/scan10_0001.djvu

			4 . DODATEK OGŁOSZENIOWY 


w 


OL 


l_t 
ud. 


[ 


SPOŁDZILLNI 


/I 


ZATRUDNI 


KIEROWNIK/( ZAKŁAOU KGNFEKC.JI- wymagane: 
praktyka.. doświadczenie. inwencja 
oraz 


SZWACZKI 


4741R 


SPÓLDZIEll'IlA PRACY TAPICERSKO-STOlARSKA 
W BIELSKU-BIAl£J 
ZAWIADAMJ,A 


n zmianie 5iedziby Zarządu Spóld
idm 


AKTUAlNY ADRES: 
Bielsko-Biala. III. Annii Ludourej 20 (oook BeZd.linu) 
tel. 235-r0. 237-87 
Jedn0C2eśnie ofpruje szer
ki asort
!lnent mebli oraz us1ugi tapicerskie. 
po iitJil.kcyjnej cLnie w !oklepie zakl",dowym przy pl. Wolności 3 
tel. 229.70. 
.Ql'JI'fI 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
CONSULTINGOWE 
..LUKA" Spólka z 0.0. 
ORGANIZUJE 


u zleceniodawców kursy 
OBSŁUGI KOf>\PlITERO\V 
13M PC 


Zgłoszenia piOsimy kierowa[: 
Bielsko-Biala. 
ul. Opluł,'k 29. 
tel. 2.J6-73 


4141"R 


HURTOWNIA 
PRZEMYSŁOWA 
. a..tykuły che- 
D1.iczne 
. ady kuły kos- 
....etyczne 
. ii......e 
ZAPRASZAl\IY 
DO WSPÓŁPRACY 


Łodygowice, dworzeC PKl- 
w godz. 9---20 


14
 R 


SPIłZł:::DAM 
4 IdoskI spo.ł.ywcze 
2: lokalizacją 
Uf .atrakcyjnyn... 
mieJscu Biel
ka. 
Ponadto 
kupię numer telefonu. 
Bielsko-BieJln. 
-ut W.. m..M". !.kd 3/5, . 
s::a.r, f1 


NARZĘDZIA. 
CZĘ!:>CI. 
OPONY 
HURT DETAL 
P.H. ..SAMARu 


UWAGA! 
Z IMPORTU 
Kafelki ceramiczne 
ścienne i posadzkowe 
(nowe wzory) 
oraz klamki 
do drzwi i okien. 
drzwi hannonijkowe 
POLECA 
Sklep ..Jaga.. 
Bialsko-Biala. ul. Orkana 17 
421 R 


w nowo otwartym 
punkcie sprzedaży 
w Bielsku-Białej 
przy ul. Łagodnej 
(nad kinem . 
..ZŁOTE ŁANY"). 
tel. 425-52 
OFER
JE 


. NARZĘOZIA-semothodo- 
we. blacharskie. lakierm- 
cze. elektryczne 
. CZĘSCI SAMOCHODOWE 
- Mercedes 2070. 3010 
. OPONY - nowe. bieżniko- 
wane. uiywane z importu 
ZAPRASZAMYl 


PZ ..DAMAR!"' 
Bielsko-Biała 
ul. Barska 70 
OFERUJE 
uslugi t..anspo.-towe 
sa:naochodanai: 
. dostawczyanldol,6t 
. cl
ża.-owy.." do 18 t 
Bliższe informacje 
wraz z ofertami kierować 
do działu transportu PZ 
..DAMAR'" 
tel. 451-1ti waw. 273 
3011.'R 


WNIOSKI 
KREDYTOWE 
doradztwo podatkowe. analizy ekonomtune. porat1y prawnicze. po- 
średnictwo kupno spr .ledaż nieruchomości opracuj!! za Ctebl(' '!Opel j
li- 
tiClzfinny 


Korzyst:ne 
vvarunki ł:łatnoścl 
68< R 


"CEN D-POL" 
Bicl..'ko-Biala 
ul. Towarowa 1111 p. (pul',,'rniu Fornal...'kit'J) 
tel. 213-45 lub 299-14 od 
od/. 9 do J8 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
....... 


. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4) I\CCES . 
'""'="'-' 
 CONI(OL . 

"J rl SYSTEM . 

 EDi
 : 

-


 : 

0
 . 

'- I ; I . 
p--j .r,"
 
 
-'... 


, 


. 


l
 
-
 


............. 


..- 


2) SECIIRITY 
SYSTEM 


l) !oYSTEMY 
r.LII.RMOWE  


,. 
_ f""-

 
  - 


r. 


, I 


3) SYSTEMY 
I[OR1P1JTEROWE  


  - -- 
-,
r 
 , 
.. .,-.-...-rJ1J,.
 
.....- 
-
 


,r. 
t-..  
. . 


5) SYSTEMY 
TELEKOMIINI1Il1CYJNE 


ŚW\.SKO E ALA 


OBWIESZCZENIE 
WÓJT GMINY LIPOWA 


. dzialajilc na podstawie art. 27 
ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu pl"zestrzenn m 
(Dz. U. nr 35 poz. 185) podaje do pubhcznej WIadomosci, 
że przystępuje do. opracowania projektu 
miejscowego planu ogólnego . 
Zdg
 KJdarowania przestrzenr _ gminy UPOWA 
w jej granicach administracyjnych. 
Zaintereso\.\.'ane jednostki g(J J(larki uspo1ecznionei. 
organizacje spoleczne i zawodowe 
oraz stowdrzyszenla mogą zglaszac 
na piśmie swoje wnioski i postwaty 
do projektu planu pod adresem: 
Firma łnżynierska AlL-CON sp. z 0.0.. 
ul. Komorowieka 72. 
43-300 Bielsko-Biala 
Zainteresowane osoby fizyczne 
mogą zglaszać na piśmie swoje wnioski 
i postulaty do projektu planu pod adresem: 
Unąd Gminy w lipowej 
UPOWA 
Wnioski i postulaty naleiy zglaszać 
W terminie 14 dni od daty ogloszenia. 


812/R 


HURTOWNIA WIElOBRANZOWA ..ADAFIA" 
BIELSKO BIAŁA. ul. ALEKSANDROWICKA IJ 
POLECA 


. 
I' . 
r 
. "IW pUl 


I ł £ AGI) firm 131 
.L T dld mcaj...terko,"" 
y.lakJermkcJ\L'. 
nys.oU'" ch I r')spoc"... dom 
. kc....mpl L. 
.' 


"Y 12-mll_ ."....zną 9\1. ranCJę ("Ir........! 5eru."1S po
 "'.n lny. 
Y? WSTĄP. ZOBACZ - TO SIĘ ZDZIWISZ! >F"" 


RADIACYJNE 
GRZEJNIKI C.O. 


lmniD 


... 


..NY 1 


,.. " 


ZapraszajClc 
do sł<.lepu R-łV 
przy ul. Bielskiej 11 
wSkoczoWIe 
OFERUJEMY 
. lElEWlZORY: 
FUNAJ 
cena 4.100.000. - 20" 
ORION 
cenil 4.200.000. - 20.' 
JVC . 
cena 5.990.000. - 21" 
SONY 
. cena 13.390 000. - 25 . 
SAMSUNG 
cem4.100.000, - 20" 
. OD1WARZACZE: 
ORION 
cena 2550.000,- 
SUPM 
cena 2.750.000.- 
SAMSUNG 
cem 2.690.000.. 
. MAGNETOWIDY: 
OTAKE 
cena 3.950.000.. 
ORION 
cena 3.990.000.. 
SANYO 
cena 4.290.000." 
TOSHlBA 
cena 4.190.000,- 
oraz duZy asortyment 
radioodbiorników 
I radiomagnetofonów. 
Udzielamy 
20
mlesięcznej gu.>arancji. 
641/R 


SKLEP 
WIElOBRA
JŻOWY 


. 


.
 


"" Bipl
"'u-nialej. 
ul. M. Konopnickiej 27 


POLECA 
szeZ'oki W'ybó.. 
la:l"b i lakicZ'6W' 


ZAPRASZAMY 
49444 


AJ 
rCm TW 
U;/'YTI 


typ hołe...de..ski 
(22.000 zł żeb..o) 
...ajtańsze 
U produce...ta 
"Rlt.DII\TYM" 
Gliwice, ul. Przewozowa 20 
tel. 31-74-62 


... 


oraz inne wlókniny podlogowe 
i tapicerskie \Al' sprzedaży hurtowej 
i detalicznej dostępne w firmie 
OMEGA ENGINEERING Bielsko-B.iala. tel. 418-14 
NA ZYCZENIE Z DOSTAWĄ DO ODBIORCY 
,... 268/R 


66R
		

/scan11_0001.djvu

			MERCEDES 


0. 


BENZ 


SOB1E8LAW ZASADA -Ltd. 


Generalne przedstakielstwo Mercedes-Benz \II Polsce 
.zawiadamia 
O otwarciu Biura Handlowt>go w Mif(izyrzeczu Gornym 340 
klBielska-Bial('j 
(droga szybkk>go ruchu Bielfoko-Biala--Cicszyn) 
w budynku PPZ .,ATAHLX'" 
Sprzedal samochodów marki ..MERCEDES" 
gotówka - wnowa lea
ing tel. 259-37, 272-66 do 8 wew. 42 
Telex: 035453 atar pl 
zapraszamy w godnnach od 9.00 do 16.00 


480 H 


PR.YWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO-HANDLOWE 
"Rł;:NOMA" 


Bielsko-Biala. ul. Grabowa 14 
ZAWIADAMIA 
PT Klientów. że komputerowe 


Zlokalizowan
-; Sielsku-Białej przy ul. 1 Maj
 7na (rp) 
tel. 265-93 - świadczy następujące usługi" 
. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i roz- 
chodów 
. wypelnianie deklaracji podatkowej 
* doradztwo finansowe i prawne 
* obsluga kontaktów z Urzedem Skal"bowym. ZUS. Wy- 
działem Zatrudnienia. bankami itp. . 
* opr,cowanie i wydruk kosztorysow szc7egolowych ro- 
bót budowlanych instalacji sanita...nych i elektrycznych 
* weryfikacja kosztorysów pod względem wartoscio- 
wym 


Stosujemy konku...encyjne ceny uslug! 
Zap...aszamy w godz. 9.00 15.00 


- 


533/R 


LEKARSKIE CABINETY SPECJALISTYCZNE 


pediaba, laryngolog dziecięcy. 
kaw.diolog dziecięcy, nell.a'olog, chirurgII 
psychiat.l'a oraz. psycholog rł.linic:zny 
BIELSIłO.BIALA. 
ul. Żywiecka 58 
(obok Elekbocieplowni) 


SKLEP ..ROGER" 
CR RADIO 
Bielsko.Biala 
III. Szkolna 
II lp. 
tel. 255-6'l 
pelny asodVD1.en' 
sp..zętu 
ZAPRASZAMY! 


33SjR 


NOWO OTWARTY 
SKLEP MEBLOWY 
oferuje 
. stylizowane ko.... 
piety wypoczyn- 
kowe bnportowa. 
De z Holandii. uży- 
wane - staD bazo- 
c1zo dobry 
ZAPRASZAMY codziennie 
W godz. 9 do 17. w soboty od 
9 do 13. Bielsko-Biała. ul. 
Zywiecka t 73 (t5O m zasta- 
cją- CpN w ki
runku lywca) 
397 A 


SOKI HORTEX 


Pelny asortymenł 
1< CREMONA-80gi200g 
* szkIo gospodarcze 
W ciągłej sp;zedaŻy hurtowej 
AndI]lCOOw, ul. Batorego 16 
tel. 529-82 
(200 m za CPN) 


4441ft 


4401R 


HURTOWNIA 
..ELTONu 
Bielsko-Biala, 
ul. Czechowicka 57 
(Baza PTHW). 
tel. 240-33 i 257-50 
OFERU.JE 


* tclewizo..v 14120 ca.- 
li o..az 20 i 21 cali 
- &te..eo i tJct 
* lI1agnctowidy 
* odtwarzacze wideo 
* odtwarzacze C.D. 
* wieże ftl.uzyczne 
zC_
.. 
FIRMY SAMSUNG 
I TELEFUNKEN 


CENY KONKURENC;:YJNE 
ZAPRASZAM\. 
SERDECZNIE 
w gOd7_ od 8 do 15 


Sp. Z 0.0. 
..MIRO" 
DOSTARCZA 
WODOMIERZE 
Firmy Sappel (Francj;;) 
. najwyższa jakość, 
roczna gwarancja, 
serwis 


Z PRZEZNACZENIEM DO: 
* mieszkań 
* domków 
* gos,x>darstw rolnych 
* zakładów przemyslO"'JlCh 


Informacje: Cieszyn, 
tel_ 211-82, 247-64 
:21EVR 


DODATEK OGŁOSZENIOWY. 5 


. .........:1 


BAN K S PÓŁDZI ElCZV 
w Bielsku-Białej, ul. Komo...owicka 272 
OFLR IlE 
" Y OKr-::.OPI NTOV. --- 
LOKAT TEk (nIl'YLH: 


* loleaty 1-miesi,cme - 52% W stosunku rocmvm 
* lokaty 3-miesi,cme - 65% w stosunku rocznym 
* lokaty 6-miesiłcme - 72% w stosunku rocmym 
Prowadzimy ro",'nieź sprzedaż obliglłcji. za lt.lor
 naj- 
Ir.orzystnil"j można .uabywsć B"
e PTJ"M'B'yzow.n
'cb 
przedsiębiorstw. 
Skorzystaj z oferty. Przyjdź do nas! 
ZAPRASZAMY 


Wszy"tkit" opt'rał'je Jlrz('prowad7.amy rowni('ż w Wydziale 
Miejskim Banku Społdz.jelez('
o w Bjelsku
Bialej 
L ul. Kosmonautuw lb (Wze-on.e). 
 _ 


PRZESYLKI EKSPRESOWE 
..SERVISCO" 


PROW AULI dZI
,1ah}fJ : w zakresie przesyhok ekspresowych 
tio 32 kg-. 
PO RF.DNICTWFM najs7ybciej wyślesz dokum(lonty. towa
 
ry. pr bki wyroI uW. cz. .ci zamienne. sp...z
t RTV do na- 
pra'-' ..1ckal....l. raz v clkicinneprzcdmioty,jakrownic.i: 
pa(. ki , iywm i<:!. odzi£"7Al itp. 
pnLEC'AMY swnjr u
łuVi: przedsiębiorstwom, instytucjom, 
Ol cłnl.l31 om hdndlowYJII, bankom. urz'idom. a tdkL\.. ,,
o- 
bl T1 prywatnym. 


r-ra zgłoszenie telefoniczne 
odbieramy przesyll(ę u klienta. 
Bielsko-Biala, ul. PKWN 43 
tel. Z90-31 wew. 229 


rVle: 


499/R 


TEX-MASZ BIELSKO-BIAŁA 
OFER1JIE 
PO NAJNIŻSZYCH CENACH: 
* Ma5
'I1Y szwalnicze prz(>my..I
Jwe wszystkich typów 
* C7,:,:.d do ma
n 
Biel..ko Bi,ala 
ul. PKV,N 20, kI. 2S9-'Y1 od godz. 8.00 do 16.00 
oraz 
* Dodatki krawieckie 
* Igly . 
* SilIlIki do maszyn przemy
lo\Lych 220 V. 380 V 
* Noże krawieckie. 
S k I e p w Biels
u-Bialej. ul. 11 Uslopacla 34 
od godz. 9_00 do 17.00 
Zapraszamy 


. 


tł. 


DETAl-HURT 
'i:l' 250-91 


KLOChl 
U ') 


B.elsko-Biala 
ul. T raugutt,a 16 
(Trans ud. godz. 10--18) 


" . 


" ... 


Sklep 
WIA- -- -- 


Bielsko-Biała. ul. Krasinskiego 11 
PO LECA 
W ciągłej sprzedaży: 
* ..GERBER" - pelny asortyment odżywek 
i akcesoriów niemowlęcych 
* PIELUCHY TYPU PAMPERS 
Tylko u -nas: 
. WOZKI- k...ajowe i impo...towane rn. in. bezkonkurencyj- 
nej niemieckiej fi...my ,.HAUCK'. 
. BUTY WŁOSKIE -dziecięce ze sko...y. welu...y. ocieplane 
i przejsciowe 
. LAMPY - nowoczesne, tradycyjne -i halogenowe. 
ZAPRASZAMY w godz. od 10 do 11 


:312/R 


413/R 


. 


t 


. X DE.1AL-HURT 

 250-91 


"")L E 


....uAL 


\ . . 


Duży wybór 
. Bielsko-Biala 
ul. Traugutta 16 
(Tran.bud, go&. 10--18) 
""IR 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWE 
..UNO" 
Bielsko-Biala, 
ul.. Karpacka 15 
OFEAUJE 
W CENACH 
HURTOWYCH 
. części zamienne do sa- 
mochodów osobowych 
. akcesoria samochodo- 
we 
. chemię samocflodową 
ZAPRASZAMY 
od godz. 9 do 17 
291/R 


Biuro Podróży 
..GLOBUS" 
Biel..ko-Biala. 
ul. Kral..owska 2a. 
. . lei. 440-95 
PROWADZI 
przewozy 3utokiir.ami Mercedes 
co wtorek i piątek do kilkudzie- 
sięciu miast w NIEMCZECH 
- cena 250 Iys. + 40 DM 
PONADTO 
inforrrujemv. że począwszy od 
9 kwietnia br. (co wtorek) 
organizujemy wycieczki 
na zakupy 
do NORYMBERGII 
(nocleg w Czechoslowacji) 
- cena 250 IYs. + 40 DM 
508/R 


s.w. 


DETAL-HURr 
"3' 250-91 


(o 


KOMh 
'IElI' 

 ») 


nI 
"Y 
A_"{I 


Bid .-BI la 
ul. Tr uqutta 16 
rr....msbud. go J . 10:::-18) 
441/H 


-AUTOKAR Janusz Kuboszek 
"l3ielsko-Bda (Stare Bielsko) 
ul. Sob. kiego 177 Ą leI. 233-72 
NOWO 01WARlY Sklep Motoryzacyjny 
oferuje: . 
aęsd - blachy i o"iprzc;>t 2eu.11fłrzny. wewnęłnny 
do samochodow FSO 1500, PF 126, Polonez 
oraz 
narzędzia i tJr.ząmenia \1>ypnsazenia u,"arszłału 
(zgrZ£\\.arlu, mini-magi. elt:ktronar.zędzia itp). 
Ponadto 
ZAJ{fAD USLUG MOTORVZACYJNYCłł 
poleca 
naprawy ekspresowe. pnu..wadtc:owe i remonty 
nadwozt z roaterialów własnych I powierzonych. 
Zapraszamy codziennie 111 godz. od 9 do 17 


49
1R
		

/scan12_0001.djvu

			6. DODATEK OGŁOSZENIOWY 
, 
I
"'''/''/'/'''''/'/// 
// W 
 "",. ",,,, "", '" 

, 
f$. 

 

 S El T D OBNE , 

 
 

 
 

 .L 
 

 / 
 
/ 
 

 

 

 ' 
o/
H'$,"- 

 /W'/;,ą/M """",,,,,,,,,, ", n" , ,'F""""""", "" , "" " , 
" SPRZEDA\{ d
ia1ki budowlane SPRZEDAM dachówczarkę -z poda 6'1 LBSOWKĘ łańcuszkoWIł "RiJrto.o GARSJTt,TJtY duiy y, ybór. ZPO By.. 
Kup"'o-
 !3p-rżedaz W K07ach, tel. 428-43. 908. klCloddlOl do kdCPIUWkl cementowej Idf" 2 szt.. sprzedam. L1st.y ,,121"' tom ..Budkon" poleca sklep w Biel.. 
POdv.l'JnPJ. tel CtI."SZ)fn 20 7Hu. 9<1 -Kromka Be
kldzkB. 957 ku-Białej, W.arymklego 2 (przedłu.. 
JAWORZE. atrakcyjną uzbmJon, KI."PIĘ pra1mcr. BIelsko tel. 434 -14. ienie Orkana). 607 
(gaz) parcelę 1200 m kw. sprudam, J lPNlK. sprzedam dZiałkę, Blebko. 
TELl.WIZOR kolorowy ..Helios" :!el. 2hQ-7'). wieC70rem. 9\Q. 946 'Bystnan.ska 27 cI35. 958 SPRZł::DA"K lokal handlowo-gastrOo> 
po1.skl. 3.5-letni, 2.500.000,- sprze. -SPRL.:ŁDAM pół domu bhzniaczeJil:o. DOM IJlętrowy. zabudowamI." gO!;poda- DOGI niemH'ckle czarne !Oprzedam, nomll zoy 200 m kw. Czechowlce teL 
.dam,.tel. 217.34, wieczorem. 902 stan surowy, dzialka częściowo zale.- n.ze na dna.et' 0.5 ha Grojec;- spr:rt'- Zywiec tel. 52..... 859 523-79. 843 
'TFLEWIZOR Eiiona oraz. 2.5 ha lasu. w Rajezy. dam OSWlęCun tel 31-1. 3G . 9-19 SPRZEDAM barobus ..Ikarus". lBSi 
czarnI) bialy sprze: Gdyni
, t
l. 
 01.-48. 900 - Z wyposazeniem. tel. d83-66. 
dam. 
hel
I:0' tel: 432 46. B24 SPRZEDAM działkę budu\'. laną UZ. &41 
brojoną 440 m kw. pud 57,) ndzlt.lm"l. PRACE ZIEMNE 
SPRZEDAM tokarkę uniwersaln.. tel. 414 99. 950 "OL VO Combi sprzedam, tel. 78-356. 
SPR7EDAM OVERLOCK pięcionit. TR-ł5 x 1000. piłę tarczowlI do metalu . koparko-spycharką 857 
kowy nowy, 465-35, wte('zorem. BTB, Blelsko-Blal.. Nowy SWiat 18. SPRZł:lJAM udzlaly "'polki z 00. 
967 001 Listy "l.lO.' Kromka Besludzka. . koparko-Iadowarkil 
- 956. 
. 
KUPIĘ budynek. działkę. lokal han. SPRZł:DAM maszyny d7.1(' wiklP _ sprzedam STAR - 28 Usługi 
dlowy w centrum WadowIc, Andry- IMPORTUJĘ WINA PFFAF Duu, Mahc, tel. 5
9 41. 970 (skrzyniowy, plandeka) 
chowa. Kalwanl Zebnydowsklej, 101. grzoczno!ciowyod 13do19 
tel. grzecz, Andrychuw 538-86. PATI:.Lł'd.ą elekl.c).J-zną sprZLddm l 
- ?l7 Z Austrii, Bielsko-Biała, ŻYWiecka 20, teI. 433 82.. Bielsko-Biała ZAKŁAD Budowlany przyjmie do 
- 975 tel. 428-67 wykonania roboty budowlane, re-- 
CONTRA.KTUREX ods14pi
... tel. SPK:lF.DAM uagmk rolml7v ..Fer- montowe, K
ty, Klasz.torna 2b, tel. 
239 119. tel. 417-26 lub 454-19, RUSUU". Andl.zeJ I\ama, Kub,,,,rmce 5011R 539-28. 731 
721 
fax 417-26 285. WYKONUJĘ siatkę ogroclzemowlI. 
SPRZEUAM: maszyny stularskie, 971 drut naciągowy, przeclągame teL 
tarCicę rózną, sklt.'Jkę, plyty, tel. SPR"I:.UAM Forda Sierr" 2 3 D '.IAT 126p n
wy. c7.crwony sprze 463 03. 742 
439-09. 730 54"R IYtł'i. 67 UOU km l.c7.ydnwlu'I.V), td: dalii, tcol. 

'i' -57 (/łoclz. 16-l9
. fł62 KRAWIFCTWO oft'ruje poprawki. 
estrun 37 88. 12tip (1976) + nad\\"o71e do remontu naprawy odzieży damsko-mę-skiej 
BIELSKO'Wapienica. dZLalki budo- 978 szycie spodm, BIŁ'I:!!.ko-BLl.ła, Jutr7e. 
SPRZEDAM PAPIł::ROSY ¥\Lme uzbroJoncsprLedam. tel. '13 297, T ANIU spu('dam tj',l. \"'70r 
U.... y. sprl.edam, tel. 484 .lI. 964 nkl7 45, leI. 421-26. 764 
916 25 cała, sterC'O. tplt'11 Rlt-'I
ko, l85. SPRZł:UAM 1.20 ha pola- przemy. 
Johnny Filier, Tru5sardi, 52. 
HURTOWNIA ..Tobo"' wyroby ..Olza", 980 slowE', tel. 4
1 65. PliS ilEKTRONIKAIJE)( 
Camel, "Skawa", BlCOl:;ko-BLitla, Krakowska &PIUFD.\1\I FSO Combi,tel. 45().99. Ilielslco-BiaIa. ul. Slowackiego 6 
ID, tel 458 48. 421-;5. 920 
tel. 286-19; 226-65; 265-71 OWERLOCKI3-nil. 1-igl. 966 .el. 206-12 
SPRZEDAM działkę budowlaną 
547/11 w BI<>:Sku (okolice S.zyndzlelm) Blel- JUŻ OD 2950 000,- CAMPING rozbieralny unio spr2'e
 POLECA 
Isko, Laskowa 34. 922 dam. Szcz,yrk, Salmopolska 67. 969 . montaz TELEGAZE1Y, -an. 
KCPIĘ dZiałk
 budowlaną blisko cen. oraz inne maszyny ten i dekoderów SAT 
12tip 1978 z 1'10\\ ym silnikiem sprze-- trum \Io'adowlC, tel, WlChł..zkol. 78-1D- dla pI7em)',słu odzu.:l.ow€go WYPOZVCZAM . poszerzenie kanalów SAT 
dam, Wacław Il4mdzel, Rudzica 19 a. 41. ,,Amstrad'. 
'i'39 9"'..6 POLECA FIRMA atrakcyjne suknie ;lubne. . zdalne sterowanie: JO\WłSZ 
H(TRTOWNlA, Skoczov., Kamlemcc . ..Tkdruny B,elskie' Piela. Bielsko.Biała, soo. Helios, Neptun 
16 (boczna Sportowej) poleca ryż SPRZEDAM tanio tkaniny, ocieple
 ul Pdrtyzantow 31a I Armii 7/16 . dorabianie s!-"SleffiÓW i fonii 
- 3 800 zł/kg. kawf mne. .44 .nie, daddUd krawieckie, Bielsko- 43300 Bll"l:!!.ko-Bialn (os. Woj
ka Polskiego) . kineskopy na dzialach za- 
SPRzEDAM dL.iałkl budowlane. uz- .B
ała. tel 428 45. 92T leł. 253 09 tlx 3
Z55 godz. od 16, chodnich do wszystkich ty- 
broJone. Uałcnow, Wyzwolelll<1276 A IKO::UPCTER ..Amiga 500" Eiprze- J1&<'R dOjazd od dworca pow odbiorników 
(obok Agronomowkt) eodz. 8-14 .dam. tel. 447-85. 932 autobusami nr 9, 10, 26. 28 5221R 
oprócz sobóL "i53 ." 517 R 
SPRZł:.UAM 2 silosy 20-tonowe, be- 'SPR7EVAZ hurtowa jednorazówek. RO'ITWFILł:RY szcze-niaki rodo. 
toniarkę 500 l., 2 kotły z blachy me
 . do golema. tel. 412 09 po 16. wodowl' sprzed dm, ZywH'ł..tel. 47-39. VIDEOFIL
IOWANIIE. Bielsko.Bia. 
rdzewnej 4001. Kozy. tel. 74-342. 934 960 MITSUBISHI Galant Turbo D 1800. la tel 2114-95. 7.8 
- 155 
OPOlltY. nowe tamo df'tdl hurt. KOZY dZldłkę buduwianą uzbroJfmą 1987, splZl'lIam, tel. 571-'14. 996 ł'\KBOWANIE odzieży licoweJ. 
SPKL.EDAM nakladarkę. lakleru Blcobko-Biała. Wmcentego Pula 3 I. lJ ar sp.-ze-dam.tel IUecz 232 39 po C"ĘS('[ do La:.tawy 1100 sprzedctm. CL.}
ZC7eme kozuchow, WadowIce. 
WIeslaw BlePlck, Bystra. Kr
ta ? 18. MIl.klt:wlcza 34, środy. piątki 11-19. 
tel. 71 487. '179 936 1161 tel l'lIo-'iozyn 244 75. 998 761 
B[ELSKO/Wuplemca, kiosk spoży. SPRZJ.:DA"- przyczepę HL 8011 Zy. SZYClt:, przE'robkL futer. kozucho,," 
wczy . lokahzacją (woda, prąd) JUŻ OD 15 MARCA 'W1t"I', tel. 33 D. 1006 i skór lJ.coW)'l.h, Bielsko-Biała, Celna B 
sprzedam, BIClsko-Blala. Warszaw- Prz('d
lł:biorsłwO SPRZEDAM wyposa7.enie sklt'-pu -.. -- 711 
!ka 1:5, 898 MOŻESZ KUPIĆ: , 
Handlowe roięslleGo. BleIako-Blilła. Marunny VIVł:oREJESTRACJA, tel. 4l0-97. 
"FORME)(' 11. 865 
* jablonie * grusze * "IWY 1001 
MINI hurt papierosów * wisnie * czereśnie &.cl
ko.Bial(t iSPRZEDAM blachę- trapezową 1.'.18. 
krakowskich (klubowe i inne) * morele * brzoskwinie ul. Widok 33 'l'-J
. T-55 ocynkowaną .I laklcrow.. USŁUGI POGRZEBOWE 
* Ieszc.zynę * agT..t OFERUJE aną oraz płask, ocynkowaną. tel. PELNY zakres ustug 
zaprasza * porzeczki 111 milliny Bielsko 478 33. 336 
w &OO:r.:. 9---20 * borówkę amerykańską wciąglej spnedaŻy SPRLEDAM war-s7tat 2gr7.ew;mia Najłans:r.:y transport. 
* jeżynę bezkokową, "Yklad.iny PCV-czterowarst- rolii wraz: z J,arnuwleniaml. Oferty zwlok na terenie kraju, 
Pietrzy kowice Górne 271 listy ,.64'" Kroruka BesklCuk.a. autokarawan Wol&a 
(droga na Lipową) oraz lu'1:e\IIY ozdobne ",owe w kilkudziesięciu wz/JI 407-80. 10:1 J8JA 
MARKIZY ZARZĄD SpOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z glębokim żalem zawiadamia,l1Y. że w dniu 15 marca 1991 
KRAlY. BRAMY. Lokatorsko-Własnościowej Kęty r. zma.-.. przezywszy 81 lat 
OGROI)ZENIA. GARAŻE, informuje śp. 
DRZWIGARAZOWE źe stosownie do postanowieli S 106 ust. 3 Statutu Spo'- FRANCISZEK TOMAL 
.dzielni zwołuje w dniu 8.04.1991 r. o godz. 16.00w klubie 
poleca Sp-ni zebranie Grupy Członkowskiej nr 5 obejmującej d.ugoletnl nauczyciel Szkoly podstawowej nr 29 w Ko- 
7aklad 
lma....ki członków oczekujących na p.-zydział mieszkania. morowicach odznaczony K.-zyżem Kawale.-skim O.-deru 
Bielsko-Biala Szcżegółowe informacje wraz z po.-ządkiem obrad Odrodzenia Polski. żolnierz AK odznaczony Medalem 
umieszczono na tablicy ogłoszen w biurze Społdzielni. ZwYCięstwa i Wolności oraz K.-zyżem Partyzanckim 
ul. Zywiecka 351 Os. Siko.-skiego 7 Rodzina 

{l5-'R 551/R 
Nowo ,.ROI.CHEM" Dębowie<: 8 klSkoczowa Serdeczne podziękowania za liczny udzial w uroczystoś- 
otwarta 
hurtownia te1.22-8t ciach pog.-zebowych oraz pomoc okazaną nam w tych 
-' tl"udnych chwilach 
poleca OFERUJE śp. 
tanie ogumienie po atra1ccyjnych cenach 70 rodzajów inż. ADAMA TABOR A 
w szerokim asortymencie !t'-odków ochrony ros.lin krajowy<..h i zagramcznych - dyrekcji i pracownikom Zespołu Elektrociep!ow"!i Bie.- 
Bielsko-Biała, dla odbiorców hurtowych rabat sko Biała. przyjaciołom. krewnym. sąsiadom I znajomym 
ul. Wyzwolenia 106 ZAPRASZA od poniedZlaiku do pią1ku w godz. od 15 do 18. składa 
tel. 295-39 Żona z rodziną 
3211R S6'VII
		

/scan13_0001.djvu

			r DODATEK OGlOSZmlOWY . 7 
, DRZWI garażowe podnoszone, 
Iu
 " 

 <....
 g1 sarsiwo. Bielsko-Blól.1a J Ciesz}'. .;ka , , Poszukuję lokalu handlQwego UWAGA 

7,29H7 \3-16). . 402 - , 
ok. 100 m kw. Spólka ..EDIMEX" 
'ł'APRJ\-WA prądnIc. rozrus:z.ników. Jrl.APRAWY b1acharsko-1al..icrnk:zc DYSPO'
,rJĘ stum('lro
'Ym loka.. na terenie Biclska-Bialej. Obroł nieruchomościami 
- z!at 1;?;6p, Bielsk.o. Bic£\.łfiowa 2
. lem w cent! um r '..ka. Pmpozycje ZYU!ca lub okolic, Obecnie mieści si, 
'\.'''\-11'' ,tow,'ll\'ch Z pc l7.du Fiat 483 
]i,-". qybko; ł..uuO, BJ.cl.sk,9 J3,ictld. -l.Lsty ..12'j'" Kromka Bc:skidzka. tel. 596-577 Kalol!.ice. VI Bielsku-Białej 
i.AL\7ZJĘ puedw::;lonecz.nc, BicIs. 990 
_'i ud'h..a 23. 904 kO,221-59. 599 Z",,1\11L '11;;: ).'1-2 wla""w io
 przy ul. K. Marksa 1 
NUV. o ('I1
\'3rte SOLARIUM z8pra.. 460/A 
ŻALVZJE, 
ki,Bj,cWto,2iJl-52 \"'
Le jJ Ico, os. Karp"'.......f' na y.i\'k.. Zapraszamy codziennie 
::'r' ni£' L-n Dmla J os. Grum....iUl!
. sz, w) el:iku, Blc' kIJ Biało). 4
 5kr. 
k:e, MLh"..s
kit.h VI t.ęl. 4c(j-
J. 6 ]Xi lt. 53, . . _ 825_ PRZEDSIĘBIORSTWU wynajmr "" godz od 11 do 17 
014 usu;ca bydrauliczno.. g<1Z0W
1 EZY" r SPll7EDAM Mm k Bil hka HiałC'j :M-2 z tckl"unem, tel. n 582. 
33 67S/R 
snl.IDNIE! Us1uRi Złotnic7
, 5kup 'bko. te.nio, so1idnic - osobom "pry.. (gaJ, r" 'h..r
JI1) na 
u..oj parl."ClJ., BIELSKU rnies7kólnic komfl.rtowe 
711.1"" sprzedaż l:)Jżuteru, obrąez.ki \\atnym 30% z.ruzki, Buczyn.słs.i, Kę.. \\' "tllI.,£.' HLl lu. :!>zkaJlle v." cf'ntrum 'iOmkw.te
 Conw... mi z- P04!i1 \1)A'\I( gotowkę. zainwestuję 
:-111 r1e. Blet<;ko-Biilla. ul PonialOW. tJ'. osiedle Findera 10. 60171 B.u..Lska.wtYII9'J KrorukftBe
 ldzka. nie -1800.000.-L1sty ..125" .ł...rnni. 

I\ 'C
I) (Parking przi Iztuczn
rm lo.. 792 ka TIeo;;.kill..ka. 9d(j w pl..... 11) it1tert"S - oczck...uę propo.. 

u
LSku). .. 'g28 KAMERA - Wideo. nagrywanie \, \'J\A IM.; 100 m kw, oddzielne mIELSKO.M 4dow
'na.i"L '')'Iotow) ch 

monialne 
DOMOFONY, leI. 293-19. ZA fRU UNIĘ czeladmka lub rm!'t- ka Bukidzka. gOS arteriach Bielska. Listy ,,56" Kroni.. 
509 ka J!csklihk.. ?l6 
: rza blad1arskiE'go. te1. 207-57. 725 'BIł:.LSKO, dwupokojo......e 2amlcruę 
VIDEOREJES'l'RACJA,556-74 POS.lLKIJJFM¥ akv.1ZyLorow. tel. na Kn.l,.)w. wrsoka Qopld.ta. tel. KA \V ALER.lat 21 pozn:t rniłq dziew.. 
46S 559 411ub 551-59 844 KrOJka" 44 18-6:S. 909 . FIRMA IIEVJ:." 
z'ynę-, cd towarzyski. Listy ..118" 
Kromka BeskidLka. 931 
PIEKARI.Y przyjmę do nowego C7t:('IIOWICE. ł'abryc7na sprze.. OFERUJE 
NOWYSALON'IFBLOwY..nł'\U" zakladu w Bielsku-Białej, Plac "'01- dal"l dL....II.
 buduwl..mą uzbrojoną, .R07"JLUZI0r,y 55/173/11. studia' 
Bicbko.Biala-Aleksandrowice Lot.. nosci 8, tel. '11-218. ZSl 3.l. 
83 cgro"'..........11ar.HlELSKO.57mkw. pozna panią prz
jcmną. prawdon\Ó4 
Jllcza 4. czynny codzir,nif:" (9-17) tn we wl n IOv.e zamie.. zajo;cia u.yszczuplające wną, bez nalogow. Listy ..114" Kro.. 
- Uwaga - tanie SC,b1l (I '. 'U\ C'k rlo re Lonlu. Li,>t)" nika Be"
.ldzka. 901 
Spólka .,11...' hl' lika lk kldzka. 911 CA1lANrTICS + AEROBIC .,SLOl'tł'C'-KO" c(crty. wieczorki 
USŁUGI: sto1ar
ki('. rnurarsko-tyn- SOWI A 'OK\ CHUW! Spp>pdam dom ze + STRECHING taneczne, skr. 1G8, .BICIsko-Blalft 1. 
karskieJ maIar.::;kle, szklarskie, pł)t- Bielsko.Bia.t:! sk'l p
m, tel. 5:2G łI!, ...J7 ]3. 921 i nowoczesną rytmikę 353 
karsko-posadzkarskle. dekarsko-- czyli AEROBIC DlA DZIECI 
!Jlacharskie, Bielsko, lei. 444-6.l. ul. CicsZYI1ska 8() BII:=;LSI\O, połowę domu dwuro.. .. T\ LKO TY". Bielsko Biała, skrytka 
691 dLiIIW /-.0 Spl zl..oam, tel. 232 66, 919 Z.spi',1 S,kół ZawooOW\Jeh nr 3 434, oferty kra. we. 2.agraniunc. 
ZATRUDNI OD
" \PII;;: lokal handlowy w (:Cl1t. kwic. cli - bankiet z DU(lcz,ykaml. 
5TROJE"-IE, naprliVwa - pianin, lo.- Hm B,lhk.J B ,1
J, Lisfy 11117" Kro.. Bieh,ko-Biała. Slowackiego 24 538 
rteplanów. !helsko, leI. 213-5J. 178 od zaraz mkdEt:.-f 
.a. 93 1 pon., 5r., piąl. (17-20) J{ORESI'Or...VE:\CYJ"'-l¥ Klub Sa.. 
- . wyk1Alahfikou..ane kra",..cowe _ ..--.... - J})cJtn}'ch. oferty Blelsko-Blala ]]. 
NAIOWAME, tapetowaniE', An- P()c..i"l KI JĘ Jla tE'p"ni.. niclska po- 664/R skr. 45 'l86 
drzej 
oszkiewicz, tel. 464-61 780 Atrakcyjna praca i pldca nllf lAL lila na m.., n ok. 100 
m ". m. hv. .t dOJazdu Bici. rOSIADAM .Mercedesa, 2 tony. bla- KLUB Samotn}'ch "Wrz.os" zaprasz.a 
\Vl'POŻYCZAI.NIA pr7.)'czep sarno. 5171ł 
ko Biała, 211 J(j_ 945 szalt - oczekuję propo.z.yt.ji. oraz na \l.icczQrki ],13,111 kwietnia, Bie1s.. 
chodowych, tel. 27ti-23. 593 . HII:.L
KU, nil.\\\.k'II]L7-Ony dom ha sprzedam LZ 3 (kra\\'icckol), Biclsko.. ko-Bi.ała. JlWUliarrua" - PodClcnie 
KRAWCOWA przyjmie chałupnic. rI I.. 'In '1rU\'''''J raz komfortowe -Blala. Zaploue Maie 48. '189 godz. 15. 938 
:.TELEMO
"T AŻ". ialuzje sZ\l/edz- two. Listy "lU" Kroluka B,-skJdzka n Il''" JIU przcdam. Listy JlOLFTY okienne -import Rł N, ia... 
kie 16 koloró\.\. markl.l.Y RFN. ante.. 903 ..1':'1' hwruk, Hu,kułzka. 982 lU7;1e U koloruw. rnontai7 tł:l484 10 
J1Y wszystkie prograJ' .! i domofony. .,JOICl'S" :;półka zatwuni. kl"ii.....co. Po;r,IAnA "l lukal sk1elJOWY w ct'nt.. 
62 HURTOWNIA 
tel. 243-26, 204 50 (8-21). 556 we, krojez) ch, prasowauy, spr.l.ąta. rWI' B.Ł!...r..","lU m kw ,Olzekuj
 proPQ" ODZIEŻY 
}lQ q 4a1jR , 
Bich,ko-Biała. ul. Pawia 1 wraz z pomieszczeniami biurou.ymi 4--{j pokoi. 
(za CPN przy ul. ŻywieckieJ). Koniecznie z tel€fonem. Sklpp "SII.VER" 
656/R Kontakt pod nr. tel. 417-22, wew. 320 NIEMIECKA Bielsko-Biala 
ti3t1R FIRMA 
ul. J1 Ustopada 68 
"S CO PAK" (róg Szkolnej) lei. 269-43 
KANCElARIA PODATKOWA AUTO TRANSPORT Oferuje OFERUJE 
Bielsko-Biala po cenach konkurencyjnych wszystkim importerom 
ul ronia
owslJ('go 6 -' artykuly spożywcze * duży..."ooru.yrooo..>esrebra 
.PRZEWOZI i przemysłowe * WI.Jroby ze zioła 
tel. 453-27. 453-28 materiały budowlane; piasek, .żwir. cement. w dużym wyborze. * biżU!
rlę importowaną. 
telex 035742 cegla; tłuczeń. gryzw łupek. żuzell inne. Kontakt w języku polskim
 * s
lrzęl ełekt£oninny 
Chętnie l1awiąże współpracę. * a>gary i zegarki (2 gv.:araocją) 
OfERUJE tel BONN 02203; 38990, 
. PEłNĄ GAMĘ USI.UG Bielsko-Biała. ul. M. Konopnicki'bj 3 ZAPRASZAMY 
ki Kąpieliska ..Panorama" tel. 219.43 telex: 887938 SHORT D. 
3()r) R 51°'R 475 R 534/R
		

/scan14_0001.djvu

			8. OOOATE:K OGŁOSZENIOVvY 


NOWO OTWARTY SKLEP 


HURTOWNIA TKANIN 


[\6\ ART ] 


B;.lsiD.Bi.hI 
ut tywiecb B9 
[dawna kawiarnia "S.ieżka"j 


Biel
ko-Bii\la. 
ul. Tetmajera lR 
tel. 225-05 


POLECA 


proponuje wyroby firmy GOlD STAR 
.W20"-3800.000,- 
. W 20" - lelelex - 4.800.000,- 
. MagnelOWld - 3200.000,- 
. Odtwarzacz - 2.300.000,- 
Euro\A.'łYk, roczna g\Afarancja. serwis na telefon. 
. Rowery. kosmetyki. od1Jei 
ZaP'1IS13my w 900'. od 10 do 18 


HURTOWNIA 
"GARD" 


Bielsko-Biala, 
ul. Reymonla 6 
proponuje: 


WSZYSTKO 
DLĄ DZIECKA 


m.in. pelny asortyment 
kosmetyków dla dzieci !inny 
JOHNSON & JOHNSON 


oraz 
butelki, smoczki, gryzaki, 
ild. 


angielskiej firmy 
CANNON BABYSAFE 
a także zabawki 
tel. 236-92 -. 
ZAPRASZAMY 
DO WSPOLPRACV 


571 


tlI" 


428R 


FABRYKA PIŁ I NARZĘDZI ..WAPJENICA" 
BiElSKO-BIAŁA. 
ul. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 36 


ZATRUDNI 
DYREIC:TORA HANDLOWEGO 
OBOWIĄZKI: 


. zorganizowanie nowoczesnego systemu handlo.- 
wego przedsi
biorstwa w sferze krajowej i za- 
granicznej (sprzedaż. :zakupy) 
. nadzór nad systemem handlowym pTzedsi
bior- 
stwa 
. kreowanie nowYl."h form dzialania handlowego 
przed:!tiębiorstwa. 


WYMAGANIA: 


* kompełenl."ja W pelnym :zakresie handlowym (w 
tym biegi a znajomosć jęz,}'ka angielskiego lub 
niemiel."kiego) 
* ('hfC i zdolnosć do intensywnej praey 
* inicjał,}'wność, komunikat,}'wność, rzetelność 
i odpowiedzialno&ć 
Preferowani będą kandydaci dynamiczni. nowo- 
cześnie my
lący. pragnący realizować swoje ambi- 
cje :zawodowe. 


Zgloszenia osobiste przyjmuje dział pacowniczy fa. 
bryki, pokój 119, tel. 282-81 wew. 255. 


'" .2  


Bielsko-Biala, ul. Warszawska 67. 
leI. 256-23 
OFJ::RUJE 
w ciąg1ej sprzedaŻy pod!'ltawO\Ve art. Spo71,"Wcze: 
culuer (cena 3.600-:1.700 zl/kg). motki. kasze, jaja. 
kurczaki mrożone. kaUlę naturalną oraz 
sp«jalnie dla zaprau'lWanyc.h Pali domu - gotowe bardzo 
smaczne cia.!>ta duń
kie w szcściu różnych 5on1akac.h. 


o.Jblorcom hurtov,.oym or
rujemy dowóz 
wi\,k.!.Ą'c. h partii towarów 
transportem firmy pod wskazany adres. 
UWAGA! poszukujemy magazynu o pow. od 200 do 500 m kw. 
\Ił Biel!.ku i Cieszynie. 


'31'- "-łłZEnSł
BJ01tstWG1JsiUG
PE
 l j 

///1"//&1
-I
AVfR.1łR;Z

 t 

J


,/ Vl!yc;h. / 

,9'
h/9J-»
,p / / 
KOMPLEKSOWE WYKONANIE REKLAM 
.. SWIETLNYCH WG NOWEJ TECHNOLOGII 
OFERUJE P ANSTWU: ..GEMUGHT" SKUTECZNIE PRZYCIĄGAJĄ- 
CEJ WZROK KAŻDEGO PRZECHODNIA 


. RYNNY. RURY SPIISTOWE . PAMPO'!' 
. . O(;NIOMVRKI 
DI!!i3I ZAKŁAD BLACHAltSKI BIEl SKO-RIAł.A 
Sempolo\ "
"'-T
W Af\4't IJI [iw IH "tlI I )N( rP!. ,Jr 1)( Ut!-' 1\( .11 . 
(:ENY:NASZYCH REKLAMSĄ-ZB
U
9

 CL PĘ-KLAJ\I,:\ł.: )
O\n('lr 21 R 


_:!:'-
		

/scan15_0001.djvu

			NA PARKIECIE 


Nai docz£'kalism)' się mistrza' Siatkarki 

KS-u po długich ligowy<'h 7ma
amach 
»0 raz kolejny wywalczyły tytuł Wątpią- 
cv dostali pstn"czka w nos, a kiblCuw 
ogarm.."la curon..J. NaJPIC'! \\ _il'dll<.lk tr ./cba 
było '\lo" sobotnim spotkamu dobie ambitne 
gdanS7C7.anki, klore 7.Je("hały dn Bielska 
'\\ bojowych nastroja<..h, na
ta","lOnc na 

alkę du... poni<'dzialku. 
J'o\\dk7VI\" kTOCf>j. Skori,
z:}lo sir na 

ljbQlnim 3.1, w tym s('t trzec'l bJ/1 tI7vn3!i
 
łflmU1ut.o",,}'In. "concC'llo g(fJS
o" biel. 
:-....Llan
k (do 3), a cz\\"art) to ""UpPl dl <łtnat 
z happ'-" f.'ndl'1TI (do 14). J\hslTL.)ń sad.1ić 
Tlił-' "\'\'olno i 1Uł-' Ind potl/l'lJy. Zdgl.JI}' [JO 
mis.r .lOwsku I wvrózniĆ' można be? skru
 
)1ułuw każ<'-ł... Tym bardził-'j. L.I? pr.lc<"lw- 
lUk wcale nie folgm\'al. 
Po spotkamu Od parki£'d£' zaroilo ...il;' od 
J.a1.Jic-ów I nad !'o) lUdCJą ni
 p8IlU\..dljuJ' mkl. 
"j'C'go można SIC' b\lo o;;p()dzil
".J('. ł
om 
Jadości, pocalunkom. gratula£'jom i pn'z('n. 
tom nic było Kone;:), a pode/as chor.dnego 
..dJ'.iękujemy" Jł."den 7 klblł---Ł"'" kl
cZdł 
I przed Por
1.Jską za to Kdll( nil
nC' dł--mon...t. 
rf)wala nad glO\hm11 cnrt"{'zk('. jeo;;;Z\
7.e lad 4 
ni£>js7ą niż mdma. My się nie uopchalisnw. 
n
lujcm)' wi
c korc.....pnndenc).jmc l czulc. 
Już"'L. mv
la -:...
 1\0\\ )..111 
,) 11.;111':. . 
NA WIDOWNI 
. N
'widowni sPari go
d7ił i łącz
l. Vi .:ho. 
l1orowej" trybunie zasiadły tym razem 
siły nierzadko od siebie odległe, a to związ- 
kowe, administracyjne. porządkowe. fi- 
113nSO\\"(I. trencrskie l postkomuni..t). ('7- 
ne. Sport bowiem niweluje ,.małe róż- 
nice" funkcjonujące na co dzit:'ń. Si£'dzieli 
więc ręka w rękę (t.hyba niezb
't to celne 
()krcsleni(') Wielki lnk\\'iz
.'tor R(
gionu 
Grajcarek i rekiny finansjery, czyli szpica 
Prosper-Banku. wyklęty menedżer Bed- 
J1aruk z śliczną małżonką i Mała Eminen- 
cja ..Solidatnosci" Frączek z wielkim pu- 
charem. były milicyjny oberdcogowiec 
.Kwiatkowski i aktualn:y dyrektor III L\,UU. 
¥ocurek. I tak dalej. Pojawienie się Graj- 


K ronika Beskidzka" 
, , rozmawia z _ trene- 
rem siatkarek BKS-u Biel- 
sko. Piotrem Kapeckim. 
- ..Kronika Dł"
kidzka": Objfde 
przez Pana druż)'ny mistrzyń Pob,ki 
jesienią ubiegłego roku b}'lo za..ko('u'- 
niem niemal dla 'wsz)'stklch. Wlęk- 
szośt
azetlmdalajuź, iźno1o\}m szko. 
łeniowcem HKS-u jest Lit\Ą.in, \"ir
is 
Daukszas. Tymcza*iem w inaugura- 
('yjn]'m meczu sezonu w 
lilowieach 
w tej roli '-'"'"Ystąpił własnie Pan. .Jak do 
tego doszlo? 
- Piotr Kopceid: PrzlJ
ta\\ kkł(. bial- 
skiego klubu pcrtraktov.ali ze mną już 
wcześniej, ale sprawa nie b}ła jasna do 
samego końca, Litewski szkoleniowiec 
nie przyjechał do Bielska. wi\,c wtedy 
już z konkl'c
ną propo7Ył--ją zwrocono 
się do mnie... 
- Tyle t) łko. ie b] lo to już na pift. 
przed dwunastą. Czy nie bal się- Pan 
ryzyka, przeciez przeJmował Pan pra. 
ktye.znle calkiem nowy zespół 
 jeśli 
W ogóle mozna mówić o z(-Spole w sy- 
tuacji. 
dy 2. klubu odeszło aż 'Sze
ć 
zawodniczek - w dodatku w klubie 
po odejściu Bednaruka atmosfera da.. 
Ieka była od dObreJ... - 
- Byłempełen obaw. głównic dla\C'go. 
źe nie znalemmożliv. osci LUy. inek, k16. 
tych wcześniej nic widziałem W grze. 
Wiedzialem, że sklad. ktolj'm d) sponu- 
ję, jest teoretycznie słabszy od ubiC'g.. 
łoroczncgo. ale wydawalo misif, źe są 'to 
dziewczyny żądne sukcesu, gry. bo.. 
;wiem większośc z nich w popl'zcdnim 
sezonie nie grala w pierv.szym skladzie. 
Z g6ry zastrzegłem sobie jednak, że 
wszelkie spraw)' szkoleniowe nalezą 
wyłącznic do mnic i dzis mogę powIe- 
dziec, że zosłalo to zaakceptowan.... 
- Czy. znalazł Pan oparcie w druty.. 
nie? Czy został Pan zaakcepto\ł an}? 
Czy może są zawodniezk-ł, z któr).mi 
dogaduje sit Pan z trudem? 
- Udalo mi się sz)'bko nawią2ać kon- 
takt z zawodnjczkami, przecicż łączył 
nas wspóln) interęs sportowy. ",jedzie.. 
liśmyo co walczyć, dzięwczyny orien.. 
\Owały się W czym mogę im pomóc, a ja 
!!itarałem się robić to, co do mnle naleza- 
lo. Ważne, fę 'łc!l!-
9 li$' stworzyć a'tmo.. 


carka pr7yjęlo zrazu z obawą. Bano 
ę, ze 
JC'S7C7C przE'd m
c7.cm zdziesiątkuje kad 
rowo bielską drużynę, w którcJ do dZIsiaj 
grają mistrz} nie jakby nie patrzeć komu-. 
nistycznej PRL. Ale Grajcarek od"'laplł 
i klaskał za trz('ch. 
Wypełnila się też do S7C7
[U dlIlgOl łaW- 
ka "prasY"1 ktorą to pl"Z)'mllaj-łcy si\," BKS 
ustawil tak, żeb)' sprawozdawl.Y mogh 
podziwiac pupy slatkan.k Nic też dziw- 
n('go. ze sprawozdawcy 19ną do ławki, bo 
czasami faktycznie az dech Lapi('ra. Tym 
razem kontrol
 nad notatkami dl'lcnnika. 
rzy sprawowal z ramienia wojewody Jego 
rzeczmk Stroka. ktory zasiadl na boczku, 
ale i tak zdecydowanie gorował nad pis- 
makami. Star)' lis reporterski Khs, V" 
wzgl
du na wiek I doswladczt"nie usiadl 
tam, gdzie najlepsza widocznosc i godne 
towarzystwo: między trenerem kadry Su- 
perlakiem i !\iedzQcym scjfł--
m - Stt"f'ko. 
Za to .,kronikarzc.' rozbiegli się po wido. 
wni. fotogl df Ill.rn1ol L puu udu ...h'ramą 
wiekiem robił zdj
cia wygodnie leżąc. 
a \\'ajda Podbcskidzia, czyli filmowiec 
Ucbańcz)'k niepewnym krokiem (felerna 
noga) krążył z kamerą wokol boL<;ka. Pry.. 
watnie mąz Poręhskiej, a służbowo przed. 
stawiciel..Kodaka" oryginalnie reklamo- 
wał swą firmę w demonstrac)o.jn)' sposob 
wykonując fatalne z

cla aparatem 
.....Canon... natomiast reprezt"ntant poe.. 
tow Golec a konto przyszłego (ewentual- 
nego) tomiku nabył dwie palemki i opat.. 
r1.ijącje białym mó1.\ ion)'m wierszem wr
.. 
czył ulubionym siatkarkom. Niektórzy 
z wymienionych siatkowkę znają z opo- 
wiadań, ale w takim dniu me mogli zostać 
w c!o
u. l O
z}wiscie mieli rację... (pw) 


NA WIDOKU 


W nj....d7il.1f;' o 12,i5 w lidii na WidlJku 
przeżylismy historyczną chwilę Oto wraz 
ze zdobyciem n go punktu W trzecim 
secie BBTS-Włokniarz stał się- druż,)ną 
polskiej (!kstraklils)' siatkarskiej' 
Nigdy jes7cze Bielsko nie miało obu 
drużyn - żenskiej i męsnil'j, że 
.zgodme 7 mf'
ką umową. o duzy('hpl('
ią: 
d7ach miano wzmawiac w klubie tylko 
W przypadku a",ansu). Szczf'sliwi działa- 
C7e, kt(lrlY sporo wysiłku wlożyli w suk. 
ces pod
pu:'czn}-ł.'h. Szcz\'shwi wrC"<;zcic 


KRONIKA BESKIDZKA. 7 


. . 


kibice, ktol7} Jesienno-zImowe soboty 
i med7.if"le v..ykorzyst8ją na joggmg 101<". 
dzy d\l.lcma klubo,:.vymi halami. Byle t),I- 
ko "' res7ci£' bielskie kluby i stołeczn}. 
7\'1, iązek ustawili terminy rozgrywania 
spotkan w sposob mądry i logiczny... 
Niepoclco;;;zcni wYJechal11ylko z Bielska 
radlinscy gormc), którzy przegrywając 
obo:! mCC7(-' po 0:3 nie zasłużyli na góry 
..Iotowek obiecywane Im przez kędzu
. 
r7ynsklch l.hemlkow. Musleh obejsc Sl<' 
smakicm, choe w każd} m secie wychodzi. 
li ze skory i gryzh parkiet. W jednym 
z najbli7
zych numerów przedsta\\ Imy 
SZt'r7('J Eiwlez,).ch pierwszoligowł--ow. 
W mmułf po sukcesie odstąpihsmy od 
7..adav..ama pytan, bo najpierw lał siC szam- 
pan. a poznif'j obficie biesiadowano 
w ,.Khmuokli'. Należało Się bohaterom. 
byle t).lko pu dt.R"ustal'Jał--h dOS7h do sle- 
bip 


(pw! 


Piechniczek wraca? 


Antonie-go Pie('hniczka przf'dstawiac SZf?TZl'j Czy'elnikom 
 I\B'. nie trzeba. 
WaTto jednak wspommec. iż .su'oJa tre-i'lerską karierę 1'OZpoczVnal właśnie 
wBielsku, szkoląc pilkarzy BKS.u. ktoTurh omal1'1ie tl'pmu'odzil do ekstraklasy. 
l to w czosach, gd!l polska p1.fka liczyla sir na su'iecl£'. 
Pii'chmczek,;ak wiadomo J pr.zebyt.cal ostatnio tł' TUltf'z)i, gdzie byl trenert'm 
narodowej Teprezcntacji tego kraju oraz s.zkoleniou'ct'1J
 jednego Z CZołOWJ,ll'h 
klub6w. Espt'raftCe. Pan Antoni przebywa jt"dnak ostolmo fla urlopie. Wrool 
więc na tę okoliczność do kraju. i zaszył sir te sU'oje) dm.zy W Wisie. 
Szubko wypatrzyli go (om dzialacze BKS-u i poprosili o pomoc. Wiadomo. 
tl';akiej sytuacjiznalaZ"l sir bielski zespól. Grozi J1IU degradacja do nckręQotl'k..... 
Pytanie tylko: czy znakom
t!l trener zec1lce "'ystal.l.'&o(' flQ szwaflk swą reputacJę 
zcbie1'ając się za $zkolfflie lRhUcJl, 
rzf'ci(łliaou'!lC'h g'Tujkólt'? 
Dziala
ze lirzą jednak fiQ sentyment ktorym pOJI Antoni zawsze darzllł 
Bielsko. ZadnI/mI innymi argumentami przekono(. go nie zdola;q, Plechniczł'1c 
ostatecznt) dtryzji jeszcze 1'lie podjq.t ale obiecal. że u' su'iąteczłty ponied,zaalek 
O gOdzinie trzU:"lastl'j fla boisku przy ul. ZllwirckiPj popTOtl'adZI trening. 
Tego samego dni.a w godzinach popoludrnou'JJch zapadme det"JIZJa: ny 
w rundzie iviosennejBKS u..ustfPOu.."O.Ć będzie pod u'odzQ Pler hmczka f:ZU użn
. 
NU nie mamu zludzeJi:... (QTdJ 


- Ntl' odczułr'm tego w żadnvm mom"'. 
ncie. choe wiem. że w prz£'s;{lo
u rozn&c 
Z t)m w EKS-ie bywalo. Ja 1)1am pod. 
pisaną umowę z klubem do lipca tego 
I'oku.,. 
- I co dalej? Czy :zami("cza Pan odno.- 
wi" umowę? 
- 'rak. l.-hclalb)'m bowiem zastal. dłl.1. 
2:t"j w Bielsku' i c
 tutaj osiągnąć. Dzia
 
łając w nicmal.1c awal)Jnych warun- 


Chcę tu zostać 


my m' mai z marszu. Zl "PI)} jf'S7C2P nie 
okrzepł, wirc me wyszło, choc mewiele 
brakowało, byśmy przeszli bułgarską 
przeszkodt. 1"ucharu Polski nic udało 
5ię obronić. gdyż w trakcie finałow(lgo 
trunieju mój zespół przechodził pewien 
kryzys, Zaczął si-c On cd porażek W me.. 
czach ligowych w Od} ni i Słupsku. 
. skonczł ł wlasnic na mvslcnickim fina.. 
te PP. I mOl:e pana za;:ool:oczr ale po.. 
y,. iem J że b) ł to kr} z). c mo,dcm 
sir spodziewać. Po Ul wykle ostr)m 
treningu kond) cyjno" ,t mai, 10. 
wyro pod koniec roku taki . dol
k ' mu. 
sial nadejść i dobrze, ŻC stalo s.. to 
W takiej wJasnic fa:z.ip rozgł-)'wek. 
SZCZ} t formy planowałrm na "play otr' 
i to się udalo osiągnąc. A pl"Zecif'j naJ. 
ważniejszym celem byla obruna tytułu 
mIStrzowskiego, choe ni
 j t to J1:łJlep- 
sze okrcslcrue, bowiem," 1c.:r.",Zł-.,,,,C za 
wodniczek zdob}'ła len tytul po ra7 pier. 
wsz,) w swojej karierze. Ja zr;e<;ztą też.,. 
-:" Nim jł..dnak udało się os1ągnąc głó- 
wny cel, było trochę- nit'po1.\oo:zen. 
wspomniane ","('zesniej porażki 
W GdalÓ.5ku. Słup
ku CZ} M) \It>ni('ach. 
Czy nie spowodowaly one-ł1t'rwo\\'Yeh 
reakcji zarządu sekcji i kłubu? Czy 
prz]-padkiem za Pana plecami me po- 
u:ukiwano na
ttpc)'? 


kal.h udało Się zdob)'c tytul ml5trzowski. 
Jesli miałb\ m dwa lata czasu. odpowil'd. 
nie !irodk1 finansowe. to prz)" poukłada.- 
J'l)'ch sprawach organi7.acyjnych i kad. 
rowych można się pokuslc o zrobu:me 
W)'mku na skalę f'uroprjską... 
-:Na razie jednak d)sponuje Pan 
szczuplutką kadrą, praktycznie pustą 
ławką rez('rwow," ch. ('z,... my
ląc 
o eWf'ntualo}.ch prz) ",zlych 
ukcesa('b, 
1\ idzi je Pan w oparf'iu o tran
fery ("7.) 
td praer z w.a"inym nar;ybkiem? . 
- Zlozona sprawa. Pr2.)' tak 'wysokim 
\\ yczyme transfer)' są konieczne, chodzi 
t}łko o 'to. b}' był}' udane. Co do pracy 
z nal"ybklem, to jak na mistrza Polski 
sprawa m('co )(uleJ(', choć są plany wy- 
pracowania peWł1Pgo systemu. Nie 
można jednak. Lapommal.' że w BKS-ie 
jest kilka młodYl.h, nhu
('ującvch zawo- 
dniczek, jak l...."lci.1Zby Juruyk Ada- 
mowicz Crcrlni., zaangazowane w pracę 
5zkol£'nio\i I TakI skład daje - moim 
2damem J'..m"'. 
kut(,l7ncgo dZiała- 
nia. 
- Co Pali 
ądzi o Sb'Canie IWdnaru- 
ku, Jako d7iala('7.u i trenerze? 
- NI£>,-".t., III,' .f'h.,ln 
ojako tTenera. 
\\ i'i"(" nie cł.... .lableral. na ten temat 
głu LI. Wll JI'(m.ak. ze Jest sv. ietm'm 
menedżer"..... totez b,-Ioby dobru. gdy. 
by w prl I kl,rz\ stac z jego zdoI. 
J'losci, własflłł-- menedLl:"r
kich. 
- Pro"zf fi... koni{"t' po"iE"dzit"ć kil. 
ka słów o sobie... 
- M.nn .$b lat Je..tem dbsolwentem 
krakow!i.klej AWF, grałem \.\ krako\\'. 
fjklch zcpołach: AZS-le i Hutmku. 
gdzlc mI mi tn lerdml b\1i tej klasy 
facho\\' . SJ'}'ml.Zvk i Kobędza. Na. 
stf,'cn t17}1 Lr'lat praco'\\.alem 
w.. ,"1& __.... . ..rnobrzt"R .' kobietami, męż. 
czyzn d t k mlodzlC'żą. Bylem 
rov.np,-z, t"'n rcm n'prezentacji 
jumol k r ch, przygotowując Je- 
dną z fruP dn .laworlow PrZJ.ja:łnl 
w 1988 r ku W utJlcglvm roku wspol- 
prarnwał....m z trenf'rem kadry'narodo- 
weJ :semu(£,k Edwardem Superlakiem. 
Ran'm prz.:.,J{utow}"wallz.kę i 6 letniego 
Mateusza.
		

/scan16_0001.djvu

			8. KRONIKA BESKIDZKA 


I PEGAZKI 


Im.presje 
Z "Niżu" 


WOŁANIE 


W grudniu 1990 roku pi- 
sarze polscy z Zaolzia byli 
gofćmi Katowic na dwu. 
dniowej sesji literackiej. 
pilotowałem 16 Zaol- 
ziaków od granky w Cie- 
szynie do siedziby ZLP 
w Katowicach. Nawiąza- 
łem kontakt z autorami 
rółnych pokoleń (Włady- 
sław 1\11) nek, Wilhelm 
Prze('zek, Piotr lIorzyk. 
Adam Wiesław Berger), 
czując jak bardzo sprag- 
nieni' są uczestnictwa 
w polskiej kulturze. Ale 
te granice, te niewidzial- 
ne mury od wielu lat są 
okropne... 
Stowarzyszenie Auto- 
rów Polskich w Bielsku - 
Białej pragnie gościć pi- 
sarzy z Zaolzia. Wszak 
Bielsko jest bliżej granicy 
niż Katowice. Ale czy to 
możliwe? Czasy niedosta- 
tku w kulturze są faktem. 


Sponsorów nie widać. By- 
ły wstępne rozmowy na 
ten temat i jest przychyl- 
ność władz miasta. 
Zanim coś z tego wyni- 
knie, pragniemy przynaj- 
mniej w goscinnych szpa
 
ltach "Kroniki Beskidz- 
kiej" prezentować auto. 
rów z Zaolzia. Dziś propo- 
nujemy wiersze: Jaeka 
Sikory, urodzonego 
\V Trzyneu w 1964 roku, 
studenta pedagogiki, oraz 
Jana Daniela Zolieha 
urodzonego w Karwinie 
w 1948 roku, autora tomi- 
ku pt. "Topografia czasu" 
(Profil, Ostrawa 1979). 
Nasze wołanie o'wspar- 
cie środowiska literackie- 
go w Bielsku nie dotyczy 
wszak wycieczki do Pary- 
ża, a jedynie wymiany 
kulturalnej z poetami '-la 
miedzy. 
STANISLAW GOLA 


ZAOLZIE 


U nas na Zuol...iu 
przydrożne krzyże naS20 
du.ujęzyczne napisy jakby mało 
im było męki pa.iskiej 
A my do pracy nosimu 'Riettawiści 
bil wymieniac je międzlI sobą 
tu przcnvie obiadowe; 
Dzieci klocq się o 'Wa.żno!
 
poszczeo6lnJ/ch armii UJ bihL'4ck 
ostatniej tL'ojny a niektórzlI 
polubili 'Ralt'et Niemców 
U nas fla Zaolziu nawet 
lnit!TE 
fto.si dWlc kusy.. 


ZSZEDŁ MI JĘZYK 
..zcdl mi język 
na mano\\o"ce słów 
zgubiłem spadek ojcu 
szaeunck rodziny rozpuściłem 
w d}'mic knajpy i dwo
cowym gwarze 
tymczasem k1uczę przed gwizdkiem 
dzielnico'\.\ cgo i zal1czam ślady 
obecności 
w.środ W) bitnych uzdolnionych 
jest ich tylu 
źe miasto chodzi 
jak w ciąży pozamacicznej 


W Wigilię I

zkim ;!Ilosem 
przemaw1aJ' ZWIerzęta. 
Nam natomiast Wielkanoc, 
w dodatku zbiegaJąca .ię w tym 
roku z ..prima apn1iscm l1 . wy.. 
dał. się dobrą oka7,ją, aby poroz- 
mawiać 2:... ,jajem". 
_ Zacznijmy filozoficznym 
pytaniem - co b) lo najpierw, 
jajko czy kura?- 
_ DJa mnie.nie ma najmniej. 
szych wątpliwości, ze j$. Zre- 
szł4 jut słynny nymski lirx. k 
Horac1 użyl stwierdzenia .,ab 
ovo". czyli od jajka WSZJI'StkO 
mialo początek. Skąd to się 
wzię1o? Otóż Horacy w swoim 
dziele ..Sztuka poetycka" sławił 
Homera. że ten nie rozpoczął 
.,IlIady.'" od wstępncgo opisu 
wcześniejsz)'ch W)'darzcn l tj. 
w)'klucia :;ię pięknej Heleny 
:z jaja Ledy, 1ccz od razu przy.. 
stąpił do sedna sprawy, ukazu- 
jąc przyczynę sporu Grckow 
i 'rrojan. 
_ W ten sposobi ,jajo" po 
raa pierwszy we
zło do 
wiato- 
Wej kultury. 
_ Po raz pierwszy, ale nie 
ostatni. JaJka często - VI sym- 
bolicznym znaczeniu - wystę- 
pują w przysłowiach, nJozofi.cz- 
nych pr lypowiastkach,literatu- 
ne. Francuskie powiedzonko 
..kłaść wS7.ystkie jajka do jedne. 
80 kosza" oznacza l)'"Zykowne 


.Jacek SJkoJ.a 


Jan Danle170lieh 


Towarnslwolm ZufiiKussak 
w CieSl)'l\ic wydało zbiór wicr 
szy Jerzego. Kronho1da pt. 
.,Niż.'. Jt.!st. \0 czwarty tomik 
poety. 
Kronhold d
biutm.\ ał jcs7cze 
w czasie studlow \\- Uniwersyte- 
cie Jagiellollsklm. Jc
o młodzień- 
cze wier
7.e nasvcone bvly eksp- 
resja i sklonnoscla du fil070licz- 
nych uo
nlni{"ń. Nowe wiersze 
Kronholda to przcm)slane kon- 
strukcje j\,Z} kuwc. Widuczny 
t'.sŁ w n.....h zabieg defurmo\\- a. 
nia Oplsy\\-.;mcj rzeczywistości. 
Skłonno do 
rotcski spr.nA la, 
że '\.\ ie zc pr. :rte są ironią. 
W} rażnie \\ id..lć lo w utworach 
...tano\\iący'.h kronikę cicszyń- 
kich histOl L Kronhołd nie ule- 
gaf. 
I II 100..cm.Sło
I,oj('st 
u K
onh"lcla Jdkby w cieniu \\0. 
. ""C .bogactv..'
 rJ'( 7Y i. fabuły 
/ l} ch r71 \' u. . cej. Uo. 
ukam'\. ": w lej JJ\Iczji cłioto- 
,,,'.5kich m....ly.\.'u\'w Zrłar73 ię, 'Że 
.>oeta ulega pOi mcznym po. 
r) \\ ,m za utr on'\ m dzicuó-. 
stv. cm.l v. tcdy ,.7fz
dzą guziki" 


i .JClskołki grają whcrka". Są to 
urokhwe Inomcnly tcj poe7ji. 
Jedntiić omletu nie 
tłukącjajn.. To 2:daniejest przy- 
pisywane Robcspierre'owL 
W każdym razie często się nim 


nikt nie potr.llił dokonac. Zrobił 
to Kolumb. nadtłukując oczywi- 
ście skorupk
. 'ro proste, stwie.. 
rd7ili obecni. owszem, a1c trze- 
ba było pierwszemu na to wpasć 
_ brzmiała odpowiedź żeglarza. 
Dzisiaj ,jajko Kolumba.' ozna. 
cza 2:askakująco prosty pomysł 
rozwią7.ania bardzo skomplIko- 
wanee:o problemu. 
_ Zaczynamodnosii:wraie- 
nIe, te jesteś naJ'M 
_ Nie pierwszy raz to słysz,. 


nocna tradycja. 
_ Już w czasach przedhisto- 
rycznych było j3Jko symbolem 
pomy!:lnO!ki, dostatlcu. wszech- 
stronnego srodka odwracające- 
go od domostw chorobę, zemstę 
.i wszelkie niesZC2:
ścia. Z tego 
kultu dlajOljka - bę	
			

/scan17_0001.djvu

			R 


ROia Luloirmburc odchodzi 
:I. Bi,d!!ika-Blałe-j. Mleszk.anł'Y 
ulic} nazwanej jrj imienit'rn 
dośi' jur. mił"li patronki, kloca 
utopijne ideologiczne rSl'j(" 
przekładała ponad narodowł' 
interesy. Towarzyszka Róza 
odchodzi w bliskim z pewnm- 
cią jej sPrcu gronie międzyna- 
rodowych i rodzirnyt'h rewołll- 
ł.'jonistow. Zwolnione po nich 
mił"j
ca odz.yskują często .."i, 
którzy je uprzednio stracili D!ł 
rZ<'('Z prderowanYł..h przez po. 
woj("nny uklad sił. Zmienł
ą(' 
haZ1A y 1Ih(' prm.tuje:!'tiętlcL.)" j- 
l!ite nonsensy. przywraca hono- 
ry zBslużOD)'m. dotychc'l.a... 
z rożnych powodo\\" zapomnia- 
PYro lub po prostu nip tolero- 
wanym po5tadom. Ostatnio 
bltOI- 
7
'n przyjęta. Wrociły \\-i('(" 7.110- 
\\"u do Bielska-Blałt>j ulice 
Ś\\-.ifteJ rfrójiy. WzgÓfZC". Le- 
gionów, Il'na
('go Jana Padf'- 
rł"wskiego, Joz('fa łłallera. Za 
stallay. iała natnmla"-t prupoL\- 
ej.a na...wania ulicy La..ka :'Jad 
Nipn"m. Mało kto WI('dZldł. ze 
kryje si
 za nią potok NIper. 
płyną<.y tamt
'd)' al(" pod 7lemią. 
Na.iwięcej kontruwersji '" }"
'o- 
łiJło lmir Teodora Sixta, kton
 
bt"dzie nosii:- dotydlc7aSO\\'2 ull- 
l.a Karo1a Marksa. Sixt osiedlił 
si
 w Bielsku ok. IOUł roku. Rył 
bogat) m niemi{"ckim tinanslstil. 
własciciclem wielu I'ni(!jskich 
k.łmieruc i willi" Nu:ktol (! , nich 
a takzl' ogromne piemąd7c poda- 
rował v. tc!'=tamencit' mia...tu. 
W dowud wd7ił,; czn(lSCI o," C7t'S- 
nI.' wład7e miejskie nazwały jt'd 
ną ? ulic jego imieniem I ndZv., a 
ta nie k\\estionowdna pr7(.7 Po 
laków pr7etrwdła ck, 1939 noku 
Tera.l znowu pOWrUL"1 tak 7a 
df>C\'dowah r3dni. . 
\V trn"ch pr:ł
pddkdł...h radm 


KRONIKA BESKiDZKA. 9 


TR 


., 
NOW 


Iłlt.' prz'}J
h propOllnwdnyeh 
prze./. zelipoł na7W. W efekcie 
załlu8st 19łoszonej na2.wy Par- 
kmt,'a, dotychczasowa ulica Fin. 
dera pr J:Cmianowana została na 
historyczną Listopadową. a Ja- 
nka Krasickiego nic na S7-łłrych 
S7.('I't'gÓW lec7 Wilsona - amf'- 
I")'kańskiego prez)'dcnta. Ż
'C71i 
wego wobec naszego nal'Odu. co 
rówrueż zgodne jest ;,: historia 
miasta Natomiast tylkodłatego, 
te nie zechciano wrócic do 
przedwojennej Rycerskiej 
uchowała się jesL<.z(' w ezęści 
ulica GcrsM>na Bogena Dua Jej 
połnocną częsć od ulicy Wało- 
WE"j pr7cmianowano na Gazo-. 
wnin:ą. gdyż ten właśnie 7.8kład 
tam się znajduje, Z tego samego 
powodu mam} również ulicę 
Piekarską. 
Now)'mi patronami bielskich 
ulic zostali wiclc-y żołnierze n 
wojny 8wiatoweJ - gf:>n. Stefan 
Grot-Rowecki. gen. Wlady- 
sław Anders i Alek
ande.- Ku- 
nicki, Lf'gld.rz, taternik i pisarz 
gl.n. :Maflan 7
ruski, Rolt"s- 
law. Krzywou
t)', kSlązll.. Prze- 
m)"sla". prn"d\\ojenn,)' woje. 


¥ludCl ...Iąskl Mi("hn' GrlłzYD- 
",ki. WiD("("nt}" \\'itos. t" órca 
pr...enly
łu Il R,.e(.z.\pos.polltP.j 
.
ul'eniusz Kwiatkowski 
Ortl.L Andruj f<'rycz Modrzew- 
ski. Obok nich są i mniej znam: 
Wiktor Przybyla burmistrz 
Rl('lska od 1935 r. Jan Kubik 
dZl3łdeZ polskiego ruchu lu- 
dowcgo. Waclaw Grod
ki 
polski kaltogrdfrudl.'m 7. Gro- 
r1zca. Ulice 
io
try Malgorzaty 
Sz('wczyk I N
świę-tszt"J Marii 
Pann)" KroJowej Pulski nawlą- 
ZUJ4 lI.az" a do u..ytuow8.nych 
pr7;)' nich obiC'klÓW ..akral('l
 ch 
(dotychc7as ulice" Nlewazna 
I Kluski)" Wf('
z(,le niewielka, 
dotąd pozostająf'ó3, bez nazw). 
uhczku w RlałtJ otrzym.lIa jako 
patronow Starostów Lipnic- 
ki,b. 
Od I lipca mieszkańcy doty 
chczasowC'go osiedla Zawadz- 
kiego będą mieć za patrona Mit'- 
szka l, a osiedle 22 Lipca za- 
mieni się \\ Sloneczne. Lista 
puewidywan)'ch zmian nazw 
bielskich ulic, placow i osiedh 
jt'st ""Clą'; długa. 


(BAN) 


STARE I NOWE NAZWY BIELSKICH ULIC 
Zmi
niono naz\\'} ulic. Entsta Thaln1811na IUI 
sw. Trójc)', Kosmonauto\\" nd Wzgor7e, Leona 
La..ka na Ndd Nipn::"m. JUL
ra Magl na Andrzeja 
FI )'CZd Modl zew!.'klego, Pawła Findera na Listo 
padowa. PKWN na Legionow, Włitdysława Hib- 
nerd na Igndl.'ego Jdnd Pd.re\\sk!pgo, Gerszo 
nH Bogena Dua (C7(tSc..'IOWO) na Gazowniczą, 
KIcmensa Golt\\.dlda na gen. Stefana Grota 
Roweckiego, Marecle'R" Nowotki na Aleksandra 
Kunickiego, J.mkd Krasickiego na Wilsona. WiD- 
centego PstrO\J.skil.'go na Podwale, Karola Mar- 
ksa na Teodora Sixta, Wand,) Wa51łewskiC"j na 
Mł) nska, Armii Ludowej (ez\sciowo) l1a gen. 
JO.l:f'fC:i Hall(.1 a, Katula Ś\\.'ier
zcwskiego na Wił.: 
tora Prz.yb;)"ły Jand Pit'c.."hv n
 I.wo
\ską.Juli8na 


MarchJewsklcgo na Bolesława Krzywoustf'go. 
}
rancislka ZubrZ)'ckiegQ na księcia Przemysła 
wa, Michdła Ostrowskiego na Wac1awa Grodec. 
kiego, Czerwonych Wierchov. na alt>ję gen. Wła- 
dyslawa Andersa. ZMP na gen. Mariusza ZBI'U!!; 
kiego, Młyńską na braci Gierymskich. MaJgo- 
net,)' Jo'ornalskiej na Piekarską Maurice Thore. 
7.8 Ilóił Wincentego WI[.>sa. Nlc\\ ażn,! na Jana 
Kubika, PlOnieróv. nu siostry Małgorzaty Szew 
czyk, Czerwoną (częsciowo) na Eugeniusza 
Kwiatkow!kiego, Ró2.
' Luksemburg na Michała 
GrażYJ'1skiego a Jozefa Kluski na Najświęt.szej 
Marii Panny Kro.owej Polski. Pona.dto 
o'ftstała 
nowa ulica Sta£Ostow Ltpnlckich a Wało1.\. i4 
przcdłu7ono do Mosto,", (oj. 


mm
 


POWITANIE WIOSNY 
..szanowJlII Panie RednkloTze' 
NI('klvrzy mie8zkalicy ulwlJ Jozc 
fa Ptlsuwkiego te OŚ'WięC'irniu ba- 
Tli 

, pomysłowo powitali wiosnf 
J99J Toku. 5()"lelnie. wielkie, ZdTO- 
'.i..Ił
 klony, zblłt dużV Citofl. latem 
TZul"Ojq<.'e l i'1ltowaly kocho)Qcydl 
slo,ke mieszkam'Qw uhCJJ 
,/ okrzykie1'll.: niech żY1f! slolIce. 
prf'cz z zasla-niOJ<łC1lnn (IQ dTze 
u.aml, wespół z bTJłl1<1dq z M!ł?J- 
shl'J Zu'leni ('). oczJjścily sporlJ 
kowalek ulicy z uciążhwycll ko 
Ton kLonowo Na moją uwagę czy 
IJby się 1ł.1£ zagalopowali. ,edeJI 
z mlC"szkoJic6w, emerytowany (,10- 
nnk oorzt'kl "mnie pu.
'JU u 
IIJ ". 
To SJlluhl.e Przy IL'sc7wdJIIln he 
runku wiatru. klonJj te bil'u Jf'dy 
'f W 20porą pr2ed pylami 2 Laklo. 
d(jw Chemicznych. Za kilka lul h' 
kikuty drzew obumrą. W tl/lłI wie 
'm laku' obdnonic drzelł.,a lo dla 
'ł/IPgo wyrok slca2u}ąl'1l Co no to 
sV'ljaf'itci od ziele,u z MIł')SI.Ił'j 
Zld('II' U" OSU'tęd,111111: r 
PWIY Dyltk 
OŚUlffUJI. 
łlf'd '.l nu';, i('rpli""o
dą OC"l.e. 
kUJ(.m)' '" ,ja..nl.<.n " lej ...p..a- 
",. 


l"H\\ 1l":\ty ZA 
1I0T!.1! 
\ I . 
 J..-..h SIJtJra . ,.. :. 
a u.-alcz),l i slaru SIł' zdo- 
r'-lene mU:'szkCłUe t"fpguJł!"kn 
re zarobki. Jeśli ma rZ'1 
o ". 'J'Of" '"lich ISJllący('1ł farno 
d Iuulh 3J imenie tych pr"Q(,I1IWn 
lJOJ)ra 10 I . sonlopoC2Ulre Szko-- 
dCl Ji'd tal.. d! tak aOTUn SPWl"Zt'JI- 
stU'J ,ne t Z1 Jł :!tebtf! Ulnyd1 
u"(! rltJ::!!. , CZł'pu.;. 1:'0 JJl,OŻP hYI 
hl..-" I tQJIIO .p e J"n lcz 
... rJIAClWtłoby dobrt' SQn">pOCZUC'1e 
tLI" htlTdzo potrze U' n t łllll 
.spułeczenslwu Tą ct'flno u'O.rt(J.!Ij- 
f.IU Jt'st CZlJstost. 1\fozna ]Q o'lqg 
11.'łI"lL
JlWa}q.ctak taJlich non dZI 
]fik mlull!}. łopaty, taf
zkl. jnf'rkl 
l u lar:ra z tcodą rł;'IJbard f"J l"'d 


"a' 30. poty 'b,tl" dobrt' Ul I tiU 
,Jrm lJ. .If I na l I'l 1JlJrn ubr, 
JJrzf'pro1l"odzi.. tf ok
Jf u'(dkl 
z brudem. S1lit'g J1I
 słopJllol r<;n 
drogorll I dwdlllkacll u....do( IIrlł- 
bq UlaJ"Słll'f' L"2anuogo ztl.żlo lub 
piasku, mielonego kołm,n tYS1ęcy 
sumo('hodow I butmm prz('(hod 
Jl10U' J
sll tego szybko nie ZbICrZf'- 
my to przf'Z nostł"pne dłl.i I tygod 
Ju.e bfdzll?1'IY u,
bl]O.1.' pul z ...aSlOr. 
I ZOIiE'J10 zu
la. kloru ZniS2C2lj na 
sze pluca, bJl.ią.ce samochody Inł' 
bfł'. 1I1if'szkonia, odziPz, zYWJlosr 
7"o:5hnnosc" rZf'ki ltd. Pragnę prze- 
konoc każdego obYIL'Ulela. 21' l gfJ- 
dZlflo JJTOf"1J U,-iOSłlQ przy ltku ida 
l)1 Zaf1l('C'zyszczert 110. dlOO'lIkodl 
I drogal. h zwraca slf kazdł'JlIU 
'\Iolf::'zy zrublc wyhczt'1I1U kloTf' 
tdtl'it'rdzą ze warlo zapOblł'gol" 
złemu zJG u Isku ,nz ltkWldou'of 
z duzym mozołP111 .JeUO skutki 
PTZt plS }JrOIL nil zobowiązuJe wła 
8(.1( leh posesJi, dZiałek COflWU. dlJ 
odsruezoJllo zapublC"!1orna gołole- 
nZI czyszczenia z błota z pl/łotr 
I hvrnlika I połowU Jezd11i n'gu 
nalpzy si,. tu'ordo domagał 1 j Du 
tego {"'('lu trzr'ba lez u'ykorzlJslJJ 
wa(_ bezrobolnYŁh. ktvrum obt'CJUł' 
wyplaca się plf'nlQdze bl:z Z'ad- 
"lJI It korzyst I dla społp.
"z('iisttL'a 
(hl,nJhym tf'Ż docz...ka<-:Uf ('hU1dl, 
I1dy ł111f'
<=kari, y tJlukoU' tJ>ło('za 
SIf mOMJIl'O do CZ'YBZCZCrlI.O clwd- 
rulwu. I drog 2 brudol('. Ona to 
prZt'_ ClzlPR1Qtki lat byli przyzu'y- 
OJł'J/I do zqdt1lłil1. broJ&ia df) 
1('1I90d. ale nie do dOU'ORI.O IVI'" od. 
S1ebu' W okr
Sle u't ?esnf'J I!'I' .JłJ/ 
J.:(l.brudzeflle jesUok duże.... SIl''''1 
rZG tu !,mptvmy klęski W taku') 
It ]C II u USI y 1rlif'
zkorlf" I ,- 

 LI" .-4:1 JJUu'lnrn zudbo( u p4. 
r BUJam€' u' obłoJ.:cu" rlU 
lir' n IH" da ,,"uszt- samup"(11.1.'" za 
pras.zamy u"lfl. dlfłJlycll d...J nu 
N
IJ("I ogrodflw a prZII"r,III1IJIP, 
u" JClku prezł Pra('1I( ,.u "t.y" 
Ogrudu DziolkfJlI
'gfl Ml\lll( H" 
Na lererue na "'ego ogrHfhl r"amll 
)4'8z(.zt'vk 30 uXllnydlJ 4 orou'YIII 
dZIatek Ogrod poslOda dnprOtt'tI 
dZlJną IL"{Jdr prąd eleklr!Jl ilY. 
Jł'st ogrodzony, 1110 tt'yłmdulI'lu&(! 
asJultou."q drugę du)oZ'dvu'lI (Jd. ul 
ThurezQ, parkmp" Tv. z
. J('''l od 
dalofl(l fi km od centrum 1JI.I.OSfU, 
ma ."woJe wady alf' h' 
f1h'lY 
Powu.trze Jł'st (ZłISf
 1.' II 1(,1. 
l 

IAJkoJ" lad,,,, (lidok I łłO {;' ry 
DZlalkou'l'lł som! bl(dnu'uh 
sU"OJ ogrod t 
kladah If no pll 
kryc1ł? Innych 2ulqzonyd' 'U'" 
"
m h)U' Nuwl. kOlldyd(llI II 
U'lęr ( f
t"W'LO "'efinoll
oll.(II 
wkład, a plf'rlIqdze te po
htZ 
rroll'IIU'Z n.I fiJlnJ1R/JIIV1I'IV dn 
'lh ud dJl11'11 urUI r- 
fi J!J-'u't'1 Jt!jllt f u':'- 
 Panstwo swo- 
Jej pomocy" 


DYfektOl 
Zafządu WOJew6dlklego TPD 
Joanna Edelmal1 


\Vo!du'lnr Do. '1.1... 
prt ; pon MAI L II 


Z RODZINNEGO ALBUMU 


Dzi"lł"j"7. uli... 3 Maja cbO(' Vo' pn.<"Szlości rÓ7.n)"rh miala 
pahono" 7.av.sze była rt'prł'7.ł'ntał"yjną miejsk-ł arterią. 
lI'!!.} tllowane pojt'j prawej ">tronlt' Idłlcod dwona kamienl
 
ce pochodzą z pnelomu XIX i XX ",ieku. W)'róiniają się- 
nrobarokłtwymi dekoracjaru.i 1 modf'l.nistycznymi fasadami. 
Pnł"d II "ojną śv. iatową jak podajł' 
 swoim prz.cwodnlku po 
hlie
cił' dr Juzy Polak mle
cił)' sif w nich pned'lta
 idels..- 

a biclskił"h firm. zwlaszcza wł'łnian)('h. Do sz"egolnie bora- 
t'n"h wys,roJł:"m należ) \\"idoczha na prezeotov.anej dzisiaj 
rotoł;rafii z lat międz) ,,"ojennYł'h neobarokowa. nakryta 
man
ardov.)' m dachem z w).sok.ą kopułą, kamit'nica pod nr 27 
z IR'O r., 
nana jako Dom Sukna Wodaka" 


'" 

, 
" .. 
'ł-tl')
 . :.,. - .. 
..i>w
 ti ,. ń....;..:i 

'!.
 . 
 1J 
U W' !I". I ' łf ,- 
. T .- 
n. H II :.I
r_......: .7 
- - ..... i"'" 
 , ........'L 
"-fi :;, .... 
 
...... . - l' 
,.- .-(-0' 
r '" """i l 
 ł "łl l .ł..
'. 
;;.iT , ,-
t"" "'" 
ił'! -- " 1 \łł 1 _
.
 
r--, -?fjl
t ') t"'f
"" 


ł 
ł 1
"'" 
,
\:P 


.- 


R
produkr.J.' Bogdan Z!arko
		

/scan18_0001.djvu

			10. KRONIKA BESKIDZKA 


TI Al'R1 


BIELSKO-D., Teal[' Pol'iki 
1'"11\, '1.111('1' 4- 'i 0-1 1::" II Bd 
.a . ..'rL .Banialuka 
a .,PI N'lI1 J.lk Pok" 


KINA 


" 


DIł:ISKO-B....Apolln...lił -Jlr' Po U...- 
ki znad pI"7.f'p8!:iU . (l.S.\. 15); g 15 II, 17 ola I ')0. 
..Rlalto": 28
31.03. ..Polov..aIllŁ' na ( r\\ouny 
Paździermk" (USA); g. 930. 11 10. l'i. 17.15 
i 19 30; sob.. nledz i św. 15. l'i IIQ ..Złolp Lany": 
.l803..Shcznolka:zMcmpllls"(l;
-\ .!
 31 m 
"Wielki Luz' (USA); g.l!i. 17.1:i Il!I.łU. pono 
wtorki 17.15 (&eanse studyjne). DKt II' 30. klub 
¥.'ideo 7..apraS1.B cocb.iennie 
 l)"C'h ('11 go- 
dzinach :r: v. yjątklf'm pQm. lalkll\\ 
. 15 
117.15. 
ANDRYCHÓW. ..Brskid'" 28 ":)103 
na J(lnes -- osl.Blma kru(-Jata' (l
 
17.30 ł 19.30. 
BUCZKOWICE, "SkalIte": 30 :n n"ł .K.,..... 
te Kld" (USA 15); g. 17 15 I 19 30 
BREłJNA, ..IJe.9k1d": 29-31 Oit '\il.J.g zny 
warkocz" (erun. 15);
. 17 i 19.30 
CIESZYN. ..Piast"; 26 31.03 J Turnf'r 
i Hooch" (USA 15); II. .,Pr€"lI.} W(,man (liSA. 
15); g. 15. 17 i 19. 
.. KĘTY Dom Kultury: 28 03. ..Mili 
dU7.ego:' (poU. C. 17 i 18. 
MILOWKA. ..Tfcza.': 28 31.03. . Karate 
Kld" (USA 15); czw' l pl
t., 50b. 16 I l ]830; 
niedz 18 I 18. 
o.ŚW
CIM, ..LIIO..'; 28-3].00. ..Kochanie 
2mruejszylem dzieciaki" (USA 12); od ponipd7. 
do lIob. 17 i 19.15; ni{"dz. i .sw. 15, 17 i 1915 
,.Przodownlk.": 29-31.03. I.Czło\'o1ek z blizn," 
(USA 18), g. 17.45 119.45.. 
SKOCL.:OW" ..Podhale": 28-31 03. ..PlŁ'kiel. 
ny obóz." (USA 18): g. 17.15 i 1930. sob. 15 
(poranek). 17.15 i 19.30. 
SZCZ¥R
 ,,Beskid": 28-29 03.1. ..Kamif'n-' 
ny wyrok" (kan.); D.,:rango I CóI<;ch . (USA 16); 
30-31.00. L ,.Pir:illmlda strachu" (USA 15)i lL 
"Dmn ('gzorcyzm6w" (USA 18); g. 16 I 19. 
SuCHA BESKIDZKA, ..Smrek": 28-31 03. 
,.Trz.echrnęzczyznidziecko"lL"SA 15):.. 1530 
17 30 I 1930; $Ob. 1730 l 1930; nJłc'dz. 1230 
(poranek). 15.30. 17 30 i 19.30. 
WISLA, ..MaI'UDle": 28-31.03. "Wł.'f'kf'nd 
U Berruego" (USA 15); g. 15. 17 i 19. 
WADOWJCE...S".rotka":28.03.g, 11. Marl",.. 
clIza" (USA 18); n. ,.Płonąca kobieta" (RFN 18): 
g.19; 29-30.03, g. I' ..Martwa clsza'Pi n. .Płonę- 
ca kobieta:.,.. 17 i lIi 31.03-- kino I\U'L-zynne. 
USTBON. ..Vdetba": 2&-31.03. ,.Kto wl'oba 
krohka Rogpra" (1'5.'\.); g. 15, 17 I Ul 
:tYW1EC.,.Janosłk"; 28--31.03. ,,NOWII'JU
z..M 
(USA l:i)i e. 15 30. 11.30 i 19.30. 
Xler.wnldwa kin 7.a:strzf'l'ajł!l !'Ioobił' p.'a"o 
anl.nr re'p
rtu.n I I"odztn .Y!'Iwirtlam. 
filmów. 


r .. .. 

/
AQ
Q!!/4 


POZIOMO: 3 - szarak lub bielak, 
8 - były Bo:f:ego Narodzenia będą 
Wielkanocne. D-sypialnia. 10 - ar. 
lekin. błazen. 11- kotlina. 12 -=- da. 
wna maara objętości ciał sypkich. 13 
- wiei, 14 - czołowi zawodmcy 
dam
) dyscypliny sportu. 17 - pias- 
kowa lub biszkoptowa, 20 - podha
 
lanski I"ospodan. 21 - muszkatolo- 
wa, 22 - towarz:Y5zka krula ZWIC'- 
rz
t. 2S - dopł)w gurnej Wisły. 28 
- krzyŻak. 31- falszywe wlosy. 32. 
- dzialo. 33 - C'ichy.odg:los. J4 - fa. 
worki,35- Wielkanoc. 38- elektl'O. 
da dodatnia. 
PIONOWO; 1- zvskanip na (:Ia- 
siei 2 - bratanek Pololka. 3 - J
 t 
w magazynie. ł - wielkano('ne SWlf 
cone. 5 - niewielki pr Ledmiot artys. 
tycz:nyprecY:r.Inle wykonany, łI-za- 
żaleOl.J., 'l - smrek. Ił - stopień 
plsm..15-otwarl.ych sif nic W)'\\ 
za. 16 - uc:zt.1 o charaklerzc rell8ł.J 


łtIf\ Wadowie. 
. i 'vipEXg;
fo3';:
 


_

 Belgia.lłoldooid - po 

 
mochody 
J ł Puewozy do ł'lit'lIIil'C 
.. Wiedeń. 
alzbllT
' 
l -: 7u,clvdloi1m(>. norii 9. 
....'" 
Francja (Pdl'\!H zdml" 
nad war.". Munlt' Llllh 
Jugos!a"id (c;ardJ(>1.I;u. 
Moslal'. M.. djllgunel 
Wiochy (", 
Rl1/III)  
bl 


eJ 


tNFORMACJE 11\ "'ISY 
8illsko.Bwlł ul 1Ioh. Wal'5RWY 2 
tli. 241-68 Ig. 8-16) 
ChwicI PTTK. ul. Rynek 12, 
tli. 31-115-16"1.. 10'--111 
KatowK:e, ul. Slowacklego 15. 
t.1. !i18-588 (g. 1D----11) 
WIZOWANIE... UBUPIEClOIIA 


]nf'l a. 
15.10; 


v ..zuka 


co- 


D 


E- KIED U 


dla cal("
o ",'oj. hl£'I!ntl Ina ('la _Jb 11; KatolIckitek 111 
r.aufam.. 4,01 qo 1« ..IY codzlpnme od. g. 16 do 
21 w spra\l, \lu::t l8L 12 (w 
rodę w godl.. 
1 _
ł 


... 
MUZE/L. 
. . 


DIFL!;'KO-D.. 'III'Zf'lIm Okl'fłO"'ł" lul 
. 
monauto1ot<) w\-sta\\1'1.11(- 
I"" 
łHlJku Jt"el)
r.itlnp20 !Id 1"00- 
be
 m71U Ul81 l' .łoi. Ihstona 
i kultura BIt. HI "I ,,"ąt 
HO 1'i)i C7Yo 
IU .. I .' I.t Iklm Pny- 
rodnika Im. St .on....ia .. 1\\..klC'I{O 
IłII: y, \ !':t,,, a "'!".dHI\\ tur.. 
"Z\I, iu£'d:z.(IO-I.łI. 
B\S1RA ŚL. MUJ:f'um luliana "'alat. (nd
 
dZIDł MU7.pum Okn-J(O\H'C 'I "'\'
' 1\\3 &11.1 t)'- 
lLllo-bioRrafi(",.m1i J Fdlllld \\t
 l I 13); 
r 
ob. (9 I n....-Ił: f ,(I I' p..n L J.rląt. 
nW{T\.nne. 
1\-1.1\1\0,," PODH-\I.A':ł-,KI.I,b" Ib' IUllalo:ill 
(ul 1 '-IUJ3 lO) 
 nna \\ IW,I ,,
t., ' \\ L 
g-n' !lob. (8 l.... 
''''.I\DOWICE. Dom rodzinny Jana t>:iII",la 11 
(ul. Kost'ielna 7, - CZ\ ilU" I utl'lf UI,II ""r J\ L. 
ponicd71a1ko.... w 
. od II rio 12. !t.1 'll(' 11. 
nLIli)ł.A,:Muzeum Ik-sk.ld:t,klł' lul. Stt'lIl'ral): 
cnHne w
. 10-lł;śr. (10 - 171. 

Y,,"IE(,. sala wysta". ('Za..o",y
h l\1uzf"um 
(ul. Koiduszki); czynnid. w g. (10 I 
 .... tur. 
(11-17); nu
'dz. i łw. (9 .]3,. w piłJbl.l tr,p 
,,;oln,v. kas:a nlecz/nna pol god7ln)' pl I 1dm. 
kni.-.ripm. 
Z.\.WOJA. ""uz("um Pn)'rodni("U' 8"'bio&,or- 
skiel'o Parku 'l!rriarodo"'eJ[o . 1:)11J1ł.' ur1 wlhr- 
ku do pl.liku (lra7. w n....olv ro I{ (U'. 
H-H. 


'WYSTAWY 


Bit I "'KO.B.. WOje"ud
ka Hibliotf'ka t'ub- 
h('OLlla (ul. Slowa('kleIOJ: au 10 ().ł tJ(. ,.Z) lina 
V.)Sld"'''' Army Barus ..Malan;t.....o I (V.urlLOSL 
po
tki"; w)sta",y okohc2nosC1owe: do 3003 
"Malarstwo AlŁ'ksandra Glf!rymskl
go" (pkspo
 
ZyCJ8 albumóW.' I publikaCJI ze zl>l(lrow wltisnYł-11 
Blbllot£'kl). Klu", na Pi\"tru (ul. b. Stojalo"'s- 
kieco "'0; ]) Bielska Galeria Fotografii - od 
4 k""ic.tnia Clynna będzie W).
ta.Yoa fotografii 
Sundo :\la5udy (Japoma); 2) do 31 03 .....ysta.\IIo a 
malillr..lwa 'I'wórców Nlf
prOrt"SJOIUilIII
 ch ..POlip. 
ta" (Dom MUlr.ykl). Biuro Wystaw Art).sL).(.... 
nu'h (ul. 3 .M:illJa): w:,stót\\a J'!ullar..,tYoa 1"l'WSY 
S7twlerłm oraz wystawa prłK: Uł ,nlow L..c;p 
w BI..!sku BiałeJ_ 


tl'ELEFONY 


e 


UłPMz
 


WIELKANOC W BIELSKU 
W okresic Swiąt Wielkanocnych plac
 
wki handlowe, gastronomiczne i usługo.. 
\\-e czynne będą ZRodnie 7 poniższym har- 
monogramem: 
30.03. SOBOTI\: 
-. .slł."c handloM'a czynna do g. 14 00: 
d,yżur do ,ł.t:. 17 00 pelnią sklepy przy ul. 
Babiogol"skiej (PSS nr 313). ul. Broniew- 
skiegu (PSS nr 444). ul Jutrzenki 28 (PSS 
nr331). ul. Michałowicza 86 (PSS nr 62). ut. 
11 Listopada 10. ul. Stawowa: 29. ul. Jesio- 
nO\\o3 ]3, rog ul. LehartowiczalJutrzenki, 
ul Dollnv MIf;tUC;;I('J 3 (2 sk]epY)1 
. sie(' gastronomiczna czynna do g. 15. 
d
7ur pełmą rc!Iku......JII) 


APTEKF 


BII:.LSKO.R.. sobota (30.03': nr 2 (Rynek 15): 
nr 3 (uL 11 LI..tnparla 8" nr 5 (PI. Wojo;:ka 
Polskiego 17); nr ti (ul K.."LI...""""Iwa 5); nr 26 (ul. 
B}'strz 'iSka 2
 nr"
 JI Id .IllIki Złotl1' Lany) 
InI'9(ul. Wi.. LV\\iI}( n,.zu...,. Docne-28.03: 
nr3(u1.1I
lułJdda(t' ..1.łII.Ka",..r l anowa5); 
2900 404:nr2IR\nd. .., .... -Hul W.....lIIowaIO). 
Apteki pr)",atnp i........"" KOIO",\'('h pracuj" 
'" każdą- !<>uhutr. 


> 
SZP1'J AU:- 


HO I SKO-H.. ,,,tn d,. Lur (łurUI'I{II.I.IIY 3Q. '31.0.' 
I I.M -- u',pol l'hol'ob PIUI. I (.ruzll('), ul. 
F.lata. 
Pomoc doraźni! ('hll"llrl{u_,.na l ura7.owa 
ud:r:ił"lana jł'<;t '" Oddnalr" Uje"" lIllI:klej Sta- 
tjl Po,ęotowia Rlltunko,", Plt0. mił"szt:Z4cym sił 
w bbe pn"jt'f S7pitala nr 3 pr:zy ul. Sobie
- 
kłe(to 83. w dni po"" 

("dmp od ł-od:l 15 do 1, 
w dni ,,'olUf' od pl'a«,. i S" ifła - ('al.. dobt. 
W ",'olne sabot,.. po..adm.. ul{olnł.' ("zynne ą 
w pnychodniach rf'jonoYo,. ('h nr II (ul. Piasto. 
w!;ka 14) I nr l\' fUl. "oniatn.'
ldt'I'O 23) 
w codz. 8-19. POl'adru.. d:llprif('f' i ..tomatolg.. 
..i('zne - rf'jon II IItI. 1'la,ItI",..,l«a Iłl. NłK'ny 
dyżur w godz. 19 7," l'oJCłtl,n"iu p"'zJ" ul. E. 
I'latec. 


'// , 


WYCIECZKA DO WIEDNIA 


/ 


m 


......('" ...... 


nym U pl
r.... !::7'yth thrzec>ciJan. 1'1 
- dame rny
liw
kle. 18 blałł' pl
. 
czywo pszenne. 19 - lutowa soleni. 
2antka, 23 - ogun \\ dka w parze 
lowit'ckieJ, 24 - ru'kll w pd. Argen. 
tynir,26 - but m
:<;kl z chole.....k
. 27 
- zgraja, band:ill. 28 - do podlolllub 
butu\\' 29 - j(oziul'o W woj. koszalin. 
sklm 30 - podzIemn.. CZf'5(: rośliny 
u nil .t"l I &:;dlunkó..... wlelole". 
I1Ut.. 
Wsrod C..r) l II ów. klorzy nadl's. 
Iii prawidłu","£' r07
liiLame pod ad.p- 
sem .KI nlkl Bo... kldzkieJ" (43300 
BIł" ) Ul8la, ul DuboI14), rozłosu- 
Jpm\' najl!"r If.' ufunrlowsnlł prze
 r..- 
dakcJ
 1i".,I"!:I" to w\'ueczka do WU
- 
dmiJ'l .:iUJ
 n.'y ro:t\\iązama przc!Cink. . 
. 'MI 


15 1 


ZAGINĘŁY 


111111 .' Id I rl.,mu i do1Ylh('"z.'. 1'111 
l" ..... An.
la I\uba(zka zd. h.1."" c 
J_ ] I Lurhuki, ur. 8OJ.1950 r. w Paczku 
1111 SIt: H\i .v 101. gm. Jaslf:mc.a. 


'"' 
..,.. 


OJ-lI'" wiek z WY.R"lądu 40181. "'zrost 
kn,'p. budlJwy Clala. sz.atynka. .....10- 
p. ) tl nfl. twarz poclągla
 (:pra 
L.
 o II ki\. pKlno.... e. OCl.Y jaM10. 
1)1 maly, u
zy male przyleli{uJąt. 
Kurtka do p. Ii koloru granatowc- 
a w kolorze r07.0W) m, spoomt.a 
ru t.. 
,/, Wf'HO. czarne kOZllc:zkl. 


. 


+ 
-- 


,,, 
J,I.........I 
" 
r 


k mnie udzielić informacji o l' 
u pob) tu zagmlo
. proszon,. 
.stowny lubtllefomlzn) kontakt 7 KnmendqReJonOW4 PoliCJi 
,..leJ (pok. 107) tel. 240 41 \\	
			

/scan19_0001.djvu

			zwartek. 


- 8 MARCA 
PROG
AM I 
. 00 Dzil!ń dobry 
9 DO WiadomoścI poranne 
! 10 Domowe przedslkole 
!I]5 program dla wszystkich 
955 Herkules POtIOl - delekt
\"I. (8) 
--serial kryminalny 
1055 Aktualnoid telegalet)' 
1455 P,ogram dnia 
1500 Pogranicze" - film dole. 
1530 Z archiwum polskieJ pioselllo 
16 DO Wlildomoł[1 popoludniowe 
1610 VldeoTnp 
"20 Dla mlod)'!:h widiow: KWllnt ,ral Idm 
llerii O nilłwrllul!czy" 
11 15 Teleel:presl 
17 30 PrilWD prawa. [lyli plOI\a i don05 
1145 ..J.a 8ugiem" - seulIl dok. 
18.10 ..10 minuf" 
11 20 Wlerue Jana Twardowskiego w wy'ko. 
namu M. KomDrowslueJ 
11 45 Magilzyn kaleltcki 
19.15 D(lbranoc: ..PrZYSlody jeżyła" 
19.30 Wlildomołci 
20 OS ."łelltules Poirot - dotekryw" (II 
-seria!krymina1ny 
2100 Pegaz 
21.30 ln1erpełlcje 
22.30 1'I1adomołci .1etro,", 
22.45 Ja1l Jamboree '8D 
23.25 Jlzrk ..
.I.ki (SI) 
PROGRAM II 


7.55 Powitant. 
..00 CPtN.Head'ine News 
8.111 Ulica Sezamkowl-program.na dlild 
9.10 ..W labiryncie" -"rial 
9.40 Magazyn TV łniadaniowej 
10,00 CNN-łleadline News 
I1.DO ..Bywa 11.k..... -II'" dok. ZSRR 
12.15 Karol Szymanowski: .,Stabat Maler'. 
12.45 Program dnia 
12.50 Przell!lI.d pras, 
13.00 Wroclaw na antenie ..Dwójki" 
14.110 CNN.Headline News 
14.15 Szczecin na Bnlenie ..DwÓlki" 
15.00 Ulica Sezamkowa - progra_ dla dzieci 
16.00 Plogram publicyst}'czny 
111.30 Prollram mulYCZIlV 
11.15'WiIIIo TrdzieA iti G6rnym ŚI,slm 
".00 Plogram loblnr 
18.30 . Cudowne lata" - leiTai 
19.10 Pu!śni wieikoposIne 
19.30 Jeryk nilmiecIo 
i 20.00 Studio sport 
21 DO hpress reporterltw 
,21.30 PanIJraN dnił 
21.45 Sport 
21.5' Studia 1eab'8lnll ..dw6iki": .,PI,kny 
Iniec:zuly".re.tlrenaWIJUen.wyk,Anna 
Polony. AndlJ:ej Kozak 
23.05 Rozmowy Z Czeslawem Milosnm 
23.20 CNN-Headlin. Newl 


piątek 


2!lIIARCA 
PROGRAM I 
..00 n,ie
 dnbry 
9.00 WiadoJllołcl porinne 
!I,10 Domowe przedszkole 
!I.35 Slkola dla rodIiców 
10.00 ..Kariera Nikodem. DyllJlY" (1.lIsi ) 
-selia1 
11.Da Aktualno'ci talellazety 
14.55 ProgTarR dnia 
15.00 .,PIJgraaicle" - film "ok. 
15.30 P.moram. Iwiatowego spoIlu 
1&.80 Wiildomołci popoludr.iowe 
16.10 MUly1la 
16.10 Dla dzi.ci: LIZAK 
16.45 Dla.nalmlods.1ych: tillchcia 
11.05 Jeryk lIIyielslO dli Dalmlods2YCtl 
11,15 TeleeJtpresl 
11.35 Raport 
18.DO ..Kaliera Nikodema Dyzmll" - seri.1 TP 
t9.DO Program muzycrny 
1!.15 Dobranoc:. Boull" 
19.30 Wlal!OfIIo
ci 
20.05 Plogram muzyclny 


r 


-OGRAM 


TVP 


11 40 P
Ii(Y!<:I_ka Imlturalna 
1230 l el
 sWlaliL . TsiNO - :IilaMi 
!JUt;ycli' 
13 00 
 10 15 Piogram dla dzieci i .mo- 
d7lel,!, 
14 00 SludlO lajemnic 2yeil! pizd iyciem 
1430 SlJieW;ł t:11YS7tOt Krawczyk 
1530 Sanla Balbar." - sellal prod. USA 
11 00 WIelka gra 
18 00 Plo
l,anl loblny 
1830 1'1 j1am IlIU/ytJI1Y 
II DO Wyipa dam sw K,umiella w Part- 
lU -repOllilz 
19 15 1;'61' ,Jeme do DwóJki" 
19.30 Ga!
la DWÓIki' 
20 DO Wlers:e NOfwłda recyluje Jerl)' Zelmk 
20 30 Rl!cllal PlltmrSlawa Gln(ro'ł/sluego 
21.00 Okruln, I1tOrze - .epollal 
2' 30 PalIoranIiI dm, 
2t 45 SIOIljO na n..dIiele 
21 !i5 Plolllam mUlremy 
27.10 Nohel Hause" - s
rial plod. iiInIl. 
23 40 lan Sebasllan Bath 
a 40 CNN Headbne News 
PROGRAM REGIONALNY 


11 DO A'lualn8ici 
11 20 Domolon 
11 !iD Przyśpiewki wes,lne 
12 25 Teleloniada - 
1] 25 Wielkanoc.w Gogolinie -; gowSl, 
łlGrnoslił skl . 
13 !lO uBonaRla" - serial 
14.55 Sportowy przebili I,godni.. 
1515 Ewanyehzacja 2000 
15 50 18.00 Program sal.lit. SKY.' 
11 DO I hgill pliki hożnei 
19.30- 22.DO ProgralII salelit. SKY.1 


niedziela 


31 MARCA 
PROGRAM I 


7 Ol] Witamy o siodmej 
B DO . Talemnll;f: naslych "wiaIOW" - 
111m dok. 
8 JO ..RDI!ZIU miejcie 5" na baanoici" 
hlm plod. USA 
ID JO MSIa sw. Wielkanocna 
12,oC Telewltylny koncerl 7)'czl!n 
13 ł!J Tt:illr dla dzu:ci: ..Mllusinscy'.. rei. 
Barhara Borys-Oamięcka. wyk. An': 
na Mil
ws1la, Ryslard. Hallln i inni. 
14 15 Cywlliz,cJa Pacyłiku - reportu. 
14 45 Smak lyClil 
15.25 ..PodIOzI n. k..sy" - film IInk, 
154!i \\' slatyrn kini.: ,.Przeor Kllld«:lc.i 
obronca tzęslochowy" - Idlll 
pnlskl l 1934 roku 
11 l!i Teleeapress 
1130 .OpowieśclI Lashch'"-fllm dok. 
18 1D hnal Puctlaru Swiala W sk"lIal;h 
rrarclarslm:h 
19 DO WIKloryn"': ..Chip I Dah" 
19]0 Wiadomoici 
20 D!i Junny'. ł1J - fihll prod, eng. 
21 05 !(,Ibatel Olgi Liph\sklej 
2ł 5.5 Clllrne Iblale" - 111m dole: 
22 25 SWl.ltawe nagrody mUl)'tmł- NOł- 
l' Carlo 90 . 
23 DO ..Po tragedii Posljdona. a - Iii.. 
prod. USA 
PROGRAM II 
7 50 Prltgl.ł Iygodnla (dla nieslysz'tcychl 
8 25 film dla nieslrSlo1cyctl: .....nn,.. 
. hlm prad. ang. 
g Z5 Pownanie 
!1.30 Program lob In, 
1U DO CNN - Headline News 
1030 ..KrDlowa 5l11iegll" - widowislca 
dla dneCI 
'1355 ..limy .lir' - piosen'd Przyllory 
I Wasowslllego w wykonaniu zespo- 
lu Tealru RAMPA 
1t 45 bpress Dim.ncbe 
12.DO Polsko Kronika Filmowa 
12.10 .,Harold UD'Id"(1)- hlm dok. 


13 DO 100 pylan do premiera Krtysr1ol. 
Sleleckl..!!O 
13 50 Jak powSIal hlm Tanczący l wilkami" 
1., 20 Kino hmlh)ne ,Anna S.lenna" !IJJ 
serial 
15 1!i GWlaz(!y świecIlIlie tylk(l ....ieClorem 
16 1S Podlali w uas.. I p""slllelll ..Po. 
wslawame kontvnetu . 
1115 Cleht na Wiali - repfJrlai. 
11 30 SlIle) śWI.la 
19 DO ReCllalzespD'u "Tuecl Oddech Ka. 
=:IUCl1y' 
1930 Galena 38.miltollow 
20 DO Przebole Bogu:slawa Kauyn:skiego 
21 00 Wroclaw na aniemIl ..DwoJki" 
21 30 Pal1Ol"llma dnra 
21.45 ..C/arodzlel:skle ł:hwilll" - melll 
dramai prod ang. 
2J 20 CNN HII.dlme News 
PRDGRAM REGIONALNY 


93D 1300 Progr;rrm sateld. RIl 
13.DO ..Te z(!ulmewaliłce zWlerlCla" 
111m prod USA 
1"00 ..TllIsidrwe mlSIl! . 01'. .Simpsonowi," 
1455 . Ahen Nalllln" (13) 
15 45 ..Bonanla'. . 
11.40 ..Tbe Monlychangers" (2) -lilm 
prad USA 
11.45 20.00 Program sIleiiI. RTL 


p
oniedziałek 


I KWIETNIA 
PROGRAM I 
1.55 Plagram linia 
lUD "RodIice. miejciesi'lII.ac:znoici" 
(l) - 'dm prad. USA 
11 30 Prllgram Iv japails1liej 
123U Teatr dla dllllci: :.Rolumne rzeay
 
13.30 Pragram Justyny liólkowskiej 
13.55 ..O milascII... Pll.mljaniu" -!fi. 
wa SIeiania Tocz,sh 
14.25 .,ln1ere, czy:sly jak woda" - Pili. 
,am kulluralny 
15.20 Powrot do hnL1ndii - JtPOlt8Z 
1540 ..CyqanskiepieSOIPl'lpusIJ"-lillJldok. 
11i.50 ..Ali"' - Mrial doli. 
11.15 Teleexpress 
11.30 ..Klm lesl la dliewuyna.' - liln1 
lilbwlalnY plad. USA 
19 DO Wleczolynka: ..Chlp i 011." 
19 30 WiildomlJŚci 
20 U5 Tllah Telewirji: ..Finn..'. ni. (d. 
ward Dllewonskl wyk. Ewa Wlsnieo. 
ws1la, Leonard PielraslIk, WItGId 
Pyrkoszl inni 
21 35 ..Slopk
 w laj...... Marcina Wolski.. 
go I Marka Malews.ielJ8 
22.25 SWlalowe naguMly mU1Ycme - Manta 
Carlo 90 


PROGRAM II 


. 55 Powitanie 
9.00 Maqazyn tv iniadllniowej 
10 DO CNN - Heildlln. News 
10.15 $mlgus W Wllamowlcach - reportai: 
10:J5 "Kralowa $nietu" - willowlskO 
lilia dzieci 
11 .05 Polska baba -- program Danuty Rinn 
.12.'0 "Halllld Lloy..' -111m dok. plod USA 
13 05 ..Pozl1at siebill, czyli spotkanie W 
tzwarty", wymian." - reportu 
13.40 .,Wspamal.. śwtlll .,II;i Gfim.... 
___ lilm prod, USA 
1545 Pragram dma 
1&.OD ..PoIDW)' na nec:e wspomnieir"- 
"ellyWaldorfl 
1&"5 Djcl,!,IRiI-PDlslctylna 
11 DO Program mUl'!'r:my 
18 30 25 lecie tellru ,.SIU" 
19 JD ..2wyclale i ollrl,dy" - imigus 
w Kanlilll1icy 
20 00 B'nehs Ireny Sanlor 
21 30 Panalama dma 
21.45 "Opowieśc o Ja..ne Mansfielrl"- 
'11m labolarny prad. USA 
23 20 la ł:hwile dal5lY Clą, praSramu 
2].!iO CNN - Hladhne Newa 
PROGRAM REGIONALNY' 
10 DO -13 JO Program sal.lit, MTV 
13 lO $mllgus na Gis.zowcu 
14 DO Kra5lonti opolskie 
14.Z5 P5IcZYRski jarlIIark 
14.45 ..Palmowa w Wdni," I ..Świllrtl 
'W Pary'u" - IlpDrtale 
15.30 ..Ocalone na Wawelu' - nllcjall 
Slryszowa 
1550 Telega'.. 
161!i ,.sacle
 Sone" -......... rmyw1c1M'f 
11.15 ..Inspeklor Clouseau' - komedii 
19.DO -20.01) ProgralI sal.lil. MTV ii!1 


ZIELONY CZWARTEK. Z8 MARCA 
Pr. F1 9.00 WydamntlI. komentlnt!. '.40 
Pnl;klrci: film dok. 10.40 D muzyul mtaykil. 
11 25 Studio DiilIJ!I. 13.00 Satelil3 OlymptJs. 
15.35 TaJemniczy ,wial krwi. 1& 05 Spadek 
Szoguni (1). 31.00 Auto molO lewia. 18.50 
Jnga. 19.00 Z wizytą u Spejbla i Hurwinh. 
20.00 Zielony Cnvllrtak - Wlelbnocne Re- 
sponsolia. 21 20 Mrzonki. 22.20 'N
darreJlia. 
komenlarze. 22.5D Czekanie nil Patryka; a. 
tilllt. 
Pr. CTV: 1.00 Poludni.... od"... 10.20 
Wieznany ! nasIego dworu: film (1). 14.05 Jan 
,Amoi Komensky. 15.20 Małlion. 11.20 Stwo- 
rzenie lwiaii: cz, film rys. 1'.30 Dobrywiecz6r: 
 
I!liet1. 20.05 Zycie w przyrodzi.. 20.3D 0śmio- 
rnicalllSj. 
WIELKI PIĄ.TEK. 2!1 MARCA 


Pt. F1 !I.GO Wydarzlltil, łom.ntarzl!.10.D5 
Romowy ..H" po 20 latach. 10.55 S1\rdio 
upD.tar6w. 13.00 Satalilll Ołympus. 1&.10 
Niehelpi.una D1nh PI. 11M Miłlu1y daia.. 
1Ii.!iO Nilbezpitcma zatoka (I). 17.tu Th. 


2015 lransml V,mr 
2130 Mlasle 
tJ lwIO hall; 
(llod USA 
2220 SWlęla w leclynce' 
22.30 Y-/ladomDiL' WI
(l(' 
 
224!i Plogf8m poetycki 


PROGRAM II 
755 Powil "ie 
B DO r;
N l1eadhne 
ev 
8.10 Wyspa dlleCI - 
!1.10 Santa Balhara' - senal USA 
1015 Magatyl] TV sOladanlOwel 
1100 Film dokun!enl ny 
11 45 Plesm wie opoSIn" 
12.10 OroII;' krZY10WiiI W (jolce 1<.__ 
12.35 Plollram dnlll 
1240 PlllgląrJ prasy 
12.45 Legendy hlulII Mefyl St"r
p 
1340 bpress gospodaItI) 
14 DO CNN Heildlme News 
1. 10 N
bo1eńslWo wlelkCIpiąlilDwP 
15.10 .WysPi .wnt' (11111 -- setlo1l plod. 
ang. 
'16.05 Plesm wielkopostne 
16.30 ,.Sladilml Chrystusa" - film 'ok. 
I1.DO ..PrJYchIJdnia wszelkich dolegliwasc!" 
..116)-.erialprod.austriililskLeJ 
1800--21.30 PIolIram)' reglon.:!lne 
l1 30 Panorall\ł dnia 
21.45 Sport 
21.55 DIalogi Zt imiercią - wilpN;"
U 
2].15 MUlyka Jana Sebastiana Bilchol 
0.15 CNN Headlme News 


sabot a 


30 MARCA 
PROGRAM I 


7.00 W sobot, nl10 
7.45 Tydll!n na dZlalte 
11.15 ..Misterium" - reportal 
1.35 lIamo - program red. katolickiej 
9.DO WlildomosCI poranne 
9.10 ..Kubu
 PuchiiItek" - flll'l'l animQwanf 
10.45 JC!'rk an8lel$1o;1 dla dliecl 
1U.50 Na zdrowie - progralh rrltreilcrjlll 
11 00 Ploglilm doktJmentaln
 
11.35 Drgany polskl8 
12.05 Aklualnoscl telega2ety 
12.10 ..Gmące lawody . - 'dm dok 
1145 MUlycIn.. porllet Janil Krenla 
13.3f1 Repor1al 
14.DO Walt Disney przedstawia 
15.15 Podrole na kresy: ,Bar' -film dok. 
15.40 Kontell Vi ISlawskiej OrklBstry Kame- 
,alneJ 
16.30 ..Drola" -lilm .ok 
11.50 ,Gdr lIIyłle Olczylna. . - film dok. 
11.17 Teleexpress 
11.30 PlIblicyst

a Iwllllriillna 
18.00 Telewlljer 
18.20 Mali Pols
a" - libii 
-11.50 Z k IIIlrll. W$fod ZWie 
.1115 Dobranoc: . DOlle l 
19 30 Wlidomoścl 
ZU.OS ..Ostatnie mł!lro - dlaJ! 110- 
logiczny prod. haf)[. 
22.15 kOJllTa ... punkt 
2Z.40 SportoWI sobota 
23.10 Wladomoscl wieclorne 
2].30 ..lowtll androidłlw' - 'dm science 
hctlon prad. USĄ 
1 25 Zakońclenie proglamu 


PROGRAM II 


7 2S Kellber - woj!ikowY prollram public. 
1 !i5-10 50 Telewllla śmadamowiiI 
II DO CNN HeltUme News 
1.10 ..Kapltlln. planeta i planelananie" 
-SIllai 
8.35 MillIllY" TV Ini,deniowej 
9.15 Program mUl)'czny 
9.40 Magazyn TV inl.daniow
j 
10.00 CNN Headhne New! 
10.15 Megal)'ll TV łniadaniowej 
10.50 .,Cudowne )1111" -lIlIIiII prod ...;11. 
11.15 W SWIeCle CISZ)' - prolllam dla me- 
slysząc
ch - 


.- 


'ChertShow. 2a.OOWiel
i Piiltek-Wi
lkanoc. 
ne Responsoria. 20 25 Konł
c Sl.llryrl) uasolN. 
ll30,Nlewiflrygodne prlygody 23.00 Th, 
Chart Show. , 
Pr. CTV: 10.10 Nielllany 1 naul'go .dworu 
(21. 11.15 Oslalnl ulo'..,uf'k' tl, 111m. 14.30 
lekarz i jego [bony. 14.55 CSRF - Jugo. 
.Iawli; tlIOlS. Puchar Davisa. Z1.55 

; lnl 
slowo. 2Z.0I) Aktu.lnoicl. 22 20 SpOllltl1'e 
w zwierciadlo: osI. ollc. 
BIAtA S080TA. 30 MARCA 
Pr. F1 1 30 W
darzenia. 1comenlarze !ł 05 
Jask6lka. 1005 Walt Disne
 przerlstóJwl	
			

/scan1_0001.djvu

			....
:= 
...#" L 


TYGODNIK . 28 III 1991 
ROK XXXVI. NR 13 (1781) 
BIELSKO-BIAŁA. 700 ZŁ 


. 


. 


.. 


J ..  


\-..: 


.. 


, 


. 


- 


caeskidzka 


I 
. 


. 


--- 
- 
.... 
- 
 


"""'"""'"- 


. '. 
---- 


, 


".. 
.. 


,ł"". 


< 


. 


.. 


- 


, ł 
\   ' 
, Biclsko nadal stolicą żerlskiej sidtkowkl Kilka l1li8SięcV temu wydaw"l.ln o;lę to mili o prawdopodc.'bnf" A Jednak .. 
Calkowlcle przemeblowany.' l'espol pod WOd7ą IIOWf"O 1 ener(lokiJz.' u: ,now mct.. -liUJalny dld Jywa Wszy!!otko 
D Illlst..-Low!okleJ druLyme na str. 6 I 7. 


E 


lT 


RFCTI 


Z martw.n'h pon stani(' nasze 
- ze snu: 
% mar tW)Tll i moiell nieustanne. 
Od) z noc,V wielkiej - porą nczesną- 
znów światło zbudzilo-.n;is porsIlne. 
Z martw,ych po" stanie nasze 
- ze Snu: 
z mar tW,vel. i moich ,.Obie('alle. 
Gdy z Wielkiej Nocy na Dzien ...iec/.n,V 
- .<;.i iat1o.<;ć ..bud?; "41." lIad Hallem. 


111J.(LJ
L 111 "'I""CIIK 


Foto: Bogdan Ziarko 


NA TROPIE SKARBU 
- 
PROCPAI(A 


Kanlesznica Z tej miejscowości wywodzi się jeden 
z najsłynniejszych beskidzkich harnasi. który pod 
koniec XVIII wieku g,.asowal w Beskidach Dzis znow 
o nim głośno. 
Stało się tak za sprawą l1lapy odnalezionej przy 
rozbiórce starego domu w Kal1lesznicy. Wszelkie 
poszlaki \NSkazują. że stanowiła ona własność Pro. 
cpaka. k.tory między innYI1li.zaznaczył na niej swoje 
kryjówki, gdzie ukrywa' zrabowane łupy. Zbój. stra- 
cony w styczniu 1796 roku. nigdy nie wyjawił gdzie je 
ukrył. a wszelkie próby odnalezienia bogactwa spełz. 
Iy na niczym, Gdyby więc udało się odczyta", mapę. 
wiele tajemnic mogłoby się wyjaśnić, W każdym razie 
formowana jest ekipa. która wkrotce wyruszy, na 
poszukiwanie skarbowo Skarb Procpaka ocenia się na 
blisko miliard zł (ban) 


ROZMOWA 
Z JAJEM 


- 


(czy t, str. 8) 


Porno 
za "piątl(ę" 


Pi..ackie Dag..all"
a 
video są już nie tylko 
na gieldach i baza. 
..ach. Pojawiają się 
też u uliczDych sp..ze. 
dawców. Dawet Da 
st..agan.ach z wa..zy. 
waln'loi. Bez żenady 
ofe..owane są ..po....u. 
sy". To po p..ostu ba... 
dzo dob..y iDte..es. 
Bez placenia podatJua 
i odpowiedzialności 
za jakość nag..aii. 
Wlaściciele legal. 
nych wypożyczalni 
zg..zytają zębaln'loi, 
ale... jakoś p..ospe..u. 
ją- 


(Czyt. s.... 

) 


ZAROBIĆ 
ZA G RAI\!ICĄ! 


Przed,iębiorco, właścicielu hur; 
townl producencie - czeka na 
C,ebie prdwdzlwe eldorado. wielki 
rynek L' tu I murowany interes' 
Trrb
 t ,
o Lacząc robie biznes za 
Olzą. L n. c ,ych sąsiadow, z którymi 
zaWSZL lączyły nas... handlowezwią- 
zki. Tym razem legalnie. z między- 
narodowym rozmachem można tam 
zarabiać dUże pieniądze, Jak się do 
tego z"brać - informujemy na str, 4 


. 


"POLAROID" - MOŻE BYĆ TWÓJ 


Z PRZYMRUŻENIEM 


1111. 


Prinaa ap-ilis, czyli 1 I...vietnia jest doskonalą okazją do lL'obicnia żartów. 
Poża..to'Waliśnay sobie rów-nież 'W tyna nunae..ze "K..oniki". W któryl'n naiejscu 
nainęlisnay się z pra1Ndą? Gdzie zażarto1Naliśnay? Które z notatek czy a",tykuló1N 
zanaieściliśnay jako prinaaapriliso1NV żalL't? 
Kto przyśle do redakcji -1N ternainie do 15 k1Nietnia - tytuły tych naaterialów. 
'Weźnaie udzial w loso'Waniu fotograficznego aparatu "Polaroid" ufundowa. 
nego przez naszą redakcję dla najbardziej spostrzegawczych. znających się 
na żartach. 1Niernych Czytelników. Zapraszanay do zaba1NY! 


. 


I I 
I 43-450 ll!!ottnn. ul. SlI:oC.1t1\!.'!!oM 131 I 
I 
35
 
. I 
I HURTOWA SPRZEDAz PIWA I 
I ..RADHOST'import I 
I nna konkllrenq.ina, ł 
I odblor z magazynów I 
Cieszyn - Mnisztwo 
I ul lI!otmńsk" 2 I 
I S6"'R I 
lo. ______..1
		

/scan20_0001.djvu

			12. KRONIKA B[SKIOZf,A 


" 


PORNO 


ZA ..PIĄTKĘ" """"'
"""
"""...6...............
 
- 


, 


B 


T 


!-tpu('dai i "" 
 mUlna "'''''1'1 "ldl'O tu 
d71'" bardzo dobr)" mh'le.... /'A la..7.('za, 
jł""ili nag.-ania..ą pil'8ł"kit,..t pru\4adzą- 
("\ biznes me placi podatku. f'\ik \.\ if(' 
dziunt'go. i:e ba7an i J:i('łd
. al' roją "O.\." 
od po';redniko".1I ktol"" (,h za j 1ł'.....o:1 
można w)'mit"ni(' już pO"ladanł' ka"Pt) 
na 11". ktore ('h("I"Jn) ubf'jn."'"- 
S....anująly ę P' n.d ll" -" JII"udja 
1\ Iko kascty prn'z l:l, I.: Uv.anl', 
V. prakłve."e \\ u:c nall'z)' ndJplt-"n.\ iĘ' kupir 
po 50 -70 tys. za s7tuk(,', .ł dnpU:'1 upolelll 
ma.ina. oczy,....1 jr 7.3 dllpłiltą. l'arniNlu 
na inne. W tcn prO:.l'" spo.sol.> vrvv.ad7i.!'J" 
bazarnwy bizne'iO l' ka
('t. 111 I 
 kliel 
tow uzalclnia od swuj"'. \\" pon ...faln 
Kdsety "obce" przyjmo "aOI.;' um.\ ICI 
nicch{'tnic. Ch} ba, 7'- ZOsloll) -\} l'r"'duko- 
wanc pr7C'7 uznane na \\ 1..1.10 m rynku 
lirmy. Wledy z '\.'" '-'n .antł nip ma k'QPOtl' 
Wła
dcicl WYPo.t'H.zahu pl d chmurl< 
sprawdzI jako:.. nagralUd (dJhn I m,-, 
prz).'klci no\\c nalepki z.- lulauu fihuuw 
I puszcza w obieg. N.J I I n 
, PiJ,naSOnll. '. .,Kodal 50 
11m) ch renomowanYI 11 
prawIc za grosze na kazd 
\\' \'wielu sklepat.h i ) . 
tn\J,an)' w procprłel 7 
:2 rzeczywi" il 01r7 
kOI. ctachdobrpj, 
t ""ar podejrz.JJlI 
j-v. 
t"v.any. 
Ka a d 
l' zł i drozl 
, 
h. 


t 


N 


" 


z 


J
 I r 
,n-b JbIIL"IPOł...hOd'7"
rola ...110\\ Opil \\d 
t:'h p..:it nl(J\' h n lalu 
m r} nku a.IIJril\ .-.b,lIC'1 dl ukn 
"gdilll ." kI" almc Ul:.I\ 
\\ Widnczn.... Illt('rp JI t Opł.łL hl\ 
Pr7\' uka.lJI r07klddd Jedrli:lk ufil:Jalnll 
fł7lałaJ3c £' pr7ed blłlr..tv. a Ostatl1lo po 
Jd"ll) 501\", na\l,C'( lOJ:;:ł(,
zl'nla \\ pntSI'I. obl(. 
_IcUjol ndgwd\, dla tlgO. ktorv"' 71 
lilką mclegalna drukarn 
1\1(" ""'Ionr <10 klilcnto" bdLdrO\\)dl 
v,,)pn7)l7dlm '\iie brakUll h dldtpł{f). ,/.(' 
....4:'C legdlnyi::h WVP07)C7...lm y, 
t(l;::,unku, 
do IlflSCl ma
n('toy, Id \\ J£"st dijgle zbyt 
nlała. "' v. oJewprJ.zty.łe Jt.""l ich okolo 30. 
Huba pl I
l :oprzętu'\. ldt'o ciągle 
7'o'.1\'ks7a Video w ciągu ostatmch 
p.1fU lat sl
lo ..i(! modne I choe Li4glc na 
na..7"o In I"ynkll bard70 drogie w stosunku 
do przcciętn)och zarobkow .- populal"ne. 
W)o nllt."nidjąc filmy na bazarze płacI si\, 
. dnorazov. o i m07na zatrzymać kasetę 
dov.nlmc długo, 7.aS w legalnych \\VP( y- 
L7alnaa(.h licznik bIJe po upl.)' WIC kai.dl"1 
'. Popularne J( t wyn ni me kaset 
.l. po......dnikow i lVial. Na ba7--3.rach 
- Idi h t\\orzą s . grup)' "Id; lLiel1 
'udp.n (Tri,... 731at" a 'u ..p..av.ę wł _;nił" 
"'"l b Tujuzv . hv. ty są 
)ltll r IPnla IUI ly 

IIU y 
" 
epską '<111:1'11 
Hl 
dop..: 


Pod lo 


.1 II 


r 1 II 


,,, 


\rI, 


Ir,\\(. 
tr lal" 
z r 
r t: zBu 
t go fał 
z 
I ą 
....." dzynarodó 

 w,,"ra 
\I adomo, z,. rur.-. I 
łł CI odl'\\dl-old 
Ił )- at Up' 
Ii..\\{" brod
 


I1n.111 


'1\ 


u 


I 1IJ:1.ILlddJ4. C lila ( .1' ni ( 
lhv.lh ,.l kolor a 7it:-.aml obl37 1'07 
I IJC ZUPl'ł.UC, to jcdnak mogą po 
. hv. .11..' "1\. lP 7allczyli" tytuł. 
Wła 'leI nL starsJ.:t'J w Bielsku-BialcJ 
'-' \ Puz}f'zalnl (d7lala od 2 lat) mimo mele- 

dh\l'J kunkun
mjj. nie narzeka na brak 
kllt.'nlow. Ldob}ł Ich sobie ufcruJąc lo, co 
na naSL} m r}'nku \ Ideo na.lnOv.sze. lnte- 
re r07ra
ta się D7isia.i oferuJc okolo 800 
l}.tuluw filmow. wkrotce uruLhamta. też 
" "P(7) 
zalnię plvt kompaktowych. Za 
jc-d("n przC'bojov.}. l
 tul plaC'1 d). strybuto- 
rov.1 do 300 t3o's. 71 (na prz'l,'ład ostatmo 7a 
popularnego ,.Batmana') Koszt} zwr.. 
La.ia mu SI\, po kllkudzi
SI
('IU V. YP(IZ}('7(" 
mdC'h. Ale to \\łasllic z pl"Zcbojow)'l'h 
h tułow lClZalny
h dystr)butorov. I wypo- 
L)"czalm korz,ystają videopiracI. Z chod- 
liwej kasely robią des tam kopii i te po 
kilku dniach od pOji1\1. icnia £ię tytułu 
\ol, ofkjalnym obiegu lrafiają na bazary. 
Wła
"'icicl wvpoży( '181m nu," bardzo 
wierzy w ddmll1lstrac\ojr -policyjne me- 
tody 7walczania vidcoplraCł\\ a I baz.uo- 
wcgo handlu kasetami Kontrole I kar} 
mo
..ł to zJ3\"'lsko ) niljv.yieJ ogranil'z)c 
Na.llc(: 7.ą m...todą y,dlkiJesL roZWVJ legal- 
nYl.h y 
 dm. ZWił z{'nie w nich 
d. CI ...a\iatov.)o....h przebojow fu jcdnak 
kOlko Ikb . z k 17m I("ho 
dni d) tr)huf r.l
 m pl.... ta 
klm IC hltr \', l 
mają z leg po pl" u za mały "J 
pn l::Ilril r?a dv r 


I 
pll::" Ln 

 , 
.yku 


BAZYL TA"RANTA 


I 
pdJ'l. 
lULI( 
Lhra. 
""
In.ld. 
C' I lak 
)Ira y,'. C')C. 
1 Belml Ido. 
rll 7'U I...tlł 
"'U\I L.
 


n, 


"Kronika" 

a zamkniętymi 
drzwiami 


, " 


, 


.. . . 


-.:1'(  
.  Hta9łt


wid
 tut 

: r 3.190.000 
sP Z
t 
audip. · 
ideo 
°Ponu 


 
t1 
rv y 
C(' 


/rlprc\"7c\IIIV du flłl
U) łlt"rlr1('qn ..kiplIII lirmou.ego 
!o,POLY\\/CZł GO "" BIł'lskll-Hic\lpj ul. MI
nu\IJkl 18 
(da"n., Walid\, Wd
d(>u"SkieJ Ul) 
PONADTO 
Hurtownia Artykulow Spozywc7ych 


.. 


Hu'hko-Biała ul Subie
kiego 103. 1('1. 27-1-]2 
oferujt" cukit'r IU7f'm w ('('nit" 3:)00 zł kg. 
'. 


I " 
- / 
.......
"'r
 


.. 


"f , 
/ 


I 
. 
.II:-;
"'łł-t:

 


YCIE 
10DI 
PODWÓRKA 


PIĄTEK. 15 MARCA 
. Maciej F urlopowany .pensjonanusz. , 
Jednego z zdklad6w karnych. zatlt'Skm' wid
ć 
za powrotem do ceh, bo dzialając wspólm. 
zkumplanu .zwolnoścl n pobl'izmewazylaz I 
trzech policjantów: Zbigniewa O.. Maua M__ 
I Krzysztofa U Prokurator rejonowy w Biel- I 
sku BlaleJ uczynII zadość Jego prośbie I are 
sztanta itreszlowal tymczasowo po raz ko- 
leiny 
. W Bielsku-Blalej. przy ul Broniewskie- 
go rozbito" kIosk Ruchu. Skradziono cza- 
sopisma. wartosci 200 lys zlotych. W tym 
caly ..nadzlal" ..Kromki Beskidzkiej". To 
Się nazywa popularnosc l 
. W Jasienicy. z samochodu fiat 126 BBM 
8879 Jozefn M skradziono. organy Czyzby 
objazdowe koncerty7 . 
. W BaLanowIcach wtargnąl na jezdOl' 
Jan Cz (
6) z Ogrodzonej I potrącony prz.... 
vw golfa BLC 2897 - zginąl na miejscu. 
. Tragiczne odkrycia: w hotelu ..Równi. I 
COl w pokoju 212 umiera w mewyjasmo- I 
oych okohcznosclach WOJciech K. (21) z Ty- 
chów w ZywcU na placu Targowym. w po- 
mteszczenlu skupu zywca obsługa ujawnia 
zwlokl Tadeusza Z. (63) W RoztropiciJch. J 
pozostawiony bez opieki J-Ietm Przemek M.. I 
wpada do zbIOrnika pueclwpożarowego 
I tOnie PohCJ,] nie przypuszcza. aby w ktory- 
Olkolwlek z Opl nyrh przypedkow dł"lalały 
( by trzeCli 


SOBOTA 16 MARCA 


. jeden z pacjentów Izby Puynll:: szpitala 
Stalownik wykorzystal meobecnosc per- 
sonelu I na oczach kilku osob oczekujących 
na przy cle. otworzyl dopasowanym (1) 
kluczem zafkę z lekami zgarnąlok 40 i 
pulek relanium I poszedl spokojnie do domu 
! Iłle tego wyczynu chorow 
I J nnleJ 1,01 brak wYObrażm 
. DWuch uczniów ZSZ w Ble, u alal 
',kradlD warsztatach szkolnvch ZPW M 
1.....na.25kg krązkówmetalowych.wartu 
. 1 250tys zlotych Clęzarszkolnychtor 
rów wvdal Się pollqantC""nz KKP podejrz "IV 
I stąd C la afera W informaCji pol.c, n 18 
mOWI SI' 7' czego były te krą7'l.. I: zelaza czy 
zlota)' 
. WWlsle nalawceprzyul Konopm klei 
J'nalezlono 7Wlokl Brunona M (53) z Gole 
SJ'OW
 Urn;ul snnerclą ndturaln4 


NIEDZIELA 17 MARCA 


. W Hazlachu dwoJe meletnlch dZieCI 
rozpahlo w. stodole ogmsko Stodola 51'10- 
nela dosJ'cz\,tnie. Straty się9alfl 50 rmhonow 
,dotvch I kogo tu karat)' 
. W lIpowel znaleziono rozbity samo 
chod osobowo-dostawczy polonez KBO 
8700 z trupem Jana K (44) na 51edzl'lnlu 
SalTlochod zlechal na pobocze. uderzy. w ba- 
ner, mostu I stoczyi si, do rzeki Wieśruk. ' 
Kierowca I drugi pasazer zdoiiI" zbiec. Chwi.. I I 
lowo. 
. Podczits rutynowych prac. związanych 
z odwodnieniem zbiornika tłenu w Bielskich 
Zakładach Tłuszczowych. wybuchł pozar. 
'IN wynIku ktorego clęzklch obraze" cia'a 
dOlnal zatrudmony tu Józef K_ (53) z Bucz. 
kowic Rannego przewieziono do szpitala 
w stame krytycznym Przyczyna pożaru Jest 
nieznana 
. Z bielskiej Fabryki Szczotek I Pędzli 
przy ul Hlbnera skradziono butle z tłenem. 
acetylenem oraz pelne oprzyrządowanie 
urządzem8 Uwaga banki I I 
. Podczas libaCji alkoholowej. urzi1dzo- 
neJ w remontowanym budynku Jana K. przy 
ul Handlowej w Zywcu Jed
n z biesiad- 
nikow. Bernard T. z Tychow upadl tak nle- 
szczęshwle ze wszelka ponlOC lekarsk3 byl. 
IlU' zbędna 


CZWARTEK 21 MARCA 


. PohCJancl z KAP w Suchej Beskldzklel 
zatrzymali WladyslClwa J;:ma J ktory ukradl 
z ul NIeszczynsklej 2 lawkl parkowe Po- 
siedzI. ale na pryczyi (TAP) 


POU('JA fł,ADZI: ( -. 


,. 


..". "I.} 


" 
nica \. prylIII, m 

)I lo I t". 
\lo' parnll, LI klika porad 
PORADo\ l. ( ) IT 1.- 
Pl- 7....m mi\." 11 na przl'chn_ 
IJlnu<- rll. JJIt"UII [z,y, ue" IZ I podob- 
Jbardz Jpr)1 Il\-' l} z KlJU'j 
dU"JuuJII: 
 lucI"'!' }oln podl .....Icm o;chuo.\}u 
\\ I rcc, 
 
II k h lul ,nacz. 
ach z k",.alal"""l. WIt; zaufaj bdokom aJ 
. I Z'\. I . 1 
fi",uJ'" \ 
,.. P...
 


p 


" 


u 1.1 
,
		

/scan2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TvDZi
Ń 
W KRAJU 


. . Blokada dr-óg. na znak prote- 
stu przeciwko polityce rolnej rzą- 
du, W.fP8dł
 skrom meJ od ubleg- 
IOl"ocznej WOdług danych policJi. 
w calym kraju rolmcy przeprowa- 
dzili ok. 500 zamiast planowanych 
700 blokad. W bielsKim, II takie 
w katowickim nu, doszło do zablo- 
kowania dróg. 
. Pod sztandarami OPZZ i fla- 
gami narodowymi przeszło gl6w- 
nvmi ulicami Lodzl ok. 5 tys. osób. 
pl"otestując przeciwko poga....za- 
Jłlcej SIO sytIJ8cji przemysiu panst-. 
wowego, zwlaszcza lekkiego. 
. Tymczasem og6ł badanych 
przez CBOS ma coraz wi,ksze za- 
uf.nie do programu Balcerowi- 
cza. W lutym program ten popie- 
I'a'o 19.6 proc. ankilItowanych. 
w rmarcu Już 31 pr-oc.; odmawia 
mu poparcia 27 proc. (w lutym 3Z 
proc.l. 
. 80 poslów podplsalo konku- 
renCYJny projekt ustawy antyabor- 
cyjneJ. Projekt. który wplynąl już 
do laski marszałkowskiej. przewi- 
dUJe 1ega1ną aborcjtt w aytuacjach 
takIc;:h. Jak zagrożeme życia lub 
zdrowia kobiety. ci,żkle u.zkodze- 
nie płodu. gwałt. udokumentowa- 
ne ważne powody matenalne lub 
osobiste. Nielegalne aborcje bVty- 
by karane. 
. Dokument ..Biala księga. 
czy1' jak nie doszlo do wolnych 
wYborów w maju" oglosil Krajo-_ 
wy Komitet Obywatelski. którego 
dzialacze ostro skrytykowali wy- 
znaczenie przez Sejm wyborów na 
jesień ł wilIczyli ai, w orgaOlzo- 
wanle komitetów mających dopil- 
nować. by byl to juz termin osta- 
teczny. 
.Prllwdopodobnie od 8 kwiet- 
nia b,dziemy mogli podróżować 
bez wiz do RFN. Francji. Wioch 
I kraj6w Benelu)lu. 
. Być lTIoże zaidzle potrzeba 
zaw.rcia przynajmniej ..paktu 
O nle.gr..jl" pomi,dzy Unią De- 
mokratycznlł i Porozumieniem 
Centrum - powiedział Tadeusz 
Mazowiecki na .potkanlu z mlo- 
dzieiq licealnłl, w Ostrowcu ŚWI,- 
tokrzyekim. 
- jZj'ednocże"ie Ctirzeł-cy.ń: 
sko-Narodowe chce odwolania 
Grzegorza ZOTbasa-Kostrzewy 
j PC) oraz Stanisława Cioska 
członka Biura Politycznego b. 
PZPR) Z funkcji w aparacie MSZ. 
. Kontrolerzy ruchu powietrz.' 
nego ctdwołali strajk. mimo że nie 
udało łm si, doprowadzić do po- 
wrotu dawnego dyrektora. Pod- 
CZai spotkania z premierem uzgo- 
dniono. te w ciągu miesiąca Mini
 
słerstwo Łączności przygotuje 
projekt nowelizacji ustawy 
o Pnedli,blor5t\6fie Porty Lotni- 
cze. 
. 37-letni Waclaw Marszewski 
zkopalnl..Knur6w" z05tal wybra- 
ny na nowego szefa górniczej 
. ..Solld.mołci". . 
. Sejm uchwalil ustaw, o la- 
trudnianiu i rehabilitacji zawodo- 
wej osób niepelnosprawnych; ma 
ona pomóc inwahdon. w zdoby.. 
waniu pracy. 
. 436 tysi,cy SO.latków objęła 
lutowa rewaloryzacja rent i ame- 
rytur. Obecnie przeci,tna emery- 
tura w tej grupie atanowi 77 proc. 
'redniej plecy. 
. Polski kuter rybacki zlowił 
w.ieć okr,t podwodnv należlłCY 
do floty bałtycłc:iej ZSRR. Zdarze- 
nie mialo miejsce w naszej strefie 
ekonomicznej. 26.5 mili na p6lno- 
cny wsch6d od Rozewia. 
.OkoI0100beczekzodpedami 
I.klemlclo-malarskimi o najwyz- 
azym stopniu toksyczności znal.- 
ziano na dzikim wysypisku tmiecl 
niedaleko WSI Paslkurowic. (10 
km od Wroclawia). 
. Mimo ponownego aył.nia. 
Sejm nie uchwali. ustawy ostosun- 
ku państwa do Polskiego Autoke- 
f.licznego Kościola Prawos'aw- 
nego. Przyczyną był nie uregulo. 
wany apór pom.,dzy wyznawca- 
mi prawoałllwla II grekokatolika- 
mi w .praw.e nieruchomołci koś
 
cielnych. 
. Sprawcą kradzieży broni 
z Wojskowego Instytutu Techniki 
I Uzbrojenia w Zielonce i zeb6j- 
.twa taksówkarza w Kobylce jest 
2O-letnl żołnierz slużby zasadnl- 
czoJ. 
. W rozgrywkach o Puchar 
Zdobywców Pucharów. po nieo- 
czeldwanym awansie pilkarzy Le- 
gii WanzBw.. przeciwnikiem pol- 
.klego ze.połu bIdzie Manchester. 
Unitod. '001 


RADA ŻYCZY 


Podczas XIX sesji Ra- 
dy Miejskiej (o szcze- 
gółach napiszemy za ty- 
dzień) na salę obrad we- 
szła grupa uczennic 
Z LO im. S. Zeromskie- 
go. Dziewczęta część 
"dnia wagarowicza" PO- 
stanowiły spędzić z miej- 


*** 


skimi rajcami. Zakoń- 
czyło się pamiątkowym 
zdjęciem z gospodarzem 
województwa, prezy- 
dentem miasta i radny- 
mi. Tę fotografię - o ile 
ktoś nam dostarczy 
- z chęcią opublikuje- 
my na łamach. . 


Podeus sesji korz).stając z pośrednictwa naszej 
gazety przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku- 
Białej Henryk Juszczyk, złożył w jej imieniu 
wszystkim mieszkańcom miasta i Czytelnikom 
"Kroniki Beskidzkiej" Wielkanocne życzenia: 
..Po okresie wielkopostnych wyrzeczeń niech 
kolejne Swięta Zmartwychwstania Pańskiego 
staną się dla wszy!>tkich wyzwoleniem od smut- 
ku, źródłem nowej radości i nadzieją na poprawę 
losu." 


NIEBOTYCZNE 
CZYNSZE! 


Mieszkań brakuje, a jedno- 
cześnie stają się coraz droższe 
i nie wszystkkh stac na wno- 
szenie wysokich miesięcznych 
opłat, ustalon)'ch przcz; spół- 
dzielnie. 3.5 Jlllliona za M-4 
mieli płacie lokatorzy bloku 
Wadowickiej Spoldziclni Mie- 
szkaniowej w oSIedlu "Na 
Skarpie". 
Lwia czę t{'j sumy to spla- 
ta kredytow I ods£>tek od ruch. 
Mieszkania przekazano do 
użytku w stYt'zniu br. 40 proo. 
posiadaczy przyd7iałow na 
spółdzielcze. .M" zrez} gnO\-ł a- 
lo Z odebrama kluczy. choć 
przed tą deq'zją informowano 
Ich, że. opIaty będą pobierane 
za1iczkowo i nie\\. ielc przekro- 
czą połowę wymienioneJ wy- 
żej su,my. Na zapłacenie około 
1.700 tys. rniesięc7nie tez wle": 
lu nie b)'ło stać. Mieszkania 
nie p07ostał)' jednak puste. 
Wprowadzili się do nich loka- 
torzy będąc}' na hscie rezer- 
wowej przydziałow. a dyspo- 
nujący bardziej wypchanymi 
kieszeniami niL: ci, co porc7yg- 
nowali. 
Zaliczkowe opldt:r mogą 
okazać się za niskie, ale też L. 
za wysokie. Wszystko zależy 
od ustaw)' seJmowej, na ktorą 
Z niccierpliwoscią czekają nie 
tylko mieszkańcy bloku osied- 
la "Na Skarpie". Kiedy to na. 
stąpi - trudno pov.:iedzieć. 
Miesięczna opłata La mieszka- 
nie przekraczająca w)'sokosć 
clochodow obojga małżonków 
zajmujących wyczekane lata- 
mi spółdzielcze "M" to po pro- 
stu kpiny. N ie do śmiechu jest 
jednak zwłaszcza t)'m. ktorzy 
w takiej sytuacjI się znalężli. 
(tar) 


"ZŁOTA MASKA" 
dla Jerzego Zitzmani.. 


Jerz) 7it7man ..o. __polzało- 
życiell d} I l-kuli' Tl'dtru Lalek 
..Banialuka - \\ Bielsku-Bia- 
łej, orgamLallor Lnanego w ca- 
łym świecie Mi :łL)'narodowe- 
go Festiwalu Teatru Lalek, rc- 
żyser i scenograf teatralny. 
,. artysta plast)'k i filmowicc 
- otrz)'mał w tym roku spec- 
jalną ..Złotą Ma--k
" "Kroniki 
Beskid7klt -,. l kaLO\\'ickiego 
"Wieczoru". 
Prz) pomnijrn - "Zlota Ma- 
skali to nagrndd. ktorą od lat 
z okazji Międ7} narodowego 
Dnia Teatru honorowani są 
najwybitnit'Jsl lud7ie sceny 
Z wojewodLtv. katowickiego 
i bielskiego. W t) m ruku JUr)' 
zlowne z dL.i
nnikar7.Y i przed-' 
Iitawicic1a Oddnału Kultury 
i Sztuki Urzt;'du WOJcwódzkie- 
go w Bieh.ku-Blalej postano-. 
wllo tą nagrodą uhonorować" 
wł.aśnie . Jcr.tl"
O ZitLmdna.. 


Beskidzka oferta 


Firma handlowa ..Wistra- 
de" przy wspołudziale Urzę- 
du Wojewódzkiego zorgani- 
zowała przy ul. Nadbrzeżnej 
12 w Bielsku-Białej ..Targi 
Regionalne '91". W pomiesz- 
czeniach Centralnego Oś- 
rodka Badawczo-Rozwojo- 
wego Plzemysłu Włókienni- 
czego' ..Południe" udządzo- 
no ekspozycję 58 przedsię- 
biorstw regionu. Prezento- 
wane są m.in. tekstylia, od- 
zież. 'dZIewiarstwo. obuwie. 
.chemia gospodarcza, itp. 


W zamyśle ma to być prze- 
gląd możliwości produkcyj- 
nxch regionu dla hahdlo- 
wC6w z kraju i z zagranicy, 
ale też i dochodowa dzialal- 
ność dla "Wistrade". Firma 
'ta gotowa jest sprzedawać 
wszystko, co będzie cieszyć 
się popytem. Na razie, jak to 
zwykle bywa. więcej jest 
zwiedzających niż kupują.- 
cych, choc pierwsze kontra... 
kty już za\\"arto. Dużo jest 
handłowcow ze Sląska, dro- 
bnych kupco" , dopiero roz. 


POTRULI - PRZEPROSILI 


Ambasada RP w Pradze po- 
mformowa'a wojewodę /Jiel- 
skiego, że wskutek jego inter- 
wencji dotyczącej zanieczySz- 
czenia Olzy. Federalny Komi- 
tet Ochrony Sradowiska oraz 
Ministerstwo Ochrony Repu- 
bliki Czeskiej ustalily, iż zanie- 
cZySzczenie spowodowała 12 
i 14 marca walcownia huty 


w Trzyńcu. Część zaolejonych 
wód zostala spuszczona do 
kanalów burzowych. skąd 
przedostala Się do Olzy. W 
sprawie tej prowadzone jest 
postępowa me karne. Strona 
polska zostala pOinformowa- 
na o hkwidaCJI przyczyn wy- 
cieku oraz pr7epro5lona za za
 
istniale incydenty. (p) 


o 


paszportach 


Od 8 kwietnia każdy wydany paszport jest wazny przez 
10 lat od daty wydania. (art.9). ,Ternlin wprowadzen!a 
nowego wzoru paszportowego uzalezmony J I 1pl Ima 
przez MSW umowy z firmą (angielską) produh go typu 
książeczki oraz zakupu specjalizowanych drukarek komputero
 
wych i czytników' . 
Kwotę opiat oraz ulg określi rozporządzenie R.1cły MInistrów 
spodziewane w naJbllzszym czasie. Kwota ta bt J7 prawdopo- 
dobnte niższa od dotychczasowej {okolo 300 ty , Jednakże 
paszportu me będzie się wydawało na okres kr'" liz 10 lat. 
5zczególy za tydzień. 


Przedszkola na ga'rnuszku miasta 


Zgodnie z prawnymi uregulo.. 
waniami przedszkola przecho- 
dZił w gestię samorządów tery- 
torla1nych. Teraz właśnie emi- 
na, a Jue jak dotychczas admini- 
stracja rządowa, ponosi odpo- 
.v,iedzialno:sć za zapev. nicnie zor- 
ganizowanej opieki swoim naj- 
młodszym inieszkancom. W Bie- 
lsku-Białej na, garnuszku mias- 
ta" znalazło się 54 przedszkoli. 
do których uczpszcza ok. 4'i00 
dzieci. Czy piemądze lokalnego 
budżclu - a (U lC.lnaC70no icli 
w tym roku na ten cel 25 mld zł 
- wystarczą na utIZ)'manie 
tych p1acówek? 
Ryszard Radwan. kierujący 
Wydziałem Kultur)' Fizycznej 
i podporządkowan)'m mu refe- 
ratem d's pr7Rdslkoh w bicl::.kim. 
Urz
dzie Miejskim uważa. .te 
prz)' aktuaIrue obowiązujących 


eonach rynk'owych mogloby to 
wystatczyć. Cen)' art) kułów.ty... 
wnościO\';ych, koszty uslug idą 
jednak w górę i micjska sub- 
wencja nie będzłe ich w stanie 
pokryć. W tej s)'tuacji rodzice 
muszą liczyć się z komecznoid;!ł 
podniesienia opłat. Dotychczas 
pokry'W
ą oni v... yłącznie koszty 
odpłatności za Ż} wienie dziec- 
ka, co przy dziennej staWce 
6 tys. z1 W) nosi miesięcznie ok. 
150 tysięcy. Tymczasem pełny 
koszt utrzymania dziecka wy- 
nosi .ok_630 tysięcy z1 miesięcz- 
nie. W tej sytuacji i sami rodzice 
powinni b)'ć zainteręsowanl 
szukaniem sponsorów dla. 
przedszkoli oraz podejmowa- ' 
niem działań mających na celu 
pomniejszania kosztów utrzy- 
mania tych placówek. Na czym 
można oszczędzac1 W pierw- 


sZ)ł'm rzędzi( r07 moż1i
 
wośc zmniejszenia dnu zatru. 
dnienia, przede WS7.)'stkim 
wśród technicznej l administra- 
cyjnej obsługI przcds7koli. Nie 
każda placówka musi zatrud- 
niać admin1stralora. konserwa- 
tora. palacza C2)' \\ oźnego. Przy 
racjonalnym v.ykorzystaniu 
czasu pracy w)"o;tarC'7Y. gdy jed.. 
na taka osoba obsluglwac będzie 
kilka placówek 1ub łączyc nie- 
które funkcjc. Wydaje się, że 
ustawov. ych zmian wymagają 
także przepisy regulujące od- 
płatność za posiłki osób zatrud- 
nionych w przedszkolach. 
Z drugiej strony nauczyciele 
wciąż oczekują na obiecane 
przez Mirusterstv.o Edukacji 
Narodowej sub\\Tnt.jc na popra- 
w,:" zarobków. 


(BAN) 


W uzasadni. niu werdvktu 
czytamy' "za d7iałalnooić arty- 
styczną i orgamzatorską. któ- 
ra w minionych latach ucz)'ni... 
la Bielsko znaC7ąC)'m w SWle... 
de osrodkiem ledtru lalkowe- 
go". Uzasadnienie specjalne. 
stąd też :1 charakter tegorocz- 
nej nagrody o;zczegolny. pod- 
kreślony dodatkov.o w nazwie 
tegorocLnej nagrody. T)'m ra- 
zem to specjalna ..Złota 
Maska". Laureatowi serdecz- 
nie gratulujcm) , O J£>Tzym Zi- 
tzmanie wkrotce szerzej napi- 
szemy na naszych łamach. 
Z okazji Międ7ynarodowego 
Dnia Teatru Wsz)'stkim lu- 
dziom sceny z nas7ego woje- 
wództwa składamy gorące po- 
dziękov..ania 7-d dotychczaso- 
wą pracę i życ7ymy w przy- 
szłości sam)'ch sukcesów! 
 
(lem) 


kręcających biznes. Jesli gra 
okaże się warta swieczki. to 
organizatorzy przedsięwzię- 
cia zadbają, by targi zagos- 
cily przy Nadbrzeżnej na sta-' 
le. Towary oferuje się tu 
w cenach zbytu, czyli są one, 
B przynajmniej powinny 
być. .tańsze niż w hurtow- 
niach. Być może więcprodu- 
cenci i handlowcy dogadają 
się na tej plaszczyżnie. Z ko- 
rzyścią dla siebie i klientów. 
(tar) 


BOMBA 
W KINIE 
"APOLLO" 


Nie chodzI tu o bombę re- 
pertuarową. Pod tym wzglę- 
dem, w kinie IIApollo" wybu- 
cha jedna bomba za drugą, 
Tymbardziej r7ecz b)'ł:ł po- 
ważniejsza: personel kina po. 
wiadómiono telefonicznie, że 
w sali kinowej podłożono au- 
tentyczną bombr:. która wy- 
buchnie w odpowiednim cza- 
sie. Działo się to o godz. 15.30. 
więc pracownikom kina nie 
pozostało nic innego, jak 
opróżnić salę i wezwać miej- 
scowe sd)' ant)'tcrrorystycz- 
ne. \V)'spccjahzowana jedno- 
stka policji z KRP i lIT Komi- 
sariatu w Bielsku-Białej prze-- 
szukala kino od strychu PO 
piwnice, ale bomby nie znale- 
ziono. Ktos sobie znów zażar- 
tował. zapominając ilc to kosz- 
tuje.., (TAP) 


Mieszkaniowe 
joint-venture! 
. 
 
. jak się dov,;";duJe my, ii.me ry: 
kanie chcą czynnie wspomóC 
budowę pozostałych dwÓCh se- 
gmentów osiedla KarpackiegO.- 
a w istniejących - zbudO\Nać 
zaplecze usługowe (w tym kilka 
minimarketów) I vvypoczynko- 
we. m.in. kryte lodowisko i ba-' 
sen. W tym celu firma ..Industry 
Tract Co" zawarła spółkę typu 
joint-ventures z Karpacką SpóJ-. 
dzielnią Mieszkaniową. oszcze.: 
gól ach umowy napiszemy póź- 
niej. teraz wspomnijmy tylko. że 
iednym z warunków jest skute... 
czne doskonale me znajomości 
engielskiego przez mlodzież 
z tutejszej SP nr 37 - egzaminy 
corocznie przeprowadzać bę- 
dzie specjalna komisja z Chica- 
go. (ao)
		

/scan3_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA. 3 


Wisła" wołał NAGRODY DLA MALYCH PLASTYKÓW 
" " 
DOJ"()(O,"\ kOI1h.ul'!'Io pla"l\- Jurvpod pr7A .'i'odmł--'v.emdyn.k 
O pomoc ("zn\ dld dzic<-'j ..8ANIA.- tora.,Banialukl"J"erzegoZitzmana 
1 
 , prz)7nało tr.lY I nagrod) procCIn] 
LLKJ\ MO.J TEJ\TR I \- Zuzanny Stwory. Ed)"ty Pu.kan 
I.FI{" ł-07....tt.zn:nio;'t
' i Joanny Opynhal z B.-B d"ic II 
nagrudy EI"biede Paw.llk i \\'aJ- 
demarowi Czaickit>mu ; 7av.adkł. 
a wyro7nlło pral.""e Agnieszki Baru! 
z Jaworza Dolncg:o. Anny Pnybył)'. 
J
wy Gibas. Anny Majcher. Krzvsz- 
tora .lakubca 7. R.-B I S7vmona 
Lukaja zZawadki. . 
Na uroczyste wr
l.J'em(' nagrod 
i w)Tożnień. połączone z prt'.lcnta- 
ICJą. nowego widowit..ka ..Prz)'go- 
dy pingwina Pik-Poka", 7aprasza 
my do ..Banialuki" 7 kWleln1.i] na 
godz. ]6. W holu uf.lądLona bfdzie 
wysława nąrl
i('kaws/.:ych prac 


Mini-kronika 


. Konieczny jest nowy pOdzial 
ter-ytonalny kr-aJu. dostosowany 
do hZI.altulaeeQo SIę ustrOlu pań- 
a I wie _ II IcJwlIO p1Ll1'U61' 
J.anK Bieleckilz-.ar walospo- 
Icezne poparCie dla Idei rf'{Jlonahza- 
Cli Główną przesłanką Jest zaleze- 
me IZ wiele funkCji obecnie prZYPI- 
sanych orqilnom centralnym mOle 
być raCJonalmeJ realIzowane w wy- 
mlóJrze regionalnym 
. Regionów ma byc 10-12_ 
WOI blel!,kle powstalo.l. C.fęŚCI kalo 
wIckiego i krakowsklego_ Czy WięC 
zo!>tanle wchlonllęte przcz makrore- 
giony śląski i malopob,kl? Dowiemy 
Się o tym QdV zakonczv mace DO
 

olany w Urzędzie A
tlv MII1I
tr6w 
zespoł ekspertów oPracowuj
cv 
koncepCJę zmIan w org301zacjllery- 
lonalneJ pańsIwa Na razie mówI Się. 
że utworzenie kilkunastu makrore- 
Uionów ole mUSI oznaczać likwidacJI 
lub zmiany granic obecnych wOJe- 
wódziw. Nowy podzl.il1 baju zoSia- 
nie wprowadzony me wcześnlcJ nlz 
w 1994 r. O kosztoc.... operaq' -ci- 
chulko. 
. Goście zagraniczni. zainlere- 
sowal1i wspolpracą z naszym reglo' 
nem nadal licznie odwled.l.aJą Pod- 
beskidzie Po Angllki'lch przybyli 
m in. FrłlnCUZI z Nancy. ambasador 
Meksyku a nawet ChlńczVk z Hong- 
kongLJ (szerzcJ piszemy ohok). Pró- 
by śClągnifcla w okolice BIciska blz- 
nesmenć.... z Hongkongu podeJmo- 
wano ,uż przed wOlną. Czv tym ra- 
zem Się powiodą' Czv powstanie 
w Blclsku Chlnalown' 
. ..2ycie Warszawy' spekuluje 
na temat ceny ,.Iksa.' - ndstępcy 
hata 126p którego produkCję roz- 
począ' FSM. ..Na len lema' w FSM 
panUje d\,skretne mllczenle_ (...) Po- 
równaJmy. Jezeh maluch koszlował- 
bv razem z dodalkowym wyposaze- 
niem ok. 34 mln zl. to cena wersji 
standardu ..X.,, czyli ,.Mlcro. 
- 50 --60 mln zl Ale czy wtedy go 
kloś kupI. slo:oro ceny Innvch sarno- 
chodowo nawet polonezów s, już 
konkurencyjne hle mówiąc o wo- 
lach z8chodnlch używanych. z ma- 
'ym przebiegIem? ( u) A co 
l'e. 
Iflzel. le względu na Cent .X' f\ł8 
chwycI' Wiele do myslenll!l dl!Je fakt. 
iz na 25 ty! obligacji (nawet opro- 
centowanych'). k.tÓl'e daJą pierw- 
szenSIwo zakupu .,X '. sprzedano 
dolychclas 8 tysięcy Ludzie me ma- 
Ją chyba zaufanie do instytucji 
przedplal a lakze nie znając ceny. 
choćby okresloneJ z grubsza. nie 
chcą angazowat swych pienirdzy" 
. PZL Bielsko przedsiębiorstwo 
produkulące szybowce. Jesl zainte- 
resowane budowli! prototypu ult
 
ralekkiego autobusu z kompo- 
zytow - wtukten węqlowych. kev- 
laru, żywic. Część mechaniczna po_ 
jazdu pow61anle w Sanockiej Fab- 
ryce Autobusów. W produkCję SZy_ 
bowców 1i1kze warto Inwestowae, 
bo - po przeliczeniu na masę wyro- 
bu - za jeden kilogram moznil 
otrzymać ok. 170 dolarów. NaJwi,- 
ceJ produkują Niemcy. Polska ,est nil 
drugim mieJscu. Roczne zapolrze- 
bowanie na szybowce w ŚWieCie 
szacuje Się na ok. 400 szluk. 
. Neslor śWlillowej anestezjologii 
pediatrycznej prof Gordon Jackson 
Rees z Angin był hon01owym goi. 
ciem zorganizowanego w Wisie 
ogólnopolskiego sympol:rum po- 
śWięconego aneslezJI dZiecięceJ 
. W liliach 50 wladz.. ludowa od- 
blerald prywalnym wlaśclclelom 
m In penSlonaly I domy wypoczyn- 
kowe Teraz wracają w dawne ręce, 
bowiem Sąd NalWYZSZy uznallz ne- 
rzucony w latach 50. zat.!ąd pań- 
Slwowy byl bezprawny Wleforna 
oblekldmi gospodarzy Fundusz 
Wczasów PracowOlczych W reglo- 
nrecleSZyńsk,mlesllch3318pens_ 
Jonatow w Wisie I Ustroniu 
wróciło juz do dawnych wlaś- 
cicieli. 
. Pras.ę oblegla wlddcmośc ze 
wladze komunalne Ole pozwohly 
kroiowI SzweCji Kar-olowi Gusta- 
WOWI XJV zaUl
lillow(lc na dachu 
kn lewsklego zamku ant '1y 5 'elita 
mel. bo ulokowame na dachLJ WIei 
kreJ czaszy w razący sgo5ób naruszy 
wygląd dosloJoe, XVIII-wiecznej 
bud -Nil Bardzie, wyrozumlaly oka- 
zal SLę dyrektor Muzeum Okr
 gow. 
go w Bielsku BI ej Jerzy PoJak. 
k'
rv pozwolII z31nslalowat anten, 
satelitarną na mur ze zamkowym 
Korzysla z Olej prdcownlk mleszkalą 
cy na umku. Antena Jest Jedynym 
symbolem nowoczesnoścI ¥'I' za 
mClysku od lal czekającym na ge 
netalnv remonl I wyposazeOle do- 
Sfosowane do polrzeb k.ońca XX 
wieku (zn) 


Na oczach wlad, adl11lnlsuB(O}jnYl.h. POhLJi I ckulo- 
ROW ginie rzeka Wi.::.łB. ODGW w Gliwicach prowadzi 
od kilkunastu dni totalną pacyfikację Kralowej Pol- 
.kich Rzek_ ..Ukaz". IŻ \.\oda winna tu płynąc kanalem 
oszerokosci 40 metrow.jest bezwzględnie egzekwowa- 
ny: Ipychacze równają dno, likwidują przegłęblema 
ł wysepki śródwodne. piętrzą "urobek" na brzegach. 
zasypując i mordując w ten sposób tysiące pstrą- 
£OW. które nie opusciły jeszcze swych zimowych ostoi. 
Wisłą. przynajmniej w Ustroniu. przypnmlna d7is kSlę- 
,Z}'(."Owy kanał lIyg-Z pl:"łnej 
życia, zostało \\-ymordowa.ne Pozo
tdł kraJobraz po 
bitwie. 
Prace .,regulacyjne. n, najzupełni<.j z
dne W PIZY- 
padku Wisły chromonej podwojn).m wałem przeuw- 
powodziowym, prowad7i się tu bez ż a d n e g o nadzo- 
tu budowlanego UW, bez niezbędnych uzgodnien 
w Wydziałem Ochrony Srodowiska UW ordZ Zanądem 
Okręgowym PZW w Bielsku Białej. Operator spycha- 
cza me posiada przy sobie żadn).ch dokumentow. 
uprawniających go do dewastacji środowiska natural- 
nego. Więc nic d71wnego, że realizuje on w ślepo 
dyspozycje swego szefa. pody,.ykonaYoLY OUGW. pa- 
na Kowalczyka z Ciso\\ nk}' S7cf ....agl.ldct tu tł\\ d 
- trzy razy dziennie al(' nie Interesuje się zakn>st'm 
działalnoścI swpgo pl acoYonika. WięC Wisła pr.lł'st.i:tje 
płynąć... 
Inwa7"ia ODGW Gh\\jrC' na Gilrnij V\oi.
.h' \.\...hul"
łd 
opinię publiczną. Wszyscy, za w)jątklcm ODGW. wy 
rażają sprzeciw wobcc legalnej, acz bezmyslncj dewas- 
tacji środowiska. Należałob). rowmez zapytac. (7) 
w rejonie dzialdma ODGW Gliwicc nie wysttPUJą 
rzeczywiście przypadki ewidentnego zagro7ema po- 
wodziowego I czy własnie me tam oal{,,7.alo zainwes 
tować skromne srodki linansO\..C', pn'.l'LnaUUtlt h m 
roklJ na ten cel. 
Pac).fikację Wisly należy na').chmiasl powstrzymac. 
Nawet poprzez pikiety ..zielonych", tak skutt'czne 
W wapienickich lasach. Z urzędu winien .zając 
ię tą 
.praw, Urząd Wojev.odzki, z powołama Pracowma 
na Rzecz Istot Wszy
tklch. Polski ZWiązek W
dkarski 
musi przewodzie tej krucjacie. Ale jesh ł(.chnokr-acja 
zwycięży i tym ra7eom, WSZ}scy winowaJCY, od dyr-ck 
tora naczelnego ODGW w Gliwicach po<.Z
nając. na 
bezwolnym operatorze spychac7.8 kończąc. zapisam 
zastan, do rej(.':otru 15tol ktulc zabijaJą pob;;ka pl Z} 
rodę. 


Olrz)rnal...m\' blisko poł h'
,n..a 
prac (rysunki. rnalov.ankl. kompu- 
zycje z plastelin).. skl-awkow pdpiL' 
ru, tkanin, WłOt:7ki) z rOL.nych 
lrun 
Podbeskidzia Wiele klas nad
..;lalo 
zestawy zbiorowC' Za popuJar)7..o 
wanie konkur
u dzi\!kujemy nau- 
czyc](
lom s7koł podstawo" ych 
z Andry<.>ho\A.a DZlęgit'lo\l,.a. JdWO 
na Gornc
o. 1\1ako\A. a Pndhalan 
skiego. Wadowic, Zav.adki. Bielska 
Białej (SP -I lO, 19. 36. 37 i lihd nr 
4 BCKI 


Ile za świąteczną szynkę? 


Hodo\.\Lv. L\.\ła............d u gll!<.pCld
H"Ujlł 
cy nc,woczc.snil' me ukr,,'wdJą ;1' hl< 
dow1a tUlznikov. stala Sl
' Opł..łt:dlna 
Masarnie mogą pr-zebl("fiu: \\ "I od dn 
slawcuw Jednak mimo 7\1, I Clflt:j 
podazy wiepr7o\!' in) Ol..' nbSł-'1 '""...uł my 
obniżek cen. 
Producent'l \\-fdhn I ich 
pl"7Ld
v. 
 " 
me planują obOlzek 7włas7 I PI,tort 
swiętami. kiedv '0 7 reguh 
"lfksZd 
się popyt. W ZiłkladCich MI 1\' h 
W Czecho\\ Ilach 1J7ledzlt:ach :'FClł-Uj.J. 
ze zapotrzebo\.\anie na \\\,d7'mh 
wzrosnie o około.lO 30 pr-Ol. Ldl"Owno 
'u jak I w Zakładach Mu...nyrh w Bil.1 
sku-BiałeJ nIe pldnUJe If pr-7('c.! \,\,U o . 


tarni podw}'zek. Podubnl(.' mił 7iłmiar- 
postąplC jeden J więks7)Lh produ,'cn 
łów wędlin w Bielsku Jan 
it:n 
kiewlC..z. 
Niektorzy hOdow('y uSIIUJą wpraw- 
dZlc wykorzystać przedswiąteczną ko- 
nIUnkturę i wlndowac <.eny. ale nip 
znajdują nabywcóv.. Produc.L'Il<.'ł I h.m 
dlowcy doskonale wiedzą, 7t' dco..., ...nd 
w sklepach mięsnych o
nmi<.-z} POP} t 
Liczą też, że po ..więtach hodowc, 
spuszcz4 z tonu I .lD<.zną spr-7.cdawac 
taniej. Czy te pr-710widywama "il\" spra 
wdzą. przekonamy SIP prz} ....itkupach 
lIar) 


PROGRESS 


BAL 


Cl.rOlz gło
nlel
'a nił kr"'II"v." III r-vnku ja",or"'dI1!od71t" .. tdkn' pnka? mody. ModE-'lki ? agencji przy 
Bielskim Centl um Kultur' fih.. nr 2 prc7c-ntować brdą konf('kcję, 
którą ..Pwgrt.... r,ragmł" 7a\l,lI.lu......ai. ryn{'k już t
j wiosn
_ Tym razem 
witc. zanua.;1 tr.nl}'l.}'jm'j produkcJI ..Prog..essu". czyli męskich gar 
niturow .,..,.nl
- b.,.cJ,1I n:u7na damski£' zakiety. kostiumy i !'pcidmcf" 
autor<;1\1. a pWJl'kldntk I I' I\.lItl.1<'; Wlęi.-"CJ szczegółó"" mi temćtl pokolZU 
i balu \\ nas'\'pn" n . 


TADEUSZ PATA N 


SMUTNO MI! 


1'r-zy dlu trwala "",-,r-I:'.m7. lilii v. l 
IOIlIU plt"n

!a nll(,IFVr,arn(j :I 'I ł'1 
I.Ja Jf>karska&..FIlJomed 91'. "I..\\n n .n, 
"( It'm b)'lo Ild"":..p:alllf" kum....u.... Ii 
(Jrł- ducC-"nta,,ru 5pr-'tlu I h IW' 
WI apculyc.lncl{o a pobkmu U7."h U\'!d
 nu 
W . j.'17Jomedzlc 91" Uczl.'slmC7.ylo pon..ad 
 
fiem zagrarucznych pr-czĘ'nluJ1l::y.. h !'!pr7ęl 
Inl-dyczrl,)' 5to
owim> '"' u7.r1ruwl!oks,1\ (lraL 
w r£'hablhLa'-J1 '" .....:1I1(
(.". ir IdkL' ...r1r"w4 
..\......nns'. Ipl 


v 
- ) 
'Reporter"'zan'o'tO-\t81'- 
l, 


Tym razem spolkahsnw w schronisku d 
rząt piękną, podpalan'ł si06trzyczkf' "11ł.... 
Jest nie tylko ładna i łagodna. ale i bdrdzl.J I olell.d. 
Wlaściciel Saby. pan Adam. musiał ją tu pny 
prov.ad1jc. gdyż w}Jc.l.d......ł na sLałe 7d gralll<',\,_ I\IC' 
zrozumiała tego Sabunia i pewnej nocy. po ot 
worzeniu sobie kldmki Lipą. uciekla du. 'iwujego 
pana. Cóż. musiał ją tu prlyprowadzic po ra7 drugi 
i ze łzami w oc.7.3ch Jt:S.lc"'
 laz porolUlIt:. SliU..I nadal 
czeka i płacze, a m07..e wier7Y. że znaJd71e Się ktos. 
kto ją znowu pukocha i juz me porzuci. 
Z radoscią dr)no.!.imv na.sz}m C7.)'tell11knm. .1:4. .tpd 
o prawdziwy dom dla wiernych Pleskow me po70S- 
tal bez echa. Coraz więcej dobrych ludzi odwlŁ"dza 
schronisko, coraz wl
C"ej ::;ZCZfshwy(.h ZWIŁ"r7ąt od- 
chodzi z mmi do domów. Czyżby rubryka. Smutno 
mi" mogła niedługo zmrcnit: swóJ tytu'-' 


WC
' 

"n,1 011 IIv"lallfln 
pr-Zt>z Mili IŁr- \\. Lansow. 7.1.' pl d .. 
"lony przt'L nlł'go 
" st"k o przf'l'rn1.\ at..l.... 
tlił" konlruh v. Ur7tlb.o:: Skarbov.\.r \', BWI 
skLJ-BIil.łcJ zrC'dllzo1.\ .my zostanlf' 1111.7\\10(", 
nit" po zdk'Jnczen Irw3JąCPJ w h III Ur7.ł. 
rłLle kontroli I\IK JI II ",mnskltl.J i".ml' 
v.)'ma
ac bfdą u,uJ.;.lmpm8 
MJOIsten.l\..u p tul"mowału "", 
pru..pw\ IdLil; od .u (me 'i'() 
\'. elu \.\}'łOno,'nld .Cłndvda1.oVl." n.. 
ska dHcktOH ILb ..ko3rbo'\.\ uh or 
łJ
 n} I . I naczĘ"lm 
,I, skarbi." -łrs na n 
r-".kl..ra J,'" \"t:"J w BII"I_...,(u L..... I 
I' 11.1£1'[1.\ I w kv.le!n Ipl 


* * * 

1 marca w Zc,!l;pole Szkol K...rtdłu.ma 
PldaRoRlcznCJ
o w Blt"lsku Blal(>J udb)'1 :u, 
XJ\. WClJt"",'odzkl TurOlej WIE'dzy o Hczple- 
c7CnslwIe Ruchu Drogo\\Pgo. kttJrego or- 
R3mzalorąml byli Kuratorium OS\t.'18t}. 
I Wychoulania Wyd7lal Pn.....u1CJI I Ru,,-hu 
Umgowełł:o Komend) WOJt"v"Ud7kl('J POliCJI, 
Automobilklub Bt.! Idzkl or-az ZHP. Star 
tuwalo 9 cztuoosobt)wych dru7yn "" ).1011&0- 
nych " chmmacJacl. szkolny,,-h I ","uno 
wych. 
Pu.r-W,!I;Zf> IflI£'j54.£' .11(1.. SP nI" 16 

 81t"1 
..ku Hlalt J w Sklatl71"'. 
.r-cin Such..ta, Ma- 
te-usz I'rancuz. ł ilip ",'rskl I Mil"o!>law 
Sikora. Tpn zespoi brd:1.lc n'prE'zentov,al 
n;ISZl. wojewodziwo w turml':Ju centr-alnym. 
Ndgr-odą 7..a .r.wy(:i
Slwo Jlst stoi pmgpon- 
IitO\\Y urundow.my pr7.t'z ..Apl'n{" II miej 
SC't. zą]ł-ła SP Z PIZlCI "-Owa,alr
 e-SP 
nr J z Br-enn{j u.)o.n y 1ndywldud 7W). 
f 1,.:f
'1 Grzt"l:oJ"'Z Gn'lka. d h
 I KrLt,' 
\'zt.or Ciem,'la'a ('"ibaj 7 SP m ... n ....0 
WI
J. a tr-LLCI DarlU!!iz Sldzlna 7 SI 
J w Rrenn<:'j uSIII...y Kazdy U(.Lt ..tmk 
II JU , r- z\lmal n
n d) r7F \'I. ufundo 
\.\,IIIł- prZL.. hcznycl. spU,,",'.u¥< 
unm 


łbwU 


'" 


{ 


* * * 


Spfllkir p(.. >t łJ1a",uJewplJllł- Z"13 III 
J3ntl'm ka Ij,(LI rlr-m \\oJeWI t1.\o3 b I 
...kleJ(u BI 'Ii' nom. pr-Zt"L II blon m 
I dYI"t"klorom nu tlLlba tłumac"'}>-.Jo3k c..-. 
na Jest l.a 111IC'J3t\'"3 Na r-szle pr-a,.owru, 
,PltcXU. zbiecd If'"br:dne mf. III,nJt., 
-"toUOIJąl trafi L7dt.'go. no3Jn1nl..... F, Ił.. 
IId",..t proAU(.,....h Indluwca I firl 
1II(o:.[,....['J I Y m.a II 
I 1 I ta Ipl 


_. , 


* * * 
W 
I.......... 
'u 
en 
, '.' 
* * * 


* * * 


K ....rmas7 t8nl('''' .....u 

. nr I w Hld. u dm!, 
Ilu 2 mln 71. Plt'r łdz
 
IIfI(' na potrzf"b}' UC.7111 lo' tl 
Io(.IOIzdtorzy Zdml('-zQJ
 ..Ul' 
uuLuC' akt;;Jc na rz, 


n., łJr71 
"zkul.. 
lU"'.. In. 
lIarl 


VVVPRZEDAŻ 


VVI ELKA -łipO\
;] pl nilowe WCJJł-'\.\l\d...f\
a mir ._( I 
I byłe WPHV\oJ Spolem". a ta ....Ie gmmnych społdzJelm oraz pr
"atll}'f h 
kuprow 7ap(J...
 lo.łl'] \'J 
odzlezy l obuwia l('gaL będą ( JO do 80 proc. Na przyklad. nową całk1(
m ładną 
kurtkę ocieplaną od plerws...",,,-h dlll k"'....If"lrHa można będzie kupie zaJedną tr7(" c1 ą 
obowlązują.CE'j jcs7cze do medd\.\ n8 ceny. Nieco brzydsz4 za ]0 procent' 
Handlowcy w ten sposob chcą pozbyc Się zalegających magazyny I sklepowI! 
półkJ 7apasow. zas dla klientów htdzlt.. to od dawna oczekiwana okazja do tanich 
zakupów. Pos('7onowe przecen)' na .lachodzie są 
aw13kiem normiłlnym. Pora. 
by stały się takim i u nas. (tar) 


..... 


Foto: Ewa Kropek 


_ _ _
_ '.:00.:: ,
		

/scan4_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 


TE 


T 


LNE 


Kilku bielskich radnych postanowi/o przyspie-. 
szyć ..w temacie" Państwowego Teatru Polskie- 
go. Chcą, by tę instytucję przeję/o miasto. Jeśli do 
tego doprowadzą, będą pionierami. 


Teatru" pailstv.o\\ydl mamy \\ Pll 
około 60. al... jak dotąd żaden samOl"7ąd mE" 
kwapI .si", do lei} PCZl-Jn10Wama I finano;;;o\\ a- 
nia. I tu(" dziwnego, !>kol"o piemądze na 
teatrv daJĘ" n'ąd. a w kac;3ch mil'i.skich 
brakuje na wiele wydatko\\" absolutme pi,"- 
rv,."sz"'j potrzeby. "rak jE'st J w BiE!l
ku_ Co 
"'".fc tak bielskich rajcó\\ popędziło? Co 
Im przeszkadza mieć teatr panstwowy. 
czyli finao"iOwany P'l"Zf'Z \\arsl'.a\\f. póki 
to ł)o"lku będzie mozU\.\ł"? 
Z.J.cznijm,)" od t. J,.Le ObN"'1i
 b<)\\ i
 
zujące pll.cpi . nll
 p 
dl na pr7f; 
jmO\..anic pal1o;twowych -teatruv. prLf!.Z 
samorządy. n3\\ et gdyby midly 87. za dużo 
pielTirdzy. Muzna jedynie teatr 1.\ziitć 
w zarząd, na zasadzie przyjęcia zadania 
zleconego pnC'z ogran władzy p3in;1 wo- 
wej, czyli UrLąd Wojewódzki. A piemądze 
i tak będą płynąc z W arsza'\ y. 110 cheą 
zrobie \\-Jadze nli skic Bielska, 7ad7iwia- 
jąe nawet urzędnikow z MinL...I.CI"
l.wa kul- 
tury i Sztuki. 
Ale -- czy \\-ładz
 mn'jskie rzelz,y"'..CI£> 
chcą t(>3tl' przejąć? Zarząd Miasta W} raził 
na to niejednom) sInie zgodę pod \\ arun- 
kiem, że koszty utrzymania teatru nie ob- 
ciążą kasy miejskiej. Takie srormułm...mit., 
nie kojarzy się z ramionami rozpostal'l) nu 
W geśdc radosnego powitania" Plzypomi- 
najq postawę obronnąjcŻ3 Skoro już ter.IL 
władze miasta bronią Się przed wydatkanu 
na teatr, co b
d7ie za part lat. gdy byC' 
może - rzeczywiscie tUf"ba będzic tp In 
stytucjf utrzymać z lokalnych fundu } 
(teraz 
ą to y,. ydatki ok. 5 mlliardo" złot) l h 
rocznic). 
JcslimJastonapra\\dę l.hc."I' tl Itr pl"LeJdl", 
to dJaczego pr('zydenl Krzy.,oltof JonlusL 
mowi. że Zarzad Miasta nae ,".llc7".' o h' 
scenę, a lylko zaakCCplO\\a' st"mowlsku 
władz wojewodzkich" to U rząd Wojcwodzkl 
zwrócił si
 do UCLędu Mit'j:>k1t.
go z propll- 
zycją przejęcia PTP" Vler..k tę odrzuca 
.lerz)' KroDhold. za\.\ ladując;\- w UW spra 
wami kullury: to wiceprezydent I1Hasta 
Zbigniew Lera
:z)'k zapl'osił go 2Jmą i WY
 
raził wolę przejęcia tcatru w zarząd. UW 
lvlko przyehyhłsię-do tcgopom}słu. bojest 
on Zcodm 
 kil"'runkif'm lan Inym prU'L 


S III a "a zy,olni{"Jlia I. 1)I"dl
 d'l" inr" 
J\.lal'ii Kn)'pl buh\e[",,>uJe t'al) 
OS" Ifdm. Nasza bohalerka, b('- 
Cląc reoci!'otką zall'uduioną mil. pnł etatu 
w Osrodku Badań Rozwojo\\ )'t."h Kau- 
ezuku i Twor7.)'w\\,in,.'low:yeh,Jco;t n'"- 
nież czlonkiem Rad! Mit"jskiej O
".i('ci- 
mia, co S:1)ra"ia. ie nie można zwolnic 
Jej z prac). bez z.R'ody rad)" Z tego przy- 
wilrju skorzy'Stala już Maria Knypl ja 
ko radna \\ pop..z
dnu
j kadt'J1C'ji, kicd) 
Prez)dium !\Iu'oj
kił'j Rady Narodo\-\f'j 
nie zezwoliło d) ."ekt:jl ODR na id .1:" ol. 
nienit.'. Obecna Rada '\lil"J..ka o
\\. i,,('I- 
mla stanęła pued hm 
all1\'m pnlblt'- 
mem. bo d)'rektjR O';rodha POIlU" iła 
swoją prośbe. 
W m)'śl uSt3V.Y O dl 17.ad ('" I dn 
muszą odmówić zgody, J....l('h plnl.,til.v.q 
rozwiqzania stosunku pral . 7 radn\ ni I 
,,2.dar7.cnia 7.Wią70ne 7 v.ykon"......oinyrr 
mandatt>m". 1
 grudl1ia uh roi .J ul n 
kowi
 Komisji Pra\..or2
dnn<;;...... i PrL#' 
strZf"'gamił Prawa OS\\. i, .lm
kll.'J HM 
tu 
sunkiem głoso\
' 7.1 \1z11.111. L.e taka S)lUa 
cja nie ma mIcjsca w prz.)rpadku Marii 
Knvp!. 'fa opinia zl}ala7.1a potv. ierdzcnic 
na sesJI rad)'. podczas ktorej,'w tajnym 
«łosowanlu, zezwolono OBR owi na z\\, 01- 
nienie radnej z pracy. 17 radnych b
..I('I za 
podj
cicm takiej dccY7.ji. 13 pl"LeU\\. 
Ale to nie koniec kont1lklU. O j _ go 
temperaturze śWlad(,7ą napic;;y na mura...h 
i jezdni D7.\\onią tel
f 1.)" 2. pOI!To7kmnI 
do Marii Knvpl. Przr'\odniC73l.) l5olK!a 
rności" z OBR-u opu n l\, obiad ji. 
bo nie 2.ape\\-niono mu .n<.hron) pr7ed 
7wolf'lmikallH z\'oalnianej radne.. 
Z apcv. nc c..łła sprawa r07cs7łdby:: 
 
po kościach, gdyby nie fakt, że 
Maria Kn)"pl jest znaną działaczką 
e o ogiczną, 2ałożyclelka StowaT7)s7I"nia 
..Zielony Oświęcim.'. OBR znajduje :Sl
 na 
terenie. Zakładów Chemiczn,ych "O_."'1ę. 
dm" l rniejsc\J. które ekologowie :szezc >1- 
nie sobie upatrzyli. Stąd - zdaniem zam- 
tercsowanej - chęć pozbJ.'cia się jej z miej 
SCR I gdzie dominuje lobby przemysłowe. 
Maria Knypl neguje również molywy eko- 
nomiczne jako przyczynę zwolnienia. Po. 
Blada kopię zamówienia imiennego na 
opracowanie dla wrocł3łYski£'go ,.Pohfar- 


Mmt:;;lel" \\fIKullul\ I
Ltukl Mtl\\łlotym 
niedawno,", Bił-. ku \li(halJaglt"lIo, v.i<.-e- 
ministcr w tYm IC'.....rl..ic Bud7xtU central 4 
nCJ{O mc o;;tac JUL na pełne finansowan.iC' 
WS2) stkich tcatro\\ \\, krąju, a danie każ... 
demu t} Iko CZfSCI ml!7b{'dnych funduszy 
niczegl) nie załdt \.. I Potr Lcbne są nov. t: 
rozwia7.ania" 
Jcrzy Kronhold stav.ia sprdwę je
 ue 
bardziej dosadnit. utopia "itahnowska, 
w mysi klurf'j każ(h.. \\ ił' ,!'ozy osrodek powi. 
nien mice msł\.'tUl 1C'8lralną.lE'gła w gru- 
zach. Tylko samor
ad ma okre::;lac.: potrLc- 
by środowl<;kd. 
Innp wiescI z l...adO\\cj r'entrali ma Jan 
Nowara.prze\\.ud-nl 
 ;:')eklJIPrd( ,\\nl 
kó", Inst
 tucjl Art). st} C'7n} C'h Kom iSJI Kra- 
JowPj NSZZ, SuhdarnlJ:.... lO" .Jt'go zdallit'm 
gv..ard.ntt."lTI dublcgu h'atru Jpo;.t stdl} Zl pol 
prowadzon} przt'7 drl
 
tt' I utrn mv\\an} 
z budżl,tu centrdlOl'gu WladLl' blclskie 
wyjątkiem. bo .:h('"I dobru"olni
 odł-J 

pod opiekUlI
z, ch kr
.}'ckl pdllst 
".'ii_ No 
\\.} modpl l"unkcJ0tlOy,am3 mst}łu("JI arhs 
tvczn" <.h Jest dop1('ro przed nami, bo\\, l""nI 
projekt ustawy <:l'jmo\'..I'j opraen\\an} 
przez b min
Ler ('vwinska 7lWlał coiłkO\'o1 
CIC odrzuC'on\ ,.buhdd-rno:). j('sl za ut 
rz} maniCOl mC'Ct.:llołtu pań..l \\ a. ho nie mUł: 
na L dma nR dZlc.n poddac kultury mc(_hani 
zmorn r\'nkfJ\,,\m Bu\licty v.ujcwodl'kle 
dysponują Sl"odkd.n1I. ktf'lrc' ..a zastr7c 70n(' 
dla 
f(!n kultur Bu'ln'h ....amorz.J.d.O\H. 
taklC'h gy, dram 111,' d.aJ
 Pr7C'nf)
.l:l'nlt-' 
inst\ lUl..ji al 1)'''1 \ \ znl'l "pl'd 0pl('ki WOjIO'WII- 
dy \\, 
c Ut;:. antorz,u1u nlł'SIC witr'c 1\.£\ ku 
7agc.)Zrmd jcj cg.l.\ Mt.m"Ji, bąd:i. zakłada l," 
komcl"cjalił:acjf,.'" 
ObdWY przed uddd\\ aniem ll'atrm.. \\ rę 
L'C' san1OrLddo\\ \\ \ral'.J.1 t.lkze wlclokrntnil 
prezt.::.-7ASP-1I Audnt"J I..apil'ki. Pruj('kl 
bi
l..ki jcdnak Z8ł:!.prubplcs.lpnic dc' YZJI I sL
bkic" godzącc inte 
r
gy \"8z)stk
1 h stron załat\\, lenie spraw}. 
Prosic, nic znaJae SLlLll{ldll\'.' problemu, 
łatwo Pogod:7ic trudnlcj. Niepokojące 
jcst to, ze ,iłaetze mil ""kil' pOl'ywC\ją :->I{' na 
przej
 ,'i(' wazn....' mo;t\.luclI kulturalnl.j" ni" 
m" .fJn Lllv.,tnf'
n n",""cgo modt"llIJ'J 


bu Md lel/
 Id Iin-.1 nUll-:lab) I"AlloLIL 
ogoł
m 25 mln 1'1. , ł-"z('go 8 pllkr)-łob} 
opłaceme Jej cdlorul.l:llcJ{o poł etatu a 17 
uz}skałb;y n.1 11"\ <;.w ORR Nil....l..h Ol" 
ginalu pisma 1m. nld W dokumcntach 0." 
rodka (znikw;ln ('7\ \\lo"alc go nIl! było J" 
ManaKn}pl pr.ll'b,,\\.a na rencie lI'a
o- 
V. ej, wynikll'j 7 <.hl)J"lIb
 7av.odowej WI k 
('n1.f'r} talr'J\ OSl"'gm'> .la tr7'- lata, \A, ięt.. 


fl1l,}..dU[H'\'o.1niJ
 dU.!JloSi'Jwantgo bardziej 
do wymogów lokalnych. Mó",1 olę tylko 
ogólm"2', zt' tęatr nic 
dzic 1ikwidQwany
 
rry 7"am JUany w scen(! rewiową lub fil1ę 
Blch-h;('go CE'ntrUJ1l Kultury. Stały zesp6l 
aktorski ma b)'c utrz)'many. a repertuar 
W.tbOgdC'ą gOŚdJ11lC wystt'Py Ju\,jlcpsz)'ch 
SCE;,n kra.Ju\'vyeh. Stały zespół będzie musiał 
od .\.il.j)l 
\lrt' kontakty z terenem, A pic. 
:niądL. ni:1 ulr.l}manie teatru tei.sie, w razie 
VntJ 1'( I ,V. Ul de znajdą. 

rZł-- 
R) t.akpo....vicszn£'f{oiuit>precy- 
:Z_'oJne
u d lałan.d argumentująl !e trzeba 
PO('7t c ai S( m uch\\ a1i nową usta,",
 
o Insi \ tucjdch artystyczn) chi aż zDowC]izo. _ 
wan£' 7..nstan.a 711  jest chaotyczna
 ma- 
ło ,IM\\' n lcdl'" dell.artt'. I to (C7.ęŚ 
..... .. wm gmachu miejskiego 
ł-dl . I fili. o taki teatr chodzi? 


ZDZISŁAW NIEMIEC 


Ił-'.J /.dł",,::i (odl)oy,.iedlllk 
Rdd
 PI ("I! 1(,'"PJht
icrc.1z1ł:że poprze 
dm d
n'kll)r 7atrudml radną na jej pro 
sbe, a OBR Jlo t uh{'('nic na \\'łasnym roz- 
ral"hunk
, ; b'- pr7p.lrv.aĆ'. musi zlIkwido- 
\\al. ( ł
lat( ,,-o Sląd też Rada oraz 
7\'" lą.lk I/"
!.\ .-orlllV..t.' podjęly deCJ.'* o zwo
 
In....mach I u u 
tdl}"cł-ł źródłach docho. 
dm\. J h \A, PI I In\ m \\ ymiar7
 


JAK ZWOLNIC RADNĄ. CZYLI 


Sprawa Marii Knyp. 


U\\dhł ł-Illł- łJudhhi.luch\\'c.1leRad 7ah, 
g
 ORR le 7\\ Ihu n \... .kl. int. 
gdy/" nil. ma ...,,,,Ił-"go 7rlldla UlrZ)IndnI.1 
Jako fakt\-' la pr7\-<.z' ).iO.lbd\\ III oi 
pra() pt Idjł. ch" ...",ct ..;z,'niCi u.... ...Ih:Or'7V 
ekulogiczn)('1 \\ u \1 nIT1IU Z\'ołd n.zol 
w z\\, lązku z pll".-"..tami rI.-,t, C.l.ąC) m pl II 
jcktów budo\\. v. hm ten'me rdfinł-rll_ 
Rada MicJ .a dopu .I1i1. su' kilku uch) 
bień" Nie zaVTt.I 'onn .olInłt.I\.sl)\\aneoj n.. 
żadnC' po:: 'dzenit' K0h1L"J1 Praworzddno- 
sci i Pl'zestrzcganin Praw.1, natonllast 
W ('za<;ie sc i odeZ\ ta O Wl' kt Ickar 
ostanie 7droW
d" a nit" \ł...pomnldllu o Pl'( 
tc' ie samorządu nu kalll"O\\' Jl'dnł- o 
Z oSlf'dli .... obrom' rddnt:j. Md.na Kn) pl 
pragme dOl"zŁ'kac f'rn('r) tur) "' ORR. bo 
uwaza, ze l)'lko tal ma mn7hu 
." kuntd- 
ktu z fachov I htf'raturd \.hCIIIILI"III. Dn- 
dajmy. ?E' pni I"L a Ud..-Il' I j('j (pr " lU' 
chów ekuJc 7n
c..łI) koił.. PPS \\ 
cimiu. 
r :-.pr "HI liPid 
wa i Pla\\o ':..Id d"l kił- 
OBR dOl. Marłan .!ó,tanak "'h"iler- 
Tri że Mana Kmpl nI\" PIQ\\,.\l!/"1 ad- 
nJ hpraeprz iparz..łjc.1\.,,-<.hkor7. ieko- 
nomi zn)ch ( ;r"rlkllWI. Pl7ewodmcz 
"Sohdarno:::.<:i' '" OBR Jan Zawarus 
wskazywał na konlel " L'" olnit: ta pnł- 
etatowcov.., lA" t}m Mani Kn) pl olC \\.7.g1 1 
dow ekonomic7ł1\ ch T( IItlą opin \\,.. 
raża Slanisla\ł. \\ anat. I'l dn ... 
z\\ia....ku 7Li\\lIdo\..' h" Jt'."z," \\ojC'ik 1'_ 


__z.... " I hn'-p1 zv.oll1iollojuŻ 
18 ) lIo.Iukł ....l..--oW (wg naszcJ 
unl PIIII 1"\ l.ul o nl(' dOI"ownUJą 
\.1' 
II "Ctlihh.1cji i wiedzy). 
 
1--'11'1 U palli .Mdril wykazt.iją, ze 
IIIIU lu IWll jl'j mandatu radnego. 
MoJ'ł- 'Jbf.dl'rf' się v.ypowiodai., 
lak7.. v. ,. "h I>koI0giczn)'ch. A nawet, 
n .\1 Irtnbh\..ie. teraz bedzic 
J:'r<...nlc J a o1
""p(lnującdodatkowymy,.o4 
In\ n C7, m M:tl'tl hn)pł n1e dzieje się 
tez kl7y\\da finom.owa. bo prócz rent}" 
i doh l hC7 l\ ego poł etatu dorabiała 
i'<;;7' .... \\, marl' :iłYt.ie utiezpieczen1o- 
\I Wł- M pracuje nadal i to na 
kil ., ku\\łdŚmcwODR. 


" " " 


IJ 
tCiI J.. 
d 
- 


k, J Rd.dy Ił i zo:: 
nd u. t I" bl(" nad7..oru occni
 zgo- 
Sprav.a może też trafiL 

 b) Rada Miejska osta- 
I. Jor to wówczas nad- 
lłul 'r putalja ,",iększoś<.i 
1\\)c ł;:'stwoRadypraktycz- 
_ nia. bo nie eliminuje 
:a publicznego I dzia1aI- 
.ogicznych. Wygląda 
już obecnie konflikt 
lUt C dla O
więcimia 


JACEK DYRLAGA 


HANDLOW( "I 
ZA OLZĘ!!! 


Obfitosc towarow na naszym rynku 
sprawia. że polscy producenci I hand... 
'owcy szukaJ'" nowych możliwosci 
zbytu. także za granicą" Jako jeden 
z potencjalnych odbiorców naszych 
nadwyżek jawi się Czecho-Slowacja. 
w którei reforma rynkowa nie iest za- 
awansowana tak daleko, jak u nas. 
Z myślą o ewentualnych eksponerach 
zapytaliśmy kompetentnego prz_edsta- 
wicIela strony czecho-slowackiej 
o warunki. jakie trzeba spfIlnić. prze. 
wożąc przez granicę - w klen.tnku 
południowym towar w I'osciach ha- 
ndlowych. 


},1.llo" CI'. Pupek, kiun\\J1 .. lJU'-J7Id'U 
Celnego w Czc...kim Cics?ynic pOlnformo- 
wal n..ł"). ze po pll
r\\"Ll', należ
 \'-)okazać 
się na gl'aniey za" art]'m w('zesfi.ej kon. 
tl'aktem handlow)"m z odbiOl t'ą towaru 
w ('7.cC'hu-Sło\\ ac ji 


Po drugi£'. dubrz{ Jt 
( mił:" fuiU,,"OI)ie 
dokum('ntu nj....""t."a(')jW1f'I"O udblOrI'Y 
czecho-"'ilowackit"go: dla 
łul'b ccl'lych 
jest to dowod, 7-'- odbiorca 7.apłdci cło 
1 podatki; dokum€nl. tcn płJ\\' mit. n 7awic. 
rac "v)szlzegolnlt'nie. jakimi th\\arami 
odbiorca możl' handlowa c" Po ll/"ł-CIC. 
trzcbd dvsponowai' fakturami pn("\lw04 
żon,.ch IOWdrow. W
"sz('ze
olnułjącym. 
j('h \lwartO"i('" Pl) I 7Wdttf', ladlloc'k po",-" 
nipn był- zaplombo"'an
 pl Zł.Z pol..klt'h 
celnikó", . 


WOZll" mUZIla \\:i7\'Slko 7. \\\-ł<1tkrclU 
spil)tusu Jt
sli ptLeW07nik nlC
 ht'dl"i,' 
dyspollm,\.11 komplt:lnq d('tkuIIII'llldf H, 
mo7.(" zostac pr.ll
pus/"l.lOI1\ pl"7C7 gr:tnk-: 
pod \\arunkic=m. 7.c wpłaci kd.ut"j\' stano. 
wiącą około 40 proc. wartoso lo","aru. 
Kaucja ta zostaje zwró,'ol1..ł lylko pod 
warunkiem udokumentowania. .ze towar 
w dckla[()\\ anej ilosci rZeC7)'\-\ Iscie zu
ti:jl 
dostarcl'fJll} lIo v.skazan<.'gu O\lblul' \'. 


- 


Jd.k \\-Idćl:l". ur7\,tloW\' doJ..Uf l.nt .łdRr)- 
wa WCią7 u nc.1s7ych l){,ludm \lo ta !I- 
dó\\, du/"ą rol{' Pr7} pomlU.Tmy t..z 7C nso- 
by fizYc..l:ne uda"'ąl ił.' 00 C" 'l'ho Slowa- 
cjl magij d,} ł..onnł mBrCd ",VIUlł-"UIC 2 ty- 
Siące kurnI) .l" lUedawł10 \\ pro"" 3l17nno 
nov..e podatki lid towal'
' imporb'want' ze 
kurs korony do dolcna w\nO 28 l ze 
obo" ial'ują. \I. cia.l handlo\\' 1 lurllh. dl.!. 
puc O -ł 
kicj . Rad7lm) . pospi,-
		

/scan5_0001.djvu

			KRONiKA BESKIDZKA. 5 


CHCĄ Byt SAMOJEZDNI 


'ROZMNAŻANIE PRZEZ PODZIAł? 
t 


Z obu stron padają dramatyczne argument y_ .Jedni mówią, że to tak jak 
Związek Radziecki i Litwa: prędzej czy później niepodległość musi być 
zwrócona tym, którzy się jej domagają. Drudzy z lotu ptaka patrzą na 
szachownicę połskich pól i ostrzegają: chyba nie o to chodzi, by przemysł 
stał się równie mało efektywny, jak nadmiernie rozdrobnione rolnictwo. 


Za tymi poglądami pracowni- 
ków Przedsi(."bim"stwa Doświad- 
czalno-Produkcyjnego Dżwi- 
gów Samochodowych ..Bumar 
-Bcdes" w RiC'lsku-BiałeJ kryje 
.Ię chfc b.-ontcnia wlasnej skó. 
ry Jedm widzą dla siebie szansę 
ratunku \lo' wyodr
bmeniu Ste 
£ zagrozollcJ upadkiem firmy. 
drudzy ndlomiast są. przekona- 
ni. ze szanse przetrwania będą 
dużo wifk "le, R'dy t.ala załoga 
podejmie zgounw trudne wy. 
zwame. 
ł Zacz
ło Się - dosc mewmnie 
- dwa lata temu, od utworzenia 
w przedsl\,biorstwic samodzIel. 
nejjednostki orgamzacyjnej,Za- 
kładu Inno\\.8cYJnego. Zakład 
ten. formalnie wciąz zależny od 
firmy macierzystej, był jednak 
na "własnym garn1.Jszku": miał 
swego głowncgo ksi
gowego. 
samod..!ielnie sporządzał bilans 
ekonomiczny. płacił dzicrżaw
 
gruntu. ('nergię elektryczną itp. 
Fizycznie też był wyodrębniony. 
od firmy dzielila go ulica. 
W ubiegłym roku Izba Skar- 
bowa zakwestionowała jednak 
taki stan r7eczy twierdząc, że 
niedopuszudlne jest. by Jedno 
przcdsi\,biorstwo sporządzało 
dwa bilanse. Trzeba więc było 
pr7ckopywać od nowa sprawo- 
zdania flnanso
e. a przy oka. 
7JI rozpętała sit;' burza. Pra- 
cownicy Zc..tkladu InnowaCYJne. . 
go, przyzW) c7.ajenijuż do nieza- 
leżnoścI. me chcieli Się pogodzić 
zdecyzjiJ d} rektora Jana Nasa.- 
skit"go. dot}Tz3<-ą rl'Organi1acji 
przedsl
l)Jorslwa. w tym - lik- 
widacji Zł jako ..amodzielnej je_ 
dnostki. Skierowali więc do mi- 
nistra przemysłu wniosek o usa- 
modziclmE'nie sił;' Jako nowa nr- 
ma. o na7Wle "In no _ Bedes n . 
Teraz wszy y czekają na dccy- 

ę minister t\\.. 
Dyrek r Sasal,ki prz}szcdl 
do firm} u. poł..\\ I
 ubiegłeg9 
roku po '" ranlU konkLorsu na 


stanowi
ko '('(a D7iś mówi, że 
zastrzeżema 7.głos7one przez Iz- 
bę Skarbową dupomogly tylko 
w uporządkowanau wewnętrz- 
nej organizacJI przedslębLor- 
stwa. Solmodzlelnosc finansowa 
Zł . twierdzI . oka7ała się iluzo- 
ryczna: zaklad ten funkcjono. 
wał t)'lko dL.i\-kl g.....arancjom 
udzielanym prze? cdłe przedsie- 
biorstwo. 
- Nie bUly doprarou'one za-- 
sady u zOJł.lIl1ly('h rozhczeń. .. 
mOWI dyrektor.. 7ubotL!iqzonia 
finansou"Ł' Zlu' <'losunku do nas 
mogły być n.ahzou'QłIC bez żad. 
nych rygorow. Z(I tfkszone kosz- 
ty obclążaly pr CdSlębioTstwo, 
a me zaklad Stu'orzało to nie- 
be2pieczna duz.Ję, że sam za- 
kład funkc. 'fUt)e wspaniale. 
Slowem. mogh brać ale nie ob- 
chodziło lLh oddu u'anie. 
Dyrektor Jc..:t pl7.eciwny po. 
działo\\:i ..B<-'dt:'su" z trzech za- 
sadniczych powodowo Po pierw.. 
sze. przedsiębiorstwo nie ma in- 
teresu \\ pozbywaniu się jednej 
trzeciej swego majątku. w tym 
"prawej ręki" w postaci praco- 
wni konstrukcyjnej Po drugie. 
..nikt o zdrowych .lmysłach nie 
będzie sobie budował konku- 
rencji za mied7.ą" (prolil produk- 
cJi ..Inno-Bcd('su" miałby być 
podobn)'). Po trzecie. dysponu- 
jąccałym rnajatkiem,łatwiej be- 
dzie urozmaicIć of«=:rtę .produk- 
cyjną przedsiębiorstwa. a tym 
samym uczyni..-' je bardziej od- 
porn)'m na kryl'} sowe warunkI. 
A w ogole, S} tuacja ekonomi- 
czna firm}- wcale me jest taka 
zła. jak to widzą mektórzy. To 
prawda. że sporym obciążeniem 
S4 długi z t}lutu hura op- 
tyrnist}c7n)'ch zamowień ma- 
teriałow w rol( u J !J89 (podczas 
gdy zamo\\ if'nl3 na dżwigi 
zmmejs-.ły;:, o poIO'l...ę). Ale 
ma fakt. ze oce-. 
na prz"-....'" . d przez bank 
od ( 
o prz.y
nanie 


* * . . . . . * * * * * * * * * . . * * * * 
* * 
* SERDECZNE ŻYCZENIA * 
* * 
* RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH * 
* * 
* WSZYSTKIM KLIENTOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM * 
* * 
* sklada * 
* * 
* m l Poli.h Amer;c.n Joint-Venturo * 
* * 
* * 
* 
 ran Bielsko-Bia'a. ul Komorow,ck.72 * 
:: tol. 21:1-47; 237-81 
* c... 1.1.. f.. 227 -47; tlx 35295 * 
* * 
* R6wnoczesnie zapraszamy do naszego Biura * 
* * 
* Handlowego w siedzibie firmy * 
* przy ul. Komorowickiej 72 * 
* lub be:r.połrednio do Hunowni * 
* w ....worzu klBie1aka-81alej * 
* tel. 72-834, to
ex 35389 * 
* * 
* * 
* OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: * 
* * 
* * 
* . pomarańcze sycylijskie * 
* . holenderskie napoje gazowane * 
* * 
* w puszkach * 
* . duży wybór artykułów cukierniczyc,," * 
* * 
* i słodyczy . 
. . artykuły spożywcze w szerokim . 
. . 
* asortymencie . 
* . bezglutenowe odżywki dla dzieci . 
. . 
* firmy GERBER . 
* . 
* . 
* OOGIJI . 
* . 
* . 
* * . * * . * . * * * . * * * * * . * * . . 


kred\ tu ..,adla pOI'} lyw- 
nie. TlI r31.: mtensy\\ nie 
praco\\ ac I uatrakcyjnie_ 
niem c h I imO\\dC dzia- 
lalno__, 
Ufł-JIO\\q". pozwalaj,- 
cą na . . ::-otl "ką... 


Dvreklora p0J.-.era ",iękO;:7.a 
częsć 7.Błogi .B Jcsu", a takze 
rada praco\\' mr7a Pm.zątkowo 
rada zgodziła .!SIę na podzial 
przcdsJt;'biorst' a. ale postawila 
jego zY..olenmkom kilka twar- 
dych warunko\\. Jednym z nich 
bylo proporcjonalne podzieJe- 
nIC długo", firmy macierzystej 
Tego wdrunku a takzc dwoch 
InlQo'ch ..Inno B£'des . nie przy- 
j.'. spra\\a trafiła 
lęC do War- 
szawy. 
- TrllcfrlO SIt> dziu'ić zu'olen- 
nikom podzialu. skoro przed- 
srawia SIt; rl swit'llanq u'izJf 
prz1/szłoś('i - mowi przcwod- 
nic7.ący rach "tarek Kom('dera. 
Zarząd. Soha:łarnosu". po za- 
sLt'gnięCIU OpinII 7.Błogi. uznał za 
sprawę naj" dzn jszą dobro ca- 
łej załogi. 
- Nie J1I09ho;:mll pogodzić .!t.t 
Z wra..lq biura konsrrukąl1nego, 
bo oznaczałoby to oslabienie' 
przed3'ięblOrstu."a twierdzi 
przewodnic7:1ł. \ .l.\"ld7.ku Eu«e- 
nlu9z Kułaszka. A \\ epr7ewo- 
dmczący Z" Idzku Za\\odowego 
Inżynien,\\ I T L( hmkow St8nis
 
law Wojako",
kl Z\\rBca uwa- 
gł:. że to \\ ICI me konflikt na tle 
podziału 'ih\ nf:ł. I oJ'''- ..-.menle 


w ro7V.OjU firmy. Jcd) me prze
 
wOdnicząC)" zaklactnwE'J komor_ 
ki Związku Zawodowc
"O Meta- 
lowcow. Stanislaw Carboł. sta- 
ra się zrozumlcc z\\'olcnnikow 
podziału: 
- Prywatni£' tri jest£'m prze- 
ciwko pozbyu'Qłnu się cennych 
ludzi z bIUra konstrukcyjnego 
- móy.1 - Ale nasz związek 
stanąl na stanowisku. Że' skoro 
chcą się tl'ydz1(
li('. trzeba im to 
umozlm ic_ 
P070stahJcdnak oponują zde- 
eydo\\ ame> _ Z
 .-acąrą uwagę. że 
..Inno-Rcdes.' me miałby nawet  
,. 
 


, 

,-  


_O , 


.......
: - 


cownikuu' TOZu'IQZunf'Q'o 7.akla- 
du lnIlOWaCłi}fI,
Qo NIc ehcą' 
ucz£'stniczyc tl' bonk:ru£"UI'ie. ja. 
też nie chcę bll(. bankrutem na 
koniec SW("J kaTłcTJI _ 
Samodzielności łi7m;li przez '. 
pomyłkę. Poprzedma dyrck<.ja 
..Bedesu" chdała zao::>7.czędzlc 
na fundus7u płac i innych kosz- 
tach. pozbyła si(.' wl(.'cblUra kon
 
struk<.yjnc
o. NicszczęsciC" tył- 
ko w tym. że pozbyła się - nie 
do konca. Alł-' zwolennicy po. 


dZiału pr7{ I\.t)u,r \\ 13 ą prze- 
konam. ?.<' lo własmc Im miniS- 
terstwo prl') 'na racJę. Argu- 
ment o knnkul"L'ncji za miedzą 
uznają wręu za sprzeczny z du- 
chem dZi.-;iejszego czasu. Per- 
spektywy '" zrostu płac i rozwo- 
ju firmy stwarza tyłko szybka 
prywatyzacja. Małe. operylyw. 
net nie obd4żone dlugIem jed- 
nostki mają dużo większe szan. 
se. niż nieruchawe kolosy. 
Właśnie. ale co z długiem? Do. 
cent Sosna mowi. żc gdy 21 mar
 
ca 1989 r. otrzymal v. Pll; do rejes- 
tru jednostek mnowacyjnych. 
zaklad nic był obdążony dluga. 
mi. Gospodarując samodzielnie. 
mial lepsze efekty niz jednostk. 
macierzysta. ..
ic nam aa dar- 
mo nie dano" podsumov. uje. 
Chcą 1
..ifC bYł: prawdziwym 
dzwl«iem samoj..zdnym: pora- 
szat- Sl
 o wlasn)'ch siłacb ł bea 
trudu radzlc sobie z C'I
żaraml 
reformy. Tyle.:i:edzwtcłem do- 
skonalsz)'m niz t
 "ytwarzane 
obecnie prz('7. ..B
des": lam 
droga od "pom)i"ilu do pnemy.. 
...Iu" trwa wdąi pl"Z).najmnieJ 
trzy lata. o \\'ielt' za dłu«o... 


ANDR2EJ OTCZYK 


, . 
STARE KŁOPOTY NOWEJ WŁADZY 


Rys. Mlroslaw Galczak 


warunko"," do prowad7.<'nia sa- 
modzielnej dZI3'alnosci gospo. 
darc7.<'j, bm..'iL.m nie dysponuje 
odpowicdmm 7.aplł.'("zem, a poza 
tym teren. na ktorym Się znaj. 
duje. obo"," Id7Ują zakazy wyda- 
ne przez słuL.by ochrony środo
 
wiska. np. zaks7 prac spawal. 
niczych I prov. adzenia prob zu- 
rawi 
Docent dr mz Ed"'ard Sosna. 
dyrektor .Inno-llcd- 

my, ki e I ... Ilu Im 
)IoCZIi"'in . '" 1"1 
- N. pr;u'klad.. 
-- Pn) k:dduw m .ma pc,dilwa
 
wiele. WynuC'nI':" ",,0ze tylko to, co 
dl. mlaS1.a naJwilzn
 ze. ocJ:)'szcza. 
Ima śclekow. komunikaCJa. budow.. 
nłclwo. ciepłownictwo. Rozpoczęto 
roblCnie pon':ądkow w mieście pod
 
C:Za:I kadenCJI popnednich ....ładz. 
. rn,. mUSimy J
 Jak najszybC'lł!'j 1"1_ 
konczyc no kone. roku poWlOM!'D 


ruszyć pierwszy blooxyblok oczysz. 
czalm. FIhLlhzo
ana jest umOWI 
o pr7}'o;;tapICnlLI do spolki. któn po. 
m021aby finansować budoWf. W JeJ 
ak.ad weszlyby żyW1e-ckie zakJad)' 
pracy
 1.e co najbardziej trUJII łrodo- 
wlsko. Potem czcrpałyby korzyłd 
.z eksploa1.acji oczyszczalm Mam na- 
dzteJę'. :ił!' podpisanie UITIOW)' la Jut 
ł,,'lko k
.estl. dm. . 
Szybko musimy tez 
nieł.!nI
 
tranzylowy z centrum miast.. zwł.... 
ACza J: ul. KOŚCIuszkI.. któril -ł.-Je ait 
nieprze-Jezdna A co będzie jak rusq 
przejscla gnlnlczne w Korblelawie 
I Zw.rdomu'l' W planachJł!'S1 urucho- 
mienie w tym ..oku objazdu, któt,. 
ruch w stronę Z"'ardonlll kierowałb)' 
z pomimecu_m tioczneeo obernie 
skrzyzowama przy wJcżdJ:le z Biel- 
ska do Z) \I, C:I: Jak najszybciej musI. 
my tez prZel1l( z cneao miejsca 
lalgoWI",kn RI' rł_. ólJenad'-\leczC'. 
SCI ul I I "J, (,"0 Sl.""aru po. 
IL a rudlu A me 
r)Z pl \lo ł Iv dzicfllar. 
10wy =0"1110/' o.. 'tc lu po, 
. do pll. 
110.' --"ku LikwlduJil'my 
maił ," I re Ino- 

a lila s,-"n:l;ownle 
UWZ k:'J'3J=lC'e Sir po. 
tn
t. ł leplo. W .)'m roku 
prZl kor n)' w v'>ledlu 
Pod edlu MIodych. luó- 
r)'ch 'IL)lUajł "1,-"plo 
z kollowr.. II"JU.....o\ł'J 
- Problemo'-\ pr7.}'spĆ1lr.r.a też komu- 
nikacja mi('j
ka ""a r871C zajmLUą(.'e 
si, przewozami przedslł:bioC'S1.WO 
jest ",,'a,;nosf'lł! komunain" w prq.. 
szloscl bv
 moze utworzona ztultanie 
.połka Tak czy owak.jedn.k w kosz. 
hetl dZł..łalnoSa z.ywn
c:
.&o MPK. 


poWIOn,y partycypować a
cienne 
I'TI'IIny. bowLem czerwone- autobuQ' 
, k.ursuj, I'Owniei ł tam 
- Wymienił paD n('tt IInętłnl- 
...... Czy petenrl q ddelU temll 
obllul'lWlni sprawalej? 
Zawsze uwal.3.lem. ile w 1dmi:rD- 
Itra
ja mus
 pr.('Vw.
 tIIchowC7. 
l .. tym kierunku poszł,. zmu.n;r. 
Adrnmalrac;ia została Dołc:Jow. 
c
C'Zona. .I
 za 1.0 Z)'akala nil 
kompe-teu['JL. Nie chod&lłoIWOCIY. 
kto. lecz e W)młanę- kadry na tIIc
 

. NI. da S1
 leIo z:resz'lI ułatwił 
jedllOra:mwo To proca. który ..,...... 
- CEy.. zm..I'.nl.
łł ...... _ 
-ł-I')''' IfiII drulu I.rą'a. sir ...... 
., 
- Jnnjel1. opór. to rarftj IMterl 
nit poRCzegolnych osób. czy crup. 
ZmIan lite mnJ:na. Jak spodzif!'.... S1ł 

:z.rjc n1le'izkaricow. pr:leprowadZJł 
jui. od zara:r: A wielu myśli. tf!' jalll 
mam,. nasze, sohdarnoiciowe wl. 
dJ:e. 1.0 zmiany na Jepsze powlnn:r 
byc od dZls. Tymczl cm budowa 
mle5zkan. droi:!'. po ::1:\\ me na wła- 
łCiwym r...... I 'J nuf' 
kleJ m. 
fF3struklur,)" tU z L3 nd ra1.3. S
. 
dzr. ze pr}"' 11}'1 a c SI..l mienia 
je.t do tCGo celu dubrym kroku'm. 
ale lO tylko p. ZC'" L po2'\'o Icn etap N
e 
dążymy do od\\ol}
anla ludzi :le 
slanowlsk Iy ko dlalli"go. ze zaJmo- 
wali 
 od kdk'!l lal Staramy się. by 
decydowalo tu kryterium racho....og
 
d Jeab dOl)"cI1C7.iI
owy klerowruk 
przepada Vi konkursie. to znaczy. z.e 
nie PO\\ Imen LClo stanowiska zaj
 
mowac. J:e 54 od PI<-go lepsi NowycIa 
.zrró"" ma ju... Cl3 prz}'}(lad browar. 
fabryki sprzętu szpltalnrga, ..P. 
nar". mmeuI'R. rzęsi: placUwe_ 
oświ"'lowyeh, (}srodt'k kultW)'. QŚroto 
dek &portu i n!kreiU..JL 
ROlfn8wiaf 
BAZYL TARANTA
		

/scan6_0001.djvu

			6 . KRONIKA BESKID7KA 


E! 


t 
, 


JLE 


. 


" 


'.  :

. 
-
 
........ 


I ' 


... 
- 


( o
 


.... tIf".. 
. 
'- 


'" 
" 
) -, 

l 
; 
-1!'! 
'", 
,. 
....- 
.. 
fi 
",. 
" . 
, '. 

,

 

 j1ł, 
Ky 


« 


.
 


... 


.- 


. 


....... 


/.,. 


, , 


.. 
l..OJ
 


'lo, 


." 


-, 


- 
...... 


<'" 


- 


, 


- 


. bto mistrzowski zespół sia
l \\ J:t'''po14!'. 
( lam :Sl
 :,;wJ.ctnie. Pomogłam \\ zna'....III
 \I. I\"kszym 
stopniu niz \".. 
oprzednich lalOiLh 7doby." t} tul naszej 
druz
nl(', toteż mam znacznie WU;<'"'ł"'J. 1117 w tJuprLednich 
latach sat)'sfakcjl. 'lak dobn.
o s£'zonu nit:' nuałam od 
-:7.l
U mO.1ł-go wJ.'Jazdu ze Świdnit:... w Iq82 roku (via MI('lee: 
_ pr
:yp. red"). Czy CZUJę się CWI37d..f? Alt>.. brOi'!. Ro.tel 
CI
7'(' SIe-, ie miałam dobrą forml;' pr7eZ Lalv <;
I'on, że 
dobrze współpracowało ml Się 7. kolci'.ankami B)o Id \I. spa. 
mald almosfera. stworzona pr7.(07 znóskomilf'go trc::n('Tą 
I (71m.\"Ilo"ka W jednej osobie, c7yli PIUIra K('łp("cki{>
o_ Ten 
t) 1111 7dob...ł)
Il1). me tyłko diod na
" alt> lak...... dla nif'
o. 
Jako kapitan me mialam żadn
ch prubłt"mow, am z 7.a- 
v.odniclk.tmi. ani z Lrenerem l1\ 11°1 d71dIdl.7o.łml. Konnlk- 
t..... 7.dauah. ...,,; niezy"ykle uadko milu' ił\.\.d r;l"\ pn.Cl:. 
1.",,1) !;( Uli .l).c7)"łub)ffi sohle.lIh) t.łk ł..łu ld
 "e... 


1S(;RllH. K \1 TF.
IE

 (23 lala o tK
 rm "-7.ro,(u1: . 
PU\It"dldłdl1l do Bieh.k.a po tn, 1:1\ nłC\h\.I (vbll.1.\> byt ! 
pOI lawo\.\. y ceł I b)"lam pev.na. 7C 
o .rl1ul)
 d..icm.. choć 

}
tem r()z
r}\\oek mc jest u was naJlep
"'''' 
.J. poc:l.
lk\J 
molua \\, _
='otkov.ygracinic to nie d.W' ho '11." ."pl.J.}'-offic:
' I 
Jo'::ra się ) od pocLąlku. Biplsko barom mi -
Ił: podoba 
1 na rd".,- ..-.h........ lu zo
lac. W ZSRR 
ra l' I"Up£-Ir.C 1I131'7f'j 
n . w p" rE bósrd7wj kombm3r'Jnu- ma( pj tcż Się 
łrpnu.._ WPClhu'poprr lumni{'J M\.<,I, '('BK
"7ająlby l 
lo) ...,w n)ll.j
,-'"e W W
ŻSZl"j brl...e radni kiPJ, ale takle 
powwr )£- nil:' ma \"Ięksl.f'go ::,€,koU. bo\\, if-m z drugiej I 
..Irnn\' n r71),,1 li \\....
ałb)' Z....I k<.;z 14 I oław)CI. 
Ul II.!.} n kSl
"'d kro.ljuv.- f"urnp('J<;:kll
h. 
Prop )1 l' l:u"h(ldmch klub.- .1{ JI.. ...7( 7(0 nip mial.1M.l 
{'hul" L-,......" hCldłdb
"m \1.)0 tąpw w Jaklf 
 n.n'Ul1owanej I 
lh ,--7.y.1( tł--m na bOisku nr r\A,h\\;d"} \"30'...1". ze nie I 
bdl.( I n mr zd\\.odmł-7kl \\r !ł--r\U,I.Lt" "alki ct.łav.iek I 
lI" ,...iłm. l'l pO"-'. rak po prll:-lu rł-'.u
uw I nd lo nl(:' Ina I 
r \ł... r..,"..II1 m 7dlJ It__lru...c..tt..zk
 '-I a.ru:"ubojem.ill:"s.(.-J. 
\c;.tloi.... .. .",nle 1 


IU'1'" R.\ T"IIK 
j fI" \23 lata. Ut, I m '" 7I"oo..tu): 
Pmlona n l';' polska. podnhół nil I
. Blł-.I...ko i okolic
.l 
\\'\-'-- d,. 1(,. m}",lę O grze na Zachcvłlll:'. t.-. ,pdnakjPs7.('le nie 
terai' a roi/le chl.ialab
m po£( tac", RKS-Ie l zagrać 
71-.l)h cmlnl.n w rozgf) \\kacho PucharEUI"lJ1 zlt"p"...ym 
. utklem Oli'; W mimonym sczo"'i£'. W.. padałob} tez obca- 
cmi rzo dt)Luł.Wt.en, kto 1.d
b...ł ,m'- cał) czas 
,\,C';" \\ ler7'.lam. Polska liga niC' J \I. (ale taka słaudjak 
Ł"klo Jł1uwią czy piszą. Inna .3prav.a, że trudno J4 
por \\n .'.dc:r.hgą W.)l.S7ą ZSRR w klorPj wraz ze s\.\ nim 
poprzedmm zespolem :Nensem Koy.no \\)0 h.po.....alam 
prl' Ju},,"n 5 zon. zresztą b(,7 pnv. odzema. 
padhśmy 
bp"" IC::'
 do plerws7ej li
i (odpOv.ledmk nasz('j dnl
lej- i 
pr..\p red):, MysIę. że BKS leż mialb)o kłopoty 'i ut- 
rrJtnld Icm !IIię W lidzew)ższeJ, ale w t
m skladzlt" moi. 
pn:'( uez powalczyć Z v.ieloma drużynami europ('j<>kim.i. i 
W po' kiej lidze gra lulka znakomitych siatkarek jak 
chul.
CI I..)' Clęciel z Czarn} ch Słupsk, Nlcwładomska 7 PłOooI 
miewa -zy l('.ł: KasIa Zubcl. Mam nar7e(0...onego. 23-leł.. 
nle
o I \I. ma o imieniu AlwmanLas. Jest juuokę. PcW- 
 

LC'dłJU7 no.łweltest). U Lrt:ncld 
ldll:z ,\sklt"go.... biehkił;J 
G\l.3r...... .. 
BEATA WOŹ
A (25 Jat, 188 (Im 
.:zro'tu): 
Po okTesie chorób i kc.nCu:rji nareszcie zdro\\.E' dor" ła 
i mo
łam gTal: przez {"ał}' sezon. Wprav. d {' nllalam mecze 
Ił Ig-r ,s1cmjslę.żetychpl£'rwS71.. II .h,ł o2 I1aczm. 
" . WięC po\..ied2 '. ze b}łlu llilJIII."p",lY sezon 
\lo m,--,.I'<='.I'" ...
 ...hcza
uweJ karierze. 
Cudc'- i, to mam rueco mieszane UC7tJ t dożnjest 
pT.
gnąfl dajmy na to w pUl.harze Europy.... 
KATARZYSA n'BEL (21lal,186 	
			

/scan7_0001.djvu

			r 
. 


- . -,. 


DODATEK OGŁOSZENIOWY. 1 


'1. ., , .. 
BAZ'ĄIłr-,J\RQNi
I BESKIQZJ{IEJ'
 


PIERWSZE NA PODBESKIDZIU 
PRYWAlNE WYDAWNICIWO 
\-J 
ANTYK 

 

 
o::: 
0\;:) 
C'lJ: 
'" - 
:s ł 
f- 
Z 
<1:5:: 
u 
o
 
,
 
 
f-
 
u
 
-:::.:; 

I 
o 
:>ł 

 


HURTOWNIA ..SEBOL" 


Odzież: 
TAJLANDIA 
SYRIA I INNE 


Bielsko-Biała. 
ul. Towarowa 11 
(biurowiec Transbuduł. 
g. od 8 do 16, 
sOboty: 9- 14 
tel. 21
9: tlA 035214 
tO'R 


POLECA: 


ID HUR ro',VNIA 
A O ZABAWEK 

 ..ATKA" 
OOI7a'J:kI.E'C/!I DlHSKO.BIAtA 
lot Ciesz..,.-,"sk3 378 
tol.73-7.87; 
Emi1m r 
 ;.,
 ;!i, 

 
 f(
: ,. 
" -' ' 
[ 

; '
 ,, 
 
 I. I) :
 
//.. t 1,." 
/." ... 
 ".... 
'.
 .,..... 
., 

:',/ -' 
 
-t

łr:!i
. 
- J -' \:W.;:ł; 
,
 . I if>'
 T ł .. :'.- 

.1f)' 


:z:aha",ld o:raz artv- 
kulV papiernicze z 
.....portu. 
Zapra
7.olmy do w
pOlprDł:Y 
w godz. od 8 do 16. 


49"1')  Art - Dom HURTOWNIA .. 


A 
X 
I 
O 
M 


Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe I Usługowe 
Ul Bielsku-Białej. ul. Straconki 115. 
leI. 413-10; 419-25. tlx 035-763. fax 429.59 
/'OSIADA \\, SPRZEfJAlY EKOLOGICZNIE CZYSTE: 


A 
X 
I 
. plyty gipsov.ro-kartonowe 
. PIyty gipSO'No-kartonowe ognioochronne O 
. PIyty 91psowo-kartonowe wodoodporne 
do zasłO"'....owania w lekkim nowoczesnym budowruct- M 
Me ścian dzialowych. sufilów poddasza i sufitów 
podwieszanych u'szystkJch pomieszczeń. stosowane 
\Ił krajach zachodnich i w Pol&ce 
oraz: 
Materialy pomocnicze - kształtowniki. blachowkręty. 
gwozdzie. taśm\! ma..kującą. gips szpachlowy. lIStwy 
drt'WJ1iane i wełnę min('ralną. 


A 
X 
I 
O 
M 


upewniamy: 
IIslugi mOntCt70we wg lechnologu zach(KlmeJ - szybko 
I o wysoluej JClkosci. 
Posiadamy ruwniez w ciąglej sprzedaży inne materiały 
budowlane ogólnie stosowane. 
Zapraszan,v wszystkich zainteresowanych na 
ekspozycję naszej oferty pod w/w adresem. 
0631ft 


A 
X 
I 
O 
M 


-:b.*

 ',. 
SkJ:1łIĄ 
 NAJa:nJ 
- """ ",,!
,..,i;1:tr
 "'- 
. "'
""""-"J&c. 


'.P4I1
ĆJi:, ' 


ZAKł.AD BUDOWLANY BIELSKO-BIAł.A 
ul. Złoty Potok 45. tel. 478-33 


GABINET 
KOSMETYCZNY 


* produkcję rynien i rur spustowych 
* obróbek blacharskich i wentylacji 
* wszeikie inne produkty z różnego 
rodzaju blach 


PR!EDSłĘBIOr.'SW: 
W
 


T3AM" 
fl ro _ E HA!IIDW '{ fW11!Ęi 
li. IJL WMV&SKi
"'C s.. 


OGI.ASZA PRZETł\RG NIE OGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ N/WYM. POJAZDÓW: 
L.p. Marka i typ Rok prod. Nr rej. Cena wywoław. 
1. Star A 29 1971 BBA 913R 8 mln zł 
2. Star A 29 1977 BBB 253K 8 mln zł 
3. Star A 28 1970 BBB 264K 9 mln zł 


Prze1ar!] odbfdZIt? się 'lizó!o1pgo dniil po ukazaniu się ogloszerufI Uf "Iedziblp Przed'''lfblorsł"".a {} godz_ 10 
W przypddku niedoj
.ia do skutku I przetargu. 11 przetarg odbfdzlt
 Się w tym S<1mym duiu o godz. 12 
Wadium w ""'1f!óo. 10% ceny \WyWoli'lwczej nalt"Ży wpl
ldi w Msie pr.ted..i...billrsł\.\.'a na l !ł')dz. ))rtro 
przetargiem w godz. od 8 do 14 na terl!nll
 ha7\' przed!oięblorsł\4'a (ul. W.uyń
ki,'gu 51). 
.h{l R 


-------------------- 


	
			

/scan8_0001.djvu

			2 . 00011.1 EK OGLOSZENIOWY 


SPÓŁDZiElNIA KÓlEK ROLNICZYCH 
w Bielsku-Białej. ul. Księży Las 10 
OGLII.SZII. PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA PONIŻSZY SPRZFCT: 
Lp. N
zwa sp...
t\t Nr Rok Cena 
rej. prod. wywolawcza 
1. S
mochód ..Kamaz" 5320 DBA 606N 1981 81.000.000.- 
2. Ciągnik C-360 3P BBF OSOM 1986 21.800.000.- 
3. Ciągnik C-360 3P BBF 183M 1981 24.900.000.- 
4. CiąQnik C-360 3P BBF 089M 1986 24.900.000.- 
5. Ciągnik C-360 3P BBF 031 M 1985 26.800.000.- 
6. Przyczepa ..Sanok" D-47A BB. 930P 1976 &.500.000.- 
7. Przyczepa "Sanok" D-47B BBC 255P 1969 &.500.000.- 
8. Przyczepa "Sanok" D c 732 BBK 502P 1985 1i.400.000.- 
9. Przyczepa "Sanok" D-50 BBJ 183P 1911 9.300.000.- 
P...
larg odbędzi
 się w dniu 10.0U991 o goilz.IO.OO w si
dzlbie SpóI;!zle1nl Ró1ek Rolnl
zy
b. 
Wadium w ,..'ys -lOtJ
 cen) \ł.) wolawczcJ .Dalei)" wpłacie najpo7.uiej W duiuprzctargu 
o godz.- 
9.00 w ka
ie ShR. :. . 
Sprzęt o«lądać moina prze!" 3 ani przea pr.zetaJ;'giem w !;icazibie SKR. 
,y \\ ypadku Dicdojscia du skutku I pl'zetargu J U przetarg odbędzie się o godz. 11.00 
ZhSTRn:GA
IY SOBIE PRAWO U:-OlEWAŻ.'l/IEI\'IA PIt7.F.TARGU W CZĘŚCI LUB CALOŚCI 
IU.Z PODA:oIIA PRZ\CCZY'Ii. 451.R 


'PRZEDSIĘBIORSTWO MASAW 
O:FERUJE 


II 


" 


.,-.....,,,,, '....,,,'" 


. krajowe wyroby alkoholowe 
. oryginalne wina francuskie 
. proszki do prania Tursil 
. stałe dostawy 
. korzystne warunki płatności 
MASAM Kraków, pl. Szczepański 219 

 21-67-94 tlx 322734 masam pl 
1\ 
p 
 


r PPHU 
 


uDOM EX'" 


Bielsko-Biała. 
ul. Grunwaldzka 24. 
tel. 246-35 
fax. 246-35 


POLECA 
W SWOJEJ 
HURTOWNI 


* wc - Samsung 
-.14 i 20 
* Magnetowidy 
* Maszyny do PIsa- 
nia "Erika" 
* Zegary ścienne 
* Sprzęt gospodar- 
. stwa domowego 
* Zabawki . 
* Dresy sportowe 
* Motocykle MZ. 
2515 I MZ-150 . 
* inne arfykuly wig 
zamówienia 


PONADTO 
ZATRUDNI: 


. kierowników sklepów 
. sprzedawców 
Oferty pisemńll prosi. 
my skladać pod adre- 
sem hurtowni 


66GIR 


. 


OLEJE FIRMY 
SHELL 
Bielsko-Biala 
ul. Fiooera.30 pol<. 102 
tel. 284-78-79. wew. 59 
S
ell to marzenie 
każdego silnika! 
44
'R 


POIECAMY 
COMMODORE 64 
AMIGA 500 
ATARI 
.' AKCESORIA 


gwa
ancia - niskie ceny 
BIELSKO-BIAłA 
PL. WOLNOŚCI 9 
(budynek PBR) 
tel. 240-71 w. 17 


&8MI 


-, 
I 
I 
I. 
-
 


.------ 
I - FIRMOWY SKLEP MEBLOWY 
PAWILON HANDLOWY ..HALNY" 
I Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 31 
(dawny biurowiec "Rewutexu") 
POLECA W CIĄG
 SPRZEDAŻY: 
I · meblośdanlU typu . BARI1:K:' 
. szeroki asortyment komp1etów wypoaynt1. Podgózze 3/13, 
tel. 481-69 i 414-57. 


Firma rozwijająca 
sieć sprzedaży 
hamburgerów 
POSZUKUJE 
O$ól> posiadających 10""1 
lub p
';ilon - cbętn
ch 
do współpracy: 
Centrum Bid.ka, Z!I\1Ica 
lub niljbliźsze okolice. 
PPHU "PAKT" Katowice, 
uJ. PrzemysIowa lO. 
te1. 57.29.35 
w godz. od 10 do 15 
lub Bielsko.Biala, 
tel. 256-23 
/R 


S8!jI!. 


BIELSKO 
MIESZKANłE 
WlASNOSCłOWE 
M-4 (I piętro - 60 m kw.). 
komfort, osiedle 22 lIpca 
- zamienię na ""1ększe 
w Bielsku-Bialej. 
Poszukuję duŻego GARA7U 
na du,a samochode osobowe 
w Bielsku-Bialej, 
platne z góty. 
te!. 240-33 w godz. od 8 do 15. 


ZARZĄD ..WODPOL" 
Sp. z 0.0. 
w Katowicach. 
ul. Osikowa 68 
ZATRUDNI 


od zaraz na budowie na terenie 
Bielska I 2YWC8 na korzyst- 
nych warunkach placowych 
pracowników w zawodach; 
murarz-tynkarz. cieśla. zbro. 
Jarz oraz kierownika robót 
z uprawnumlami. 
Informacji udziela kierownik 
budowy OCzyszczalni śCieków 
Zywiecklch Zakladów Futrzar. 
sklcł1ll. ul Lesnianki, nete.efa. 
nu: 34 02 2ywiec. 


M,"ł!R 


64G/R 


SPOLKA TECHNICZNO-HANDLOWAzo-o. "CONCORDIA" 
w Zabrzu-Makoszowach. ul. Legnicka 21 
OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
PO CENACH KONKURENCYJNYCH, 
UBIEGLOROCZNYCH: 
* rynny dachowe z blachy ocynkowanej Q 150 
* blachę falistą ocynkowaną 2m Je 0.87. grubość 0.55 mm 
* blachę gładką ocynkowaną 2m x 1 m, grubość 0.55 mm 
* żeberka żeliwne typ T1 
oraz artykuly spozywcze: 
. seryźołte twarde w kilku gatunkach-krojone wpłas. 
terki 
krajowe i importowane 
. wędliny wysokogatunkowe - kroj0l1e W plasterki 
krajowe i importowane 
paczkowane próżniowo w woreczki o wadze od 1 O do 15 dkg 
Kontakt telefoniczny: 71-19.72 
oraz telex 36524 CONCO PL 


6Słt/R 


Przed_irbior.t"o 
lIandlo" e 
"SZYDŁO" 
po]eca szeroki asort)-łI1enł 
. dodao..ów li.ranieckidl 
. materiałów 
43--400 Ci.,,)'n, ul. Mich.jdy 2 
tel. 2Z9-64 
Zaprasza",y " godz. !'d 9 do 16 
3S6/R 


SPECJALISTYCZNY 
GABINET 
DIAGNOS1YJ{1 
I lECZENIA 
NIEPŁODNOŚCI 
MAłŻEŃSKIEJ 
dr n. med. P. MicińsIU 
Tychy, 
os. W. W;elUawskiego 1419 
w dniaCh: wtorki, czwartki 
(17-18.30) ....S/R 


. 


BIURO TURYSTYKI, SPEDYCJI I USŁUG 
"TRAMP" 
Czecho'('!.ice-Dziedzice. Towarowa 128, tel. 62-666 
ORGANIZUJE WYCIECZKI DO: 
* Wenecja !i l6--dniowe 1uZ od 1.090.000 zł 
* Rzym z audiencją uPapieZa 1uZ od 2.700.000 zł (9 i 13-dnlowe) 
* Is!iIII>bllI -1.350.000, 
jazd wtorki. soboty 
* KOpeM
ga -w cenie 990.000 zl 
* W
sy w Grecji -7.14, 21 dni - ceny prOMOCYJne w maju 
I czerwcu (bonilikala dla dzieci) 
* PrzewolY do ,,"elli miasl RfN oraz Paryia 
* 
ci
 na :dec
nie krajowe I zagraniczne 
ZGLO$ZENIA: 
BMsflo-Biiita, Jw. PKS. tet. 215.51 
TgebY.1tL Engelsa 48. tel. 21-34.88 
Chelmetc, te1. 61-304 


544/R
		

/scan9_0001.djvu

			.P.PJJ,. "' 


E)lUtoii" 


OFERUJE 


do sp..zedażv 
1N cenach hu..to1Nvch i detalicznvch 
sp..zęt elektronicznv 
l. 'AUDlO WIOEO 
Mini ",ieża Hi 1-i. 
telewi,lOty, radiomagneloro
. 
compact diski renomowanych firm 
2. Najransze w Po1sce poludniowe-j matE'rlaly teksty.nt' 
kresze. or1aliony, silikony. wi
kozy. źorżety. . 
dzianiny skófClpOO.obne. w pelnej gamie kolorów. 
Ilości nieograniczone. dosła""'Y na "'!okazane miejsce. . 
3. Odzież pOChodzenia krajowego i zagranicznego 
4. Noźe laserowe. podnośniki samochodowe 
oraz narz
dzia ręczne. pily. g\o\dntowniki. wiertla widiowe. 


JUŻ OD l KWIETNIA 
NAJWIĘKSZA HURTOWNIA 
CZARNYCH MEBU 


Dzial handlo
: Biel
ll...ko-nialą uL L.'nartou:ic:r.a 20 Zlote I
an)' 
CI.:NV NI7SZE NiŻ IJ KONKlJłt.E:-o.I{"..I. 
SPIł.Zł.:Ul\.Ż PR.EMIO\Vl\. I RATALNA. 


"'apl'B.:szamy równi
ż do Salonu w ł.odYl'owicMCh 
w KOOZ. 9 17. ((>1. 63-10.80_ KrSO 


PRZEOSIF,BIORS1WO 
ZAGR!\NICZNE W POLSCE 
PII.NIE 
ZAHłUDNI 
krawcowe. magazynierów 
akwizytorów o.-az p.-acownika 
do księgowoSci fill£ln5OWt"j. 
Oferujeany 
bardzo atrakcyjne :r.arobki. 
Oferty prOSimy skiadac 
\Wstępnie telefonicznie 
Bielskn>nl£'coiIll"(fO . 
* wo;'Ó'u.odzt\.\.,... * 
u
prawni złe dzialaj<łcą Ifl.'italaql,'. o'ólcLl,'dLl eOPrgl\-'" 
* FACłIOWO
 TI::RMINOWO. z GWARANCJI\' * 
* ZIf>c("nia: adr
sy I.W. orazlelf-f"lI Bi.'I...kr. 23q.5S. gn(l,. 6 III · 
* W ukrl"ilC! !ellIlIII 1.1I1,kd' ""(1 R * 
*********.************.** 


WSZEUZI: 


Specjalistyczna Firma 
Wyburzeniowa 
44-240 Żory. 
Aleja lWP 10 cl3. 
tel.34-32-64 


ZAKlAD ROBOT 
ElEKTRYCZNYCH 
I TElETECHNICZNYCH 


315..-R 


Sielsko.Siala 
ul. B. Prusa 3/16 
leI. 42B-91 


HURIUWNIA 
..JALUX" 
OFERUJ L 


PRZYJMIE 
DO WYKONAN.IA 
W 1991 r. zlecenia 
na roboty: 
l. TlcIETECHNICZNE 
* budo"".a kandlizacji kab. 
lou:ych 
* uklddani", i montaż kabli 


* pasta obuwiowa 
* pasla podlogowa, stala, 
p1ynna 
* emulsja do płytek PCV 
* emulsja do lastriko 
* p1yn do mycia naczyń 
* p1yn do prania dywanów 
M nich 176. 
Gmina Chybie 
5321ft 


2. nFKTRYCZNF 
. .-oboty kdblowe 
. .-oboty in
talacyjne 
191/R   
@ 


BILLA BIALASA 
AKADEMIA SUKCESU 


TRWA ZAPOTRZEBOWANIE 
NA INTENSYWNY KURS 
angielski vv akcji 
Dynamiczny, oryginalny, wesoły 
i łatwy do przyswojenia 
z BILLEM 
energicznym konsultantem z Zachodniej Australii 


* Zapi"t7. si\" na na"i7. kwietniowy kurs. aby uzyska':: PO. 
C.t;LCIł: 1.E\V
OS(:1 &lł:BIE w porozumiewaniu się ję- 
zykiem angi('l
kim 
* Miej.", ku..u: DOilI KULTURY WLÓK:>IIARZY w Biel- 
skll-Biał
j. ul. 1 Maja 12 
* Tel'min kul'"Su: od 8 kwietnia do 3 maja 1991 r. (4 tyC'odnie) 
* Zaj
\STRZEG_\ SIĘ PRAWO WYCOFANIA Z PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYN. 


1<,91..