/p0001.djvu

			'1 '1 


242516  KATALOG [ 
I. LOKALNEJ WYSTA\tVY 
ł ł 
PRAC UCZNIÓW 
RĘKODZIELNICZO- PRZEMYSŁOWYCH 
ł -i- i 
, 
ZABYTKOW CECtlOWYCtl 
I . WE LWOWIE ł 
- 
1905. 
i 

 ł 
i LWÓW. ł 
J ( 
NAKŁADEM KOMITETU WYSTAWOWEGO. 
1905. ;J'
 
, " 
"'I/N/))" ' 
0/
		

/p0002.djvu

			łZA T ALOG 


I. LOKALNEJ WYSTAWY PRAC UCZNIÓW 
PRZEMYSŁOWO- RĘKODZIELNICZYCH 


-i- 


ZABYTKÓW CECHOWYCH 


WE LWOWIE 


1905.  J'Ir.3jJ 
ANT. Tł...0FIL LcJDA 
L.Wuw, ul. Piekarska 89. 


LWÓW. 
NAKŁADEM KOMITETU WYSTAWOWEGO. 
1905. 


t
		

/p0003.djvu

			G '1 
 1(1 


2YL5
b 
I 


,zu./},G/j. 


N !l: ł"j t- 1 


.; 
'.J.!-j 
f 


/ 

 


-<' 


Drukiem W. A. Szyjkowskiego, ul. Kopernika S,
		

/p0004.djvu

			'\ "" 


Słowo wstępne. 


Rozwój instytucyi wystaw terminatorskich w in- 
nych krajach spowodował Izbę rękodzielniczą lwow- 
'ską do żywego zajęcia się tą sprawą. Od dłuż- 
-szego też czasu czyniła Izba starania, aby ogół rę- 
kodzielników przychylnie dla wystawy tego rodzaju 
usposobić - co też obecnie udało się jej w zu- 
pełności . 
W tym oto roku wszystkie stowarzyszenia 
przemysłowe lwowskie oświadczyły się za urzą- 
dzeniem wystawy; a na zgromadzeniu w Izbie ręko- 
dzielniczej w dniu 15 marca b. r. powstał pierwszy 
zawiązek komitetu wystawowego, złożony z dele- 
gatów poszczególnych korporacyj. 
Komitet uzupełnił się wkrótce, dzięki życzJi- 
'wej gotowości Wydziału krajowego, Izby handlo- 
wej i przemysłowej, Rady miasta Lwowa i Rady 
szkolnej krajowej, które to instytucye poparły wy- 
datnie usiłowania Izby rękodzielniczej przez zasi- 
.lenie wybranego z jej łona Komitetu swymi Dele- 
gatami, oraz przez uzupełnienie zasiłkami fuduszów 
Komitetu, złożonych pierwotnie z kwot, przyzna- 
nych na ten cel przez poszczególne stowarzy- 
szenia. 


.
		

/p0005.djvu

			4 


. 


Podnosząc z uznaniem ofiarność tych insty- 
tucyi, jako też innych, wymienionych w osobnem 
zestawieniu budżetowem uważamy za stosowne 
omówić tu pokrótce znaczenie wystaw tego ro- 
dzaju, jak nasza, urządzanych w innych krajach 
państwa systematycznie już od roku 1898. 
Celem wystaw prac uczniów przemysłowo- 
rękodzielniczych jest obudzenie wśród tych uczniów 
pożytecznego współzawodnictwa na polu zawodo- 
wego kształcenia się, oraz podniesienia nauki war- 
sztatowej na pewien wyższy poziom. Podniesienie 
zaś tej nauki to rzecz ważna, zarówno dla samej 
młodzieży przemysłowo - rękodzielniczej, jako też 
i dla majstrów, albowiem jakich sobie wycho- 
wają uczniów, takich też będą mieli współpra- 
cowników i następców. W ogóle sprawa należy- 
tego wychowywania i wykształcenia dorostu prze- 
mysłowego jest dla- całego przemysłu krajowego 
nadzwyczaj ważną; tem ważniejszą, że brak u nas 
specyalnych szkół rzemieślniczych, takich, jakie 
istnieją w innych krajach, a jakie u nas byłyby 
pożądane. 
Wystawy prac uczniów przemysłowo - ręko- 
dzielniczych, połączone z rozdzielaniem nagród za 
okazy godne odznaczenia są teŻ- i z tego względu 
ważne, że w czasach obecnych kary cielesne wy- 
cofane zostały z arsenału środków pedagogicznych; 
więc słuszną jest rzeczą zastąpić je nagradzaniem 
uczni pilnych i czyniących postępy, a zawstydz9-:" 
niem przez to samo uczni opieszałych i niezdarnych. 
Te właśnie względy, oraz życzenia sfer prze- 
mysłowo - rękodzielniczych, spowodowały ministe- 
ryum handlu do gorliwego zajęcia się sprawą 
wystaw terminatorskich. Wydało też wspomniane
		

/p0006.djvu

			5 


l 


ministeryum odpowiednie instrukcye co do urzą- 
dzania takich wystaw, oraz wyznaczyło pewne, co 
roku rozdzielić się mające - szkoda tylko, że bar- 
dzo nieznaczne kwoty, na nagrody dla uczniów, 
biorących udział w takich wystawach, które urzą- 
dzono przy zastosowaniu się do norm ministe- 
ryalnych. 
Podpisany Komitet zastosował się również do 
wspomnianych ministeryalnych instrukcyi, uzupeł- 
niając je atoli sposobami i czynnikami odpowia- 
dającymi naszym lokalnym stosunkom. Nadto zaś, 
celem obudzenia szerszego zajęcia się ogółu spra- 
wą wychowania i w jkształcenia młodzieży ręko- 
dzielniczej połączył nasz Komitet wystawę prac 
uczniów rękodzielniczych z drugą wystawą, a mia- 
nowicie z wystawą starodawnych zabytków ce- 
chowych, oraz nowszych insygniów i sztandarów 
stowarzyszeń przemysłowych, zebranych z całego 
kraju. 
Nadto w okresie wystawowym urządza Izba 
rękodzielnicza lwowska w porozumieniu i w połą- 
czeniu z Komitetem wystawy krajowy Zjazd prze- 
mysłowy, na którego dziennym porządku posta- 
wiono na pierwszem miejscu właśnie referat "O po. 
trzebie i pożyteczności prac uczniów rękodzielni- 
czych" obok tak ważnych spraw, jak reforma 
ustawy przemysłowej i utworzenie "Krajowego 
Związku stowarzyszeń przemysłowo 
 rękodzielni- 
czych" . 
Przy urządzeniu wystawy trzymał się Komitet 
przedmiotowego podz'iału na grupy; szczególniej- 
sze zaś baczenie poświęcił temu, aby wystawa ta 
była rzeczywiście wystawą prac uczni, oraz po czę- 
ści świeżych wyzwoleńców, wypisanych w roku
		

/p0007.djvu

			6 


wystawowym, a względnie nie dawniej jak przed 
rokiem. 


Dla ścisłości j prawdy - odrzucił Komitet 
wszelki blichtr i niepotrzebną dekoracyjność i ogra- 
niczył się do wystawienia okazów, sporządzonych 
przez uczni w zakresie właściwej praktyki war- 
sztatowej. 
Wobec ścisłego przestrzegania norm, wydanych 
przez ministeryum, nie dopuszczał też Komitet do 
udziału w wystawie uczniów bez wyboru - lecz 
planowo. Mimo to liczba wystawców (uczniów} 
i liczba okazów wystawowych w porównaniu z in- 
nemi miastami, jak n. p. Berno morawskie, Hra- 
dec, Linz, Pilzno Czeskie i t. d., jest stosunkowo 
wcale znaczną - tern bardziej, gdy się zważy, że 
uczniowie rękodzielniczy początkujący wyłączeni 
są od udziału w wystawie. 
Nie wszystkie zresztą rodzaje przemysłu i rę- 
kodzieła wzięły udział w wystawie naszej - czę- 
ścią z powodu małego przejęcia się tą sprawą, 
częścią z powodu słabego rozwoju lub innych 
przyczyn; żywimy jednak nadzieję, że dojście do 
skutku tej l-ej wystawy zachęci do współudziału 
w następnej także te czynniki, które na razie zo- 
stały na uboczu. 
Uwagi te kończymy zapewnieniem, że jeśli 
wystawa obudzi w uczniach naszych zacne współ- 
zawodnictwo i zamiłowanie zawodowej pracy, 
a nadto odezwie się szerszem echem i pobudzi 
stowarzyszenia przemysłowe po innych miastach 
całego naszego kraju do systematycznego urzą- 
dzania wystaw terminatorskich - to stanie się ten
		

/p0008.djvu

			7 


wynik najlepszą nagrodą za trudy, których stara- 
liśmy się nie żałować i za usiłowania, którym cały 
czas dobra przyświecała idea. 
Komitet 


I lOkalnej wystawy prac uczniów rękodzielniczych i wystawy 
starożytności cecJiowych we Lwowie. 


Stanisław Ciuchciński, prezes 
Aleksander Getritz, wiceprezes 
August Sołtyński, wiceprezes 
Bolesław Mikuliński, skarbnik 
Ferdynand Ohly, sekretarz i referent 
Zygmunt Korosteński, zastępca referenta.
		

/p0009.djvu

			Skład i organizacya Komitetu 


I. lokalnej wystawy prac uczniów rękodzielniczych i starożytności 
cechowych we Lwowie i tok jego czynności. 


Komitet wystawowy na ącznych posiedze- 
niach plenarnych i komisyjnych ułożył i uchwalił 
program i budżet wystawy, wystarał się o fundusze, 
przeprowadził organizacyę wystawy, oraz biura wy- 
stawowego; dokonał kontroli, która wykazała, że 
uczniowie rzeczywiście sami wykonali wystawowe 
okazy; zorganizował wystawę zabytków i nowszych 
insygniów cechowych; ułożył plan adaptacyi pałacu 
sztuki w parku Kilińskiego na pomieszczenie oka- 
zów wystawowych, przeprowadził instalacyę oka- 
zów wystawowych, ułożył katalog, zestawił komi- 
syę sędziów wystawowych (jurorów) i zarządził 
wszystko co potrzeba, celem doprowadzenia wy- 
stawy do końca, przedłożenia sprawozdania mini- 
sterstwu handlu i rozdania nagród wystawowych. 
Skład Komitetu wystawy, nad którą protekto- 
rat powierzono jednomyślną uchwałą Prezydentowi 
miasta Lwowa, a rękodzielnikowi, JWP. Michałowi 
Michalskiemu - przedstawia się następująco:
		

/p0010.djvu

			9 


PROTEKTOR: 


JWP. MICHAŁ MICHALSKI, 


Prezydent król. stoł. miasta Lwowa, majster kowalski, 
poseł na Sejm krajowy. 


Prezydyum Komitetu, oraz I. Komisya admini- 
stracyjna: 


P r e z e s: Stanislaw Ciuchciński, Wiceprezydent 
miasta Lwowa, majster blacharski,; 
W i c e p r e z e s: Aleksander Getritz, Prezes "Izby 
rękodzielniczej", radny miasta Lwowa, 
majster introligatorski; 
W i c e p r e z e s : August Soltyński, Delegat Wy- 
działu krajowego, nadinżynier c. k. kolei 
państwowych, członek krajowej Komisyi 
przemysłowej; 
S kar b n i k: Bolesław Mikuliński, Radny miasta, 
majster krawiecki; 
R e f e r e n t: Ferdynand Ohly, Sekretarz "Izby ręko- 
dzielniczej" i kierownik wystawy; 
C z ł o n k o w i e: juliusz Starkel, Delegat Wydziału 
krajowego, sekretarz krajowej Komisyj 
przemysłowej; 
Antoni Stefanowicz, Delegat c. k. Rady szkol- 
nej krajowej, c. k. Radca szkolny; 
józef Wczelak, Delegat Izby handlowej i prze- 
mysłowej we Lwowie, radca cesarski, 
właściciel fabryki stolarskiej; 
Aleksander Lisiewicz, Delegat Rady król. stoI. 
miasta Lwowa, radny miejski i adwokat 
krajowy;
		

/p0011.djvu

			10 


Edward Friedrich, Delegat Rady król. stoI. 
miasta Lwowa, właściciel fabryki mydła; 
R e f e rent - z a s t ę P c a: Zygmunt KorosteJlski, reda- 
ktor czasopisma przemysłowego "Dźwi- 
gnia", sekretarz biura wystawy; 


Prezydyum Komitetu działało jako organ wy- 
konawczy wszelkich komisyj, a w szczególności 
komisyi administracyjnej, której zadaniem były 
sprawy finansowe, ogólno-administracyjne i reda- 
kcyjne. Imieniem Komitetu podpisywali pisma: 
Prezes Stanisław CiuchciJlski względnie w zastęp- 
stwie wiceprezesi: pp. Aleksander Oetritz i August 
Sołtyński i referent główny Ferdynand Ohly. Oni 
też zorganizowali i nadzorowali biuro wystawy. 
Kasą Komitetu zawiadował p. Bolesław Mikuliński. 
Referentowi Z. Korosteńskiemu powierzono czyn- 
ności redakcyjne i napisanie całego katalogu przy 
współudziale pp. F. Oh lego i E. Webersfelda, 
z wyjątkiem działu wystawy starożytności cecho- 
wych, którego opracowania podjął się p. dr. Ale- 
ksander Czołowski. 


Biuro wystawy 
początkowo w ratuszu L piątro, potem także na 
placu powystawowym w parku Kilińskiego. 
Kierownik wystawy: Ferdynand Ohty. 
Kierownik biura i zarządca gmachu wystawy; 
Edward Webersfeld. 
Sekretarz działu wystawy prac uczmow rękodziel- 
niczych: Zygmunt Korosteński. 
Sekretarz działu wystawy starożytności cechowych: 
Roman Dyszkiewicz.
		

/p0012.djvu

			11 


II. Komisya organizacyjna czyli Komisya 
zgłoszeń. 
Utworzona z pierwotnego Komitetu agitacyj- 
nego, zajęła się ta Komisya zjednaniem jak naj- 
większej, o ile możności, liczby wystawców i oka- 
zów na wystawę, a następnie zbadała ich do- 
puszczalność i oddała akta Komisyi kontrolnej oraz 
instalacyjnej. 


Skład Komisyi: 
p r e z e s: Dr. Ernest Adam, Delegat Izby handlo- 
wej i przemysłowej i wicesekretarz tejże; 
W i c e p r e z e s: Franciszek Kwaśniewski, właści- 
ciel pracowni złotniczo-jubilerskiej; 
R e f e r e n t: Zygmunt Korosteński, redaktor i wy- 
dawca "Dżwigni"; 
C z ł o n k o w i e: Edward Kupczyński, Przełożony 
stowarzyszenia rymarzy i majster ry- 
marski; 
Michał Olszewski, współwłaściciel fabryki rę- 
kawiczek i gorsetów; 
Kazimierz Legeżyński, majster introligatorski; 
Jan Lauruk, Przełożony stow, ślusarzy i t. d, 
majster nożowniczy; 
Klemens Fedunio, Przełożony stow. introli- 
gatorów i t. d., majster introligatorski; 
Maryan Smoleński, Przełożony stow. blacha- 
rzy i t. d., majster blacharski; 
Stanisław Oetritz, majster introligatorski; 
Aleksander Weich, majster ślusarski; 
Tomasz Moos, majster mosiężniczy ; 
Karol Oiirtler, majster blacharski. 
Komisya ta odbyła szereg posiedzeń kilka 
konferencyi poufnych.
		

/p0013.djvu

			12 


III. Komisya techniczno - instalacyjna. 
Zakres działania: Ułożenie planu roz- 
mieszczenia okazów wystawowych według grup; 
adaptacya użyczonego przez Radę miasta pałacu 
sztuk pięknych na cele wystawy; dekoracya bu- 
dynku wystawowego i poszczególnych oddziałów; 
dozór nad należytem rozmieszczeniem przedmio- 
tów - a po skończeniu wystawy opróżnienie i od- 
danie budynku wystawowego gminie. 
p r e z e s: Józef W czelak, Delegat i członek Izby 
handlowej i przemysłowej, radca ces., 
właściciel fabryki stolarskiej. 
W i c e p re z e s: Józef Fruauff, majster tapicerski. 
R e fe r e n t: Ferdynand Ohty, sekretarz Izby ręko- 
dzielniczej, kierownik wystawy. 
Czł o n k o w i e: Kazimierz Smoliński, majster mu- 
rarski; 
Władysław Cirin, majster stolarski; 
Wojciech Fruauff, majster tapicerski; 
Aleksander Weich, majster ślusarski; 
Karol Gartler, majster blacharski; 
Stanisław Kwiciński, majster stolarski; 
Stanisław Getritz, majster introligatorski. 
Komisya ta odbyła liczne posiedzenia i kon- 
ferencye tak w biurze, jakoteż na placu wystawy, 
celem możliwie jak najodpowiednicjszego przepro- 
wadzenia instalacyi. 


IV. Komisya dla urządzenia wystawy staro- 
żytności cechowych 
Na wniosek Sekretarza Izby rękodzielniczej, 
Ferdynanda Ohlego, postanowił Komitet obszer- 
niejszy na posiedzeniu w dniu 15. marca 1905
		

/p0014.djvu

			13 


urządzić łącznie z wystawą prac uczniów, jako oso- 
bny oddział, wystawę starodawnych zabytków ce- 
chowych oraz nowszych insygniów i sztandarów 
stowarzyszeń przemysłowych. Celem, zaś zorgani- 
zowania tego działu wystawy, powołał Komitet do 
życia osobną komisyę, która ukonstytuowała się 
w sposób następujący: 


PREZYDYUM: 
Czerniawski Emil, Przełożony stow. stolarzy; 
Dr. Czołowski Aleksander, Archiwaryusz król. stoI. 
miasta Lwowa; 
jaworski Franciszek, Asystent Archiwum miejskiego. 
R e f e r e n t L: Ferdynand Ohty, Sekretarz Izby 
rękodzielniczej; 
R e f e r e n t II.: Zygmunt Litwiński, Przełożony 
stow. cukierników; 
C z ł o n k o w i e: Jan Lauruk, Przełożony stow. 
ślusarzy; 
Julian Patlikowski, Przełożony stowarzy- 
szenia szewców; 
Antoni Przyszlak, Właściciel zakładu litogra- 
ficznego ; 
Michał Vetter, Przełożony stowarzyszenia ko- 
wali; 
Władysław Cirin, majster stolarski; 
józef Frilauff, majster tapicerski; 
Henryk Chauer, majster kowalski; 
józef Zakrzewski, majster rzeźnicki. 


V. Komisya dla kontroli własnoręcznego wy- 
konania przedmiotów przez uczniów. 
Zadaniem tej komisyi było: Zwiedzanie pra- 
cowni i sprawdzanie, czy uczniowie sami wykony-
		

/p0015.djvu

			,14 


wali przedmioty na wystawę, notowanie spostrze- 
żeń i przedkładanie uwag komisyi organizacyjnej, 
względnie prezydyum. 
p r e z e s: Bolesław Mikuliński, majster krawiecki. 
W i ce p re ze s: Michał Olszewski, współwł. fabryki 
rękawiczek i gorsetów. 
S e kr e ta r z: Zygmunt Korosteński, redaktor 
czasopisma przemysłowego "Dźwignia". 
Członkowie: Klemens Fedunio, majster introli- 
gatorski; 
Franciszek Kwaśniewski, jubiler i złotnik; 
Stanisław Kwiciński, majster stolarski; 
Tomasz Moos, mosiężnik; 
Kazimierz Legeżyński, majster introligatorski; 
Julian Patlikowski, majster szewski; 
Maryan Smoleński, majster blacharski; 
Zygmunt Litwiński, cukiernik; 
Aleksander Weich, majster ślusarski; 
Zygmunt Piotrowicz, majster ślusarski; 
. Henryk Wydrych, majster krawiecki; 
Władysław Cirin, majster stolarski; 
Michał Vetter, stelmach; 
Józef Zakrzewski, majster rzeźnicki; 
Mieczysław Engel, właść. cukierni; 
Komisya ta, uzupełniona przez pp, Aleksan- 
dra Getritza i Karola Gartlera, podzieliła się na 
8 grup i przeprowadziła bardzo szczegółową kon- 
trolę z wynikiem zadowalającym. 


Członkowie obszerniejszego Komitetu. 
. Dr. Adam Ernest, wicesekr. Izby handlowej 
i przemysłowej; 
Augustyn Marceli, majster kuśnjerski;
		

/p0016.djvu

			15 


Beckmann józef, majster piekarski; 
Bendel Maryan, majster blacharski; 
Bieniecki Aleksander, wł. cukierni; 
Bogdanowicz Hemyk, majster blacharski; 
Burkiewicz Stanisław, majster piekarski; 
Ciuchciński -Stanisław, majster blacharski, 
wiceprezydent miasta; 
Chauer Hemyk, majster kowalski; 
Dr. Czołowski Aleksander, kierownik archi- 
wum miejskiego; 
Czerniawski Emil, przełożony stow. stolarzy; 
Czaczkes Leon, przełożony stow. fryzyerów; 
Cirin Władysław, majster stolarski; 
Domiczek Karol, elektromechanik; 
Dreikurs Abraham, tokarz; 
Dyszkiewicz Roman, urzędnik magistratu; 
Engel Mieczysław, właść. cukierni; 
Friiauff Wojciech, majster tapicerski; 
Friiauff józef, majster tapicerski; 
Fedunio Klemens, majster introligatorski; 
Friedrich Edward, właść. fabryki świec; 
Oetritz Aleksander, prezes Izby rękodzielniczej, 
majster introligatorski; 
Gii/tler Karol, majster blacharski; 
Oryglaszewski jan, majster ciesielski; 
Oetritz Stanisław, majster introligatorski; 
Heller julian, mechanik; 
lchniowski Franciszek, majster masarski; 
jaworski Franciszek, asystent archiwum miej-' 
skiego ; 
jabłoński Edward, majster krawiecki; 
jayko Gustaw, majster masarski; 
jankowski Aleksander, przełożony stow, be- 
dnarzy;
		

/p0017.djvu

			1{> 


Kupczyński Edward, przełożony stow. ry- 
marzy; 
Korosteński Zygmunt, redaktor "Dźwigni"; 
Kryciński Waleryan, prof. szkoły przemysł. 
Kwaśniewski Franciszek, jubiler i złotnik. 
Kwiciński Stanisław, zast. przełoż. stowarz. 
stolarzy; 
Konopacki Stanisław, majster ślusarski; 
Kurczyński Stanisław, majster szewski; 
Dr, Lisiewicz Aleksander, delegat Rady mia- 
sta, adwokat krajowy; 
Legeżyński Kazimitrz, majster introligatorski; 
Litwiński Zygmunt, przełożony stow. cu- 
kierników; 
Lauruk jan, przełożony stow. ślusarzy; 
Mikuliński Bolesław, przełożony sto warz, 
krawców; 
Moos Tomasz, mosiężnik; 
Makowicz Michał, przełożony stow. murarzy 
i cieśli; 
Maerz Antoni, majster krawiecki; 
Marek Jan, majster ślusarski; 
Niemczynowski Stanisław, były długoletni 
prezes Izby rękodzielniczej i poseł do 
rady państwa, majster krawiecki; 
Neumann józef, przełożony gremium dru- 
karzy; 
Ohty Ferdynand, sekretarz Izby rękodzielniczej; 
Olszewski Michał, współwłaściciel fabryki rę- 
kawiczek; 
patlikowski jan, przełożony stow. szewców; 
Przyszlak Antoni, właść. litografii; 
. Preidl Wincenry, majster lakierniczy; 
Rosenzweig Leib, kufernik;
		

/p0018.djvu

			17 


Sołtyński August, delegat Wydziału krajo- 
wego, nadinżynier kolejowy; 
Starkel juliusz, delegat Wydziału krajowego. 
sekretarz kraj. komisyi przemysłowej; 
Stefanowicz Antoni, c. k, radca, delegat Rady 
szkolnej krajowej; 
Smoleński Maryan, przełożony stow. bla- 
charzy ; 
Śliwiński Paweł, majster kowalski; 
Sc!.'ach Majer, majster szczotkarski; 
Silberstein Adolf, przełożony stow, optyków, 
złotników i t. d.; 
Schirmer józef, przełożony stow. piekarzy;, 
Skrzyszewski Wojciech, majstet rzeźnicki; 
Smoleński Kazimierz, majster murarski;, 
Seltenreich jan, przełożony stow. zegarmi- 
strzów ; 
Schapira jakób, przełożony stow. malarzy. 
lakierników i t. d.; 
Schuster Dymitr, majster szewski; 
Tkacz jan Ludwik, majster tapicerski; 
Uścieński Władysław, bronzownik; 
Unger Eugeniusz, rytownik; 
Vetter Michał, przełożony stow. kowali; 
Wczelak józef, właść. fabryki stolarskiej; 
Weich Aleksander, majster ślusarski; 
Wlach józef, majster szewski; 
Wydrych Henryk, majster krawiecki; 
Wenzel Karol, majster szewski; 
Webersfeld Edward, em. urzędnik magistratu,. 
literat; 
Żytny Franciszek, przełożony stow. rzeźników; 
Zakrzewski józef, majster rzeźnicki. 


2
		

/p0019.djvu

			18 


Fundusze wystawowe. 
Stowarzyszenia przemysłowe lwowsl	
			

/p0020.djvu

			19 


Komisya dla II. dzialu wystawy 
(Wyroby z metalu) 
Chauer Henryk, Domiczek Karol, dyr. Kłapkowski 
Władysław, Kwaśniewski Franciszek, Moos Tomasz, 
inż. Sołtyński August, Star kei juliusz, Smoleński 
Maryan, Stankiewicz jan, Silberstein Adolf, Ta- 
baczkowski Kazimierz, Vetter Michał, Weich Ale- 
ksander i Wypasek jan. 
Komisya dla III. dzialu wystawy 
(Wyroby z drzewa, papieru, kartonu i t. d.) 
Czerniawski Emil, Cirin Władysław, Fedunio Kle- 
mens, Getritz Stanisław, Koniewicz Aleksander, 
Kwiciński Stanisław, Dr. Lisiewicz Aleksander, Ste- 
fanowicz Antoni, Starkei juliusz, Schapira jakób, 
Tenerowicz Franciszek i Wczelak józef. 


Komisyą dla IV. dzialu wystawy 
(Wyroby spożywcze) 
Engel Mieczysław, Friedrich Edward, Kruszyński 
Kajetan, Dr. Legeżyński Wiktor, Litwiński Zygmunt, 
Starkei Juliusz i Wierzbicki juliusz. 


Komisya dla V. działu wystawy. 
(Szkoły przemysłowe uzupełn.) 
Insp, Bruchnalski Kazimierz, Borecki Filip, Cirin 
Władysław, Gryglaszewski jan, dyr. Kłapkowski 
Władysław, Kwaśniewski Franciszek, Nowicki Ignacy, 
Przyszlak Antoni, Piórkiewicz józef, StarkeI juliusz, 
Stefanowicz Antoni, Smoleński Kazimierz, Wenzel 
Karol, Wydrych Henryk i Cenar Edmund. 
Do każdej Komisyi wchodzi też prezydyum 
komitetu, reprezentanci szkolnictwa i innych in- 
stytucyj.
		

/p0021.djvu

			UWAGA:  

 


Stosownie do dwoistości wystawy dzieli się ten ka- 
talog na d w i e części. Pierwsza, poprzedzona datami, od- 
noszącemi się do organizacyi Komitetu i jego działalności, 
stanowi Katalog wystawy prac uczniów rękodzielniczych, 
a druga Katalog starożytności cechowych i nowszych in- 
sygniów stowarzyszeń przemysłowych. 
W dziale ogłoszeń znajdzie Czytelnik te firmy, które 
uznały za stosowne wziąć udział w inseratowej części tęgo 
wydawnictwa, poświęconego ważnym sprawom krajowego 
przemysłu.
		

/p0022.djvu

			I. 
Prace 
uczniów rękodzielniczych.
		

/p0023.djvu

			DZIAŁ I. 


Odzież, obuwie, wyroby kołdrarskie, rękawicznicze, 
bandaże, rymarstwo, siodlarstwo i t. p. 


Krawiectwo. 


aj Krawcy męscy. 
Aczkiewicz Władysław, 
1, Demiańczuk Mikołaj: zarzutka męska 1. 
2, Dymkowicz Dmytro: spodnie i kamizelka 2, 
oraz spodnie 3. 
3. Panas Stefan: marynarka 4. 
Ferencewicz S. 
4. Pachołek Stefan: garnitur marynarkowy 5, 
Jasiński Bernard. 
5. Czech Grzegorz: spodnie (j i kamizelka 7. 
Kaczmarek Jan. 
6. Jędrzejowski Kazimierz: marynarka i kami- 
zelka 
. 
Kaznowski Andrzej. 
7, Misiaczek Władysław: spodnie 9. 


..... Cyfry początkowe oznaczają bieżącą liczbę ucznia, 
a cyfry w tekście po przedmiotach oznaczają bie- 
żące liczby okazów wystawowych.
		

/p0024.djvu

			24 


Kirchner Julian Kazimierz. 
8. Kosik Józef: spodnie i kamizelka 10. 
Langweil Natan. 
9. Schatz Chaim: marynarka 11. 
Mikuliński Bolesław. 
tO. Kuśnierzewski Jan: 2 bluzy studenckie 12, oraz 
marynarka 13. 
11. Michalewicz Stefan: 3 pary spodni 14. 
Mięsowicz Jan. 
12. Szpila Jan: żakiet 15, paletot Ib. 
13. Tyniów Stanisław: kamizelka i spodnie 17. 
Struszkiewicz Zygmunt. 
14. Czajkowski Jan: kamizelka 1f3. 
Turecki Antoni. 
15. Wojciechowski Jan: spodnie sukienne (mary- 
narka i kamizelka z pracowni dodane bez 
konł<.) 19, bluzka 2U. 


b) Krawcy damscy. 
Góralski Ferdynand. 
16. Stytarczynówna Stanisława: suknia wełniana 
jasna 2 L 
17. Wierzbicka Helena: spodnica wełniana 22. 
Kielar Kazimierz. 
18. Skarpytko Roman Jan: figaro damskie 23. 
Turecki Antoni. 
19. Pichówna A. M.: suknia wełniana 24, peleryna 
(bez "sztuki") 2[J. 
20. Pękalówna Rozalia: spodniczka 2G. 
21. Grąbczewska Stefania: bluzka 27 (ręcznie ma- 
lowana przez panią Turecką).
		

/p0025.djvu

			25 


Kuśnierze. 
Augustyn Marceli. 
22. Deptuch Antoni: futro męskie do automobilu 
(spód [wierzch] Olearczyk bez konk.) 28, 
kurtka do polowania, podbicie lisami ja- 
pońskiemi 29, dwa nanożniki do drogi ::1O, 
czapka z łapek barankowych 31, zaręka- 
wek 32. 


Wroński Stanisław. 
23. Unicki Franciszek: zarękawek (muf!.) 33, koł- 
nierz 34, czapka z baranków krymskich 35. 
24. Łyczko Franciszek: szuba z wilków rosyj- 
skich 36, futro damskie (imitacya bobrów) 
37, futro męskie (kangury) 38. 


Szewcy. 
Czornij Jan. 
25. Bochonko Władysław: buciki męskie chevreaux 
3!:J i takież damskie 4U. 
Gocek Feliks. 
26. Jawecki Jan: buciki męskie z franc. skóry 41 
Kaczmarski Józef. 
27. Kowalski Karol: para bucików męskich 42, 
para damskich 43 i para "zakopiańskich" 44. 
Kardasz Józef. 
28. Dwornicki Stanisław: buciki męskie 45, dam- 
skie 46, para wierzchów męskich 47, dam- 
skich 4t5. 
Knobloch Edward. 
29. Dacyszyn Teodozy: buciki męskie 49. 
Maizacher Fryderyk. 
30. Opaliński Julian: buciki męskie 50.
		

/p0026.djvu

			26 


Mazurkiewicz Władysław. 
31. Głowa Ludwik: buciki męskie 51. 
32. Mazurkiewicz A.: buciki męskie 52. 
Modrany Karol. 
33. Chomin jan: krój i wykończenie dwu wierz- 
chow 52 i :)3. 
Petrycki Karol. 
34. Petrycki Bronisław: para bucików damskich na 
guziki 54, para sznurowanych 55. 
Podgórski Wincenty. 
35, Krasowski Trofym: para bucików 56. 
Saletnik Stanisław. 
36. Gromada jan: meszty damskie 57. 
37. Pracis Stanisław: buty boxkalf 58 i buciki mę- 
skie 59. 
Szozda Stanisław. 
38. Bakosz Zygmunt: buty sokole 60. 
Wielgosz Baltazar. 
39. Niedźwiedzki Grzegorz: para butów oficer- 
skich 61. 
Zajączkiewicz Antoni. 
40. Preis jędrzej: para bucików damskich 62. 
41. Rosołowicz Michał: para bucików fj3. 


Rękawicznictwo, bandaże itp. 
J. Czernicki i M. Olszewski. 
42. Bojkowska józefa: rękawiczki stebnowane 64 
i futrzane 65. 
43. Kuśnierz Helena: rękawiczki stebnowane 66, 
i futrzane 67. 
44. Magnowska julia: rękawiczki różne szyte zwy- 
czajnym szwem ł:i8 i f)
.
		

/p0027.djvu

			27 


45. Małuja jadwiga: szycie rękawiczek zwyczajnym 
szwem, kilka gatunków 70 i 71. 
46. Malski józef: poduszka jedwabna haftowana 7"2" 
safianowa 73, pas brzuszny 74, paski dam- 
skie skórkowe 75. 
Krój wszystkich rękawiczek sporządził Teofil 
Malski (bez współzawodnictwa o nagrodę). 


Wyrób pościeli i kołdrarstwo. 
Drexler J. i Synowie. 
47. Reisinger jerzy: kołdra jedwabna na wełnie 
żółta 7G, materac włosienny z wałkiem 77. 
48. Stokajło Ludwilc kołdra jedwabna na wełnie 
różowa 78, materac włosienny z poduszką 
klinową 7 !:I. 


Rymarstwo i siodlarstwo. 
Bick Meilech. 
49. Czeszer Adolf: para kap 80, kantary 81. 
Brendel recte Mach Ignacy. 
50. Blasenheim Michał: para chomąt z poduszką 82. 
Forysz K. 
51. Szusterszic jan: kantary na konie tl3, 
Kupczyński Edward. 
52. Czapura Władysław: siodło damskie 84. 
Napórko józef. 
53. Woźny Rudolf: para francuskich lejc 85, cho-- 
mącik 86. 
Sienkiewicz Ed ward. 
54. Kochański Maciej: 3 gurty 87. 
Stromenger E. S. 
55. Kisiel Zygmunt Marcin: 2 uździenice 88. 
56. Łanowy Karo!: 2 gurty stajenne 89.
		

/p0028.djvu

			28 


DZIAŁ II. 


Wyroby z metalu i w łączności z nimi pozostające, 
tudzież powoźnictwo. 


Blacharstwo. 
Bendei Maryan. 
57. Harasym Stanisław: samowar 90, wiaderko 
z pocynowanej blachy 91. 
Bogdanowicz Henryk. 
58. Klubnik józef: maszynka do kawy 92, przy- 
ciskacz (piesek) 
3. 
59. Smalec Antoni: samowar (biał.) 94. 
Ciuchciński Stanisław. 
60. Chyliński Kazimierz: samowar (żółt.) 95. 
61. Majewicz Bronisław: szufla do mąki 96, skrzyn- 
ka na listy 97, szyb kowarek 90, lejek 99, 
kasetka 100. 
Daszkiewicz Klemens, 
62. N........ M..,....: krzyż 101, obicie dachowe 
102, konewka lU3. 
Einschlag Samuel. 
63. Einschlag józef: wanna 104. 
Gartler Karol. 
64. Gartler józef: beczka na wodę z blachy cyn- 
kowej 105; konewka francuska do nosze- 
nia wody; powozik blaszany (nie malowa- 
ny) 
07. (Nadprogramowo kolekcya zaba- 
wek blaszanych z pracowni Karola Gartlera.) 
Gościcki Zygmunt. 
65. Bemben Ludwik: wanienka nasiadowa z białej 
blachy, zrobiona do wypisu 108. 
66. Malinka Stanisław: konewka ogrodnicza owal- 
na 109. 
-67. Matusiak Roman, wiaderko z cynku bI. 110,
		

/p0029.djvu

			29 


Rzepecki jan. 
68. Weber Antoni; samowar (z białej blachy) 111, 
konewka do kropienia (podlewaczka) 112._ 


Bronzownicy. 
Barański Stanisław. 
69. Ferenc Józef: kandelabry salonowe 113, 
Uścieński Władysław. 
70. Bandynda Stefan; lampa romańska 114. 
71. Musiał Tadeusz: świecznik sześcioramienny 115._ 


Wypasek jan, 
72. Harasymowicz Apolinary : krzyż ołtarzowy bron- 
zowy, srebrzony i złocony 1Ui. 
73. Kuzio Mikołaj: "lampa bronzowa złocona ko- 
ścielna 117. 
74. Sadłowski józef: krzyż procesyjny bronzo- 
wy 118. 


Mosiężnicy. 
Fatałowicz Józef. 
75. Martyniuk Ignacy; Moździeż mosiężny z tłucz- 
kiem (zrobiony na wyzwoliny) 119. 
Gilewicz Antoni. 
76. Greń józef: kurek wykończony 120 i dwa su- 
rowe odlewy: popielniczka 121 i medal 
Mickiewiczowski 122. 


Kupiecki jan, 
77. Korzeniowski Bazyli: 2 medaliony 123; kilka 
figurek 124; kilka popiersi 125; 6 odlewów 
ornamentowych 126; tarcza 127; dwie po- 
pielniczki 128; negatyw 129,
		

/p0030.djvu

			30 


Moos Tomasz. 
78. Fichtel Franciszek: tablice firmowe cynko- 
we 13U i mosiężne IBl; sygnaturka ko- 
ścielna 132; rękojęść (antaba) do grobow- 
ca 133; lichtarzyk stołowy 104. 
Wajdowski E. i Synowie. 
79. Koneczny Michał: kureczek wypustowy mo- 
siężny 134; ramię zwrotne do świecznika 
gazowego 135. 
Mechanicy i mechanicy precyzyjni 
(wyrób instrumentów). 
Grajewski Józef. 
80. Kruszyński Michał: magiel maszynowy poko- 
jowy 13G. 
L. Georgeon i Trepczyński. 
.81. Ondraćek Józef: diIatator' Nelatona do Phi- 
mosis; kleszcze Museusa trakcyjne; ekras- 
ceur (czyli zimna pętla); kleszcze do wargi 
zajęczej; 3 łyżki Volkmana ostre; hak 
ostry szeroki; 2 igły Deschampa; sonda 
zwykła; sonda rurkowana; ściskadło Peana; 
2 dłutka Schwarzego; 3 haczyki; haczyk 
płaski; szpatka do języka, 137 do 150. 


Pilnikarstwo. 
Kłapa Jan. 
82. Reizer Stanisław: pilniki graniaste 151; okrą- 
głe 152 i raszple 153 (razem 12 sztuk). 


Rusznikarstwo. 
Jankowski Bolesław. 
-83. Rzepka Stanisław: garnitur kutych części skła- 
dowych strzelby 1.'')4; wypalanie koloru na 
częściach składowych broni 155; rysunki 
zawodowe (przekroje) 15u i 157,
		

/p0031.djvu

			31 


Szadkowski i Kopczyński. 
34. Hrynda Jan: 2 kurki do lankastrówki 1 do 
flobertu 158; para cyngli 159. 


Rytownictwo. 
Tabaczkowski Franciszek. 
35. Machoń Maryan: różne pieczęcie 160; mono- 
gramy 161; herby 162. 
Unger Eugeniusz. 
86. Szymaszkiewicz Julian: różne monogramy 163 
i herby rzeźbione 1fi4. . 
87. Zawalski Jan: roboty rytowane na blachach 
165; wycinane piłeczką 166. 


Ślusarstwo. 
Ehrenfeld Jakób. 
88. Białkowski Kazimierz: model wagi decymal- 
nej 167. 
Kucharski Józef. 
89. Obłąk Stanisław: część poręczy 168. 
90. Swoboda Józef: kosz na kwiaty ]69. 
91. Swoboda Stanisław: podstawka kałamarza 170. 
Marek Jan. 
'92. Adamski Władysław: zamek wertheimowski 
171; karabinek 17"2; zameczek 173. 
93. Dykij Michał: zawiasa 174; zamek 175, 
'94. Jaworski Eugeniusz: 3 laski żelazne 176; 
drzwiczki do pieca 177. 
95. Kurek Feliks: zamek 178; karabinek 179. 
Pammer Gustaw. 
96, Hudeczek Antoni: zamek wpuszczony 180, 
97. Pruś Kazimierz: ruszt na talerze UH. 
98. Seewald Rudolf: zamek do drzwi U32. 
99. Tyrcha Edward: drzwiczki z popielnikiem 183.
		

/p0032.djvu

			32 


Piotrowicz i Schumann. 
100. Dębicki Ferdynand: ogrodzenie siatkowe 184. 
101. Fota Franciszek: suszarka na owoce 185, 
102. Indyk Ludwik: forma do betonu 186. 
103. Jaciów Roman: krzyż wieżowy 187. 
104. Jahnsohn Adam: łóżko składane 188. 
105. Kotas Adam: wentylator lSD. 
106. Pieczonka Jan: forma do betonu 186 j. 'W. 
107. Pony Józef: prasa do kopiowania 190. 
108. Taras Stanisław: schody kręcone 191. 
109. Weinold Ludwik: balaski do schodów 192. 
. Ro botycki Józef. 
110. Szołdra Józef: latarnia grobowa 193. 
Rzepecki Andrzej. 
111. Kowalczak Walenty: palowisko 194; dwie 
rury 195 i 1
6; rama 197; suszarka 198; 
rysunki zawodowe 199 i 2UCJ. 
Schuchard Michał. 
112. Janicki Michał: dwie pary zawiasów do po- 
wozu 
U1. 
113. Swirski Marcin: 2 zamki do powozu 202, 
Spineter Antoni. 
114. Klufas Jan: części składowe zamku 203; za- 
mek pudłowy z klamką 204; zamki bez 
klamek 2u5 i 2\)6. 
115. Załuski Stanisław: części składowe zamku 207 ; 
zamek pudłowy z klamką 2U8; zamek bez 
klamki 2U9; 
Swobuda Józef. 
116. Łopata Oskar: stolik toaletowy 210, 
Weich Aleksander. 
117. Weich Bronisław: waga decymalna 211.
		

/p0033.djvu

			33 


Zegarmistrzowstwo. 
Gajewski Karol. 
118. Baranowski Konstanty: podwójne wieżowe bi. 
de do pendułowego zegara 
12. 


Złotnictwo i jubilerstwo. 


Beutel S. J. 
119. Dominik J. L recte Bombach: 2 pierścienie 
213; broszka 214. 
120. Kiwitz Abraham: grzebyk do włosów 215; para 
kolczyków 216. 
Druck N. 
121. Niemand Hersch: pierścień złoty 217; srebrny 
217b; para kolczyków z imitacyą brylan. 
tów 218. 
Kohn Feiwel jakób. 
122. Lubin Mojżesz: pierścień ażurowy 219. 


Krochmal Ch. J. 
123. Blumenstein C.: broszka srebrna 220. 


Kwaśniewski Franciszek. 
124. Czupa jędrzej: pas z monet srebrnych, zło- 
cony 221. 
125. Fischer Tomasz: ramka 222. 
126. Heldstein Tomasz: 6 broszek 223. 
Limanowski józef. 
. 127. Mutka Albin: klamra do delji 224; spinka do 
kołpaka 225 i do żupana 226. 
Wasser Fany. 
128. Was ser juliusz: pierścień 227. 


3
		

/p0034.djvu

			4 


Powoźnictwo; kowale,' kołodzieje - stelmachy. 
A. Kowale, względnie fabrykanci powozów. 
Chauer Henryk. 
129. Hubisz Ludwik: stopień powozowy,228. 
130. Solar Sylwester: 2 różne pary podków 229 
i 230. 
Hinke Edmund. . 
131. Knysz Michał: przodek powozu 231. 

 janecki" jan. 
132. Bałyk jan: para .podtrzymywaczy daszka 
. (Spreizstangen) 23
. . 
133. Sumała Michał: podstawki latarniane 233. 
Lickendorf Mścisl'aw, 
134. Czajkows,ki Stefan:. resor tylny 234. 
135. Narajowski Stanisław: resor przedni 235. 
. (Nadto poza współzawodnictwem o nagrodę 
faeton, lakierowany w pracowni M. Licken- 
d orfa). 
. Matiaszewski Piotr, 
136. Kamiński jan: obcęgi zawiasowe 236. 
Michalski Michał (zarządca j. Engster). 
137. Dulęba Władysław: para podtrzymywaczy da- 
szka 237. . 
1.38, Perduła józef: przodek powozowy 238. . 
139. Sicieluch Paweł: robota simllarska przy wóz- 
ku 239, ' 


Mrozowski Stanisław. 
140. Brezden józef: resor 
40.. 
141. Rojowski Wiktor: stopień powozowy 241. 
Re:mez' J,ózd. 
142. Drobut jan: 2 luśnie 242. 
143. Lachowski józef: młotek 243:- 
144. Hołubeć SMan: kabzla 244; obcinek 245. .
		

/p0035.djvu

			35 


Śliwiński Paweł. 
145. Myszka Franciszek: rychwy siekane 
a46; pod
 
trzymywacze daszka 247. 
Szmar Jan. 
146. Popiel Jan: sztelwaga do powozu 248. 
Stromenger E. &. J. 
147. Mikusiński Stanisław: tapicerska robota przy 
wózku 249. . 
Wagner W. (zarządca Z. Surgent). 
148. Dutczak Józef: okucie na dyszel 250; podsta': 
wki pod latarnie 251. 
Żółto wsk i Jan. 
149. Czech Szymon: resor 252. 


B. Stelmachy. 
Asmann Jan, 
150. Moroz Grzegorz: 4 koła do wózka 250. 
"- 
Jabłoński Jan. 
151. Jabłoński Michał: siedzenie do wózka 254. 
152. Łysy Feliks: 4 koła 255. 
Karabanik Józef. 
153. Hrab Mikołaj: 4 koła do powozu 256. 
Lickendorf Mścisław. 
154. Czapliński Jan: 2 tylne koła do powozu 257. 
Szymański Wojciech. 
155. Sebastyan Józef: 4 koła 
. 8- 
Vetter Michał. 
156. Nawrocki Piotr: 2 koła do wózka 259. . 
Zimmermann Adolf, 
157. Mangol Piotr: wózek wycięty 260. 
 
158. Wasylak Andrzej: wózek węgierski 261.
		

/p0036.djvu

			36 


PZIAŁ III. . 
'Wyroby z drzewa, papieru, kartonu; wyroby ko- 
szykarskie; urządzenie mieszkań, biur itp. 


Stolarstwo. 
. Toczyski józef. 
159, Andruszko Aleksander: 2 szafy 262 i 263. 
Szafrański Ludwik. 
160. Baszuk Dmytro: szafa jasionowa na książki 264. 
161.. Rokitowski jan: kredensik z brzostu 265. 
162. Daniłów Michał: toporek z żelaznem ostrzem 
266 i toporek cały drewniany 266 b. 
Cirin Władysław. 
163. Herchenreder józef: biurko dębowe 267. 
164. Krzyżanowski Maryan: fotel dębowy 268, 
Czechowicz Ludwik. 
165. Czop Mikołaj: 2 szafki nocne 269 i 270; umy- 
walnia 271; rama 272. 
166. Rybak Alfred: szafka ścienna z kluczykiem 273. 
Kwiciński Stanisław. 
167. Hemmerling Piotr: para łóżek secesyjnych 
274 i 275. 
Inglot Jan. 
168. Ingi ot jan, syn: biurko orzechowe matowe 276. 
Polański Szczepan. 
169. Schulhan Jan: kredens secesyjny 277. 
170. Płachciński Franciszek: kredensik secesyjny 278, 
Sidor Władysław. 
171. Rucki jan: para łóżek orzechowych secesyj- 
nych 279 i 28U. 
172. Bittman józef: umywalnia 281; rama na lustro 
282; para nocnych szafek 283 i 284.
		

/p0037.djvu

			3.7 


Knobloch Kazimierz. 
173. Partyka F. K.:' 2 szafy 285 i 286; 2 łóżka 287 
i 288; 2 nocne szafki 289; umywalnia 290; 
nadto rama na lustro 
91. 
Pawliszak Michał. 
174. Synyszyn jan: stół biały 292. 
Kopeć Ludwik. 
175. Sithel Adam: 2 krzesła dębowe w stylu zako- 
piańskim 293. 
176. Szypitko julian: szafka wisząca 294. 
Czerniawski Emil. 
177. Czerniawski Włodzimierz: lustro stojące ma- 
honiowe 295. 
178. Śliwiński Henryk: umywalnia orzechowa ba- 
rokowa 29b. 
179. Worobiec Teodor:' łóżko orzechowe baro- 
kowe 
97. 
Sidor józef. 
180. Garnowski Leon: para łóżek 298 i 299. 
181. Hołowka Mikołaj: umywalnia 300; rama do 
lustra BOI; 2 szafki nocne 302 i 303. 
Gerono Piotr. 
182. Tkacz józef: 2 fotele 30t; 4 krzesła 305; ka- 
napa secesyjna 306. 
Miszkowski Stanisław. 
183. Makowiecki Grzegorz: stolik salonowy maho- 
niowy 307. 
Różycki józef. 
184. Iwanoczko Wasyl: 11 krzeseł stylowych z sie- 
dzeniem obijanem iwyplatanem 30::5 i 309. 
185. Iwanoczko Aleksander: 2 krzesła sylowe 310. 
186. Pełeński Dmytro: 1 krzesło stylowe 311.' 
PIeśniarski Ludwik. 
187. jakobi józef: stół orzechowy barokowy 312.
		

/p0038.djvu

			38 


Rzeźbiarstwo w drzewie (snycerstwo). 
. 


Kwiatkowski józef. 
188. Wojtałowicz jakób: stolik secesyjny trójnożny, 
rzeźbiony 313. 


Wyrób fortephinów i harmonium. 
Fuchs Karol. 
189. Garmada Antoni: klawiatura do fisharmonii 
314 i fisharmonium bez klawiatury 315. 


Tapicerzy. 
Friiauff józef. 
190. Matwijów Leon: 2 fotele 316; dekoracya pa- 
pawilonu 31Gb. 
191. Szczepaniuk Piotr: fotelik 31
; dekoracya pa- 
wilonu 317 b. 


Toczyski Kazimierz. 
192. Cenger Antoni: 2 fotele 31>3; 1 kanapka 319. 
Bezdek józef j. w. 
193. Prokopek Władysław: sofa wywracalna 320. 


Koszykarstwo. 
Koniewicz Aleksander. 
194. Kwiatkowski Bolesław: kosz na papiery 321; 
kosz na roboty damskie 322. 
195. Szynal julian: kosz na papiery (fason putnia) 
323; kosz na wózek (angielski) 324; kOsz na 
kwiaty 325.
		

/p0039.djvu

			39 


Kuferkarstwo. 
Kupczyński Edward. , 
196. Czapura Władysław: KUfer dO podróży 326; 
waliza podwójna :3
a;' kufer z toaletowymi 
przyrządami 32g;, waliza ze skóry wiepI:zo- 
wej 329
 {Ob. poz.. 52). " 
Rosenzweig 't
'&poJd;' ". , 
1'97. Gelles Jakób 
hune:' ",k'Uferek ""ze świńskiej 
skóry 33U;torbaśzKolna,'-331.' .... 
198. Schmieder Szymon,.Abr-aham:" 1. kufer formo- 
wany 332; torba skórzana" 333. 
. - .
_t< .i;I's(!=ł liG. 
f

;"; 


Introligatorstwo i pudełkarśtwo. 
.'" Fedunio'Ktem:el1s. ,o'u"", :: 
199. Łabaj Julian: oprawa 2 książek 
34. 
200. Nynka Aleksander:: Oprawa 3 : książek 335; 
2 teczki J3G" _ '_ 
 
201. Poliszczuk Tęofil:, ,''oprawa 2' książek 337; 
2, ramki q3K' ,. t l,.J
 .,
 . ,_ 
, .r !>, .
"U . -3"'.: _1_ u 3 r- 
Get.ritz Aleksamje.r-
 -, ,.t . '.; 
, 
202. Arbaszewski Edwał'{l,: 2 książki półpłótnu, 33::1; 
półskórek3JO; książka do JUQd-lenia opra- 
wna w skórę ,34L
« t,t'! .r;u,d.U 
203. Horbaczewski StanJsław-
"ksii
g-
'han(Howa 342;, 
6 tomów SiertKiewicza półpłótno' 343;' ksią- 
żka w półpłótno 344; pudełko "nirmanszety 
i kołnierze 345.. ,,
. t. " 
 i - m. . C 
zq4. Zimny Edwar
: '? ran:
;;p
lli'f(ny
:.,M
j !

i.ążk
:. 
, .. do modlerua,..347. 

A
 t .
 "'re' 
_... .'.,.".- 
- . '. ..... --', '
...1} i J:aJ
.j:. ...! 'l
ibLtt.Jłi'r 1"'; 
Górski Mikołaj. 5
&
 'łiCiil. 
205. Bilski Maryan: 2 książJs:i P9łpłótno 348; jeden 
antyk 349. w'r.r.2'fEtis..
 
KutaleLMit.h'ałii?:L:ib:t::; 
Z 
2e6. Romaniszyo Fr,anoisźek< .,
,jnweota.rz kasowy", 
350; szkatułka w kształćie: ksi-ążki' 351.
		

/p0040.djvu

			40 


Legeżyński Kazimierz. 
207. Kuzio Bazyli: teka z popiersiem Kraszewskiego, 
wykonanem ze skóry 352. 
Nowak Mieczysław. 
208. Strihafka Rajmund: toaleta pluszowa 353; sto- 
liczek 354; tacka na bilety 355; książka do 
modlenia ze złoconemi brzegami 356; ta- 
bliczka z napisem na drzwi 357; książka 
oprawna w płótno 358; oprllwna w pół- 
skórek 359; pudełko na manszety 360; 
wózek pluszowy: 361. 
Starzewski Franciszek. 
209. Fedorowicz Antoni: książka oprawna w pół- 
skórek 362. 
210. Tybura Karol: pudełko na motyle 363. 


Drukarstwo i litografia. 
"Drukarnia Ludowa", 
(zarządca Tadeusz Wiedeń). 
211. Dublewski Stanisław: kilka druków 364. 
212. Majcher Maryan Rudolf: druki 365. 
213. Soło wij Maryan: druki 366. 
Drukarnia "Polonia", 
(zarządca B. Milller). 
214. Żydaczewski Jan: Afisz reklamowy dru- 
karni 367. 
Przyszlak Antoni, litografia, 
215. Haniszewski Juliusz: 1 dyplon na kartonie, 
wykonany farbami ręcznie 368; kilka dru- 
ków 369. 


Szklarstw(!. 
Niedzielski Feliks. 
216. Panas Aleksander Roman: okno secesyjne 
w ołowiu 370.
		

/p0041.djvu

			41 


Technicy dentystyczni. 
Berger Bernhard. 
217. Under Zygmunt: sztuczne zęby i szczęki 
w oprawie kauczukowej 371 i metalowej 372. 
218. Wolken Ignacy: sztuczne zęby i szczęki 
w oprawie kauczukowej 373 i metalowej 374. 
Dr. Fruchtmann F. 
219. Brumer Bernhard: szczęka w kauczuku 375; 
szczęka z metalu i korona 37ti. 
Malarze i lakiernicy. 
Domański Karol. 
220. Halicki Ksawery: 2' malowidła ornamentow
 
klejowe 377 i 37
. 
Gerlich Aleksander. 
221. Nadzieżny Maryan: rysunek kolorowany na 
desce 37!J. 
Preidl Wincenty; 
222. Preidl Antoni: lakierowane drzwiczki 3
O. 
Silbermann M. 
223. Schleier Mojżesz: polakierowanie tabliczki 
drewno 381 i dwie blaszane świece. lakiero- 
wane 3
2. 
224. Stramer Bernard: 3 szyldy szklane w dwu 
rodzajach 383 i 384. 


DZIAŁ IV. 
Wyroby spożywcze. 


Cukiernictwo. 
Engel Mieczysław. 
225. Łyczak Jakób: wystawka z dragantu, domek 
z ogródkiem 3
5.
		

/p0042.djvu

			42 


J aE iński Konstanty. 
226. Michalski Stefa
: konfit1,1ry 3g6; soki 387. 
Kruszyński Kajetan. 
227. Kohuran Maryan: tort"z koszem na owoce 3SS. 
- .,'\. 
 - ' ",'- - - 
.,., .,
 . c Litwtńos,ld Zygmunt. 
228. Gola Feliks: 

rt, P!ramid,
 ą8
. 
..;';Sp "", Sotschek Kazimierz. 
22'9: 6
dek:Edwa;d
 '-sześć r6żhych tortów 390 
do 3
5; piramidka (młyn) 396. 
230. Szczygielski''Mi

i? b}
c
w

 do 
erbaty 397, 
. ." ,j .., . 
Stefan ickl Kilzrniierz. 
:-- 
;1 " ...,- ...0","'" ,,' .' ,,, \.', . .; 
231. Puszhi' J
'n: tor(z

ppifląS.kl z wystawką 398. 
Wier
.p}:
:.
t..Jynu:s
:, " 
f32. ,Le
?:
zyńsl.d W.łi;l9ysłi;lW,:, dragantowa paleta 
-,,, , "ozdobna (tort)39!{" ',-o -,' -, 
233. Matkowski Stanisław;, .wieża z cukru szpry- 
" ..cowana 400, "
."" .,
.. ,. 
.-Udl
 t:] '.!o_-; 
_ "'i
-';_ ".:. :' L £/Ii U > ,:.:
 .' . 
... 
 
Witoszyński KąroL. ,", 
?
1:., J3.e!,piń
ki Jan .:).,
 .$" 


!i,",
 
t

 U' 

 .,-:
.
. .}'I
 '"\"l 

 ,(

 
'I-J' ,.,! 1J W "" 
_ t.,;-' ""I r,:. 
..\.
 'l, 
!,' OW:1:)1!.l1
r
!
:) 
,.w.s"l-
 ..( :
:i'J i 
 ! J
. n'::1 


t5i!Jmob futf
ZidSiE 


$" £J
;
tJ
r

..
N : .!('-}1h:
t. 

11.,:
" 
..;=t
;;, rtI
iJbt\i:t-' 
 


. .....-
		

/p0043.djvu

			I 
I 
I 


ODDZIAŁ 


/ysunków, wypracowań stylistycznych i buchalte/y- 
cznych uczniów szkół przemysłowych i ich środków 
naukowych, 


1) Szkoła przemys-łowa uzupełniająca: 
im. św. Anny,*) 
2) Szkoły przemysłowe uzupełniające: 
im. św. Antoniego 
" Konarskiego 
" św. Marcina 
" króla Sobieskiego. 
3) Szkoły przemysłowe uzupełniające: 
im. A. Mickiewicza 
" Piramowicza 
" Staszica 
ces. Elżbiety. 
4. Państwowa wyższa szkoła przemysłowa. 


-
- 


*) Szczególniejszą uwagę zwraca się na wzory z cen- 
tralnego biura w Ministerstwie wyznań i oświaty we Wie- 
dniu, sporządzone na podstawie modeli ze szkół fachowych, 
między innemi z galicyjskich szkół kołodziejskich: w Grzy- 
małowie, Grybowie, Tłumaczu, Kamionce strumiłowej, 
tudzież stolarskich w Kalwaryi Zebrzydowskiej i Stani- 
sławowie.
		

/p0044.djvu

			-ł I. 


ZABYTKI CECHOWE.
		

/p0045.djvu

			)=f 

)y{
,;1i history! naszego .s
ołeczeństw
 ob
k. szla- 
'

j
 Gl chty I duchowlenstwa, naJważmeJszym 
czynnikiem było mieszczaństwo. Wyposażane przy- 
\\"ilejami książąt i królów, które nadawałjr mu od- 
rębne tak zwane niemieckie prawo, a tem samem 
zabezpieczały mu zupełny własny samorząd, mogło 
mieszczaństwo dobijać się znaczenia, dobrobytu 
i wpływów, wśród mniej lub więcej pomyślnych 
warunków lokalnych. 
Przez wieki całe głównym a często jedynym 
żywiołem mieszczańskim wszystkich naszych miast 
byli - kupcy i rzemieślnicy, jedni i drudzy orga- 
nizujący się wedle zawodów w odrębne związki. 
Związki te zwano cecha m i od niemieckiego słowa 
Zeichen t. j. znak albo godło; każdy bowiem rze- 
mieślnik chcąc oznaczyć swoje r7emiosło, wywie- 
szał przed swem mieszkaniem znak, który dla nie 
umiejących czytać, był wymowną wskazówką i znaki 
takie różnych rzemiosł były mniej więcej wszędzie 
jednakowe. 
Ogół rzemieślników jednego znaku czyli rze- 
miosła albo kilku rzemiosł mniej licznych a po- 
krewnych sobie, łączył się razem i tworzył - cech 
(contubernium, Zunft). Organizacyę każdego cechu 
określały osobne ustawy cechowe, układane wspól-
		

/p0046.djvu

			IV 


nie z Radą miejską, kontrolowane, uzupełniane 
i zatwierdzane przez nią, a następnie przez królów. 
którzy cechy nasze szczególniejszą zawsze otaczali 
opieką. 
Bez organizacyi cechowej nie było w Polsce 
żadnego miasta i miasteczka, zwłaszcza rządzącego 
się prawem niemieckiem czyli magdeburskiem 
i cechy w rozwoju ich odegrały właśnie najważniej- 
szą rolę. 
Związanie się stanu rzemieślniczego i kupie- 
ckiego w stałą organizacyę cechową, tworzyło 
w każdem mieście instytucye o wielkiej sile spo- 
łecznej i żywotności, wyrabiało w rzemieślniku 
i kupcu poczucie własnej godności, poczucie godno- 
ści stanu i zawodu. Każdy rzemieślnik chcący sa- 
modzielnie prowadzić rzemiosło musiał należeć do 
cech u. 
Zadaniem organizacyi cechowej było przede- 
wszystkiem zrównanie, ile możności, wszystkich 
pracujących co do korzyści materyalnych i zysków. 
Cech nietylko oceniał uzdolnienie, ale nadawał 
uprawnienie do samoistnego prowadzenia rzemio- 
sła. Załatwiał spory między swymi członkami 
i skargi o złą robotę. Oznaczał ilość produkcyi 
każdego cechowego z osobna, przezco usuwał 
wprawdzie możność wielkiego bogacenia się jedno- 
stek, ale w zamian za to uchylał także niebezpie- 
czną konkurencyę. Czuwał nad tem, aby zarobek 
rozdzielał się mniej więcej jednakowo między 
wszystkich członków cechu, dawał każdemu prawo 
do równej pracy. Starając się w ten sposób o do- 
bro rzemieślników, spełniały cechy i drugie jeszcze 
zadanie, starały się] o dobro konsumentów i od- 
biorców. Wyznaczały miarę i wagę towarom, wy-
		

/p0047.djvu

			v 


dawały przepisy co do materyałów, z jakich 
i w jaki sposób wyroby miały być sporządzone, 
a przezto mając gwarancyę, że wyroby owe ze 
względu na swą jakość, jednakową przedstawiały 
wartość, z góry stanowiły na nie ceny, na parta- 
czów zaś surowe nakładały kary. 
Obok zawodowego charakteru, miały cechy 
charakter wybitnie religijny, humanitarny i obywa- 
telski. Każdy statut cechowy zawierał przepisy, 
dotyczące wspólnych nabożeństw, pomocy ubogim 
i chorym członkom cechu, ich pogrzebów i t. d. 
Każdy cech obierał sobie kościół, do którego stale 
uczęszczał, miał w nim ołtarz własnej fundacyi, 
własne paramenta, występował z własną chorą- 
gwią, na której obok godeł widniał patron cechu, 
brał udział w uroczystych procesyach i t. p. 
Do obowiązków cechowych należało odno- 
szenie do grobu zmarłych braci, opiekowanie się 
ich wdowami i sierotami, grzebanie ubogich człon- 
ków kosztem cechu, czuwanie nad obyczajami 
uczniów. Każdy nadto cech miał swoją kasę, miał 
basztę i zapasy broni wszelkiego rodzaju, każdy 
był hufcem zbrojnym, gotowym każdej chwili do 
obrony ojczystego grodu. Wszystkie kary pienię- 
żne, jakie za różne przestępstwa nakładały prze- 
pisy cechowe, szły przeważnie na broń, na wosk 
i świece t. j. Bogu na chwałę, miastu na obronę. 
Poważanie starszych, zgoda braterska, szanowanie 
czci osobistej, zachowywanie tajemnic i dobrej 
s.ławy cechowej i t. p. przepisy, robiły z cechów 
instytucye prawdziwie cywilizacyjne. 
Pod względem organizacyi wewnętrznej ka- 
żdy cech składał się z samoistnych rzemieślników 
czyli m i s t r z ó w i podległych im pracoNników:
		

/p0048.djvu

			VI 


towarzyszy czyli czeladzi i z ucznlow. 
Po ukończeniu przepisanych lat nauki wyzwolenie 
wynosiło ucznia na stopień czeladnika. Stosunek 
mistrzów do czeladzi był patryarchalny, rodzinny, 
oparty na wzajemnem poszanowaniu i pewnej za- 
żyłości. Aby z czeladnika zostać mistrzem potrzeba 
było posiadać obywatelstwo miejskie, odbyć wę- 
drówkę, wykazać się fachowemi wiadomościami 
w odnośne m rzemiośle przez wykonanie pewnych 
sztuk t. zw. majstersztyków i złożyć pewną opłatę 
na rzecz cechu. Kto tym warunkom zadość uczy- 
nił, stawał się mistrzem i uczestnikiem wszystkich 
praw i przywilejów cechowych. Zaszczyt ten ce- 
niono sobie bardzo wysoko i utratę jego uważano 
za najsurowszą karę. 
Władzę zwierzchnią każdego cechu przedsta- 
wiali zwykle dwaj c e c h m i s t r z e, starszy i pod- 
starszy, wybierani CO roku i zaprzysięgani przez 
Radę m. Przysięga zastrzegała wierność królowi, 
posłuszeństwo Radzie i zobowiązywała cechmi- 
strzów do gorliwego wykonywania swego obo- 
wiązku i sprawiedliwego zarządzania sprawami 
cechu. 
Sprawy dotyczące cechu załatwiano na wspól- 
nych zgromadzeniach. Zwoływali je cechmistrze 
przez obesłanie po warsztatach taluw. "cechy" tj. 
godła cechowego umieszczonego na ozdobnej me- 
talowej lub drewnianej płytce. W zgromadzeniach 
tych brała pierwotnie udział i czeladź. Od wieku 
XVI. atoli zaczęła ona tworzyć w każdym cechu 
własną grupę, która odrębnie odbywała zgroma- 
dzenia, narady i zabawy w gospodzie, obranej do 
tego celu za zgodą mistrzów. Sposób zachowania 
się w gospodzie określały osobne przepisy,
		

/p0049.djvu

			VII 


Pieniądze, pieczęcie i dokumenta przechowy- 
wano w ozdobnej skrzynce, zwanej l a d ą, zamy- 
kanej na dwa klucze z sztucznymi zamkami. Prócz 
tego każdy z cechów - tak mistrzowie, jak i cze- 
ladź - posiadał szereg różnych innych przedmio- 
tów, potrzebnych do celów ceremonialnych, do 
reprezentacyi i zabaw. Do takich należały: buzdy- 
gany, krucyfiksy, kielichy, kubki, puhary, konwie 
zwane wilkomami, kałamarze, tablice wotywne, 
obrazy religijne, portrety i t. d, 
Tego rodzaju organizacya cechowa, opisana 
w naj ogólniejszym zarysie, istniała we wszystkich 
miastach polskich; stosownie atoli do wielkości 
i znaczenia pf:wnego miasta, również znaczenie jego 
cechów były większe lub mniejsze. 
Lwów z końcem XIV. wieku posiadał już ich 
dziesięć. Z następnymi laty wzrasta ich poczet. 
W wieku XVI. jak wszędzie tak i tu, cechy osią- 
gają najświetniejszy okres swego rozwoju, który 
trwa do połowy XVII., a odblaskami świetności 
dosięga XVIII. W tym też czasie słynął Lwów da- 
leko z zręczności i uczciwości swych rękodzielni- 
ków, a w niektórych rzemiosłach (miecznicy, sto- 
larze) byli rodzajem akademii, tak, że żaden rze- 
mieślnik nie uchodził za doskonałego, jeżeli w tych 
zawodach nie wyzwalał się we Lwowie. 
Ogół rzemieślników lwowskich, kształcony 
w rycerskiej szkole konfraternii strzeleckiej, był 
zarazem przedmurzem, siłą i sławą miasta, był jego 
społeczną podwaliną i jego rycerskiem ramieniem. 
Dowodem tego karta srogich oblężeń wołoskich, 
kozackich, tatarskich, moskiewskich i tureckich, 
z których miasto wyszło nieśmierteiną sławą 
okryte, zyskało zaszczytny przydomek "przedmu-
		

/p0050.djvu

			. 


VIII 


rza Polski i chrześciaństwa", czego lwia zasługa 
należy się właśnie cechom rzemieślniczym. W pa- 
miętnej katastrofie zdobycia Lwowa przez króla 
szwedzkiego Karola XII. w 1704 r., cechy owe wy- 
trwały do ostateczności, a jeden z nich kuśnierski, 
broniąc bramy krakowskiej, zginął co do nogi a nie- 
poddał się. W tej katastrofie miasta straciły i ce- 
chy wszystkie swoje sztandary, broń i kosztowno- 
ści cechowe, które nieprzyjaciel zniszczył lub za- 
brał jako zdobycz wojenną. 
Z upadkiem mieszczaństwa, z zubożeniem rze- 
mieślnika w XVIII. wieku, upada i rozluźnia się 
życie cechowe, znikają stare cnoty, rzemiosła ledwie 
wegetują. Mimo to zabór austryacki 1772 r. zastał 
we Lwowie jeszcze trzydzieści siedm cechów. 
Po zmianie stosunków politycznych i społe- 
.cznych, z napływem nowych wrogich niemieckich 
żywiołów, straciły cechy chwilowo nawet naro, 
dowy charakter, z wprowadzeniem zaś nowych 
ustaw przemys-łowych, stradły i dawne znaczenie, 
przekształciły się w stowarzyszenia zawodowe o no- 
wych warunkach i drogach rozwoju. 
W spuściźnie pozostały im tylko wielkie wspo- 
mnienia przeszłości, pozostały resztki cechowych 
zabytków, które szczęśliwie uszły zagłady. A za- 
bytków tych zginęło bez liku, zwłaszcza w osta- 
tnich dziesiątkach Jat. Daremnie dziś szukać pozło- 
dstych buzdyganów, z którymi cechmistrze witali 
wjeżdżających królów, arcybiskupów, wojewodów 
etc., daremnie szukać miedzianych i cynowych, 
konwi i lad, misternych tablic wotywowych, sta- 
rodawnych godeł i naczyń i t. d. Wszystko to 
zniknęło bez śladu, stopione na metal, jako złom 
bezwartościowy, lub zostało wywiezione przez
		

/p0051.djvu

			IX 


zagranicznych handlarzy! Stosunkowo najwięcej 
jeszcze zachowało się dokumentów, dzięki temu, 
że były sporządzone na pergaminie i realnej nie 
przedstawiały wartości. 
Wystawa obecna daje poniekąd przegląd tego 
co z zabytków cechowych utrzymało się jeszcze 
we Lwowie, a częściowo i na prowincyi. Mimo 
niepowetowanych strat, to cO z nich z trudem 
udało się tu zebrać - przedstawia do historyi na- 
szych rzemiosł, do zrozumienia dawnego życia ce- 
chowego, materyał nader bogaty, a tem cenniejszy, 
że dotąd przez badaczy prawie nietknięty, 
Owe pożółkłe pergaminy, poszarpane sztan- 
dary, zaprószone lady, obesłania, godła, pieczęcie, 
ceremonialne przedmioty i t. d. są dla każdego 
żywem słowem współczesnej im kultury, wyrazem 
współczesnego stylu, smaku, pojęć i wpływów po- 
stronnych. Tkwi w nich pięć z górą wieków 
pracy i życia rzemieślniczego stanu, tkwi jego roz" 
kwit i upadek, duma i upokorzenie, tkwi zarazem 
,otucha lepszej przyszłości... 


A. Czoiowski.
		

/p0052.djvu

			A. 


Bractwa i Cechy m, Lwowa. 


I Dyplom wiernopoddańczego hołdu, złożo- 
nego królowi Władysławowijagielle w ratuszu lwow- 
skim dnia 9. października 1425 r. przez rajców, ław- 
ników i 10 cechów (kupców, rzeźników, piekarzy, 
kowali, szewców, krawców, rymarzy, słodowników, 
garbarzy, kuśnierzy). Oryginał pergaminowy z 11: 
pieczęciami w blaszanych puszkach. 
Archiwum m. Lwowa, 


Konfraternia strzelecka. 


2 Kurek Bractwa strzeleckiego lwowskiego, 
srebrny, pozłocisty z rzeźbionemi i rytowanemi pió- 
rami i skrzydłami, z koroną sadzoną 'kamieniami, 
oczy z kamieni czerwonych, stopy na kłodzie 
drzewa, na którego końcach rytowane herby, jeden 
t. zw. "gmerk" mieszczaóski z literami W. B., drugi 
wyobrażający niedźwiedzia, stojącego prosto na 
tylnych łapach, także z literami W. B. (Herb Wolfa 
Berndta, patrycyusza lwowskiego). Robota Hał1Usza 
Kleina, złotnika lwowskiego z początku w. XVII. 
Wysokość 277 mm., szerokość 260 mm. 
Tow. strzeleckie we Lwowie.
		

/p0053.djvu

			2 


3 Dyplom pergaminowy Henryka Walezego 
.z r, 1574 zatwierdzający przywileje i zwyczaje Bra- 
ctwa strzelców lwowskich. Oryginał z pieczęcią. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
4 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. z 29, 
sierpnia 1628, nadający Bractwu strzeleckiemu we 
Lwowie prawo pobierania opłat od pędzonego by- 
dła. Oryginał z podpisem króla i z pieczęcią w że- 
laznej puszce. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
5 Dyplom pergaminowy Jana Kazimierza 
z 11. sierpnia 1651, nadający Bractwu strzelców 
lwowskich prawo pobierania opłaty "spaszne" od 
każdego wołu, pędzonego na targ z Wołoszczyzny. 
Oryginał z podpisem króla i z pieczęcią w puszce 
żelaznej. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
6 Dyplom pergaminowy Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego z 30. października 1671 zatwier- 
dzający prawa i przywileje Bractwa strzelców lwow- 
skich, nadane im przez Jana Kazimierza. Oryginał 
z podpisem króla i pieczęcią w puszce mosiężnej, 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
7 Dyplom pergaminowy Jana m. z 8. kwie- 
tnia 1677, zatwierdzający dawoe prawa i przywileje 
Bractwa strzelców lwowskich. Oryginał z 4 kart z p<3d- 
pisem króla, ozdobnie ornamentowanych. Opra- 
wiony w skórę. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
8 Dyplom pergaminowy Augusta III. z 5. kwie- 
tnia 1739, zatwierdzający prawa i przywileje lwow- 
skiego Bractwa strzelców, nadane przez poprzednich 
królów. Oryginał z 8 kart, z podpisem króla i pie- 
częcią w puszce blaszanej. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
9 Medal złoty króla kurkowego, na wstążce 
,zielonej, do przypinania. Po stronie głównej insygnia 
strzeleckie, po stronie odwrotnej napis niemiecki. 
Wiek XIX. Towarz. strzeleckie we Lwowie.
		

/p0054.djvu

			3 


o 10 Pierścień złoty króla kurkowego z insy- 
[.gniami strzeleckiemi. Wiek XIX. 
I Towarz. strzeleckie we Lwowie. 
.. Gwoźdź srebrny, składany, króla kurkowego 
'.z wyrytemi nazwiskami królów kurkowych. 

 Towarz. strzeleckie we Lwowie. 
12 Sztuciec strzelecki, ozdobny, z zamkiem 
na krzemień. Na ośmiobocznej rurze napis: Kaiser 
Franz der Erste schoss aus diesem Rohr au! der 
Lemberger priPil. Schiesstiitte am 26. juli 1817. 
Długość 1 m. 13 cm. 
Towarz. strzeleckie we Lwowie. 
13 Sztuciec strzelecki, ozdobny, z zamkiem 
na pistony. Na ośmiobocznej rurze napis: Z tego 
sztućca strzelał Cesarz Franciszek Józef I. we Lwo- 
wie 17/X. 1851. Długość 1 m. 10 cm. 
Towarz. strzeleckie we Lwowie. 
13a Tarcza strzelecka, powystrzelana, okrągła, 
drewniana, z malowanem wyobrażeniem ślimaka. 
W otoku napis: Lente sed attente I. T. 1702. 
Towarz. strzeleckie we Lwowie. 
13b Tarcza strzelecka, powystrzelana, okrą- 
gła, drewniana, malowana. We środku wąż podwójny, 
podtrzymywany przez dwie postacie po bokach. 
Napis w otoku: In nocte consilium 1792. 
Towaą. strzeleckie we Lwowie. 
13 c Sztandar Towarzystwa strzeleckiego z r. 
1844, na drzewcu. Biały, jedwabny, z szlakiem 
różnobarwnym, olejno malowanym. Po jednej stro- 
nie malowane Niepokalane Poczęcie N. P. Maryi; 
po drugiej orzeł austryacki. Naj drzewcu 37 sre- 
brnych, złoconych gwoździ z wyrytemi nazwiskami: 
ces. Ferdynanda, ces. Maryi Anny, arcyks. Ferdy- 
nanda de Este itd. Drzewce zakończone kurem 
srebrnym. Szarfa z zielonej mory, wypukło hafto- 
wana srebrem. Dar ces. Maryi Anny - z herbem 
Habsburgów. Szerokość 150 cm., dł. 130 cm. Bardzo, 
uszkodzony. Towarz. strzeleckie we Lwowie.
		

/p0055.djvu

			4 


Bractwo literatów. 
14 Berło Bractwa literackiego mieszczan lwow- 
skich, srebrne, częściowo pozłociste; trzon u spodu 
gładki, okrągły, u góry zamknięty guzem podłu- 
żnym i kulą ujętą w listki akantowe. Na kuli sta- 
tuetka Matki Boskiej z lilią w lewej dłoni w koro- 
,nie i aureoli z fałszywych brylantów, stojącej na 
półksiężycu i depcącej węża. 
Cała postać Matki Boskiej otoczona owalem 
laurowym i promienistym. Zewnątrz kuli napis: 
Ad. M. D. Q. B. V. M. S. V. Vincentius Ziętko- 
,wicz Civis Pharmacopola Leopoliensis cum Victo- 
ria de Meisner Consorte sua ad augendum con- 
servandumque lmmaculatae Virginis cullum, pro- 
.prio sumptu, hunc scipionem, usu Concivium su- 
orum consueto dicatum Anno Domini 1814 reno- 
,vari curavit, quem jac. A lex. józefowicz M. D. 
,c. L. A. D. 1678 fieri curavit - ut infus. 
Poniżej podpis złotnika: Pranciscus Peliń- 
ski fecii. Archiwum m. Lwowa. 


15 Księga Kongregacyi Literackiej Miasta JO 
Król. Mości Lwowa z lat 1746 do 1757. 
Archiwum m. Lwowa. 


Bednarze. 


16 Obesłanie (cecha) lwowskiego cechu be- 
.dnarskiego w kształcie płaskiego kartusza z bron- 
zu, na którym wyryte z jednej strony godła be- 
dnarskie z literami W. S. C. B. i data 1681. Po 
drugiej stronie postać M. Boskiej z Jezusem, oto- 
.czona owalną płomienistą aureolą. 
Muzeum przem. m. Lwowa. 
17 Dwa obesłania (cechy) garncarzy lwow- 
skich, z blachy mosiężnej, owalne, z napisami 
Topfer Zunft. Wiek XIX. 
Stow. bednarzy we Lwowie.
		

/p0056.djvu

			5 


18 Księga majstrów bednarskich i garncar- 
skich od r. 1700. Oprawna w skórę. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


19 Protokół czynności lwowskiego cechu be- 
.dnarzy od r. 1787. Księga z ozdobnymi tytułami. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


20 Pieczęć cechu bednarzy Iw., mosiężna 
z trzonem drewnianym. Na tłoku owalnym napis: 
ln Ostgalicien Pass Binder Zunfts lm Jar 1824; 
w środku u góry godła bednarskie, u dołu: K. K. 
Stadt Lemberg. 


Stow. bednarzy we Lwowie. 


21 Pieczęć cechu bednarzy Iw., z trzonem 
.drewnianym. Na miedzianym tłoku napis * Sigillum 
'* contuber. * doleator. W środku na tarczy godła 
rzemiosła bednarskiego. Wiek XVIII. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


22 Sztandar cechu bednarzy Iw., jedwabny 
biały, obramowany amarantowym jedwabnym szla- 
kiem. Po lewej stronie malowidło Adam i Ewa pod 
jabłonią, po prawej u góry św. Rodzina, u stóp 
lew. Zniszczony. Długość 2'75 szer. 2'65 m. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


23 Sztandar cechu bednarzy Iw., z różowego 
rypsu jedwabnego. Na środku postać św. Urbana 
w pontyfikaliach, malowana olejno. U góry w le- 
wym rogu na tarczy data 1837 z napisem, u góry 
w środku oko Opatrzności; w prawym rogu orzeł 
austr., na dole w lewym rogu na tarczy nazwiska 
członków cechu, w prawym lew lwowski kroczący, 
z trzema pagórkami. Na odwrotnej stronie te same 
malowidła. Uszkodzony. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


24 Nasada mosiężna na sztandar bednarzy 
lwowskich, z godłami rzemiosła i datą 1803 r. 
Stow. bednarzy we Lwowie.
		

/p0057.djvu

			6 


25 Nasada moslęzna na sztandar bednarzy 
lwowskich, z monogramem Chrystusa. Wiek XIX" 
Stow. bednarzy we Lwowie. 
26 Kubek cynowy z przykrywą, używany 
w cechu cieśli lwowskich, ozdobiony rytowanym 
ornamentem. W środku herb Lwowa otoczony ga- 
łązkami; u spodu emblematy cechowe i napis: 
Majster WoUński. Wys. 24 cm. 
Muzeum przemysłowe m. Lwowa. 
26a Kubek cynowy czeladzi bednarskiej, 
z godłem cechu i rokiem 1807. 
Archiwum m. Lwowa. 


Blacharze. 
27 Dyplom pergaminowy Władysława IV.. 
z 18. października 1634 r., zatwierdzający ustawy 
cechu blacharzy lwowskich z r. 1630. Oryginał 
z podpisem króla. Na sznurku jedwabnym pieczęć 
w puszce mosiężnej, Na jej okrywie napis: jakób 
Wronka, Fundator cechu blahowniczego - dUa 
siebie i dUa dziatkam swoim. Dnia 23, paździer- 
nika 1634. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
28 Pieczęć cechu blacharzy lwowskich, z trzo-, 
nem drewnianym. Na mosiężnym tłoku godła rze- 
miosła blacharskiego i napis: Lemberg 1797. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


29 Księga przychodów i rozchodów cechu 
miechowniczego, rękawiczniczego, mydlarskiego i 
blacharskiego we Lwowie, od r. 1774. Oprawna 
w skórę. Stow. blacharzy we Lwowie. 


29a Kufel cynowy z nakrywą, czeladzi bla- 
charskiej. Na nakrywie napis i godła blacharskie" 
na przedniej stronie napis w wieńcu laurowym 
i data 20. Pebruar 1844. 
Zgrom. czeladzi blacharskiej we Lwowie.
		

/p0058.djvu

			7 


Cbirurdzy. 


30 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 8. września 1578, zatwierdzający ustawy cechu 
.chirurgów we Lwowie. Oryginał z podpisem króla, 
pieczęcią .na sznurze jedwabnym i z ozdobnym 
.inicyałem. 


Archiwum m. Lwowa. 


31 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. z 11. 
marca 1612, zatwierdzający ustawy cechu ,chirur- 
gów lwowskich. Oryginał z podpisem króla, 
z ozdobnym inicyałem i pieczęcią w żelaznej 
puszce. 


Archiwum m. Lwowa. 


32 Dyplom pergaminowy Jana III. z 6. kwie- 
tnia 1691, zatwierdzający zmienione w wielu punk- 
tach ustawy cechu chirurgów lwowskich. Oryginał 
z podpisem króla, z pieczęcią w blaszanej puszce. 
Archiwum m. Lwowa. 


Cieśle. 


33 Dekret rajc6w m. Lwowa z r.1645 w"sporze 
między cechem ciesielskim miejskim a mistrzami 
rzemiosła ciesielskiego. Oryginał. Na jedwabnym 
sznurku pieczęć cechu ciesielskiego w puszce bla- 
szanej. Podpis Bartłomieja Zimorowicza, jako pisa- 
rza miejskiego. 
Stow. murarzy, cieśli etc. we Lwowie. 


34 Dyplom pergaminowy Jana Kazimierza 
z 30. grudnia 1649 zatwierdzający ustawy cechu cieśli 
]wowskich z roku 1645. Oryginał z podpisem króla. 
Na sznurku jedwabnym puszka od pieczęci. 
Stow. murarZY1 .kamieniarzy, cieśli itd. we Lwowie. 


*
		

/p0059.djvu

			8 


Cukiernicy. 


35 List wyzwolin Józefa Hennemana, cukier- 
nika, wydany przez cech cukierników lwowskich 
6. czerwca 1815. Pergamin. 
Stow. cukierników we Lwowie. 


Garncarze. 


36 Pieczęć cechu garncarzy lwowskich. 
W otoku napis gotyckiemi literami: + s. + Luti- 
figutorum + Leopoliensis + Ceche, W środku, 
wśród gwiazd dzban z trzema kwiatami. Tłok oło- 
wiany bez trzonu. Wiek XIV. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


37 Pieczęć cechu garncarzy Iw. z trzonem 
drewnianym. Na mosiężnym tłoku: Cech Ganczar- 
ski we Lwowie. W środku na stoliku godło cechu. 
Stow. bednarzy we Lwowie. 


Garbarze. 


38 Pieczęć garbarzy Iw. W otoku: + Sigi!-:- 
tum * Cerdonum * W środku garbarz zajęty garbo- 
waniem skóry. Odcisk galwanoplastyczny z dyplomu 
z r. 1425. 


Archiwum m. Lwowa. 


39 Pieczęć cechu garbarzy lwowskich. W otoku 
u góry napis: Lemberger Bruderschaft. Pod nim 
dwa lwy trzymają ukoronowaną tarczę z godłem 
cechu garbarzy. Owalna, tłok mosiężny z takim 
trzonem, Wiek XIX. 


Archiwum m. Lwowa.
		

/p0060.djvu

			9 


Hafciarze. 


40 Dyplom pergaminowy Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego z 27. października 1671, zatwier- 
dzający ustawy cechu hafciarzy i łuczników we Lwo- 
wie z r. 1650. Oryginał z ozdobnymi inicyałami 
i pieczęcią. 


Archiwum m. Lwowa. 


Introligatorzy. 


41 Dyplom pergaminowy Augusta III. z 22. 
listopada 1744, zatwierdzający ustawy lwow. cechu 
introligatorskiego. Oryginał z podpisem króla, opra- 
wny w skórę z wytłaczanymi ozdobami, orłami 
i napisami. Archiwm m. Lwowa. 


42 Dyplom Augusta III. z 1. października 
1740, zatwierdzający ustawy cechu introligatorów 
we Lwowie. Kopia pergaminowa z ozdobnymi in i- 
cyałami. Muzeum przemysłowe m. Lwowa. 


43 Pieczęć cechu introligatorów lwowskich 
z trzonem drewnianym. Na mosiężnym tłoku na- 
pis: Pieczęć introligatorska l. K- M. Miasta Lwowa 
R. P. 1740 .t. W środku na tarczy godło introli- 
gatorskie. Archiwum m. Lwowa. 


44 Skrzynka (lada) cechowa introligatorów 
we Lwowie, drewniana, politurowana z mosiężnem 
okuciem, z nasadą na wieku i skrytką od wnętrza. 
Wiek XIX. 


Stow. introligatorów, pozłotników, 
szczotkarzy, powroźników, toka- 
rzy etc. we Lwowie.
		

/p0061.djvu

			10 


Kominiarze. 
45 Skrzynka (lada) lwowskiego cechu komi- 
niarzy, dębowa, profilowana, z bronzowem, orna- 
mentowanem okuciem. Na wieku, od wnętrza na- 

lejony obraz olejny na płótnie, wyobrażający 
Swiętą Trójcę nad domem. Obok św. Floryan i św. 
Jan Chrzciciel. U spodu napis: Auf hohen Guber- 
nial Befehl de dtto 7. Marz 1791 sub nr. 2268 
wurde die ehrsame Zunft Laade zu erriehten ver- 
ordnet, und dUTeh Herm johann Pfeiffer am 30. 
April 1793 erriehtet. Szer. 44 cm., dl. 58 cm., 
wys. 42 cm. Stow. kominiarzy we Lwowie. 


46 Pieczęć lwowskiegO cechu kominiarzy 
z trzonem drewnianym. Na mosiężnym tłoku św. 
Floryan i godła rzemiosła i napis: Sigil der Rauch- 
fangkehrer-Zunft in Gall. WieK XVIII. 
Stow. kominiarzy we Lwowie. 


47 Pieczeć lwowskiego cechu kominiarzy_ 
Tłok mosiężny bez trzona z św. Floryanem, go- 
dłami rzemiosła i napisem: Dies ist das Raucilen 
Greebler Handwerks Siegel von Lemberg 1798. 
Stow. kominiarzy we Lwowie. 


48 Pieczęć lwowskiego cechu kominiarzy, 
żelazna, z prasą do wyciskania. Na tłoku św. Flo- 
ryan, godła rzemiosła, data 1793 i napis: Dies 
ist das Rauehfangkehrer Handwerks Siegel von 
Lemberg. Stow. kominiarzy we Lwowie. 


49 Godło czeladzi kominiarskiej we Lwowie, 
cynowe, w kształcie skrobaczki, z napisem: P. H. 
v. Hamburg, F. K. v. Olmitz, I. G. 7
 v. Grosz 
Ologau, C. M. v. Dresden, I. A. v. Lemberg, I. p, 
v, Lemberg. junggesell Den 3, luny 1791. Od 
ostrza zwisają dwie szarfy haftowane, nowsze, z na- 
pisem: Towarzyszom kominiarskim - jan Baum- 
gardten M. 1896 Lwów. 
Stow. kominiarzy we Lwowie.
		

/p0062.djvu

			11 


50 Tacka moslęzna z posążkiem, wyobraża- 
jącym kominiarza opartego na drabinie, używana 
na zgromadzeniach czeladzi kominiarskiej we Lwo- 
wie. Na cokole posążku wyryte imiona i nrlzwiska 
czeladników, oraz data: Lemberg den 16.- April 
1826. Wys. 25 cm. Stow. kominiarzy we Lwowie. 


51 Kufel cynowy z nakrywą ozdobioną figurą 
św. Floryana. Na wierzchu nakrywy godła rze- 
miosła i napis: Vivat es leben die Schomstein- 
Jeger Oesellen. Na powierzchni data: I;emberg 
den 20. October /833. Wys. 25 cm. Srednica 
14 cm. 


Stow. kominiarzy we Lwowie. 


52 Kufel zupełnie podobny z datą: Lemberg 
den 6. August 1837. Stow. kominiarzy we Lwowie. 


53 Dziesięć ozdobnych listów wyzwolin z wi- 
dokami Lwowa etc. cechu kominiarzy we Lwowie 
i Warszawie z lat 1793-1855. 
Staw, kominiarzy we Lwowie. 


Konwisarze. 


54 Skrzynka cechowa (lada) cechu konwisa- 
rzy lwowskich; okuta cynowemi ozdobami. Wiek 
XVIII. Wys. 31 cm. dł. 44 cm. szer. 29 cm. 
Archiwum m. Lwowa. . 


Kowale i stelmachy. 
55 Pieczęć kowali lwowskich, W otoku:: 
* Sigillum * Fabrorum. W środku podkowa 
z krzyżem na barku i narzędzia kowali. Odcisk 
galwanoplastyczny z dyplomu z r. 1425. 
Archiwum m. Lwowa.
		

/p0063.djvu

			12 


56 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augusta 
z 1. wrzenia 1558 zatwierdzający ustawy cechu ko- 
Wali, ślusarzy, mieczników, pancerników i łuczni- 
ków lwow. Oryginał z podpisem podkanclerzego 
Jana Przerębskiego i pieczęcią. 
Stow. kowali lwowskich. 


57 "Regestr Rzemiesła Kowalskiego, Czela- 
dzi Trybownej Anno Dni 1592. ad A 1610" (spis 
czeladzi)". Księga oprawna w pergamin z wyci- 
skami. Stow. kowali we Lwowie. 


58 Księga czynności cechu kowali we Lwo- 
wie od r. 1617. Stow. kowali we Lwowie. 


58 a Księga czynności cechu kowali od r. 1592. 
Stow. kowali we Lwowie. 


59 Regestr cechu kowalskiego (księga czyn- 
ności) we Lwowie od r. 1683. 
Stow. kowali we Lwowie. 


60 Księga czynności cechowych od r. 1702. 
cechu kowali we Lwowie. 
Stow. kowali we Lwowie. 


61 Inwentarz kościoła św. Krzyża we Lwowie 
przed Halicką bramą (kościół cechowy kowali) 
z r, 1767. Stow. kowali we Lwowie. 


62 Obesłanie (cecha) kowali lwowskich, mo- 
siężne w kształcie serca na podstawce i z dwoma 
kółkami do zawieszania. Z jednej strony krzyż 
z rytowanemi ozdobami i napisem: R. p, U59 
dnia 15. marca, za cechmistrzostwa p. Jana Snia- 
loskiego starszego y p. Jana Iwaniewicza mło- 
dszego. Z drugiej strony godła rzemiosła kowal- 
skiego. Wiek XVIII. Stow. kowali we Lwowie.
		

/p0064.djvu

			13 


63 Obesłanie (cecha) bronzowe, posrebrzane 
stelmachów lwowskich w kształcie kartusza nakła- 
danego kawałkami trybowanymi. Po jednej stronie 
figura męska trzymająca rękę wspartą na kole, po 
drugiej powóz z napisami: Michael Kowal sep. 
i Jan Kasimir, Michel Lanc Oberer Meister 
Lemberg. Wiek XVIII. Muceum przem. m. Lwowa. 


64 Krzyżyk żelazny, z mosiężną figurą Chry- 
stusa, do noszenia na piersiach, używany w cechu 
kowalskim. Wiek XVIII. 


Stow. kowali we Lwowie. 


65"Obesłanie (cecha) cechu kowali we Lwo- 
wie, żelazne w formie podkowy z kółkiem do za
 
wieszania i z napisem: Umschau-zeichen. Wiek XIX. 
Stow. kowali we Lwowie. 


66 Krucyfiks cynowy, uży\vany na posie- 
dzeniach cechu kowali lwowskich. Na tylnej stronie 
napis: Ketner, Reiniger, Stephan Kassaraba - 
Beysitz Meystern - den 29-ten Jenner 1799 - 
Będących na ten czas Starszych Wincentego Czu- 
kurka y Michała Ziulińskiego Roku 1799, Wiek 
XVIII. Stow, kowali we Lwowie. 


67 Odcisk woskowy pieczęci cechu kowali 
lwowskich z godłami rzemiosła i napisem: Si gil- 
lum Contubernii Pabrorum Civitatis Leopolien. 
Wiek XVII. Stow. I.	
			

/p0065.djvu

			14 


69 Sztandar cechu kowali. lwowskich, ama- 
rantowy ze złotem i frendzlami. We środku obraz 
N. P. M. Matki Boskiej i napis R. P. 1864. z dru- 
giej strony obraz również na płótnie malowany." 
przedstawiający patrona cechowego. Długość 2 m. 
25 cm., szer. 1 m. 65 cm. 
Stow. kowali we Lwowie. 


70 Nasada sztandaru cechu kowali lwow- 
skich, mosiężna, z monogramem Chrystusa i datą 
1826. Stow. kowali we Lwowie. 


71 Skrzynka (lada) cechu kowali lwowskich" 
drewniana, czarno lakierowana. Okucie ozdobne 
bronzowane. Wiek XVIII. Wysokość 40 cm., dług. 
57 szer. 54 cm. ' Stow. kowali we Lwowie. 
72 List wyzwolin Andrzeja Wieczorka wysta- 
wiony przez cech kowali w Warszawie w r. 1796 
(za panowania pruskiego). 
Stow, kowali we Lwowie. 
73 Skrzynka (lada) cechowa, p Jaska, czeladzi 
kowalskiej we Lwowie, ciemno lakierowa, po ro- 
gach okuta. Wiek XVIlI. 
Zgrom. tow. kowalskich we Lwowie. 
74 Kufel cynowy z nakrywą, czeladzi kowal- 
skiej. Na wieku godła cechu, na boku wyryte imio- 
na i nazwiska czeladzi i data 1826. 
Zgrom. tow. kowalskich we Lwowie. 


75 Godło gospody czeladżi kowalskiej, 
w kształcie dużej żelaznej podkowy, z której zwie- 
szają się trzy mniejsze, polakierowane złotą farbą. 
Na podkowie dużej napis: Andreas Borkowski - 
Antoni Pinkowski. Wiek XIX. 
Zgrom. tow. kowalskich we Lwowie. 


76 Tacka mosiężna, ceremonialna czeladzi 
kowalskiej z godłem cechu, imionami i nazwiskami 
czeladzi z roku 1820. 
Zgrom. tow. kowalskich we Lwowie.
		

/p0066.djvu

			15 


76a Talerz ceremonialny czeladzi kowalskiej,. 
mosiężny, na nim na podstawce koń również mo-' 
siężny. Napis na brzegu: Na pamiątkę od Józefa- 
Wieczorka 1835. 
Zgrom, tow. kowalskich we Lwowie. 


77 Kubek cynowy, z nakrywką z r. 1845 cze- c 
ladzi kowalskiej, z godłami i nazwiskami starszych 
towarzyszy. Na nakrywce postać kobieca wsparta. 
na delfinie. Zgrom. tow. kowalskich we Lwowie. 


78 Kubek podobny z r. 1845, bez nakrywy, 
Zgrom, tow, kowalskich we Lwo'wie. 


Krawcy. 


79 Dyplom pergaminowy Zygmunta I. z 10, 
czerwca 1533, zatwierdzający ustawy cechu krawców 
we Lwowie. Oryginał z podpisem biskupa Tomic- 
kiego, podkanclerzego. Archiwum m. Lwowa. 


80 Dyp!om pergaminowy Zygmunta Augusta 
z 11. czerwca 1560, zatwierdzający ustawy i przy- 
wileje cechu krawców we Lwowie nadane przez 
Zygmunta I. w r. 1543. Oryginał z podpisem króla, 
bez pieczęci. Archiwum m. Lwowa. 


81 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 5. listopada 1576, zatwierdzający ustawy lwow- 
skiego cechu krawieckiego nadane przez Zygmun- 
ta I. w r. 1533. Oryginał z podpisem króla, bez 
pieczęci. Archiwum m. Lwowa. 


82 Dyplom pergaminowy Władysława IV, 
z 26. EstotJada 1634, zatwierdzający ustawy'lwow-- 
skiego cechu krawieckiego.. Oryginał z podpisem: 
króla, bez pieczęci. 


Archiwum m. Lwowa (dep'ozyt). .
		

/p0067.djvu

			16 


83 Ustawy towarzyszy rzemiosła krawiec- 
J5iego we Lwowie, nadane w r. 1491. Odpis na 
pergaminie, z ozdobnym in icyałem , z r. 1646. 
Archiwum m. Lwowa. 


84 Skarbonka cechowa krawców lwowskich, 
bronzowa, rytowane, z napisem: Woll. dem. der. 
.sich. der. Di1rftigen. Anniinbt. Den, Wirdt. Der, 
Herr. Erreten. zur. Boesen. Zeit, Undt. In. Der. 
7 eurunge. wird. Er. genug, haben, Anno 1602. 
Archiwum m. Lwowa. 


85 Obesłanie (cecha) krawców lwowskich 
bronzowe, rytowana w kształcie tarczy heraldycz- 
nej; po jednej stronie godło rzemiosła lew trzy- 
mający nożyce i rok 1619; po drugiej to samo 
godło. Archiwum m. Lwowa. 


86 Obesłanie (cecha) krawców lwowskich, 
mosiężne, w formie kartusza ozdobnego. Na jednej 
'stronie wyryta Męka Pańska w otoczeniu nożyc 
i lwów i napis: O crux, awe spes vnika - die 20. 
Aprilis,' ze strony drugiej wyryta postać Matki 
Boskiej w takiem samem obramieniu z napisem: 
Monstra esse Matrem An. D. 1659. 
Muzeum. przem. m. Lwowa. 


87 Pieczęć cechu krawców lwowskich, bron- 
zowa bez trzona. Na tłoku godła krawieckie i na- 
pis: Sigill
lm Contuber: Sartorum: Leopolien. 
Wiek XVII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
88 Krucyfiks dębowy z figurą i ozdobami 
metalowymi, używany w cechu krawców lwowskich. 
Wiek XVIII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
89 Dyplom wyzwolin Szymona Kubiszow- 
ski ego, wystawiony przez cech krawców w Kra- 
kowie 17. sierpnia 1711 r. Pergamin z ozdobnymi 
inicyałami. Archiwum m. Lwowa.
		

/p0068.djvu

			17 


'90 Sztandar cechu krawieckiego we Lwowie, 
:? amarantowego jedwabiu, obszyty z trzech stron 
:szlakiem jedwabnym niebieskim, z aplikowanemi 
rozetami amarantowo-zielonemi. W środku na tle 
amarantowem szereg aplikacyj, mianowicie: Prze- 
mienienie Pańskie, orzeł austryacki, lew lwowski, 
unoszący się anioł z palmą i wieńcem, pod nim 
postać świętego przy warsztacie krawieckim dająca 
jałmużnę. S. Homo bonus u góry A. D. 1777. 
Zniszczony na brzegach. Dł. 3m. 30 cm. Szer. 
2 m. 10 cm. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
91 Sztandar zgromadzenia towarzyszy lwow- 
:skich krawców i kuśnierzy z r. 1819, cały blado- 
.amarantowy, jedwabny, figury i ozdoby olejno ma- 
.Iowane. (Kopia następnego sztandaru). Długość 
:2'70, szer. 2'10 m. Bardzo uszkodzony. 
Archiwum m. Lwowa. 


92 Sztandar zgromadzenia towarzyszy lwow- 
5kich krawców i kuśnierzy, jedwabny biały, z trzech 
stron ujęty szerokim amarantowym szlakiem (na 
przodzie odmiennego koloru). Na białem tle apli- 
kowana i malowana w chmurach postać Matki 
Boskiej z dzieciątkiem Jezus, u stóp jej klęcząca 
św. Barbara, obok lwowski lew kroczący w koro- 
nie i trzy pagórki herbowe miasta. U góry apliko- 
wana data: A. D. 1759. Na środku górnego szla- 
ku "Oko Opatrzności", Wokoło aplikowane rozety. 
Dług. 3 m., szer. 2'10 m. Znacznie uszkodzony. 
Archiwum m. Lwowa. 


Kupcy. 


93 Pieczęć kupców lwowskich z napisem: 
+ Sigillum Mercatorum + We środku dwa 
krzyże ukośne, waga i gwiazda. Odcisk galwano- 
plastyczny z dyplomu z r. 1425. 
Archiwum m. Lwowa.
		

/p0069.djvu

			18 


94 Berło Bractwa kupieckiego, srebrne. Trzon 
gładki, ośmioboczny, z gałką u wierzchu, na gałce 
dwa rogi obfitości wypełnione kwiatami i owocami; 
połączone koroną sadzoną czeskiemi kamieniami. 
Po środku nich część herbu m. Lwowa t. j. trzy 
pagórki i gwiazda. Na trzonie napis z r. 1814. 
Wiek XVII. Wys. 682 mm., szer. u góry 180 mm; 
Archiwum m. Lwowa. 


95 Dyplom pergaminowy Stanisława Augu- 
sta z 26. września 1767, zatwierdzający ustawy bra- 
ctwa kupieckiego we Lwowie. Oryginał z 10 kart 
z podpisem króla, oprawny w zielony safian z wy- 
ciskami. Na sznurze jedwabnym pieczęć w mosię- 
żnej puszce. Archiwum m. Lwowa, 


Kuśnierze. 
96 Pieczęć kuśnierzy lwowskich z napisem:. 
+ S + PelliJicum + Lembur};ensium +. W śro": 
dku tarcza w obramieniu gotyckiem z trzema skó-' 
rami. Odcisk galwanoplastyczny z dyplomu z r. 1425, 
Archiwum m. Lwowa. 


97 Obesłanie, czyli t. zw. cecha ruskich ku': 
śnierzy lwowskich, bronzowe, w postaci bramy 
miejskiej z trzema wieżami. W bramie rozpięta 
skóra z rytowaną datą 1594. Nad nią dwa ptaki. 
Napis idący po obu stronach: Cycha Rvska Cechu 
Kuśnierskiego Jfiasta Lwowa. Wys. 19, szer. 12 cm. 
Archiwum m. Lwowa. 


Miechownicy. 
98 Rajcy miasta Lwowa 1575 roku nadają 
ustawy lwowskiemu cechowi miechowniczemu. Per- 
gamin z pieczęcią' radziecką w blaszanej puszce 
i ozdobnym inicyałem. Archiwum miasta Lwowa.
		

/p0070.djvu

			19 


Młynarze. 


99 Pieczęć cechu młynarzy lwowskich z trzo- 
nem drewnianym. Na tłoku mosiężnym napis: 
Von Der Oantzen Ehrsamen 11Jiillern Zunft In 
Lemberg. W środku pod koroną dwa lwy trzymają 
godła cechu młynarskiego. Koniec XVIII. w. 
Archiwum m. Lwowa, 


100 Pieczęć cechmistrza cechu lwowskich 
młynarzy. Na tłoku mosiężnym napis: Anton Na- 
sandig. JJfihller. Zunft. AJ eister. W środku pod 
koroną między dwoma lwami godła cechu młynar- 
skiego. Po bokach rok 18 - 05. 
Archiwum m. Lwowa. 


Murarze. 


101 Dyplom pergaminowy Stanisława Augu- 
sta z 31. grudnia 1769, zatwierdzający prawa, przy- 
wileje i ustawy cechu murarzy i kamieniarzy lwow- 
skich z r. 1601. Oryginał z 4 kart z podpisem 
króla, bez pieczęci. 
Stow. murarzy, kamieniarzy etc. we Lwowie. 


102 Pieczęć cechu murarzy lwowskich, mo- 
siężna, z trzonem drewnianym. Na tłoku wyryty 
patron murarzy św. Michał z godłami rzemiosła 
murarskiego i datą 1779. W otoku napis: Sigillum 
Contubernii muratorum Leopoliensium. 
Archiwum m. Lwowa (depo
yt). 


103 Nasada mosiężna z monogramem Chry- 
stusa do sztandaru czeladzi murarskiej we Lwowie. 
Wiek XVIII. Zgrom. tow. murarskich we Lwowie.
		

/p0071.djvu

			20 


104 Sztandar czeladzi murarskiej i ciesielskiej 
we Lwowie, amarantowy, jedwabny, aplikowany 
i matowany, z frendzlą jedwabną, kolorową. W śro- 
dku Swięta Rodzina, po prawej stronie u góry 
orzeł austryacki. U dołu godła rzemiosła ciesiel- 
skiego, Napis: A. D. 1803, Wokoło aplikowane 
rozety. Długość m. 2'73, szer. m. 1'92. 
Zgrom. tow. murarskich we Lwowie. 


105 Skrzynka (lada) cechowa, czeladzi mu- 
rarskiej we Lwowie, dębowa. Wiek XIX. 
Zgrom. tow. murarskich we Lwowie. 


Mydlarze. 
106 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
sta z 9. lutego 1563 r., zatwierdzający ustawy ce- 
chu mydlarzy lwowskich. Oryginał z podpisem 
kanclerza Ocieskiego, z pieczęcią na sznurku je- 
dwabnym. Archiwum m. Lwowa. 


107 Pieczęć cechu mydlarzy lwowskich z trzo- 
nem. Na tłoku mosiężnym napis: Piecenec * Ci- 
hi * 
Uidlarski * Lwowsci. W środku w barokowej 
tarczy lew trzymający w łapach godło cechu my- 
dlarskiego. Wiek XVIII. Archiwum m, Lwowa. 
107 a Skrzynka (lada) cechowa mydlarzy 
lwowskich, z miękkiego drzewa, bez ozdób. Koniec 
XVIII. w. Archiwum m. Lwowa. 


Perukarze. 
108 Pieczęć cechu perukarzy lwowskich. 
z trzonem drewnianym. Na tłoku mosiężnym na- 
pis: Perucken JJ;J acher Zunft. Siegel k. k. Stadt: 
Lemberg: 1788. W środku lew zwrócony na pra- 
wo trzyma ukoronowaną tarczę rokokową, na któ- 
rej godło perukarskie, Archiwum m. Lwowa.
		

/p0072.djvu

			21' 


Piekarze. 
109 Pieczęć piekarzy Iw. W otoku: + S. Pi- 
storum + Lemburgensium. W środku na tarczy 
pleciony obwarzanek. Odcisk galwanoplastyczny 
z dyplomu z r. 1425. Archiwum m. Lwowa. 


110 Dyplom pergaminowy Augusta II. z 22, 
kwietnia 1712 zatwierdzający prawa i przywileje 
cechu piekarzy we Lwowie nadane im od czasu 
Kazimierza Jagiellończyka, Oryginał z podpisem 
króla, z ozdobnym inicyałem i pieczęcią na jedwa- 
bnym sznurku, Archiwum m. Lwowa. 


III Dyplom papierowy Stanisława Augusta 
z 11. grudnia 1769 zatwierdzający przywileje i ustawy 
nadane przez poprzedników cechowi piekarzy we 
Lwowie. Oryginał z 6 kart z podpisem króla 
w oprawie skórzanej, z pieczęcią na sznurku je- 
dwabnym. Archiwum m. Lwowa. 
112 Pieczęć cechu piekarzy lwowskieh, bron- 
zowa, bez trzona. Na tłoku godła piekarskie i na- 
pis: Sigillum Contubernii Pistorum Civitatis Leopol.. 
Wiek XVIII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
113 Skrzynka (lada) zgromadzenia towarzyszy 
piekarskich we Lwowie, dębowa, blachą okuta ze 
skrytką u góry, na której napis: Alt-gesell johann 
DilllI814. pod tem drugi napis: Odnowiono 1898 r. 
Zgrom. towarzyszy piekarskich we Lwowie, 
114 Skrzynka (lada) cechu piekarzy we Lwo- 
wie, dębowa, politurowana. Wiek XIX, 
Stow. piekarzy we Lwowie. 
115 Godło gospody towarzyszy piekarskich 
we Lwowie, mosiężne, w szafce oszklonej do za- 
wieszania. Pod cyzelowaną koroną zwisają godła 
rzemiosła piekarskiego, prawdopodobnie z XVlIl. w.. 
Napis na koronie: H. Zenkner 1866. 
Zgrom. towarzyszy piekarskich we Lwowie.
		

/p0073.djvu

			22 


Piwowarzy i słodownicy. 


116 Pieczęć słodowników Iwow. W otoku' 
+ S. Braseatorum. W środku emblemat cechowy. 
'Odcisk galwanoplastyczny z dyploiTfu z r.' 1425. 
Archiwum m. Lwowa. 


117 Rajcy m, Lwowa we Lwowie 12, sierpnia 
1621 nadają ustawy lwowskiemu cechowi słodo-- 
wników, miodowarów i piwowarów. Pergamin 
z ozdobnym inicyałem. Archiwum m. Lwowa. 


118 Pieczęć cechu piwowarów lwowskich, 
z trzonem drewnianym. Na miedzianym tłoku godła 
rzemiosła piwowarskiego i napis nieczytelny, Wiek 
XVII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


119 Dyplom cechowy piwowarski (świadectwo 
wyzwolin) z r. 1811 u góry ozdobiony widokiem 
starego Lwowa z objaśnieniami i tekstem niemiec- 
kim. Miedzioryt. Archiwum m. Lwowa. 


Rękawicznicy. 


120 Szelki skórzane, ozdobne, sztuka mi- 
strzowska (majstersztyk) jednego z bandażystów 
lwowskich. Wiek XVIII. 
Muzeum przem. m. Lwowa. 


Rusznikarze i puszkarze. 


121 Dyplom Michała Korybuta Wiśniowie- 
,ckiego z 30. października 1671, zatwierdzający 
ustawy cechu puszkarzy i rusznikarzy lwowskich. 
'Oryginał papierowy z r. 1 '/82. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt).
		

/p0074.djvu

			23 


Rymarze, siodlarze, olsternicy. 
122 Skrzynka (lada) cechu olsterników i ry- 
marzy lwowskich, drewniana, czerwono lakierowana. 
Wierzch i spód ujęty listewkami ozdobnemi. Na 
wewnętrznej stronie nakrywy, w środku na blasze 
Chrystus Pan na krzyżu, u stóp po obu stronach 
św. Marya i Marya Magdalena. Po bokach wieka 
na drzewie dwie postacie portretowe w strojach 
mieszczańskich, z rękami złożonemi do modlitwy. 
U góry napis: ZA PP. CECHMISTRZOW WSZYSTKICH 
P. P. BRACI ZA P. IAKVBA SASERKIEWICZA OLSTER- 
NIKA CECHMISTRZA ZA P. BARTOSZA MISTOWSKIE- 
GO RYMARZA COLLEGE ANNO DNI 1684. OlE 3. MAI.- 
PIRSZYI CECHMISTRZ NACYI KRUPSKYI - DRUGYI 
CECHMISTRZ GEORG FORCH. ANNO DNI DIE I IA- 
NUARY. Wiek XVII. Dług. 51 cm. Wys. 26 cm. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


123 Puszka żelazna (skarbonka) cechu ry- 
marzy lwowskich z nakrywą i kółkiem do zawie-' 
szania. Wiek XVII. Stow. rymarzy we Lwowie. 


124 Dyplom pergaminowy Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego z 16. października 1671, zatwier- 
dzający ustawy cechu siodlarskiego we Lwowie 
z r. 1650. Oryginał z 6 kart, z podpisem króla, 
oprawny w skórę, z puszką blaszaną od pieczęci 
na sznurku jedwabnym. Archiwum m. L"wowa. 


125 Dyplom pergaminowy Augusta II. z to, 
września 1698, zatwierdzający ustawy cechu sio- 
dlarskiego we Lwowie z r. 1660. Oryginał z 4 kart 
z podpisem króla, oprawny w czerwony papier 
z wytłoczonemi ozdobami, napisami i orłami. 
Archiwum m. Lwowa. 


126 Księga majstrów rymarskich we Lwowie 
od r, 1757. Tytuł ozdobny. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


*
		

/p0075.djvu

			24 


127 Księga przychodów i rozchodów cechu 
rymarzy we Lwowie od r. 1757. Tytuł ozdobny. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


128 Skrzynka (lada) cechu rymarzy lwow- 
skich, drewniana, z ozdobami. Wiek XVIII. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


129 Votum majsterskie srebrne, rytowane, 
z wyobrażeniem św. Piotra. Na str. odwrotnej na- 
pis: Piotr Dragniewicz Anno 1780. D. 17 januarij. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


130 Votum majsterskie srebrne, rytowane, 
z wyobrażeniem św. Teodora. U dołu podpis: 
Teodor Buczkiewicz. Wiek XVIII. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


131 Votum majsterskie srebrne, z rytowaną 
figurą św. Antoniego. Napis: Antoni Dragniewicz. 
Wiek XVIII. Stow. rymarzy we Lwowie. 


132 Votum majsterskie srebrne, rytowane. 
U góry orzeł polski otoczony figurami świętych, 
u dołu podpis: Sanakieudcz jan. Wiek XVIII. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


1331 Votum majsterskie srebrne, z rytowaną 
postacią Matki Boskiej. U dołu napis: Stefan Cho- 
micki, Bazili Gilewicz. Wiek XVIII. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


1314 Obesłanie (cecha) siodlarzy lwowskich 
wykute ze srebra małej próby. Z jednej strony 
dwa lwy podtrzymują godło rzemiosła: siodło, nad 
którem korona. Z drugiej strony napis rytowany: 
johan Claas Von Der Sattler Zeche Ats Senyor 
1775. Archiwum m. Lwowa.
		

/p0076.djvu

			25 


135 Pieczęć cechu siodlarzy lwowskich z dre- 
wnianym trzonem. Na mosiężnym tłoku godła 
rzemiosła siodlarskiego i napis: Das ist Sigel der 
Sattler in Lemberg 1785. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
136 Kopie przywilejów cechu lwowskiego sio- 
dlarskiego, nadanych przez Augusta II. w r. 1698 
i Michała Korybuta w r. 1671. 
Stow. rymarzy we Lwowie 
137 Dyplom cechowy rymarski (świadectwo 
wyzwolin) z r. 1803, ozdobiony wokoło widokami 
starego Lwowa, z tekstem polskim i niemieckim. 
Miedzioryt przez Jerzego Wiszlowskiego rytowany 
we Lwowie około 1775. Archiwum 'm. Lwowa. 
138 Puhar cynowy z przykrywą, na wysokiej 
nóżce, używany przez czeladź rymarską we Lwo- 
wie. Na przodzie wyryte imiona i nazwiska czela- 
dzi i rok 1810. Muzeum przem. m Lwowa. 
139 Puhar cynowy, używany na zgromadze- 
niach czeladzi rymarskiej we Lwowie, z przykrywą. 
Na przodzie wyryty koń w uprzęży, imiona i na- 
zwiska czeladników i data 1825. 
Muzeum przem. m. Lwowa. 


140 Talerz cynowy ceremonialny cechu ry- 
marskiego. Na nim kielich mosiężny na mosiężnym 
koniu, wyżej dzwonek, na szczycie figurka. Na brze- 
gach talerza i na kielichu wyryte nazwiska czeladzi 
i rok 1843. Muzeum przem. m. Lwowa. 


Rzeźnky. 


141 Pieczeć rzeźników iw. W otoku: +- S. Car- 
nijicum +- Lem"burg. W środku głowa wołu z ba- 
sztą między rogami. Odcisk galwanoplastyczny z dy- 
plomu ż r. 1425. Archiwum m. Lwowd,
		

/p0077.djvu

			26 


142 Rajce m. Lwowa, zatwierdzają ustawy 
cechu rzeźniczego we Lwowie 13. lutego 1726 r. 
Pergamin z kart 4, bez pieczęci. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


143 Księga opłat cechowych rzeźników lwow- 
skich od r. 1690. Opr. w skórę tłoczoną z r. 1717. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie. 


144 Postanowienia cechowe czeladzi rzeźnic- 
kiej we Lwowie z r. 1707. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie. 


145 Godło gospody towarzyszy rzeźnickich 
we Lwowie. W szafce oszklonej z kółkiem do za- 
wieszania, wół i dwie postacie w fartuchach i kon- 
federatkach, wszystko złocone, drewniane. Na przed- 
niej szybie napis: Za odnowieniem gospodnich 
oyców, jan Dylichowski etc. 1864 r. w grudniu. 
Wiek XVIII. Wys. 56 cm., dł. 50 cm., szer. 32 cm. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie. 


146 Krucyfiks srebrny używany w cechu rzeź- 
ników we Lwowie, ofiarowany przez przełożonego 
Rudolfa Flaszyńskiego w r. 1902. Wiek XVII. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie. 


147 Skrzynka (lada) czeladzi rzeznickiej we 
Lwowie, dębowa, profilowana z nasadą na której 
mosiężny szyld, z godłem rzeżnickiem i rytowanym 
napisem: Ten skarb towarzyski, jest sprau1iony 
r. 1798, dnia 15. stycznia, za Stt. PP. Oyców go- 
spodnich to iest Pana jozefa Opuchlaka y Pana 
jozefa Łazarowicza, iako też PP. Starszych Towa- 
rzyszów Michała Opuchlaka, Andrysa Bryka. 
Woyciecha Borowicza, jacentego Feliksiewicza. 
Wys. 55 cm., dl. 64 cm., szer. 38 cm. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie. 


148 Księga cechowa czeladzi rzeźnickiej z r.. 
1821. Tytuł Ozdobny. 
Zgrom. towarzyszy rzeźnickich we Lwowie.
		

/p0078.djvu

			27 


Ślusarze i nożownicy. 


149 Dyplom pergaminowy Jana Kazimierza 
z 21. listopada 1660 zatwierdzający ustawy cechu 
iglarzów i nożowników lwowskich z 1649 r. Ory- 
ginał z 4 kart, z podpisem króla, pieczęci brak. 
Archiwum m. L
owa. 
150 Obesłanie (cecha) nożowników lwowskich 
z miedzi pozłacanej. Na okrągłej blasze wyryte 
godła nożownicze. Wiek XVIII. 
Archiwum m. Lwowa. 


151 Obesłanie (cecha) ślusarzy, rusznikarzy 
i zegarmistrzów lwowskich w formie kartusza bron- 
zowego, cyzelowanego. Z jednej strony godła rze- 
miosła ślusarskiego, rusznikarskiego i zegarmi- 
strzowskiego na tarczy zakończonej pół postacią 
lwa. Z strony odwrotnej wyryta data: A. D. 1765. 
Archiwum rn. Lwowa (depoz}t). 
152 Dzwonek cechu ślusarzy lwowskich, me- 
talowy, ornamentowany i figuralnymi płaskorze- 
źbami pokryty. Wiek XVIII. 
Archiwum rn. Lwowa (depozyt). 


153 Klucz ozdobny, blaszany, bronzowany 
(majstersztyk), w płaskiej, oszklonej skrzyneczce 
do zawieszania. Godło gospody cechowej ślusar- 
skiej. Wiek XVIII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
154 Skrzynka (lada) cechu ślusarzy lwowskich, 
żelazna, kuta, bronzowana, z ozdobnymi antabami 
po bokach. Wieko i boki podzielone na pola ozdo- 
bnie ornamentowane. Na wierzchu lira wykuta ze 
żelaza. Zamek "majstersztyk" ślusarski. Wiek XIX. 
Dług. 55 cm., wys. 52 cm. 
Archiwum m. Lwowa ldepozyt), 
155 Księga majstrów cechowych, cechu ślu- 
sarskiego we Lwowie od r. 1800. Oprawna w czer- 
wony papier. Stow. ślusarzy we Lwowie.
		

/p0079.djvu

			28 


155 a Kufel cynowy z nakrywą czeladzi ślu- 
sarskiej i rusznikarskiej we Lwowie. Na boku wy- 
ryte godła rzemiosła i napis: Kufel do obsylania. 
Wiek XIX. Zgrom. tow. ślusarskich we Lwowie. 


'55 b Puhar cynowy z nakrywą, czeladzi ślu- 
sarskiej i rusznikarskiej we Lwowie, z nazwiskami 
czeladzI i datą 183 t . 
Zgrom. tow. ślusarskich we Lwowie. 


Stolarze. 


156 Dyplom pergaminowy Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego we Lwowie z 16. sierpnia 1673, 
zatwierdzający przywileje cechu stolarzy lwowskich, 
nadane im przez Stefana Batorego. Oryginał z pod- 
pisem króla z 4 kart, z pieczęcią w puszce bla- 
szanej. Archiwum m. Lwowa. 


157 Obesłanie (cecha) w formie kartuszowej, 
bronzowe, rzeźbione. Po jednej stronie godła rze- 
miosła stolarskiego, po drugiej monogram Chry- 
stusa i napis na polu w formie serca: CECHA 
RZEMIESŁA STOLARSKIEGO LW. A. D. 1707. D. 18- 
MARTY. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


158 Pieczęć cechu stolarzy lwowskich, bron- 
zowa z takimże trzonem. Na tłoku godła stolar- 
skie i napis: Sigillum Cehi Stolarski Lwowski 1715. 
Wiek XVIII. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


159 Puhar cechowy czeladzi stolarskiej we 
Lwowie, cynowy z napisem: O sey du edler Reben- 
saft, den brawen Tischler werth. Im }ahre 1825, 
wo wir unsere Lade, nebst zugeh6rigen Sachen 
wieder erhalten haben, - Laden Gesell Franz 
Marchefka, Tomas Wolski, Carl Lepplang. 
Zgrom. tow. stolarskich we Lwowie.
		

/p0080.djvu

			29 


160 Pieczęć cechu stolarzy lwowskich, żela- 
zna, bez trzona. Na tłoku godła stolarskie i napis: 
Cech stolarski lwowski 1861. Wiek XIX. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


Szewcy. 
161 Pieczęć szewców lwowskich. W otoku: 
: Su toru m + Lemburgensium W środku na tle 
kratkowanem narzędzia szewskie. Odcisk galwano- 
plastyczny z dyplomu z r. 1425. 
Archiwum m. Lwowa. 


162 Dyplom pergaminowy Zygmunta I. z r. 
1524, zatwierdzający niektóre prawa i przywileje 
cechu szewców we Lwowie, Oryginał z podpisem 
kanclerza Krzysztofa Szydłowskiego. Na sznurku 
jedwabnym pieczęć kanclerska w puszce blaszanej, 
Archiwum m. Lwowa. 


163 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
sta z 15. grudnia 1558 r., zatwierdzejący przywileje 
i ustawy nadane przez poprzednikow od r. 1456 
cechowi we Lwowie. Oryginał z podpisem kancle- 
rza Jana Przerębskiego z pieczęcią na sznurku je- 
dwabnym. Archiwum 111. Lwowa (depozyt). 
164 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 11. maja 1577, zatwierdzający przywilej Kazimie- 
rza Jagiellończyka 1479 dla szewców lwowskich. 
Oryginał z podpisem króla i z pieczęcią na sznurku 
jedwabnym. Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
165 Obesłanie (cecha) szewców lwowskich, 
mosiężne, owalne. W ozdobnej obwódce godła 
rzemiosła szewskiego i data 1620. Na odwrotnej 
stronie wyryty herb m. Lwowa. Pod nim napis: 
",echa sewska miasta Lwowa za tych cechmistrzów 
jest sprawna za P. Watentego Kiparowskiego y za 
p. Stanisława Kozłowskiego. Dnia VI/I. Maia. 
Stow. szewców we Lwowie.
		

/p0081.djvu

			.30 


866 Rajce m. Lwowa spisują w r. 1633 sta- 
rodawne ustawy cechu szewców lwowskich, Orygi- 
nał pergaminowy z podpisem burmistrza dra Era- 
zma Syxta i pieczęcią miejską na sznurku jedwabnym. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


167 Krzyż mosiężny dwuramienny, używany 
w cechu szewców lwowskich z dziurka .do zawie- 
szania. Z jednej strony napis: Memento Mori, 
z drugiej Anno 1634. Stow. szewców we Lwowie. 


168 Dyplom pergaminowy Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego z 22. października 1671, zatwier- 
dzający ustawy cechu szewskiego sięgające 1466 r. 
Oryginał z podpisem króla, bez pieczęci. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


869 Obesłanie (cecha) bronzowa szewców 
lwowskich w kształcie owalnej tarczy, z ozdobną 
obwódką, z łańcuszkiem. Z jednej strony godła 
rzemiosla szewskiego, z drugiej ryty herb m. Lwowa 
nie zupełny. Wiek XViii. 
Stow. szewców we Lwowie. 


170 Sztandar z drzewcem cechu szewców 
lwowskich, amarantowy, jedwabny, aplikowauy 
i malowany, zniszczony bardzo. U dołu godła rze- 
miosła szewskiego i data 1834. Dług. 2 m., szer. 
1 m. 50 cm. Stow. szewców we Lwowie. 


Tkacze. 


171 Usiawy cechu tkaczy we Lwowie nadane 
im przez rajców miejskich w r. 1535, a zatwierdzone 
przez królów Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, 
Władysława IV. i Jana Kazimierza. Kopia z wie- 
ku XVIII. Archiwum m. Lwowa.
		

/p0082.djvu

			31 


Tokarze. 


172 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 1. lipca 1578 zatwierdzający usta\vy cechu to- 
karzy i powroźników lwowskich. Oryginał z pod- 
pisem króla i pieczęcią na jedwabnym sznurze. 
Muzeum przemysł. m. Lwowa. 
173 Odpis poprzedniego przywileju Stefana 
Batorego z 1. lipca 1578, danego cechowi tokarzy 
lwowskich. Pergamin bez pieczęci. 
Stow. rymarzy we Lwowie. 


174 Dyplom pergaminowy Jana Kazimierza 
z 1653 zatwierdzający ustawy cechu tokarzy i po- 
wroźników lwowskich. Oryginał z 4 kart z podpi- 
sem króla i pieczęcią w puszce żelaznej. 
. Muzeum przem. we Lwowie. 


175 Pieczęć cechu tokarzy i grzebieniarzy 
lwowskich, z trzonem prewnianym. Na tłoku mosię- 
żnym godła rzemiosła tokarskiego i grzebieniar- 
skiego i napis: Siegel einer ehrsamen Drexler 
Zunft in Lemberg. Na otoku: Za Frandszka Wany 
Cechmistrza Tokarskiego y Grzebieniarskiego. 
Wiek XVIII. Archiwum m. Lwowa. 


Zegarmistrze. 


176 Dyplom pergaminowy Stanisława Augu- 
sta z 12. września 1766, zatwierdzający ustawy ce- 
chu zegarmistrzów we Lwowie z 27. czerwca 1766, 
Oryginał z 4 kart z podpisem króla, oprawny w sa- 
fian czerwony ze złoceniami. Na czerwonym je- 
dwabnym sznurku pieczęć. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
177 Księga wydatków i rozchodów cechu ze- 
garmistrzowskiego we Lwowie od r. 1766. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt).
		

/p0083.djvu

			32 


178 Pieczęć cechu zegarmistrzów lwowskich 
z trzonem drewnianym. Na mosiężnym tłoku godła 
zegarmistrzów i napis: Pieczęć Konsztu zegarmi- 
strzowskiego w Lwowie 1767. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
179 Skrzynka (lada) cechu zegarmistrzów 
lwowskich, dębowa z ozdobnemi okuciami na 
wierzchu i po bokach. Wieko wypukłe ze schow- 
Idem od wnętrza. Wiek XVIII. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 


Złotnicy, optycy i rytownicy. 


180 Pieczęć złotników lwowskich z trzonem. 
drewnianym. Na srebrnym tłoku wyryty ś. Eligiusz 
patron złotników z młotkiem złotniczym i puha- 
rem w ręku, u stóp zaś jego lew trzymający w ła- 
pie tarczę z dwoistym puharem jako godłem ce- 
chowem. Dokoła napis: SIOILL: CONTOB: AURIFA: 
LEOPOL. Wiek XVIII. 
Archiwum m. Lwowa (depozyt). 
181 Pieczęć złotników lwowskich bronzowa, 
posrebrzana z takimże trzonem. Na tłoku herb 
m. Lwowa i napis: Sigil der Gold und Silber Ar- 
beiter C U. /. Innung der Hauptstadt Lemberg, 
Wiek XVIII. Archiwum 111. Lwowa (depozyt). 
182 Skrzynka (lada) cechu złotników, opty- 
ków i rytowników Iw. jasionowa z nasadą, politu- 
rowana. Wiek XIX. Stow. złotników we Lwowie.
		

/p0084.djvu

			B. 


Cechy 
miast prowincyonalnych. 


Brody. 


Szewcy. 
183 Księga cechowa czeladzi szewskiej od 
r. 1771. 
184 Obesłanie (cecha) bronzowe w kształcie 
krzyża, z datą 1771. 
185 Kańczug (obyczaj) cechowy z bijakiem 
ze skóry plecionej. Wiek XVIII. 
186 Księga mistrzów szewskich od r. 1779. 
187 Obesłanie (cecha) bronzowe w kształ- 
cie buta z kółkiem do zawieszania 
z r. 1822. 
188 Obraz olejny, malowany na płótnie z da- 
wnej gospody czeladzi szewskiej, przed- 
stawiający alegoryę cnoty i \vystępku. 
Wiek XVIII. 
189 Dwie chorągwie cechowe, kościelne, bez 
drzewa, z pocz. XIX. w,
		

/p0085.djvu

			34 


190 Godło gospody cechowej czeladzi szew- 
skiej, w kształcie płaskiej, owalnej 
obręczy z wiszącym butem w środku. 
Wiek XVIII. 
191 Przepisy cechowe czeladzi szewskiej 
z r. 1597. Kopia na pergaminie 
z r. 1741. Stow. szewców w Brodach. 


Dobromil. 
Patrz Nr. 344 i 345. 


Drohobycz. 


Bednarze. 
192 Obesłanie (cecha) drewniane bednarzy 
drohobyckich rzeźbione w kształcie 
kartusza, z r. 1745. 
193 Krzyżyk cechowy z bronzu z r. 1757. 
194 Pieczęć (tłok z trzonem drewn) cechu 
bednarzy z XVIII. wieku. 
195 Patent cechowy ces. Maryi Teresy z r. 
1778. 
Stow. rękodz. grupy V. w Drohobyczu. 


; GorEce. 


Szewcy. 
196 Dyplom pergaminowy Przecława Pienią- 
żka i Stanisława Rylskiego dziedziców 
Gorlic zatwierdzający ustawy dla ce- 
cl1u szewców w Gorlicach w r. 1638. 
Oryginał z podpisami i pieczęcią. 
Stow. szewców w Gorlicach.
		

/p0086.djvu

			35 


Gródek. 


Kowale. 
197 Dyplom pergaminowy Zygmunta I. 
z r. 1528, nadający przywileje cechowi 
kowali, ślusarzy, mieczowników etc. 
w Gródku. Oryginał z podpisem Pa- 
wła Wolskiego, podkanclerzego. Pie- 
częci brak. 
198 Dyplom pergaminO\vy Jana Kazimierza 
zatwierdzający ustawy cechu kowali, 
ślusarzy, mieczowników etc. 7. września 
1649. Oryginał z podpisem króla i pie- 
częcią w puszce blaszannej. 
199 Obesłanie (cecha) bronzowe z r. 1777. 
Na jednej stronie wyryte godła cechu 
kowali i ślusarzy i na odwrotnej 
Matka Boska Bolesna. 
200 Krucyfiks cechowy z drzewa. Wiek XVIII. 
201 Kańczug (obyczaj) z bijakiem ze skóry 
plecionej, rękojeść z nóżki sarniej. 
Wiek XIX. 
202 Skrzynka cechowa (lada) z drzewa mięk- 
kiego, lakierowana, po rogach okuta, 
ze skrytką w nakrywie, antabami po 
bokach z r. 1780. 
203 Dzwonek cechowy z XVIII, wieku. 
Stow. kowali w Gródku. 


Jarosław. 


Krawcy. 
204 Obesłanie (cecha) bronzowe krawieckie 
z r. 1682 w kształcie kartusza z ryto- 
wanemi nożycami, trzymanemi przez 
dwa hvy.
		

/p0087.djvu

			36 


205 Kopiarjusz praw i przywilejów cechu kra- 
wieckiego w Jarosławiu z r. 1775. 
Przełożeństwo II. korporacyi w Jarosławiu. 


Kałusz. 


Szewcy. 
206 Księga czynności cechowych od r. 1735. 
Stow. szewców w Kałuszu. 


,.Łańcut. 


Szewcy. 
207 Dyplom pergaminowy niemiecki, burmi- 
strza i rajców m. Łańcuta z r. 1526, 
nadający ustawy dla cechu szewskiego 
w Łańcucie. 
208 Dyplom pergaminowy Jerzego Lubomir- 
skiego z 25. stycznia 1661, zatwierdza- 
jący ustmvy cechu szewskiego, z pod- 
pisem i pieczęcią. 
209 Kopia polska przywileju Jerzego Lubo- 
mirskiego z r. 1661. 
210 Kopia łacińska przywileju Jerzego Lubo- 
mirskiego z r, 166t. 
211 Wilkom szklanny z r. 1662, przedstawia- 
jący dwóch szewców przy pracy, po 
bokach postacie mieszczanina i miesz- 
czanki w strojach spółczesnych. 
Stow. szewców Łańcut. 


Próchnik. 


Szewcy. 
212 Ustawy nadane 26. grudnia 1638 przez 
cech szewski w Próchniku dla czela- 
dzi. Pergamin współczesny.
		

/p0088.djvu

			37 


213 Cech szewski w Próchniku ustanawia 
dodatkowe przepisy dla siebie 9. sier- 
pnia 1677. Oryginał pergaminowy, 
214 Legat cechu szewskiego na światło do 
Mszy św. z 26. października 1793. 
Oryginał. 
215 Bucik szyty przez ucznia szewskiego 
w Próchniku z r. 1797. 
216 Dwa kańczugi (obyczaje) z bijakami ze 
skóro plecionej z r. 1731. 
217 Obesłanie (cecha) mosiężne, z godłami 
cechu szewskiego z r. 1699. 
218 Pieczęć cechowa (tłok z trzoncm drew.) 
z r. 1797. 


Rzeźnicy. 
219 Grot mosiężny z chorągwi, w środku 
topór, jako godło cechu rzeźnickiego 
z r. 1731. 
220 Krzyż cecho\\'Y bronzowy z r. 1731. 
221 Krzyż cechowy żelazny z r. 1781. 
Stow. szewców Próchnik. 


Krawcy. 
222 Dyplom pergaminm\'Y Zygmunta III. z 25. 
czerwca 1595r. nadający ustawy cechowi 
kuśniersko krawieckiemu w Próchniku. 
Kopia ozdobna polska z 1. marca 1712. 
223 Luźna pieczęć woskowa Zygmunta III. 
(uszkodzona). 
224 Dwa kańczugi z bijakami ze skóry ple- 
cionej z w. XVUl. 
Stow. krawców w Próchniku.
		

/p0089.djvu

			38 


Przemyśl. 


Szewcy. 
225 Dyplom pergaminowy Andrzeja starosty 
Rusi z 1386 r. nadający "jatki" do 
sprzedaży obuwia cechowi szewców 
w Przemyślu. Oryginał bez pieczęci. 
226 Dyplom pergaminowy rajców m.. Prze- 
myśla z r. 1406 darujący szewcom 
w Przemyślu plac w rynku położony. 
Oryginał bez pieczęci. 
227 Dyplom pergaminowy Piotra, biskupa 
przemyskiego z r. 1437 nadający sze- 
wcom w Przemyślu, jako prowizorom 
tamtejszej katedry przywileje i odpu- 
sty. Oryginał z resztkami pieczęci na 
sznurku jedwabnym. 
228 Wójt, rajcy i ławnicy miasta Przemyśla 
w dzień św. Walentego r. 1460 nadają 
ustawy cechowi szewców. Dyplom per- 
gaminO\vy bez pieczęci. 
229 Maciej biskup przemyski i kanclerz na- 
daje 24. listopada 1511 cechowi sze- 
wców w Przemyślu ołtarz w tamtej- 
szej katedrze Pergamin z resztą pie- 
częci na sznurku jedwabnym. 
230 Dyplom pergaminowy (nieczytelny i zni- 
szczony) z r. 1528 odnoszący się do 
cechu szewców w Przemyślu. Wiek XVI. 
231 Dyplom pergaminowy Zygmnnta I. z r. 
1537 zatwierdzający dawniejsze ustmvy 
i przywileje cechu szewców w Prze- 
myślu. Oryginał z pieczęcią woskową 
na sznurze jedwabnym. Podpis Pawła 
Wolskiego, podkanclerzego,
		

/p0090.djvu

			39 


232 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augusta 
z r. 1561 zatwierdzający i rozszerza- 
jący przywilej Andrzeja, starosty Rusi 
z r. 1386, w sprawie "jatek" szewskich 
w Przemyślu. 
233 Starsi cechu szewskiego w Przemyślu 
dn. 8. marca 1569 zapisują pewną 
sumę na utrzymanie ołtarza szewców 
w katedrze przemyskiej. Oryginał per- 
gaminowy bez pieczęci. 
234 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. z r. 
1595 zatwierdzający dawne artykuły 
"dobrego porządku", cechu szewskiego 
w Przemyślu. Oryginał z podpisem' 
króla i pieczęcią woskową na sznurku 
jedwabnym. 
235 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. z r
 
1595 rozstrzygający spór między raj- 
cami m. Przemyśla, a cechem sze- 
wskim tamże. Oryginał bez pieczęci" 
zniszczony. 
236 Cech szewców w Przemyślu dn, 25. marca 
1608 r. sprzedaje pewną sumę kusto- 
szowi katedralnemu ks. Szymowi Ba- 
rankowiczowi. Dyplom pergaminowy 
oryginalny z pieczęcią zniszczoną. 
237 Dyplom pergaminowy Jana Kazimierza 
z r. 1649 zatwierdzający dawniejsze 
ustawy cechu szewców w Przemyślu, 
Oryginał z 8 kart, z podpisem króla, na 
sznurze jedwabnym blaszana puszka 
od pieczęci. 
238 Dyplom pergaminO\vy Jana Kazimierza 
z 31. marca 1653 r. zatwierdzający 
przywileje szewców ruskich w Prze- 
myślu. Oryginał z podpisem króla 
i pieczęcią w puszce blaszanej. 


*
		

/p0091.djvu

			40 


239 Dyplom pergaminowy Jana III. z r. 1680 
zatwierdzający dawniejsze przywileje 
cechu szewców w Przemyślu. Oryginał 
z 4 kart, z podpisem króla i pieczęcią 
w puszce blaszanej. 
240 Obesłanie (cecha) szewców w Przemy- 
ślu, miedziane, w kształcie kartusza 
płaskiego. Z jednej strony wyryta 
"Męka Pańska" z drugiej w obramie- 
niu napis: Hec nota est parata Con- 
tubemU Sutorum. Premislien. Per Hya- 
cintum Rudniczek et Albertum Vadzi 
A. D. 1668. 
Tow. przemysłowców wyrobów skórnych 
w Przemyślu. 


Cieśle. 
241 Magistrat m. Przemyśla ustanawia cech 
ciesielski d. 16. maja 1798. Oryginał 
pergaminowy z pieczęcią, 
Magistrat m. Przemyśla. 


Kowale. (Patrz Nr. 332 do 340). 
242 Burmistrz i rajcy m. Przemyśla nadają 
ustawy cechowi kowalskiemu w Prze- 
myślu 20. kwietnia 1471. Oryginał 
pergaminowy z pieczęcią. 
Magistrat m. Przemyśla. 


Krawcy. 
243 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
sta z 15. kwietnia 1561 zatwierdzający 
ustawy cechu krawców w Przemyślu. 
Oryginał z podpisem króla, bez pieczęci. 
244 Ustawy cechu krawców w Przemyślu 
z 18. maja 1563. Dokument oryginalny 
pergaminowy.
		

/p0092.djvu

			41 


245 Ustawy cechu krawieckiego w Przemy- 
ślu z 8. lutego 1583. Oryginał perga- 
minowy. 
246 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 28. czerwca 1583 zatwierdzający 
ustawy cechu krawców w Przemyślu. 
Oryginał z podpisem Jana Dombro- 
wskiego, podkanclerzego. 
247 Pergamin przedstawiający 10 kolorowa- 
nych wzorów (l11ajsterstyków) sztuki 
krawieckiej i namiotniczej z XVII. w. 
248 Ustawy cechu krawców w Przemyślu 
z 30. sierpnia 1617. Oryginał perga- 
minowy. 
:249 Dyplom pergaminowy Augusta II. z 1699 
zatwierdzający ustawy cechu krawiec- 
kiego w Przemyślu. Oryginał z pod- 
pisem króla i pieczęcią. 
Magistrat m. Przemyśla. 


Murarze. 


250 Magistrat m. Przemyśla ustanawia i re- 
guluje ustawy cechu murarzy w Prze- 
myślu z 16. maja 1798. Oryginał per- 
gaminowy z pieczęcią. 


Piekarze. 
'251 Burmistrz i rajcy m. Przemyśla nadają 
ustawy cechowe piekarzom 'iN Prze- 
myślu 1. listop. 1558. Oryginał perga- 
minowy, bez pieczęci. 
:252 Dokument papierowy Zygmunta Augu- 
sta z r. 1570 dla cechu piekarzy 
w Przemyślu. Oryginał z wyciśniętą 
pieczęcią.
		

/p0093.djvu

			42 


253 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
sta z r. 1570 zatwierdzający ustawy 
cechu piekarzy w Przemyślu. Orygi- 
nał z pieczęcią i podpisem Franc. 
Krasińskiego, podkanclerzego. 
254 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 30. września 1578 zatwierdzający 
ustawy dla cechu piekarzy w Przemyślu. 
Oryginał z pieczęcią i podpisem króla. 
255 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. 
z r. 1603 zatwierdzający ustawy dla 
cechu piekarzy w Przemyślu. Orygi- 
nał z podpisem króla i pieczęcią. 
256 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. 
z 28. marca 1613 zatwierdzający ustawy 
dla cechu piekarzy w Przemyślu. Orygi- 
nał z podpisem króla i pieczęcią. 
Magistrat m. Przemyśla. 


Stolarze. 
257 Dyplom pergaminowy Zygmunta I. z 23. 
czerwca 1537 zatwierdzający ustawy 
dla cechu stolarzy w Przemyślu. Orygi- 
nał z pieczęcią. 
258 Przywilej Zygmunta III. 23, marca 1589 
zatwierdzający ustawy dla cechu sto- 
larzy w Przemyślu. Oryginał pergami- 
nowy z pieczęcią i podpisem króla. 
Magistrat m. Przemyśla. 


Rawa. 


Szewcy. 
259 Księga zapisków cechowych od r. 1789. 
260 Księga zapisu uczniów, dochodów i roz- 
chodów cechowych od r. 1792. 
Stow. szewców w Rawie.
		

/p0094.djvu

			43 


Rzeszów. 


Rzeźnicy. 
261 Obesłanie (cecha) bronzowe, rzezmcze, 
w kształcie serca na łańcuszku z cy- 
zelowaną głową wołu i z datą 1704. 
:262 Dyplom pergaminowy Jerzego Ignacego 
ks. Lubomirskiego nadający ustawy 
cechowi rzeźnickiemu 24. lutego 1728. 
Oryginał z pieczęcią i podpisem. 
263 Księga czynności cechu rzeźnickiego 
z r. 1728 - 1773. 
264 Księga papierów cechowo z r. 1769-1876. 
Stow. rzeźników Rzeszów. 


Sanok. 


Kuśnierze. 
265 Dyplom pergaminowy Jana Karnkow- 
skiego, biskupa przemyskiego z r. 1530, 
nadający cechowi kuśnierzy w Sanoku 
przywileje i odpusty. Oryginał po- 
twierdzony przez Jana Łaskiego, arcy- 
biskupa gnieźnieńskiego, Piotra To- 
mickiego i innych biskupów. Z 6 pie- 
częciami w puszkach drewnianych. 
:266 Dyplom pergaminowy Zygmunta II. z ro- 
ku 1530 zatwierdzający ustawy cechu 
kuśnierzy w Sanoku. Oryginał z pie- 
częcią. Stow. przemysłowców Sanok. 


Kowale. 
267 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. z 20. 
maja 1595 zatwierdzający ustawy dla 
cechu kowalskiego w Sanoku, Orygi- 
nał z podpisem króla, pieczęci brak.
		

/p0095.djvu

			44 


268 Dyplom pergaminowy Zygm unta m. z 30 
maja 1628 zatwierdzający ustawy ce- 
chowi kowali, ślusarzy, mieczników 
w Sanoku. Oryginał z podpisem króla, 
pieczęci brak. 
Stow. przemysłowców w Sanoku. 


Szewcy. 
269 Dyplom pergaminowy Zygmunta m. z 6, 
listopada 1607 zatwierdzający ustawy 
cechu szewskiego w Sanoku. Orygi- 
nał (górnej części brak), z podpisem 
króla, bez pieczęci. 
270 Dyplom pergaminowy Augusta lłI. na- 
dający przywileje dla cechu szewskiego 
w Sanoku 6. listopada 1754. Orygi- 
nał z 4 kart, z podpisem króla, oprawny. 
Stow. przemysłowców w Sanoku. 


Krawcy. 
271 Księga cechu krawieckiego w Sanoku 
z r. 1636 i inne zapiski. 
Stow. przemysłowców w Sanoku. 


Sokal. 


Szewcy. 
272 Obesłanie (cecha) szewców sokalskich 
bronzowe (uszkodzone), z XVII. wieku. 
273 Dyplom pergaminowy Augusta II. z ro- 
ku 1697 zatwierdzający przywileje ce- 
chu szewskiego. Oryginał z podpisem 
króla z pieczęcią w puszce blaszanej, 
274 Protokół cechu szewskiego z r. 1759. 
Stow. szewców w Sokalu.
		

/p0096.djvu

			45 


Stanisławów. 


Szewcy. 
275 Laska ceremonialna cechmistrza, z rączką 
w kształcie buta z r. 1751. 
276 Obesłanie (cecha) drewniane w kształcie 
kopyta z r. 1664. ' 
277 Pieczęć cechowa z bronzu z w. XVIII. 
278 Andrzej z Potoka Potocki zatwierdza 4. pa- 
ździernika r. 1663 ustawy cechu szew- 
skiego. Kopia pergaminowa z r. 1753. 
279 Księga protokołów cechowych od r.1786, 
280 Księga zapisków cechowych od r. 1810. 
Stow. szewców w Stanisławowie. 


Stary Sambor. 


Tkacze. 
281 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
staz r. 1571 zatwierdzający ustawy cechu 
tkackiego w Samborze. Oryginał z pie- 
częcią. 
Bractwo kościelne w Starym Samborze. 


Stary Sącz. 
Patrz Nr. 341 - 343. 


Stryj. 


Krawcy. 
282 Regestr cechowy (książka) od r. 1580. 
283 Dyplom pergaminowy Władysława IV. 
z 21. marca 1633 zatwierdzający ustawy 
dla cechu krawców. Oryginał z pod- 
pisem króla.
		

/p0097.djvu

			46 


284 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
nadający ustawy dla cechu krawców 
w 1576. Oryginał z podpisem króla 
i pieczęcią uszkodzoną. 
Stow. krawców w Stryju. 
Ślusarze. 
285 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z 15. czerwca 1578 zatwierdzający 
ustawy cechu ślusarzy, mieczników, 
uździenników etc. Oryginał z pod- 
pisem króla i pieczęcią. 
286 Księga zapisków cechowych od r. 1798. 
287 Księga majstrów od r. 1829. 
288 Pieczęć cechowa. 
Stow. krawców w Stryju. 
Szewcy. 
289 Dyplom pergaminowy Jana III. z 21. sier- 
pnia 1677 zatwierdzający ustawy na- 
dane cechowi szewskiemu w Stryju 
przez Władysława IV. Oryginał z pod- 
pisem króla. 
290 Krucyfiks drewniany (uszkodzony) z ro- 
ku 1712. 
291 Regestr percepty (księga) od r. 1783. 
292 Księga wyzwolin od r. 1800. 
293 Obesłanie (cecha) drewniane w kształcie 
kopyta z r. 1816. 
Stow. szewców w Stryju. 


Tarnów. 


Kowale, ślusarze etc. 
294 Burmistrz i rajcy m. Tarnowa nadają 
17. czerwca 1675 ustawy dla cechu ko-
		

/p0098.djvu

			47 


wali, kotlarzy, ślusarzy, mieczników 
etc. Oryginał pergaminowy, 
'295 Regestr zmarłych braci cechu ślusarskie- 
go, kowalskiego, mieczowniczego etc. 
z lat 1721 - 1824, książeczka z ale- 
gorycznym tytułem. 
Straż pożarna w Tarnowie. 


Garncarze. 
:296 Burmistrz i rajcy m. Tarnowa nadają 
12. września 1680 ustawy dla cechu 
garncarzy. Oryginał pergaminowy z pie- 
częcią. Straż pożarna w Tarnowie. 


Krawcy. 
'297 Dwa dyplomy pergaminowe kardynała 
Wojciecha wydane w Rzymie 1445 dla 
krawców tarnowskich. Oryginał z pie- 
częciami na jedwabnych sznurkach. 
298 Jan Amor Tarnowski zatwierdza ustawy 
dla cechu krawieckiego z 1480. Orygi- 
nał pergaminowy z pieczęcią. 
299 Burmistrz i rajcy m. Tarnowa nadają 
ustawy dla cechu krawieckiego w Tarno- 
wie w r. 1618. Oryginał z pieczęcią 
w puszce drewnianej. 
300 Dyplom pergaminowy Zygmunta III. 
z 20. października 1627 nadający przy- 
wileje cechowi krawców. Kopia współ- 
czesna na pergaminie. 
.301 Burmistrz i rajcy m. Tarnowa podają do 
wiadomości przywileje nadane cecho- 
wi krawieckiemu przez Zygmunta III. 
z 20. listopada 1627. Kopia współcze- 
sna na papierze.
		

/p0099.djvu

			48 


302 Marek, arcybiskup krakowski, wyznacza 
ołtarz dla cechu krawieckiego w ko- 
ściele N. P. Maryi w Tarnowie. Orygi- 
nał pergaminowy z r. 14-.2 (zniszczony). 
303 Książe Włodzimierz Dominik na Ostrogu 
zatwierdza przywileje cechu krawiec- 
kiego dnia S. kwietnia 1679. Oryginał 
pergaminowy, ozdobny, z pieczęcią 
w puszce miedzianej. 
304 Dyplom pergaminowy, ozdobny, ofiaro- 
wany przez członków cechu krawiec- 
kiego, Stanisławowi Szeligiewiczowi 
z okazyi 50-letniego nieprzerwanego 
piastowania godności cechmistrza 15. 
listopada 1903. 
Stow. krawców w Tarnowie. 


Piekarze. 
305 Burmistrz i rajcy m. Tarnowa nadają 
ustawy cechowi piekarskiemu 1621 r. 
- Oryginał pergaminowy. 
306 Brulion pergaminowy poprzedniego dy- 
plom u. 
307 Patent cechowy ces. Józefa II. z r. 1778. 
Stow. piekarzy w Tarnowie. 


Szew y. 
308 Dyplom pergaminowy Jana Amora Tar- 
nowskiego zatwierdzający ustawy dla 
cechu szewców w r. 1453. Kopia pol- 
ska ozdobna z XVII. wieku, 
309 Dyplom pergaminowy burmistrza i raj- 
ców m. Tarnowa normujący przepisy 
dla czeladzi szewskiej z r. 1641. Ko- 
pia współczesna.
		

/p0100.djvu

			49 


310 Dyplom pergaminowy Władysława Do- 
minika Ks. Ostrogskiego z 30. pa- 
ździernika 1653 nadający ustawy dla 
cechu szewskiego. Kopia współczesna. 
311 Obesłanie (cecha) bronzowe w kształcie 
ozdobnego kartusza, z godłami cechu 
szewskiego, z r. 1668. 
312 Krucyfiks cechowy bronzowy z r. 1668. 
312a Burmistrz i rajcy m. Tarnowa nadają 
lIstawy dla czeladzi szewskiej w Tar- 
nowie 12. czerwca 1673. Oryginał per- 
gaminowy, ozdobny. 
Stow. szewców w Tarnowie. 


Złotnicy, kotlarze etc. 
313 Dyplom pergaminowy Augusta III. z 30. 
sierpnia 1754 zatwierdzający ustawy 
cechowe złotników, kotlarzy, kowali, 
zegarmistrzów, ślusarzy, mieczników 
etc., nadane im przez poprzednich 
królów, Oryginał oprawny z pod- 
pisem króla i pieczęcią w puszce bla- 
szannej. 
314 Burmistrz i rajcy m. TarnOwa na- 
dają ustawy dla cechu złotników, ko- 
tlarzy, zegarmistrzów etc. 7. lutego 
1752 r. Pergamin. 
Straż pożarna w Tarnowie. 


Wieliczka. 


Szewcy. 
315 Dwa sztandary cechowe (zniszczone) 
z końca XVIII. wieku. 
316 Obesłanie (cecha) bronzowe szewców 
wielickich zgodłami rzemiosła z r. 1721.
		

/p0101.djvu

			'50 


317 Kańczuk (obyczaj) z bijakiem ze skóry 
plecionej z XVIII. wieku. 
Stow. szewców, Wieliczka. 


Złoczów. 


Kowale. 
318 Księga zapisków cechowych od r. 1814. 
Stow. rękodzielników, Złoczów. 


Żółkiew. 


Bednarze. 
319 Dyplom pergaminowy Władysława IV. 
z 10. marca 1643 zatwierdzający ustawy 
cechu bednarskiego. Pergamin z pie- 
częcią w puszce, 
320 Dyplom pergaminowy jana Kazimierza 
z 23. sierpnia 1660 zatwierdzający ustawy 
cechu bednarzy, stolarzy, czapników 
etc. Oryginał pergaminowy z pieczę- 
cią w puszce blaszanej. 
321 jakób, Teofila, jan i jakób Ludwik So- 
biescy zatwierdzają ustawy cechu be- 
dnarskiego z 3. sierpnia 1637. Orygi- 
nał pergaminowy z podpisami i pie- 
częcią. 
322 Michał Kazimierz Radziwiłł zatwierdza 
ustawy cechu bednarzy 28. lutego 1748. 
Oryginał pergaminowy z pieczęcią. 
Stow. ręko w Żółkwi. 


Kowale. 
,323 Obesłanie (cecha) z blachy moslęznej, 
w kształcie krzyża z wyrytemi godłami 
cechu kowali, ślusarzy etc. Wiek XVII. 
Stow. rękodz. w Żółkwi.
		

/p0102.djvu

			51 


Szewcy. 
324 Dyplom pergaminowy Stanisława Żół- 
kiewskiego, kaszt. lwow. i hetmana pol. 
kor. z r. 1606 nadający ustawy dla 
cechu szewskiego. Oryginał pergami- 
nowy z podpisem hetmana, królewi- 
cza jakóba Sobieskiego i pieczęcią, 
325 Obesłanie (cecha) bronzowe z wyrytą 
figurą Matki Boskiej i godłami cechu 
szewskiego z r. 1660. 
326 Antoni Leszczyc Grabianka, komisarz, 
generalny włości ruskich królewicza 
jakóba, według tegoż dyspozycyi, wy- 
daje przepisy dla czeladzi szewskiej 
12. lutego 1731. Kopia współczesna na 
pergaminie. 
327 Konstanty Sobieski nadąje przywileje dla 
czeladzi szewskiej w Zółkwi 18. kwie- 
tnia 1712. Oryginał pergaminowy. 
328 jakób Ludwik Sobieski nadaje ustawy 
dla cechu szewskiego 21. sierpnia 1730, 
Oryginał pergaminowy ozdobny. 
329 a Księga zapisów cechu szewskiego z r. 
1784. b Inwentarz cechu szewskiego 
z r. t 726. 


330 Michał ks. Radziwiłł zatwierdza ustawy 
cechu szewskiego 27. lutego 1748. 
Oryginał pergaminowy z puszką bez 
pieczęci. 


331 Michał ks. Radziwiłł ustanawia przepisy 
dla czeladzi cechu szewskiego 2. sty- 
cznia 1756, Oryginał pergaminowy,. 
ozdobny, z podpisem. 
Stow. rękodz. w Żółkwi.
		

/p0103.djvu

			52 


Przemyśl. 


Kowale. 
332 Dyplom pergaminowy Zygmunta Augu- 
sta z r. 15bl zatwierdzający ustawy 
cechu kowali etc. Oryginał z pieczęcią. 


333 Dyplom pergaminowy Stefana Batorego 
z r. 1578 zatwierdzający dawniejsze 
ustawy cechu kowali w Przemyślu. 
Oryginał z pieczęcią. 
334 Księga majstrów kowalskich, ślusarskich 
i mieczniczych w Przemyślu od r. 1784. 
335 Artykuły cechu kowali, ślusarzy etc. 
w Przemyślu z r. 1679 kopia 1776. 
Księga oprawna. 
336 Księga czynności cechu kowali etc. 
w Przemyślu od r. 1631. Z ozdobnymi 
i n icyałam i i ozdobną oprawą. 


337 Obesłanie (cecha) kowali, ślusarzy etc. 
w Przemyślu w formie młotka z teir- 
czą mosiężną, na której po jednej 
stronie orzeł polski z napisem, z dru- 
giej strony godła rzemiosła i rok 1757. 


338 Głowica żelazna od buzdygana, sześcio- 
piórowa, z wieku XVIII. 
339 Pochwa od sztyletu drucikowej roboty 
(majstersztyk mieczniczy). Wiek XVłI. 
340 Krucyfiks na ozdobnej podstawie dre- 
wnianej używany w cechu kowali w Prze- 
myślu. Wiek XVIII. 
Stow. wyrobów kruszcowych w Przemyślu.
		

/p0104.djvu

			53 


Stary Sącz. 


Szewcy. 
341 Dwa obesłania (cechy) szewców w kształ- 
cie kartuszów, rzeźbione w drzewie, 
z r. 1851. 
342 Pieczęć cechu szewskiego, bronzowa, 
z trzonem drewnianym. Wiek XVII. 
343 Dyplom pergaminowy Władysława Ja- 
giełły z r. 1415 zatwierdzający przywi- 
lej Kaz. Wielkie,go z r. 1338 dla Sta- 
. rego Sącza. 
Stow. szewców w Starym Sączu. 


Dobromil. 


Kowale, ślusarze etc. 
344 Obesłanie (cecha) srebrne, złocone, 
owalne z koroną, u góry z godłami 
rzemiosła kowalskiego, ślusarskiego, 
mieczników etc. z r. 1811, na stror.ie 
odwrotnej rytowana postać św. Józefa. 
3448 Skrzynka (lada) cechowa, drewniana, zdo- 
bna w rzeźbę, na rogach okuta. W. XIX. 
Stow. połącz. korporacyi w Dobromilu. 
Rzeźnicy. 
345 Ustawy cechowe rzemieślników kunsztu 
rzeźniczego z 1. stycznia 1760. 
Śtow. połącz. korporacyi w Dobromilu. 


Czortków. 


Kowale, ślusarze, gar;icarze etc. 
346 Stefan Potocki nadaje ustawy dla cechu 
kowalskiego, ślusarskiego, garncar- 
skiego, złotniczego etc. w Czortkowie 
20. pażdziernika 1712. Oryginał per-
		

/p0105.djvu

			54 


gaminowy z podpisem i pieczęcią 
w puszce blaszanej. 
347 Pieczęć cechu kowali, stelmachów, pie- 
karzy, złotników, ślusarzy etc. z wy- 
rytemi godłami tych cechów z w. XVIII. 
Śtow. rękodzielników IV. Grupy w Czortkowie 


Zaloźce. 


Kowale, cieśle, krawcy etc. 
348 Obesłanie (cecha) z blachy miedziannej, 
owalne, z wyrytemi godłami kowali, 
cieśli, stolarzy, stelmachów, bednarzy 
i krawców. Wiek XVII. 
349 Piotr Potocki nadaje ustawy dla cechu 
rymarzy, kowali, stelmachów etc. w Za- 
łoźcach 29. czerwca 1764. Oryginał 
pergaminowy z podpisem. 
350 Józef z Potoka Potocki nadaje ustawy 
dla cechu krawieckiego w Załoźcach 
20. lutego 1764. Kopia pergaminowa, 
współczesna. 
351 Kańczug cechowy z bijakiem ze skóry 
plecionej. Wiek XVIII. 
Śtow. rękodzielników w Załoźcach.
		

/p0106.djvu

			DZIAŁ INSERA TOWY.
		

/p0107.djvu

			-  


ALBK
ANDRA GETBITZA 
Zakłaa ga1anłeryjno..inłroligatorski 
przyjmuje wszelkie zamówienia 
W zakres tego zawodu wchodzące 
LWÓW 
pl. Kapitulny I. 8 (obok katedry) 
wyrabia bloki z pszczółką, z alegoryą Szkoły lu- 
dowej, z podstawką (Kolumb) i przekładane ko- 
I lorowym papierem; dwie wielkości. Skład artyku- 
l łów religijnych, wielki wybór obrazów i obrazków 
różnych świętych, różańców, szkaplerzy, krzyży- 
ków i medalików. Największy wybór książek do na- 
I bożeństwa w języku polskim, ruskim i niemieckim 
I W różnych oprawach, zawsze nowości. Ceny bar- 
I dzo niskie. 

 
 


... ... 
. ................................. . 
.. .. 
: NAJNOWSZY MAGAZYN : 
: Zabawek, galanteryi, przyborów : 
. . 
: do podróży : 
. . 
: oraz wszelkich artykułów sportowych : 
i Wlasna fabryka ogni sztucznych i 
ł Rutl(Ows
i & Gawli
owSI(i ! 
. . 
: Lwów, ul. Halicka 16. : 
: WIELKI WYBÓR NOWOŚCI : 
: w FIGLACH. : 
.. .. 
. .....
........................... . 
... ... 


III
		

/p0108.djvu

			........IIIftW"'III _III"""'''!'''''iHIIIII''!!!!illImllIIllIIlllllIIl''lIIliII

!!!1!!''III'''''"I''"UIIIII11111 
I,.'':''", \t,7. B StA" 
...\
. .ł
 
Ii'
' Slusarnia V
-ł 
, i warsztat 
konstrukcyi żelaznych 
we Lwowie, ulica Gródecka 34- 


wszystkie żelazne konstrukcye 
ao buaowy 
głównie: 
dachy żelazne, 
słupy kute, 
stropy żelazne, 
mosty żelazne. 


Jako specyaIność: 
Schody kręcone żelazne 
Formy do' wyrobu rur betonowych e. . 
Lóżka żelazne etc, 


,jo 


I 
1\ 
II 
II 
1\ 
li 
I 
II 

I 
,I 

I 

I 
! 
II 
II 
"CI 
I 
I 


O, 


'-o"J
 . 
. o)$<-'; .. 


wykonuje 


II 
II 
11 
II 
II 
I 
II 
\1 
III 
il 
il 
II 
! I 
 
I- 
I 
Iii 


.. ,.: .:"", 


" ,. 


, iii' 
]!f ..
 . :: :":'\
f 
, ,I 
 
-i -
. 
,., 
II' I' '; 
..
, r': 
I !' .. :, ' il, l r". II 
';- ';\ j
 '!
 l' 
\' . -:.. i I 
-:: 1'1,1\ .. '" 
'i\ 
j 
, "Ji l -
',
..'

l

j;!' 
Le" -"'1!::-;;::-'(" J \ .. 


o, 
",:,--0. 
, '!J,\" 
, -.... 
,", liIiiiIIIIJIill _ nmmmlliiiiiiiiiiii:ii llllllllllllllllllll"iiiiiiii.jj -,---;-- " N ... ',.. 


IV
		

/p0109.djvu

			p .  
 
J} Fabryka pierników 


. 
 
 p,ierniki 
 . 
 
UJ CIasta 11, 

 
 
I \l\!P cukry b
' 
I 
 lody 'lP
 


herbatę I 


odwrotną pocztą. r 
(yo=

- 
 . 
 

------Y 
 


v
		

/p0110.djvu

			Ant. Przyszlaka 
Zakłan artJtY
ZM -I!t
gnfi
zny 


I 
I 


Lwów, ulica Lindego 4 
wykonuje po przystępnyc
 cenach 
 
bi
ety w
zytowe, zaproszenia, 
karty i listy ślubne itd, 
I I Zamówienia -: . p:
 inCY i uskutecznia jak I 
najrychlej. 00eeOO
CIOOGOO
oeo 
G '-

 L W Ó W. 
.-<,- O 
o RENDEZ-VOUS PRZEJEZDNYCH. e 
g Bez przerwy gorąca kuchnia. g 
O Znakomity bufet. e,"':"J 
(..
 Piwo pilzneńskie i bawarskie. O 
C!ł Delikatesy. t::
 
8 MAGAZYN WIN i ł1ER,BAT g 
g j\łusiałowicz i Janik 
 
o naprzeciw hotelu "Imperial". O 
O --- 0 
t.
 Telefon interurb. Nr. 369. 0 
OGOGGGS0
:O
GOOGG00 


VI
		

/p0111.djvu

			Do Przyjaciół 
PRZEMYSŁU i RĘKODZIEŁA! 


Najtrudniej pierwszą utorować drogę - potem 
idzie już łatwiej. 
Otóż pierwszą z istniejących w naszym kraju 
dróg przemysłowego czasopiśmiennictwa utorowała 
"Diwignia". Powstała ona wtedy, kiedy nie było 
jeszcze w kraju a n i j e d n e g o czasopisma prze- 
mysłowego, t. j. na początku roku 1904 i od tego 
czasu wytrwale postępuje naprzód, przygotowując 
z wolna utworzenie ważnej organizacyi, a miano- 
wicie: "Krajowego Związku Stowarzyszeń 
przemysIowych" i ofiarowując stale część pre- 
numeraty na cele Związku. 
Każdy rękodzielnik i przemysłowiec 
powinien mieć w pracO'.vni lub w domu 
uDźwignię przemysłowo-rękoazielniczą"! 
Bardzo to łatwo, albowiem "Dźwignia" 
kosztuje tylko 1 K. na cały kwartał wraz z do- 
datkami! 
Xażay przyjaciel przemysłu krajowego 
powinien uczynić próbę 


i zaprenumerować "Dźwignię", nadsyłając 1 ko- 
ronę na kwartał p o d a d r e s e m : 
Redakcya "Dźwigni U , Lwów. 
Ten adres zupełnie wystarczy! 
Próba zaś wcale nie zaszkodzi, tem bardziej, 
że pozostałe z poprzednich kwartałów numery ilu- 
strowane, zawierające r a d y i P r z e p i s Y z r ó- 
żnych dziedzin przemysłu 
dajemy dla zachęty bezpłatnie! 


VII
		

/p0112.djvu

			- -= 1 Proszę żądać cenników! 1=- 
MASZYNY DO SZYCIA i UAFTU 
SINGERA 


za gotówkę po cenach niskich lub na raty 
pod przystępnymi warunkami. 
Opakowania i dostawy do kolei nic nie liczę. 
Bezpłatne kursa szycia i haftu. 
Naprawę maszyn do szycia przyjmuje 
Władysław Kukawski 
przedtem JAN LAURUK 
SKŁAD MASZYN DO SZYCIA 
Lwów, Pasaż Mikolascha. 


II 


II 


W WIELKIM WYBORZE 
DOBOROWEJ JAKOŚCI 
MOŻLIWIE TANIO 
j'laczynia emaliowane i przybory kuchenne 
Wyroby z alpaki i chińskiego srebra 
MEBLE ŻELAZNE 
NARZ
DZ[A HZEMIESLNJCZE 
Zamki i stylowe okucia do mebli 
Narzędzia i przybory rolniczo-gospodarcze, ogrodnicze i pasiecznicze 
oraz wszelkie artykuły z zakresu handlu wyrobów 
żelaznych, metalowych i blacharskich 
poleca 
Fr. CHLADEK  


we Lwowie, Rynek I. 45 
(róg ul. Grodzickicb). 


. 


VIII
		

/p0113.djvu

			.5-
  


Fr. łchniowsl{i 


we Lwowie, ulica Batorego 4. 


poleca 


znakomite 


SZYNKI 


oraz 


I W Eei) LOjNY, 
" 


P. T. kupcom znaczny opust. 


NA PROWINCYĘ WYSYŁKA 
t) ODWROTNIE. 

 


IX
		

/p0114.djvu

			",.". 

 

 


łAKtAD ART. 
 
GRAfiCZNY 
 
ELEKTRYCZN IE 
.H
:' 
.1- lW0w 
Ul.KOPERNIKA8 
 
WYKONUJE ARTYSTYCZNIE 


 KLlSZEDRUI\ARSKIE 
 
. WSZELKIEGO RODl/IJU 
DLA I LUSTRACYl KSI/:IŻEK 
- 
lIENNII\OW CZASOPISM 
ANONSQW CENNIKOW 
'",irn . 
c,,:"--:'\ik> ITp. 
'-"'-
.-'J.


-=> 
fOTOCYNKOGRAFIA -:::. 
RUTOTYP!fI 
FOTOUTOGRAFIA .::: 
IF'OTOGRAFIA -:::. 


.-. 
... 
... 


... 
... 
...  
 


., . 


WYKONUJE 
NAJLEPSZE i NAJPIĘKNIEJSZE 
FOTOGRAFIE 
PO CENACH NADER NISKICH. 
POWI
KSZENIA KAŻDEJ WIELKOŚCI WEDŁUij KAŻDEJ 
FOTOijR.AFII. 


i!II5"" Zdjęcia wykonuje się bez względu na stan pogody. 


x
		

/p0115.djvu

			.. "'-,, -  


Cu
iernia 
Mieczysława 
. . Engla 


Lwów, ulica Leona Sapiehy I. 25. 
naprzeciw Politechniki 
(obok przystanku kolei elektrycznej) 


poleca: 


ej as ta, eul
ry, 
pjerrliki, lody, 
konfitury, lil
iery, 
ka"ve i 11.erbate. 

 w  


I 
Wszelkie zamówienia z prowincyi przyjmuje II 
; i wysyla odwrotną pocztą 

W 
.
- 


XI 


ił& 


I 
I 
!' 


I 
i 
!- 


" 


.oL .
		

/p0116.djvu

			r
 -
, 
)łakarowski i Spółka , 
NOWO OTWORZONY 
Skład farb, pokostów, lakierów, 
Artykułów gospodarczych, budowlanych, 
toaletowych, 
przyborów artystyczno:'malarskich 


HANDEL MATERY AŁÓW. 


oraz 


L 


LWÓW, 
ulica Sykstuska I. 2. 


J 
-
 


1 !1
1
111I1111
11"'II
IIIIIIII
IIIIIIIII!IIII

I 
I IIII

1i 1 1I
1 ! 1I11 1 1
1!1i
1 1 
 
 


 

ci%.

 l lł- tl """'''-''''
M, , ,- 
Jj... JI\. Jj'" Jf- ".
 Jj\. Jj\. J
 I' '.' ,. "'" 
I Handel wina i delikatesów I : , i:e
a:wJęcej 
=i= "cier p ie , ń , r , u p 'turowllc , h, 
RESTAUKACYA. '1 
DokładRe-:
' .... . . . .;', I 
i szczegÓ,lne objaśnienia 
za I'
esłaniel" . 
 

 1 
zwrotnej marki poc2towej
 ,ł 


LUD WIK \ JUL\USZ
 

TADTMULLERA 


w 3(ołe1u francuskim 
v..;r e L w o w i e. 


przesyła, bandażysta : 
S.}t1ITTEILMANN 
CZERNIOWCE (Bukowina). . 
ul.Pańska19
 ':' /" ..,11" 
r "Ir I J, I "II" 
r ...11" "Ir w , 
WW"t< 
illllillllllllilllmllill:llIlIllIIlll"'llIlIllIlIlllIllilllllllllltilllllll11Ii1111
",łiii"'łtlłłłł"ł"łłłłłłił,liiiiiiiiiiiiIiurlłlłlłlł"IłłIł"I"łlłlIłł1I1inUIlU.
lłlIUUUlU 


XII
		

/p0117.djvu

			@

@@:

@
@


'@
@;@
@

@@:@
@


 

 @ 

 Stanisław Drzewieki I 

 @ 

 I. kraj. wyrobnia wyrobów ołowianych 
 

 W PRZEMYŚLU 
 

 
 poleca się łaskawym wz
lędom P. T. Prze- 
 
m y słowcow. @ 
. @ 


@@@@
@
@@

@

@

@
@@@


@@
@
@ 

lIlllIllIlllJIllllllml!111II111II1111I111II11I11111I111II11II1111I11II111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
 

 PRACOWNIA ŚLUSARSKA 
 
i 
K
IBS.
 
BB'f

B
A ! 
i! Lwów, ul. Zygmuntowska 11 a 
 

 wykonywa wszelkie roboty ślusarsko - budowlane, 
 _ 

 jako to: okucia okien i drzwi, bramy, balkony, szta- - 

 chety, latarnie grobowe, nagrobki i t. p., oraz kasy li 

 ogniotrwałe Wertheimowskie. 
 
= CENY BARDZO UMIARKOWANE. 
 

lIllInllllllnllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIi!  9.,--9.,--. 
 
:
 Karol Gartler 
: 


 uJ
 LuJGuJi
1 plac 13ernarclyń5ki i. 3. 

 
...-
 SKŁAD I PRACOWNIA 705-0 
:
 zabawek i wszelkich wyrobów metalowych 
: 
r.;o]ww
QX;www
l\w
wwwwww[O(!) 
'if@) "1'- ",'- "II, ",... "I'" "1'- ",'- "i>- I ",'- "I'- "1'- "1'- "1'- "1'- 01,,- "1'- 
l;;: 


mmmmmlmmmmlmmmmlmmmmm 
I W Kawiarni Wiedeńskiej I 
mi we Lwowie m 
I Znakomita kawa! II 
m Własna palarn'i
 kawy "Merkur". m 
mammmlmmmmlmmmmlmmmmm 


XlII
		

/p0118.djvu

			DOM HANDLOWY 


JAN SCHUMANN 


Lwów, ulica Akademicka 3. 
rozszerzył zakres działania firmy w kierunku 


Techn ioz:c..y:J::Cl.- 


i wydał odnośny numer cennika p. 1.: 
"Najnowsze wiadomości 
o wyrobach żelaznych" 
który na żądanie gratis i franco wysyła, 
!OOIIIIIr' Kto przy zamówieniu powoła się na 
niniejszy anons, otrzyma z cen w cenniku za- 
wartych wyjątkowy opust. 'WE 


. 
 
. . . - --.
."" 
, , ..
. 
.? , 


"
 -:..,oq  


, -::_' 

 . 
I 
'" . 


....... 


'I 


Wyrób krajowy! 
Suszarka 


, .ł " 

, 


do 
owoców i jarzyn 
systemu 


Różańskiego. 


;1. 


Wi,lkość pow' ''"h"' I 
suszenia 1 m 2. 
Cena 50 K. 


XIV
		

/p0119.djvu

			H
NIUK B
GDA

WILl 


C. k. uprzyw. 


Fabryka klozetów 


założona od roku 1885. 


Xoncesyonowany ZakłaD instalacyjny 
Dla woDociągów 
BIURO, SKŁAD I FABRYKA 
we WłaSlleJ realnuśGi Drzy ul. Pie
arskiej 13 we Lwowie 


Telefon Nr. 388. 


Lejarnia z metali i cynku 
przedmiotów artystycznych, figur religijnych, 
pomników pamiątkowych, ornamentów, all e- 
goryj do akwaryów i wodotrysków, liter, 
tablic i t. p. 
Zakład blacharstwa 


robót metalowych i t. p. łazienek, parówek, 
tuszów, lodowni pokojowych, krzyżów, po- 
mników, wieńców, latarń grobowych, ulicznych 
i dla klatek schodowych; zwykłych i sztuka- 
teryjnych pokryć dachów. 
Z każdego działu wyrobów na żądanie wysyła się gratis 
cenniki. 


I 


xv
		

/p0120.djvu

			r
PÓŁKA KRED!!
!}

D
WNIC Z
 
I 
I 
I 


STOW AIllYSZENIE ZAIlEJESTIlOW ANE z OIiIlANICZONĄ POIlĘKĄ 
ulica 3go Maja I. 7. 
 


udziela swoim czlonkom kredytu w materya- 
łach i gotówce na umiarkowany procent, 
przyjmuje wkładki oszczędności i oprocento- 
wuje je na 4 1 / 2 0 / 0 , 
Dostarcza wszelkich materyałów budowlanych 
I po cenach najumiarkowańszych i w najlepszej 

 jakości, I 
' I W zastępstwie dost
rczamy "Powielacz ciepła" do 
, I
 pieców kaflowych i kamyczkowych. 4 


, I 
l\. 


t ,,;;.- 
" 
, , 


" iOO_
 
,-- . Zig
aJ:.l. 
RYTOWNIK, LWÓW 
L. 14. ulica Sykstuska L. 14. 
wykonuje stampilje kauczukowe i metalowe, 
oraz wszelkie grawury po najtańszych cenach. 
Dla urzędów, starostw, banków, parafij - 
wogóle dla wszelkich publicznych instytucyj 
znaczny opust. 
Cenniki darmo i oplatnie wysyla. 


XVI
		

/p0121.djvu

			C:,<,»_
 

OOllug
wn£ I 
K OIlsta
tego J asi ńSK i ego I 


poleca 
w wielkim wyborze ciasta, cukry, konfitury, pier- 
niki, herbatniki, lody; kawę, herbatę, likiery. 
I LWÓW 
ulica Sykstuska liczba .2.2 
obok przystanku kolei elektr. 
Ił. Lokal otwarty do godziny t. w nocy. 

 -__ - ....... PJ 
""'.-........-- 
 I,.. 


lir I 
" Plł-ACOWNIA ŚLUSAłtSKA 
A1Bks
n
r& W Bi
hl 
I I 
ulica Kościuszki l. 6. 
Specyalność w otwieraniu kas i do- 
I I rabianiu klunów. 
'L WYRÓB W AG RÓŻNYCH 
jakoteż I 
wyroby ślusarskie. 
J II 

 

 
XVII
		

/p0122.djvu

			....... - -.. 
r :E:a:rol ::S:orn u:o..g , 
£wów, Szpitalna 40 i ŹróDlana 9 A 
Telefon nr. 353, 


PAROWA FABRYKA STOLARSKA 
wykonuje roboty budowlane, urządzenia kościelne 
i szkolne, tak w miejscu, jak i na prowincyę, J 
po umiarkowanych cenach. 
. . --. 


r.
.._._.._.'-I. '-- . + 

 MARYAN BENDL,r M BI P K ' 
i PRACOWNIA I L 
: artysty£zno-budowlano-blll£harslm i.. ' 
, i galanteryjna . J...wow 
': Lwów, ul. Sykstuska 14 i ul. Xarola £uDwika Z9 
I Rok założenia 1860. . (pasai Orania). 
Dostawca c. k. Poczt, Te- . , 
: legrafów i Telefonów dla PRACOWNIA 
'I . Galicyi. . : I cl I l I 
I 
::;:::!w:
.:%
'::':::'::! rj'lllars {O-siOu ars la I 
. Skłaa wanien . , przyjmuje 
I 0 1 ac ' k h h . wszelkie roboty w ten zakres 
. n zyn ue ennyc . w£hodzą£e, jakotei repara£ye 
, ł b I L i wykonuje w jak najkrótszym 

 wasnego wyro u. 
 £Z3sie. J 
t.
.._.._._.._.......!.--- ...... 


r--'.-..-..-..-..-..-..-..-- ---.'1 
i Wyborna kawa, h
rbata, 
: ciasta i cukry deserowe warszawskie 
I . tylko w cukierni pod firmą: 
.Kazimierz Sotschek 
I Lwów, plac Maryacki l. 5. I 
; BUFET W TEATRZE MIEJSKIM. t 
1_........_.._.. _..__ __.._.. _.. _.. __.___ 


XVIII
		

/p0123.djvu

			r Dr. Jan Rucker i Spółka koma n a yt
 a we .twowie 1 
Wyroby czekolaDowe 
pierwszorzędnej jakości. 
CZEKOLADA W TABLICZKACH. 
NAPOLITAINE. 
CZEKOUDA "AU LAIT". 
CZEKOLADKI NADZIEW ANE. 
POMADKI. 
CUKR.i DESER.OWE. 
OWOCE KANDYZOWANE. 
CYKADl, CUMUS 
itd. itd. 


x 
X 


Nadzwyczajny wybór 
wszelakich cukrów, karmel- 
ków, jako to: 
CUKIER.KI JEDWABNE, 
z nadziewką owocową, cze- 
koladową, kawową i t. d. 
R.OKS-DltOPSY ANfilELSKIE 
o wszystkich smakach. 


KAR.MElKI NADZIEW ANE. 
CUKIEltKi R.OSYJSKIE, 
niezró
nane co do jakości. 
KAR.MELKI WAltSZAWSKIE, 
czekoladowe, kawowe itd. 
BIS - KIS! - SŁOMKA, 
CUKIER.KI ŚLAZOWE, 
nll
TÓWKI 
itd. itd. "'i''' 
" 

 
 / 
- 
?;«
 
c _ 
 


Parowa fabryka czekolady, 
cukrów, pieczywek i prze- 
tworów owocowych. 


WSZELAKIE PIECZYWA: Herbatniki, Sucharki, 
Biszkopty, Pieczywka domowł, Ciasta, Torty itd. 


Jedyne w swoim rodzaju 
CUKIERKI JAPOŃSKIE 
(jAPAN KANDY).
		

/p0124.djvu

			", IW Kawiarni W.ieaeńskiej 
I" we LwowIe 
,j, I 
l
 Znakomita kawa! I 

 w..... ...",;, '.",y .....""'.. J 


, 
J -ł\N LE \VINSl{I 


KONCESYONOWA1VY BUDOWNICZY 
we Lwowie, ulica Krzyżowa I. 42. 
Adres dla telegramów: Lewiński, Lwów. - Telefon Nr. 199. - Konto 
żyrowe w austr.-węg. Banku we Lwowie.' - Konto pocztowej kasy 
oszczędności Nr. 837.615. 
poleca 
Listwy drewniane profilowane. 


Kaflowe piece i kominki I 
kolorowe i białe różnych stylów. 
Kuchnie i wanny kąpielowe. 
Terrakota i maiolika budowlana. I 
Dachówki (karp iówk i) glazurowane I 
, Cegły szamotowe 
LEPSZE OD ZAGRANICZNYCH 
z fabryki 
hr. Potockich w Krzeszowicach. 


Płytki glazurowe na ściany 
własnego wyrobu. 


Płytki szamotowe na posadzki 
z największej fabryki czeskiej 
w Pradze, Barta & Tichy. 


RURY KAMIONKOWE 
(Steingutowe), 
Podłogi sosnowe maszynowe 
, heblowane na pióro i wpust 
% i 1 1 / 2 cala grube. 


Materyały drzewne 
impregnowane przeciwko zapale- 
niu się i przeciwko grzybowi. 


Ścia nki gipsowe 
własnego wyrobu. 


MATER.YAU BUDOWLANE: 
kamień łamany i ciosowy, stopnie, 
płyty balkonowe, płyty na cho- 
dniki i podwórze. 
Papa dachowa "Duresco". 


CEMENT i WAPNO HYDR.AULlCZNE. 
GIPS prażony własny 
patentowany. 
NA SPRZEDAŻ 
parcele pod wille 
i kamienice: 
na Kastelówce, przy ulicy Kurko- 
wej 37, przy ul. Pańskiej 5, ulicy 
Krasickich i ulicy Mochnackiego. 


xx
		

/p0125.djvu

			1...oe o
E.e0 9. ..

O.@. O ..o
."" . ." 1 

 -o 
I I MAGAZYN I PIERWSZA W KRAJU I: 
i 1. DREXLERAWNt SYNOW li 
e . 
: lUCi: LlUGlUie, pl. XapitulllY I. 2. I 
. e 
o 

 . 
. - 
. Pościel własnego wyrobu : 
o. 
 
o . ., 
. ]
o
: o 
) watowane od .. .. Koron 5"60 
K łd \ jedwabne od .. 22'- g 
o ry ' I POdw.ó!
e (na obie strony 
 
do uz} .ku) ...... " 10"- 
'a ' włosienne od . . . , 25'- 
 
"
 Materace J \. z morskiej rośliny od 11'- g.. 

 sprężynowe od . . . ." 30'- ;- 
.: Wkładki druciane od . 20'- .., 
tE' Sienniki od , , . . . . 1'60 
. 
Co 
Poduszki pierzane od . 10"- 
 
Prześcieradła i poszewki 1" 
P b .. } kołdry od" . 3'- 
: rzero leme materaca od 3"60 =: 
I Drelichy za metr od. . . . . -'90 : 
. Krajowe dreliszki liberyjne od. " -'74 Q1 

. Zefiry od 36 h., lewantyny, płócienka krajowe; : 
fi } wełniane od . . . . . . . Koron 2'óO 8 
I Koce bawełniane (letnie) od .." 2'40: 
: -Łóżka żelazne od . . . . . . . . 11'- I 
O DYWANY, KAPY, PORTYERY, FIRANKI, . 
:: CHODNIKI, PŁÓTNA, SCHIFFONY, WY- : 
. O 
I. ROBY TRYKOTOWE, BIELIZNĘ MĘSKĄ, : 
I DAMSKĄ I STOŁOWĄ. : 
e- . 
00..OOO.0.OGo..00..0.0
....oe.,0.ee8 


..: 
..., 

 


XXI 


-
		

/p0126.djvu

			I
Vi e
eńSI(i 
anl( 
;1 ( 
lwiazl\Ow
 
FILIA WE LWOWIE 
we własnym gmachu przy ul. Jagiellońskiej 3. 
" 
Telefon Nr. 57 Dyrekcya - Telefon Nr. 358 Kantor wymiany. 


'i 
:1 
il 
' \ 
, 


Kapitał akcyjny: Zakład centr<;lny: 
Koron sto milionów. WIEDEN 
- po...... FILIE: Aussig nIŁ., Berno, 
Fundusze Budapeszt, Czerniowce , 
rezer- lo-- Cieplice, Fridek-Mistek, 
wowe: Grac. Praga, Prościej ów, 
Koron dwadzieścia ośm w. Neustadt i St. Polten. 
12 kantorów wymiany i kas 
milionów. depozytowych-we Wiedniu. 


Załatwia wszelkie interesa bankowe oraz transakcye w za- 
kres kantorów wymiany wchodzące, a mianowicie: 
Przyjmuje wkładki w rachunku czek!lwym i w rachunku 
bieżącym. Przyjmuje wkładki 'na 3'60;... lUiąi
czki wkładkowe. 
Oprocentowanie rozpoczyna się z dniem' następnym 
po złożeniu wkładki, a kończy się z dniem poprze- 
dzającym podjęcie wkładki. Podatek rentowy opłaca 
bank z własnych funduszów. E.kontuje weksle, otwiera 
kredyty i udzIela zaliczki na podkład papierów war- 
tościowych. Przeprowadza wszelkie obroty giełdowe 
na targach krajowych i zagranicznych. Kupuje i sprZł' 
daje papiery wartościowe, waluty i przekazy na zagraniczne 
miejsca. 
' I Wydaje listy kredytowe na wszystkie kraje. Wy- 
, mienia kupony i wylosowane papiery wartościowe. 
Inkasuje weksle we wszystkich miejscach krajowych 
i zagranicznych. Przechowuje paDiery wartościowe 
i zarządza nimi. Ubezpiecza papiery wartościowe 
przed stratami z wylosowania. Rewiduje bezpłatnie 
numera losów i innych papierów wartościowych, pod- 
legających losowaniu. Najkorzystniejsze warunki. Pilne 
czuwanie nad interesami klienteli. Ułatwienia wszel- 
kiego rodzaju, umożliwione doświadczeniem i roz- 'I I. 
gałęzionymi stosunkami w całym świecie kupieckim. 
 
Zakład zastawniczy udziela zaliczek na kosztowno- 
; I ści i papiery wartościowe. II 


XXII
		

/p0127.djvu

			1 1

* $
*
*

k

k l 
II 

 ....1.'"  .:fi<- iN 
 

 -li; .i'-.""  
-- 
-* , -- f.t 
I 
PijLKA 
TOLARIY LWOWSKICH 


Lwów, pl. Bernardyński I. 17 
= ZAŁOŻONA W ROKU 1854. = 
poleca swój 
Największy skład mebli 
od najskromniejszych do najwykwintniej- 
szych, oraz meble żelazne i gięte 
PO C ENACH FABRYCZNYCH.  


* 


- 
I .


*Ą
_
*
_*_.

 I 
.' ,;(.f..: 

 ...::!: :-=p.ł 
 
 ......-. 
..... ....
.,. '.1'-' 
 
;;W
 .
 


I Bolesław Jankowski I 
l ili i! PRACOWNIA R.USZNIKARSKA _ 
i SPR.ZEDAŻ BR.ONI I
! 
L Lwów, ulica Czarnieckiego I. 2. J 
I ,' ' I 
[ poleca BROŃ MYŚLIWSKĄ wszelkich systemów I 
I pod gwarancyą wypróbowaną i uregulowaną. I i 
II ' SPRZEDAŻ ŁUSEK NABOJOWYCH. I ' 
/ ;1 WSZELKIE \łEPA\łACYE P\łZYJMUJE POD 6WA\łANC\'Ą. 1.1 
I : Starą broń kupuje płacąc gotówką. III 

 , ' _ _ Na żądanie cennik gratis i francD. 
 : I 
ltP 
===-- .
 
 . 


XXIII
		

/p0128.djvu

			Fierwsze I 
galicyjskie fikcyjne 1owarzystwo 
LltafinOfYi 
Dirytmn 
- 
Ei we Lwowie a 
e poleca swoje znakomite wyroby, a 
E:i jako to: a 
f3 w ódki polskie, R.ozolisy, a 
Ei a 
E:i Likiery, Starka litewska, a 
f3 a 
Ej Nalewki, Miłucha, Rumy. a 
s SPECYAŁY: a 
Ej a 
e Absynt, a 
Ei a 
Ei john Buli, a 
Ei MaraschinC!, a 
Ei a 
Ei Maraschino słodzone. a 
Ei a 
Ei a 
Ei SKUD\' W MIEŚCIE: a 
Ei Pasaż Hausmana 7, a 
Ei pl. Kapitulny 3, a 
Ei a 
e pl. Bernardyński 2. a 
,Ei -- eJ 


XXIV
		

/p0129.djvu

			I 
f 
! 

!:::::!::: !:!:°1!J 1 
=II
 = == ' 1 1= 
I Poleca się I 
i Konces. Zakład instalacyjny I 
i BRACIA MUND 
ów." r 
-1 - ,-" ' 11= 


F
 

 Piwiarnia pilzneńska 

 i R.estauracya 

 (DAWNIEJ NAJSARKA) 
Lwów, Rynek 17 
z1..1pelnie odnowiona. 


Najlepsze piwo pilzneńskie. 
Kuchnia pod własnym zarządem. 


. .................................. . 
: 1 : 
: W kawiarni Wiedeńskiej : 
: WE LWOWIE : 
. . 
: Zl1akornita l(awaI : 
i Własna palarnia kawy "Merkur"ó I : 
. . 
.................................... 


xxv
		

/p0130.djvu

			>< 
>< 
< 


11:.. .
...........+.......ł.+........................ .......... ..:- \ 1 
I
 r 
." " ' I . 
 
lillW
 
 

 il 
:1 I - o 
 :1 
::I! 
 . ZAŁOŻONE W ROKU '860. 
. 1':1 
lilt 
,F 1:1 
1+ 1. 1 
.' . 
:1 TOWARZYSTWO :! I I 
I: ': 
:i WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ i 
.' . 
I
 . 
,+ . 
li W KRAKOWIE. Ii
		

/p0131.djvu

			>< 
>< 
::s 


[ . . ./1 . . :1 
I Wyniki operacyi za czas od dnia J. stycznia 1904 r. do dnia 31. grudnia 1904 r. 
: Dział ogniowy: Dział gradowy: Dział życiowy: - . 
I : . -- : . 
Wystawiono polic . . . 523.004 9.064 34.851 
. Wartość ubezpieczona. . Kor. 1.658,152810'-- 48,605946'- 103,467.484'- . 
. · Renty 292.802'- . 
: Zebram premia. . .." 10,86L664'- 1,033.071'- 4,157.574"- : 
. Szkody wypłacone .." 9,624.687'- 358.650"- 2,510.994'- . 
! "nieuregulowane " 794,301'- 4,558'- 541.46S'- . 
;; Fundusze rezerwowe po : 
 Rezerwa premii . . . . . " 4,381.074'- - 25,024.368'- 
 
: Fundusz emerytalny. . . " 2,104.767"- - . 
. Czysta pozostałosć ... " - 396.178' 358.792'-: 
. Przyznana dywidenda dla . 
. członków " - 15% pośm. i miesz. 8% 
 
I ; : 1 ' 1, dożywotnie 5% II. : 
.., Od czasu istnienia Towarzystwa: 
Wypłacono szkód. . Kor. 127,937.842'- 28,135.227"- 23,705.108'- J · 
I : . ' "rent. " 2,891.231"-- 
" dywidendy." 28,110,817"- 581.666'- 1,974.413"- 
Il li L 

 
i l 
..
................................................... .......... 
-
		

/p0132.djvu

			Pracownia zegarmistrzowska i jubilerska 
KAROLA GAJEWSKIEGO 
we Lwowie, ulica Sykstuska L. 3]. 
utrzymuje na składzie w wielkim wyborze zegarki kieszonkowe 
genewskie, złote, srebrne i metalowe; zegary paryskie; budziki 
z najlepszych fabryk; łańcuszki; złote i srebrne pierścienie; 
k6Iczyk., serwisy stołowe i t. d. 
Stare i nowe zegary pendulowe przerabiam na iegary z głosami 
wiezowymi, a zeg;Jrki kluczykowe przerabiam na remontuary. 

 Reparacye wszelkie z gwarancyą Z-letnią. 
 


0 -------------.--0-00-00- o 0-_0'0_ ==-= == = = =--=---
"oD 
::,1 li t I B · t I 1',\ 
;: O e fIS o fi 
ii i MAISON DEPENDANCE :::1 
:, ::1 
:: Lwów, ul. Karola Ludwika 21 :::1 
l iii poleca swoje z komfortem urządzone wedle d 
:: naj nowszych wymogów pokoje, niemniej wy- q 
:: śmienitą kuchnię we własnym 
arządzie. - I::' 
:: Piwo Pilzneńskie znanej dobroci marki A. B. 1::1 
,; Towarzystwa akc. I::, 
1::1 
l::! 
j:: 1 
I:' 
1::1 
, poleca Zygmunt Zehngut. 1::11 
0 ==-= =0-0 :O_-O;

 00_==_'00=0=-0:=:=_-_-_""==00=0=== -==::--:--:-:=---:-:=-0 

 . 
 
W Xawia,rni WieDeńskiej 


1eatr Rozmaitości (Theatre Variete) 
z 14-dniowym zmiennym programem 


we Lvvowje 


Za.kcoaiła kawa't 
Własna palarnia kawy "MERKUR". 


-- .  


XXVIII
		

/p0133.djvu

			I Y - CUKIERNIA 
I 
 K&rDI
_ WitmynskieED 
h\4 LWOW, Łyczaków 11. 
r 
 ,,}1 p o I e c a: Wielki wybór cukrów, ciast i 
herbatników. Znakomite nalewki wła- 
snego wyrobu. Główny skład oryginal- 
nego trancusldego koniaku i likierów 
holenderskich. Kawa, herbata, czekolada, 
pącze, wszelkie trunki i chłodniki do 
godz. l-szej w nocy. 
Torty wykonuje się starannie i punktualnie 
w przeciągu 6 godzin. 


Zamówienia z prowincyi wysyła się punktualnie. 


?Ri1{, fWj\ 
\f2DIi ,---
----======-===-= =----==-===------ ==-====---=-=========-=-=-=--- - -=-=- =-==- Jlt5!<. 
Specyalny )1agazyn j(ajłów 
Przyborów do haftu i krawiecczyzny damskiej 
pod firmą 


Józef Kocabik 
LWGtJJ, ul. Kalicka l. J 
poleca: Hafty najnowsze zaczęte i wykoń- 
czone. Włóczki wszystkie gatunki. Wełny 
na pończochy i skarpetki, bawełny francu- 
:; skie. Jedwabie do haftu w największym 
wyborze. Pończochy damskie i dziecinne, 
najlepsze gatunki. Woalki najnowsze. Mydła 
i perfumy w wielkim wyborze. 
" Ceny umiarkowane. 
m'----------=--=----====--=--=---'- --- ----------=====-=== =----============- ----- =-== m 


XXIX
		

/p0134.djvu

			OOI 


 
 

 

 PIERWSZA KRAJOWA FABRYKA 
Ił olejów , wazeliny, smarowideł 
i pokostów 

' 
 
I Bazylego Akslera I 
'IJ w DROHOBYCZU I 
I I poleca dla Czlonków Stowarzyszeń przemyslo- I 
 
wvch: pokosty, wazelinę, oleje do maszyn, 
'
- smarowidła i t d.. 
 
Ił prócz tego ma jedyny środek na grzyb domowy I 
t .. I ba po cenie ZO hai. 
I, tak zwany ęplCle grzy za 1 klgr. 
 
Ił Cenniki i prospekta na żądanie posyłam. I 

  

 

.A.
 
 


...._...-,-,--1 
im WiDkler
 SJnli, 
II Lwów, Rynek 28 I: 
I Skła
 farb i chemikaliów I 
. ,. 
. 
 
Ił poleca w obfitym wyborze . 
. . 
: farby, pokosty, brunolinę, la- ; 
I kiery, przybory malarskie, art y- I 
. kuły budowlane i t. p. w zakres . 
: handlu artykułów wchodzące. : 
. . 
. . 
........MI................I......... 


xxx
		

/p0135.djvu

			. '=- 


_."" . 

 . 
 


. 
, 
'
 
i 
i  
 

 c, k. uprz)'- 

 Specyalna fabryka wag, wyrobów 

 ś\usars1d(h i mechanicznych 
Skład wag rozmaitych systemów 
I i wyrób aparatów do wylęgiwa- 
i, nia jaj, tudzież do wychowywania 
drobiu i aparatów do desinfekcyi, 
jakoteż młynków do mielenia kości. 
c. k. uprzywilejowany 

 ZAKŁAD ART. ŚLUSARSKI i 

 J. Stankiewicza 
I we Lwowie, ulica Franciszkańska 11 I 
· wyko"uj, 
wszelkie roboty artystyczne 
 

 z kutego żelaza: . I, 
balkony, balustrady, poręcze schodowe, kraty ozdo- 
bne, sztachety ogrodowe, bramy, pająki, lampy, 
latarnie grobowe i sztachety do nagrobków; 

 wszelkie roboty budowlane: I 
okucia do bram, drzwi i okien; 
wykonywa konstrukcye żelazne 
jako to: dachy, schody, werandy, wyciągi i t. d. - 
Ogradza plantacye lub kląby słupami żelaznymi. 

 Wyrabia: Meble żelazne ogrodowe - Patentowane kl'zesła i 
i stoły wycieczkowe. - Automatyczne krzesła. - Ławki 
ogrodowe i t. d. 

:e
t

k

S
;;. II St


i:e::i
:
<:
W. 

wów' FranCiS
;
 + " " + r- J 


, --
. t,... '-' 


wilpjowan
 


\.'. '


;>" . " 


XXXI
		

/p0136.djvu

			(rf-  


GALICYJSKA 
Kasa Dszcze
Dości 
. 


WE LWOWIE 


przyjmuje lokacye gotówki 
na książeczki wkładko- 
we za 3'6 oprocentowaniem, 
1000 K. wypłaca bez wy- 
powiedzenia; 
udziela pozyczki hipoteczne: 
na dobra ziemskie na 4 1 / 2 % 
od sta; 
na realności miejskie na 
4'75% od sta; 
gminom i powiatom na 4 1 / 2 % 
od sta; 
eskontuje weksle; 
przyjmuje w zastaw walo- 
ry o pupilarnem bezpie- 
czeństwie.  


-!!) 


XXXII
		

/p0137.djvu

			... u 
I Fabryka r
' 


 . 
I ręka
iczek (i; 
. Skład 
.. 
gorsetów (::j 
.
 
\
 

 we 
..!i;} Lwowie, 
. 
 Rynek I. 21. 

.. " 
..'s 


XXXIII
		

/p0138.djvu

			ł 


\. 
,I,  DRUKARNIA 
'\IV. A. SZYJKOWSKlEGO 


we Lwowie, ul. Kopernika 5. 


li 


-- 


Pracownia stolarska 


wzkonuje wszelkie urządzenia kościelne, ołtarze, ka- 
zalnice, kon.fesyonały, ławki w różnych stylach. 
SPEC\'ALNOSĆ: Ławki szkolne hygieniczne własnego 
I pomysłu bardzo zdrowe dla uczącej się młodzieży. 
Przyjmuję zamówienia na urządzenia szkół śre- 
dnich i ludowych. Na prowincyę przesyłam kosztorysy 
bezpłatnie. 
J. ZA W ADZKI, ul. Zyblikiewicza 3. IIIII1\II\I!I\1I1\\I\III\I\I\II\I\IIIII\III\II\I\IIII\"\IIIII\II\\I\1I1\I11\ 1I11II11II1ł1ll111\l111ll1l11l\1I\\lIII\II!IIIIIIIII!!I\II!\\IIIUIIlIIIII!II\l.tllm\111ll Illllln
 

 
 


.. 


W yborna kawa, herbata, ciasta - 
 
i cukry aeserowe warszawskie 
 
tylko w cukierni pod firmą: .. 
Xazin::lie:rz Sotschek 
 
Lwów, plac Maryacki L. 5. 
.... BUFET W TEATRZE MIEJSKIM. 
 


.. 
.. 


.. 

 
.. 


.. 
.. 
.. 


.. 
.. 
.. 
.., 1I11II111II1111II11I1I11II111111I1'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 IiIIlIlIIllIII1I1II11IIII1II11IIII11II11III11IIII11III11IIIIIIII11IIIIIII'11111111'11111111'11111,111'1'111111111'1111111111111111111111111111111II1I111111\1I111\
tllll\
 

 ROK ZAŁOŻENIA 1868. 
 
; _ ::-; ==".. : =
==_ c Farbiarnia Karola Bascha 
 

 we Lwowie, ul. Piekarska I. 14. = 
wykonywa jak najstaranniej wszelkie zlecenia z za- 
 _ - 
luesu farbiarstwa, po cenach umiarkowanych. "" 
i Jedyny zakład krajowy £hemianego £zysz£zenia i prania. 
 _ ! 
__ Suknie czyści się bez prucia. -.J1i 
 . 
__, Zlecenia z.prowincyi odwrotną pocztą. 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111!11111I1I1I1i1l11l;f 


XXXIV
		

/p0139.djvu

			BANK KRAJOWY 
... 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem 
posiada 


Filię W Krakowie 


i następujące 


Zastępstwa w 71 miejscowościach: 


Biała 
Bóbrka 
Bochnia 
Bohorodczany 
Borszczów 
Brody 
Brzesko 
Brzeżany 
Buczacz 
Chrzanów 
Czortków 
Dąbrowa 
Dębica 
Dobromil 
Dolina 
Drohobycz 
Dukla 
Dynów 
6łiniany 
liorlice 
lirybów 
Horodenka 
Husiatyn 
Jarosław 


Jasło 
JawOl'Ów 
Kałusz 
Kamionka strUIlI. 
KOłomyja 
Krosno 
Kuty 
Limanowa 
Lisko 
Lubaczów 
Łańcut 
Maków 
Mielec 
Mościska 
Myślenice 
Nadwórna 
Nowy Sącz 
Nowy Targ 
Oświęcim 
Podhajce 
Przemyśl 
Przemyślany 
R.adziechów 
R.awa ruska 


xxxv 


R.ohatyn 
Ilopczyce 
, R.udki 
R.udnik 
R.zeszów 
Sanok 
Śniatyn 
Sokal 
Stanisławów 
Stryj 
Tarnobrzeg 
Tarnopol 
Tarnów 
Tłumacz 
Trembowla 
Turka 
Wadowice 
Wieliczka 
Zaleszczyki 
Zbaraż 
Złoczów 
Żółkiew 
Żydaczów
		

/p0140.djvu

			Il i;

' II :(>=


"'o
"'''O:C'''-{}'''{}.:'''O':Ę''':
;
'h'
}':o :ili l '*' 1 1 
I: 'i =1 _I .,; 
 1I1"llIhdlll, """",..,11 II......., ,"""""'dlh,,
r nIl ,,"mu,," . Ilhrdlll""",,,....,,"dlholllllldl\o ",,,,,,,",,,,'
I,,lir,,,llh",,,,.,,,,c,.,,,oIl1ll1i1lh
II,,",,,""'"'' ,11Ił' '" 
 

{ .. .. . 

il 
:
 w odOCtągt, I[
;I 
i)(' wiercenia studzien 

 
t
,;
 uĘ+
wianie pomp - - - - - 

;: 
, ), ; .....i! "'$' . f , , " - _ (.,.. 

y
 ">f( ,- , - J;. -,' 

9
 pralnie, łaźnie, susznie - 
<}
 

<}
 " fi t. d. 


r;'
 ' 
j),) 
;;;.,,_
 
,,- l. 
 

,,
 
"( 
'Vi 


urządzają 


Q;] Chylewski, Bruby i Ska 
; 


;-,,
 
,y' 


Lwów, Kopernika 158. 
Telefon 534. 


t)
ł 
=,1; łQ
 
, ! ) t , : Ogrze
:;i

łe


tralne ;

 
. iA' 

V
 
Yi 


.(o
oaY 
_ _ ( 1. 
 


\.IJs
elkie: ur
ąch;enia fr1ec:hanic:
ne. 


Adres telegr.: ChyIewski, Lwów. 
. Kosztorysy bezpłatnie. 


XXXVI - 


fi,l 
:):; 

"-= ,,
 
I): 
 
fY
 


(6:
		

/p0141.djvu

			I 
I 
!+ 
I 
I 
, 
I 


--- 


---  
::: 
o 

 
___ .....ł 
= ..::t: 
o 
= .r:2 
= o 


"" 


= 
= 


'i 
= -o 
s:: 
= 
 
en 
... 
ctI 
E 
ctI 
= N 


= 
= 


..' 


l, 
ł 


= 
= 

 


N 

 
:3 

 
.... 
en 

.. 

 
::I 
o- 
-
 


r= 
- 
= 


1301esław Mikuliński 


krawiec męzki 
we Lwowie, ulica Batorego liczba 12. 


Wykonuje jak naj staranniej 


wszelkie 


suknie rnezl	
			

/p0142.djvu

			Biblioteka Śląska w Katowicach 
Id: 0030000481690 


Drukiem W. A. Szyjkowskiego, ul. Kopernika S,