zbiorów w postaci cyfrowej, co znacząco ułatwi badania śląskoznawcze, podejmowane w wielu ośrodkach naukowych, także zagranicą.
Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacji w postaci m.in. skanera dziełowego, czterech stanowisk skanujących, 2 stanowisk korektorsko-redaktorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Sprzęt przeznaczony jest do dyspozycji wolontariuszy od lat zasilających swą pracą zasoby ŚBC.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji