Object

Title: Fragment protokołu sądowego w sprawie Jenknera (Jencknerische Inquisitions Sache), niedatowany i niepodpisany