/scan10_0001.djvu

			. !J( DM TE
, OGŁOSZENIOWY 


TV JAKUB 
SERWICE 
O,elsko B.ela 
ul BiJblogórska 11. 
tel. 295-25 
p..o....adzimy 
sp..zedaż 
tele..nzo..Ó"" fi..my 
..GRUNDIG" za 
gotó""kę i na RATY 
WŁASNY SERWIS 
GWARANCYJNY 
Naprawy pogwarancyj- 
ne wszystkich typów tej 
marki. 


..lA 


NAJNOWSZE 
LICENCJONOWANE 
KASETY VIDEO 
_ WYPOŻYCZALNIA 
u AMMA " 
Bielsko-Biala. ul. Wapie- 
nicka 8. ul. Konopnickiej 
35 od godz. 15 do 19. 
MINI HURTOWNIA 
- awt. spożywcze, 
ul. Wapie..icka 8, 
tel. 284.61 wew. 95 


ZAPRASZAMY 


49423 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 
..RADEX" 
Bielsko-Biała Hałcn6w. 
ul. Ksiezy Las 10. 
tel. 456 .02: 264-70 

 

'..;. 


dostawę wysokiej kla- 
sy oleju. silnikowego 
B:rltish Petrol, J4asy 
CE/SF, ISW /40 (olei po- 
sia.daalesICPN). Gwa- 
..antowaD)' ...ebieg 
15.000 kan... Mieszain)' 
z o.eja....i krajowyna.. 
5
R 


Naj""yż>izej 
jakoiici, 
ilrftpo..towaae, 
auto...atyczne 
ZAPINKI DO 
KLAMEREK DO 
WLOSÓW 
POLECA 
Hurtownia Bielsko-Biala 
- Wadowieka 30. . 
.. .4IR 


RADA NADZORCZA 
BABlOGÓRSKIF.J FABRYKI MEBLI 
Spóidziełnia Pracy w SUCHEJ BESKIDZKIEJ. 
ul. Mickiewicza nr 36 
oglasza K O N KUR S 
na sta..owisko PREZESlI 
Spóldziel..i - UIEROWNIKlI ZlIllLADU 
KANDYDACI PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKUR- 
SU POWINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WA- 
RUNKI; 
. zdolności kierownicze i organizatorskie 
. umiejętnośc kierowania pr"edsiębiorst- 
wem w warunkach gospodarki rynkowej 
. staż pracy na stanowiskach Kierownic"ych 
. dobry stan zdrowia 
OFERTY KANDYDATOW POWIN!\IY ZAWIERAĆ: 
* życiorys z opisem dotychczasowej dzialalności 
zawodowej 
* zaświadczenie o stanie zdrowia 
* opinie zawodowe za okres pracy na stanowis- 
kach kierowniczych. 
orl'rty należ}' składał' w Rad7..ie Nadzornrj lubw d»,.iale kadr 
Spoldzieh::ti w terminie 1'1 dni od daty ukazania s.ęostatnirgo 
o
lo'izenia w prasił". 
ORGANIZATORZY KONKURSU ZASTRZEGA- 
JĄ SOBIE PRAWO NIE SKORZYSTANIA Z 
OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYN. 


4935L 


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
Spółka z 0..0. BIELSKO-BIALA, 
ul. Bratków 6. teł. 212-24 
sklada swoim Klientom 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
i poleca swoje usługi 
INSTALACJE PRZECIWWŁAMAIJIOWE 
. wykonawstwo, serwis, p..oiekł.uwanie 
. atestowaae u..ządzenia 
. au.toryzacja ..K..ajowego SystellhG AntVW'laaua.. 
niowego" 
. dziesięcioletnie doświadc:zeaie 
o..ax . 
. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE, 
PROJEKTOWANIE 
'" 


:.Ci\M:Ą.ą
 


.9426 


BLACHA TRAP
ZOWA OCYNKOWANA r- lIl l 
. RYNNY. RIJRY SI" °TOWE. PARAPI .. 
. OKAPY. OGNIO 'IIJRKI 
1a.)
",;]I ZAKLAU BI
ACIIARSKI RIFL
KO-BIALJ\. 
S,mpo!owskiej 37. leI. 23&- 80; 477-81 
1krótkie terminy realizacji ł 
USLUL_ TRAP-
 


BLA ni 


4944& 


..... .. 


ZAOSZCZĘDZISZ 
. Ene..gię . Czas. Pie..iądze 
ZALECAJĄC: 
1. OGRZEWANIE PODŁOGOWE ze współpracą 
z ciepłą wodą - autoryzacja firmy THEMA 
GmbH 
2.. PROWADZENIE KSIĄG Pf!ZYCHODDW I ROZ- 
CHODÓW - przy zastosowaniu komputera fir- 
my Schneider. 
Z<;:..O... 
OSORISCIE: wtorki. piątki w 
odz. od 9 do 12. 
Spotka z 0.0. ..Inzbud" Bi«>l"iko.Biala. ul. \\.. Wasilewskiej 6 
lISTOWNIE: inż. '\lichall\fazur. Bil?l..ko-Biala J skr. poczt. 
'1 I:LEFO::\IC7SIE: grzec7n()...ciow) ł26-7
1 w godz. 17 do 21. 
49.:21 


. 
Pf'"AGfi. LU I : 


.. 
, 


NOVlO URUCHOMIONY 


PUNKT SPRZEDAŻY 
w Bielsku-Białej. ul. Olszowa 71. tel. 269-50 


I!IIDID, p..odukly reaoal.oW'aaej O..n:sy zacho- 
daionlent.ieckiei HERBERTS-Iakle..y do wszystkicla 
..."a..ek sa..."ochodó'W' syntetyczne, aJnoylowe jedno 
i dwu,wa..ałwoW.. perlowe. o..az na apecjal...e za- 
zn6'Wien.e; wszelkie90 typu dodatki lak szpachle, 
podklady, pasty pole:rskie do lakierowa.ia cz,ęicl 
z gUnly I łwo..zywa liztucznego itp. 


'9403 


ZAKŁAD GAZOWNICZY ..ROWu ŚWIERKLANY 
REJON GAZOWNICZY BIELSKO-BIAŁA, 
ul. Gerszona Bogena Dua 32 

 
p..zeta..g na roDbot)' ty..ka.:rsko-dek....skie bu- 
dynków ReJonu Gazowniczego Giclsko-Blala. 
ul. Cerszona Bogena Dua 32. P..zeta..g
odbędzle 
się pod w/w ad"c5
cn w 14 d..iu po ukazaniu się 
ogloszC"nla o godz. 9.CO, licząc dzien oglo5zeRia 
jako pie..'W'sz,y_ 
Ołł::RTY PRŁł::SYLAĆ W ZAI.AKOWA'lYCH KOPERTACH pod 
adrr
cm ReJonu Ga;l.lłv. nicZf'.go Diet...ko-81ala sekrrt...iat. t::r 15 


SPÓŁDZIELNIA PRACY ..05WIATA" 
w KATOWICACH Osrodek Kształcenia i Nauczania 
w Bielsku-Bialej 
ORGlINIZUJE KURSY 
. kierowcÓW kat. ..B'. . spawania gRzowego i elek
 
trycznego . kroju i szycia. bhp na zleceme zaklad6w 
pracy 


ORlIZ KURSY 
. 'języka angielskiego ... j
zyka niemieckiego 
ZlI.PEWNIAMY PODR
CZNIKI, FACHOWIt HADR
.. 
Zgloszenia: Spoldzielnia Pracy ..Oswiata.' 
Bielsko-Biala. ul. Partyzanl.ow 60. 
telefon 201-70. 


",,, 


LIKWIDATOR 
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO OBROTU 
WYROBAMI HUTNICZYMI ..CENTROSTAL" 
W Bielsku-Białej. ul. Centralna 14 


ZlI WllIDAMllI 
o W'ozpoczęciu z dniem 28 grudnia 1990 ..... 
likwidacji w/w p..zedsiębio..stwa w byb'e 
p..zepis6w asta""Y z .....ia 13 lipca 199D ... 
o p..ywatyzacji p..zedslębi....stw państwo- 
wych (Dz.U. .... 51/90) i wzywa wie..zyciell do 
zglosze:n.ia ..oszczeń w te..:nlinie 14 dni od 
daty ukaza:nia się :n.i:niejszego ogloszenia. 
JEDNOCZES!I.'"IE INFORMUJĘ. że "szelkie zobow i 4 z a- 
nia lik'\\.idowanego przedsifbiorsty.,a przt"jmuje nowO 
powstająca spółka z ograniczoną odpowiedżialnośdą 
POWIł rlCentro
tal" - adres jak W\ 7ej. 
BRAK ZGLOSZEŃ \\IFRZYCIELI w okreslon)'m po- 
w
'ż(Oj terminie traktuje sit" jako rnil('zącą z
odf (ak- 
cepU przejfcia zobo
iązań przez społkf. co nie po- 
woduJe wstrz:rmania prac likwidac}'jn).ch. 


SPóDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w K ĘT AC H 
z a t.. u d n i GLÓWNEGO KSI
GOWEGO. 
Wymagane wykształcenie wyżs"e, staż pracy 
5 lat, lub wyksztalcenie średnie - staż pracy 
powyżej 8 lat n.a w/w stanowisku.. 
SZCZ£GÓLOWYCH INFORMACJI UDZIELA 
Zarząd Spółdzielni: 
K
ty. Osiedle Sikorskiego 7. tel. 522-01. 
,22 


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO 
w BIELSKU-BIAŁEJ, Plac Wolnosci 9 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONV 
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW: 
944 B 
231 D 
221 H 
043 R 
662 N 
202 B 
774 B 
216 R 


28 
28 
28 
28 


osinobus 
betoniarka 
betoniarka 
betoniarka 
skrzynia 
towos 
skrzynia 


1. Star 
2. Star 
3.. Star 
4. Star 
5.. Gaz 
6.. Aro 
7. Żuk 
8.. Autosan 


1986 
1976 
1976 
1980 
1981 
1985 
1987 
1976 


- 30..000..000,- 
- 2..000..000,- 
- 10..000..000,- 
-10..000..000,- 
- 30..000.000,- 
- 15.000.000,- 
- 15..000..000,- 
- 50.000..000,- 


PRZETARGODBĘD.lIESIĘ" '''d"iu poukaLaniusifogloszenia w BST, ul. T.T.Jeża 
110 godz. lO.On. I
ojazd) mOLna oglądac na dwa dni p.
ed przetargiem w godz. 8-12. 
PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU obowiązani 
ą "płacić wadium w wysokości 
10% ceny \\)wolawcz(oj w dniach agł('d
in \.\ god,l;.9 12 w kasie PBR
 
PRZEDSIĘBIORSTWO J)OKO
t:Jł' SPRZFDAŻY w sIanie jak w dniu przetargu i nie 
odpo"iada La ukryte ""dy pojazdo". 
PBR ZASTRZEGA SOBIE MOZLlWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETA- 
RGU W CAŁOSCILUB CZĘŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 
W dniu p..zeta..gu odbędzie się ..ó""nież WYPRZEDlIŻ CZ
ŚCI 
i lIKCESORIÓW DO STlIRYCH TYPÓW SPRZ
TU BUDOWLlINEGO 
(..Staliniec" , DT 75, "Mazu..ek") o..az TRlINSPORTU (Żuk - sta- 
..y typ, Wa..sza""a, SV..ena) po cenach zlo...u użytIco""ego. 
OFERUJEMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ poza p..zeta..gie... po ba..dzo 
ab'akcyjnej cenie sp..zętu: DT 7, Staliniec, Dż""ig Polan 16t, 
Dżwig 6t, Sta.. 28, Osinobus. 61/"
		

/scan11_0001.djvu

			PRZEMYSLOWCY - HANDLOWCY - RZEMIESlNICY- 
LEKARZE - BUSiNESSMENI 
Wydaje_y KATOLOG fu_o zakladó_. itp. 
z te..enu Bielska-Bialej i województwa, 
w któ..yan umieściła" wszystko co istotne. 
Zanaiast bacii: pieniądze na ogloszenia. 
.._ieść s-oJą r"'_ę lub dzialalność _ ka- 
talogu. któ",y doh'ze do -iększych _iast 
- k",aj.. i każdego zakątka -oje_ódzł-a.. 


KATALOG tD tania i skuteczna promocja. 
NIE POZWÓL. ABY CIEBIE TAM ZABRAKŁO! 
. 
Zglos7enia przyjmuje i udziela informacji: 
PETEX Service Sp. z 0.0. Bielsk
Biala. 
ul. Sasankowa 15, tel. 251-37 


"INTERMOT'
 


1711 


spółka z 0.0. 1< 
TY 


ul. Wieczorka 16. 'el. 526-96. 529.41 'elex 035471 
POLECA USLUGI W ZAKRESIE: 
. naprawy główne. biezące i obsługi samochodów 
ciężarowych. autobusów, sprzętu budowlanego 
. regeneracja i naprawa: 
* pomp wtryskowych 
* zaworów pneumatycznych 
* podzespołów napędowych 
* silników 
* kabin i skrzyń ladunkowych 
. samochodów cięz.arowych i sprzętu bu- 
dowlanego 
. sprzedaż i wymiana wiązek elektrycznych samo- 
chodów marki ..Kamaz.. 
. naprawa czerpaków i chwytaków hydraulicznych 
oraz mechanizmow obro!u czerpaka 
Przedsiębiorstwo posiada 8utor)urjf na n:J.prawy ł ob«łu
i 

aran('yjnesam()('hodówdężarow}( h marki ..Jeln:' i ..Kamaz" 
04 r ;412 


HURTOWNIA 
..ELTON" 
Bielsko-Biala. 
ul. Czechowi('ka 57 
BAZA PTHW 
tel. 240-33 i 257-50 
OFERUJE 


. telewizo..y 
. naagnetowidy 
. odtwa..zacze 
. wieże z co..... 
pald dyskie.... 
Sa....s....g. T..le- 
lunke.. 
CENY 
KONKURENCYJNE 
ZAPRASZAMY 


49A':1J 


FABRYKA 
REDUKTOROW 
I MOTOREDUKTOROW 
..BE FA RED" 
w Bielsku-Białej. 
ul. H.bnera 13 
ZATRUDNI 
ABSOLWENTÓW 
kt6:rz1" 'W 1990 ..ole.. 
akoacz1"li zasad.nicze 
. i ś..ednle azkoły Zil'WO_ 
dowe o p:rofilu R1ecba_ 
ftiezD'VIU.. 
Oferty należy zgłaszać 
w dziale kadr naszego 
przedsi
biorstwa !> łR 


PANSTWOWY 
TEATR POLSKI 
w Sielsku- Sial.j. 
ul. Kołłątaja 4. tel 218-32 
I. Wvdz1e:r:llawi po.....e.a:.. 
czenle o powierzc"'. 
.15.. kw. Da .be. do 
3 ..'. dojazd ....och. 
cl
*..._ ..soloII. 'W cea.- 
rIUD. .......a. 
2. Udo....... ..Dlocllód 
el
*...owy o clapu.zc.. 
Jadowa. '2' '''IIDyty-W 
ceale lIoDJnueacY.l...j. 
I 3. Od.....eda płyty ce_ 
aaeDlowo-wlórow. au. 
...e.łaa w Ilolici 60 _1Iw. 
P:r'
 


P.P. ..PROGRESS" 
Jaworze Dolne 275 


ZĄTI\\lDłU 


. k..a"".co'Wc: 
.: krojczych 


WarłJnki placy i pracy do 
omówienia na miejscu. 
OOR 


SKLEP 
WIELOBRAN2:0WY 
,
 .a2a\
k 


w Riplsku-Białł..j, 
ul. )-1. Konopmckif>j 27 


POLECA 
sze
oki ,,,,..,,.bó.. 
fa..-b i lakieró1N 


ZAPRASZAMY 
'1 


. Zamrażarki od 100 
do 220 I . dywany 
. kuchenki gazOWe 
. piece laziEnkowe 
. chlodziarki. wan- 
ny . zl
wozmywaki 
, POLI:CA 


Pawilon HandIow,!, ul. 
Sobipski('go 169 (Stare 
Bielskol. 'eł. 245-70. nr. 


ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY 
przy Odlewni 2::eliwa FSM SA 
w SKOCZOWIE. ul. Ciężarowa (obok biłJrowca) 
UDOSTęPNIA ODPLATNIE 
SWOJE GABINETY 
wszystki.... p..ag"ącyzn się leczyć. 
a t....kże zapobiegać cho..obo.... narządu 
....cb... 2alclad ofe....je ko....pleksowe 
lecze..i.. w zaklr..si.. balneologii. 
fizykote..apii i ....habilitacji ....chowej. 
POSIADAMY NOWOCZESNY SPRZĘT 
MEDYCZNY I WYSOKO KWALIFIKOWANE 
KADRY MEDYCZNE. 
P",oponuje_y CI: . kiipiele lecznicze. _a- 
saae suche i 1Nod.ne . bicze szkoclde . okla- 
dl' z pasty bo",o_ino_ej i pa..a.finy . fizykote- 
rapię . saunę i ginuaastykę leczniczą . in- 
halacje. 
Blizs7.y
h in(ormał..ji udzi('la si\" pod numerem teł. 3&68. _ 
It'r111 


HURTDWNIA 
TKANIN 
Bielsko-Biała.. 
ul. Tetmajera 1S. teL 225-05 


°fE(u;
Ę 


. k:resz 
. Dl.aderę 
. podszewki atiJonowe 
. specjalne podszewki 
do "esów z kreszu. 
. ba'WelDy: pościelo_ 
we, sukienkowe, ko_ 
azulowe. ubraniowe 
. elano-haweln1" 
. 'Wiskozy 
. krepoay i kory 
. dzlabiny 
. drelicb 


ZAPRASZAMY 


'1 R 


... 


W
G.AJ 


Firma Handlowa 
..DAREGA" 
Bielsko-Biala 
ul. Sobieskiego 229 
tJ!1 251-19 (wieczorem) 
OFERUJE 
W dużych ilościach 
KOSMETYKI 
- FA. Palmolive. 
DEN IM. GLORIA. 
IMPULS. FROTTE 


ZAPRASZAJ\IY 
od J'Oni('dz.ialku do piątku 
w godz. od 8 do 15. HR 


ZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH 


w 8ielsku-8i
łej. ul. Wyzwolenia 48 


0ł:ERUJE PO I'1TRAECCYJr:vca C .nCR 
UZYWANE MEBL.E I DROBNY Sk"
JtT 
WYPOSAŻENIA MIESZKAN 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W DNIACH 
od 1.02 91 r. do lŚ.02 91 r. 
* Zespoi Hoteli Ff;M. ul. Daszvńskiego 101. tef.21S-64 
* Zespół Hoteli FSM. łJl. Wyzwolenia 48. tel. 425-35 
'94" 


DODATEK OGŁOSZENIOWY. 5 


ZARZĄD MIEJSKI W KĘTACH 
oraz RADA PRACOWNICZA 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w K ĘTACH. ul. Mickiewicza 8 
OGŁASZAJĄ 
KONKURS NA STANOWISKO 
DYREKTORA 
KANDYDACI PRZYST
PUJJJCY 
DO KONKURSU WINNI SPELNIAĆ 
NAST
PUJJJCE WARUNKI: 
* '"'Yksztalcenle '"'Yższe techniczne lub ..ko- 
norn.fczne 
* lO-letni staż p..acy. w tym na stanowisku 
kle..o_nlczym 3 lata 
* znajomość p..zeptsów l zag-adnleń doty- 
czących g-ospodarkl komunalnej I miesz- 
kaniowej 
* wiek do 50 lat 
* dobry stan zdrowia 
KANDYDACI ZOBOWiąZANI Sił DO ZŁOŻENIA 
NASTII;PUJąCYCK DOKUMENTÓW: 
* podani.. 
* życio..ys 
.... odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej 
* kwestionariusz osob0'"'Y Z przebleg-Iem 
p....cy za_odo_ej 
* opinię z ostatnich 5 lat p..acy za_odo_eJ 
* świadectwo zdrowia sł-Ie..dzające b..ak 
pn:echvwskazań do objęcia stanowisk 
kle..own!czych 
OFERTY WRAZ Z DOKUMENTAMI 
należy skladać w kopertach w terminie 14 dni 
od daty ukazania się ogloszenia 
w prasie pod adresem: 
Urząd Gminy w Kętach. ul. Kilińskiego 1. 
sekretariat burmistrza - pokój nr 13. 


HURTOWNIA 
DODATKÓW 
KRAWIECKICH 
Bielsko-Biala (Komorowice) 
ul Czerwona 62 


OFERUJE 
- nici - g..anki 
- za....ki itp. 
czy..na w godz. 
od 8 do 16. 
. 


RADIACYJNE 
GRZEJNIKI C.O 
typ holende..ski 
(22.000 zł żeb..o) 
najtańsze 
u p..od..centa 
"RADIA TYM" 
GIi\\ ict'. ul. Przewozowa 20 
tel. 31-74-4;2 


66R 


PP ..PROGRESS" 
POLECA 
'W .przed..ły hurtowej 
I detalicznej 
owery 
BMX na ZO-calowych 
kolach 
. CenI' hurtow'; 500.000 zł 
. Cena detal. 672.000 zl 
PT. Odbiorców prosimy D 
kontakt łelef[Jniczny wylqr:mie od 
panie.u. do piątku w gOdl. 8-14. 
.el. 12-415; 12.412. 
lAPRASzr MY «R  


. bSurowe 


. sklepowe 


4q/R 


1D HURTOWNIA 
9 ZABAWEK 

 ..A TKA" 

3UJ
SIELSKO-BIAlA 
ul. Cie!l7y.łiska 378 
tlll.73-267; 
OFERUJE 
zaba1Nki oraz arty- 
kul" papiernicze z 
""po",tu. 
Zapraszamy do w
półpra("y 
w «odz. od 8 do 16. 49449 


HURTOWNIA 
TEKSTYLNA 


Bielsko-Biala. 
uJ. Bukowa 15. tel. 284-92 


OFERUJE 
w ciągłej sp..zedaż1": 
. Jaoe.z nablyszez-any 
i aaatowy 
. lkaDJny i dzianiny 
bawel..iane, pod- 
..ewld. 33R 


..SKLEP - GA-MAI:' 


Bielsko-Biala ul. Findera 30 
tel. 284-77 
.POLECA. 


* sprzęt kre"arski 
* materialy do projekto- 
wania 
* przewody kabelkowe 
YDY 
ZAPRASZAMY od 9 do 16 
'.R 


. pokojowe 
wersja skandynawska BIAŁE LUB CZARNE 
NAJWYŻSZY STANDARD lAK OŚCIOWY 
. aa:e..oko'ć: 80 e.... lub 60 CZD 
. wysok06ć: ZOO e... lub 100 C.ft1. 
do nabycia. po złożeniłJ zomówienia. w HłJrtowni 
Przedsiębiorstwa Obrotu Towarowego: 
Bielsko-Biala. ul. Armii Ludowej 22. tel. 244-45. fax 24445 
43R
		

/scan12_0001.djvu

			6. Doo"rEK OGLOSZENIOWY 


, /'/ // / / @'/ /// 
 /" / 
OGLOSZENIA DROBNE 


/ 


/ // 


"- 
kupno-sprzedaz 


I.OLOSE.ł..A, 1983 - sprzedam. 
Bielsko DLida. Janowlcka 144. '19 
SPRZEDA'" dZiałkę 0,5 ha. ze 4 
zW(Jl
mp budoy,y. Dz.
endzlel 
Chybie 368. 20 
ART\ KULY pogu("bowl. C:orni
 
cki, BIŁ'lsko-Blała. Wyzwolem3 43. 
27. 
IMPORTOWA
E tkaniny - do. 
że dn..u, stale dostawy - 7akupi 
pra
()wma krawit.'cka. tel 442 00 
35 
SPRZEDAM gospodafsty.o rolne. 
10 hoi. Zl1ledlamZowane ł Biegun. 
Roztroplce. 43 
SPRLł
DAM. telewl7.nry VlneO- 
\nn. Rubin, magnetowid Hlllt...:hi, 
radLo Radlor JOagm.to(on .Ana. 
teł -i3i 07 50 
OtERUJE'\ł\' do sprzedazy: y.an
 
ny. Uf'I'n. walki. Si ./. glazurę. 
Zley,(ILtll,)....akl. armaturę, deski 
sedesowe, pompy R'lęb.nowe, po. 
tnpy (Jbu'goy.e do c o. hydruful"Y. 
dachnwkf t.-mahowaną. kuch me 
węg1owe. pUldła dla bydła, ze!'ózy. 
ly, kredki, oluwki. dresy oraz mik- 
Iociągnik .,GEPHARD" "f o!:>przt... 
lem. BLehko Biala. ul. Polrl,)..t:an- 
tnY.' 98. lei. llO.U3 56 
PIA
I}'tI.O uarne .bprzedam. tel. 
472 
4 58 
SPR7ł:DAM pLl.:c.:: PG 12, Bil


ko. 
Cil'.or
;dynska 
. 72. 
SPRZEDAM: roczny teleVo izur 
)o;:olorowy "Elektron".2-t(.ale, U7.)/'- 
waną \Io'lroVokę do prani.. (nov.a 
obudO\..a do puekladkl), Bi
'lskn4 
OlalJ.. Julrnnkl 17. 18. 8.1.' 
SPRZł:DAM lanio grzt"jmkl {".o. 
do szklarru lub hab. tel. 471 91 
wit"c7orem. 91 
DZIALKĘ budowlaną" atrakcyj. 
nym miejscu - kupl
, tel. 
18 49 
godz. 8-16. 95 
SPRZEDA...\f. Mercedesa 508 (za. 
pe\;Vn
.m1 pracę tym samochodem 
w 2'ywcu lub CiesZ.) me)
 Bielsko. 
266-25. 144 
KUPIĘ numf"r teh'fonu \lo' Bielsku. 
1...Jsly ,,2"" Kromka Beskidzka. 
146 
SPÓI.KA sprzeda maszyny szwał. 
nicL.e i krojo\';nitl 290 81. \';eW. 
228. 147 
MUI
TICAR 25/24. combi 125P. 
sprzedam, JozcC Skrz)'pac.t:t>k. 
Br7f'SZC"le, H. Sawickiej l.. 18. J49 
SPRZEDAM 7biornik stalov. y, 
pojemnosć 15.00011U6w (walczdk) 
garaż metaloy,.:YI łikładanY I 110v.'Y. 
Grzegorz Sz.ló5an:z,)'k, Kozy, WIO. 
senna 486. 153 
SPRZEDAM samochod ciężaro- 
WY. smieciarka Mercedes. przy" 
c:zepę 6 tonową. Slara 200 oraz 
v. y t v. órc7ą prądnicQ 40 MW I Jt.'rzV" 
Czarnecki. Paczków. woj. oppi. 
skie. ul. poczto.....a 2. tet. 67 58. 
lSł 


SPRZEDAM Rott.weilel}". 3 mlc 
sifune. Bielsko. 288-81. 155 
FIAT llGp, spI'zedam, tel 2J4 05 
163 
SPRZł"DAM prasę- hydrauhuną 
o nacisku 
50 atmosfer. jedna ply 
la pudę:rzewana, tel 436 94. 171 
SPRZEDAM przedpłat(;' na lWp. 
Tok realiJ'Ob/lla 
po 15. ' 21l 
K"'IACIARN1Ęna. .Jedlu,!.pr7e. 
dam. lei. 212 55. 212 
KllPIĘ numer td..fullu. w Ulet. 
"iku. ofcł:lv z ceną, lLstr '126" Kroni. 
ka Beo:;kldzka.. 215 
SPRZEDAZ podus7,1.k nd;;ipJ'I)'" 
v.ych, B
l:>ko. 'el. l5116. 201 R9. 
2.)4 fi!}. 60151 
KlTP1Ę :;amot..hod lub motor 
(RFN) rok produk<"Ji. do 1
55. tel. 
551 84 (18 - 20). . 83 
GARNITURY , dUżY \\}WL' ZPQ 
B} tom. Bielkon - poh:ca nowo 
ritwarty sklep W Bie" ku BlałeJl 
Waryn
k.tegQ 2 (rr7.cdłw:enie Or.. 
. 
ana).:. __._ 60154 


różne 


.I'AG1

L'\. roeLr)'ka 41lS \ lłÓ 
!;uczki _ Doberman , Jjit,
k.o BIs" 
l.. La
oih'a 30. 43. 105 
IZBA Rz
mie:>ll1ic7a w Blelo.ku.. 
Bla1ej. uj. 3 
faja 13 1 tel. 27:2 50. 
21'2-58organ. ujf'kurs).pr
 \Bja
. 
Oj. kat. B. Najbli; 'Y terrrun rnz. 
poc7('cia 61ute-f:'o 19'91 1". 185 
OnST ,\PIĘ sklep molur)'zacyjf)¥ 
v: P..
ł--bkU, 'd. 242 97.- 181 
POLOSI
LA, 1986 !;prZf>rłdlll. WJo 
 


Zastępcy dyreklora POWMiUT ..Metalzbyt" W Bielsku- 
Białej JERZEMU KU BICZOWI wyrazy głębokiego współ- 
czucia W związku ze śmiercią. 


OJCA 


składaj" 
Dvrekcja. Rada Praćownicza, 
związki zawodowe ora&. 
współpracownicy 


Serdeczne podziekowania dla kierownictwa, wspólpra- 
cowników. pomocy samochodowej z ZakładóW Energetycz- 
nych w Bielsku-Białej oraz rodzinie. iU'ajomym za wzięcie 
udziału w uroczystościach pogrzebowych 
śp. 


JANA TARNAWY 
składaiIi 
Rodzice. Srat i Siostry z rodzinami 


naJTOę pomie .czerua IOQ m )o;:VI., 
leI 2.89 J5. 196 
POSZUKl.'JĘ tlroducent.u"", pro.. 
stYł-h W} n,how drewmanych. Wo. 
d!I:-;l3w , 
 48. 6OJ59 


praca 
,- 


18Q 


Sł'KRłTARKĘ ze znajom£' Clą 
JI, 
:.'ka memlt"Lkleg o , zat.rudnlę, 
tel 299 14 10 
IQI.AWCO\\F 7 nł

n v.0J bLcl
 
r;k
e"n. zalrudrll
. mnjllwf)J
 L.a- 
k,,\ateruv..m I. BIt'I"iko.Blald , uL 
RUI iana 17, t.l.1 299-14. Ii 
HLRTOW'lA ""....pos8Żf'.
I3,rłe-k()-. 
.rdl'I.1 \".:il\ lrz, boa na. mi LIta Ltp. 
zl,...., ł03 '1(" pulP' h" n'.( .om 
or J'a
 Id -..d ..L.1n\ LlslV 
..10.' h.ronlłtc!. Bf"
kld"ka ;11 
ZATRL()l'tIĘ 
...hA.aIłl7
rU 7 pra- 
ktyka. f(lk(.\'J ' .drobk1, tel 
4i.i-71 pu li. 71, 
S,"W ACLKA potr.t:ehna. tł..,. 
J.31 fI!. 159 
ZATRlIDNlł;; chalupmkow d...ic. 
wldr7Y Z ma!.7." ną OLelsku Ululal 
SpnldJ'Lekow 50. 2U 142 
ZATRl.'D"IrJIĘ d7:e'\\ I3rz.3 tub 00 
prZ1r U ('7t:1I1.d zav. ,du. Bielsko Bla. 
ła. Społd"'lekow 50 20.. 143 
POTRZ£:BNE kruJczynie, kraw. 
cowe. BI
lsko, J I Listopada 22. teł. 
2
5 32. J51 


ZAKLAD Przet"UI"S'wa Mięsnego 
W Bielsku-Białe]. Z)'wlt?cka 23 B 
przYJmie do prał-"}' \\"ykwallliko"..a.
 
nYł-h prac:Oy, mkow .... 7.dwodzae r7.e. 
fmł\ węrł..mar7, tel 44fi f
 2 I. 
FIR'\łA KRA WJECKA zatrudOl 
W"k'..dllflko.....anp I{rav-'CO'IA.f::' tt'1 
ł.J200 . 34 


ZATRUDSIĘ (.., J'dra... y,y'kwahfl 
koy,ant: krawcOwL RIt"I<;ko Stra- 
conka. Złoty Potok 34, lcl. 430-78. 
70 
EMERYTOW: 'ukarzy, r;lusarzy. 
m(-Chdmkuw lak rl kuw - za4 
. trudnaę. Bielsko Olała. ul Żpl,;Lec 
)o;:a t:?:fI O. 108 
PR'l'EDSIĘIUORSTWO ZaFrlOl. 
Lznt' ,.r-:O'\
..\pol'. Bielsko Blala, 
'Ul Part lantoW lJR. Z pll;"tro, t..1 
220.-U-4. zatrudm na atTakL.YJnych 
.....arunkach finansowych lł'l.hno- 
lURa kunfd JI oraz I aw,-v"l,r(' 
113 


lokf\'
 ..., 
,t ' 


KATOWI('E. "" 3 spolrbleIc7t'. 
ple("t." zamlenn,' na M-l w Bielsku. 
Kat.owlce, ul Gliwl,-ka 58 8. 1& 
WYJłZlł;RŻAVn.Ę pomleszc7.e- 
nia, .w m kw. parter domu na 
biura, firmie lub spolce. L.ywlec. 
YVf?
lo
a 19. 23 
LOKAL handluwy. cE'nlrum Kalo. 
wic. 7amu
nięna Bielsku lub nkoli- 
cro, lei. Olelsko -119-11. 42 


KUPIĘ lokal handlowy w C'E'n- 
'rum BIł.'lska, poważne oferty 
_ hsty .,U" Kromka Beskldz.ka. 
5
 


M-3. \.f"lefon - Strzek-e Opol5kle ,l 
7.amit-'tue na podobne W Bielsku- 
BialcJ lub okolicy. Lisly 1116" Kro- 
nika B.e
k-łd7ka.. . . . Joo.. 
MALŻf'NSTWO pos7ukuJe mleS7.- 
)o;:ania w Bielsku-Blakj lub okoli.- 
c.y. tel. Bielsk;o 228-93. 139. 
SZCZECIN. wlasn l 
Clowe z le- 
1t-'fonł-'m. "'8 ITI kw. 7ami
m.;' na. 
WI
ks7f'. rownor7.ędnł' w Blc.lskU 
lub .....oJev.odzt.....lł-' t
L Wadm\1ce 
333 30 lU 
POSLLKlTJĘ kumfr.rto\\cgo mle'" 
szkanla w Blel"'ku RUlłPJ naJ( h
t.. 
niej Z Il-Ipfunem. lllt"l
ko. Gole... 
s70wska 4"')0. 148_ 
WY
AJMĘ komforlowy dom 14Q 
m kw zaplecze, garaz. Km:}'" 
lei 204 16t 
M-3. OSiedle BeskidzkiE' zam!t'mę 
na dwa mn e, Rlelsko. Sl£'r- 
JUcza la.ł34_ 160_ 
ŻYWIEC. cpntrum do w)'najęua 
lokal (po ;tdaptacJI - dZlałalnosc 
handlowa) tel Dlłbrowa Górmcza 
640-521 po lU 168. 
WYNAJMĘ mlł:'s7.kanie m-3. 
w [\mbk.1 pPłny komfort. tel. Kra.. 
kow t.6 71-43 179 
M-Zda wynajęua. 12 mln platne za 
rok z gury, Bielsku Biała, Morskie 
Oko 23 '9G. 18
 
ODSTĄPIĘ 2 pnmll"SZIZenia han... 
dlo....c 150 m kw. w centrum Bici.. 
ska, tel 418 20 po IB. 184 
'TASIO sprzt'dam dum, malą, 
szklarm(', plantacJf 3J{festU. Rup.. 
rechl, MarkiowIce Górne. Lt'sna 
) k 7.pbrz.yd,?wic. L8
 


PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE 
oferuje pełną obsługę procesów przekształceń własnoś- 
ciowych - nasi eksperci mają w tym już praktykę, 
_ organizuje przedsiębiorstwa i spółki, 
_ prowadzi doradztwo i konsultacJe. 


PETEX 
service 


Bielsko-Biała 
Sasankowa 15 
tel. 251-37 


I 
, 

 
I 
I 


PROBlEMY ZOSTAW PROFESJONAUSTOM 


78 R 


TE('HNIK c<:rdmik poszukuje' 
praC"v. Ll!o:ty u2:f. Krunlka Des... 
ludzka. _. .. ]58 
FIRMA przyjme do pracy szewca-. 
(hub>wkarza. spawacza. tokarza. 
Blelsko-Blala, Blolna6, tel. 20"l. 45. 
, ___ __ _ _ _ _ _,!J6. 


rOSLl'K(;JĘ kooperantowi t.oka.. 
7J'Y W dreYtIlif>. 
tolarzy. OS7at. 
Ustroń, Piękna 18. 166 
ZATRUD1'IlĘ krawcowe, teL 
436-94. 170 
SPOł..KA pr7yjmie osobę do ser.. 
wisu kopiarek i telefaxóW I;ca.. 
11on". tel. 423 81. 18Z 
PRZ\. J'\łĘ do prac'\. 4'e zllfljomos. 
lią merciecklego i telefonew, Biel.. 
sko, 247 65. 186 
ZATRLVf\rIl)łY akv.iJ'}lon;w z 
wł ,n).Jn bdnsporiem-arty)o;:ulY' 
przf>mys1owe, l£'l. 207 51. 192 
KRAWCOWł
 7alrudni
, Uldsko. 
-182 38. ]93 


Serdeczne podziękowania są.. 
siadom, xnajomym oraz. 
wszystkim. którzy wzięli udział 
W uroczystościach pogrzebo- 
wych. 


5p. 


MARII BEN 
składaiIi 
Synowie z rodzinami 


W dniu 16 sierpnia 1990 roku 
w Bethesda (Wielka Brytania) 
zmarl byłY żołnierz Armii An- 
dersa 


5PII 


ADOLF GUSTAW LOMOZIK 


WYNAJMĘ Il1ka1. 100 m kw. 
W Bielsku (Komorowice). Listy 
117" Kronika B€,gkld.t:ka. 44 
BIELSKO, M-t społdz.ielcze. za. 
mienlę na d'\\ a n1ril:'jszt', Bielsko. 
poprzeczna 1ą 13 (w
t-'czorem). 45 


HURTOWNIA 
..BESKID" 
Cieszyn, ul, Mickiewicza s. 
tel. 23-674 
OFERUJE 
czapki karnawało- 
we . a..tykuly pa- 
piernicze; rajstop" 
i ska..petYi koszule 
i swet.-,,; zabawki 
i che....." gospoda... 
czą; papie..osy. 
U NAS NAJTANlEJ! 


.4 R 


0IELSKO
BIALA. wlasnost..iowe ,l J 
!!'uperkomfortowe M 6 zamienię 
11a domek , tel. 463-08 203 
FIR'\łA HANDLOWA poszukUJe 
mili. 3 pomie
_7.en biurowych 
7 lclef'onem ora7 magazynu około 
100 m kw. na tereme Bielska. naJ- 
ch\!tnieJ w centrum, tel. 46l 6
. 
2M 
POMIt:S.lCZENIA 120 m kw. wy.. 
najmę. lcl. Andrveho..... 526 09. 21ł 
DOMY I mieszkania. działki. p().o 
:,rednk'.....o, Bud7ifuka l 22638 
(lO-12}. 60.14l! 
BIELSKO __ ""ynajmę pokoJ stu.. 
dentce, td. 201 35. 60.143 
..DO'\łEX.' Po
rf"dnictwo HandlU. 
'llerut..hoffiosclami, Bielsko Blala,. 
ul. MowilLkiego 7 , teL 484 33. 
60196 
BIELSKO. M 2 wJasno:Ri.owe ,l 
34 m kw I IOKgia. zamleJII
 na 
Krako", za dopłatą, tel. h.rakoYl' 
47,50 44, IS 
. 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, ie 14 stycz.nia br. zmarł 
nagle w 59 roku iycia 
Pre..-s Zarządu ,.Spolem.' powszechnej SpÓłdzielni Spoży- 
wców w Ketach 


ZDZISŁAW MATLAK 


Zmarly od 40 rat zwil!.zany był z ruchem spółdzielcxym. przez 
co cieszył się w środowisku :zasłużonyn'l uznaniem. Za swoją 
działalność społecznI!. i zawodowI!. był wielokrotnie odzna- 
c:zany wieloma wysokimi od
naczeniami państwo\yymi. re
 
sortowymi i regionalnymi. 
W Zmarłym tracimy znal	
			

/scan13_0001.djvu

			DODATEK OGŁOSZENIOWY. 7 


, . 


DOBRE INTERESY TYLKO 
Z ;,J(
O
IKĄ J3ES'KI.D
K A",.. 


. 


REKLAMA NA ŁAMACH "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 
JEST SKUTECZNA, SZYBKA I TAN lA! 


* Zanaieszczanay ogloszenia handlo1/Ve i d..obne, ..el
lanay (i..na państ1/Vo- 
1/Vych i p"Y1/Vatnych, odez1/VY i postano1/Vienia o..ganizacji - politycżnych, 
poś..edniczy
y 1/V inte..esach, ponaaganay znaleźć zabudnienie i p..aco1/V- 
nikó1/V, ulat1/Vianay odszukanie zguby, a na1/Vet koja..zynay naalżeńst1/Va. 
* Publikujenay także życzenia z okazji ..óżnych ś1/Viąt ..odzinnych! 
"Kronika Beskidzka" jest gazetą o największym nakladzie w województwie 
bielskim. Co tydzień jesteśmy }V każdej miejscowości we wszystkich kioskach 
na Podbeskidziu, a także na Sląsku. 


Nasz dział ogłoszeń jest czynny w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30 15.30 
oraz w środy, czwartki i piątki od 10 do 15,30. 


MILION 


Telefony: 276-37, 258-78 i 235-77. 


W DWA_DNI 


. ZznieniaJnY sposoby sp..ze- 
daży "K..oniki Beskidzkiej". Ma- 
KnY zcuniaa- powie..zyl: kolpo..to- 
wilnie naszego tygodnika p..y_ 
watnYJn osoboKn i fi..JnOKn. 


. Gwarantujemy atrakcyjny za- 
robek. Kolporter może u nas kupić 
gazetę z 30% bonifikatą. 30% to 
210 zł na sztuce. Policzcie! Zwro- 
tów nie przyjmujemy. Otwarci za 
to jesteśmy na inne propozycje. 


. Zainteresowanych 7apras7amy 00 l1as
.('j re- 
dakcji (Bielsko-Biala, ul. Dubois 4). 


!tłAI LENSTWO bezdzietne po. 
s.zukuje w Bil:!lsku 
szkama 
:z telefonem. Listy - oferta t.9" 
:Kromka Beskidzka. 52 
JJIELSKO. wynajmę dv. upokojn.. 
we mieszkanie. List)' ,,12 . Kroni.. 

a Beo;;kidzka. 75 
usługi 
VIIJEOREJI:S1UACJA" Supe-r 
'\'115, tel. 420 97. 60J48 
POSREDNICTWO samoe hodnwe 
_ usługi transportowe "REPA''. 
fel. 439-58. 60178 

J.LTl\łACZ przj'su
'gły Języka nle- 
)'rIi('ckiE'go. BIelsko. Jasffilnm.\a 

2. tel. 449-85. . 14 
PRZY J'\łĘ d1A a razy w tYfi:'odnitJ. 
:J godz. opiekę nad osobą starszą 
'" postaci zakupów, gotowania. 


Druhowi hm 
ZBIGNIEWOWI MAJrClAKOWI 
przewodniuąc&mu Rlltfy Chor"gwl 
wyrazy SlClerqG wsp6'CZUCliI 
Z powodu ;.
ierci 
OJCA 


Iod. 
Komenda Chor"gwi Bielski.j ZHP 


drobnych prac, List,)" .,S" Kromka 
Beskidzka. 26 
UCZĘ angielskiego. 1..1 481 11'9. 
32 
VmEORElESTRACJA K\!y 

2 68 
36 
PRZYJMUJEMY 7--amowiema na 
remonty mL(
$..kan Or37. drobne ro.. 
boty budowlane, Bielsko-Biała, uJ. 
PartY7.anlów 98. tel. 220 03. 54 
WARSZTAT odstąp1
. tel. 41702. 
86 
SOLIDNEMU zakładowi stolar.. 
skit'ffiU zlecę w}'konczeme domu. 
leI. 471-91, wieczorcm, 90 
AUTOA! ARMY, t.1. 2
6-
4. 92 
USLUGI budowlanc' remonty. ka4 
ft'lkowarue, posadzkarstwo, malo. 
Wamc. slusarslwo, teł. 449 70. 99 


Druhni. hm pl 
ALEKSANDRZE DAMEK 
wyrary szczerego VoISp6.uuciil 
I powodu smierCI 


MATKI 
sl<1.d. 
komenda Chorągwi Bielskiej 
ZHP 


SCHUDNIESZ 
W BIODRACH 
- ZYSKASZ 
W OCZACH 
GABINET 
ODCHUDZAJ
CY 
"Sunlight Ltd" 
Biełsko-Biała. 
ul. Partyzantow 31 a 
teł. 231-27 
POLECAJĄ 
PAŃSTWU 
rewelacyjną metodę 
zgubienia zbędnych 
kilogramow. Wokre- 
sie 2 tygodni po 
6 
zabiegach uzysku- 
jesz efekt trwały. 
PO WYKORZYSTA. 
NIU PEŁNEJ SERII 
KOLEJNY MASAŻ- 
FIRMA DAJE GRA. 
TIS. ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE OD 
2 DO 19 


7:?/A 


KAł ELKO" A IIrJU;. Bielsko, tel. 
468 73. 104. 
,)IONT AŻ 

 !otf>m,;w zabezpiecze. 
:rna ml\..1H;1 El
ktroruC"zl1e ...vste.. 
m) prze....v.pozarowe. ant,)wla.. 
mamo"",e i inne'. ZabC'7piecz,anie 
po\\.ierzchm S"LklaJlych folią prze. 
cl.....włamamową. Sv emy dla 
b:mkow, oblŁ"ktow handlowych, 
mit. zkań. TV przemysłov. a, Biel- 
sko, 0Is70"\ ka 35, 1
1. 469-34. 140 
CYKUNOWA
IE, Walc7.dk, Bi€l.. 
sko- Dlałd, Koniewa 62, tel. 476 80 
150 
MOnI I OW.'\NlE. sZH'ie firan ar.. 
t)st}un)"ch SbULZOW. Szewc'ZJf- 
ka 2. ]4, t('1 38-86. 176 
7AL(1ZJJo: s7w('dzkle. srebrne. 
kc,loru\\. I rOll:'l)', 485 43 do 14. 
JBO 


USŁUGI POGRZEBOWE 
Pełny zakres usług 
N
tańsze pnewozy 
Da terenie kr
u 
atokar.waD WolCa 
Krz)'szlor ŻUREK 
Bielsko-Biała 
uL Bobaterów Warszawy 23 
tel. 242-1B czynny całą dobt. 
78,R 


NIEZAWODNY"CERBER" 


Od roku dziali .. Błeloku-BlaleJ PrEed.i,blorolwo ProdW	
			

/scan14_0001.djvu

			8. DODATEK 


Rum.cajs 
Ratownikiem Roku  


.. 


. .4
 


'/ 


... 


]i ',__ , 


-.? 


'. 


J 


.
..... 


.;vrt 
(

,
» 
, 


. 
.
 


, 


.......... 


" 


" 


Jeny Ziom
k ZWaD) Rumeajgłądom tcchnicz- 
nVIn. Nic", lel(" to jl.dnak pomaga... 


su dosirzegli' główM zagrożenia. 
Jedni. wskazywa1i t y l k o na 
sztuczne ognie, inn! tylko nit! 
telewizor ..Rubin": Jeszcze inni. 
t y I k o na palenie pa.pierosa. 
w oparach benzyny. 
. .. .. 
Kom
a złożona z ekspertów- 
Komendy Wojewódzkiej Straży1 
Pozarnych w Bielsku-Btałej 
przyznała nagrody glówne 
- radia tranzystorowe Alek.. 
sandrze Kraus i Andrzejowi . 
Kopaczko z Bielska-BiałeJ. Ka. 
sety wideo otrzymują: Jan Wą.. 
slk zAndrychowa. Jaeek No- 
wak z B-B, Janina Strumłen.. 
ska i Stanisław Foltyn z Cie.. 
s.ł.yna. LuC!yna Kliś z Kęt, Jaa 
Hałas z Mazańcowic, Joanna 
G\,bala z Oświęcimia, Irena. 
Szymula ze Siemienia, Maria 
I.ach z Zcmbrzyc. Nagrody po.. 
cieszenia pr7ypadły Annie. To- 
maszowi. Kazimierzowi i Mi.. 
chałowi Palkom z Makowa. 
P
dhalańskiego. 
Laureatow zapras:lamy po 
nagrody 29 stycznia na godz. Ił 
do Wojewodzkid l{omendy 
Straży Pożarn):ch przy Plircu 
.Ratuszo,"" ym w Dielsku-Białej 
(oapneciwko Un:fdu Miej.. 
!.klc_go). 


w Ho('kl"n}1iF'im Ib RFI\II ginie 
w podobn) m v. ypadku Krzy z- 
tor w} (i
I, z Ael klubu Rzc- 
ZOWSkJ
KO. Poł lotniczego 
9\"0 Ito poltrzy na Jello tragedię: 
..Kobu7 tracI najpu.rw jł-dno. 
potcm drugie skrzjdło, kadłub 

.pada w ruch obrotowy, pilot 
uSiłuje bezskutcl nie pokonać 
sIłę odsrodkov. ą i ginie w zde. 
u:I.mu z ZicIT1ia, 
Obie katastn)fy były ł.o>n .1lt'1n 
slerlztwa. prowad.wn ") pl z('z 
Prokuraturę Rl'Jr>nm.\ u /vw 
cu. W}ka7ano ze 
 bUv..t.dCh  


-.cr,
 


SZYBOWIEC DLA SAMOBÓJCÓW 


W lr.akcic treningu pr..Ćd S7Y- 
bo' no. vml JVh<;LI stwami 
SWlata W Bit.'Jc;:ku-Białcj r07la. 
11 e - ę nad 7::1purą v..Odfl
 w P04 
roJbl."e ,.KoL -łz" PllotOv.dny 
,przc7 Jozcf... l'omkov. iC7.a z Ryb4 
mka. Pilot ratuJe Ilaspadoch- 
ronie.- Fachow")' oo>t.rzegą)ą: te 
yl)()wcc prz£'7)'ły już swoj 
czas! Nie dcye to jednak nic do 
IY slcma mcnedzcrom naSi".C'J{o 
sportu lotniL7c
o W 2 lala PO-7- 
mej. w roku 1989, podczas koleJ- 
nych S!,)rbo'-\ t."Owych Ml!:ot 
rzostw Swia.ta w Akmbacjl. 


.. 


'II 


, . 


.... " 
'-, 


.1 \.... ' ,,,,-,  


r 


...  


--:' 


-.0 "'" 


. 


..Kobuz'. występują zmiany wy.. 
trzymało
clOwe, niemożliwe do 
wykrycia podczas badan nazie- 
mnych. Przyczyną katastrofy 
w Hockenheim było np. ziarna.. 
nie dzwigara. o katastrofie nad 
Porąbką trudno cos powi\:dzlcc. 
mąjąc takle materiały dowodo.. 
wc. Jak na zdJ
c!
. 
.,Kobuz" był I Jesi najdoskóna- 
]szym szybowcem akrobacyj... 
nym świata. Od . 25lat l Czy nie 
warlo pokusie się o wznowienie' 
jego produkcji? Eiementy drew
 
nian
 mozna zastąpić tworzywa.. 
mi XX wieku. drobne mankameo4l 
nt} konstrukcyjne - zw
ryflko: 
waćd ostatrue.latajaccj csz cze 
57} bowcc te
o typu - ofiaro", ae: 
Muzeum Lotmctwa. Lub samo" 
bvJt.'Om po prostu., (TAP) 


.....,. 


, 


I 


, 


i 
 


} 


I 
l 


'- 
- 

 .. 
--::\':.\ 
, . 
, - 


" 


... 


I 


, 


" . 


-To ,\",n..tko, {'o pozostało po ..Kobuzie
", ktory rozpadl się do
lo\\nie nad jeziorem zaporowym. 
u Porąbce... . 
Foto: Tadeus:l Patan
		

/scan15_0001.djvu

			.- 


, 
j 


. 


r 


... '..!  


. 

 
. ,I 
J I .1 
. 
 
 


, 


" 


.. 


y 


. Sala DOI u Muzyki wypełnio- 
na była po brzegi, a moze nawet 
bardzIej. W przerwie trzynastka 
najpiękniejszych kwestowała na 
rzecz dzieci chorych na cukrzycę. 
Widzowie okaz"lh Się hojm_ Zebra- 
no prawie l 11\1l1on dZIewięcset ty_ 
sięcy złotych 
. Finahstkl prezentowały 
oprócz swej urody - bluz]u I swet- 
ry. suknie oraz futra znanych (um 
Największym zpmteresowamem 
- cz
mtl trudno SIę dZiwić cie- 
szyły się Jednocz ::::lOwe stroje ką- 
pielowe... 
. Z rózn;rm skutklt::
m na scenie 
produkowali :'ł
 także. splewająca 
z playbacku Ewa Kuklińska. And. 
rzej Zaorski, Marian Opania.i. Je. 
rzy Kry.zak. Jerzego Kryszaka 
chCIano na sccnle widzieć dłuzej. 
przy reszcie Się nie upierano. . 
. Całkiem niepozornie. z wro- 
dzoną sobie skromnością. prze- 
mknął przez scenę prezydent stoh- 


. 


\. 


, " 
&: '- 


tv. 
,(ł 


.,. 


, 


, 
I 


, 


.. 


. 


. 


Jozef Celak. Pan Joz,..1 zaraz po 
ogłoszemu wymków rzucił SIę na 
n1.15S l dość długo ją całował. Oka- 
zUJe Się. że ma do tego prawo. gdyż 
Jest po prostu chłopdkiem pam Da- 
nuty
. SzCzęslIwlec mieszka w Ja- 
chowce. "chodzI" z wybranką już 
cztery lata, w og6le nie bOI się, że 
lUZ wkrotce dziewczyna znajdzIe 
się w nowym otoczeniu. ..Czekala 
na mme przez dwa długio lata. gdy 
bylem w wOjsku Jostem pewIen ze 
""ędzv namI niC się nie zmieni. Tt'm 
razem Ja będ" musIał trochę pocze- 
kac Na pylanie, czy jesllo znajo- 
mosć. ktore) finałem może byc mał- 
żeństwo, oboje potakIwali głowami 
i patrzyli sobie głęboko w oczy. 
. Na bardzo krótko pojawIła 
tnę w pwrwszym rzędzie. a potem 
na sceme, mISS Czecha-SłowacjI 
czeskocIeszynianka Renata Góre- 
cka, kt6ra najczystszą polszczyzną 
pOInformowała, że zakochana jest 
w 
hłopcu, ktory studIuje w War- 


KRONIKA BfSKIOZKA . _7 


.... 


" 


... 


.  


Na Zdję
i?c
 powyżej Ewa Du
aj.- - naj
iękniejsza dziewczyna w bielskiej 
..IndukcIe '. druga na Podbesk,dzl\l. Basia Kukla w scenie z krzesłem oraz 
s
ksowne dZIewczyny w futrach za 20 milionów. PoniLej przyszla mifłS z mamu- 
SIą oraz superpara W miłosnym pocalllnku. 


Foto: Bogddn Z'drko 


"  
, 


.. 


., 


1 


cy Podbeskidzia Krzysztof Jon- 
kisz. Tynlczasem mIał do zaoharo 
wania - l zroblł to 
 kolorowy 
telewIzor. kt6ry szeptem lecz pub- 
hczme przyobiecaj mlSS 
. Agnieszka Duda, kt6ra mu- 
sidła w ten WIeczór abdykowac, 
zyczyla sv"eJ następczynI, aby ta 
przez na)bhzszy rok ..została so- 
bą". Pani Agnieszce Się to nie uda- 
ło WYP'ękniała przez len rok 
zdecydowanie. 
. Zapytana przez nas juz po 
elekCJi Danuta Li
twan, klo rep- 
rezentował Jej interesy na widowni 
odparJa. że rodzice, siostra z mę- 
zem, brat z bratową, znajoma 
l chłopak:. W turnieju na Miss Publi- 
czności na pamą Danutę głosowało 
łącznie 171 osób - uważamy WIęC. 
ze ta skromna reprezentaCJa kan- 
dydatki me mIała wy! istotnego 
wpływu na wyruk W głosowamu. 
. Osobą towarzyszącą mlSS 
podczas Jej podroży do Bielska był 


{ 


szaWIe, W zWIązku z czym jU:l w tym 
roku zamIerza podjąć studia. 
W Warszawie rzecz jasna. 
. Mniej więcej sześć minut po 
dwudziestej rozentuzjazmowani 
wldzowie na sali nie zOrIentowali 
się nawet, że w holu. gaszono mały 
pozar spowodowany rzuceniem na 
wycieraczkę tlącego się papiero- 
sa. Dymu było wprawdzie co nie- 
miara. ale po zorganizowaruu 
ostrego przecIągu, niebezpieczen- 
stwo minęło. 
. Bal W bielskun "Prezyden- 
cie'. trwa) do białego nIedzieJnego 
ranka, czyli do pIątej. Bawiono się 
znakomicie, tym bardziej, że wzię- 
ły w mm udział fmahslki konkursu 
na mIss. 
. Za mniej wiC(cej piętnaścIe lat 
tytuł przypadnie prawdopodobnie 
Moniczce Orernu9, ktora wkłada- 
ła koronę na czoło Danuty Llstwan. 
Wystarczy. zeby Mamka wyrosła 
na podoblcństwo mamy...
		

/scan16_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


BRAKUJE ŚNIEGU 


PRZYBYWA ZESPOŁÓW 


Żywieckie Gody '91 


:l:ywlec I MUówka byly miejscem popularnego pr,!,e- 
gl,\du zespolów kolędniczych I obrzędowych - "Z y- 
wlecicie Cody". zorganizowanego już po raz dwudzle 
sty drugi. Dzięki temu konkursowi przypominane sił 
Ipodtrzymywane ludowe obrzędy noworoczne regio- 
nu żywieckiego 


II zespolów kolfdnlnyd.. z t:ilica. CZCI' 
nichowa. Cilowie, Leunej Górnej. Lodygo. 
wic. Pietrzykowie. Suchej Blądl.onki. Su 
chej Beskidzkiej. UJ!tół I 7.an.CC7.a prezento- 
wało się na .ccnle 7....lLł.dow
l'o V9l1\U Ku" 
łury t,Paplernlk" TutĄi. przed lat.y. ..Cody" 
.ię uczfły Jednak Ntatnio. a szczególnie 
w tym roku. ży"" iecka public'D\oAf nie dopi- 
sała. Wano więc pomyilcć o ulokowanIu te.! 
c:zęlc1 przeglądu w którejj z podżywieckich 
"" iOlek Moz,c co roku w Innej! Tam na 
pewno ..Interesowanie będzie duże. A w 'ty. 
wcu można by pokazać np. tylko laureatów 
konkunu. 
WjrM kolędruk6w z piam,. kozlł. turo- 
niem domino",,-aly d7.iecI i młodzież. Skład 
wielu zespołÓW" w)'rainie SIC odmłocud. Z ko
 
leI zabraklo mocnej reprezentacji grup kolę. 
dniezych zJożonych z doroslych. Werdykt 
"jurorów był komprolI'Jsowy. Dwie r6wno- 
nttJne I aqTody pnyznaU kolędnikom 
z plu,",- - Crup1e dorosłych z Lanena 
I młodz1ezowej z Czernkho'Wa. 
nó....meż w konkursIe 'nukania z ba', 
wcł.ż. bardzo popularnym. prym wiedli mlo- 
dzl 
Y.'odnicy. Zglosilo sie aż 40 osobo do 
konkursu ataneło 28. Prawdopodobme nie 
wszyscy dysponowali łłtrojem ludo
o'ym. Po- 
pis trv,... kr6tko - od jednej (rnłodziez) do 
dw6ch (dorośli) minut. ale wymaga duiej siły 
I zrfC'zno!':cl Ou'mmm J('st n'tnuka I dynami. 
ka uderzen, post.a.wa zawodnika, i to. co 
potrafi wyczyniał z batem w powietrzu. 
TCloraczni mistrzowie strzelania z bata to 


- w kategoni młodzici:oweJ MłNZysl.. 
Kotlik z Zabnicy. a w kat. docosł.)'ch ex 
IH'quo Andrzej PI"ł.ck j Władysław FUak 
z Cięciny oraz Plołr BW'y ze ZWłfdonla. 
Ną]bardz:iej rr.aloWIUcZ4. Cl.cŚCi.. ..Zy",-icck.ich 
Goduw" jt'!St koł(do",.anir w wiejskich zalTO.o 
dach. Tym r.u:em ta czeJi: konkursu odbyłaarc 
w BoWówoe (w latach poprzedn.kh koltdników 
pl7.)'Jmowano w KamcllZI'I..ICY I Nielcdv.i). N.e. 
stety. po raz koliP,jl1)' zabrakJo śniegu AJe 
bywaJo już gorzej. gdy przebierańcy harcowaU 
narozmokJych, ubłoconychpodworkach. rusz- 
Ct::lt: swe Canta7;Y.jne IItroje. 
Wystąpllo 17 zespoł6w obnrtJowych z Cie- 
dny. Ciśca. Kames:znicy-Sucbego. MI16v.'ki. 
NIClcdwl, Pruso...... Szarego, Węgierskiej 
Górki. Zarzecza. Zwardom.a. Zabnicy. Tny 
r6wnorl(dne J mlrJ!Jca przyznano z
po
 
10m Bojcery 1: ftUlówkL Ko%b6jnl('}' z Ka. 
meaznky-Suchrcol Śwkdd '& AUIln,'o'kJ. 
Prusowa. s.. w teJ kategoru kDnkursu grupy 
z pogranIcza - S'Ilachdce. Przychodził do 
zagrody, ale nie ograniczaj.. Się do harców na 
podwórku. Wchodzą do domu i tam recytują 
zyczenia. Jurorzy za.proponov.aH. by grupy 
szlachciców dołączył do kolcdników prezen- 
tUJących sie oa &Cenie. A 1 miejsce zdobyli 
.z]achd
e ze Z"" .rdom.. 
Do udziału w ..2
\Ioiecklch Codach" u. 
ch
cane .", takie zespoły odtwanaJqce da.. 
wne obn.
dy ł tradycje. M0.ią to robif np. 
regionalne grupy folklorystyczne, ale nie 
garną. się do tego specjalnie. W tym roku 
w tej kategorii poja\loił 91
tylkojf'den zesptoł 


- Herody z Tarl'ank. Wypadł lIIobrze I zo 
3t8ł nagTOdzony Oby doczekaJ Się konku 
rentów. 
Od !cd hflik l'omt{"rf'snwama ..Z
'\' iccklml 
Codami" ""'ykulJje region cieszyński ("'- tym 
roku rt""!prezentOVo"any zaledwie prz('z jeden 
zesp6ł, z Jaworzyr.kl). Moze myląca jest 
nazwa imprezy. choc organizatorzy od daw. 
na podkreśl",", zainteresowanie nie t)"lko 
regionem żY\l.lCCkłm. Warto. by zaprosili też 
kolędników z dru"lej strony beskidzkiej gra 
nicy. z Czech I Słowacji. fdyjl
 przede 
wszystkim o Polakach z zaolziwkich v. ia- 
sek. Diiała tam eporo zespolów folklory. 
t)"cz.nych, grup śpiewaczych. Moze zn8jdlł 
Się wś..ód nich r6.....ruez kolędruC)'. bo w Cze. 
cho-Slowacji odl"adz:a aie - po latach przy 
musowego ateizmu - życle religijne. 
..Żywieckie Gody.. miały przn lata 
ha 
rak ter '''''leckl.ludowy. Akttnt.6w czysto 
rellclJnych było niewiele. RownJeż bitu 
patnyli na te Impl"e1.ę z dyst:msu.lchsuees. 
tie sprawiły. że z korowodu przeblerańc6w 
zmkncła np. poItlU
 luiedza. W t)'m roku 
t.ldało się orgąruzatorom pncłam:&.ć barierę 
nieu!hości I..Zywlec:kle Gody" po raz pler- 
ws%)" wkroczy.y do koAdola. Inaugul acj.. 
imprez]' był przepiekny koncert kolęd 
w wypełnionym po br.ll'&i koiciele parafial- 
nym w l.mówce. gdzie jpie.....aJ bielski chór 
f.Echo.' pod dyrekcj.ll Piotra lak6bc., a gra. 
. mistrz i uczeń - Czeslaw Węt:larz 
 ClŚca 
(dudy) i GrzCl'orz Slowlk z Kamcszmcy 
(akrzypce). Z r6wme dużym zain':.crC'sowa. 
mem przyjęto koncert kolęd w 1ywcu. 
w auli Domu Katolickiego. gdzie zaprezen' 
tuwaJ '3lę zywie('kl chor ,.1 utni.' prow:a. 
dLcony przez Anl.onł£.lo KruczJ'ń1Jikie&,o 
oraz Miejsk. OrklesL... Kameralno-Ro'J:- 
rywkowa pod dyrekcjll, Kr)'st)"n)" Jal"ły, 
Organizatorzy ..Żywieckich God6w" (Woje- 

Ód7kl Ośrodek Kultury w Blelsku-Bialej. 
Zywlccki Ojrodek Kultury w Zywcu 
i Cminny Ośrodek Kultury w !.Iilowce) 
z.utanawlaj" Się tylko nadjednym:dlac::cgo 
nie wypaHla zabawa karnawalowa w Domu 
Slraiaka w Kamesznicy? Przygotowano ją- 
I rozreklamowano solidnie. atrakC".J1 nie br. 
kowalo. a ludzi zbyt wiele me przYlzło 
A przeciez "Cod.)'" to takie zabav.a... 


ZDZISŁAW NIEMIEC 


, , 
CWIERCWIECZE "ONDRASZI{A" 


Szczyrk. O Zespole Pleśni 
I Tańca ..Ondraszek" pisaliś- 
my obszernie w listopadzie 
ub.r.. dzisiaj odnotowujemy 
jego srebrny jubileusz. Stal 
011 się okazją do historyczne- 
go spotkania już trzech po- 
koleń artystów. którzy tań. 
czyli I śpiewali w zespole. 
w cią.gu 25 lat ..Ondraszek" koncer
 
łowal na wielu estradach w kraju i za 
eranic,. Znąją go m.m. widzowie rolk- 


lorystycmych imprez w Czechoslowa- 
cji, Jugosławli. NIemczech. Francji 
i Holandii. Wszędzie. gdzie występo.. 
wal. si", !łr7\'1 \,.:-.panidle barwlw wido- 
wisko pełne dynamiki i artyst.ycznego 
kunsztu. Opr6cz rodzinnego Co1k1oru 
bl-'skuJzklego meobce są. mu tance 
śląskie. żywieckie. podhalańskie. S:o.. 
wackie i krakowskie. Zespól dzial
ą
 
cy przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Szczyrku potrafił zintegrować miej. 
$Cow.. spolecznośl: bez względu na 
wiek. wykształcenie czy sposób byda 
Stał sił dla szczyrkowian symbolen. 


łch tradYCJI. dobr)'m reprezenLantem 
środowiska. W czasl.e jubileuszowego 
koncert.u nie obyło się bez wspomnień. 
Byli w nich obecni l Cl. 1 którzy odeszli. 
jak I weteran' toruj:tcy ..Ondruzko- 
wi"' droge. Artyści otrzymali nagrody 
1 podziękownia od Zarz,du M1asta. 
Wręczono równiei lisLy gratulacyjne 
od wojewódzkich władz kultury. kt.óre 
. zobowiązały się t.akże do .fmamowa- 
n1a zespolowi tegorocznego wyjazdu 
na folklorystyczny festiwal do Nie. 
miec. 


(db) 


S z"olne zespoly teat..alne z wojewódz- 
twa biels"iego należą od ..illna lat 
do najlepszych w ....aju. Nic więc dziw- 
nego nie ...a w ty.... że od pewnego czasu 
Podbes"idzie jest ...iejsce_ eli_macji 
..ejonowych Ogólnopolskiego rona... 
Teatrów Dzieci i Mlodzieży Sz"olneJ, 
..tó..e co dwa lata odbywa się w Poznaniu. 


NASZE DZIECKO 


t 


.. c. 


, 


. 


-
 


-- 


Nic do 
śmiechu 


w grudruu ub. roku taka eliminaeja odbyla sj
 w Bielsku-Bia1ej. 
w Centrum Wycl10wania Estel.ycmego Dzieci i Mlod:dci:y przy ul. 
Slowaclciego (da
TlY MDK). Spektakle pl"Zed..tav.iło 11 zcspotow 
z cłmiu wqjewództw. W kat.egorii dziecięcej ....iroo pięciu &1.artującvch 
grup niijwyżej ooemono Zespół Małych Form Tealnln)\ch ..Pn)
a- 
dek" Zf' Szkoly POI.1stawow('J w l".arkd(Oh lPlrusku oraz zp",>oł ,.Widz.ia. 
dlo" z Młodzleio....ego Domu Kultury w KrakowJe. Ten pierwszy 
7.eSptJJ. zn.any jui VI knuu m in 7 \V
.
t\"p(JW W tJ'leWI"'JI, poka.w.1 tym 
razem dO\Ącipnq sztuk.. ..Co lepsze". napisaną i v.YN'żyscrowan. 
przez ElZoletfJałulewkz. Kn.kowiarue z kolei zaprezrntowali .,Kr6. 
la malowanego ., Vr8:l.wi Kozioł 
. reżyserii Ewy RóiańsIdeJ. 
W:!!ortod 7_1
.;;polow mlodT.lt'...n,,\
cll n['.;.wyzej zoslaly OCCIU( IW: Tl:'dtr 
Wi7ji Plastycznej ..Ascna" z Ogniska Pracy P07..a..5zkolnej v,' Opolu. 
Teatr Ma1ych Form ..Na łłtronle'" z LIceum Ogó1noks7tałcąccgo 
v; Oś....i{'cimiu i Pracownia ł-'orm Teatl'alnych z Pałacu Mledziety 
w Lodzi Opolanie zaskoczyli widzów i Jurorów .... ysmakowal1)'m 
plastycznie programem ,.Obsesje" Dariusza nóia!lskl
l"o, łod71ame 
pracUJ"CY pod kierunkiem Mirosławy SzczapLnskiej wystawili 
..Nauczanie początkowe w kilku epi.wd.ach". natomiast )lcealJŚci 
1: Ośv.ię<:lmia pokazali swój ostatm spektakl ..Nic do śm hu.' 
w reżyseru Ja.nusza Ton.ka. Tych pl':Ć zespołów u
5kalo awans do 
finDł6w ogólnopolskich Forum TeaLr6w Dzieci j Młodzieży w Po-- 
Z:U.H"KU. 
Poziom bielskich eliminacji byt wysoki. Niema] wszystkie "1.espoly 
popl5Y",,"ały sie ""ysoklml umiektno
ciami aktorskimi. prawJe każdy 
spektakl ....'Ywleral duie wrażenie i zapadaJ w pamięci \lo idz6w. T)'la 
tylko. że wi('kszośc przedstawień cha..akt.cryzowała Się bardzo po- 
wazną i daleką od optymizmu wymową. Widocznie jednak takie 
marny CEUY. Nic do śmiechu.... (lem) 


"" 


. 


Tym razem 9 miesioczna Justynlea KeBollk ł K,t. Autor.... 
fotografII Jest Joldnta Kasohk. 


- , 


Z '.ŹYCłA 

WYŻSZYCk 
, S.F'E R ' 


:i 


L iterat Plimuszkv wziął 
f wresz 
cie do robofl/. Po.wnoW'il napisać 
powiełt erofyczną.. Wiadomo: koniun- 
ktura... Poza fym odżl/lII w nim. ska.. 
cowane dotąd. ambic,e. Powie"t m1Cv 
la. bllt również pobtllcznie.pa:ucłlOlo- 
giczna i pa,.ad0k8alni.e-dudakł:lICZnłJ.. 
Aliala mu przun
jt pieniądze i .ławę. 
Jv.z w pomedzialek powziql natdmie- 
nie i zacząl2'bieTat matmalJl. W tu'" 
celu zaprosil pannf ZlJtr na pól CZG"'. 
n.rj 'ł zmwil]Q do wunurzeń z rwgo 

] żucia Ponieważ obiecuwal mU! 
(l6r1ł 1]Q zgodziłem Bif na w.lp6łpracę. 
Mlalem w,z1łstko notowat. w'i(c noto. 
wal.... 


Jej 
intynln"V 
PRL 


- Podltaw6wk(! ukLłńczulam. Na.. 
prawdę. Wszlla:tkie wiem klas. Bez ple- 
cÓ'w. przekupstwa i korepetucji - za
 
częla z wdziękiem panna Zuta. -- Co 
prawda. w piąte; klasie mialam riplej. 
ole przllnQ.JnlTl.ieJ utrwaliłam grunta. 
wniewiedzę. I dzieciństwo sobie przed- 
IU2'vlam, no nie 7 A ciężkie bUlli czasu; 
S6 Tok. Tak. tak, pamiętam... 
- Po podstawówce - liceum7 
-- Co też. Plimuszkol Za kogo Pli. 
munko mnie bierze7 Porzqdnulach 
chcia.łam w reku nne
. Za fruZJeT
 
po.szla.m Naw
t nieile mi a:zlo. Do 
CZQ3U. Pe
 dllTektorcrwej z awansu 
za mocno po£raktowalamfr1lzurę per- 
h
dTolem i Wl/l
Biala cholero. W
lalł 
mnie. C\ł'żkie cZQ.SU bJl'U. W dodatku 
przeszlam wtedu 8zkarlafll11f i dPJIOoo 
Tadę.. 
- C6
. nieucz('Jcia chodzą pa.T
 
mi - Zauwa:!'ulemjilozojicznie. 
- \l7ałmel Do dzll nie pamlrfam: 
z kim. jak i gdz
. Pocem moa/am WJ/jlć 
za mąż. Ale jakoś nu moQbAmU uciu- 
lać na obT'Iczlci. Sprawa o!f wlokla. 
W końcu narzeCZOftIl mu.ńal ekBpreao- 
wo Wl/jediać dolrraela.aja rrobilam 
prZIl8p1e.szonll kura: kroju i szucia. To 
bJll68 Tok. Cirżk.. ClIlIII. pamiętam. 
- Dla jakiego salonu modU I%lIlo 
panna Zuta7 -- 5pUtal Plimu,zfco. 
- Worki uulam. Na cukier'. Aż do 
grudnia 70. Wtedu się odmi.crnłu I fflme 
wllTZucili:. Bylem nie tV wkłej POP. 
w jakiej b
lo ITzeba buć. 
- A męż	
			

/scan17_0001.djvu

			- 


mm 


SZANOWJ\A 
RFIJAKCJO! 
JestRimu ezlonkami Stowa- 
ł' 2 I1szenia. Obronll Praw 0]00. 
Zu:rocamll rif do redakcji z pro- 
łbą o publicz'M opublikotL'rzeyZos01Dać je
 lub nie na fun- 
kcję lawnikówa Na 11.Q..'!ze PrJto 
nu:", dlaczego zostali 7111 niejaku 
2 oóry wueLiminowani, tL!y
a
 
2ti.Jl ub.r. doprzeu'odulC'.zqc('Qo 
lł.adJJ Mj
skiej, do dzisiaJ nie 
CltTZUma.Ii.łmU odpou."iedzl. 
Vważamll. że jest. t.o z JeaN, 
..tronu kTZJI'Wdzącf! dla o.'lób ape- 
lniajq.cuch tL'szustkie u'"Z/mogi 
Jcandudata na lawnika, Q Z dru- 
M lekceważąl'e w Jitosunku do 
Muego ItowarzllBzenia. które- 
mu wt'egulaminou'"Z/m. tenn1'1ie 
tukt na
t nie Taczył odpowt
- 
dziet na oftc;al
 pismo. PTosi_ 
mil więc Tedakc:je poczutnego tJJ- 
godntka ..KTonika Beskidzka lO 
o opublikowante naszego listu, 
może wlaJnie dzięki temu W1J;a
 
hi nam1«oJ sprawę. tak bardzo 
dLa nas bolesną. 
W imieniu S'towaTzJJęzenia 
ObTonu Praw OJCa 
PTeze. - Kazimierz Ja1tc 


LUDZIOM 
..TRZECIEGO 
\\-lEKU" 
Polski Związek Emerytów, 
Rencist6w i InwalJd6w Jest Ot- 
«ani zac ją. której stattJtowym 
obowiązkiem jest tro!oka o wa- 
runki BocjaJ.no bytowe lud.::i 
tzw. trzeciego wieku. J(.
.i dLldla- 
mość opiera. się na pracy spał£'- 
ci.nej. O fonnach pracy bielskie- 
go oddziału Miejskiej :tE RI[ 
poinformowal nas listownie p. 
KazImlen Pietraszko. 
Zabiegając o poprawę warur...- 
k6w SO<;JaJnych l bytoW'.ich swo. 
Ich cz1onk6w "wiązek wsp61- 
p
aC\Ue z wieloma organizacja_ 


I Rozpoczął się W nowy 
rok lub jak kto woli od 
Trzech Króli, lecz data nie 
jest w tym wypadku istot- 
na. Tradycyjnie oznacza 
czas zimowych lialów, 
maskarad, pochodów i za. 
baw. Choć czas jego trwa- 
nia określa kalendarz koś. 
cialnv, karnawał wywodzi 
.wój rodowód od świąt 
pogańskich. Sama nazwa 
nawiązuje do łacińskiego 
..carrus novalis", czyli wozu 
w kształcie okrętu uczest- 
niczącego w procesjach 
łWiątecznych ku czci boga 
wi!la greckiego Cionizosą 
lub rzymskiego Bachusa. 
I W dawnej Polsce okres ten 
:zwał się zapustami lub mięo;opu- 
stami i był Czasem najbardziej 
Clzywionego życia towarzyskie- 
110. Wledy wlaśnic na pańskich 
Dworach odbywaly się trwające 
po kilka dni uczty i bale. klórych 
tJczestnicy przebierali się i na- 
kladali maski. Jadła i napitków 
hylo na nich w bród. Urządzano 
też liczne polowania i kuligi Te 
ostatnie por
gały na wzajem- 
nych odwiedzinach blilszych i 
tu Rozhudowy 
Szkoły p( !
tawoweJ 
rr.gr Zbigniew MajchcTL"Z)'k 


WOZKIE'I 
DO El.JłUH'¥ 
.,Chciałabym Się ] Ć. tak. 
pObabskUpQgau"fd"...c.D,1 j1
Z 
wszechobecne) polityki, f)ora 
zeJść na ziemaę. Tak duslolLnie 
popotrzeć po Clum chodzimy. 
Q szczpgóln&e na co są w f1a.ę2'J/7Jt 
mipsci
 narażone matki pchaJą- 
ce wóz,,-'k z dziec.klem II W kil 
wlainie SJKtSób rOZJ)OCZ(hl 
z,-,"it"rzac sit" "Kronice Heskldz_ 
l..if'j" mieszkanka oSIt'dla Bes- 
.k.id:r.klt"io w Biebl...u-BiJłłej. 
uGdJl rodzI St\!' ..Boblł". tatuł 
moze otTzymał 2 IJJgodnie opie- 
ki. e1l"enttlalnie WJJkoTzystać za- 
IPQl.u urlop. WtedU2 TazlI dzien_ 
nie pomaga dźwipał wćzC'k na 
dół. ł w górę. Polem matka zo-. 

taje sama. Póki ..BobtJ.. jest 
mal" mozna - "re, "rc. "rc 
-- z)echQ
 wózkiem po echo- 
dach. u-'T6cić po maleństwo i za- 
pakować go już na parterze. 
Oczuwilc1e Jesli w tum CZOBie 
nie ukTadną wózka. Po takich 
z)azdac.h paski - resorU trzeba 


pózniej ralem z nimi ruszył na 
dalszy obJi3zd. W czasie zapus- 
low baw"a się nie tylko szlachta 
lecz także mieS2czanie i wieś- 
niacy_ Te zabawy - podaj
 
znawcv staropolskich lwycza- 


zmieniaf ro Tnł."-',;'lqc. Ntf>stetll, 
nic wszystkie 'WU?kl, ZtL
SZC20 
te QlębokiP. dajq !lf wziął pod 
PUdlęi 2JUI',Sł z 2 J..'
flra. Zwlasz- 
C'ZO.l1dJJ maika ma 154 nn W2ro-. 
stu. Czasem mo..11a BkorzJJ
tać 
Z uprzf'jJlłO.ęn s'1
lłada. NIR za 
rZfsto. ho są
łOdka może co! 
podf'jrzf'u'
dmu ;edł/ 7ł IJ'hi. 
t.L'iedzic WVhOUIJ,. n hodmkJem. kt6rZll mus1eli pOdjqć taką rre- 
.M1ja m ll krn.u.'fżmkł, 1Ia kt6ryrh cyzJf. podobnie jest w sZFTegu 
można kata,,-u:tou.-ał dziec1co. innJ/ch po1skidł. miast. PQWO- 
Potem 
sr z)Qzd z uli("JJ Ster
 d'Ó'W jf!st klUta. Po pierwsze. 
1aC'l't; do Karpac.kłrJ "" g6rnej wpTakfuce okaza2o sit>. że budo- 
cZfścist:ra.!zmet.'J/bo13tJJ,potem wane w W
żowca.ch ZSI/PU zo- 
ntec-o lepił::.'. Trzeha uważać. bo stalu wadliwie zaprojektowane. 
kola spadają prC:1I zagapieniu Zamia.studogodnieniadtaloka_ 
s\f lub podskoku 'Ul WYMJ.I1e torów atolu SIf ni.tjednvkrolniE!' 
w IH?tonle. PodchcJdznRU do uLi- .iedliskiem zarazJ/ i smTodu. Są 
l'JJ i pnf jfr'ia "rZlI tL iaduJecie'. zbIJt wąskieJ pOsiadajq fatalną 
KraUJf.zmkl 1'IlCz
m Czerwone u
entJJla"ję. W tifekcie _ jak to 
Wwrrt..u. UhcC medaW7to T

 bulo W nasilum pl" z llPa.dku 
Tn.ontowano. a'..: zapomniano -doralnetL8UwanieaWaTtipo. 
o 'łnalka{:h z wózJ-ami. SchodJl t'hlol1('IOju1: grube milionII. Nie 
]}od w1udu.ktcm. ruwnol.i>ule do sta€! na, na tak duże tL J,lda1ki. 
Kl1rpack:ł'j, mają plaskie. choć które ,przecież 7Runą być wZi- 
u.'Uszczl'Tlnooe "odjazdu. "je- czane w czynne. ZblJt duże by- 
chać dCl OÓTJI yncze mozna. ale łybU także Jrosztu pTzebudowJJ 
zjcidzuJfłCJ zu)f( zcza z duzllm zsvpaw zQor1nie z wymogam.t. 
wózkie'1n z np. 10 -12 miesięcz. Naezależn1e od wad konstnUcCJ/j 
num dzieckiPm. T]JZUkuje się ŻII__ nuch. co z żalem .1t1US2f Btu..-ier- 
L .cm, nie ma się czego PrzlłtrZU" dzić. r6wnież niektÓT2ulokato- 
mat. nie T11.a: na czym JW.(1t po- TZII W 'ka
dalicznu sposób de- 
sratL"tł; Dall;oprzez wyaokt
kra.. --1l.J.Q..ttoU"ali te""
 
u'''?'tlkll!vlicramyrn:tPf)co::tratu ,ano In.in. do flK"h żrQN sub. 

'}ezd.ta'ł'!lU spokojnie !lit' obiJ«- ,S'tanrje lub odpadu O zblłt du- 
Jrym wiodą na- 
cje poludniowe. a niekwcslio- 
nowaną stolicą karnawalu jest 
slynne brazylijskie Rio de Janei- 
ro. Na szczęście - zachowuj
c 
wszelkie proporcje - my tf>Z 
potrafimy się dobrze bawI( 
Wiele w tym względzIe zale.lY 
od własnej pomyslowoścl I in. 
wencjl W naszym "'\/0 . 
twie pierwszopłanową imprl'7ą 
karnawałową są z pL n lą 
powszechnie znane Z)'vvl
Llf.le 
Gody. czyI. woje\/' Jd.l prze 
gJąd zespołów kol
dnll'zV' 
i obrzędowych. Do 5["Jlvrtl la 
bawwokreslezlmynaw I....,.wa. 


KRONIKA BESKIDZKA. .9 


Z miany pogody i tej zimy da- 
ją się we znarti. Zaziębienie 
_. chyba na skutek przegrzania 
w pociągu - wygoniło mnie do 
aptpkL Stojąc w kolejce. przy- 
słucluue t;ię przekrzykiwaniu 
rozeźlonej damy: - Już mm 
tl'Mn01JU'tr kupUjf i kai'dlllVlJca... 
Z'ijje 'innq rł'mperaturf. 


TE1J1PERATURA 
DEftl0KRACJI 


(db) 


Diorę do ręki gazetę. by unik- 
nąc .l.8.Jędn stanowiska, którejt 
ze 5tron. Dostojna petentka 
'Zwróciła się bowiem do obec- 
nych. by Ją poparU w dowodze.. 
niu, że apteki handlują wątpli- 
wej jakoki :.owBrami. M6j 
w.trok padł n.a informację son- 
dani opinii JJuLlic:mC'j. COBOS 
podĄje spadek autorytetu insty- 
tuqi ko
cil'lnych. OBOP infor.. 
J11uJc OW.lroSCIC autorytetu Koś- 
('ioła Co u licha' Jak jest na. 
p r ilwdę"1! 
Kiedyś profesor fi"yki zwr6cll 
nas"ą . tJwagę na duiy zegar 
łcienny. Całej klasie kazał nąj- 
pił"rw przej
ć od strony lewej 
I zaplJ-.3Ć godzinę. Zarilz potem 
tJstawu nas po prawf'j stronie 
zegara i pqnownic pclecił doko
 
nać z.aPISU. Co się t>k.nzalo? Sto. 
jąc po lewej widzlI;'liśmy. że jest 
pięć po dwunastej. a stojąc po 
prawej wSZyslkim bez wyjątku 
2:dawaJosię, żejest z.a pi
dwu. 
nast&. Fizycy określają takie 
ljawisko błędem paralaksy. 
'Wrarając do domu wlą.czam ra- 
dio. Głos z eteru niesie W1eści 
o zamachu na d"mokr.Hjf. bo pa- 
nu Prezydentowi przyszlo do glo- 
W;;. stwor.ł.enie Rody PreZ)'denc- 
kif'j. Pan Prez;,}'dent obwieszcza 
:znowu WSlRm i wobec. że w trosce 
o rozwÓj df'mokracji c-£Uje potrze- 
bę, by lStl".JalogremlUm. w kt6rym 
każda P3rt.1o polJt.ycma będzie 
mogła wyrilzić swojp stanowISko. 
wypowiedzieć swoje uwagi, suge- 
stie, p:-cpo'Zy	
			

/scan18_0001.djvu

			10. KRONIKA BESKIDZKA 


. .teatry. 


-, ' 
J 


BIELSKO-Ił.. Tealr "oh,ki: 24 25.01. 
g. 18 ..CI"Zl',::nrz Dynd,,'I.t"'; 27.Ul. g. 18 
..Plulos" (abonamenty waznt, . 31.0t,g 10 
..Hasń O Abd
'mc i lampie curlownej'\ 
..tl'L u Bamaluka":2501.f" JUlli.Ol,g.lG 

.O Rum( "j
i
 ro7bojmku . 


kjna, 


BIELSKO-B., "Apollo": 17-.23.01. 
..R,łI"dlm7nic7n,jClm;'I' lOSA 15),g.1!i '10. 
17.45 i 20. ..Rlaltu": 24-26.(11. ..Małpia 
intryga . (USA l:i);1.7.0ł 10.02. ..Beskidz- 
ka Znna hlmowa", g. 9.:łO. 11 JO. lS. 17.15 
1]930: wc.' wtor. Dh.ł
 o 19.:-10. sob.. IUl-rlZ. 
i sw. 15. 17.]5 i 19.30. ..Złole Lany": 24.01. 
g. 1930 "Brazd" (ang. 15); 28-29 Ol, g. 
17.15 - SC"-1ns studyjny; 24--31.01. ..Ko- 
chanic. 7.mmt'j
J:\'lcm d,.iecl3ki"(llSA 12): 
g. 15. 17.15 l H'-30; w pono UKF c' 19.30; 
klub wideo :zapra"i7.a W ty('h sam)t'h 
godzinach :l. wj-jątkiem poniedzid.łków. 
ANUUYC\łOW. "Beskid": 24-29.01. 
..Tango i Casch" (USA 16); 3101. .,Kic. 
. boxd' (lIŚA 15>: g. 1
.30, 17.30 i 1930. 
CIESZYN. ..Piast": 24-26.01. ,.Dclik... 
wenci" (OSA); 1.7.01 ]0 02. .,Be
kidzka 
Zima Filmov.a"1 g. 15. 11.15 i 19.JOi sob. 
17.15 i 19.30. 
BRENNA. ..Bco-30.01. "I 
kto muwi" (USA lG); g. l
. 17 i 19; wtor.. 
ir.. rzw. 17 i 19. 
\\ISł..A. ..\fan"pnie"; 24-27.01. J. ,.We. 
('kcnd n
rmcgo" (USA 15); U. .,48 godzin" 
(USA 15); g. 15, 17.15 I 1930. 
USTRO's" uUdclha": 24 2701. I "Po- 
gromcy duchów" (V"
A)' U. ..Emmi6nueUe 
2" (fr. 18); 28 -31.01.1. "AkademIo pohcyj- 


CO. GDZIE. KIED !J 


na" RB C,R8 .'1 '..1 11) 


\"ana przez Biuro 1'uryslyczne 
,VIPex" 
Za prawidiowe rozwią7Rnic 
krly7,oy......., nr 1 w)tieukt;' do 
Wił"dnia wylosowala pilni t:wa 
Kolber (Sulkowke '197. 34-120 
Andrychow). Gratulujemy i pro 4 
:::imy o 7.głoszenie SIę w dyrt"kCJi 
Biura Turystyczn('
o VIPf:X. 
PrawidllJwe rOZWią7.ame 
z nru ł 
poziomo: CiĘ"s7yn. mienic. gu- 
'a::.z. kra. naw}'k. 'riU..yt. knew. 
komcrll3. kancera, ubranie. 
skrobia. mumia. napad, kiesa. 
ukr, p
ckoz, ołu('h8. tragarz. 
Pionowo: cynik. Elektra. ze- 
garek. nalot. wigwam. osocze. 
nokturn, tuala.-n. kilIm, wat.ka. 
Fwa. clo, rapił-'r, F.urazja. Slero. 
I.a. Brecht, dukat. klucz. 


7 - nad parterem, 8 - mate£ial 
stolarski,l" - wykonuje nakry 
cia na głowę. ]6 - wozny szkol- 
ny. 18 - wzgorze w KrakowIe 
nad Wis1ą. 19.- 
laly znak nawi. 
lacyjny dla potrzeb zcglugl, 20 
_ inwencja twórcza. 2] - po. 
jazd jednosIadowy. 25 - kazal.. 
nica. 26 - odmiana tego samego 
pierwiastka. 
 - nucjscowosc 
w Beskidzie Słąskim nad Wlslą, 
29 - najstarszy wiekiem w da- 
l'Iym gronic, 30.-pomlcszczenie 
dla pilota. 31 - cit'zkie. duszne 
powietrze. 32 - na kOlu.u zda- 
l1ia. . 
. -W5r6d 'Czytelnik6w, któr1Y 
natJcślą pod adl'csem "Kroniki 
BeskJdzkiej'" (Bicl'iko-Hiala, uJ. 
Dubois 4) prawidłowe rOZv.ląza.. 
nie krzyżówki. wylosujemy na- 
grodę. jaką jes' czterodniowa 
w)'dcczka do Wiednia ufuudo- 
, ts l]. U 
r'1
 r
: ' 
J., 
 
-ł
{:.i_. 
_ '., 1.:"_ 1:1 
.". L l l l . 
l" . :1 _-',. r-I
 
.1 '. 
-J " 
fX] .1 _. 
 :B 
2\ '5 J .
.,' l'. 1'I 
· · .'0 n}!T f '
 .' B. · 
'1 _ _ '-'.
I.5t- -l r -- 
. ,.55 _ \ - 'II 
I 
- 
I . 


" 


. 


Miecz 


(USA); 31.01. 1:. 17.30 mm "Borzhwy po. 
nicct7iał
k" (ang.); g. 20 -. pozegn.ullo 
7 hlmem .,Honor Pn,aich" (USA). Klub 
'lIudziriowy (Bcoma lU: 24 i 31.01, g 18 
giełda kaset wideo: 26-27 01. 
 III 
ctyskotcka; 29_01,- g 11 - proJł-'kc.Ja 
bajek. 
KĘTY. OSl'odł"k 
i Gmin,.: 26 Ol. g 10 
.Ua doro::.lych. 


Kultury ""iasta 
turn1(.j s.ta("h,jwy 


apteki 


Rlt;LSKO.B.. 2ł.Ol (dyt.ur nocny): nr 
4 (ul II Listopada 62) i nr 7 (ul. 3 Maja 29): 
25-31.01:nr3(uL II Listopada8inr6(ul. 
KaS7lonowa 5). Apteki prywatne i 1(.'ko\V 
gotowych prauJją w każd!l sobotę. 


szpitale 


BIELSKO-H.. ostry d)'7.ur chlrurcł('z-, 
ny 
261"21.01: S:l.pital nr 2 Cłlirurlla onkul... 

 «inna. ul. Wyzwol('nia 18. 
Pomoc doraina ehłł"ur«lC'7.na l urazc.... 
"a udzielana J

t w Oddziale Wł-Jewó- 
dzkieJ StaeJł Po«otowia Ratunkowł'«otł 
mieS1.c7.ąC'ym sit w Izbie PrzyJęf Szpita... 
la Jl1" 3 pny ul Sohleskie/:o 13, w dni 
po" s2t."dnie- od «od... lS do 7. w dni wolne 
od prsey I św. - calą do
. 
W 
olne soboty poradnie o
ólnf' ('zy..'" 
nr są w pn,'chodnlach r('jonowych nr II 
lul.IJiastowska 14ł l nr 1\ (ul. Poniatow... 
skie«o 231 w «od:l.. 8-19. Poradnie dzie- 
t"i('ce J stomatolo
łczne -- rejon II (ul. 
Pianuka WSP w Bid. 
!lku 8Iak-j. ul SłOW3C"kLCI!t:O 45 od.- 
b{"dzic Się zcbr-anlC f( c .lWlą:r;- 


ku W
źntÓ"" Polltyc:r.oych Okl'E'stI. 
Slahno.....sklC'go. OddzLal ..Pod
:;,ki. 
dzle'". Ol'gani7.atony z,"\prasz.ają 
",sz)'Słki.ch zainteresowanych. 


Kaseta wideo dla każdego 


To Juil: Ir7.ccia, a zaraZf'm młatnia 
nasza w
pOhla z fil met TMT pIUpO.l")'- 
<"Ja dla mlln;.n.kow mmm..' 
I£k(, Ka. 
:zdy z Cz)'łelnlkow. kłory w C"lą&"u 
tygodm. p"z .sle lub do<;łarC'l"Y do 
nasU'j l'edak(JI i=>r 'klt: 11)' na kartę 
JlOC7tOWą. 'I Im . 7"r'I)" pou.....eJ ku. 
pono będzie mo'tl1A gra(. ka!>l..l{." vi- 
deo:r; Hlmt.m urundowan.. pr.. z W'J. 
fI('7""cwlmf TMC Jallu
:la Wlt;zlka. 
.Niłtoml3st ,""vclcły Z ga7cły znak 
..TM fU upO'o'/d..£ lIa do '''')'J.>uzyczema 
w uągu :llyJ:. dni z Ic.J wy ni 
ka1te\y z. 500 zlOlo.... bOnlfikałą. 


qc,.on1ka 
-Beskidzka 


REDAKCJA 43 300 Bit 
ko Biała 
ul. Slams'nllil'a Dubol:i 4 Te lony se), 
relanat258-781235-71.r Jaklorf'la 
uelnv.281 50 dll.JllitCTm u z CJ'il p 
Imki1lui: 216-37; le1e); OJ5584. R d..... 
tOf" naczelny Plot,. Wysocki. 


OGlOSZENIA OROBNE I HAND- 
lOWE ORAZ NEKROLOGI pi VłfIlU' 
JClYly YłI redakql (ul. Dubo,s 4 11."ęlrO) 


, 


Nazwisk. Cz}"('IIU
kow. ktl,l'zy 
wylosowali kasety, podamy w Jtxi- 
nym z lutowych numeriw.. "KwmkJ 
Beskldz.kleJ '. 
W,'poł,culnl. kaset vidp.e 
..T
T" w Sz.n1rku. ul1('a Gur" 
:&4, Uiprav..a l'mhJ.rllPiE= od 13 do I', 


TMT.::g 


'. 


w pOnled1'lałki I wtOrki w t1od.t_ 
830-1530ora.zsI00y.cI"waflkllpiąt 
klod10doI530.ti!1 2/6 37 2b8 18 
I 235- 71 
DZIAL LĄCZNOSCI Z CZYTELNI- 
KAMI pelOt dyl"ur W kitzd
 
odę 
w gOdl 9-15 W POZl'st	
			

/scan19_0001.djvu

			c
zwartek 


14 STYCZNIA 
.PRO(jRAM I 
11110 Olil!D dob.y 
!I 10 Slo lal - masa,," IIt'/PIIUln spo_... 
lecznych 
9 70 Domowe JlrledSl1ul11 
9 45 Ghman 11I..,kuriltlJ." (7} _ slI!ual 
krym. USA 
1035 To SIł' mOlI!! p
lydai 
II 
:-. AktualnoSCI 1.legilłelY 
12.00 -15.55 TeliWIlIIIiI edu.,cYln, 
1555 Program dnia 
1600 Wiildonlostl 'lIpolu4niowI 
1610 Video-Top 
16.20 Dla mlodvch wlIl,ów. KWANT Dr" 
Mm r sem' ..0 NI.ne Ilłel'" 
1115 'eleexpress 
11 35 SpojI7e"'łI - publie)'s.,,", mi,dlY- 
"..rudowa 
18 Ort .ll1mlnul" 
1810 ..DslalrlllJOWSlamec IIInl dn" 
u: 4!J Magll'Y" h
ohckl 
1915 Dablln.- ..Psl zywot" _ 
Ił 30 WJadoT'lloui 
20 (JS ..Glmiafl I prolmralo,'. (J) - serial 
bynlina'n, p,od. USA 
20 55 PegiU' 
21 25 MlstrzostwlI (u,opy w łyn..iarslw.1 
"gurowym - 50h«I", 
22]') l,V.adOlntlŚCI ...iaCloml 
21 45 In:erpelacj. 
23 50 Jt'/
'k iln9lel
kl ('12ł 
PROGRAM II 
. 00 Panela..a dni. 
1.10 U:II:a Se,am"w. 
 pmgram I'Ifa 
dlleCI 
!l1D Setlilll"mowy 
1e DO CNN 
 Helll'lUne NI'W!'i 
1010 MoiIgalyn tv snladamoweJ 
124!i PUlgli!lnl dllia 
125U Puegląd prasy 
13 
O Wloclaw lłiI ilfttenl. Owó",' 
14 OB CNN - HeadllfNl NIM, 
1415 Pubhcystyka 
15 00 IlIlu S.,amkcw. - prolłam 'Ia 
dm:ci 
18 00 MlIga1yn kU16", lIadhaltycklch 
1100 Film o Jscku Kacll110iuslum 
18 (10 Pragi' m lokalny 
1a JO ..Codow".loiIla'. - ..,ial prod USA 
19 00 Dłrlierwa10r 
19 JD JflY" m.nuecki 
20 00 Studio 5por' 
21 DO E!tspsn IIPOI'.,iw 
21 JO Panorama dnia 
2145 Perły. lamusa JI!
lem ,blt'gi m" 
- 111m plad USA. 19]2 I 
23 lS Sport 
23 J5 ROImowy r CnSIBwtm M.leslem (!Ił 
23!aU K"menlall linia 
23 H CNN - Headl"" Newl 
'RO
RAM REGIO
AL
Y 
U OO-l1.JQ Relr-łlSlllisla lIfOJJ -181 CNN 
, l )O Wafery łwlata 1\1'....,. .... 1IłI}'II, 
l' 4i I¥.....-... 
II 31 
1Uł-ŚCI 
11.31 1_,..IllItr W..... , _'I" 
.I.IIIIKI 
"00-22 00 A.trlftSnnlJa pr. sa'! TY I 


, 


piątek 


25 SJYCZNIA 
PROGRAM I 
. 00 Oliela deb" 
I OD Wladomottl pOli'łhne 
110 Oomow. pł1edslhlo 
1]5 . DWiIIl braoa . - '''In pred ""OSIo.I', 
11 10 S1kala lila 10dlltOW 
11 5!!io Ak'llolnośti telegalety 
12 00 1555 Telewllla edllk.cYlna 
15 55 Proglam dnJa 
'161311 WI"dOI1lIlSCi popoltl.dnlow, 
16 ID V,dell Tli, 
16.20 tlla mledycJI Wld,nlW - lilak 
16.4!i Dla IIllctl tllll::hcloiI 
11.15 TeIHxpren 
11.JO Rnporl- pflell'ąd wylllliilflcn IIIltllly 
naJadawych 
liliO ..10 In,nuf' 
11.10 ..Ddllic.a" - serlaf TP 

19 00 O. ..Kap lulu . dD bpllalu 
1915 Dobranoc ..BOIiII 
11 30 Wiadom_SeI 
ZD 05 , 0"'.1 lNatla" (lI - '1111I plod 
wloskl.j 


- 


21 45 MlstJlo!':lwa Europy w IYlWlilJs'wi. 
bguIDwrm - 
Iistl 
22 50 WiadomClś&i WICC1Clrnn 
23 D5 Wl!l!kend w Jedvnce'. 
l3 15 Panelama swiatow':-JIG Spll11l1 
2] 45 Program '871ywh\'Wy 
PROGRAM II 


7 55 Powitani. 
. 00 Panorama dnia 
8 10 Ul l c.1 Se/amkowa - progralll dla dillt'C; 
910 Serial fllrll'owy 
10 00 CNN - Headfine NCW3 
1015 Magalyn tv tRladanlowel 
1110 Film I...bulilllny 
t230 fil.,. dokumenlalll' 
12 50 ,.Cmne SIory. - tlelial prod USA 
13 40 hplcss ,ospo4..Cl)' 
14 OD CNN - Hl!ild'iM News 
1415 Prllgram dma 
14 20 Pll.gląll prasy 
14 JD C'iI:O< akadflludu - .a'olickl ..aga. 
l1'n IIIlolllielowy 
1500 Ulica Seolm"owiI- plOgr.łll dladrin:i 
1100 .W labnY":::le" _ 
Inal TP 
Iti JU W"oc..o....J lis.a PIl'eIwlIOW Malka 
N,t'diwleck,.go 
11 Da ..Noce I dme.' 
 ser;/tł TP 
1800-19 DO Pr09ranl" lokalIle 
1900 ObsefWatłlr 
1920 -21 30 Prl;)glamy 10"ln. 
l1 30 PanOrama dllla 
21 45 Crime storr 5elii" prod USA 
22 3S Plogramy r gionallle 
22 S5 SpCII 
2J 05 OIlra,y, IIiwIrki slowa 
II 05 Komrlllall dnia 
O 10 CNN Headline News 
PROGRAM REGIONALNY 
1400-18 110 RelransmisJa ProSi'. ut 
18 DO Aktuarnoscr 
" JO M2Iu.,vn Lh,lcScljails..i 
115!i Mlknlal Gnglll O,enek' _ iIISC't- 
ni' la w ",yk aktcłl
IW Te.lrw Pol. 
sklego w Clelsku-8lidel 
21 31} Proglam III W.ruawy 
22 41j W,l'r.ror w kncyn'", 
23 05 Progfam II l WarSlawr 


sobota 


2& SłYCINIA 
PROGRAM I 
1 00 Proglllffl dnia 
7 05 Ma!ł,)'YII mlurm.r:YJhO gospodaltłr 
7 !ift T ydllen nil IIlialCl 
I 20 U balie,. - ,epoI'ai 
835 llilrno - progJ"11I "tolicki 
!I DO "'1"dolll_SeI por..ne 
110 WloiItl..l-IUg-ły..'a.".ciial.. 
tIIlel}' .'&1 ..... . Mili 0,1. sal. 
h.... - s.lIoiIl a...-owa., 
" 40 Mag,",. I
krlacyjny 
11 00 WOJSHWJ ,,'ogranI publu::rst,un, 
11 25 WfdroVo/1u dale111e I blls1l1e: ..Ni1 
stokach i SlUYlath" - III. dok. 
12 00 Aklu.łno!cl telegall'ly 
12 05 Zyt - magal}'II ekologiClny 
12 3!i Vide_ To, 
1] 05 Sludie sPO'1 - .O!ol,.Uwka 
14.00 U siebie - lII.g."'1I IIIIllIjSlOici 
narodo,,"y
-h 
14 JO WilU O.sm,y plledst.wl. 
160U Sllu1Ia I my 
1625 Flln.dokume!'llIIlny 
111!J Tele'l!xllress 
11 3!i MIS'llostwa (urllp, w I,MllIl51w,. 
Ilqu,owym - "ary Iittllel.lne 
18 50 l kam.rą WSJ'otl .lWlerrąt 
1!11
 n...branoc.. Opowtadaml M.nm1l:6w" 
1!1 3D WiadDmoSCr 
lO 05 kolol PUlPUry" 
 fllDl lab_lalny 
prod. USA. ,ez $1I!'veR Spielllel. 
22 40 Konlrapunkt 
23 05 W,adonloscl WIIieClolne 
2] 35 Mlstr,oslwl EUlopr tv nllC'la.slwle 
alpl'p.:lllnr 
II 05 Julr. w plogfoilnlie 
O ID .Dola Sar, . - hl. prod pol., fel. 
lygll1UlIl lech, W). Hanna Oahn. 
skol. EUgf!ftlUSl Kujawski ldllSl."" 
Ku'niar' In'l. 


p 


PROGRAM II 
ll5 KaldJrr wojsbwy maplY" pllbli 
cystYClny 
'55-10.40 Trlewllla śni.da.lllwa 
1 55 Powit.ni.. 
8 DO P.nOt'ama '11'1 
8.15 Maga,.,n tv śmadaniowej 
!I 15 Senny Ihll - program ,0.lywkoWJ 
9 4!i MafJlll,n tli' śllladanloweJ 
10 00 CNf. - łle.adbne News 
1015 Ma!Ja1Yn Iv slllRdaaiowei 
10 40 .,Cudowne lala' - sen.1 prod USA 
11.05 W iwilcle CISZY - program 'Ia 
nlesl'Si..
ycb 
11 25 Prooram 11m. 
11 30 .,Rodlina HretlOw'. - -łial prod. ang. 
12 30 lWllllfla iWlata: ..Clulo Imysl,' 
- senal plod. ang. 
U 00 ,.5 10 15. - program 41. dli.ci 
I mlod'lel)' 
1400 ..KlIsza" - 'eli.lplod. USA 
14 30 RepOllAl 
1500 Mag.a'yn .102"' 
1!J 3D W kontil!tc.. l pI"rtd. 
16 30 .SIr.f;, mlo"l' . - senalprod USA 
11.00 WIolI,imie" Wyso,tl _ mono'''g 
IB 00 ProgIani lohlny 
18 30 Oeml., Hill pro.r.m 10ll,W.OWJ 
19.0D Cbsc'....alor 
19 10 AnilIfIl uDwojki'. 
19 JD Public,slyka ""Itllloill,.. 
20 00 Koncert WOSPRITV pod dyrokcl.. Ta- 
deuSlil: Slrugal, 
21 00 Co Cly.at'? - proglam 
21 30 P.nolan,a dnia 
21 45 Słowo n. medliel, 
21 50 WIeczol .I Wysotkulll 
22!10 ,Rodllraa Breaow ' - - lIIial procl lino. 
23 40 K(;mcnlall I'IlłJa 
2] 45 CNN - Heildlin. Nlws 
PROGRAM REGIONALNY 
11 00 181111.111105(;1 . 
11 lO P'('glam .loiI dneci 
11.40 PIornocJe'. - pr. mUlyuny 
12 1D Supelllla,ke. 
12.40 T..łe!Gm",da 
13 3D kmo l saleIII, ,.Dlues Gr
ss" (II) 
1425 MUlycma 1!i 
14 c.a SjlOI'()wy pflcboj l
go.llia 
1455 22 OD flelraJlsJlnSla progIaniU u. 
18111. SKY 1.' 


ł.,.i'edzjela 


21 SnClNIA 
PROGRAM I 
7 00 WllłlmY o si166nei 
1.]0 K'IIII,a mlilste511 
7 55 Po yespHlrsb - MłI'.1J11 !!prilW 

lels"lch 
8 ID Od .Ied/leli do aielllieli 
.!J5 Progt'..l dma 
.00 DloiI Mle'ych wld,ów Tlllllr..1f eral 
billi' Mili. Nlebll,lec.ma loiItO" . 
11135 ..PrlCrw.na ciSia. - senal Plod' 
IIISlpansk.8j 
11 05 Nolnwilnia. ClY'li co si, oplaca 101. 
nl"owi 
11 3D Prngfalll wojsb\'Wy 
11 SS TelewI1YJny ""ntClt i'l'cren 
12 40 le.lr III. d/lecI ..SI&lneJ:I!1Y ,ai.. 
tll:l(' - 'CI lwa MarcinkDwna 
1] 3D AyrOinillke' 
14 Oli Maga'yn ..Morle.' 
'.21; Pleprl. wanilia 
15 D5 Wolcc.l Vrlelklel sceny 
15!t5 MislllOSlwiI Europ, w IYl'Wla..tYril 
ligulOwy" 
11 50 Telewl/ler 
1115 TelnJII.':-sS 
11 35 MIS'lIoslwa EI"o" 
 Ifnwi
r$lwi, 
ligwtowym (lIahlY' 
19 00 Wall ollliney ,rzetlstawla ..Ch. 
IO;ale" 
19 30 W..dolll"ści 
20 D5 .. TWJn haks ' 
 MIla' plod USA 
21 20 1 dni 
 SWI.t 
21 50 SP0r10WiI niedł..la 
2l 40 WIad.most; 1II'.Clorne 
22 li5 PJlegląd wydarren mll/yclnych 
PROGRAM II 
1. ID Powlian.. 
715 Panorama dnioiI 
l 25 "Nlląd l,go.lUa(dllll niesly
c,cltJ 


(lWARTU 14 STYtlHIA 


PONIEOIIAUK. l8 STYClNIA 


I'r F1. 1525 tilhha 11i 55 RYleii. 
SIUeSClafZ 12) 110S A"IIJ mOlO 1II!IIVla 
11.00 Dobla.oc!';" lO OD M S'SIOII l1 35 
Upo.el( olłl) nrl b..łlufII 22 10 lIJ""lł. 
Dla hmenlatle 22 40 Flilll pJlIJł;r :Web 
R
. 11111I1 1969 r. 
PI (TV: 11 OU ielclu,nll!j IlAIJlllerSl'łe. 
low. 1135 Ajłf' .-.1'''1 dld malucłtow 161 
'1.45Ił!lllllilI10U"lI Br"e I O\113W)' lO 05 
2rcII! II' pr1J'lodllf lO 30 tl
rnol ewca (1J 
&e1.lI. 
PlĄTUI., 25 STnllllA 


I'r. n.!I J5 Sla£O I:Wlill"''III'[h leJII. 
tero. 12 l5 ....t "1$ 'l,ml hlb'e' 
1555 Pr h salebl
lftri. 1125 Oliwny 
'Il1'Pildd. hlm 11.25 Rycell SI(1I;
I
1 
131 11 J!i NMS - II.,ld p;'
I. 11 Ei5 T
 
"'0111 Show t'!rO Ol't"'''f( IIIlft1jl J pił: 
1:11 relll 22.45 (;lołłl1f '-W;WI.1. 


I'r CTY. lO 00 P
nr
na.:DIII niC nil 
"'
Ullł. II 45 lilhcbal1'1' mill....l 11.4
 
Jioml;;1105CI l III nil I (Js'ra",,'Y 1!I05 S"-Ił. 
leon' !loWIi lO 05 
wlnt!lłllcle. komeflil 
2140 l H Meynb.aI'lcrn III AI"ce. iD 


SOBOJA. l6 STYClNIA 
Pr. FI Ul ]OW5V1IPUI!fi1lldDlsnera 
11ZS ...,.,'
 - llald pap 15 ]OI\.!Jy!':llol 
)(olumb j.łll r odc 11i 50 Hllllilrilda. 
11001((1' pni lIII" USA 2000 Hoo/ln- 
Iła ( 
aw III Id' 22 05 FlelllMlId Mac 
2145 Pela. IllcnolWlSCI. 1.50 AlJsbahOil 
Open 
Pr tTV IS.00 Talemniu I!led. hIJi 
t.li'" 16 30 Km'tbrnl j....laidhwlP 5
1'5c- 
1...., wg 11,*1'11 G SII'terronoil II.JO O{lhry 
"IE£lO,. dl! 20 O!i Hel"'. OoUy' Idm 
aml'!'. 
"lłDlIUA l1 STYClHIA 
P,.f1 IJOSlu6ToRII
 10DORe.nne 
11I1' o Irl QII 1D 25 ftalcJ.ilI"ł' lIunU 
I\'..'a 
ł1I 12 25 "'
$ -- Ililrd IIlrltlYln 14.50 
MI!;lIIvS wa hl/opy " leli.tJe 1'lI'ir lIa 
IQłh'e 1!l5O PlelllłdJe (21 Uli.! 'r 2215 
Blam
.I.l1uft"ll' sekundy 2230 SllIlleW 
r Hałl t 
od 23.15 b..łE o. balel 
PI UW 10.50 "brl'''I1a. spekloilU 
15 15 Sludto "'onfoM 18.45 ROlml."ośrr 
li!,.,.. I r w,. 21 li KO'l1Ik IlegD wla, 
21 35 
fllItI! lrll ::ii1'leWOwt lałk 


PI ft. !.05 (I
le""yw magal,n 1525 
Sil.:' r.." Z5 _Cmn.. g(Jdlln
 20 45 
9;1:, .1(1 n;.IfI:,u koMlprbJ 23 05 S O S 
Pr [TV 915 Wt('flny 11J1"tl 1515 
$lufh::J 1(0001II1..kl 18 4!iROll'lIilIIOICII Bm. 
I OSIIMWY 22 00 I "pust 
 ndSlti! 
.'ny 


WTOIIEK 21 STYCZIIIA 


Pr J1 11 G5 SJIIJIIOWI! ('(ból 12 l
 
N"'l Me,;.- slalu!ill IiIlg kulm:1 16 O!i 
NMS liiI..,. n
l 20.56 Mouolrr FlOIf1I. 
P, CTV 11 00 KOlmlU!IP "lose,..". 
1135 R,'"t:l!ll 
h'e:'Clillol I 18 oli:. HOl 
mill'lo
 I 20 05 Ptlln:!IlIIlloSf 


SROOA 3D StYCZNIA 


PI f1 12 15 Gdlle 11"1 . r,.,d!O! 
1l 30 NYC - Ilfl)nl fi' I 15 55 
SludJtl P.1K1i ! 1 ]5 "'MS slil.! I IUI;'. 
f/lll1l 10 00 fi Ifft połOI' I bunl' 22 ]O 
O"j vrll'l
(IIeft1I'1IVI JlI.g'ilm 
PI. CTV 1a 50 (;!lOIW' 1I'(t,l!m. 1131 
Oul.olwwlunI.llm.u 21 'OMełodleiJlllef 
12 DO t;..łIał III 4 22 45 tiu.! '114 rr
hOSC 


800 Film dl. lIiesłYSliJcyclI. "T",IP' Pe. 
iIIks -stlIalprolI. łJ:;A 
9 'O Julro po..ed'lalek 
g 35 Plogramy lokalne 
1000 CNN - Headhne Hews 
10.15 l WOlclecrtemJhlarEl1I o II'IUl,U 
10 q5 Ws,omr.Ip.Rle D Ewi. loil
ck 
11 45 bp es. Dlmancbe 
f2 00 P'ac łIJ dllla 
12 05 PII
f)ląd Polskich krnni!;. F'lmOVlych 
12'5 ..Poln si, "lIiw IlIe spclkamy". 

 "Ip..;/l1 prod allg. 
13 10 100 lIyl.n 4IJ . 
13.50 Matlei NresiGlowsłr:1 - I laallllłl 
i l humolBm 
14.1G KinO (anlIlijnIl: ..zlotoił
jny s.ru. 
mie" - senal prod. Bust,ahlskLCj 
15 CO A,chlwum ..Kelllaklu" 
1600 PodrOle ",u.sle i plltSlllm;: ,.Bel- 
kreo;na podroi' -111m dok pred. ang, 
11 00 MIsinosIwa iWI.la w RilIClilfS'W.S 
alpelsk;m 
17 Ja Blt,el ŚWiata - pmgllł' telewizJI 
..tehta.nych 
19 00 Wydall.lUa t'lCIclnl. 
1938 Public,.t"a kul.walna 
20 00 Goscle AgnleSłkl Out/na' 
21.00 Wlocl.w n. an'ell.. ..Dw6jki . 
21 JO Panorama i'nia 
21 C
 ,.POkl SI' m6w IIi. spotbmr'. 

 senal pnld. aag. 
22 40 OSImech I Galicji 
23 00 Proglam .,I,Slyun, 
23 45 Komenbn dOla 
2J.5D tNN - HI.dJinu NIw' 
CI 05 Plogram nill pDl1lulIalek 
0.10 Ahd'nnOl WlllSła 
PROGJiAM REGIONALNY 
9 30 1 J 55 IIc'rlns,"rs;. progia.... s.. 
teli. Rn'. 
13S5 .BluesGlass.'III)
filmprod USA 
14!1o . PUlb O,ab ' - '''m dla dzieCI 
1515 .Inspe1ator Gadge(". 
1545 ..tlwillty ml!dnIC ze Wsm.lu" 
- Idln dla dlieci 
16 15 K,wawy ,ubin.' -'rlm .rflllhlaln, 
prod. USA 
1145 Relrilnsmllljaprowa_salelil. Rl'L.. 
18.45 Sporl w 1,0Ic. a 


.-portiedziałek 
28 STYCZNIA 
PROGRAM I 
1440 AklualnoiCI lelegar ty 
14 45 Uniwe,srtel naUClycieblti 
15.10 Plogr
m dAl. 
15.15 WiilllomosclllapollHllliowl! 
JS.15 ..RIotlIlI Hood' l') - lell.1 IUOII. 
ang. 
17.15 Telee.lpress 
11 30 Encyklopedia II .siny św;atDW.' 
11.!J!i SPOIbIlle ",IUY_la RP J ..IJIIIIICI. 
i'I'1IIOftllltYCZJłYIII 
Ul 15 .uaule chmll'''. (4) _ wiał rp 
1915 Dobrallot ,.Prlygo', Dalka i Len,." 
19]0 Wiadmności 
20 D5 T.,lr lelcwl/Ji Witold Conrbrowia 
- , '....rdal... ., hl. ..ci'i Wo;- 
lySl.o. wyk Jan PfSlIk. Je,,, Bin. 
I:1l'cb. Jel" RiI"lwlhwlU. J.. 
frYC/I UWIJ 
12 lO W Sejmie I Senacii 
22 55 Wlallomeści WIPClorne 
23.10 MISIrIoSIw. jWI.ta w nard.flhlri. 
aliJlJskl1ll 
23 45 JflYIc nlemiec.i (13) 
PROGRAM II 
13 30 Fowir..me 
13 35 Prngliild plill"" 
13 4!t Anten. . DWOIki. 
14 00 CNN - HeadhRe 8.ws 
14 15 ..Ca,llal Clly. (4) - selial prOd, 
ang. 
15 05 1I0n.urs. IIIdionlaw 
1i 00 llll"enla. Clyh ta I OWO. ,jł.i, 
li 30 Wldllane l Cdaia
'" 
1i 45 DJUYlna - pols;Iezyrn. 
11 00 ,.llot, nl'. -- I.... "0. USA 
II 00 P,ogulnr lebl., 
11 JO Puegląd PKF 
1900 Obserwalor 
19 20 Antt'fle .,0V/OJkl . plopon_i. 
19 ]0 Jł!IY. englelskl (1J) 
lO 00 Wiel"l kllocerl dla LIIWJ 
21 JO PitnOr.lln dllie 
11 45 Sporl 
21.fł5 ..Capllal Cily' 14) - IlIial p'''. 
.... 
22 45 Slul'lio im. Anllne.a Mun" 
23.4!1 Knlllenla'lllflla 
23 50 CNN He.dlille News 
'ROGRAM REGIONALNY 
1400- 11i DO RetrJI"smisja progr.1DO sa. 
1.ht. .CNN.' 
1. 00 W AusdlWltlPO 50 lalad! 
11 40 MUłyuDe kiecki 
11.15 kaleldo
kOJ SłlOIU"Y 
11.45 MlIIl'c,,, 1 S 
t2 00 Aktu.haości 
111]0 PIogralI dla 1I1icci 
18 50 Imo l salehtr sen..' .Aliell "ali..'. 
,. 3S WolIg.8ag A..adeu
 Mozal1 
20 I!t- 2200 RelłalJSIJIlsj. III1Igla.u S.- 
1.1,1 ..TV.5. 


wrotek 


2! STYtZNfA 
pnOGRAM I 
. 00 M;łgałyn 101m.illlliCI 
9.00 W'illdolll03oCJ pGI lin. 
!I 10 &,"Owt prll451l1ol. 
9 3S Telllene 
1D 00 lI:iłJO tf!lelelii ..01J.ł.;g SilIw,. . (I). 
Sł!lIal plo. pGI. 
10 2S .kllnIK slłllYLh "asaw. - ke"". 
d,. pllld CSRf 
11 5S A.....lnasc:l telegarcly 
15.50 PIDgtłllll .nla 
15 
fI W.edUIIMI">C1 popohHIniawt' 
Iii (1':1 Vldn lop 
1615 ..RolJnHoo.-jZ) -seriałpro..ang.. 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 


11.15 Telen:prcss 
11.35 10 minut 
1J..tł5 Portrely 
1B 45 Spin 
19 15 OllbrlftDc: . H'J Bun Bul'. 
19.30 Wi.domo:ici 
2005 ..I(omtc slar)'ch tlasi",y'. kOllle. 
dia prod. CSRr. ,., JIU H.Rlel 
21.40 Teral I,godn,k gllspodarcłY 
22 1 
 Wla(l'onlost"1 WleClOłłi. 
2Z]O ..Felllcs DIIIIIl)n:!:.1 - ......'o.mle 
łl
h_ 11I..4'o.1IIft, 
PftOGRAM II 
I CO Pill'IOlllm. doia 
8,10 Uhca Saam.(lwa - proglam dl. 
1I111!cI 
9.10 Senal flłr.ow, 
10.00 CNN - HeadlUle News 
1[115 Magazyn TV śllladallUlwel 
11 00 lllll:ml pels..irl - hlm dokom. 
12 00 .,fIlKI w ,i.l,m ł7fłlie'. _ hlflll 
,llId, ZSRR 
13 15 Pro!Jf.m dnia 
1] 20 PJlcgląd Pl.sr 
1] ]O Dookola 5wlala 
14.00 CNN - He..,JljDe Newl 
14.15 M_galyn e1aologiL"ny 
14.45 Magalyn IlIgl.,Sk. 
1500 .UIIC;! Seli1mkow..' -" tlladriecl 
116 00 W konioiIkCl' le śWiat.", 
11.00 ..Wlel..i krJI'''. (Ił -5.'lal deb
 
plod. ani. 
t8.00 Progroilm loblny 
18'30 Modliiwa 1IłitClolna 
19.00 Ob::ielwiltor 
19 JO Jer"k 8łlgielskl 
20 OD WIoclaw ns antuit ..Dwilj.i- 
.21 00 Wywiady I,etly DliedllC 
21 30 P.nOlama dOla 
21 45 Sporł 
11 55 Non SIIIP Kolor ,.Mu,.. -fi'mNuł't. 
elllY prod. ans. (1982 I J .el. Ala. 
PiJf.c, 
!310 RomIOwa r Adamem H.nllSlluewlUl'nI 
PROCRAM REGIONALNY 
14110 11i.15 Re"ansmlsja "oglaMII s.. 
telit. ..CNN.. 
Ui.15 ..'ł!lpekIGl Gady.t . -seJl.iIl.iI diieci 
16.45 uROIlIIn..' - lepo,lal 
11 00 Magal'ln Al. tylk. dla pa' 
17 3D No1
lti! trudne dlw"e 
1800 Aklualnoscl 
18 30 PrlllllOIR dl. ,bilel 
11!)O EbpI!s lepCIl1flr
w 
19 20 22 
o R!!lrail!nnsl_ ,'ogral
lu s.a. 
klit. ..SAf.1: 


.. 


,środa 


30 STYCZNł-. 
,ROGRAM I 
7.40 hpless 10s..-d.,CIY' 
I 00 Magalrn rOIIDill'.ści 
g 00 Wlallomcśl:l lIaranne 
, 10 Drtmowc plledSlkola 
1.35 Telefclil 
11 DO lino teler.ni' ,Dom na gllYlie- (2) 
- S8II;)1 Jlfod. pol. 
1025 "OY"oIslia' - HII-ł USA 
11 15 PlZy,emnl.l ,oi
II."Cmy" 
11 3!i Akt.illlIOści 1.lel8/tly 
'5 20 UniNl'rsylel nauclJl:lels.1 
15 50 PrograM dnia 
15 55 Wiadomości popoludnioVrt 
11 U5 Vide top 
1115 ..Rollill Hood .(3)-..lIoiIlpr" Oi'I0Sl. 
1115 Teleelpress 
11 J5 Publltys,yka lIIi,dl,lIalodow. 
18 00 1U ,nillul 
" 10 Klinika ldrow':-JIG ofowie'a 
11 30 M8g."'1I I'tp.rt.rilw 
1115 DołJlanK: ..WolIni. SłIIwille. i jego 
!L1w.' 
" 3D Wlildoml!sci 
20 D5 .Dyne!.h.' - AriRł USA 
2Q!J5 Mls.nostw. świata 1'1I' aalciarsłwia 
alpels.11II 
71 J5 Okruch')' lIad,iel" - reportaż 
2210 W'ildol'llOSCI wifczolle 
22 25 R01AlOW, l N,lo.llllem.1ł1 
PROGRAM" 
., 55 Powi,alll. 
I no Peno,ama ....i. 
lin Ulica Sea.mkowa - Pl dl.1I1itoci 
t1D SeJloilllllmowy 
10 00 CNN - Headllne NOM 
1815 '1ag..,n t. łni.danklwe; 
11.li .Pr.lf!d -.a,.,m s.b'f' (2) _ Id.. 
,,04 nHR 
u 25 fdll1 do1cum.antaln, 
13 10 Magal,n lIaltlalski 
13 40 bpres$ gospol'larcł'Y 
14 00 CNN - Headllq. News 
14.15 PIDlfalll"ia 
14 20 Pnegl"d ,r.s, 
14 3D P..,nan IN! an.en" .0""11..... 
15 DO Ulica Sl.lam"ow. - pl. dla dl.ed 
111.00 ..Kon.a\t" w bntaicle. PRl'90dll. 
11.10 ..Prl,chlldni. II'Sle'k.c1t dDł.ghwo. 
K..' 1111 - sene. prod. ani. 
UJ 00 Pregrlm lobin, 
18 3D uMASH" - Hrlal PlN. USA 
1! no Obselw.tor 
19)0 Jł'I'.lr""RcU-"i łl1l 
2000 ..S.odeln"a.. w ..DwoJce" 
21 00 Ze wszyslkicb 1"110. - IIp.rtai 
21 ]0 Panol.ma .nla 
2145 Stts'I 
21 55 ..W 1""qtlcll'. _ .eriill "I. 
2l.15 991 kronlb k"".,ulne 
ll!J5 "IłOIgt'IIIa1I1I;/I .:. - ."'11" 
PRCCRAM RICIO.AlNY 
14 00 -Iii l' Ret'liIIUIIIisia pr_,.... &II. 
.elit. ..CNN" 
Iii 20 Killo l Silteh', ..SIIII,SOMl." 
Iii 50 MUlJu.a 1!J 
11 OS ..Bhlt!1 pr;awa . - nu..lY" 
11 35 Relacl. l' J.snel Góry 
" DO Ak'..ll'KIkl 
18]0 p'pgr.m lita lIlieci 
,. 50 P,oątolm rOlI'.....eWJ 
19 45 22 00 IIllrawsmisl. ,mg'''.'' sa- 
.ellt...3 SAr.
		

/scan1_0001.djvu

			TYGOOhlll< . 24 I 1991 
ROK XXXVI. NR 4 (1772) 
BIElSI	
			

/scan20_0001.djvu

			Dla cz
stych ....,....,Iców bazarow nae Jest laJeftl- 
aUcą. że od czasu do czasu. naożna od Rosjan kupie 
lIIe t.,1ko wódkę. kawio... czy nied..ogi sprzęt elek.. 
ła'"ezny. lecz _ pistolet .....as.ynowy ulc:aJaszni- 
.ow u . ...oń palna olc..owaa.a jest.. nielegalnie 
oczywiście. po .,óżnych cenach. Tenże "kalasz.. 
adlcowl1' _ zależnie od potrzeb fanansD'Wvch jego 
wJaściclela _ wyceniabY jest na par
 nailionow zl, 
a laywa. że taniej. 
Bron palna. pistolety 
azo\\.'e. nOle s[1rt:;ynowc .z\>bko 7.na.i 
dullł nab)'Wców. Niektórzy kupują (slcz(."golnic p 1l'1 t)' gd/(.I- 
we) dla własnego bezpieczeństwa. ZnaC7.'lC'(' ilooiou trafiaja tei,!1(, 
rąk. które trzymać jej nic pO\II,'inny - zW.rh.ł)'ch l.hubga . 
\!J 
zlodziel. bandziorów. wlamywaczy. To l.1k7.c l lego powodt.1 
nasze ulice stały się ostalnio tak llloJło b(,,7.picC' ,c. n-IłOl 
mtpad,1o. rabunkowe. kradzieże. wymu
zc1Ha pien' .etJ.,) pod gW.l: 
b;a, uZj.'cia broni. 
lI
rodne" stają siC najprzeró;;.nif'jue ka ...h' pal . 
7..}'110WC. nuncL..tko. ROLPOwo.;z(.."<..hma .{! z Ij Ich Ił IIId 
a ,'\'lęc i potencjalne zagrożenie użyciem. Nicl.1golll.ln' wpły'-\. rui 
to mają szcz{'gólnego gatunKu filmy. Nic Law . \\ld
CI\"LnIU 
wychowaniu służą też coraz szcr7C'J propagow:mc I upro!wi
nc 
wł::chod\1ie sposoby walki. wręcz. W.sl'od slar
...y<. 11 \\ r oJI(.8 do lask 
laseczka r; tlttrJ!t)'m w niej, \\IJ,suW31l\m w r tC' połrJ. 
ostrzem. 1 młodzi l starsi zaopatniją się \lo' t
go fr- 'ł broil1llt 
n'lko dla własnej obrony. Cz

to JI t lo tpd II 
..mDdzle"_ 
Prlcst{"pcy dy
ponttiłl (his nie tylko nall II 11 
s3moc110dów 1 czym skuleCZnle prawie do ''''
ra r'" UI'ą 
policji W posclgu. lecz równiej; i najno1 OC7 m l. 
nim spr7ttcm do obezwładniania. PJ
tolct g" I,n .....'.'r 
nic prawie każdego szam.1jtłccgo się opr) .\ 1.m I 
Karierę robią u nas sprowadzane nicIegalii _ Z Zal
 fJdu l. 
elcktryclne, obczwładni3,}ące nłi3rę na mjnut\" dwu.. prr. [luu 
C}-'" ł.ndunku cleklrycznf"b"O. N.dado\\.oan 
f'! Jol1 \ .1 n..! . 
rażą na odleglośc, Są tc.t \"Tr
ic broni dałuj. ł r... U"- 
dotyku. przy czym na pr7'ykład ubranie me I lu ,/ 
przeszkody Napi('cie 50 tys. wo1t poral..3 s.kutc A.kumu - 
lOry pistoletu można ładować Wlą<..l8JąC rJrc 
tUJ a jedno tekle ńaladowanle starC7'3. by ,.l.. pokOI 
:.iiąt. oł::ób. Na rynku kosztlÓc około 2 mln, 701. 
Do medawna obowiązywały prl'cpio;y rC'm,luj:'lr I- 
broni oraz warunldjej nabywonia.))o lod/ąl . I l' n.! 
je rozporządzeniem z 27 listopada mil onc 'iI f( 
spraw Wl'wnętrzn.ych. Ogólnie rz(:'( . l
ir. '.u. pl 
tozszerza ono na niektóre rod7aJC broni bw Olol.l. pl JI 
J::t6r,ych ulyw
nie może 7.3.grU7.3.Ć beZpiCC'l"I1.'::'l.wu r'luh... 'lC'fm 
Oprócz broni palnej wrozporządz.cniu mówi
 
 111. 111. (J U d/c 
nlach obczwł""dni3Jąc)'ch przy pomocy ładunku clcklr)'czlI . .. 
kuszach. ostrzach ukr
't.).ch w przedmiotach nic m. '(.h \ 
c:1ądu broni. giętkich pałkach zako(1czon)rch CI{..k ] IJ tl
 
dymi mątclialami orai palkach 7. \\'1dad ..Imi.... tJ.1 ci II 
ł6w , nut:'lczaka.ch i kastetach. Sprzedaż '.ycla rOlo \' t 
odbywać sit' może tyUtO w punktach po
iad""j h :,Iuo.;o\\ rll 
t:ezwolcnia, Każdy kupujący jest natomiast 'lOboWI.Ii'o.l.. \. Ul\. 
kac od POltcjl zezwolenia na posładanie broN, Ndle:f)' l.\\'cu(it; 
 
do komendy rejonowej z podaniem. a po kgo po l n 
!"ozpalr7cniu otrZ)muJe Się pcl/wolcni loJk unu l 


1
. KRONIKA BESKIDZKA 
MOŻNA LEGALNIE 


lu 


F irmv z. RFN s.. zaintereso a 
. , wane platną reklamą SB- 
mochodow4. na folii samoprzylep. 
n.ju. Takiej właśnie treści ogłosze- 
nia pojawiły się pod koniec ub. r. 
W prasie śląskiej, Ich autorem bVlo 
bliżej niookreślone Biuro Informa- 
cyjne "Mata" w Katowicach. które 
jednak nie podawalo swojego ad.. 
resu. lecz Jedvnie numer skrytki 
pocztowej. 
ludzie. niestety. wciąż są lalwo'" 
wierni. stąd zainteresowanie ofertą 
.,Maty" było spore. W każdym ra2ie 
Czytelnik z Bielska-Bialej. kt6ry nas 
o tym prz:edsięwzięciu poinformo
 
wal stwierdzil. że tylko w jego śro- 
dowisku kilkanaście osób dalo się 
O. to nabrać. Ale po kolei. 


Zaintcresowanl zwrócili się do ..MJ.. 
ty" listownic o podanie bliższych da- 
11).ch dotyczących możhwoscl zarobie. 
ruamaIE:-I< za reklamę. Wkrotcc wsz.ys- 
cy otrzymali odpowiedzi. które w za- 
sadzie były 1istą zawierającą pdną ga.. 
me uslug świadc70nych przcz firm{? 
Oferowała. ona m. m. rcwcloJcyjną me- 
tod
 nauki języków obc} ch w czasic, 
snu, możliwość b(>2plollnq:
o zaprenu- 
merowania dwóch bryt) 
Idch perio- 
dyków. adresy eryk \;ich turys- 
tycznych biur !::t
mowych.l'tóre za dar- 
mo wysyłają pl'(J .ty i mapy. pr7cpis 
nn uzdrawiający eliksir itp.Oczywls" 
de każda lDlorm3cja na. wymiemoną 
tls1ugQ zawierałą okrc' oną cen
. Jej 
uiszczenie l{y,.arantow,lło olu manie 
upragnioncJ inrormacjl. Ich rzctclnośc 
11.a1eży jednak U7nac (.0 najmniej za 
wątpliwą, np owa moi'llwo :: be7płoJt- 
nego zaprcrl\1mcrowania c a
uplo;rn 
btytyjskich po'h :ałc.1 na przy mu do 
zain1C're'" JW a l(' pr7edc- \\.. y
lkim o no;,:;(:' !'pr
zyno\\ e, rił;ul bO roc173,Ju 
pall...i. koJ..t tv. k, c. lIantl1ar.ł.c me pli'cjmu;"1 ię Ib"tmo 
pr7cpisami 
 Sprl'ecldJi! to, nol ('....)'m moj;na zarob.:. Pohcj1. 110.1 
l"azie star..! (' et' 1(: prc\.. cnn:..OIf". W sl'bot
 \'V okolicy baz.tfu 
przY\Jl. Lomp\' \\' Bll'l.sku.Rid,b.=-J gło
niki polJc,)jm:i u}...ki prze 
strzcgaly p d 'pr7<.dala \ Impnem lakich t>rzł...thmotuw. 'l".ym 
raz("u poh( ioJncI ,.10 di do \\ Oli U, .l.C mand.tv był prl d. 
WI ....';c przrłapal , u,) kOf"1S Ihl pl ł'C'd..! .,1 
nikO\ ....1..lnl('tU.\ II II IW 11 
zł II ..I ,.-:::.lo )..
.,....'lllf" h,.... ruancl3l 
n
 (. Pl n.7 lo choć 'rOCh 


Motcl 
n j 


n \.1:\ 1 I'\I(\
IA 


1"'l'-
O \J M>m::! 
"'K",\:'ĄS%N\KOW" , 
" . -..... NA .1t'),,)BE5ł.....
\\irc:iła Odlęb r ... ,tlo
 
tkt Z.I
.'.'icrala ona kil a. c. a- 
,\}'dl m1l,rrnacjL i \V 1'ortn1C zoJcllf;ty 
pocłoJno w\ ndgrod/cnic. joJlc..ie moina 
uz,)'
k3.c ..:.. Od 
OO do [i
Q morek rnic- 

i{' Lll'. No! tym lwnicc. CI. l(lórzy. 
chca -łię dowicd:ric i . cos w.i{'cc;. muszą 
pod oIcll 'm ..MC1ty ł \\j'slac 20 t)'sif;
cy 
:fI. OIc:a7UJ.... ..... 7C \icluwJ,
lal0. Wzą- 
ml
r.n olr./..\'IT li ,.. krolce kserokopię 
pl:ifTla nicmit:._kipj firmy 1.3.1atwiajo.ł{'{'j 
l'ck1dmr Mdło (II) ba ktCl \\icdzial ojeJ 


. 
-. : '. 
. 


R).s.: 1\łirosJa\\ (;..!Ic.'l.ak 


od kliC'ut... "0 I"'
. zł, a polem .,c1dll_at 
nie' wiei' I.a do wątpliwego mU-re- 

II. OC7v\..i .:;.C po lakimoświad<. liu 
1.\'1 l
s1;u. 
 7awicdzionych machn'.la 
ręką, p1ując sobie w brodę, że nad
lg- 
męlo Lch na sporą sumkę. Nasz C7yt('1- 
ruJe - co ze wst).dcm przyznąje - po- 
stanowił łudzie się do koiica i na uie- 
mlcckic konto wpłacił w paldzicrmku 
ub. r. 50 marek. 
icstclY, mtmo monitu 
zjego slrony. niemiecka firma na raLie 
rnilc7Y. co niczc
o dobrC'go nie wr07Y. 
Sporą cenę 7.ap'acilem - mó" i 7.J.a 
wlcd7.ion) ki.. nt - aby pnl'kCluac 


Interes 
niewątpliwie kiepski' 


szerO.... ej. nk10Jkiej p
mi En!, s1awie 
Polok, klora już kilkoIkrolIlie była 
w prl1 ie polskiej posąd£ana o niezbyt 
uczciwe intcre
v, m. in. prl.Y załat.. 
wianiu prac)' w Ri'"N, Tym ra
""rn p, 
Po1ok ruv. nici po;rednicz.\"Ja \\ "3Iat. 
wianiu rck1am.lnfurmO\\ałd o korz).ś- 
CicłCh 2. tego fakltJ pl)-ną 
me pozdra\\ lała i j"czyta owocnej 
wspułpra<.y. Na kOlu c '1\\'" b) 'o 
o plcmądza....h. co ,.lnjoJlni(" de łf7 p l'f:::l- 
Ja rownif"ż firma ..1\.1 la", iur III c 
s\.\o....h Idientó\.", Cytujc>my te lov-ł: 
..ł'ragniC'my Pali.,t" U 7.\\ rocii uwa- 
«e na pe" it'n sZ(,,7.('
ol, Olilz firma 
Pani Bo
u
law) Po'ok żąda opiaty 
,,"strpnej w \\ysokosd jO 1)'\1. kłore 
zobowIązuje sir zwrocie w przypad- 
ku zaangat.owania ł.amochodn do re- 
klamy przy płclVosz('j w)placit'. 
ie 
wiadomoj('dnak. ('Z) opłata ...o..tanie 
7.wrocona. je
1l auto nic zo
tanie 7.a. 
kwalifikowane do reklamy. ł'rosimy 
na to zwrocie uwa«t, aby uniknąć 
ewenłualnf'go rozczarowania". P.a, 
wda. że ładl1lc'1 NoJJPlcr" \.,,)'Iudza Się 


sir. je ruznej ma
d na("ią
.u 7.C nit" 
pf7.ł'bierają w i.I'odka("h i dn ba nit.- 
i'(' sobie z tego 7.).ją. '-i('ch moj przy- 
padek hędzie dla IOn)ł."h p..,.e..ll'o
ą. 
* * * 


V' bur' 
, 
(17i _ 1'\ In ..inlc.J 
Vr.o.1I1}IJ' .,rzc7 t'lal
". Pł.....:.Iu.cr' 
ra m lodą, a \\ 1 :: l x!i:\. jl..dy1Ul. fi 
skr:ytkt poi'.-rl,)\\'l'j, 7.ad' -ca nI I ki 
d Ulpła L rIO t) , 7.1 za 
k-" ..nu pt ,. lrałpgip II1\.\ I 
int InI rr Jd !m: ..I 
jak Im'. 
nwac W 
wiadome I ru
 r \\ 
,Jł- II 17 r- f"' 
1alUt:' iC u 
n - '-} tUJcmy 7 
- - 10 ra<. 'I z tVI l, klo 
ac1rl.
. 1c.'1 "Jn "'7Y inn.... h., ł- 
Ikll l, a ta 
r -, Jnc. na bud).... 
s . T I 
u,ukac Z 
sp ...............................................
 
- - 


ClE 
I OD' ' 
PODWORKA 


PIĄTEK 11 STVCZNlA 
. Narolęd.l"lPm rhrod,... lwia 
z Ira 
z olelizn",. klor l Zd"slaw M pchn<łl na 
swą zonę. Zofię IJ2} Ollaf'a If'j mecodzlen-, 
ne. nap.ISCI clO7.m1ld t.;lf.tku'h obrazeń glo. , 
wy l,tmarla na ru.elsc.tll'dar,tema. Traqed.a 
wydarzyld Się w r'dMe Ilo
rrjl i'llkoholowei 
w iednym 
 mieS/kdł1 ,n.tv \II. Karpackiej 
w Bielsku BialeJ Prokurator rCJolloWV za- 
510sowal areSi.:t Iymcza!.owy wobec 
sprawcy me IILI"I.I)'ll' Ihllnacl'ema. iol czyn 
bvl n.PIJm,ęI.l'Or'V ol w do.nu bylo wicie 
mnyrh pr,('dmlolu'QY k,o,.VHlI Idlwie, za- 
diłVVdL snuelc.._ 


SOBOTA .2 STVCZNIA 
. W hrWP KPKS pOy ul PKWN w Bici. 

kll BI,"f'1 okri.d.llono dw-. (1,lrd.lIlNCe tu 
qoscilll\lp .lIIrobus\' Spolll/kPlni .Turysta'.:, 
Ikdrusv BBC 727B I BBA 699N. ZglOęlo ok. 
40 kdset mitgnelofolłuwych I !oprzęt elekt- 
rOllIC'II'; wartosI I 20 mili 710tych W stu 
Innych ,.tllobtl
;l("h KPKS o""lho me bylo co 
krasc "Ibo zlndol',e,ę byh .' IOJdlni. 
. Pohrj"ncl 
 w..dow.rkiel ..drogrJ\Nk." 
Zdtr,tvll1dh do kontroli s,lInochod ford fieo;- 
ta HSK 61.K (numery celne). w kłórym 
obok trzech p.'
dil!rów pmJrozow.a'o kilka 
kur. króhko\l\l I .. cIP1r:. Okazalo s,
. ze in a 
wentorz ten losta' wla51l1e skradziony 
z obory FranclsLka M. Wił Frydrychowl_ 
cach Gawled
 wrocila do obory, zlodzleje 
do aresztu. Op0ol'yqonis,tom, ktorzy uznają. 
ten incydent za powrot do skompromlto... 
wanego systemu tzw rutynowych kontroli 
MO. pardon - poliCJi. wyjaśn,amy, ze for. 
da zatrzymano tylko dldtego. że ciele be'" 
czato, kury gdakaly I tylko króliki wysta- 
wialy przez okna swe ..radary . alarmując 
policję .. 
. Kolejna tragedia spowodowana nad-I 
Ilżycirm _,Ikoholu. Nletrzeżwy 19-1etni Ry_1 
szard Z. z Wleszczqt. PIOW.,d.l"ąc mdtocykt 
CZ BBY 2252 najechal na jddącego nieoi",I 
wIelIonym rowerem Jana J (78) z Jasiem-I 
cy Pos..kodowany doznal ciężkich obrazen 
ci,lla I 
n'drl po przewlezlemu do szpitala. 


NIEDZiElA. 
3 STYCZNIA 
. Policiant 2 KRP w Bielsku.Biale, 78.. 
wlod do nuej5coweJ l.zby Wytrzeżwien He- 
nryka G , który hVI pijany i forsowal kiosk 
la kioskiem, kr.adn'lc co popadio Wartość 
tOWill"U - 5krd
'lonego W tu('ct} kioskach 
przy ul MarksB Mate....i 13Mala - był- co 
prawda nu...erna (350 łys. zlotych), Clle pro- 
kuratoe rejonowy pr,.cjąl sprawco z Izby 
Wytrzezwlen i osadzil go w areszcie tym- 
czasowym ulnając. ze stan nietrzeźwosci 
nie tlumaczy takiego zachowama... I 
. W mie!Ol'kaniu Boleslawa B. prZ'V ut. 
Pankiewlcza, pijany Marek R. (pozostający 
pod dozorem policJi) pt:hnąl kllkakrotnae, 
nozem swego partnera od kieliszka. M le- 
czysława K. (JO), który 2'marl na skute'k' 
doznanych obl"ażeń. Sprawco zbrodm za-) 
trzymano przy pomocy sąsiadów a prokU-! 
retor. podpisując nakaz tymcza.sowego 
aresztowania, nie mial tym rdolem ,radnych 
oporów,. ł 
. W God.lIszce nie,rnani (dotąd) :spraw- ł 
cyrozebrali metalowe rllsztow

ie ren
o",: 
to'Wanej tu szkolv pod9tawowBj I wywlezh 
1
 segmcntow tej konstrukCJi. Czy
by bU-I 
dowali konkurencyjną szkol,] I 
. Wojewodztwo nawiedził gang zło: 
dziel samochodów. Tylko tego dnia zglOęlV 
az cztery auta: trzy polonezy I VW passat, 
Poszkodow..ni' Zd.l'lslaw B. z B,elaka- Bia- 
lej (polone.z BtH 5668), Henryk Z. (polonez 
BlH 6323). Katarzvna D. z Zarzecza IVW 
BlG 0258) ora..! Jmuna K .I" Zywca (polonez 
BOT 1999) Mo
e kloś pomoze odnależć te 
sdmochody? 


$RODA. 16 STVCZNIA 
. W Odlewni Zeliwa w Węgierskiej Gó.. 
rce. 'alrudmony tu Pl"zy pracach budowla. I 
nycl' Henryk W. (JO). dotknął przez OIeu- 
waq
 pr
ewodów elektrycZnych zasilaJą- 
cych 
uwmcę. Pomósl smierc na miejscu. ! 
. W Brcnnej plli1ny woźnrca Antom H.' 
!Opad' z wo.tu pro
to pod kola pOJazdu. 
Kome byly na 5.tc.tęs.cle trole.lwe. me pr
eje- 
Chd'V sweqn pana, który Ilłuy 
aę w SZpila. 
lu OWSd laklm kOlIIom' (TAP) 


NOWO' OTWARTA APTEKA 
"POD LOTNISKIEM" 
Bielsko.Blalit ul, IKara 1 
(Osiedle Polskich Skrzydeł) 


INFORMUJE 


że jest zaopatrzona w 
pplen asortyment leków. 


( I,mna od !:ucbiu) fi; do ue 
...obuta od H 1)) u"l !
U-85 


"R
		

/scan2_0001.djvu

			- . KROl'o'KA BESKIDZKA 


I 


TYDZIEŃ 
W KRAJU 


" 


. Prezydent RP go
1I w Belwe- 
derze członków Prezydium OKP. 
. PnEWiduJV bardzo m.le zmiany 
w parlamende. stawiam 11i1 was 
- powicdzial. - Wotalbym posta. 
wie nil nowe partlc, ele to zbyt 
niebezplearc". Lech Walęsa Dpa.. 
wsad. się racze, za jeslcnnVm termi.. 
nan wyborów parlamentarnych. 
. Z
owu z8pelnily li, p61kl 
w sklepach spożywczych. Nie bra- 
ł:ujo rćwmez towarów w sklepach 
miesl"lvch. tvle że po wyŻszvch ce. 
nach. Wędliny i mie60 podrożaly 
W ce1vm kralu.. przccietl'lle od t O do 
20 proc 
. Pl'1vspi:eszeme prywatyzacji 
w t 991 roku moze okazać siljl nie.. 
mozliwc z braku pief\iędzy. Mmister- 
stwo Przeksztalceń Wla5nOŚCłO- 
wych prosiło O 49.7 mld zl n8 or- 
,ganizaqę rrsartu I 6,5 bln na prywa- 
lyzaf'J
. rząd gotów jest ofiarować 
31 mld f'liI resort i tylko 2 bln flit 
r(!al'I
CJę zmliJn wld..nośclowych. 
. Projekt budzetu Kancel8ni 
Prelvdenta na 1 
91 rok przewldlJle 
wyrli'ltkowanlc 229,6 mieJ lI. 
. lmi.nv personalne VI telewizj. 
Oymlsfę zlozylo kierownictwo ..Wla.. 
-domOŚCI" ('Q:r.1 tego programu, Jacek. 
Sropk.cwlCl. zastal I\JZ rnanowanV 
pacz f'rezydl\Jm CK SD nacze1nym 
..KwlCra PoIsl:legO"). \Nyr'116Włl'f\18 bez 
1rr,m1ęsł\'Clnego wypowledzema 
onymąla AIe
sand'ra Jak\JbcJo.Ndtl. 
..Pome'.IIW1Y Z Pam odejściem dotkli. 
wą strato napISal w lIŚcie do zwol- 
ntoJ\eJ d1lCr,nł.arki mars..ałek SejrnIJ 
Mikołaj lCozał..lewlCZ. 
. . T ryblJnal Konstytucyjny uznał, Za 
rozponądzcmc ministra zdrowia z 30 
Icwletnia 1990r. owarunkach dokonv- 
waniaaborcJi melest sprz:et.zop 7ko"". 
tyłuCJą ani z tJS".awą z 1956 r. U. 
2waI31ą,c:ą na przerywanie ciąży. 
. PoowyŻ)c.ao100proc cz.ynsz.6w 
W loIo.ałach kwaten.ml<.owvch. zał.:lado- 
\NyCh i w dornac:::h prywat"ych mew 
weJść w iycie 1 lutego br. - pojL'l(t 
zarządzenIiI jest juz w Urzędze Radt 
MlIlisu6w. 
. Jeszcze w tym rd:u FSO ma 
Ilansę rozpocząć prodlO¥.CJę samocho- 
dów' w OO\;\'eJ montowni Ma być 
powalana nowa fnna - FSO AUTO 
- ktaa Ujmie SIV tylko budową sa. 
mochodów. Pozostałe działy fabryki 
Z05ló1ną przcl:sztak:one w sp6Iki akcyj. 
ne. 
. NaJJnwdopodobnicl od 1 lute
 
go WCjdz.le w zycte podwyzka opiat 
I8tcłoniCUlych poinfonnowa'a 
.łbDC
ospollta . Zdaniem dZlcnnika. 
c;plata L1 rozmowęteldofUcznq wzroś
 
nlO dwukJotrlle. 
 150 do 300 zI. 
obooamom bQdzie kCSllow" 8 t
 .1 
(oooc",. 3.5 tVS.). 
. Prav...'O W)ł«
.vwaniol w ce- 
lach handloW\'Chireklamowych znaku 
symbolizującego tegoroczną W
1Q 
papIeŻa Jar:a Pawia II wc Wlorlawku 
mamli 
 za milion zl-zdecy 
dowal mieJSCOWY Urząd Wojewódzki. 
. .[)LI,aI.am3 WOJf> me w Zaloce 
PPl"''' I....) nI(' r:: w,u '\'lJdow.ać 
jałlichko l \ IN UOPi1- 
t,zen u k"-JlU \'V J"WoJ pl\lllnf'" - po 
In1ormowo1ll1yreklo, CPN Je,z" Ma- 
'yslo.a Zav.Jw oleju nóJJłt:<.!Qwego 
I b( zyn\, 54 n;]I'.I\I'1 w hlSlOfil 
t('qf prz. ,I.. 
J)IOI<;h'..J 
. MInister tU1ans6w zzdccydo- 
wal o zlagodzcniu pOJ)iwku od pre- 
mii z zysl:u w Państwow,ch Gos. 
podsrstw8ch Rolnych. 
. 131 g6rnlk6w zginflo w 1990 r 
w polsl:łeh kopalnł.ilch, o 26 W
f!j 
nrz rok wclcłnleJ. Spośród nich 47 
strec,lo życie w katasuofach zbioro- 
w 
 tlilpnięclB. wybuch". pozary. 
. RzeClł1lk prezydenta stwKir. 
du. le roł.:owania dotyc:z.qc.e wyco- 
tywr..f1IiI wOJsl: radzieckich z Polski 
j tr.P'lnllu tBdnostek opuszczaJących 
II hn" &ł trudne. ponlewaz ,.strona 
rad K'" pk gdyby u!lZ1vwnia sie". 
Powodem pt sytuacja mi,dzynaro- 
dow8. 514 eg6lnie w repubbł..al.h 
n
'" 
Juch 
. V-"lldyslaw Elalo.a zlolyl rezYQ- 
n.ac" 1 'UN:C' prelesa NBP. Lech 
WoAl". z.pow.edll,al. 18 ..ł'ędlie 01\ 
W)ł.orzysunv w Innych pracach 
paIIltwowych- (00) 


Produkcja sprzedana prze
 
myslu w grudmu 1990 byla. ]i. 
cząc w cenach stalych, niższa 
021.4 proC'. w porownamuz gru- 
dniem 1989. Najwyższy spadek 
zanotowano w przemysłach bu
 
dov.lanym , papierniczym. od- 
zieżowym, włokienmcz,)m 
i skonanym. W ubiegłym rokU 
o ponad 30 procert spadla pro.. 
dukcja mektórych artykułów 
SP07)'wcz)'th. polichlorku wi- 
nylu tkanm Imanych. konop- 
nych i bawelnianych, tarcicy, 
ro"," erów oraz obrabiarek. 
-Znaczn.ie zmniejszył się skup 
p10dów rolnych przez uspołecl.. 
lUone Jcdnostki gospodarcze. 
Od lipca do grudnia kupiono o 24 
proc. mmej zboz konsumpcyj. 
nych W grudniu 1990 w porów- 
namu z l)'m samym miesiącem 
poprzedniego roku skupiono 
mnit.'j o. 11 proc_ bydła rzcznego. 
49 pa-oc. trzody Lhlcv, nej. 96 
proc. koni.. WIęcej natomiast 
skupiono. ciehlt - Q 33 proc. 
OWICC - o 100 proc., drobiu 
--o 5-proc. O 97 pl'OC. J1lzszy turł 
skup jaj, o 24 proc. - skup 
mleka Rolni<.y od lipca do grud- 
nia 1990 kupili o 15 proc. nawo. 
zo,"" sltucZn} ch mmcj mż w ana. 
IO
"łrzn3 m okrc,5lt" IQ89 r
 
Tran..po..t w gruoniu cfiarak- 
lErV"'.waly J.więksujące się 
prz
y,.ozy '" f'I prywat. 
uym l a malejące: w uspołcU'nlQ. 


PORTRET 900 TYSIĘCY 


nym. W tym drugim sektorza 
w manionym miesiącu przewie. 
ziono o 41,5 proc. ladunkow 
mniej niz w grudniu 1989. Przed- 
SiębIOrstwa komunikacji samo- 
chodowcJ miały O 11 prQc. mniej 
pasażerów. 
. W większości działów gospo. 
darki zmniejszyło się zatrud- 
nlenir, choć nie w tak szybkim 
tempie jak w mlcsiącach po- 
przedmch. Największy spadek 
zanotowano w handlu i budow.. 
nictwic. W porownołniu do grud.. 
'nia 1989 zatrudnienie ogołem 
zmniejs7yło siC O 18,6 proc. 
W przernysie spadło o 15,9 proc., 
W przedsiębiorstwach budowla... 
no montażowych o 23,2- proc., 
w transporcie samochodowym 
O 21.1 proc. Na koniec ub. mle. 
.siąca w bllITach pracy :zarejest_ 
rowano 17 454 osoby. Na jedno 
wolne miejsce pracy pr.l.ypada 
J5 bezrobotnych. Do 15 grudnia 
1990 wyplacono zasIłki dla bez- 
robotnych na łączną kwotę 22,5 
miliarda zł. Najwi
ceJ bezrobot. 
nych było w reJome Suchej Bcs. 
kid7..kieJ - 14,9 proc. ogolu za- 
trudnionych. w Zywcu - ]l.l 
proc.. w Wadoy. icach -- 10.1 
proc. Najmniej - w Bielsku
 
Elał(d (4,3 proc.) j Cics7.J'mc (5 1 2 
proc.). 


PO ROZWÓD - DO WOJEWÓDZTWA 
W lIbi('
lym roJi;u v. Dif"s"iem pnt."pr'o",adzono 0"010 II)(tO 
roz"oo..",,! Zanosi "ilf r.a to, te '" tym p.)ku będzie Ich mniej i to 
'n'alt' Dał' dlatef:'o. by malż(,lłstwa stały ..ił: zgodmej"ize. trwalsze. 
Od l st}cznia br. nie można już bowiem pl"7.ł"pro",adz3e coZ\.
o- 
do\\ w 
ą.da('h n'Jonow]Th. leu w)I.ąLznie w Sądl.ie \\oje"odz- 
um w Dit'btku-lliilleJ. 
WMdomn ił-' 
prawy r07.\'I .- 
dowe do n.JJłołt\.\ JCJ"'lY< h nie na. 
leżą z f('J,!uły nil I pro 
e i wy 
m""...o.\I.! kilku, ( a
all1i ndwct jut. 
kUllastu, rOl rawo Follzcba 
''''fc me llida determinacjI i sa... 
mOZdparCI3, by ilc!. tam ri!?)" 
f>tawu..:... ę przed obhczem TC'mi- 
dy w wojewod7kim rnic::\.ic, 
prlyi":7rlz.!J"łC 
 naiodłcA!cj
 
.szJch zakątł\uW wOJc""vdzt\\a. 


J'odczas korsultacji projeklu 
ustawy wprowadla.i4ceJ (1r7e
 
CZClll8 W sprawach roz,", udo. 
W) ch w gł-'stię sąd.ow wojewódz. 
kICh zn:ł".ląca cz

 SI nduwi..ka 
pra'" n
('zego. w t} In \\.I
k!:;zośc 

dt:Jllw, b)ła pl"J'.Lciwna wkie- 


n Irn alllu J 'VII 
doł....... roi lil\.\'lh na UT) 
Lal 1..P do II .I<-J 
I ZITII:'ł"1) d WOjCWOd7kl j......t 
.pr7,} (J m.y kadrowo. Gor -"j 
rzeLZ
1 tTlaje> d71e> o warunki 
]Okdl(J"
. W fJOOUł ..zc.lcmac h 
SW I muje buwil n a fi, 
a prm.. 
y przcdlu.1.3Ją ""ię ni ra7. 
ł.ylko h!J pl n\', , tr 13 
czekać w I )1t
J""(! na salę roz- 
praw Myśh SIt' w 'C' o nrganizo- 
Wdniu 
t ".)1 wYJa.cdov,yrh Roz. 
'Prawy rUI'""ooowe. zwl.aszl.za te 
pierwo:;ze - pojednawcze. wy- 
zn8C'z....nt.. h
 Iyby w lokalach są- 
dm,.. fł..jon wy<- h. Rdzu: ciii nota 
ni(' dą}e SI\, tak we znaki Jdk 
\IV sw. (tan 


Zamiast WPHW - spółka akcyjna 
.,Savia"" SA to nazwa spóJ. roku ]Q90. Wtcd) dysponowalo 
ki akł'YJnej, ktora PQ\Ystala ono 414 !ltklppq;ml. W ..tYC701U 
w mi('j...('(' Woj(""ódzkicgo br. 96. 
mmł"Jszono tez za- 
Przed
i\,biorstwa Handlu he. trudnienie - '2 prawi(" 3 t).s. 
WD\'tr:zm.'gl) w Biel..ku-Białej. osOb do 2200. Akde warLo...d 
Aktualnie" PIIW jrst w !!Otanie kllku mdial"dow :r.1 W!'kUIUlo 
UkwidalJI. to zna(,L)' jf'go mie- 1510 pra('ownikow. Jt'dna akc. 
nil' przf'kaz) want" jl'!łt, O<"7.y- ja ko...zt"wała 500.000 :r.1. Wi\,k 
wi!tch.' odplatnie. !"lłlilct'. Stalo ",:W"iC zatrudniun.,.'("h kurda po 
si\" tak na wJllosek ..ady pra. d"'lf' lub kilka, al(' b,.h i tar)', 
rowniczt'j firm
 o..az wOJf'WO- ktorz) zain", c...towaJi "" spolke 
d)'. hfdą('('go orJ:'anf'm zaloi)'. pll kilkal17.i('iiąt milionów. 
cu'l..kim. W t)m r(lku przł'\\.d}"ana 
..Sa
ia" jł"o;t firmą Z
 znac'z- Jest dru
a ('misja ak..'ji łącznej 
nit' mni('Jv.\ n1 sLan('m po-;ia. y"artosł i oltolo b mih2rdow 7.1. 
dania nij WPIIW na l)()(zątku Itar. 


PUt'ci('tne wyn:ll
rodztnie 
lączni(' z wypłatami z zysku wy-o 
nosiło w grudniu: w spóldzlcl. 
nidch -1360,5 t)s. 21. w hand]u 
uspołecznionym -- ]]46.4 tys., 
w przedsiębiorstwach budowla- 
no montołzowych - 1353.2 tys., 
w trallsporcu.
 - 1191 tys.J 
w przemy.sle -1420,9 tys. 
N.uwi('ccj pieniędzy W czasie 
-zakupow przeznaczylismy na 
:l:ywnosc (57,2 proc.). aż 13.2 
proc. stanowily napcjc a1koho. 
lowe. W stosunku do listopadal 
w gl udniu podrozały m.an. śrcd. 
J1io o: 204 proc. - serki homogc. 
nizowanc, 38 proc. - maslo, 44 
proc.-jajka,17proc.-mleko 
(w butelkach, 2-procentowe). 30 
proc.-mleko w proszku. Zwię. 
kszyły si\" też ceny usług. zwla- 
szcza tych swiadczonych w Za- 
kla
ach prywatnych. 
Na koniec mińlOnego r.oku 
W wojewodztwle (dane s;zacun. 
kowc) zamie.szkiwało 900 tys. 
osob. co oznacza wzrost O' 0.6 
proc. v: stosunku do roku 1989. 
W ubiegłym roku w wOJewództ
 
WJe urodziło się 14.5 tys. dZlcci, 
zawarto 6,1 tys. związków mal- 
żensk ich. było 1,5 tys. rozwo- 
dow. u zmarło 8.4 tys os6b. 
(tar) 


Praca kgislacYJna Sejmu bU. 
dzi sLcreg zastr7.ez{'ń. J'ym ra- 
zem prot( hJJC Rada Mlcjska 
B oJ-Bi j. ktora wystąpiła 
dl (' I HI.!ra Posel"iko-Se. 
leiW l. pro. Ją O podj('cie 
Inlr'at"l'.J' ustawod",wc7CJ. 
j do liman)' u.!)tawy 
.ndill o.> gruntami I v,)'włoi. 
u n 'ruchom
 I 


RADA l'IiIEJSKA 
PROTESTUJE 


ErTIOCJ. budzI art 2 c)'towancj 
usLWy. n8 me. -y kturego doty- 
t.hc7.a )\\1 u.I.ytkowmcy grun- 
tm.... l dąc}t..h v..loIsnosclą Skar. 
bu Pansh\ a lub Gminy. nabyli 
pra..' ° do il.h \,\1('( Lystl;:'gO U:7yt- 
kO'\'.al1lcl 


W praktyce - . priilwnie zctbh) 
kn",ano mt hwosc zlnlany cha. 
I kl('ru fi ImłcsI 1.1 I ('entrum 
Hit"I...ka-Bidł('j "" obs7.arz
 Iym 
więko,;zosc tc>renow :r..aJn1ojlll za- 
kład}. prLf'myslow('. w tym ro- 

nlt..7 taku
. ktore drastycznie 
dł"gradu.:ą srodowisko (odlew- 
nie żeli" al. Zaklady te zgod- 
11.1. 1 Ul h.A al T"I planem zago- 
c,podaro""...nl" przcstrz<-nnego 
Aaelska-ł t.'J - pl z('zndCZOniC' 
są do Iikwlcłcu'll bądi dq
lomc. 
reJ d it. h (' pr .l.l'm)'glowych 


l tav.a 0;;1- "..OOo,""ala utrwa- 
n lolda na pokojową! 
drog
 dialogu Jednocześnie de- 
klarujen
y n
s7. udział w akcji: 
pomocy humamtarneJ dla naro- 
du litewskiego i apelUJcmy 
 
wszystkich komisji zakłado_ 
'wych NSZŻ "Sohdamosc" na. 
szcgo Relt'ioJ1u o podjt;;'eit' pod. 
obnych d/ialań. 
PrcZ}'dium Zarządl1 
Rcgionu Podbc.skidzJe 
NSZZ ..Solidarnośc'. 
Bielsko B
ala, 14 01.1991 


Biznesmeni 
w inkubatorze 


Pod n.u.Wa Inkubator Prz('1 bi(1r; 
('Z,t,sf'1 kr)'JIt' Slf nowa iniCjatywa W()4. 
JE\! h wladT g.. )darcl'y\.h,. 
która ma słu
. f popl-"an,u p vwat.. 
neJ przed:!! rc-z.
 PI'Zc(lSI
W- 
ri('uu patrnnujl! FundaCja Promucjl 
]m alywGQspndar chulwor7ona 
pr T-C7 woj(,'Vo'0I1f' ku., RpglOna- 
11"łq In Handlu I PI .lu. Z:;kład 
Inrorm:lhkll Al ki Pnlt'n s- 
Iu Ent. I J tYC lu. go. Rad.. W.n uraz. lO 
runlach do 
ZlI
;J<'P( dan", ;11110 InrormaQt 
udziC'lsJ"ł Un.\--dIlIC.
 OPGiT 
 
kujł' 209. 210. 2t J '\\ 
oddn.('tł 
pracy l n\,du y, oJ
""łxJzlI ił-IO. i 
(b.Q) 


Dro'l.da. wlItlioza skrzj'Ptec. zllC"lęła grat 
przEboje wlcdenskich salonów rueśmlało. 
z nadmierną IJOWdgą. Zrazu też słodkie 
wino b).ło zbyt clf:>płe. a stolik charytatyw- 
ny okrą"ano ostromie. Jednak już w dru- 
giej odsłonie wmo sch}odzono lodem. a al. 
mosfel"a 5
 ocieplila. Orkiestra zagrała 


tańskich orazcalego zestav.-u ogni..tych cza. 
rdnszy. Na koniec. Jak w kc.n
rcie noworo- 
cznym z Wiedni.a, był Marsz Radeu.ky'ego. 
Przy bisie wśród publicznośCI rozgorzał 
sp6r: co orkiestra ma zagraf - polkę czy 
walca1' Zdania były podzielone. Zagrali 
polke. 


Z aniedbane tradycje kulturalne Cie- 
5zyna 
he, odt.worzyć wladze miej. 
ski
. Do roli eleC'allckif'C'o salonu. mIej- 
sca spotkań 
lily. !J..ete-nduje cieszynski 
te-at.r. Pił.'rwu-, pr6bą byl16 bID. karna- 
wałowy kODcert ..Clar \Ifalca". 
GraJa Orkiestra Salonowa miejscowej 
filii Umwersytetu $Iąskiego. Wśród słu- 
chaczy bylt CIeszyńscy prawnicy. lekarze, 
bankowcy. h..dzle kullury , biznesmeni, 
władze miejskJe l nawet wojewoda bielski. 
Słowem przyszła imłetanka towarzys- 
ka. środowiska opiniotwórczf!. Do teatral- 
nego bufetu wypożyczono kieliszki i ser- 
wowano wino oraz Liasteczka. co ułatwIć 
mIało przełamanie pierwsL.ych lodow I za- 
chęcil: do wizyty przy stoliku z napisem 
Społeczny Komitet Funduszu Darów 
Charytatywnych Miasta Cieszyna Zbie- 
rano pieni=tdze na amerykańskIe urządLe. 
nie medyczne ..Dermatom", pomocne 
w robieniu przeszczepow skóry Całkowi- 
ty dochód Z koncertu prZekB2.anO domowi 
dla dzieci specjalnej troski. 
Początek był dość sztywny, oficjalny. 
Poszczegolne środowISka trzymały Sł
 ra- 
zem. Lcstrowano uważnie sale i fOYf'r 
w poszuklwamu zn&Jomych twan..y. Mow- 
meż orkiestr
 pod dyrekcj. HilarrCD 


Sza.lon. V 


l
on.cert 


pewnie. z polotem. Przy stoliku. gdzie 
zbIerano na lIDermatom", \lo;;t.Dwił s
ę 
sznureC'Lf>k ofiarodawców. Do koilca ltoD" 
certu z
b..ano blisko 15 mlD zJ. Dalki od 
5 tys. do miliona złożyło ponad 60 osobo 
w tym burmi
tr.l.. 
Salonowcy l-lIlarpgo Drozda są już 
w CiesZ) nie dobrze znani i lubiani. Kon. 
certowali tu wielokrotnif'. Jak na orkJest. 
re selonowtt przystało, występowali też 
w kurortach I IJzdrowlskach. jak Bod 
Homburg, UstrQń, Bad Viibel, Jast.rzębie, 
me m6wląc jui o takich Katowicach (bo 
kurortem nie są). 
Słuchaliśmy salonow}l'h pr.tebojów na- 
szych be.bt>k i prababek wa1cow i polek 
Straussa. me]ooo szwajcarskich i neapolj. 


Koncert :Lorganizowano społecznie. 
Trwał cztery gadLiny l nikt me 5pieszył się 
de domu. Po koncercie sa10n funkcjorJOo 
wał nadal. 
Teatr cienyński ma w plunach dalsze 
salonowe spotkama, nie tyłko podczu 
spektakli i koncertów. Może gospod
rzem 
kolejnego spotkania miejscowej śmietan- 
ki towarzyskiej będ.ue Jaki
 wybItny ak- 
tor. . 
Władze miasta chc, organizowB
 kon. 
certy J festyny z różn;,'ch okaZJI. dJa róż. 
Dych IrodowiSik i nie tylk
 p.odcz.
 kar. 
nBwaJu. A zbiórka na dZ1ecJ ,5peCja]nej 
troski i Dennatom ll jest jedn=ł z kilku 
1ainic,)o
'&nych ostatnio w Cie
zyrue akcji 
charytatywnych. (m)
		

/scan3_0001.djvu

			N " lada gralkę przygolowali dla u- 
le c:znych rruloimk6w walk wscho- 
dmch w naszym wojewódzlwie działacze 
Miejskiego' Klubu Sportow2go .,Busha'" 
\V Blelsku.Białej. Na ich zaproszenie pod 
koniec przyszłego tygodnia będzie prze. 

)'Wać na Podbe5
dl.iu j
den z nDjsl¥J1-: 

_uperma,n W_ a.kcj
 


niejszych m1slrzów japońskiej sLluki wa. 
!ki - posiadacz 8 dan - Jo.si! Linder. szef 
Światowej Unii OkinswskJch Sztuk Wa. 
!ki. Goś
 zaprezentuje się szerokiej pu.. 
bliczności w czasie poka:r.u. który odbę.. 
dne się w sobo
 26 alycznla o Codz. Ił 
W haU_portowej DKS-u. Zademonstruje 
m.in. Ilyl kobudo polegĄjący na posługi- 
waniu SJ.C rożn.ymi przedmIotami w walce. 
Jednocześnie będzie można 2.obac'Z)'ć 
'IW .k
i desantowców I poli
ant6w z od- 
działu szybkiego reagowania. takie czoło.. 
wych poIJklCh karaleków. Atrak<:Ją im- 
prezy będzie równi.ż IOleria, w któreJ 
rno,g'4 uczestniczyć wszyscy posiadacze 
bl1etbw. Do wygrania są m.in. kimona, 
. takie bezpłatne skierowania na kursy 
karate 0l'g&nlZ0wane przez ,.Busru.'". 
f 
a
 


WPEC chce wyższych płac 


KRONIKA BESKIDZKA. 3 


, MINI-KRO"NIKA 


Grup zawodowycb zadowolonych. wy.okośd płacJ..t nIewieJto, ale 111. w..ystkl. 
pnecleż. walcqc: o wyższe zarobkJ. wyci4CIUII strajkowy pistolet. Ostatnio akcję 
protest.ał7'JDIł zapowiedzial zwiJp:ek braniowy ł ..Soli(larno
" eDerl'etykJ cieplneJ: 
To" prn pad ku, jC"i,1i nif' dlyf1ą du
kIIU.," Jozmo\\)' ZJZ4dem" Splav.jc p0c!.\....y
d" 


e. 
W hielskim WPEC urohki wprawdzie 
ni.... lak ki.pskie, jak w ilUl3Ch lego typu 
firmach w krOJu. jednak obydwa związki 
postanowiły przygotował: się do akcji pro-- 
testacyjnej, by poprzef żąda...ua kolegów 
w regionach, gdzie zarabia się majo. Porni.. 
j
ąc rakt, że to nie rząd ustala Płace 
w samodZIelnych przecież przedsiębiorst 
wach, nie do pomyślenia jest strBJk w tej 
bran
y. ZwłaszC".£a zimą, zł.\Jaszcza, kiedy 
panują mrozy. Władze krajowe związków 
strejkiem groZJły. Na szczęście zostal od- 
wołany. bo rozmowy zostały podjęte. Czy 
zakońcŁ'ł się porozumiemem - na raZIe 
nie wiadomo.. 


Bielski WPEC 10 dwie ciepło,," nie Gedna 
w Czechowicach-Dziedzicach. a druga 
przy ul. Tuwima w Bielsku-BiałeJ). 180 
k,10melr6w siea ciepłowniczeJ. 150 stacji 


GIEŁDA W BIELSlł:U? 


Czy w n&S2Yf11. województwie powsl4.. 
Itle giełda papierów wartościowych. będą- 
ea ogniwem ogólnokr&Jowego systemu 
.ł.,łdoweao7 WSlępne rozmowy w lej 
.pnwie prowadzili"!" początkach stycznia 
przedstawiciele Wydz18łu Polityki Gospo.. 
darcre,! I Rozwoju Urzę<:u WOjewódzki.go 
Z pełnomocnikiem szefa Narodowego Ba.. 
nku Polski('
o Plotrf'1n C'('gielłą. Aby 
'Jednak la or.rta doszla do skutku, mus
 
zo<>tac spełnione ()krL>
lune "arunki. 
Po pierwsze chodzi o st"."orzenie rynko-- 
,.,.ego ::u.poLrzebowania lIa lego typu 
przedsiow.zięde; co uzależnione jest m 1fi. 
od powszechności prywatyzacji przemy 
SN ł obiegu papterow wa
ciowych. Gdy 
.ten warunek ZOBtanie spełniony. będzie 


:AUTOBUSOWA BATALIA l 
Pomimo przewidy"" Bn:H h zmi..n fI
at za' 
prt.('jazdy mil.J",klml aulobu..ami. biel
'y ra. 
dni nie :i!atwla-'rdzih dot
d pod".)'z...zon)'C'h ttn 
h bilety. Tn
'...
("a hli"ikod,\-iI'I!:"Ofll.ln) dł'h.w.- 
tal w uj IIpl'awie- b,.l. r:;lo" n)'m punktrm 
obrad o5tatrucj 
e"JI Rad)' ł\ljlJ"ku'j 11 llir.yC"£- 
DiB. 
MPK 
arroponował wa y ., h 
('pn - po 800, 1000 I l 
,,,zl'ostem ko
 llJW pl
IOj h nr "'.,. nr "'d. 
sięblorstwo. lttl'-J . I ..iII Lo 
\lzasadmcnie jest OlU III za
 
I'ZUt.8JąC -:n In. pl'"Z('WIl ....'" Ol'. 
gam7.acj
pracYlfinall ,v. Zl. _aru
naspole_ 

zt"nsl.wle. Wiele W.ą.lpu\\' 11-..('1 Ima J I.t " ndnoo. 
nie iS1nIt'Jącel{ł) 
 I('mu ulR I /1 i'a b y
 
W końcu postdnnwlOllo. ".. III h..... ala P"uJęla 
zoslanIe w drugiej ...";u>r' "-JI lJ. d7.1 ,0\1 .!ł 
Bt}'CZnla. po uprzednim 'I ełrw.IllU JI lre I. 
:?.atwwrdzono 
lomi.iI -li{ w;,h:' o likv.il ila(jl 
J przeksztaiC'emu MPK \fi spolkl;" 'l.iłrł:l!idu Mill5- 
ta. Jednak bez w:q:hrrlu rla II.,. Juka m.wa sLruk
 
tura wylom się z prz(,d"l
blorSI wa I lak dOI
ia 
Z ml
klego budzetu b....d
lc Jł-j mezh
-dna" Py_ 
tanie lylko w,JlIk«" wY50krn;l'j 7.dallicm zaloRi 
Jej wielkoiCpowmna zc.gwarart'Jwac pracowm- 
kom sprywatyzowanrgo pr ll'l1s.1\biorslwa ired- 
nie Drobki na poZiomiC J.,:'J mln :zl nuesu;coznie. 
W tym cdu na .seSJI ma z
l.P,c przediozona 
'Wal'ianLo,,"'a - w zal
.lru:.s('1 od c....ny blleLów 
I zmian orgBinizacY.ln)'l.h firmy - kalkulacja 
kosztów, C:r.y jednak radni :r.ystemie " Tele.. 
b.ank.... Wreszcie koleJnym warunkiem 
uruchomienia giełdy jest zopewnieC"ie facł1O- 
wej kadry. W tym celu w najbll.i.sz)"111 
IC'2aSie Minislerstwo PTzekntalceń Włas- 
Ilościowych organizuje odpłatny kun rna- 
kler6w giełdowych umc..żl1">
..iający J:doby- 
cie licencji. 
ZainteresowaDi Lłł propoz,,'cJłł otny- 
'maylł ankiety - kwest;(J:;}a.rius:r.e w 
Wyd.z1ale Polityki Gospod:::.ruł'j i Roz. 
woju UW w Bielsku-Białej \ pokoju 210. 
Tam tri. mO
1ł sle- zgllUł7.ac łl'wby i ł-u my 
pragnlłce wsp61:uczestni....zy rinan!liowo 
w tworzeniu cieJdy. (ban) 


MUZVCZNE WIESCI 


Koncerty karnawałowp maJą już od ist 
tradycję. a niewątpliwir prym wiPdzic tu 
stoh(3 \\alca -- \\lCdcn. W 1)',-'1\\ /v 
dzleń nowego roku szacowny zesp6ł nlba- 
rmomk6w wiedenskich zarruenia trakt na 
garnitury. zaś muzę Beethovena. Dn,hm- 
&a i Brucknera na lżeJszą Slraucc",ow. 
Lannera czy von Suppef.'o. 
Także i Bielsko (w którego murach dlłle 
się odczuć tchnieme secewiązk6w. 
* * * 
Dez!me7na 
ma w na,)doskonalszy spo- 
s6b demaskt.yB wszystkie d:akie składo- 
wiska 
mieci. Krótki spacerek po stolicy 
wOJ
wooztwa wyslarczy. aby sporo ICh 
dostrzec. NĄjgorsze jednak wrażerne robi 
na mieszkańcach i licul) ch gościach wy
 
gJąd obu skarp otaczających wjazd i wy- 
Ja2d do kolejowego tunelu pod centrum 
miaSla. Teren ten jest grubo upstrzony 
przer6żnym.i papierzyskami, plastykowy- 
mi odpadami, łupinnml po owocach. kat- 
tonami i poUuczonymi butelkami. Czyżby 
mu'j5kie i kolejowe sł\lwy komunalne 
wujernnie oczekiwaJy kto pierwszy 
weŻlnie się. do robl!.ty7 (db) 


glo}dBch w Pradze I innych miastach. 
..Najmni,pj znani jestd-m-II' na .zaolziu.. 
twierdzi kierująca zespołem Urs:r.ub. 
Kurek. 
. O ogromn
J skaU prześlodowa6 pol1- 
tynnyC'h w latach totalitarnych rz.lłd6w 
komunistycznych w CSRF przekonują ty- 
siące wniosków O rehabilita
ę napływa- 
jących do sąd6w. W saonym tylko okręgu . 
północno-morawskim. obejmuJącym Za-; 
olzie. ustawa o rehabtlitacji dotyczy ok. 50 
t)'s. osób. Sądy powiatowe i okręgowe 
w Ostrawie pracł.yą na pełnych obrotach. 
Do grudnia ub. roku zarejestrowaly 8539 
sprąw IU7£<. i '1.'. ku Jl3aa spraw""om. Na 
wokandę trafiło 6595 spraw dotycz,cych 
!1.lf.!J skazan)'( h. 7d,s rC'hdlnhl.)("J\= O..7ec/O 
no wobec 4517 osób. kt6re mog.. teraz 
dochodzK: swoich praw do odszkodowa- 
nia materla1nego. Rehabilitacyjne proce
 
sy trwają. 
. Ozdobą %bior6w mU7ealnych w cał
 
Europie są deszynki kun.ntownie wy.. 
konane lekkie XVI i XVIl-wieczne strzel- 
by. Służyły do polowań a w czaSie wojny 
trzydziestoletniej takie do walkL Przez 
150 iat były cennym towarem eksporto- 
wym Kslęslwa Cieszyńsluego. Produko- 
wano Je we Frysdacie. (zn) 


.. Pr8wdziwej. łnie.ioe; zimy ci.gl. ni. ma 
i - zd.niern met.Drologów - już w. tym 
selonie nie bfd'le. Turyści jui po raz kolejny 
omijaj" Beskidy. relygnuj'1c z zimowych wcL8s6w. 
To Jui trzeci. zima bez łniegu 01.naczłll!konomj.. 
czn'ł bliiSlJofę dla właŚCIcieli rasl.luleqi. wYc:i
.. 
G6w 08rclarskich. melej gastronomii. lX)Watn}'ch 
kwaleI' w Szczyrku. Wiśle. USlronhl. KOlbie1owI. 
I innvch obleganvch d.wniej rnilijscowo1ciach, 
Mimo slehego zainleresowanie turysl6w. cen sj
 
nie obnlia NIe stworzono U nas bowiem mecheni. 
zm6w ekonomicznych (np. slosow.ne n8 ucho- 
dzie zmruo,szel)le J)OdalkOw) Ir;tÓl'e J)Ozwolltyby 
V'o-llIśclci om obiektÓ'N IUrystvcznvch i gastrono- 
micznych skutecznioj przyciągał gości 
. WwoJ bIelskim miele 650sló.tr zakonnych. 
il:upionvch w 25 .lIIkOnIICh żeńskich oraz 181 
ukonOlk6w Z 15 lTIęskrch zgromadzeń zllkof1. 
n'(ch. 
O Duch .kumeni.rnu oP.;'owuj. U!IItroń. 
W ublcglym reku kemlsJI! charytatywnIl parllf,i 
rzymsknkalohdich, ewangelicko JllJgsburgskieJ. 
koścmle adwentysI6w i Zlelonolwllt1ko'Nł!go 
. takie "PCK I Polski Komitet Pomocv Społecznl!j 
UIWDfZV'V w ustrońslum Banku Sp6ldziekzvm 
wSPólny fundusz.. na klOrym gromadzone at p1e
 
"'lidze plzurUlczol"\8 na pomoc n.jbardzieJ po- 
lrleooJ,cVm. Uslrońd:i KornileC Ob.....YJate1skl ot. 
warzy1 sklep ..Serdusl\o" - punkt zbiórki uży
 
waneJ odziei}' i Innych sprz,t6w codziennego 
uzvtku dll! naJhiedmeis.zvch, Ekum,nicznv duch 
tow.rz\,szyl lekle stycznIOwemu k.oneertowi po_ 
lłC10n\,ch uslrońskK:,h chórów - ..Cz.nlori.... 
z kll4bu NalJczycilll. i 1J8rali.1nvch - z Plr.'li 
k.lol!ckleJ I ewangeliekllJ. WspÓlnie 
iew.oo 
kol
'r'. 
. ..Mazowsz." koncertowalo :z powodzentem 
'\.Ił blelsluf!J hal. BBTS-u. Ró""nie gor,co Pf2vielo 
poZ8programowy. nllłloftcjalny występ w kościele 
w WIIPlenicy. gdzie f:\OOCUI rnuy m. 13 bm. 
dziłlwczfłe i chlopcy z ..MazoWIZ.I" &p.wali kołvdv. 
. 16 bm. obradowBlo Prezydium Z.rz.du 
Wojewódzkiego Polsluego Stronnictwa Lu- 
dowego w Hi.leku-Bielej. Z IIprobalC przyjlło 
stanowisko I'lubu Płlflem.nternego PSL o pna. 
JłclU PSL do opozvcji wslosunku do ebecneJ 8kipy 
rządowej. Om6wiooo stBn pnygolO'Neń PSL do 
w,bnr6w parlame"tarnych. Zdecyd6wani. f:\ol,. 
piono Bgres;, s., zbrojnych ZSRR nil Litwę. Wazvs
 
tk ch czlonków i a,mp&tyk6w PSL informujemy 
lnY ok8ZJ1 tej no18tkl. że nowa 5iedzlba ZW PSL 
w BicJs1.u.BIDłp.J mieści ai, przy ul Swierczcw
 
skiego 2. tel. 254-50. 
. Dobiegi. kol\c. pryw.ty::rBCj. pifCiu 
przodsiobiontw - Ellbudu. y"Ootnieńsklch Hut 
Sdtła.. Próchnika. ŚJlJsklej fE;brykl 
ebli i TonSilu. 
NaJszybciej. bada 21 grudnie epnedBno sub!.kryb- 
CJł akCJI Exbudu. Jeko drugie w koleJno
c.... do 
5 stycznia poszly skcJe I(ehlowni. Exbud zgroma
 
dL!' 20 proc. więcej zamćwie'" nii oferowal Mcjl. 
Kab1e za"otowały nlewielkia pnakroczeni9. ain- 
lerf50wanvch kupnem akcji było Qk 100 tys. Dł6b 
l colego beju Wi,kszoU to O£Obw kUIJul-1Ce mai. 
11
c'! - kilka paklełów akcJi. Subskrybql -CJ' 
dalszych Pl'vwłlłyZowanych Pl'zedsięblDrSIW moi. 
na spc,dllewBt 
ię me wcześniej mż W marcu lub 
kWI
niu Obvtowarzyszv11!11emu lep&ZllOformacj.... 
. KPN. - orgllnizą dOIę,d nieliczn.. berdzo 
el'łarna
 zamierza przek
ztBlcić si" w p.rtitt 
mil.Ow". Na bszk. Moczul.kiego glosow..lo 
prawie p61 miliona ludzi. I(PN chce przyc
gn_e co 
najmniej co CZw,,"rł. z t
c:h osób. W ł::i4,gu najblii
 
Sl,,'rh Ir
c
h f" e
,;::y - 100 t)'5. KPN chce być 
naj5i1nitrjszym ugrupoweniam opolyc:)'jnym 
w Polsce. 
. Dochód z diN6ch koncert6w I'.wii dzieci(tCeJ 
on Mrzyk.Sylweslnak.. l.IIłytulawlnej ..No- 
woroclny show.. (o kl6rlllj piSlliimy pIad tygo- 
dniom) zostal pneznaczony na kostiumv da nalł,.. 
pnego prDgrMmu. Jego Pfemiera jesl zapowiłldan& 
w Domu Muz"i;i nil mllfUC. przy oklll,fl prostujemy: 
rewii tow8rtvszvle grupa mozvków sesyjnych pod 
kiełun1r.iem Maciej. G...biaka.. kompOl'jtOJem 
sOr'Jgll ..Hann& S.rbera.' Jest Piotr Drabek.. 
II ..PU
ZLE.. lo nl!lWI dzieciocego les
u pio. 
senk, I ruchu z fIlii BCK nr 4 w Mikusz:owicach 
KrIIkow9.klch. klńry wchodzil w _lad rewIi. 
. Tygodnik ...Wproe"" zes111wll lilł, Yoielkich 
mi5ty1'.kacjl komunizmu. Jat hl nieJ m in. Lenin. 
Plncarmk ..AurOl..... Aleksy Slachanow. Wincenty 
Pstrowsk... Stalin - jfZykoznewca i anł\fłlitltl'o. 
wiec. kukurydza. slonlu! ziemniacuna. Breżniew 
- bohaler wojenny. a takze ..maluch" - umo.. 
ch6d dla każdego... ren ni.bezpiacznt. 1»lilNoż"
 
nr. moloryzacyjny brzlll wbrew pro
Qandzi
 li. 
ob;r:./sif dost
pnym dl. bżd
go. At., u lo mw/ 
j.stnowoc;r:elm.jszyodpajazddw mvłi..Sy;.",.
 
. 2ywieckle Z.kledV Piwowankie nie ,ltY;: 
nuj, z berdzo ambitnego. w polskich WIIrunk.:h, 
zamiaru rozlewani. piw. do PUDlIk. Oczywił.. 
cle w kraju nie m. odpowiednio cienkiej blKhy 
I IA'l4dze.ł.. do prodaJr;;cji puszek. Ko"ieczny- jtit 
import z RFN. 
ZMARL kpI. pllol Hanry. Kwi.lkoWIIII.i jeden 
zas6w lotnictw. bombowego Polskich Sil Powi.t
 
rznvch w Wialkiej 8,.,.,.nll w czalie II wojny 
iWUllowej. uhonorow.ny najWYŻ:5zymi odzn.cze.. 
nl.mi pols1Uml i brytyjikimi. Wr6cil da kr.ju 
w 1947 r.. osiadl w Beskidach l daczeka' si, 
...zakazu lotami. Wyemilil'owal do lC.nady. Tt.- 
noLl ci4,gn,11 go do Poliki. Wrócil w 1960 r. Do 
emerytury precowal w 8i.lsku w wlrszlacI. in.. 
tlolipllorskim. Jesl 8ulorem wspomnieniowe] 
ksi.żkl ..Bomby poszly... (z,,)
		

/scan4_0001.djvu

			4__ KRONIKA BESKIDZKA 


. 


PlEBISCYT CZAS KOŃCZVĆ 


Redakcyjne podium czeka. 


Tradycji stalo się za- 
dość: Im bliżej końca 
glosowania, tym więcej 
otrzymywaliśmy kupo- 
nów w plebiscycie na 
najlepszych sportow- 
cóW, trenerów i druży- 
ny województwa biel- 
skiego AD'90. 


NĄjwięceJ kupon6w pocho- 
dziło od nadawc6w z Podbes- 
kidzia. ale - taki jak w poprze
 
dnich latach - nie zabrakło gło- 
s6w Z o'ciennych województw: 
katowickiego i krakowskiego, 
były tcż pojcd)'nczc l
"'pO\...ania 
Z ts.k odległych miPjscowokl 
jak: Rtesz6w. Lublin. Wroclaw. 
Wanzawa czy nawet Szczecin. 
Świadczy to o sporym zaintere- 
sowaniu naszym plebiscytem. 
20 stycznia br. uplynął unnin 
glosowani.. lecZ' aągle naply- 
woją do naszoj redakcji kupony. 
Rzecz jasna Wsz}'.stkie. kluTe 70. 
suły wysiane do wymiemonPj 
wyźej daty uznane zostaną za 
ważne i wezmą udział w losowa- 
niu atrakcyjnych nagród n.e. 
clowych (jak zwykle w takich 
przypadkach decydowal: będzie 
data stempla pocztowego). 
W oczekiwaniu na wyniki ple- 
biSCytU proponujemy dZ1siĄj kil- 
ka typowań. kt6re napłynęły do 
nas w o..l.ttnu h dnl.1d) I lo.łk p,ln 
Marcin ZĄBEK . BIELSKA- 
BIALEJ wśrM sportowc6w noj- 
wyżej ceni Katnrz)'nę Szafrańs- 
ł..ą-, a następme FrancLSua Kęp- 
k,:, Katarzyne Zubel, Mamkę 
Dziedzic. Bożenę Walach. Boże- 
nę Siko,.ę-Giżyńską, Joannę 
Glt:'rt:'k Fw\", Hill II, Andrzt-'jd 
Tomicua I Andrzeja Katońskie- 
go. Z kolei w grome szkoleruow- 
c6w czołowe lokaty dla Stams- 
ława Małkowa. Jana Lncha 
I Sterann Bednaruka. zaś nQJlep- 
sze zespoły zdaniem naszego 
Czytelnika. to: hokeiści Unii 
Oświęcim, siatkarki BKS-u 
Bielsko oraz motocykliści Des- 
kid7.kiego Klubu Motorowego 
z Bielska-Bia1ej. 


Zdzlslaw MASLA.'I/KA z LU- 
BLINA na czo)owych miejscach 
umwsn.l.d judokow: Andr Leja 
Grzegorzka, Katarzynę Owcza.. 
rek, Anitę Kubicęr a dopiero na 
koJPjnych: K. ZubeJ, A. Stana,z- 
kar Jerzego MlkołĄjka, Krysty
 
nę Bortko-Ramatowską. Beate 
M61-Zielinską, Boi.nę Slkorę- 
Giżyńską oraz Barbarę Wr6bel, 
na liśCie najlepszych trenerów 
konsekwentme MIt. C.ly-:łdW Mal- 
('7cwski. prn d Eron 1<;.1 ł Wt'm 
Saczką or.z Haliną Adamus. 
Swill'lny wystł.p
lłdl1d Bht; u. 
Andrzeja Stanaszka pod ko- 
niec roku w MŚ VI RFN doceniła 
.pani Krystyna KUPA z AND- 
BYCHOWA. która umieszc
a 
zawodmka BKS-u Bielsko na 
pIerwszym miejscu najlepszych 
sportowc6w. DalPj idą: F. Kęp- 
ka, M. D7il!dzlC. f
. Bud...o, K. 
Zubel, K. Sznftańska, Bemadel- 
ta Becek, Konrad KwiecIeń, Mi- 
chaił Shostak oraz Andrzej Ko
 
łońskI. Listę trenerów 
twiera 
S
 Bednnruk. przed J. Lachem 
l M. Malczewskim. zd za najlep- 
szą drUZ)"11ę uwaia siatkarki 
BKS-u, następme żywieckie 
u- 
CZ1'l1czkl oraz hokeist6w o!.wię- 
clmskiej Unll. 
AndrUJ Slanaszck otwiera 
takie listę najlepszych :liporI.Ow- 
c6w opracowanq prze.!: Jana 
tWIERTSIĘ z KUROWA k.IIU- 
CISKA.. Na kolejnych paZ) cja(.h 
są już jednak zmiany w st':)!Oun- 
ku do poprzednIej IJs!y. DrugI 
jest F. Kępka. trzeciaB. Wnloch, 
a dalsze lokaty zajmują: E. Buć- 
kOi B. Bocek. K. S.!:aCra.nsko. K. 
KWIecień, M. Shost3k. And ej 
Tomiczek i Joanna G=crek. M. 
Malczewski pr .Led S Małkowem 
lJ. Lnchem toczołown trl ka 
trenerów. zaś siatkarld DKS Ul 
pned hokeistami UnII ord2 iJ
 
wieckirni łucznikann - oto ko 
leJność trzech nĄ}lepszych dru. 
żyn zdanipm naszego C:':')lt 'm- 
ka. 
I na koniec Jf'SZC dno. r 
szym zdal1lem ci...kawe typową 
nie, dokonane przez Marię WA- 
$NIEWSKĄ z JASTRZĘU\A. 
Jej zdani
m 'nOJlepszym sporto- 


wcem powinien zosta
 Konrad 
K wjpCleń. a następne lokaty pa
 
wmny przypaść w udziale: F. 
Kępce. K. Zubel. J. Gierek. A. 
Katońskiemu, B. Wr6bel. M. 
Dziedzic, B. Bą!ice, B. Waloch 
oraz M. Shostakowi. S. Bedna- 
rok, przed 5. Małkowem oraz. M. 


, 


.". 


, 


.. 


Na1czewskun - to CZołOWI 
:szkoleniowcy, uś hokeiści Urw. 
siatkarki DKS.u oraz &ZnchlŚCl 
BBTS-u to nOJlepsze - zdaniem 
naszej Czytelniczki 
 druŻ}-i1Y 
woj. bielskiego w 1990 roku. 
A jak będzie po podliczeniu? 
(ardl 


.t 


, 


Kto pokona Mirosława Zuziaka1 W sportowej rywalizacji 
w kraJu. a nawet w Europie. bielski karateka nie znajduje na 
.-a.zie godnych siebie rywali. Ale w takiej zabawie. jaką je:.t 
plebi!Scyt czytelników ..Kroniki Beskidzkie]".. wszystko jest 
moźliwe. W ubieglorocznej edycji tego plebiscytu zwyciężył 
......Ia-śme Miroslaw Zuziak. w tym roku będzie to ktos inny. Tylko 
kto1 


Foto.: Bogdan Ziarko 


B rak śniegu podczas kir. 
ku ostatnich zim unie- 
możliwił przeprowa- 
dzenie wielu prestiżowych 
imprez. narciarskich. Układa- 
jllcy kalendarz. zawodów na 
ten sezon opierali 5i
 na anali- 
zie skrupulatnych badań me- 
teorologicznych dla poszcze- 
gólnych rejonów kraju. chcąc 
uniknllć kolejnych przykrych 
niespodzianek. Niestety. raz 
jeszcze ich wysiłki zosta1v 
- przynajmniej częściowo- 
z.klócone prze aurę. Przynaj-- 
mniej cztery. zzaplanowa.. 
nych sześciu. konkurencji pie.. 
rwszej części mistrzostw Pol.. 
&ki w biegach n.rciar5kiCh 
zdołano jednak przeprowa.. 
dził. 


Na KozincDch w Wiśle zdoi ali 
organizatorzy przygotować 2.5- 
kilometrowy odcinek. na którym 
jednak W oczach topnial smeg. 
Trasa by1a niezwykle trudna. bar- 
dZQ wąska. siewem - niebezpie- 
czna. zwlaszcza wtedy. gdy za
 
wodnikom przyszlo biegać 
w przeciwne strony. Część zawo. 
dmk6w uważala. iż w takich wa- 
runkach należy odwolać imprezę. 
Omal nie doszlo do buniu. W koń.. 
cu na sliucie stanęlo 91 biegaczy, 
w tym 49 mężczyzn i 42 kobiety. 
Błegano wylącznie stylem klasy... 
cznym. 
Bieg mężczyzn na C'ystansie 10 
I<.m nie przvm6s1 większych nie. 
spodzianek. zwycięży. - zgodnie 
z oczekiwaniami - 21-letni An.. 
drzej Piotrowski % Supraśla, 
miasteczka polożonego na Biale- 


Slocezyżnie. Czyli chlopilk z nizin. 
tyle. że uczący się I treJlLjqcy 
W Zakopanem. ,Srebro.. przYPdd- 
lo w udziale Zbigniewowi liso- 
wi lB $meżki Kupacz. zaś "br'lz'. 
Wieslawowi Cempie z zako- 
pi:H1skiego WKS-u. W czoloweJ 
szóstce nie było "iestety al1i jed- 
nego zawodnika z beskidzkich 
klub6w. 
Za to wśr6d pań gl6wne role 
odegraly reprezenlar1tki b:elskie- 


MEDALE BIElSZCZANEK 


lIZ'yskal.a Dorota Kwaśny. Pro- 
1est zostal jednak odrzucony 
i w len sposób 18-letnia biel. 
&zczanka lostala mistrzynią Polski 
seniorek To wielka sensDcjal JeS1i 
już liczono 10 bardziej na Ber... 
nadC!ttę Docek.. jej koleżankę 
klubową która jednak miala czas 
gorszy od ZWYClęzczym o... dwie 
sekul1dy Dopiero na czwartej po- 
zYCJi wielh faworytka. Malgo- 
rza\a Ruchała Z umanovi.. na 


NARCIARSKI BIEG 
PO... GLINIE 


go BBTS u Na "sprinterskim.. 
dystansie 5 km porywającą, walkę 
o medale stoCZ\ ty trzy zawodni- 
czki: Dorota Kwaśny. Berna- 
detta Bocek (obie z BDTS-IJ) 
oraz Katarzyna Popieluch z Z8- 
kopiańsklego AZS-u. RóŻnice by- 
Iy minimalne. w dodatku el
ktro- 
niczny zegar ulegl 2wani. toteż 
o wszystkim decydowal pomiar 11a 
ręcznych stoperach. Zawsze się go 
dokonuje w celach asekurac\lj- 
nych. no i tym razem przyd.JI się, 
choe jest on jednak obarczony 
pewnym błędem. sięgiJjącym 0.1 
sek. Klub Popieluch. AZS Zakopa. 
ne zloiy' protest. gdy okazalo Się. 
ie wJaśnie o 0.1 sek. czas lepszy 


pii\lej Michalina Maciuszck 
(Wlerchv Adbka). 8 na sz6stej Ha
 
lina Nowak (Maraton Ms.zana 
Dolna) - wszystkie trzy to kad- 
rowu:zki. 
Bieg pań sial na wyższym po- 
liomie nlZ panÓw. zdecydowame 
większe były też emocje Ale to nic 
dZiwnego. wszak nasze biegaczki 
przygGtowują się do lutowych mi- 
strzostw świata w Val di Fiemme 
we WIoszech, toteż rywalizacja 
o mlcJsca w skladzie reprezenta- 
cYJneJ sztafety jest ogromna. Cie
 
61.ą medale mlodych biegaczek 
CBTS.u. które pod wodzą Haliny 
Adamus zrobilV - mimo braku 
śniegu (swoją drogą: jak to moż- 


liwe?) - spore pO!Olępy. I mają 
realne szanse wyjazdu do Itahi 
Nie może w najmniejszym stop- 
niu ich szansy przekreśhć ..dopie- 
ro.' druga lokdta w sztafecie 4 x 5 
km. w kt6rej - co tu łJkrywac. 
_ byly wielkimi faworytkami 
Niestet.,.. na drugiej zmianie do- 
szlo do niecodziennej sytuacji. 010 
Syłwia Wojcieszyk mająca 
'%.mlenić Dorote Kwaśny !OpóJ:- 
tlila się o ponad pol minulY n., 
strefę zmian i mimo fantastyczne- 
go biegu na ostatniej .,plątce . Bc
 
rnedetty Bocck. baelszclankom 
nlł; Lldalo Się ,ul o,lloble '-Ir.., (na 
trzeciej zmienie w blelslo:iej sZlafe- 
c.le blcyla Jolanla !l.opaczka) Tylul 
mistrzowski zdobylo szlafeta Ma. 
łatonu Mszane Dolna. 
Największy szldgier zanotowa- 
no jednak w biegu rozstawnym 
4 x , O km panów ktÓry ZiJkończyl 
się sensacyjnym triumfem l\ZS.łJ 
KatowIc'" tr....lo......ant..uo cow""r- 
10 wiedzieć";'" przez radzieckiego 
szkoleniowca Vadima Anuczi. 
na. Czwarta lokata sztafely KS 
Wisla I piąta g01eslowskiej Olim- 
pii na otarcie lez Beskidzcy biega- 
cze me zdobyli w tych kudlubo- 
wych mistrzostwach (biegi mara- 
tońskie zoslimą rozegrane najpra- 
wdopodobniej w ramach Memo. 
riału Czechd I M.nusarzówny. na- 
tomiast techniką dowoll"ą gdy 
spadme śnieg w Tatrach. ) am 
jednego medalu. za to panie aż 
trzy. po jednym Vi każdym kolorze. 
T uraz wypada tylko czekac na 
śmeg i potwierdzenie postępów 
jakie poczyndy nasze bie
aczki. 
juz podt 
 '" al dl Fil 
me... (ARO) 


I 


KA LEJDOSKOP 
SPo.RTOWY 


REHABILIT ACJA 
SIA TKAREK 


CI': ..m zrtc"hilbilllowaly Sit' 
bK'bklfl' ..Ii.kark. za meucLtn)' .e- 
ł.'kcud lłacJ mOTZpm N_cłt>sr:ły 
wJJla\
dMIl' uakle czaSY. Z
 nit' 
ku on
 bUją M(' ludzI Z Gderu 
ąJr' pl/ł.'CIt'Z na bOisku cudow 
Ult! POWlI1uu. WlcJzlehsmy Gt 
nI! w Bielsku I trudno wyobra:uc 
50 £'. Jak l:ał-'ls7.
7.olnki mogły UJIł 
pr.l.("gral. a jt'dnak __ Tym raulD 
la tu odlJf"'''
 dy kdtowlckl
«o o- 
Il:'j r7. 
('1£ /..atlnego :sIaTIu tv zQwodach 
o PudloJ' Sunolo czy leż E""'OPII, 
IUlko od czo:su do C2ol1t 1KIzial. 
'U' .łlLkl<.hs IT2ł'cloTze'dnllch za1lJOo 
duch Jeszczr flQ kllka1lO.łcłe dm 
pr"" 'd n(IJwoznu.'Jszq lmprnq K" 
201 I zau'ochłlCY me otrzymoli 
spr""'fl . nit' majq PToklllCZnle no. 
czym Jf d'ZJ(' KOlia dlu"o Z'o.la- 
'10 u;wla Stf. czy w I(>) 31/IUocjl ma 
tl'IIS[arl'!łJ..OL
 Ul MŚ? W alPf']sktm 
miałki ;eslJuz za-wodmczką 2no- 
,tQ, lole.z me mon sobtt pozwohf 
tlo kOJrJpr011l1uI.jqC1l występ. A CZ"J/ 
maa1nhy jalnf'ł lZonse flO Przłl- 
211 Ilq lukalę w zalslJllałych oko.. 
hf"...Ill" (ladl? 
 l ł"Ikun 
olf'm pO- 
Ila'l Ił. 110 zre... Y9"0tL'OĆ z wyste'Pu. 
" I( 'I, fiU r ZUIII 2Tł'szlq baf'.. 
dz.) }ej ,alł'zu'o 
 JTO jt.'dnak nie 
mlułn r onr "I U'laśClu;e przYQG- 
IUlI'ł1l nI a ryzykowae. 
r"i mI..- J4'
 t,,-
 Tue zapadła 
. I I	
			

/scan5_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA. 5 


BISKUP-EtEKT SPECJALNIE DLA ..KRONIKI"; 
# 
TWORZYC ZNAKI NADZIEI 


Kronika Be8kidzka" J'ozmawia z k8iędzem Janł'm Szarkiem, bbkupem-elektem, 
wybranym niedawno przez 8ynod Koieio)a Ewangelieko-.II.ug8bur8kieg:o zwierze" 
laikiem tego Ko icio)a w Pobee. 
. . . . . - 
- ..KrODIka..': - Znamy Jaj dll.tę uroezy. senior i proboszcz będą wybIerani na dzie... 
Btd introdukcji ks
du bbkupa Da .ięć lat. a po upływie tego okresu mogą, 
I1 rz 411 zwierzchnika KoścloIa Ew.n
eli.. ale me muszą by
 "'-"Ybrani ponownip, 
eko-AUJ'SburskJego w naszym Ju8ju: Dotychczas parafu ewangelicka mogła 
wym.aczon8 ona zostala na 3 maja. Czy wybra
 swego proboszczB. ale... nie mogla 
Dbjęcle teco urzędu wią-zat .Ie 
d:de _si
 go pozbyć, w sposób demokratyczny 
,. pru'prewadz.k, biskup.
bielszczanJ.ua oczywiście. gdyż przeniesienie duchow. 
do WarszaW)'T nego musiało wup.ać Il1ę z postępowaniem 

 KsUta biskup JaD Szarek: -- Nasze dyscyplInarnym. W szerszym wymiarze, 
prawo koścIelne przewid\(je, że siedzib, demokratyza
e naszego Kościoła chcieli. 
biskupajest Warszawa--tegojużniestetJ, byśmy traktowa
 jako wyraz zachęty do 
l1ie moina zm.iemt5. Chodzi o to, by unik. $unuennej, odpowiedzialnej pracy. 
II'łĆ wyr6żnJalUa lub dyskryminowanIA - .Jakie zadania w pracy I{oklola 
kt6r
kolwiek C".lęści kraJu, choC1&ż wia- - id misyjnej. ale l kJ ak.ierowaneJ "do 
domo. te właśnie tutaj Kościół ma nejwie'. 
CłU wIernych. Pomimo wlęc, że jestem 
mocno związany z Bielskiem ł w ogóle 
diece7Ją cieszyńskłł. Jako biskup urzędo. 
Wal będę w st?Iicy_ 
- W uzasadnieniu myco_ejl z unC-- 
Ilu bLskupa księdza .Janusza Narzyf1s- 
kie.ro m6wl się- o je&'o chorobie. C-z, nie 
Jest to prZ)'padki
m ..churoba d)' proma- 
tyczna'"? Źyjemy przecie. w pneloQlD- 
.,m dla kr-Ju czasie. trudna sytuacja 
wynuol[a - &akR w kościołach - moc- 
DleJszych ladzl.. 
- Trzeba zupełnie obiektywnie powie.. 
dzieć. że stan zdrowia biskupa Narzyń.!:.. 
kiegonieje.st najlepszy. Rezygnacje złożył 
właśCIwie już wcześniEU. na sync.od7.le 
W kwietniu ubieg
ego roku. Zapropono. 
'Viany w6wczas przez niego termin odejś. 
eia - 30 kwietma 1991 roku - rJe z:micruJ: 
Ile. W toku jest po prostu Wiele spraw. 
kt6re ustępujący biskup chciałby dopro- 
..adzi
 do końca. 
I - .Jakie CO sprawyr 
- Nljbl1Ższa. to przewidywana na ma. 
nec wizyta arcybiskupa Szwedl. Będzłe 
t.o odpowiedź na wcześniejsze wizyty 
w Szwecji prymasa Glempa I naszego 
biskupL Trwają tei przygotowania. do 
przyjęcia papieża - w czasie tegorocznej 
p,elgrrymk, Jana Pawls II do PolsJu 
-w kościele ewangelickim w Warszawie. 
Szczeg6lnym wydarzeniem będZie to. że 
papiei odwiedZl naszą śwlątyni
 podczu 
J1iedzielnego nabożenstwa porannego. 
Iczerwca; dotychczas wszystkie naboień. 
.twa ekumemczne odbywały siO albo 
'Vi dnI powszednie, albo w niedziele po 
J)ołudmu. Jest to piękny gest ze strony 
Jana Pawła II: żyjemy tu wsp6lnie. katoli- 
cy i ewangelicy, wiele celów również ma. 
my wspólnych. W drugiej, komunijnej 
ez
ści tego nabożeństwa. podkreślona zo- 
stame rocznica wsp6lnoty ołtarza i am- 
bony z KoJciołem Ewangelicko-Reformo. 
wanym. Tradycje tej w.p6lnoty sięgBJ' 
Jeszcze 2S0dy sandomierskiej li: 1570 roku, 
a. W1ęc początków reformacji. 
; - Czy rezypacJa biskupa . arztda 
D1e pnekoavJe. te dobrym rozwł.za- 
Diem Jest - praktykowana w Innych' 
wyznaalaell - kadeacyjaoś
 rl1ak<;ji 
duchowllych' 
, - Będziemy I my mieli If kadencyj- 
nołć. gdy Jui wprowadzimy nowe prawo 
wewn
tnne naszego Kościoł.
 BiSkup, 


l 


....... 


lJJ 
IW 
ł 


lUli 


mIa tzw. moralność socjalistyczna. W su- 
mie wi
c pracy przed nanu bardzo dużo. 
- Jaki.. Do"'e Cormy tej pracy Kości6ł 
Ewan
elieko-Augsburski zamierza ato- 
!fOwafT 
-- Wynik
1ł one ZUSLawy ,,0 toleran
I.. 
uchwaJonej w 1989 roku. z.apewniaj
ctU 
kościołom 1 zW14zkom wyznamowym do. 
step do wszystkich dziedzin życia spo1ecz- 
nego. Teraz tylko kwestta w tym. by 
z owych praw korzystał:. oczywiście na 
zasadach równoprawności. Niestety. me 
zawsze to jest - na przykład d.la dys. 
ponen\6w radia i telewi7J.i - takie oczywi- 


-ł!!"' 
; 


'" 


I 


.. 


Ił- 
" 


'" 


Ksiiildz biskup i jego ..ukochane dziecko... nowoczesny ośrodek wydawniczy przy 
placu Lutra. Kto się nim zajmie. gdy już. ksiądz Szarak przeprowadzi się do 
Warszawy7 Nowyzwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Aug.bunkiego mówi: ..nie 
młlludzl niezaatąpionych....
 


Buzk6w. poSLa!!le kompozytora SZl.wler- 
tni. . współcześnie lIadyny. proC. 
Szczepańskiego. mecenasa Wende. 
Ewangelicy bardzo wiele wnieśli do skar- 
bnicy polskiej kultury. pociąwszy od cz,a. 
s6w reformacji ł odrodzenia. To relorm.
 
qa byJa motorem odnowy narodow
 hIS- 
torii. kultury i języka. Jednym więc z za- 
dań naszego Kośc.i
a powinnI) byt teraz 
uświadamianie naszemu spoleczeństwu 
tego wkładu. A także faktu. że my \u nie 
przyszliśmy z zewnątrz. . jesteśmy od 
.lul
cL Skoro chcemy mówić o w.pqlneJ 
Europie, pow1nniśmy'odloży
 do lamusa 
nawet term.m: .,tolerancja.'. POC&.. by za- 
stąpić go slowem: ..r6wnou.prawruen1e
'. 
To prawda'. że w okresie nuędzywojen
 
nym kości61 ewangelicki w Polsce byl 
dwunarodowościowy . były perafie nle
 
mieckie i polskie. Dziś Jednak w żad.r\ym 
naszym kościele me ma.my nab01eństw po 
niemiecku. WIerni te,io nie chc
 Ct. któ- 
rzy tego chcieli. dawno jut st.
d wyjechali. 
I byli to nie tylko ewangel.lcy.. nawet. me 
w większo
cl ewangelicy. 
Po,," nw-my zatem do konk.-elnyt.h 
form pracy Kościoła przewidzianych DA 
n»JbIiisz'ł przyszlość. 
W kontekście tego. co powledZla1em, 
rozwiązama wymaga !izereg kwestii. na 
przykład sprawa duszpasterstw. wojsko- 
wego. Podejm\ijemy pr
 wśród v.ięż- 
m6w. Chcemy przygotowywat: w1ecej au- 
dycJi radiowych 1 telewizyjnych. Pragrue- 
m\ t..k7e na\\"l4zac do śłąsklt..-h trddYł]1 
piśmiennICzych i wydawniczych. To stąd. 
z ziemi śląskiej pochod2i okreś1enie; ..mil- 
czący nnuC7.yciele". Właśnie tak nazywa. 
no ksią-żki religijne, które w oli'resle zabo- 
mw Pl L.}"czymly 
Ię do 7acho,,"d'U3 polsko 
ŚCI na tych terenach. Powstający w Biels- 
ku Białej o
rodel(wydawmczy ma umoż- 
liwił: kontynuowanie bogatego dorobku 
w t} m zalut"sie. Poza tym. nastawldmy Sl
 
na rozwój pracy diakonackiej. zamierza- 
my podjąf wyzwanie. Jakim Jest ubożenie 
spolcueństwa - dom opieki (7dkłddan.v 
wsp6lnie przez naszą parant i Fundad, 
..Znaki NadZle,'.) powstanie także w Biel- 
sku-Białej. w budynku obecnego Wz..u 
przy ul_ Magi_ Liczymy też. że wszystk1e 
Inne stowarzyszenia i fundade łstniej
e 
wok61 Kościoła uaktywnią się w nojblii- 
szym czasie. że będZIemy mogli stworzy
 
wsp6lny lI"ont dzjałanla dla dobra .....zego 
krl\iu. 
- Wsp6Iay rowalet z muyml kościo- 
lami I wyznaniami' 
- Jesteśmy otwarci na wsp6lprac
 
z wszysOumi. kt6rzy mają podobne cele. 
Podkreślam jednak raz jeszcze: na zasa- 
dach równouprawruenia. miłości I brater- 
stwa. Tylko takie założenia pozwolą bu. 
dować ..cywllaacj, rrulości"'. jak to pięk 
nie kiedyfi nazwał papież Jan Paweł II 
OczywiśCJe. rllju tu nie zbudLl,jemy. ale 
możemy w tym łwiecie tworzy
 małe 
znaki nadziei. kt6re 54 u'powiedz:ią Króle. 
stwa Bożego na ziemi. 
- Dzifkl\i'łc za r_owf, *yl2ym,. 
powodzenia w tym szezymym dzlelel 
RozmaW1&ł; 
ANDRZEJ OTCZYK 


B yta godzina t.-zeci. w nocy. gdy 
. skarpa wyrzeżbiona przez budow.. 
niczych przej5cia granicznego w Cie. 
azvniezjechała w doł. Na dnłgę prawa.. 
dzącą do garaży runęła z wysokołci 
pi,tnastu metrów oJromnarnasa &.zes.. 
nastu tysięcy kubikow ziemi. Wszyscy 
dziś mówi",: $Zczęścle: że nie było t.m 
ludzi. Ale sty'lowv budynek stacji tran. 
.formato.-owej rozleciał &ie jak domek 
z kan. Stacja ta miała zasilać właśnie 
obiekty nowego przejścia... 
r NU8Jutrz ruUwRiruej!lzym pył8niem 'bY: 
Ja: co -z mostem? Rozpu;ty na wysek1ch 
filarach. budowany przy wykorzystaniu 
J'lejnowocz.eśn.iejST.ej tecłmologii. był praw- 
dziwym wyzwaniem dla praw fizyki. Ą te- 
raz? Profesor Głąb, proCesor Politechniki 
Śląskiej w GIiwlC1lch" ktGry zaprojektował 
to cudo tecłU1iki mostowe;, po
łlJlłszył jed. 
nak z pisemnym oświadC22niem: nie ma 
:i.adn[
a:o ugrożenia.I Filary f przyczólki 
df.....igej,ce przęsla. z kablobeton"" posado-- 
wione zostały głęboko w ziemi. na innym 
J1ii atl.CJ& transformatorowa. skalistym 
podlotu geologiunym. A wi
 nie ma mo- 
WY. by .,co' drgneło". - 
,"udynek glówny Urzędu Celnego atol 
Y'

 wyżlU. wIdnie W a-\Sicdztwie OW
 


- ' 


ł""-t  -C+ ;' 


Foto: Bogdan Ziarlco 


ste. Sporo jest jeszcze prZj.padków m)'Ś
 
lema starynu kateRori.ami. a także zwy- 
czajnej ignorancji. Do Jak rozumięć tele- 
wizyjną WYPowiedź. w czasie świ,t. że 
..dziś mam)' najwłększe święta kalol.1c- 
kie"? 
- Skoro już ksiądz biskup poruszył 
kn problem: czy na sytuacje: Waszf'go 
Kościo1a w Polsce nie kJad:r.ie sle cie. 
nił"m fUnkcjonujące w potocznł"j świa- 
domości pn.ekonanif'. że ..Polak to kato- 
lik. a luteranin to Niemiec"" 
Niemcy są OjCZjzną Lutra. to praw- 
dA, nie prawdą jest i ln. ie wielu ewangeli- 
ków. także z diece7ji cieszyńskiej. zaplacl- 
lo w czasie II wojny śWlatowtU danin
 
krwi za sw", polskośc. Często ewangelicy 
wlsśm!! byli czołowymi animatorami pol. 
sko
C1 na Śląsku ny na Mazurach. Wy- 
..tan:zy \\spomnit..,c t4kle ndJ:v.."ka. Jak 
Kajka. Mrągowiusz. Gizewiusz. & w tym 
regionie - - rody MlCheJdów. Kulisz6w, 


ny dom, tam od budynku ..urwał 'Się" ga- 
nek.__ Ba, w rejonie budo\\-")' przejścia gra
 
niC'"Lnego trzeba bylo rozebrac dwa popęka- 
ne budynki. a o trzecim wiadomo. że jest 
w strefie zagroi.Pnia. Przy torach koleJo- 
wych w stronę Marklowic kLlkan8Śeie lat 
temu 
cch8ła cala 14ka razem z domami 
- by urstowat tor. zl..udowano żelbetową 
pa1i!!acJe. NagórU'. na które; budowaneje!!t 


Rozstąpiła się. ziemia 


.1ebie eksperci, przedstawiciele inwestor. 
i wykonawcy: doc. Marian Bella z Politcch 
mki ŚIą.skieJ i doc. Madej Gr)'czmar.ki 
z WSI w Opolu. OpubIilrujemy J.. oczywii- 
Clcl Na W)'Ja!nienie czeka też pytanie. co 
będzie z obwodniclł pOJeJ dociążeniu mten 
.ywnym ruchem kołowym. 
[nwestor I wykonawca zgodni 5' co du 
lego. ie ,,seruaQe" gruntowe nit! poWU1l\Y 
op6fnić oddania przej.
cia_ Most je!!t już po 
badaniach próbnych. wraz z drogq krajow, 
nr 1 
dzie odebrany jeszcze w styczruu. 
Przygotowany jest .odbiór bu
ynku gł6w- 
nego. 2'..a!IUarue w energię elektryczną b
- 
dzle tymczasem prowuoryczne. ale inwe.s- 
tor mo.ze już. wybrac Iipom1ęd.z;9 cztercch 
moilio."'ości no\\"ego - l bezpiecznego 
- zlokalizowania stRCJI tran,sfonnatoro 
",'ej; nc,wą stac:ję ..Dromex" obiccał z.!m
o. 
wuć do końca obecnego p6łroc:r.a. Tak Więc 
najprawdopodobniej jCS7:'::ze w kwic:niu. 
przed letmm sezonem tw)'stycznym, przej- 
kle runy. 
Szczęście w nieszczęściu. ze btutrof. 
nic wydarzyła 81ę w dzień i ze roidcciał Się 
t}.łko budynek pomocniczy. Zaś cieszyrua 
cy po tym zdanemu będli zapewne dmu- 
, chać na zimne. czyli - więcej płaclc geolo 

om. zoI.mm \."Okolwu:k zbudUJ" . "'u' 


wewuJltn" - uwał. billu biskup ,.. 
D8j'wa.ż.oJejsu? 
- Zadaniem stałym. ponadczasowym 
jf"St oczywiście zwiastowafUe ewangelii. 
W obecnej sytuacji, kiedy krQj uzyskał 
pełną wolnośł:. a zarazem pełną swobode 
działania uzyskały kościobr I związki wy_ 
znaniowe. możliwości tego Posł.:1.nn..iclwa 
są o wiele więksi:e. Rzecz w tym. by 
wszystkJe te możliwoścI wykonY!litat. 
Zdajemy sobie przy tym sprawę z zagro
 
żE'ń.jakie dla materialnej egzystencji Koś- 
C1
a mesie gospodarka rynkowil, a d:il 
sfery duchoweJ - szeroko pOjęta wolność. 
Bezkryt.Jrcznie przenoszone z Zachodu 
wzorce kulturowe nie zawsze nam. chrze- 
Icijanom odpowiadają. Kościół musI tu 
przeJmować rolę proretyczną. musi przy- 
nĄjmniej ostrzegali wiernych przed zagro- 
żeniami i pomagali w ich unikaniu_ Nie 
wolno nam też zapommal:. ie w 'wiado. 
mołci narodu wielkie spustoszenia poczy- 


skarpy. kł6ra 7jechała w d6ljak: na śllzgaw. 
ce. D)'Tektor bJdowy przejscl8 graniLzne- 
go. Leopold Giemza z ..Dro411exu". uspoka- 
Ja .kdndk_ OIJIt..kt lI"n fundO\\
n}' Jr.
t 
bardzo głęboko: lic7.ąc od g6ry skarpy do 
wEmocruoneJ solidnie platformy odp:'Bw 
J
Bt oSlcmnaicie metrów, a fundd.menty 
aie
ajll je,o;lzcze czterech mctrÓ".v ponirej 
poziomu platformy... 


Co zatem spoWodowało katastrofę budo- 
wlanlt w rejonie pr:leJ
eia? Architekt rCJo. 
nowy Tadeusz WBlnru."I m6wi o skomphko. 
wanej strukturze geologiczncj zit'ml pod 
Cieszynem. O niespotykanym uklisd7!e 
warstw łupk6,.- i tak zwanych cicS7ynitow 
- rodzaju gruntu spctykancRo tylko tutaJ. 
Zmieszane z wodą po n!U'uszeniu górot. 
woru. sLały sie ślislde Jak zmoczone myliło. 
Skarpa była dokładme prolUowana, miala 
dwa uskoki i stosunkowo meduzy spndek. 
bo dWadZIei:cia dwa stoprue. A jednak sie 
nie osta1a
 
Cieszyn.iacy przypominają sobie teraz in. 
ne przypadki "ro.r.stą'pienia się ziemi" 
W mi.e:kie. Tu 
echal w 
ł nowo budowa- 


pr1.ejśCie. dzie!llięc lat temu rownież wy 
.stlłPlło spore vsuw.L::iko, ale ..dowiedzleli
. 
my się (t tym dopiero teraz'., mówi dyrektur 
GU
mzL 
ZIemia. osuwala się takie:ze skarp wyko- 
pu. którym biegnie w stronę Pa."Itwisk ob- 
.......)dnICd .I., It...\ pl .I1..j..c...
 7 kraJbW\.,n uk- 
łau£'m kc.munikacyjnym. Drogowry robili 
poprawki, w nici
6rych miejscach Wlelo. 
..lotm......nlktJcrJnak nie ...rz"'pll
7( Lał. Ż
 
lIprawa może być aż tak poważna". twier. 
dz.j, szef budowy. Badania. geologiczne. 
w zakresie umślonym przez projektan. 
t6w. zostały oczywlicie przeprowadzone_ 
OSLateczną odpowicd! na pytarue o przy. 
czyny kata.stroJ:y dadzą, dw8j nIcza1eżni-od
		

/scan6_0001.djvu

			- 
6.. KROI':I"A BE
I\IDZKA 
.. I SS 
. 
. D- A N A 
,. . 
'.
 , 
'.I; 
tO . 
,.,." 
!lo.- 
" " 
L 
. 
. . 


--0..__ 


Piątka najpiękniejszych z niepokojem czeka na ogloszenie werdyktu. a Jacek Skorus 2 tv przymierza się do miss Ewy Szymczak. wyLslej nieste. 
ty mniej więcej o głowę Głowa do gary panie Jacku! 


P ue? I,..ały okrągły najbhzszy 
rok m1łosClwle pa.nowac 
nam będZie królowa pi
kno- 
ści PodbeskldzJa Danuta List- 
wan! 
Królowa ma 20
at. 87 cenlymet
 
raw w blUscJe, 63 centymetry 
w tahi i 88 w biodrach. Mierzy 169 
centymetrowo rmeszka w Suchej 
Beskidzkiej, pracuje w administ- 
racji miejscowego Zespolu Szkół 
Zawodowych i jest.. zajęta, 
o czym wkrólce. Zwycięstwo 
w sobotmm (ma1e najpiękniej- 
szych nit. przyszło je) łatwo. W śh- 
cznC) trzynao;tce konkurencja była 
mocna, ale na]mocnie)sza...w pIąt- 
ce superhna11stek Absolutnie nIe 
można pIsać. ze pierwsza wice- 
miss Ewa Duraj przegrała z panią 
Danutą o pled (wymiary rywalki. 
90 (') -64- 90). ale roznica punkto- 
wa była mala. Pomewaz Jednak 
miejsce w bUjanym fotelu królo- 
wej jest dokjadnie jedno, tą właś- 
me jedną jedyną zosta1a najmniej- 
sza i naJplęknieJ5za w superpiąt- 
ce. 
Paru Danuta. której ulubionym 
zajęciem Jest strzelanie z broni 
sportowej. trafiła tym razem 
w dziesiątkę - Jest już w gronie 
fina1istek turnieju Miss Polski'91 
w Sopocie. Pozostałe cztery ślicz- 
ne panie będą musiały o to powal- 
czyc w turmejach póHinałowych 
i eliminacjach ogólnopolskich. 
O wszystkim zadecydowała sió. 
demka sprawiedliwych. czyh ju- 
IY I W którym przewodmczącym 
był aktor Jan Nowicki. a najbar.. 
dz1cj urodziwą aktualna miss 
kraju - Ewa Szymczak. Jan No- 
wicki 'WYstąpił w skórzanych spo- 
dniach i mIał pożnieJ kłopoty z od- 
czytamem protokołu, natomIast 
pan wa Jednakowo pięknie wy- 
c' ifa w bardzo krótkiej ..malej- 
e . w lIohC}alnef' długiej. 
bl. I Jury z weId yktem uwinęło 


:>11;" dość szybko. Jak się pÓ7.meJ 
oka ało było zgodne z tzw. 
ogolnym odczuciem widzów. Ob- 
rady sprawiedbwych trwały 20 
nunul. następny kwadrans po- 
swięcono 10warzyskJm koml"'nta- 
rzom polJlycznym I rozstrzygmę- 
CIU sporu. czy palente papiero- 
sów zle wpływa na serce 
Bardzo dyskretnie przysłuchi- 
wał się obIadom pIe7.es Misslan- 
du Jerzy Chmielewskl, który nie 
ustawal w ZUCIU gumy. a takze me 
ukrywał. ze spodziewał się włas- 
nie w Bielsku CIUt wyższej ,.śred- 
mej urody". PóznieJ. po Wrukll- 
wym przyglądnięciu Się piątce b- 
na1istek. zaczął powah zmlemac 
zdame. Przyznał r6wnież upn:eJ- 
mle, że gdyby którakolwlPk 
z bielskiej trzynastki znalazla Się 
kllka dm ternu na turnieju o tytuł 
,.missls Bułgarii". w którym Jako 
gość uczestniczył. wygrałaby 
w cuglach... 
Miss Publiczności zostala 
r6wruez 171 głosami wybor- 
ców - Danuta Listwan, dorzuca- 
jąc rówmez do wszystlach trofeów 
tytuł Mi.. Gracji. Miss Elegan- 
cji natomiast została Ewa Duraj. 
Aby listę tytułów zamknąć del1.,j- 
tywnie mformujemy. iż: drugą Wl- 
cemiss została la-letnia nuesz- 
kanka Bystrej Izabela Biel, trze- 
cią wicemiss - 19-1etnia Barbara 
Drobna mieszkająca w Makowle 
Podhalanskim. a pratiOująca w Za- 
woi. czwartą wicemiss - 19-1atka. 
bielszczanka. siostra stałego 
wspołpracownika naszej redakCji 
-- Barhara Kukla. Najładmejsze 
dziewczęta otrzymały sporo cen- 
nych nagród - ca1ą Ich listę opu- 
blikujemy za tydzien. Za tydzień 
rowniez J"ozmowa z Lucyną Gra- 
howskll l gł6wną orgaruzatorką 
imprezy. konferansjerką i rezyse- 
rem w jednej osobie.  


.  


- 
-;w
 
.. 
. 


\ 
 


I 


-
		

/scan7_0001.djvu

			DODATEK OGLOSZENIOWY . 1 


BAZAR "KRONIKI 'gĘ-SKIDlKIEJ" 


GABINET 
KOSMETYCZNY 


"ALE:xIS 


Bielsko-Biala, ul. Podcienie 13, 
tel. 243-71, czynny od 9 do 19 


ZAPRASZII 


NA REWELACYJNY 
ODCHUDZAJĄCY MASAŻ LIMFATYCZNY 
ł'reparaty I urząc. "ala 
zachodnioniemieckiej firmy "Sunlight" 


POLECAMY WYSOKIEJ JAKO
CI 
ODZYWKI STYMULUJĄCE. 
PRZEMIANĘ MATERII 


49388 


ZAKŁAD ROLNO-PRZEMYSŁOWY 
W Łodygowicach 
SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU 
n/w SPRZĘT I MATERIAŁY: 
. kultywato.. . danuchawę do siana 
. ciągnik C-385 z kabiną. saanochód 
Sta.. 244 RS . kabinę do ciągnika C-385 
. cyklop . ..oz..zutnik do obo..nika 
. otl'ząsaczo-siekacz . p..zyczepę 4t. 
. wannę do kąpieli owiec . kabinę 
lakie..niczą . d..ut bedna..kę 
. dry.... .nsIEKT :>ZIł&.II.RNIO,,"7!.... 
9 szkla..ni. 11 tuneli og..zewanych. bu. 
dynek adan.-socjalny "",..az z kotlow. 
nią. 30 a..ów g..untu pod up..awy po. 
lowe - polożony p..zy tl'asie Bielsko- 
Żywiec. Lodygowice-Kalna. 
INFORMn.CJI UDZIELn. SIli; POD NUME- 
REM TELEF. ZYWIEC 41-20. 63-15-93. 
1<'.17 


PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 


.
'RTEX". . 


Bit'lsko-Biala. ul. HukoM. a 4;'), tel. 247-49 


Oł'ERUJE 
W CIĄGLEJ SPRZEDAŻY: 
tkaniny koreanskit" typu: krcs'Z. talł,h"1. kry.obal. tkaniny 
bawelniane. ocieplł!ma l ociepla('z mi
. 


 
----
 ./ ... 
-L 


" 
ez,.IO howa 
Al.... N . ""... Ił 
..I' 420.23 11s,z0 

 iILP3111.1, 

 fa ..5-20 
, ,",f' 5 
,pI'
 ?D.!IJ,. 
JZ 71 zs't 
d. "13.5 
fu JZ.1O-!11 


"""0 B.aI. 
iii 1 "..a' 
\Ol, Z36 21 
'11' 035711 


Poludniowe 
Zaklady 
Przemysiu 
Skórzanego 
32-580 C'HELMEK, 
Plac Kilińskielto l 
td. 616-00, tlx 035427 
fax 611-47 
OFERUJĄ DD DllERlAWY BUDYNKI D NASTĘPUJĄCYCH 
PARAMETRACH: 


NOWOŚC 
. PROTEZY DENTYS- 
TYCZNE z podnie- 
bieni..... ndęldd... 
. protezy wz_ac- 
aiane siatką 
...1. 2111-16 
ZAPRASZAMY 
7""{': 


cmzrD 
Sprzedaż na'łań."J'ch 
telewizorów japońskich 
ORION - OTJUa: .., Bi.... 
sku. BIelsko-Biała (osie- 
dle ltal'pacJd.e. uL KoU.. 
ta 8 - były ko....s) 
ZAPRASZAMY 
75'R 


1) bUdynek usługowo-produkcyjny. parter. pow. użytkowa 
1408 m' 
2) budynek usługowo-handlowy. 2.piętrowy. pow. użyt- 
kowa 2046 mOI . 
3) budynek u.lugowo-produkcyjny. parter. pow. użytko- 
wa 2013 m" 
4) budynek hotelowy o kubaturze1.707 m Jl . pow. uzytkowa 
276 m
 
5) budynek hotelowy o kubaturze 1.272 m 1l . pow. użytkowa 
330 ma 
6) budynek usługowo-handlowy. parter. pow. użytkowa 
110 m" z wiiltą stalową o pow. użytkowej 72 m 3 
Budynki te znajdują się w Chełmku w bezpo- 
średnian sąsiedzł1Nie dwo..ca kolejowego 
oraz drogi traazytowej Kraków - Gliwice.. 
Informacji udziela dział inwestycji i remontów, tel 616-00. 
613-00. wewn. 353. 


FIRMA ..AXEL" 
Czechowice-Dziedzice 
Południowe, 
ul. Pocztowa 9, tel. 551-59 


nm;n 
mm!m 


. 


(iJ 


szeroki wybór 
spodnł ocieplanych, 
wbytowych i .portowych 
z materiaJów 
krajowych 
i unportowanych. 


FABRYKA SAMOCHODÓW 
MAł.OLlTRAŻOWYCH SA 
ODLEWNIA ŻELIWA wSKOCZOWIE 
ZATRUDNI ZAST
PCĘ DYREKTORA 
d/s EKONOMICZNO-HANDLOWYCH 


H 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
-- 


KANDYDA.... .:. _.n.... <::PELNIAC NASTĘPUJĄCE 
WARUNKI: 


. wrł..n.łc.ni. WJ'.rsz. _1ron_Iczn. 
. .f.z pracy lWi ..ł.nOWI.llu .'lII'l'Owmaym w .'użbech .lrononticznych IlI, 
"'o 
lJJumSI.ł 
. zdolno,;ci 
nbefDr
.. i IIierOl/lmicze 
. welraz.",. zn"JOfflosĆ ivzrkow obcych 
. dobry.-c.n zdrowie 
OFERTY NALEŻY SKI.ADAC OSOSISCIE W SEK- 
RETARIACIE DYREKTORAZAKł.ADU W terminie do 
14 dni od daty ogloszenia: Skoczów. ul. Ciężarowa 49 
" piętro. pokój 50 
DO OFERTY NII£EŹY DO£.fCZYĆ: 
,.. kwesrionariusz osobowy 
* życiorys 
,.. odpisy dyplon..S..... i i....ycll doJruftle.nłów 
JrllValiliJcaeyj.. yell 
,. opi..ię z ostatniego ...iejsca pracy 
* aJr'uaJne sM"iadcc'M"o zdrowia 


w Bielsku-Bialej 
ul. Cieszyńska 86 
tAI. 290-61; 290-61 
ZATRUDNI OD ZARAZ 
wykwalifikowane 
krawcowe 
oraz inż. budowlanego 
49408 


ZAGRANICZNA 
ODZIEŻ UŻYWANA 
NA KILOGRAMY 
- sprzedaż hurtowa 
Bielsko-Biała, tel. 268- 
77 (wieczorem). 


, ., 


DYREKCJA ZAKlADU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO WYBORU OFERT. M6 


49419 


(P OI.RE D) 
SKLEP FIRMOWY 
Bielc;.ko-Blała ul Hibnera 13 
POLECn. W Bn.RDZO 
NISIUCH n.1ł:TUn.LNIE 
CENn.CH 
. kpi. wypoczynkowy (dęb.) 
.,Orestes" -10.060.000,. 
. zamrazarki dU'1skie 213 I. 
- 3.300.000,- 
. maszyny do szycia ..Łucz- 
nik" -1.750.000,- 
. odzież bawełnianą - bar- 
dzo niskie marże. '-1',\ I 
UPRZEJMIE ZAWIADAMIA, 
że z dniean 16 stycznia b... 
pod'W'yższono op..ocento'W'a- 
nie 'W'kladó'W' te..mino'W'ych 
t..zymiesięcznych_ 
POLECAJĄC NOWE WARUNKI OPROCEN- 
TOWANIA PRZYPOMINAMY ZARAZEM, ZE 
PRZYNIOSĄ ONE WKŁADCOM W STOSUNKU 
ROCZNYM; - 
. 19% - od wkladów platnych na kazde żądanie 
. 54.40;0 - od lokat terminowych trzymiesięcznych 
. 58% - od lokat terminowych szesciomiesięcznych 
. 60% - od lokat terminowych rocznych 
. 62% - od lokat terminowych dwuletnich 
P..owadziKnY ..ównież działal- 
ność Ił..edytową i ..ozliczeniową. 
zlecenia płatnicze z tytułu iKnpo". 
tu o..az usługi i slł..ytlłi sejfowe. 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTNEJ WSPOŁPRACY! 
Zn.WSZE DO USLUG! K"8 


NOWE OPROCENTOWANIE 
OSZCZĘDNOŚCI 
BANK SPOLDllELClY w WISLE 
tel. 25-61. 34-56. 33-95 


ZAKŁADY PRZEMYSŁU 
WEŁNIANEGO ..BEWELANA" 
Rit"I!o,ko.Rlała. ul. 'lad Rn,t."gil"m 9  


gló
nego księgowego 
o' kie..oW'nika. dzialu ksit:'- 
goW'ości 
OD KANDYDATOW WYMAGANE 
SĄ STOSOWNE KWALIFIKACJE 
Rli7.0ił7v('h mforma('ji łld7.i..la l:17.ial 
kadr. lł-"I. -1'8-:;1 'n'" n. 13' 'uh 231, 
51 H
		

/scan8_0001.djvu

			2 . DODATEK OGŁOSZENIOWY 


PHP WALMAK Sp. z o o.z siedzibą we Wrocławiu. 
ul. Korfantego 15. telex 61-36-72. tlx. 732-479 . ODEJl\UE 


\\spółprał:'.... z zakładem napraw 
sprzftu RTV na terenie miasta Bielsko-Biała. 
polegającą na: 
. napl'awle g'Waranc:yJnej i pogW'aranc,."jneJ 
sp..zętu audio-video produ.kcji zachodniej 
. anoata*_ indyw-idu.alnych zesta'W'6...... do 
odbio.... tele_izji satelita..nej 
. u.zbrojeniu anikl'oa'ejonow pod telewizJę 
kablo_ą 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT 
4G 
1.1 


UWAGA! 
POLEClI 
po najniższych 
IIC'cnach 


HANDLOWCY - SKLEPY 
P.H. Hurtownia 
i: 


TOWARY.I"DYJSKIE . 
. CHINSKIF. . TAJI.ANVZKIK CHUSTY (od 10 do 27.5 .ysl: 
KOSZULE. TRYKOTY. SI'OD:>IIE DŻiNSOWE. BIŻUTERIĘ 
Bielsko-Biala, ul. Dnymał..v 13 (pn.y ul. Konopnickiej obok basenu). 
PRZY WI
HSZYCH ILOŚCIACH 
ZAPEWNIAMY WLASNY TRANSPORT. 
ZAPRASZAMY! .9399 


SPÓŁDZIELNIA 
PRACY ARTYSTÓW 
PLASTYKÓW 
Bielsko- Biała. 
ul. Cieszyńska 155A 
tel. 299-01 
SZANOWNI PAŃSTWO! 
Jesteśanv O..mą p..agnącą poan6c Pa,;;,st- 
wu w ..ozwiązaniu wszVstkich p..oble- 
anów, jakie napotkacie chcąc należvcie 
za..eklaanować Wasze p..zedsięwzięcie, 
stwo..zvć jego wizualnv "i at. a g e", wV. 
posażvć w estetvcznv i fuad.cjonalnv 
sp..zęt. 
Nasz zespół tworzą projektan
wzornictwa. 
a trJ:J ; 'l'kci --1!lrnf'-t"'7_
,.golidnym przygo- 
. towaniu zawodowym i dużym doświadczeniu. 
NASZA TYPOWA OFERTA 
PROJEKTOWO-REALIZACYJNA: 
GRAFIKA UŻYTKOWA 


. znaczki firmowe. druk. firmowe. materiały.reklamo- 
we (foldery. plakaty Itp.). identyfikacja obiektów i pojaz- 
dów . informacja wizualna 
REKLAMA 
. szyldy, plansze reklamowe . wystawy. ekspozycJe 
. akcje promocyjne 
ARCHITEKTURA WNĘTRZ 
. projekty i realizacja wnotrz handlowych, gastronomicz- 
nych. biurowvch. wyposażenie specjalne i meble. kolo- 
rystyka 


, 
in
i:ALaUi) 


BIEL&KQ-BIAŁĄ 
l,IL. SIERPOWA 10 
rĘk 2ę2.-a2 WEW 1,:) 


ZATRUDNI 


. reful"unta dIs tł-ansportu 
. montera instalacji sanitarnych 
. montera rurociągów I konstrukcji sta- 
lowej _ 
. spawaczy z uprawnieniami podstawo- 
wymi oraz 81 E. R1 G. R1 E 
. murarzy. tynkarzy 
InformaCJe odnosnje poz. I. tel. 260-51 
wew. 288 (p. Mjesz('zak) 
odnosnie pozostaJy('h pozycji, lf'1. 218-18 
",ew. 3 (p. Dudziak, p. BlalkowskU. 


" . 


Bielsko-Biała 
uj Sierpowa 10 (od 7do 15) 
(od pt)IU('dZIaIku do piątku) 101218 18, wew , 
.' 


P.H.P. "WAL MAK" 
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 
53-021 Wrocław. ul. Korfantego 15 
tel. 61-36-72 tlx 732479 
INFORMUJE P.T. KLIENTÓW 


że otwiera 5woje stoisko firmowe 
w D.T. ..KLIMCZOK" ul. Cyniarska 14 
ze SPRZĘTEM AUDlO-WIDEO.TV SAT 
NASZA OFERTA TO: 
* MAGNETOWIDY od 3.800.000. 
* TV od 4.300_000.- 
* ODTWARZACZE od 2.700.000.- 
* TV SAT od 5.100.000.- 
PONADTO OFERUJEMY SPRZ
T 
TAKICH FmM JAK: 
. ITT . NOHIA . SIMENS . GRUNDING . JVC 
. SHARP . HITACHI ."TOSHlBA 
W d n i u 26 stycznia 1991 proponujemy Państwu 
sprz
daż promocyjną!!! 
DO KAŻDł-:GO ZAKUI'IOjl,EGO URZĄDZENIA GRATIS 
WALKMA.'i Firmy SIEMENS 490.000.- 
DO ZOBACZENIA W SKLEPIE 
ZAPRASZAMY..WALMAK" 


II. 


DIR 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO 
HANDLOWE 


l. O'e..uJe "'51..gi -ł zak..esie koanplek.oweJ adap- 
tacj. IGkali Iba sklepy owaz bła..a 
ZAPEWNIAMY: 
. prafl! JonAlne projektowanie wn,trz. mformacji wizual- 
ne,. reklam r.a samochodach oraz Inne usługi plastyczne; 
. fachowe wykonanie prac adaptacyjnych, budowlanych 
i ślusarskich; 
. wyltonawstwo sprzetów sklepowych i biurowych 
II. Prowadzenie ksi
-,r."oI.ytl.u\fuw . rOMJ:.Jtiow 
.. pełna obsługa ks
gowa 
Inforn18cje 01'82 złuPllia: Oi",I",ko.Rial., ul. Gorkie,B'o 18, 
ul 413-05 w I'odz 011 8 do 12. 


....R 


..CENTROSTAL" 
W Bielsku-Białej. 
ul. Centralna 14 


.OFERł1JE' 
DO'SpnZEDAZ
 


PODMIOTOM 
GOSPODARCZYM 
I OSOBOM 
nZYCZNYM 
SZEROKI ASORTY- 
MENT WYROBÓW 
HUTNICZYCH JAK: 
. stale konstrukcyjne 
. blachy czarne. i ocynko- 
wane . kątowniki i inne 
stale kształtowe. stale do 
zbrojenia betonu. bedna- 
rkę ocynkowaną. rury in- 
stalacyjne l. armaturę in- 
stalacyjn... . rury PCW 
oraz elektrody do spawa- 
nia po konkurencyjnych 
cenach, 
Informacji udJ::tela dział 
handlowy, leI. 240-21 do 24. 
2g,R 


WYDZIERŻlIWIę 
POMIESZCZENIE 
w BIELSKU 
ok. 150 an kw. 
z części
 socjalną. 
Dobra lokahzacja. telefon. 
energia elektryczna 18 kValub 
gaz' albo para technologiczna. 
Oferty łłsty ..S" Kronika 
Beskidzka. 4914J 


HURTOWNIA 
..WEJtPO" 
Bielsko-Biała. 
ul. Zywiecka 71 
--łJ!I!mI 
w ciągłej sprzedaży 

y.o
ogatmDk
e 
oCieplelllie 
tel. 440-4). 
godz. 9 do 15 


49359 


PPHU ..B U D M A R U Społka Z 0.0. JAWORZE SREDNIE 252 
tel. 72-446 (kolo stacji CPN Wapienica) 

}
;-ł[G STROP GĘSTOŻEBROWANY na belkach typu "Teriva" 
. rozpiętość max. 6 m . rozstaw belek co 60 cm . cena 1 mb belki 
- 37.500 zł. cena pustaka SZ-ITB około 4_000/1 szt.. orientacyjny koszt 
1 m' - stropu 84.000 zł 
ZlISTOSOWlINIE STROPU ELIMINUJE ROBOTY CIESIELSKIE 
(szalo""anie) I ZBROJlIRSHIE. 
DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA 
ZAPEWNIAMY TRANSPORT. 


51/R 


UW AG
l 
SŁUZBY ZAOPATRZENIOWE 
Węże 

ysokociśftieftiowe 
do anaszvn budo""lanvch, 
gó..niczvch i innvch nabV- 
..vać anoźfta ..ównież w deta- 
lu i hu..cie po cenach lab- 
..vcznych w Zakladzie Na- 
p..awczvan Hyd..auliki Silo- 
wej "HYDRO" w Bielsku- 
Bialej, ul. Straconki 2, tel. 
470-15. 
W WYPADKU ZAWARCIA 
UMÓW OKRESOWYCH O 
DOSTAWĘ - MOŻLlWOSĆ 
NABYCIA PO OBNIŻONYCH 
CENACH KOOPERACYJNYCH 
Zakupy w Bielsku dla odbiorców z po- 
łudniowo-zachodniej aęści kraju uła- 
twiają nabycIe i obniżają koszty 
transportu. 
PRODUCENTEM 
PRZEWODÓW 
HYDRAULICZNYCH JEST 
ZZKiH ..BUMAR" W OSTROWI 
MAZOWIECKIEJ. 


.:...2' 


U NIMAT 
Bielsko-Biała 


31'R 


SIM PO 
Jugosławia 


MEBLE JUGOSŁOWIAŃSKI E 
W TYM: . koanpletv ""vpoczvnkowe 
. svpialnie . koanpletv stolowe i aneb- 
lościanki 
ORli Z 
ekskluzvwne wyposażenie wnęt..z anie- 
szkalnvch O...... wloskich i holendea-- 
skich 


. 


p_o LECA 


Pawilon firmowy .,UNIt\1AT- SIMPO" 
Bi
lsko-Biala. ul. Komorowieka 35. tel. 268-25 
Prowadzimy rownicż sprzedaż hurtową: leI. 221-19 


"8437 


UWAGA HANDLOWCY. 
ODBIORCY INDYWIDUALNII 
Firmy - ..ARCUS""-..IMPEX" 
POLECAJĄ 
. Śpiwory dZlecłlfCe "BARBIE'. 
. Dresy dziecłtce - całosezonowe (kreaz--mi') 
. AtrekcYine eukienki dzlecillC_ 
. Poduuki - przytul.nkl (pi.., kot. kaczka) 
. Skóry dekol1lcyjne z dzika 
. Swetry m,.kie I dam.ki. 
. Torby reklamowe i worki foliowe 
. Pap.er firmowy, wizytówki, n8klelki (n. zam6w.en.e. 
Blelsko-Biala, ul. Brv g adzjstow 58a. tel. 419-91: 27ł-97 
. OZIR
		

/scan9_0001.djvu

			SPÓŁKA CYWILNA 
..KIM EX" 
Siedziba - Buczkowlce 508 
lei 249 
Sprzedaż - 
Meszna Cegielnia 
1< . zabawki, "" arty- 
kuły piśmiennicze, 
* odżywki dla roślin 
!inny"POKON''' "" ho- 
lenderskie doniczki 
i rośliny -doniczko- 
we. 
ZAPRASZAMY codzien- 
nie od godz. 9 do 16. 
nI" 


NOWO OTWARTY SKLEP MOTORYZACYJNY 
BIGlsko-Biala. ul. CIeszyńska 140 


POLEC"" 
SZlI.NOWNYM KLIENTOM 
('ZĘS<;'I Z1\:\ 
.f 
Q S)\
tQ(:'H1)OOłł", 


. FSO 1300 i 1500 . Polo",ez 1500 I 1600 
. Fiat 126p . Żuk. Ny..a 
POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY: 
* ple..'cienie tłoko_e p..odukcJI PP FRI. 
MA we wszystkich ""ytu.iaracb napraW"_ 
czych 
* tłoki ko...pletne i ..Ieko...pletne w peł. 
81"Dł asortyaaeftcle 
* panewki p..od"kcji PP BIMET w Gdań. 
sk.. 


Sklep IDRADIO 
Bit"lsko-Biala 
ul. Bukirtowa 14 
tel. 255-87 


ORA:!!: 
. lożyska . apa..at:r zaploDowe. ga*..I. 
ki 1 części do ..lIlIlk4w . ..krzy,,"le I:>ie. 
g6w. zawieszeń. podzespolol>w 1 zespo_ 
16w w/w lEDarei. saft\ocbcd6w 
. 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY OD 9 DO 17. 
49351 


. POLE
A,':, 


pelny 
asortyment sprzętu 
ZAPRASZAMY 49381 


HURTOWNIA ..SEDOL" 
Odzież: 
TAJLANDIA 
SYRIA I INNE 


..u,
1(
 ,; 
Sp..zed..ż f..b"lIcz..ie o..ygin..l"'ych 
części do s..mochodó",,: 
Fi..t 126p, FSO, Polone"" ....d.. 
POSIADAMY W CIItCLIE, SPRZEDAŻY 


Bielsko-Biala, 
ul. Towa.owa II 
(biurowiec TransbudUl. 
g. od 8 do 16, 
soboly; 9 14 
leI. 218-49; IIx 035214 
IO,1ł, 


. części silnika . części skrzyni b.egaw . czości 
zawieszenia. szyby. tapicerkę. elementy blacharskie 
. opony i akumulatory. 


SKUP samochodó". na ('7.;;-<;('1 o.-a7o ...pnł"dai ('7""'("1 UŻ) W8- 
n}"('h: C'zechowił:ł'-V7.iedzi('to. ul. Zacisze l, leI. 54U-24; 
w godz. od 8 do 16. 


HURTOWNIA 
ZAOPATRZENIA 
RZEMIOSŁA 


If}-111 


..Belapol". Bielsko-Biała. 
ul. Cieszynska 38 
tel. 217-50. . 
czynna (9 do 15) 


NOWO IIRL'CHnMlnl\ \- Il"J{'ł" SPRZł:nAŻ\:' 
",. Bit"lsku-Riah>j ul. Ol
zo"a 71. tel. 269-50 
OFERUJE 
p....odukt). renomo"anu'h firm lU"URł:ltTS i STOI.LĄC K 
. lakiery bezbarwne parkietowe m.,t Jedwabisty i wyso 
ki polysk. farby kryjące na drewno. metal. beton. 
tworzywa sztuczne; emulsvjne farby akrylowe; fdrby 
podkladowe na drewno. stal cynk aluminium. two- 
rzywa sztucznę 
Uwaga! Lak.e..y pOSi3d.-łją ate..t o calkowitej 
nieszkod1i'INości .l.'j-104 


UFEJ(UJł., 
dzlaRlny bawelnlaac 
Cd....,,) w ..óżaych ko.. 
lo..ach ł grubościach 
i-ina. baW'elay 
55 R ZAPRASZAMY 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
,.,MOT
-II.RT" 
Czesław i Stanisław STRYCZEK 


'IN STACJACH NAPRAW SAMOCHODOW: 
: SZCZYRKl..ul. Granjc;gta 3, tel. 78-943 
BIELSKO-ulAŁA. ul. Zywjecka 174 
NASTĘPUJĄCE USŁUGI MOTORYZACYJNE: 
et ko.seuowaeJą S8F.i11oc"odów o..ltowyclII d.."wc..,..cla ...to.. ....o.z- 
ldeJ Ihr_" al"AlL - .tallt"JCI! alll.lo..,.arow_. ...... rSM I FIO. 
a> ........ły ..p.la!ae .11a.kbw Fial 126. . 1Z5p. ..10..... Ż" . N,.._ 
. c".'c. wl.."Ve:" ..... wczy_llcich typów ._
.c"0.6w o.oboWJ"ch 
.. c..'c. powJell'..".ch. 
a> "-....tyk. siIaJiI. I poeS_o... ww.. . .e..".cJ. ..wo..6w pł".tka...l. 
a> .a.P".WY podlEeapołów I 2...016w a",-,oc:.o4.w: FiallZ.p IIZSp o..aa 
POloaea. 
a> p....'lę.y gw.w.aCYl.. I "'P..WY .......c.".. .aaaoc....6w !"lat 
IZ6p - .tacJ. a.lo
:il:ow_e p..... FIM. 
ORAZ ZAPRASZA 
DO IIOWO OTW_
C. SIU.EPóW MOYORnACYJN1rCII: 
* BielSKO-BIAŁA. ul. Żywie';ka 174 
* WADOWICE. ul. K.akowska 21. tel. 333-32 
GDZIE POLECa SZANOWNYM KLIENTOM 
· (".I:
6ł"i :z..mienne do Hmochodów: FSO 1300. 1500 . Polonez 1500. 1600 . Fiat 121p 
. luk. Nr'" 
POSIADAMY W CIIl4ilI.IEJ SPRZEDAŻY: . pierścienie tlokowe produk- 
cjI PP PRIMA We wszystkich wymiarach naprawczych. tłoki kompletne 
i niekompletne w pełnym asortymencie. panewki produkcji PP BIM ET 
w Gdańsku O r a z - 
-I< łożyska ... aparaty zapłonowe -I< gatniki i cz,ści do silników -I< skrzyń 
biegów -I< zawieszeń -I< podzespołów i zespołów w/w marek samochodów. 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH VS"VG!!! 
49352 


WOJEWÓDZKI ZAKŁAD USŁUG 
WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA 


w Bielsku-Białej z/s w K Ę T A C H 


INFORMUJE 


że w op....ciu o ..ozpo..ządzenie R..dy 
Ministrów z dni.. 23.12.1986 ... (Dz.V.N.. 
47, poz. 234 zm.Dz. V. z 1989 N.. 4, poz. 25), 
Woje""od.. Bielski z....ządzeniem N.. 3/91 
z dnia 14.0..1991 ... ust..lil n..stępującą 
""ysokośi: opl..t za wodę pObie....ną 
z u..ządzeń zbio..owego z..op..t..zeni.. 
""si w ""odę st..nowiących ",,1..snDśi: 
państw..: 


1. dla gospodarstw domowych - 2.000 zl za 
1 m 3 wody (od dnia 1.0Z.1991 r.) 
2. dla innych niż gospodarstwa domowe od- 
biorców - 5.150 zl za 1 m 3 wody (od dnia 
16.01.1991 r.) oraz 
wysokośc opłat za odprowadzanie ścieków 
do zbiorczej kanali"acji wsi w miejscowości 
Międzybrodzie Żywieckie na 3.560 "I za 1 m 3 
ścieków (od dnia 16.01.1991 r.) 44 R 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE _ 
Kęty. ul. Krakowska 3. tel. 526-95 


PODEJMIE 
współpracę w branżach 
przeanySłowych i spożywczych. 
.,. 


DODAfEK OGŁOSZEI'IIQWY . 3 


.... ll a SI ..... SILESIAN 
.-......-.a. BUllOING 
CORPOnATION LTD 
KATOWICE 
ul. Rożd7.ił'ńsklł:'go IS&. b. FILIA w ŻYWCU 
1.11 II. Sa"id...ił'j 5, te!. 46-51 "'ew. 181 
OFERUJEMY odbio..co... indy_id..alllyn. 
i hurto'WyC1: 
. Sprzęt RTV;...agneto_idy i odhvarza. 
c:z:e . A..aVku1y gaspoda3'stwLI. c1oanowego 
i wyposażenia wnęt
z . Materiały budow- 
la.ne i 'Wyroby stalowe. 
zi\pnn.SZlłMY! R 


PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI 
PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ ..MEPROZET"' 
w USTRONIU NIERODZIMIU 
p..zyjmie do wykDnania usługi Z....Ó1lVnO 
dl.. ludności jak i p..zedsiębiorSł- w z..- 
......sie obróbld anec:ban1cZDf"j, spawani.. 
konstrukcji stal0""Ych oraz z aluminiaun_ 
GWARAr.JTUJEMY KRÓTKIE TERMINY WYKO- 
f'llANIA. DOBRĄ JAKOSC ORAZ NISKIE CENY. 
Bliższych inforo13cji udziela dzial zbytu i zaopatrze- 
nia, tel. 2746. 
, 19 


ZARZĄD SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W Kętach 
zawiadaania. że w biua'ze spóldzielni 
w Hęt..ch, Osiedle Siko..skiego 7, w o....e. 
sie od 29.01. do 28.02.1991... zostaną ""y. 
""ieszone p..ojekty list p..zydzi..lów i z..- 
mi..n mieszk..ń n.. 1991 ... 
W terminie tym czlonkom spółdzielni oraz in- 
nym osobom przysluguje prawo składania do 
rady nadzorczej spóldzielni odwołań. zastrzeżeń 
i uwag. K,]I  


P.Z ..CRVSTALEX" Bielsko-Blala 
ul. Bystrzanska 98 
ZATRUDNI 
NA BARDZO DOBRYCH 
WARUNKACH: 


. Jcrawc:owc Q lechnilll:ów odzieżowych. opc..aty_ 
WD.ych akwizylo..ów 


WARUNKI DO OMÓWIENIA W DZIALE KADR 
I.elcfon: 456-:;0 lub -158-50 


15 R 


<' 


o 


'£''R \ą.,.,i: