/strona10_0001.djvu

			4. DODATEK OGŁOSZENIOWY 


kup n . ąpruthlz 
, 
SPH:1ED4.'1 .'>.IIIII:II.....I.( I!d.
lL'- 
nor II 
w III 
lImuły 
h. w oc. 
43J14 


711 \ ..J." .', '_
" ..11" 'lJ1Llo{lum 
Tt.'. ł!
 f,4 43309 
Kl"PII:;M J 100r\. bu..:iO\\J1h.lwD.TeI 
200 88. 43305 

YSf; ::.prn-c1I1"tJ. T..: 4l-ł I
 433O-t 
KU{H'\1Ę mlkroralo\
.. aparat słu- 
cha",}' OTICO
 sprzedam. TL-I 
i5. 
ł:.J30J 


Sł-RLI:':D \:\1 :\Y
\' 5
.!'I na gwaran- 
rj. T..I 2;;'';' fi:! (
(.cł7. 8-11). 41989 
DO\l dWl.rodzinn)' niey. \'kOl1.lzony. 
działka JO aru.,.,' - Bltc'bko spncdam. 
zarnienif'. inne propozycjt" Listyofe- 
rty ..56-4" Kromka ne.;;k.dlka. -11987 
SPRZED.\.:U zachodni lcolewizor ko. 
Iorowy. Tel. 7-I.:5(j. Dlclsko BiBla. 
(2cro-2po.) 41gB:! 
PIA 'lINO sprzedam, Bielsko Biała, 
tel. 
14-M. 41977 
SPRZED.'\)l tamo Sio11kę Clrlo ciąg- 
nionll Cii"'7.yn tel 
.U 41. 36fiOO 
oSPU};t Ił" 'I- silnik. skrzynię Lic. 
gów. t,)"lny mo
. bfbny hamulcQwE'. 
wal pl;'dny do Stara 200 - Tiltar- 
4"'7'urh O,,
'i('(,lrń Zahun.e 368 419:)8 
SPRZEV.'
 ..Multlkara'. lub 7a. 
mtenię na Żuka. Drewniak Włodzi
 
miE'ł'7. Blf"rna Wg (k Z)'wca). 419:iq 
SPRZED_-\I\! sllmk Perkms 3 cylind- 
TOWY. Tp) 641-3R7 419rł-ł 
KI.'KKI ",,(,de sp(.lN1nm, Konrad 
S?C7.
 pka, Grodzl
 S4
kllOO lt L 66. 
3f),"i(.1 
HLR.IO\\-
('\. .!iIprzedaz kawy 
..UEP \HO BI-::oisko-Rlala.OI'i:e. 

zkow("j 
,I\_ Tel 2J
 77. c3łą dJ 
- - t('1 
'i";' fI-ł. 36-łh! 
Bl:.
KlI'\. kupnu przed.z domowo 
',111:. '.lk
n pan-c', B ,'Ic;.kn-Blała, 
Proclt"1l . I 7 p, 
1..lolm.l.... Irki 
10-18. tt'l 
II-; 2-1 :i

8(j 


GOSPOV.-\H.!S1 \\0 T'.I.... 
h') .!
54 


kur." 

J .u 


( H \KI \ 
lIIgl ; IlIt.GII łS 11m' '.'-) 
- ł-ł1lt'uolrr Bil KO BtalZl, Da.:o;zvn- 
bkl
 !O 9\1 \. .'. :':1;';88 


SPRZED \ \f 
arr( hod terenowo-o- 
sobo....)'.J x -ł Tacp.11l Honkf'r (1937) 
. ...dn kłem Mercede-s. Tel. 459-1'.L 
3ti:i9:ł 
SPItZŁOA '\1 dJ'ld{k(. budowlaną 5011 
m
. Blebdm-Biolla, lk",..i.ama 9n. 
31'-1:8 
, ZUECYDOW ANIE k\lplt dolialkę 
budowlaną na tcn'me Jaworz3 Job 
H;ł-'
ka tr-t 
R 60 Wi IRł. U
fj" 
SPRZEDAM kc,mba.in z:boi.ow} \r1J
 
fula. \\I(,pl/ :'.,4 
kllło \ndr)chowlI) 
. 365"6 
ł.:!llP (19831 m:.1) przcL:rg spr7edam 
LI"', Bielsko B ł 
r. polZ 8J 
3650!'1 
SPRZI'.D....
 t lągu.k 
grodmcz)l TZ. 
4K-Ił - ["ze-:!.k
. Bl"Umslaw W(
cik, 
Dif'bko-
a.;:at3, Zvbu('r
ka 32 (Komo- 
rowice Śt
. 3fił05 
SPRZER\..\ł klO!ok drt'Mo'marw (30 
n\
).l.1:Jły ofclta .."i.4' Kromka Bes:. 
ki
.t:k3. 36
 
SPRZ(.:D.
'\t ;,l-pcl"koll fo;-lcw e M-3. 
'r. 'mi\.. .... 1łac'o;:ka Bw'C'j. TeJ. 
grzt"{'zn(J )
,y 4.H-B7 ("'Ił zorem). 
36481 
SPRi:EI'AM Jom rui(" "ka:ny. dział. 
k9 bl .jO'W:.dU'I 25 aruw. gospodar. 
stwo 1.4 ha L. LaLudu\\ aruaml VI Jaw 
;zow. cach 13U (2 km od WOIdo- 
wio I.Tel 443 F Lt.'Sł'(' (godz 
9
1J__17 
 36Uł 


"us1l!W 


WYPOŹYCZAPrd \ 'Lodow 
,.Maludl ,JłI('{'k :ld .
 d. Biel. 
sko-Blllła. ZuLI kiŁ"' U lr 
f)dz 
8-11. J!J81 
)(A."'IIF.NIAH.ST\\-o pnieclI \l.yso. 
klej ja\« :nagrobki ['mentame 
Blelsko Buła Pvłudniowa 57, k'l 
456 O:. 43301 


IZOLACJE b"Tmn..:tflC S(:lan. stro- 
pow. dach"''''. In.mka ii.r)'larninowa 
wJ'kDn
e ..Tł..R\łOi"JAN. - mg; 
btżo budownictwa S) I."H'
-łl!"r n-pd 


kr,u. , 
r ,I 11 
41'1'11 
UFO Y, ....LJo.I 
,I 
BO -ł43-m 419,:t 


J. A 'Glł.LSKI ki' 11H ("J" "" 
Piotr Rz(' lutO. Bit' vlał.. U I 
10 1 <\\ (lLf.nm1 41!)WI 
'IDEOREJł:STRACJ \! 'd 412 60 
41976 
l SLlIGI pu
r L
bowe Kr7\ !ioztof Zu 
.-ek. Bld!oko Biała ul Boh. WoiIr-'7.a- 
\l.y.!3.tel 
ł
 JIJ-CZ)I .J ullądol)f 
419i, 
l.Sł'R.-\\\"
1 \;\11-.: udblf)\u progrl 
mu II. 111 TVP L
ty. on..rta ,.519' 
hwmk... Be"_kI117ka .163R; 


łłKLWI I:arazow
 tamo ",ykuo4Ję. 
Cll'
L.)'n. teł 241 4f 4195
 
SZKI t'lrokll."n lu:stnll KWlklete. 
rmUl). ......\..okaJ........"'. Biel ...1) Biała 
Dlu
a U.a h.l 430 OB :164 .
 
ŻALUL.JI-.: prz("cl\\!;łum
l"..r:lle sreb. 
rz.rstc-ko1orowe Brłsko-Biała, 221 59. 
:11;-181 


\ U)t:Ołł.l:.Jł
TUACJA. t.el 419-62, 

qJ Ho1 3(;1". 


J
SrAL\r()K
l\\O 1I"'ll o krr, Znf' 
pO]I-ca :roIlUdllŁ" U"'łUgl Blcctk.., Biald 
tf'J 4.11 
O. 36
88 
Z \KŁAn.. I. 
.II....kl pV]"'.oI "\,,uJe Ui. 
łngl--rf'....JII . 'lo" ."('1 . I\.uthsr..ki_ 
Bld!l>ko Biala. Darhckiegu 13. let 
2586:.. 3.!IO:) 
IIAI\:I I ..lo... flI' "!l' W) kunuJf I mon- 
łUlf. z.łLr"'C' Id II e.! l
 
813
« 
l'SII Gl DO
IO\\ ł \\ I '
I' 'II. 1111'11 
tai napra.... Dh,'"ko Blala. W)!Oplai1' 
s1-; ('
" '>j '3. tel ::1 i1 3:!3Q:'I 
\\\PO.i.'tCL,\1 "\prJ'\(/t.psalllfJ- 
chodo....}...h Z&lplŻf)W) 
kur(''k!lpe 
di(,htl,. z VI'ó'lkt)7}lIiI Qr:t.7. kr_." 
91.27-1 P7. 


- chęl....e 
.... 'f..t-ł)!) 
4.ł
7 


Z.\Tal. D"iIĘ rnunr...,.. ł II -:. 7brn 
Jar?..... 1d 
 6-ł (Id U do H. 4J3Ob 
Z.-\1 Rl:'V'IĘ murarz_, .. pnmnuu. 
kt.Jw 
 
lrąk(').Jnc 'I.\'yna£'rodzeNf'. 
Jawol'7e SI'OOrue 26!1, A--5i-. \/rC Ił Ił!. n".dgos.-:CL.. 
ZI l'l II podobne w B tsku lub 
spr7fflam id &rł.elUlOSCIO\()' 241- 
-6118 21) 36'lfJ3 
nO:"1 dUlUl k _OIcdrogl Blełiko 
- or,l.1we kupi\" M 
 30 rT1 7armC'OIl: 
ni111\ l
ksU" kwall"runko'A..p - doptll 
lf ł:j-3tJ.ł Bleb.k..J B,ała ł 
kr. 81 
.!.Ii.f"" 
K1t:LCł: M 3 pierwsze pttlto .rłu. 
nosr...)
'1' 7:anłl
naf' nol podobne lub 
mmt.'p1.e w Baebku lub okolicy. (rle'. 
frJn440().J(",ll'lZol"tlf'\' 3»!j60 
ZA)fll:
IĘ 
ł..SI1OŚt.lfh'C M 3 na 
dzia1k'; fel '12 666. 36.J58 


różne 


. SI.u"-t:C7KO' . Ofert_ v orki. 
wceke-łdy. W lCi8 lilcl.:>ko Biała l. 
365'>1 


K.:\_'10K Yr.,,
'y \I...bt <.trd.l..k,t I.t 
..LA
18ADA" cZ
tllny od 0--::8. Sc-c. 
derozn.e z.BpmSl:iIJ4_ Fachowo.... o.:ohd- 
nm
 K(lnkUl YjlM: cen)'. lirel!'ko4 
&ala, u] MlCki(..... je 
;. 46. 36496 
G.'\lt ,:1;l. v. B r'h.k'l PO<;'ZlI;';uJf u.s. 
ł..Y oferta ..575" Nu.uka Beskidzka. 
36490 


BIł:LSz(''ZA.''''4L' miC"S"kiljDI::Y 
w RF;.i pozna młod4 k,)bif'
ę w celu 
matrymor Itlny", orerty J'e zdj

 
("lem Jan h. Iffit:"r:iI >!:!::! Gt:lor- nllllim 
K..rł-1:;1 2R.
 
.i!260 


Wszyscy którzy uczestOIczyli 
wcstatmeJ drodze mOjego męza 


Śp. 
JERZEGO MIRKA 


krewnym. :rnajomym. sąsia- 
dom kolegom. delegacji z za- 
kladu pracy ser"eczne pod- 
ziękowama 


sklada 


lona 


Przedsiębiorstwo 
Polonijno-Zagraniczne 
"Ił:ONSUPROD-SUED" 
43-382 Bielsko-Biała (Wapienica). 
ul. Jedności Robotniczej 115. 
TEL. 246-36. TELEX 354440 
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY 
SWOJE WYROBY BETONOWE: 
. Płyty chodnikowe 50><50><5 cena 5.800 zl 
. Płyty chodnikowe 35 ><35 ><5 cena 3.100 zl 
. Krawężniki drogowe 100 ><24>< 12 cena 8.900 zl 
. Krawężniki ogrodowe 100><24><7.5 cena 6.200 zl 
. Płyty ażurowe 60",40><10 cena 7.800 zl 


PRODUKUJEMY 
NA PRASACH 
PRODUKCJI RFN 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 
WYROBY BETONOWE 
Z WYSOKOGATUNKOWYCH 
KRUSZYW ODPORNYCH 
NA ŚCIERANIE 
O DUŻEJ WYTRZYMAlOSCI 
UŻYTKOWEJ. 
ZAPRASZAMY!! ! 
36550 


ł 


"RENOVA" Bielsko-Biała. ul. Szkolna Id 
Zapraszamy do 
l. Kantoru,,) miany" alut 
- atrakcyjne ('eny: niska mar7a 
2. Praco" ni złotniczej 
gdzie W) ('('ni..z. kupi.,z, sprzedaOliiz oraz przerobisz 
złoto, srebro 


Oferujemy 
bron gazową renomo"anyt'h firm zachodnich 
"raz z amunicją: gazo""ą. akust,czną. sy,.ieUną. 
LWAGA )!YŚLI\H - najta.hza amunicja do ",zyslkicb 
typu" broni m) sli",skj('j. 


ZAOPATRUJ SIĘ TYLKO W ..RE NO VI E" 
_ ,.RĘNOVA" - TO RENOMA! 


32492 


PA-'\/STWOWY OSROJJKK l>IASZYSOWY 
w J.
I57.O.'l.ca('h k. OS\ł'Ię<'imia 
-=abu.dal od zaaraz Da stanowl.leg 
EKONOMISTY 


oso'hę .. wyższy.... 'WJ'kszlaleeaie_ 
PREFERUJEMY KANDYDATA POSIADAJĄCEGO UPRAWNIE. 
NIA BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO 
Podania należy !Ilkladar .' dzial" kadr prudsięblor:!ltwa. 

r lelcfonu OS" i('Cim 3l6-23 
Bielsko 237-25 


łl911 C' 


KARPACKA SPÓLUZIELSIA :\IIESZKANIOWA 
\\ Biel
ku-Bialej. ul. :\Iorskie Oko 23 
OGLASZA PRZET AR(; 


na budo""ę d
och pawilonół.. handlo'Wo.uslul:"owycb D .Nn\'i
rJ:. 
chni użytkow('j ok. 700 900 m!. 
Ofł'rty prosimy skladac pod adn.	
			

/strona11_0001.djvu

			DOKONCZENIE LE STR. l 


Sł,'k W tym, 7£ d)'rektor IV LO Wojd.o.'h 
Jakubiec czuje si\, gospodac7.em gmachu 
J 7 .
o najmniej od marca br.. gdy otr/}- 
J1 dl wsl
pną 2godf wladz mi{'Jskich na 
LI ądz£'nic tam liceum, a prc..zcs SW ma 
prawo protestować 1 bo\'..icm dł..'c.):.zja 

"la tcczna je!;ZC7C nic :r:apadła. D()daj- 
Jr \ 7.(;' Sąd WOJ('wo(ltkij.'st druRą in
l)'lu. 


, 


de('}'zjf' prł"7.)'dł."nta 8.-8. j przekazał mu 
sprawę do pODOQnegu rozpatrzenia. Ta 
dCC}"7ja n051 datę 8 "iiicrpnia.gdy przygoto- 
wania do nowego roku szkolnego w KW 
były już w loku. I\.'tajac \V perspektywie 
v.. if;cej miejsca zwilr'kszono nabor do klas 
pierwszych. Jest ich w tym roku aż siedem 
(kandydatów b)'ło na dziesięć>. Sześć po- 
mn's7czeń pTZcjmi(,' s/'ko1a podstawm".a 

 dla d7.icci z wadołmi 
Iuchu. Z punktu 


BEZPRA WIE 
W "BlAL YM DOMU?" 
v.ld7eilii' -\l.-lłłCi:r u:o.,,\ 
dt(J\'.ych 
pTawa 
prz)znania "białt:'go domu" s.lkolnictwu 
była i jest pl"Z£'sącl7.ona_ f)l'Il'leni
 bud}'n- 
ku wespół z sąc!cm me wchod:ri w gT{', 
gdyż po1ov..a pomi£'s7(,7('n nie stiJTl-"zyłaby 
na potrzeby szkoło Możliw(" jest nato- 
mia...t inne rozwiązanie: zaj{'ctc przc.l. 
Sąd Woje\\ odzki 0lJusz<-'zonl'go bud;ynku 
li(..!l'um prz) ul. MICklc\\ IC7a. Wnętl"za są 
odnov.ione. a stf(Jp
' \..}trzytnają przy 
\Jrządzeniu tam biur. Czy SW pn,)'jmic tę 
p..opoz
 cj\.ł r\a rdZle me wlddomo. Prcz{'s 
SW ueka na d(>c..)z,K' L. ratusza. Znów 
v.s:7)'stko w Tęku'-'h r.:tjców mif'jskich. 
Ur.ląd Woje," ódzki zar7uÓI im i prezyden- 
tmd, 7e C7 \\( \\ od dec.. z:ja o pl"zvznaniu 
gmachu hCl'i:łlistom nic W\jaSll1d mot)- 
\'in\\', jakimi ::.ię kił-'rm\al i i jP-:.t "niclJ;qlp- 
liu,te oparla 110 SUI >odJJym U"nomu ad- 
miuistTQcyjnu m ". 
DyrekcJa [ O CZt.'kd na ostateczną decy- 
zję ze spokojem, konfliktu z s.ldem nie 
chct". Nie\'.ykluczone jednak, że spór 
dotrzc aż do WarS.l3W) i dogadywać się 
b\.-.(]ą musieli mini:-lro\.. ie :-pra\" i<.'dliwości 
ora7 r'clukac'jl Ilcu"t\n\l'"i 


f j! powrl7niro ,nllnterc'
>owan.t hljęlił-'m 
J.,maLhu KW. .albo jł-'go cZ','scio Stdral1la 

ąclu rozpoc7
ły 
I.'-; pUl'nit.'j nil' lił.'ł.'.JlistlJw 
i nie był}' tak 
pt!'ktakularnt.' jdk np. piki£-'. 
ta zorganizl')wana pl'Z(:'7 młoł.ll'lf'.l "/ uł.l/iJ.- 
łc..m posłow OKP Argumcntem s.}du j,'st 
fdkt. że ..biały dom" b}'ł .zbudov.cłny 
w 1902 r dla potl"7l'b sado\\ nic..t\Ą. a i dn 
)975 r. n1lt.
scilv :'ii{' tam 
dy. W obC'c..°m'] 
si._dzlblc Sadu WOjC\\1 dzku
'go p..nuJt' co 
Jl31ml'uej taka s:nnu Cićł' 1.)t3jak \.. budy n 
ku przy ul Mu:kit;'\\ iu.a zajmoWdll\ m do 
\\ ..lkacjl pr7C'Z [V LO. 
O
.tatllią df:'LYlJę o ulokov. aniu llC'calis 
tlJ"'" w "blał;pn domu" pO'}' ul. SłowdLki£' 
go podjęl;y 00\\1' w)ad
c mi.'j
kl". W\'dał 
jOJ 1J l"Zl!n.t.'ca pn.'.l.ydeot KrL
sz"'o" Juu- 
ki...z Ila pouo..:tawic o dwa dni wc;tf:'
I,il-jS7ł.'j 
\lch".tly Rady Mlł.'jskll'j. Od t('J dl.'cYLji 
muzna sit( b}ło odwołac w c...i. Ja nic wrrorz
. b
' w UCZciWIC pru...... 
d1on) m sklei mozna było lapl je :!UtJ 
tys zlotych cL)'nszu od metra kWddrato 
\\eJ--ł. Wtedy nie b
dzie z.)'sku prz}' ol 
n('j bal i
rze popylu na połskim !}'nku. 
- Handlo\u'}' potrafią p£z"ci....ż lin) l' 
IJlaczego więc nic garną 'tir do handlu 
ż)'\\'nosł-.i4? 
- Bo to jE'
t łJardzo trudnf' 7aj
 (', 
a ludziom w Polsca nie spicsl'Y r;,;ił-' dn 
lIęzkicj robot)", nawet jbh przyno:-Ol un,l 
wi
ksze pwfity. Blanza !5p07Y\\l'l'd J._'
t 
dZisiaj już na pl.!wno intratna. 
- Kiedy zatem Z8ł'Zną plajto\Ąa(' I'OZ- 
mait", bUliki? 
- Jcsh Ich v.laściciele b{'dą plac...L po 


(ZN) 


n(>j w klaju PP'\ IT1Jarl...lll., pry\'..atyza. 
c..ii lrwdJą tUjUL bO) u. n od dwóch ut. 
Dlat£-gQ PIOL)-gOlh\\cułla W) pr&.cd.Liły 
na\\Lt h'lnlJu prdC. rzadu. W. tej chwili 
mając pozyt\\\ną ('I peI O I\7f; Ban. 
ku 
ankl Anno1L 1l1,-,g4 \\.):.łąpic do 


KRONIKA BESKIL: . A . 7 
Jto ,. 
DWA D:\'I PRZED WYZWOLE
IEM A 'IIDRYCHOW A 


Ucieczka spod muru 


31 ..irrpol.ł In.z,' uli('\' :!'\.iec.'ałł'j.t '" '\11_ 
de) ('hoWIł" odhyla !Się urO('z)'stos(' od"iło- 
ni\,cia i pc...." if("('nia tablił..
 ku ('zci po- 
mot'do" 3ny"h \.\ t
'm miejscu ofiar fa- 
s:r.ysto\4"!t.kjf'
o trHo£u. lIitlerowt'). be"i- 
tialsko lI'.a
trzelili tu 25 stv("znia 19-15 
roku tna d"d dni prZ('d W)z\,'-olł'niern 
rnia!dlo\
y nr 3, 
brat jcdnł-'
o 7. 1dlnOldo ..111 _h _o Euge- 
niu...z Cibor nraL \ iad1....m IC t".. Lrodni 
- Andurj Pru.. ( \ I.twour\l etat 
-07nacza "R'lki kor ,I\ir' To p..\l.nu . pra- 
c
, ..tal)ch z,:łrobkll\\. uplL'ki 
oc...jalncj. 
Powraca ("Ją
h' w h'j rozmo"",il'.jak 
t'h
oba Y.£C>S7tą ,"c \\...7\...tkich d)...ku
- 
jarh na (emat po....kiPj 
o'J.poda£ki, !!opra- 
"a henobocia \\' 1,C"j ('h\l.ili .już ponad 
ROO t)'"i. ludl.i pnzo
tajt' bł'7. p£ac')'. Jak 
I.an, jako pO".ocl. ",,-dUmar7)' si\, z te
o 
lud7iom? 
Bezro'ł'....cic \\\ dl, lU£' mU
1 b.)ć 
roż- 
ne To zja\\ ,ko 111 1\\ mno I IRnac 
takich TOzmial"u\\ jdk ')b. l nit'. Zamedba- 
l1'\" został pl"zecu....l hal :1(.1 hurłowy. gdzie 
CUd ratov.ania ł-IIt;"..lko h.mdlu ale plOdu- 
kCJi nalczalo jUL dan no st\\ ol"Lyc wicie 
now\'ch miejSC pracy Bez watpienia zos- 
tal popełmony bardzo pO\\a7r1Y błąd 
\\ trakcie pryn at}'7dcJI handlu hUl"lowe- 
RU. zwłaszcza w s.amopomocy chłopskiej, 
ktara odbierała mm4;'j wił "'t'J 50 procent 
produkcJI przl'm)slu. SJł.' bC:'L. znaczenia 


2.t( ,
lJh\11/.1 Lł. b.l I' 
j(>IUl.1 Ik I'U.lL II,kl">\\ ił.. . ...th o' ki goto 
wki \\ PKO lub I1U1VI b.m
 lo Wc 
od
f'lki sa 7 gun. 7nanC"' I Pl'Wr1(' Kupno 
ak<-.JI j...st l-iCOc......J.t hanlwJ r).7)kł-!\\na. 
Ale t(..z mozna z):..kol.c znał-'zOJf' ",it'(,f'j nu 
na odM'tka('h banko",)lh. L..ddrst\\3 dornow((. . Spadku pop'\" 
tu nil! mo.!. SJ\, \."'0 bat'o DJatf'go d
 1_ Poluk 
jest P£'\\ il.n. ze dywidt"nily ,",,'}plac.aor po 
I"Oku (ym. k(ul"Z) zalmpili akdr. bfd.. \lo" spo- 
"ObOlna("z4('}' \\o YZ!IIzeod opl"OC"t'nto"'ama 
pk-nlfdz... zdrponowanych w bankaC'b. 
Tak oto eOZ{l"hOWIc:kd fdbT.)'ka T07po- 
CZ} na powojcnną err kapitah7J11U 
W Pulsce. Przed widoma ludŹ1ł1t otwle. 
ri\ią :>11; nt£'7.nane dotąd spo:-oooy pomna. 
żania picnifdzy. C7.8SU na 7..astanO\.. ienie 
nie ll'la7b) t \\1C1('- ak(:J(' kahlowni wyjdą 
w IV k\l,Clrtalc 6r. Fabr}ka jUZ szuka 
firm
.. ktora je wydrukl.lie _ S7uka ()(,Z)'
 
1¥iSl.lC na Zad1odzic, bo t.ak bfd7ił-' ta- 
ml.
J SZ) bCI('J i st)lidrul-j. lzn) 


dzr
'ki ł(mu bur7ą m07..g0\r\ i dL.ięki temu 
łatwiej - osiągnąc b.ardzieJ pu..('mys]ane 
wnioski. DzialalnosC "Springu" nie koń. 
CZ
 Sl(' oczywiscie tylko na dyskusji. Na. 
:s:w koncepcje i uwagi przekazuJcmy rzą.. 
dowi, spotykamy slę'(eż z załogami. któ
 
T}'m przedstawiamy rożne koncepcje pry
 
1A3l)Zacjl. Luuzic bardolo czekają na takie 
mformacje. 
- U!lta\o\a o pr).\\oatyza('ji stanov,..j 
więt' dopiero początek z.mian 
 poł
kiej 
go.o:..podarce. 
Ocz
 \
 iscie. Pryw3t}'Zacja Ole koń- 
c.£
 ::.ir w Sejmie na ul.hwalclliu USld\\}'_ 
T(łj zagadnienie. ktorp trzeba rozwijac, 
sprO\.. adzdc do S7C7C'goluw. Inacż<'j haslo 
..pryv..atyzacja" pozost.an
 tylko mdll\
ą 
ht....£ą prawa. 
-- A ('o ozna('7.a Iit-zba ..92" pn) na- 
zv. ie:: waszego Ru<'hu? 
- Chcemy, żeby do 1992 roku pr naj- 
mniej opolowa gospodarki b}'ld spryv..at,Y4 
L.owana. żC'by do tego czasu sJ..:utkl rcfor. 
my gospodal"ki był}' "Idocznc. J 
li tern. 
po prvwatyzacji będ7ie takle, jak obecnie, 
to będzie Je mozna prz 
pi4 zyc t}'lko 
metodami administra(yjnymi. A to b}'ło. 
by I c..-sz<.zęscie... 
- ..Spring" - to w tlumacz
niu z an- 

i('lo:,kiego: "wiosna,o.Miejmy zatt'm na- 
dziejf'. U- ta gospodarc:I..a wiosna nadej. 
dzit' ruczy'" i
de najpożnit"j za d\\oa ła4 
ta. 


R07mawial: 
LESZF.K MIU)SZF.WSKl
		

/strona12_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY ZĄDA ODSZKODOWA
J 


GRA 


DOKO!'.C7F.N!
: ZF. STR. I 


Mutonom h'J ..keja Jt'''1 J.orawmk Mi,N"J'.y""la" 
J.DI
Z. plo*ild
oft.Y ud ł.., blurQ posredmctwa. 
W 19M... po :SZ( llU Iiltal.h starali, rdulal 7.a. 
tCJ
!.tr(Jwilc Sto"an1!łZenir PolakG"- Posl:ko- 
du...n'l"h przC'z IIlltzt"'iozt 
1C'mlf't k.1l. lIi"Lwa 
I za:'ltg-dzlalalłla 1J)ly w)luklt.m kOlllpromisu. 
JallOsr: ch('",
1 ut w"'"Z)'C Sto,,'arzy';Z('nir ona.. 
,,"'oJn)', 
beJnHIJc'!ł-t. l.a'ilt,,"glt'm uk:r.e p('l57.kodu 
wdu)'f..h PI"ZCZ .lwqł:(>k Hud?lf-ckl. ale OCZYWIŚ 
CIf! wówczas s,d nie wydał :qody na Z&rejest. 
..o",...m
 Sluw U7V
"-IU" .
ncłr
l"'f"cn w snju- 
s;te"1'ymc7
s
m SlO"":!""} .,.--t"mf> Poszkodowa 
nych S7.ybko rozwm
11I "If \I. całym kraJu. sku- 
piaJąc ok. 
 mln o!oub MI\'d7ynarodowy auto- 
ryteł prawni(.7Y. pmf .\Ifons Klarko,,'ski z Po. 
7n.ma. popros7ony o 4:kc;pert.yz\' podsław pra""'- 
nych cnS7f 7("1\ mdy" Idualn)'ch o wszkudo",,'a. 
ni. wnjf'nne f""7.ytacz3 kWOłę $.T7 millardow 
m......k. jaka nałp7Y Się nam od 
I(.'mlec 
DZJ",I",(.U' loł01o\.1I 
}szL-m.. podkreslah wu
lo
 
krotnic. Z
 są 1.u odszkodowama ind.vwidualne 
(c)'1III.'llnu prawne) I lite n3Ił';£\' Ich myhc z tzw. 
repar"(.:Jamllll.'('jennYII"II. c:z,) II 

, rotcm kf)szłów 
prolo\ad.o:cn,a \\oJ'-'\{ R
 paroill.je łu $J,.rawa zalat 

Io.na JC.sZC1.'-' Pr.:r:L'.l .!ottahna_ ZSRR zCJbow1ą7.al 

i\' przekazat lJol e 15"'1 !.I' UI"
ldzL-l\ pr:r:emys- 
lo\\ych i dostaw rcpara(.)jll)....h z l\ol
mwc. Ble o 
ru' zaapr(łuowal te \hlrun,ki. a 7. repil.rat.jl od 
NRD po pn.s(u 11t"J:.\gno'lo\:d. ,Odlsr\'Cf:nie" 

prawy n'p.lI"ac..)1 me w)'d."je się z prawuego 
l)Unkłu ""Idz.Lm.. mozh\\"c_ Co inncgo domaga 
me się OdS7kwol4.n\ dla konkrcłl1yt.h osobo np. 
7.a pobyt w u1Jozie, prac
 przymuso1o\ą. dosłar- 
('"....ulte e,z
lIp.mtOv.1 Z\ \l.n(>
('I. Takl('h odsLkodo- 
WOłU "Ii1C'.UlY l'uldkl'IIIIIIL elaula. bo ml
ł" Pol 
..ki me wvstrpu\\,al (I m
 


Ku'oło 'i.:i mi war, pr l" ... 
ale «-'Cale h.t.'JC-.I1l wlJyuruu"(uaa - IIIU 1<:1 dLI",I.. 
C'7e stoW3CZ)' ..,:t -!\w dU'I'mu od Tzadll 
Rf'N Jalmll<:u" nIt' lmł .:uled II." u 
plo!", za 1111'" a UT(J('I? II' I""Za3 . 1 'III (u 
prZf'h(' 'lilii ,marku u Jl.U dłł d lf'I< 


MILIA 


DY MARElI 


v.'owanlf- ,..t0;:7kudl",..... I te, \
 fak ......,u,. 
wysoki m07 ... c" DZldla(' SOW odp" 
y, ladaj'" ze tak, ehO\. tu zadaniE' bard70 tcudne 
r'artnel' u(.hodm Je<>t bHrdzo 1.\\ ardy. 7.as z part- 
ncn.m 7.E' wschCJcłu 7..ar z)'ndmy rloplNu .. tJe" 
sprawa. h rozm,lwlai i na razie prz} ponuna to 
mu,", 1(.....e dLlada do obrazu NIl" ma Od:i'kWU_ 


FUlan )\\1'(.11' U I"' klldn"ttll\ll,pI1ez 
IIIRl( ,...pnl;:' .ta\' .lUodllł-' IC.IIRF
I,.d(7.8S 
10\1 ty \\ Pobl:t! ....dIlLlelJ'..J Hł'llnuu Kohla. 
w listopadzie ub. cuku Od ICł::') .....lI nOllU 
żadnf'J de<'\'zji 1UE' WJtlJl;"1t T I \0\ a lam nd
'P ".(KIf. 
cz). ud::ł.zkodowanhl r: p, akr.n, lIale., I Gło\\'nE' 
parłlC"twlt:"l"dzą Le me (J')IIItc"'I.'I..AJ' !>Jlr:l!IA'" ""p"r. 
CJi zUSłal).' juz Ldł..I\
 lunł' Ił 111I1f' ł"\'I.'I'llh..llne 
cd:>zkodowania mOJ:a b)t. ukrE lOlit' doplf'rtj 
w polsko-nlenUl:"cklm n.11 ..t('U 
.kc'.lrow-,'m 
Poza łym przypnnulI:it ...,.... ". '11'" ''l'' płał"Ono 
Polsce Y>yTlf:"glJf..J0Y>aCl(> pr...ł" ł'd\\-a.-da (.i
..ka 
].3 r"ld nlarek. r-.łle UY>a7a ł. te7 Puhlku'v z.. 
ofiar}' luduboj v... hltlcru
 kll'J:!'J (Jbk J'.,.duw 
i Cyganow). let.z za zwykle' ofiary WOjn,. 
Cierplcma 7.ć1dane Polłlkom są łam "iJ.I(]t'sCtrj 
bagBteb:r:nwant". J...dyme partm LIe1o"
('h Jf"st 
za natychnuastowym w}'plaC("mem ltaZdf"MU 
z)'jącemu poh.klł'mu robołmkov. I prz.vmus(łv...r- 
mu 2 tysifCY marek_ DiJ.re' to dhl Puhkl fiumr 1.5 
mld marck. a v. I,:C d:itlekoill od m::7.eklw.U.} Słowa- 
rzyszel'la PusLkodowąn\'lh_ 
To. cu bylo nicMoł:!i.u J Le PIZro rokiem. 
udall.slI;'....alatv.ict az 11::'lCrpn 11, nlłlbr. 
w d\\ Ue...... twach. załoi',ł Ml( -.. 0;:1...... lanu.;z Ste- 

...rzysu>pie Oliólr \\ojny;. M.-ili.I
 w &
1sku. 
-Bioako.j tut k... St'bja)o\\skllgu l2). o rasifKU ogół- 
nnpolsklln, Ol w pr
y !ł0Sl"1 1C!.."Cb. Iłlrndnw}'", 
Dą.o:eniH polskich oflac \, "In) k II
 popar- 
Clt:' Kus\ loła k/ii,tolit.kll"Ji{O ur
:'. l"
a\luw 'lif'C'Z)'s, 
la"'. ltakowskirll:ft i Tadf'lI!!o
La Ma7.łtwi..dnr- 
Co. M.II"
załek Sejmu 'JikołaJ hoz..kir...'ln 
podcza.. w
zyt}. w Bonn na
y. al me rozwlqzaml 
sprawę odszkodo" an O'UYI rtJln
 'f'o,ul!"talrPn 
u.
 u.zQjI!mnl/C"l1 stll:>1I tłkad
 . I pr7.
nJOmlllal. że 
w Polsce Żyje ok. 40 t... b V,.I
 .'.wobozow 
l ponad 800 h 
 b robotl1lkhv, przymusowych. 
Także pr7czydt.nt Wojcif'dl Jaruzt-b.ki podkr!!'. 
sili (w marcu br w Parvzul. L
 kwestia 04. 
szkodO'l.\an pozostiJ.lt' .tL"('U c IL' Zarządu Glów. 
nego zapro(X'łlo\,\'al dolc.ooptowac reprezentan
 
td polskich <:\'gan(iw Co ciekawe.. obok preze
a 
poJ"wll !>!\. Zdzi!rolaw ('irslolkle""ln z o!.lawlu
 
nf"go Str.wiIorzyszema PatClołyczn(..go "Grun- 
wald ., łym ra;.emJako dZlI.'nnłkarz ,.Oda Bi.ale
 
g.," i. (.'yganolo
. 
Moze lo "s:lystko me ma wi\"kszrgo znaeU 4 
ma Moze buh\ f"1'SUj3Ce wYPOwiedzI b\'ł)' tylko 
mezręC"zno
cla rozemocjonowanego mówcy 
r07gllr\'czt'>nego faktem. 7e - w pn:eclwienst. 
10\ le do !n11
.ch narooow - Polacy. ktorz)' łak 
",,,,'clerpieh pooczas 11 wUJny nic potrafili dotąd 
.Zdldłwic l{wc
lJ.l od
zkodov..."'n J(.'dno wyd<.IJc 
:>1'.' pcwnr: dalszc tego rodzaju meuęczno
ci 
mogą pod",'ażyć wlarys:odnośc organl7.aCji mle. 
mącej SIl;" proff'sjonalną I dzialiJ.lącej w !l7Iachct. 
n,.m ceJu. Tym bardzIe.!. ze z6cłame SUW Jest 
plekldme trudne_ Pror. Klafkowskl me ma zlu- 
dzcn, gd) plJlU w ekspertyzie podsław pra.w
 
nyeh COgZlZCn ..nu> I&If'gu wq.tpllwo,;cl te Ilre. 
"ulowonie od.zkodou.oań ulO}ennllch dla obll- 
u'lIleh polsku:'1 przcz RFN zoleżlI u'ylq('znae od 
u!!'''1J jł pulrlycznej tcgo pańsllL'Q. Latu. ktorr 
"lUlrl!, od "'akot1czl'Jua d?ialait wojennlJrh. 
J9 19-'5 r u.uka?lJjC}. że osoby [izJJczne. naud 
"
1"ojąc oporne II' oktarh PTOU'Q nUfdzlJnorodo. 
u'f'gO na,. mClgą II'JJC'"zeku"Owac uznanaa .-u'olch 
ro.(' li! Me- .li poll.lucznl') znintcrt'.sou'Oo 
.,..n.. pl I""'" 7" łLlm pr.zu
rlku RF'V '. 


PU.2t.....Jdn( J' U
\
7.I. z
tr.....ha ł,urło,i- "U!nIP 
lila nBlodow. ale naj"aznitoJs2a je!lt preł:,zyj- 
na. w
aryltodna dokumł'ntat"ja. D'atcgo t.h(."
 
by Jt'KO or",;uu";I('J. dZiałał. sprawIlle. w JK"lm 
pn,ff"!\jonahue J 3 miejSC we wladzat.h zarL-.tl"C 
wo"".altlla najwyzszeJ klasyspecJabstow. kłór.t.). 
p
,rarlzą subie na arpłiif' mlędzynaroclt,wC'J 
SOW t.hce bowiem dnchod;'lc praw ofiar wUJny 
popru'z Or
.ułl7.d(.jf "Iarodow Zjprłnoczonych 
Dochodzenie od!izknduwan będZK! !Ilporo kosz.. 
towa.: alE' i na 10 prE"ze!'t Janosz znalazł ..posób 
łworzy Bank Pulom... ktory ma być wspit::ran}' 
pr7('Z amcr} k
ll:>kl(."h Pulakuw ZIHiI.u..1 t""z 
Amerykamna, gotowego wnie!lc kapiłał FZęcłu 
1 5 mld d,.lar.iw. SIed71bą Banku Pulom.:ł bf;"(17IP 
nu-Isko Słąd takze ma nad("j ratunek dla COlIlej 
Polski' prezf'sJanosz zapowiad:it mez10mme ze> 
uwollll Polskę od dlU#ow. Raz ObleC"Uje. ze 
stowarzys7cnie nasz!!' cUUJ::"1 10\ ykupi. raz, ze- Je'sh 
rząd RFN me podeJmie natychmiast rozmuw 
w sprawie odszkocło\Van. tD SOW z:ynue po. 
mt.'mlt:"ckl{:' majątki 10\" Polsce ..A są to Jlła)Qtb 
ogunmc dodaje 7."łpe\\zu:yąc, 7.e me będzie 
stOło......al g\'I.altu I przemoq..I\.lko htcrę prawa. 
Globalny rqzma(.h planow prf'zesa. I zapew- 
nieme. że 1o\Iclu ludzI spome.....leranych przez 
zycie otr?} ma w formie odszkodowarua 
- spore (Jak na na
..e wOłcunkl) plemądze. 
ptz}'spor7yly Mll.t la\\'owl Janoszowl popu- 
Larno-s(" POdt.Zi1_ .lJaoldu 7.alozyelelsklcgo SOW 
W 0:0.....1' im,u padł na\\et wni( ck. pr.tYJł-'ty 
OWLlC'YjlUl.' b". 
losl
 ,-"yn kand}'wlun. w ,\ \h04 
rach prez)'denła RP. 


WI'I.\. \\. 


I:' nir 
("

ek 


Nie brak tei: ns6b patrUlcych na dZiałania 
prezesa SOW z medowlerzanaem, a nawet nie- 
smakiem Niektóre gazety zarzuciły mu W)'po- 


ZDZISł.A W NIEMIEC 


Bezpiecznej drogi 


Ma'rJU zlf' drl II ł t." gor$ "!I' h drogoll'l."\Ju Peli. 
pohcjallf JJUl'TZQI II'JJ kran 7JI -a lIa .n. f{o kfJJ1U1mka 
C'Ylnllm Hulanka' (.11 nu') pol_ ...dzlfll. że proje'ktuu-uł lo 
czlowu"k .nolL'lt'dzurJU" Sporo sa Irt.'c...."dou uległo jrlZ. kasoCJ. 
w społkanlU z podotJllq kamil 'Ulą. za .)rą I sporo ludzi 
ułra.cilo zyC'K' (Ul U';
le rOli'JJlt'z zbUI u"Jsoln kruu"f.:mlk za. 
dlf'tlldotl'lJI o !IIbełkum wlIpadklł tv ktoTum zgil1l"lu Kalmlo. 
H J Vrogou'.CV mOJq ,,'duole S1 nrgumeFitv U' pr
lłpadku 
n'munlu naUt
rz('łulI nOlVJł .rlyu'o.'lIk") krau'fz'J w nał" 
trzeba. JU
 U'lIml
ma.c. Po .l'hl dU.'1łSIU 'atach OJ"tqg"'IJ onI! 
C!uroJK'Jskq normę u'Y.OkOSl'ł U'unoj'zacq zuleduu. kilka 
Ct"nłUml'rrvw' 
Lachodll wtanlt' ....to jt..ł' lu ..nou.lf'd
oftU .., ProJcktanr C2:JJ 
uoykofl.au'CQ7 'l'rudłto ptI::!qd.:ac prostego robotniku. abu za- 
planou'Oll u'ukoncd łaką dYItJt>ł":IJę. 
}Qkq mamli dOCzNrnenta 
'1& z-birgu ulic MostOIrt"J I R Luksemburg, gdzie przegrodzono 
jezdnię żł.ofbl'IOft01ł..-qu'Y';(jJkq. .W.U IOJQ(' na me] słalawJI słup 
sugnahzaCji .nt'If1hI('J Wu..(;"pka Jest sysfemotycznle- TO%)I!Ż 
dzun4 przt'z CIf<:kte samorhody C'lfŻarOU-ł" ktore nit> mogą Sl
 
nipk U'Jfmłnqc na wą.sklf'J jtozdm.l tl.lkt me ponlyślal o tym ze 
IV tak Ctcl$llJ/PIt . PTzt',mlYlcu kmnu.ukaC'lJJnllm" nalt'Zalo za. 
.rosować S'yg....ahzQI'X. podU.ICSZUłlq '. ogranlcza;qc SIł' jł"du- 
nie do J}OZlcmLegO o:;noc;:enta pos.z:czegolRJldł posuw ruchł& 
drogou.'t'gO 
l'achcrtuc'1l od inzUTlwrl.l drog
 mllłlq prawdopodołl.llt 
.Mk ZO(:lWu..>aL' 
fvlkl "r 1rt ud" IIII! ma)Q nic do roboty (brak 
Juwdu.!:!j'ł. Iwm.,phkUJO i ła.k }uz n
zwflkle .kompldrou'4nll 
ukl.ad komu."I1:Bcy}l11l 8tetska-Hi.ote). Uhcr Kaznnlerza Wier. 
k
łlO(boczrtq Krakou.sktl'JI pr:l!!'k.sztale-ają np. z dn'i« 'RQ cłzie" 
z IIhell głótvntj na ruumorzędnq.. WSZ]lBtkie przeczaice. II pt 
ic"- Iti. ktltortok.v. lI.lll5k1l.)q w ren 
sób... piertt'szenstwo 
prZ:Q'1zdu ł6Jubec IX'JazdułI! nad;t'!cL':ajaClldł';:: IC
J stranJ/. 
l'onł.uru pi'1:"!.
fI tu od TlJ1ta dD 110'11' 
Szd
 lal % oklodnn TC'TJIOlltOU'01J." jedni. 1:" pasów ruchu 
tvioduklu drog{lu
 UJ SkOC"'lIwif':_ Wiadukt jak wiele innJlch. 
zofł&ł pofłOĆ ursrbt&d()tJ.ICI"V 'U
IJQ obl4,'dneJ !echnotogii lot 
łiif"dł"Aut.t"Ił".1q.t\/,ck. uurc REDP. jwlOdom swe; odPOIL'IC'dzIOl
 
noici za ż1/cie I zdTOtl. U
 .khc"toUl.
 podJQl ł
 jl!go TeJconstruk
 
c:jc Nopnau.u truwa pOJ/ud_. 6 101: a Jf'J ihmoc:ze tempo. 


. 


...-.._0< 


- 


. 
'j , 


... 
r.-i\ 
'lo 


, 


u uP. tlllko z ntedOł:tatkll łrodłem fiJta"J\'OlL !lli! bllłu 
dla IS .ch repciTler Il' (Id sze
HU 1111 .t1/ 
'LIP. II. FCJIf" drogou-cOw na uzaduk l'. Pra('uJQ fil. 
maloT
I' snLaTIł)Q
 ł..lalo.nie-bieskq [oTbą od SZeŚt"111 do dZłcsir- 
('lU z..cwr, . dl 'II ktlkU:rcbneI7011'
 barteru dZlf'1tnze Potem 
Ido liCI VItl.
1 Pon IlXlZ kontredan.s k'ri trU'lIJIIZ parlud SZł"ŚC 
- D........y. "'0 bardzu'j obeznanI klerou'ClI rozjczdzCUq dTew. 
uOrleru. znakr drogotL't podpieraIle klot.kaml I prtlzmu 
lub .lU I'"U. TozkrodaJlc .nocami pr_ł.'z "Ii kCIIł("' v 
ZOU'ymieTnłlllpadf'k Uoykr()('"!f'1ł drogou'l/ch. mnlł"J 
S't C1fzkl
h 
WJlJXldkólII '
d"('J1ł"1 skU.l:lenI 1)!('bezpieczncJ prrdknłr'1 bo- 
Wll!'m m oz II wo. i: kONtro" powodll)e rl!!'ak(',M podilwladcmlq. 
.J.Dmochodu .twalruo)Q' 
PrelruTsurrm CZU.słł"J gr
 bJlla u Rai czę.tlochowslca mlhcja, 
gd:dte od poIołl.ular oSlemdzicSlqtUdl oslrZegallo k1
TOWCOW 
przed I)wżliw. l"lq "ll padkl."o W wajeutódZI!l.11f': btel.skłm. }f'
Z- 
["Zł! przrd ojic;ałnurn pr?C"I'Iionowaniem "Ialicji 110 pohC'X. 
pod,
,o', ullc)all;lu'ł" I łablłCt z ,wpbem ,.KONTROLA RADA. 
ROWA" ZOł-'Zr11t K'l/n:I.raćjak anubll Po dl!nntl Zapadllliałt) 
EUTopą. Tu I óutdZ1l! zet'ka]Q jf'ucu C'O J)Tautda :!:za dr.tt'W hlb 
J)Tzvdrornvch zabudc>tNI-ł p()lICYjn.e TGda'1f. all! "'ll"JIlrorZ)l 
'Qkid
 po!ott'Urł fil,. zJlo}dujq już u.zna..łt(1 p1':::rlozonuch. ..7...ad. 
na k07llrola radaruwa. OOWlI!IR (..Der SpiegeZ") lUf': spelnla 
toku'j Toh VTo[dokfycZtłrJ. JQk iWtOdoNWiC zagrożenia takq 
lOfI,rula 


. 


TADEVSZ PATAN 
10&0: ..&or 


P VI
ch.-:1I l gor C,iOWIek UCZCIWY I prac:OWlty ,561 Zlllm! 
czameJ'. Podparh.Lv s\.kalvnu dloroml glowę patrzy na mOle 
I mówI - Kledys me bvlo .tle. nllrzekalo S" ot tak z przy
 
zwyczajema. 
Byly lepsze Cl' V dla mOjego chlopo-Jobolnlka z beskld.lkleJ 
WSI. PJacowal ęLkÓ w kopalt1l spędzal pod ziemią wSlystkle 
soboW takzewlelelllcdollel Alewvbudowalwlelgachnvdom laki 
sam lak ..,go koledzy goot1lcy z tego samego przysIółka O.lerlW 
Sl
_ PJzybvwalo dZI8\.. r maszyn fOłn,czych Autobus kopalnlilny 
dowozI! go do P(iI' y dueslął1u kilomelrów Tylko wtedy. 
gdy padal deszcol z09'awal na noc w h01elu robotniczym. 
Praca w kopalm twor.o:yla jego dobrobyt. alę seJce WJo!OIo 
w 2 hekłarowe gospodaJstwo o skdhslel zlł:mi. na stromych 
!Otokach. Kiedy dOJrzewalo zboze btal UJlop. na wykopki btal kilka 
dl1i .chorobowego". Gdy mocno przvclSnęło. tJahta Się J bumęlka. 
A teraz malSlęr powI6d.1lal. ze me da u,lopu bo Jest poltzebny 
w placy. Ows. m .la (yd"p.II dostdnle Tylko. ze zIarno sypie SI' 
z klosów ,Uol d"ls 


GÓRO-CHŁOPO 
-ROBOTNIK 


.. 


_ Pam by dal.? - p,elrolY mi prosto ViI OCZ!'f. 
A Ja mtr wtem Kiedy' wypisywało SI
 bez słow. urłopv N.. 
dOCiekano nawet. co to za epIdon\Ia dllesl,tkuje górPlIków wła.śm. 
w okresie zmYlI PfLymykalo sil; DCZV nawet na bumełki. Tał: trzeb. 
było. Kazdy z nich mugl wtedy po prosIu powiedziet ..do wldz:
.. 
nia.. Czekały ptzeclel. dll
..tkl alulkcYln
h ofe,1 Teraz Jest 
inacl9f. Chlapo-robol",k boi SIO straclt plac
. 
2-hekt.trowe gospodarstwo. skladające $Ił z 30 rozrzuconych po 
s1ok.ach p
ek. me wyiywl rod.o:tny. Trzeba do mego dołdadać 
z g6rnicze, pensJI. Owszem. daje pęwum zysk ale blIsk. zet"u 
CIłłopo-robolnlk me dostal urlopu. boi 
 ł'Vzyłwwac bumelk
. 
. Ztal'no sypte-stę z kloSÓW'. WIłC bierze vr kopalni. nocki' a poleAł 
o Ś\NtClf! wscada w kopaimany au1obu5 I jed.cie d.cies.sąlkl kilometrów. 
DOj8zdla tylko do Suchej Je!ośnt cłłoc mle&z!c.a W SkaWłCy Sopotni., 
Nie wsl'(Slklm kopa1mom oplo1f;ill 
 dowoZIĆ dr:j
 górnIków z uk 
daleka Nil! muszą solukac lUZ riłk do pracy w dalekich g6lac11. 
'NYstarCZ'y Ich na SliilSkU I znów chlapo-robotnIk t18C1 cenne godzlnv 
w oczeklwamu na PKS Cz....sem dociera do prZYSl6lka autobus ,nnei 
kopalm ale za przejazd mm t1zeba placH
 Kledvi wystarczyło być 
gorniklem I ieChalo Się za darmo. 
MÓj.rozmówca jes1 przygnęblonv Staruje Się. brakuje sil na ciągle 
dojazdy. Staram !l1
 doradzIć. - Zbierzcie si, razem. wszyscy 
.,siedzl górnicy - podpowiadam Zbudujcie u was w przy. 
Slółku jakqś nieszkodliwq dla otoczema fabryczk
. ne przy. 
klad zakladv odziezowe Znajdą w niej zatrudnienie wasze 
żony zwolmone z GS-u. Wv btdziecle dowozie materiały. 
trudmć się zbytem. Przeclez macie piemądze B(KIziBCle uml 
sobie daw.ć urlppy wtedy. gdy btdą wam potrzebne. 
Na iego USliłCh błąka Się pob'aolllwy uśmiech Jest przekonany. 
ze zartuJ' PopracuJc les1.c.1e krlkanakłe lat prZ'C:!d.cle na gÓfmczą 
emervtmę I wtedy 
dll'" gospodarowal 
Czy starClY mu sI! zastana......lam SIO po cichu. Chyba tak. 
TtNaJdy jest ten glubo Clo:wny beskidzki góral chłopo.robolmk. 
DANUTA MAZUR 


'Kc)ntrc)l	
			

/strona13_0001.djvu

			URZĄD REJONOWY w Bielsku-Białej 
ZATRUDNI 
Kie..ownika Rejonowego 
Biu..a p..acy 
WARUNKI: 
. wykształcenie wyższe - preferowane prawnicze.. 
. umiejętności organizacyjne i kierownicze.. 
. wiek do 45 lat 


OFERTY ZAWIERAJĄCE: 
* życiorys 
* opinię z ostatniego miejsca pracy 
należy składac- w Urz('dzie Rf"jonowvrn w Bicl
ku-Bial('j ul. 
Piastowska 40. blok B Urzrdu Wojewódzkił"go,1I pJftro. pokoj 320 
- do dnia 28 wrzł"snia llł90 roku. 434 


WOJEWÓDZKI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH 
DLA POTRZEB ROLNICTW A 
W BIELSKU-BIALEJ 7-"S W KĘTACłI 


INFORMUJE 


że w'oparciu o Rozporządzenie Rady Minislró\\ 
z dnia 23.12.1986 r. (Dz. U. Nr 47. poz. 234, zm. Dz. U. 
z 1989 r. Nr 4, poz. 25) Wojewoda Bielski Zarządze- 
niem Nr 102190 z dnia 4.09.1990 r. ustalil dla odbior- 
ców innych niż gospodarsl\\ a domo\\ e no\\ ą sla \\ kę 
opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia wsi w wodę stanowiących własnosc 
Państwa w wysokości 3.360,- zł za 1m' wody oraz 
nową stawkę opłat za odprowad7anie ścieków do 
zbiorczej kanalizacji wsi w l\Iiędzybrodziu Ży" iec- 
kim w wysokości 3.352, 71 za l m' ścieków. 
Niniejsze stawki obowiązują od dnia 16 września 
1990 r. Wysokość opiat za wodę dla gospodarstw 
domowych pozostaje bez zmian. 


4193 1 9 


II, 
':!  ,
'Woił..,na./trM;I th;łlgowe 
I 


BIURO HANDLOWE 
43-300 Bielsko-B;.I. 
ul. 1 Maja 8 . 
.el. 236-26 


Ceny 
konkurencyjne! 
41947 


FABRYKA SAMOCHODDW MALOLlTRAŻOWYCH 
ZAKŁAD NR 8 
CZECHO\\ ICE-DZlEDZICE, 
ul. Słowat:"kJego 33 


OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
PO CENACH ZBYTU: 
Rowery 16" dzieci('cc "Pinokio tl - 335.000,- 
..Rcksio" - 340.000. 
"Cross" 350.000, 
,,(;ro," Maluch" - 3
0.1i00. 
Rowery 20" universalne "Flaming 2" - 630.000, 
"ł'laming 3" 610.000, 
..Karlik 20" 530_000,- 
..Karhk 21"' - 510.000, 
ZAPRASZAl\lY do I1/PunUu Sprzedaży mieszczą- 
cego się prz) Zakładzie czynneKo od godz 11"" 16 . 
Kr260 


LISTY 
 


ZWIĄZKOWE SWARY 


W 32 num"'rz'" . Krom.... Be..!.-' 
dzklel . uka O Się ośwmdcL e 
podpisane przez Romana Choml 
cklego. przewodmcląceqo Rildy 
WOjewódzkie, NSZZ Rolników 
Indywidualnych . Solid most. 
Pubhkac.: z.nytulowal. mv N
 
zWlązkow I roll nl
::.fJOkuJllle 
Ten lVI I ol Izal Sl
 bardl I 1Y 
CI. pawI prorocz)' Oto bo" 
n. 
tuz po r, )lU k uo lad. 
czenla do druku odbylo Się zebra. 
ni, zwolane pl 'L PoroLumn 111 
Mi
d7\Jr"'
lonah . NSZZ RI Soh 
darnO::'L wOJewodztwa b . kle, 
go na ki ym wyr3l011n wotum 
mt':lIlnr.u dld prl" wadlu ZijC ;Jo 
Chomicklt]o I kierowanie ZWląZ' 
klem powierzono czlcroosobo- 
wemu z.uzQdowl kom n 
mu. O wymkach tego zcbrania 
a tnkLc o reakqi Romana Chamic- 
kiego na decyzJe uczp<>tmków Po- 
rozuml 113 Mlędzyreglonaln ) 
rO\fl,.n Z pisahsmy na lam...cł"' 
Kromki BE kldzklej . 
Ali> na rym pil' kOili",. ZW'
l 
" VI I al . ud rolnlKUW "ue 
( 011 Ivh r u1p ;t 
ny fJ zez pall'q P- 111::0 
dr -ą Kc o NSZZ RI 
nc.." . w Wieprzu oraz .. 
W )waZa pl 
rZijl. 
n Zarz.ądu Gminne,... ZWlą 
zkuwl I
 joko cy oan da 
VU'la r6 mez cLlonka Zarządu Ko 
mlsarycznego Autorzy tej ko 
pondi>I1CJI podkre ają, ze Rorn"'l 
Chonllckl nie jest JUz przewoom, 
czącym ROJdy WOjewóc!7lllej po. 
nadlo polemizują z tą (. 
 10 
oswiadczt: I C. Kronika Bl Idz- 
ka' nr 32). w ktorej Je.,. mowOJ 
o skl-epach ..Sohdarnoś I rolni- 
czeJ w Wieprzu Sklepy te tWle. 
r	
			

/strona14_0001.djvu

			10. KRONIKA BESKIDZKA 


te at ry 


apteki 


CO, GDZIE' K1ED 0 


BIELSKO.B . Teatr Polski' 13 I 1409. g. 10 
.Basń o Aladyme I lampie cudowne,' 13. 15 
I 1609 g. 18. Wesele jak wczoraJ"' (abonament.,. 
wazne) 18-1909 g 17 Wesele lak wczoraj 


BIELSKO-B 15.09: nr 1 (ul Panvzantów39). 
nr 3 (ul 11 listopada 8). nr 4 (ul 11 LIstopada 
62). nr 5 (pl WOlska Polskiego 17) nr 6 (ul 
Kas.zt,anowa 5). ni 7 (ul Lemna 29) I nr 10 (ul 
Mlchalowlcla 41). Dyżury nocne - 13.09. nr 
4 (ul. 11 Listopad. 62) I nr 7 (ul Lenrna 29). 
14-20.091 ni 3 (u1 11 listopada 8) I nr 6 (ul 
KaSlianowa 5) Andrychów - 1309 nr 42 
(Rynek 32). 14-20.09 nr 41 \ul. Obrońców 
Stahngradu10) Cleszyn.13.09 nr 13(ullondzl- 
na 1): 14-2009 nr 11 (Ryne\6) Kt'ty. 13.09: nr 
40 (PI. XX-lecia PRL). 14-20.09 nr 66 (ul Koś- 
cIuszki 21). WadowIc.. 1309 nr 68 (oś Koper 
nIka). 14-2009. nr 35 (PI ArmII ClerwoneJ 5) 
Wisła_ 1309: nr 23 (ul B Hofta 10/12)_ 
14-2009- nr 24 (Wlsla DZlflchclnka) 2ywiec. 
13 09. nr 37 (PlacZJednoczema 10) 14-20 09: nr 
38 (ul MiJrchlewsklęgo 10) 


SKOCZOW. ..Podhale". 13 Hi I I. Falalne 
l'auroc7.eme' (USA lSn, 18--2309 Prcdato'" 
(USA1B).Q.171511930 wsob o 15 poranek 
SZCZYRK...Beskld'.:13.-16091. TaJemm- 
COl wiklinowej zatoki' (pol.). II .swlat na uboczu' 
(ang 15). III ..Clafownice z EastwlCk' (USA 18). 
17-21 091...WróbelekWII,'(węq) II .Supmgh- 
na" (USA 18): III Młode s(rzelbv (USA 15); g 
151715.1930. 
SUCHA BESKIDZKA ..Smrek 13 1809 
Chora z mdosCI' (fr 15). 1!)30 17 30 11930 
sob 173011930.medz1230(porolnek) 1530 
11_301'1930. 
STRUMIEN. ..Wisła" 15-1' 09' Cudo"," 
na czapeCZka. (CSRF I II Kr kle SplęCIO Ir 
(USA12) sob.17i19 med... 11 (pofanek) 1515 
17 I pomedz 15_15.17 119. 
WADOWICE. .,Szilrotkil' 14 19 Q9 
"'ASH."-(USA 15.. g 15.17 119 wtor śr 
ClW 17 119. 
WISŁA, ..Marzenie": 13-1709 Czlowl6łc 
WogOlU" CUSA lB): 18-22 09 .K l...ewNowym 
Jorku (USA12) 9.15,171511930 Jb medz 
pon 15 1715 t 1930. 
USTRON. . Uciecha"_ 14 1809 Remo 
(USA 15). 19.09..Cllowlekw ogOlU '_(USA 18):\1 
17119. 
2YWIEC. ..Janosik": 13-18 Gcrvle we 
fY'Igle . (USA 12 g 1530.1730 I 4... 3r "Papier. 
nik": 13 ,15-1609 Emmólr I (Ir 18); 
19-2009 ,Frani (USA15 g 16118:wmedz 
O 14 30 poranek. 
Kierownictwa kin zastrzegają sobie prawo 
zml
ny repertuilru I godzin wyswletlanla 
fllmow 


ławs1t.iego). wvslavva naJPlękOlejslvch ssaków, 
owitdów I Ptakow, wtor, czw. medz. (10-13). 
MILOWKA. ..Stara Chałupa": zbór nafzędzl 
I sprzęlów gospod.!fSlwa domo.....ego z przelomu 
XI)(w.wtor.czw.Sr (10-15):pląt (12-18) 
50b (930-1530).medzlśw_ (10-14) 
USTRON. Muzeum Hutnictwa i Kuźnict- 
wa im. J. JaC'ocklego (ul. Hutnicza): ..Hlslona 
ustrońsklego hutnictwa I kuźnictwa na tle dZlej6w 
miejscowok." czvnne od wlorku do piątku 
(9-15): medz. (9-13) 
WlSLA. Muzeum Beskidzkie (ul. Stelle..a 
1): .Wleś cies.lvńska w std.eJ fotogriliII . wtor 
czw pląt. sob medl (10-14) śr (10-17) 


I . kina . 


BIELSKD-B_. ..Apono.':13.09 .,NIC me wldzl- 
lem, mc nie slvszalem' (USA 15): 14-2709 
..Pogromcy duchów' (USA): g, 15.30. 17.45 i 20. 
..Rialto.': 13-14.09 ..Weekend u eerr1tego' (USA 
15); 15-24.09 ..Przygody rabiego Jakuba" (fr 
12): g_ 9.30.1130.15.17.15 i 19.30. we WlOt 
DKF 01930: sob, nied
 i św. 15,17.15 119.30_ 
..Zlote lany": 13-17.09 ..Kto wrobił królika 
Rogera' (USA): 18-26.09 ..Z6lta gorączka (USA 
15); g. 15. 17.15 i 19_30; w pono DKF o 19 30; 
klub wideo zaprasza codziennie w tych SiI- 
mych godzinach pOJ!a poniedzialkami_ 
ANDRYCHOW. ,.Beskid": 13-18.09 Pra. 
cująca dzlc.....c..yna' (USA 15); g. 15.30 17 30 
i 19.30_ 
CIESZYN. ..Piast": 13 2109 Krwawy 
spore (USA 1!), g. 1!). 17 l!) 119 30, sob. 17 15 
11930 
BRENNA. ,.Beskid". 14-1609 . Ak1dcm." 
pollcYJnd II {USA 15); Plą!. 500 Ol Jz 1 
i 19.15. 
BUCZKOWICE, ..Skalite.' 15-16 I 18 
19.09. Joy" (fr. 18), 9171511930. 
KOZY. ..MarJ!enie'.; 1309 ..Imię r6ly'(RFN, 
w1.18):1712009 Emmanuellc'(fr 18},n 1630 
119. 
Kł;TY, ..Hejna.... 13-1ę.091. ..Mów mi Ror- 
kctelet' '(pol) II .WaIlSlrf'et'(U5A15) g.1630 
I 1B.30. Dom Kultury: 13.09 ..Skarb Azteków 
(RFN. lug), 16-17 09 .Noc w zgromadl.emu 
(RFN 18);" 18 i 20 
LODYGOWICE. ..Mag6rka". 15-1609 I 
,.KapltariWędrowca" (ZSRR): II ..Joy' ('r. 18), y 
16.30 i 18.30 
MILOWKA, ..T,cza". 13-1609 "Szldar1a 
pulapkd" (USA 18) cz. pląt. sob. 163011830' 
"ledz.16 I lB. 
OŚWłĘCIM...Luna";13-1809 Trzcchmę 
zczyzn I dit:ecko' (USA 15): 19-2809. Kto 
wrobił króli.....! Rogera' . (USA) g. 15.30. 11.45 
.20. ..Ptzodown.k.'
 14-1909 Czerwona go- 
rączka' (USA 18J. g 17_45, 19.45 5Db nledz 
1!)30 174511945 


wystawy 
BIELSKO.B. Biuro WystilW Artystycznych 
lul. 3 Maja) - 1609 Io.lcrmasz odliCZY. obuwia 
I kosmervków poląclonv ze sprzedazą win I potra* 
franCuskich org p,zez T ow Przy). Polsko- Frilncu 
sklej I firmę ,.OSlilr' WOjewódzka Biblioteka 
Pubhczna (ul Slowacklego 17a): . ZgInęli 
w KillvmU wystawa lotografIczna Krakowskiego 
T owarzvstwa Fotogralicznego 


szpitale 


BIELSKO.B, ostry dyzu" chuurgicJ!ny 
15.-16.09 ..Stalowmk" ul. Stalowa 10 
Pomoc do..ażna chirurgiczna I urazowa 
udzielana jest w Oddziale Wojewódzkiej 
StaCJI Pogotowi. Ratunkowego. mieszczą- 
cym si, w Izbie Puyjęt Szpitala nr 3 prJ!Y ul 
Sobieskiego 83; w dni powszedme od godJ!. 
15 do 7 w dni wolne od prilcy i swi,ta - całą 
dob, 
W wolne soboty poradnie ogólne czynne 
są w przychodniach ..elonowych nr II (ul 
Plastowskil 14. I ni" IV (ul. Pomatowsklego 
23) w g. s.--19. Poradnie dZlecl
ce Istomato. 
logiczne - relon II tul. Piil5towska 14)_ Noc- 
ny dyzur w g 19-7 w PogotowIU pC'zy ul. E 
Plate.. 


im. rezy 


B'ELSKO-B_. Bielskie Centrum Kulturv (ul 
S'owad,iego) do 15 09 obchody 40-lecL1 Palłst 
WOweJ Szko1v MuzYCZnOl w 81elsku 81al0l (szcl'e- 
g01y na a'tsz",ch). od 19 do 23.09 - koncef1V 
Zespolu .Sląsk' (blely do nabvcla w kas.e BCK) 


muzea 


sklepy 


te I efany 


BIELSKO-B, Muzeum Okr,gowe lul. Kos. 
monilutów)' 1IIf)..::;tdWa ooralOIllf Itkamn proJekta
 
n:ow blł:lsklch zakladów wlo",r.nntClVch wysta- 
wa stald: Histolia I kultura ele ka-Bla1e(- wtor. 

r. pląt (10-15), C
 (10 18) ..ob (IJ 14) 
Dom Przyrodmkillm. St Forysld (ul. B09US. 


BIELSKO-B._ 1609 Sj")OlVWCl'Y ul 3 Mala 
27 {8-13);cuklerniclV ul Ba,llCklegol (9---14) 
kwiaciarnie: ul Cynt3rsk.. l (s.--14) I E Plater 
(9-12) Dehkalesv przy u' l' Llstop3da f O 
czynne calą dobę 


dla calego wal. bielskiego. 
Pogotowie 999. Policja - 997. Straż Pożarna 
-998. Centralna StacJiII GOPR w Bielsku-B 
236-11 Katolic....i tel. zaufania w Bielsku-B 
codziennie - 414-00 


. 


pe-rtf wraz z godlem. zawleraJ'CIi 
unit I naz"'lsko oraz adres autor. 
pr.c_ Przewiduje SI\, nagTody i wy..ó- 
zmenia w "")'soko.
cl od 400 do 200 
ty.. złotych. Roz.strzygnlfcle konku. 
nu nastąpi w hstopadzie br. 
Konkurs hterackl Klubu Mlodych 
z Mnicha cieszy sit' od lal bardzo 
debrę opinię i dużym zaanteresowa- 
niem w całym kr"u. To wYnik spe. 
cy6cznt?J atmosfery tej imprezy, kto- 
ra spraw... ze ¥o'azna jest me tylko 
rywahzacJa o konkursowe laury. ale 
ruwmei moźliwosc otwar(ej dysku- 
sJi nad nadesłanymi utworami. 


lów, koncert zespołu folkloryst)'cz- 
nego ,.Kozlame". skoki .padochro. 
nowe, konkursy z nagrodami - te 
I mne atrakcje znalazly .i
 Vi pro- 
granue FI'1lnnego restynu Vi 
bhi- 
sZ41 medzae1e (16 bm.) na stadiome 
LKS Orzeł w Kozach, Dochód 
 im. 
prezy przeznacJ!ony zostanae na po. 
lrzeby mlcJscowe.! Bzkoly oraz na 
dofinansow.nae działamOŚCI domu 
kultur)'. 


NAGRODA - 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH 


KOMUNIKATY 


Czy znasz 
ten film? 


POECI NA START! 


Jui po raz ósmy Klub Mlodych 
..Exodus" w Mnichu organizu.łe kon- 
kun liter.ck. dla lwurcow ruezrze. 
.uonych. Tematyka utworów jest do. 
wolna. PoeCI proszeni", o nadaylarue 
zestawów hCZlfcych po trzy wiersze. 
natomiast aulorom prozy wyznaczo- 
no maksyma1n
 obJę1.osc 3Oslronzno. 
nnallzowane.co murynopłSU 
p..ace dotychcn.s nie pubhko"'"lil.ne 
i 
 nagrodzone w Innych konkur- 
sach mozna mdsyłać do 3ł wnoriała 
br, pod Mlresem: Klub Mlodych..t:- 
JEeClus". M.DJc" 375. łJ..ł2Z Chybił':. 
Do utworow napISanych w czterech 
epemplarzach nalei)' 4oI..czyć ko. 


100 :!!o' ,. ltotych m07na WVRIr" co tydzień w na,zy"' konkurSie filmowym 
'II wan'l I ""spoinie l L 10:01 wypo,yczalmą Irnset Iłldeo Rvszarda Wrony 
Video - Fnend prl'Y ul D01lnv Mię ISICJ 27/133 0(0 zadame nr 6. 
Płonący wIezowIec" (,.The To\\'erang Inferno") lo jeden z n8Jsłynniejszych 
fi o.U\I. katdst..ofil,ln}(.h. nagrod7on,y tr'lcma ..Oscarami" W nowym WIł:ZOW- 
cu w 
 In Fr -co wvbulha pOLar "a naJwyzszym piętrze trv.a wlasmc 
banklel na cu . buduwmlZych Oglądamy dramatyczną akcję ..atown!<.zą. 
pozn8Jemy zachowama lud7..1 nar;tzun.ych ha !>mlertelne mebezpleczenslwo 
P)'tanle nr I. Ktl' gr.. rulę ZlpCI8 budowmc7Pgo wlpzowca" 
Pytanie nr 2. Jak naz)'wa "".(' rnatenal wybuchowy ktorego użyto do 
W\'<;adZ
lUa drzwI Ł:;tblokowanych bt.tunem" 
Odpow dZI pCOSlm}' \I. plsac na kUJK'm
:II: prawej strony. WY<'ląĆ, nakleI(: na 
kartkę poczto....ą I poda,J-łc !>woje nólzwisko l.adres - wyslac da 
 bm. pod 
adresem naszej ndakcJI' .Kwmk. Bcskldzk.... -13300 Blelsko-BlaLa. ul 
Dubols 4 
Wypot)C'lalnia ..Vidł"o ł'ru-nd" funduje tak.zr inn, atr.kd
. Jest ni, 
kurwn z nill)l
em ..BO
lt'IKAT
\'. UkazaOle 1(0 "" wYPoLyczahu w nągu 
haJbh Zyd1 l1w'.JCh ty"ndm (tiu !6 wr7e
niB) uprl\'V4Izm41 da wypn7.)'c:rPtHa 
ka ty zc zl1.lzką 500 zl. W)'!".J:f..Y(.J.ólhliaJe (..:rynna w dm robo(.Z1;" od 16 tiu 19 
a \Y soboty od 10 dl) 19 
Roz""iOlJ!anie konkursu nr 3: 
1 Rui\, JólI5IJna Buurne'a zagrał Richard Chambforlam 
l Boh..(c,. ma Z41rnia.. 'W"OCIC da 7.awodu natKzyclf'la 
Nagrodę' w w}sokoscl 100 tys 701 wylosowala Ral'bara St,,'ora z Bielska 
Dlalej Po odblor n3grud)' l.apra!'zamy du na:>z
J r(.,ł.:lktJI 


:\lICHNIK 
W BIELSKU 


KOZIANIE 
ZAPRASZAJĄ NA 
FESTYN 


W naJbbr_<;zą niedzielę, 18 bm. 
w klubae ..EI4."ktron" w Bielsku-B 
(ul. Tuwima) odbfdzie sae &po(kanie 
z Adamem Michnikiem. posłem i re- 
daktorem naczelnym ..Gazety Wy. 
borczeJ". Początek spotkania o godz 
11. (lem) 


MCCL piłki nn7nfOj "!Slru dekana 4 
lu koau. ndał, popisy motocykhs 


Wśrod Clylelnfto:.6w którzy p.wld- 
lowo rOlwl:J'ą krzvzow\ę I 11ad 
1-1 pod 
ild.esem Kromki BcskidLk, J (BIels- 
ko. Bia'a. ul Dube ; 4) pfawldlowe 
rOlwi:Jza...e. rOllosuJE'OTJY atrakcyjne 
n.grodv ksiązkowe. 
Za poprawne rOlli\. ",amc kf7.YZó- 
wkl z mu 34 nagrodę wylo )wala pani 
Danuta Klu$ , lawor7" Górne 121' 
GralUluJemy I plO my o zglo!;zeme Się 
wOyrc..... "'pulkIV,Pclf.{B -B ul Boh 
W-wv") 
P"("Jr,l\ 
3" 


POZiomo port slaz ryzalit ryba. ro 
ta, barL kit doza. żólć Ndwarra. atu' 
kpk pacht Irupa obrok Atena, b.lon 
certa trcp. s.:If'a. radiant luno, ryza 
torpeda Pele guSI. sędzina. Voil. neon 
Planowo: O.lf.vcort 
rabant SZilrów 
koJ. Plutarch strazak. antalole antraki 
u....ulele Eura"J3 sekund.. PdI<łC, tom 
ba "'Idn.ad('l traqcd,,J Rzul.-ewo. pro 
rllJ.m pl" o 


POZIOMO 1 - nÓl.11s1 .. ł'"lq(lIsI(O 
8 - kij do podlni,m.a pliki VII grze. 
9 - nie szarak. 10 - prleplywa plzez 
Waron,. 11 - grabicz. rabunek. 12 
- żołnierz w zbroi 13 - b.łlia. 14 
-lódL na s(atku. 17 man;"'r,] ..zab- 
lon 21 - ,odza, C lanych It lot.. 22 
-plądvpOWle(rlr....powc:.raJąc. wd"I- 
tek różmcy oagrzarua po ólnvcn 
warslw powietrza 23 rodliII ary 
#I karty 28 - p.:Jr..::o ... 31 -n,cJ 
ska droga 32 - p' li 
lIicszr"eŚo../ n 'll '2"1 oN WOJ 
ka JWlCk 1 34 
_ - podloga 
d II; fe 
''łW\ 


Rit "'.U1I",,, dod.!IItOW8 Po Europ.., 
Iruz 'z Vlf'e" 11 


VIDEO.FRlfW 


VIDEo.m\] 

_.,...... 
. 0 . 
t! . 
,_...., 


M. 


Hit'lsko-Hiala. ul Doimy Mif- 
tm.iej 1.7 133  
il
 If 
.

'
 

 " .. 
.
..
 
- 
1':£ 


KONKURS NR 6 


Hit....ko-Hiala. ul. nolim, '1..;- 
lu..iej 27 133 - 


ODPOWIEDZI 


l. 


BONIFIKATA 
DO 26 WRZEŚI'F)IP al 14 wgó 
a. I ry , 13 dlug pll 
N skr:l'vdle pta."1 16 rnal" by 
morski lub dl(: '/ 18 - ang'" 
to prlvpraWił k.u 
zbrojnc 20 1101 dOll,...zk....wa ro 
dem z MtłI 24 r kame II 
biwaku 2
 chlorek potasu wvstę- 
pUJący w 110lach s h !i JSOWdlly 
la
'1 nawoz pot....o""v 26 ur/ądre 
ni- pra« iamoczvpmc 27 - d.c 
wOlana lopatka urywana do obIJama 
lnu 28 - !>WliltlO .N kIeszeni 29 pr
r 
00 prlcoaf ,n I u.Jlcn. k.': 30 .oś 
,lila ole.:.1a 


'" 


In op l bOI . niedziel 
N godz 13 J-l
 30 Tel 276-37 
_J8 18, 23'-' 77 
DZIAl LĄCZNOŚCI Z CZYTELNI 
KAMI pelm dyzur w t<:ilLQą srodę 
w gOdl q 15 W pOlOstale dm (o- 
pierz soLu. . 'lIodrll"'l) dvzuwJą dZlen 
OIt<:d,rp 
WYDAWCA. Sląskle Wvdawnlctwo 
Pra!>owę 40-850 KalOwlcc ul Mtvn 
ska l 
DRUK Pras.owe Zaklady Graficzne 
40-083 KdtOWICC ul. LlclJknechL1 22 
PL ISSN 02081014 Nr Indeksu 
36286 Nr zamówienia 2502 12/90  
- 
l'. 
. 
: I 
.  . ., 
- . 
. .'. 


REDAKCJA 43 300 Bl8b..o Bić"., 
.. 
llmsldwa Out 4 Telero '/ 'o 
1258.781. 577 re( Orn.,czel 
'... 281 - 50 dZlal łączno"''.:, l' czvtel 
nlkaml 276 37 tclc,.; 03
J84 Acddk 
')r r>.1cz..lny Piot.. Wvsockl 
OGLOSZENlA DROBNE I HAN 
DLOwE ORAZ NEKROLOGI prZYJ 
mUJcolVwrCdilkCJI(u1 Dubols4 Iplęt
		

/strona15_0001.djvu

			, < 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 m 


Od 1 wrzełnle nestllpd,a zmiana prog. 
ramów nadawanych prza:l Studio TV 
OstrIIwa Zami..t dawnego programu I. 
TV Ostrawa nadajłt program F1 (fadara. 
Il"Iy)og6lnoczechosloNackl ,.ś:ramiasl: 
programu II emltoweny IMt program Cl 
Cogólnoc:ze.k,). Widzowie ił. Pols!u mo- 
gą odb.aulł: Dba programy na dotych. 
. C.l'łlSOVIIY'CłJ tlarU!llach. 


ClWARTEK. 13 WRZE$NIA 
Pr Fl: 1.30 O...eń dobry !.;'''Il..i/o lo'" Brno 
ł 00 DZIennok 905 Pan s.eorlm II m6f1 I.tm 
USA 1115SlUdl(J Dialog' 15.25Przyroda 
ZoaOIl I n..znana 15 50 DZ'K' Czarnobyl. 
16 15 T m SikI'. \I.dt!D show 17 20 Krymina. 
la ode. "5Bnalu RFN. 18.10 Auto-mOlo 
".....'01 1900 W'c<;zorynka 1916 Prognoza 
LJ; orły 1930 Di .,11. F1 1960 bbc.....'}3 
21 45 Fragl'J,enry t:II tkań p,liI...."'..1E 
1992 2230 Ch.ld ĄUlI 
Pr Ct 900 Pr Sl. l 920 Co
 dla 
n,k' ,...'uch 10 20 Rozm ryn 15 fiOWedrCl- 
....... '"'o wyspach 17 05 D.LI

""("l\,l'lkl z ml'S- 
l' {4J 1740M 
IQ"" 1900l "11-"90 
ci liV 1910 Ą
IUilll1 2000 CodaJL 1<11. 
l, u 2040 Sport. 20 55 Nar
fi,lCle Slml, 


PIĄTEK 14 WRlE$NIA 
Pr Fl. 7.30 Dr,('ń doLrv 
1''''lIa $IC' 8....0. 
900 OTV. '0_15 To I .ze z.. 11 00 
H.JI1dlJtI I Hop"-ir\:;' CJ: leli lu IIl"Ig. 15 40 
S.dlfJl,1i'1 18.20 LOOlltll SwI,U t705 Minuty 
11111;31 1730 Kom.k I Jego śWWliI. 18 00 CNrd 
AUdCk ł'11lpar.de ta 5OAl!r(}bi
.19.'KIO'lO. 
..I!IoI....r wydarz.ma. 19.15 POIJOdac. 19 20 
w (:fTI mi a.z1.Jal'l\-m ekrbry. klani. alf 8tntl. 
900 Dziennik,. 1005 Z.pomniane elllecI. 
12.30 Auto.mOIO rewia. 13.45 Ognisty czltl i 
","I k. 14 005ludJo SPOrl. 17.40 Wilhelm Teu. 
(11). 18.45 Aerobic, 19.30 Dziennik FI. 
'19.50 hlszywa gra. 21 20 Zd"rzenie Iygod
 
Il.a 21 :;OSpOlt.21 50rllm.23.35 BI"I,,
liI. 
\łw ka lllB 90. 
Pr. Cl: 15.45 Ruch dla :t:d'ro.....ia. 11.10 

Iu(!.o Jelet'ka. 18.10 N
 mf"14 Ziemi,. 
19 05 Spolkeni. .t. rn4Jzyką. 11_30 PtO$CInlli 
;, malego ekllnu. 19.55 SIre5 po czesku (2). 
2000 Zycie w przyr"od.łle_ 20.45 G B,z.t: 
C.x'nt;o.23.15 POIluk:wlo;. ł.oIoru I ksJ:Ulllu. 
NIEDZIELA. ts WRZEŚNIA 
Pr F1: 7.30 DZień elabry. klama.1v £Ima. 
830 AtJOj. dziecI! 10.00 Muzykant. 11.10 
M''''I50C' ."CJI nie zmreniall (5); Dit. CHJc. 
13 20 Praskre .lłaml. t4_00 Studio SPorL 
17 00 p,lkerz roku_ 18.20 Wilhelm Te11 (12). 
1łł..45 Al'lobic.19.15 Pogodll.19.30 Dziet1'. 
nIk FI. 19_50 Hand.1! i tł(Jpkl-1c (2). 20.40 
Vld
'MOp. 21.30 Sport. 21.50 Edltb P
ft. 
22_CO SIo\'if10 w Azym.e. . 
Pr. C1. 10_00 StudroJezerh. 10 4Q SpOfl 
'6_00 Auch dl.. zdrowia. 11_00 Jak &i, po.. 
zbyć I-łelentll ".40 DZlennrk tCle
. 
19.00 Zaproszenie do kina. 2000 Tyd..l:ień 
"",kulluue ZO.101CI'pkl.p 21.10FI'm 2245 
Aktualn. 2Z.50 SWI.t wokCII. nas. 


.
 PeNIED2IALEK. 17 W-:t2EŚt'!IA . 
Pr. F1;11.1IZagr'J mrfl Or1o:

D "':5010. 
18.55 Mmuly dni. 17.05 Miga""I.;, targowe. 
11.200bieklyw.17 .50 Na baj hllgr. .Sladio- 
nich. 1B.
 AerobiC. ".00 Wiecrorypk.ł. 
.19 20Wieezoremnas,:klllfl\lme'kranie '..30 
Dzlennlt; FI."'.5O Sondy 20_30 Zarzlłdca 
uana.enu; film flow. 22 00 ZdarzenIa. "orne- 
I11arl8 22.30 Zapomniane dr:1III;L 0.l5 W.... 
tIomości. 
Pr. C1: 15.30 SIIJdiO .](onlell.('. 18.45 
trod
"'d.l'le.nn,k.19.000111:!5'ećml" 
nl.ll dla CiebIe. 19.30 Witce] rll1: mIsJa. 20.00 
thlfJared.. 21 00 Alr..lualn. 21 05 MIMIO na 
r.naIQ,nhie zalnl"r
sowanil. 21.45 Aklualn. 
21_60 SpOrt. 22 00 Baron Jur,! Vega. 1,1m. 
Z3.00 CZVlaoka 1"18 d"tJreo
 


WTOREK. 18 WRZE
NIA 
. Pr. F1: 7 30 Dz.ef) dobry. klOlnl3 Sił Brno. 
9 00 DTV. '.05 Zarządea skansenu: '11m. 
. 11 30 Na kraj. i zagr_ 118dlOn.ch. te 00 Ze. 
spóI Skoda flLrno 1625 FlalOwnlcv.17.20 
IVymll\lllst.a.(5). 19.00 Wleaorynke. 19.15 
Prognoz. pogody. 1920 W, czarem na 
azk.llJ1\ym ekranie. 1930 DZlenmlr, f1. 11.50 
:,)upersen; frlm. 
Pr. C1: ,.z0 AOlmilryn. 10_20 D.lJj",. 
1ti 35 D2iewczynki z m
SIeClk.l 15).19.10 
#,klu.1n 20 00 PopilIII dl3menl 1,1m p 21.40 
J!l.kru..ln 21_45 Ktlka m'"lJl o IIporrle 22_30 
AkWaln (2). 2235 S.n';1 w $rlld'u nocy; 
'.peklalrJ. . 


tAODA. 19 Wn.ZEŚNIA 
Pr Fl: 7.30 DZlen dobly. 
lal1la !lIf e'no. 
9 50 Superaen; f,lln 1045 St>ow B. thlla. 
1'.16SoMy.ll.00NiJ51aVloleł 16 45MII'IjJ. 
1'1' dm. 18 
S Sparta Preha -!ip.llrta" Ml)sk- 
W3. p.lka n. l!1.DO Vueczol}'"ka. 19.15 PagO" 
d.. 19.30 Cz!!!nnl'" n_19_50 "'Ołow. JCrys.. 
1""8 (1933); 111m USA. 21.30 W k'''jU OI"!;I)1. 
'1;1r.11 k.IkIJI8IorĆVl'. 
Pr. CI: 1.35 C:lnnen' operl C. BIZe1'. 
, 1.5i Sprawa Genrudy del Galderone; 1Pe''k- 
1akl15 30Slud,o Konl.kl 11.45ZK.hodmo. 
czeski dziennik. 1'.00 DliK
 mJnul ella 
Clcble. 19_30 5lUd,o ..8 '. 20_00 Sptawa 
C3erlludy drt G.alderone 21.05 Kawtalen.... 
Yl'c.a:ołfJoej IJrodlonyc.h. 2.2 00 Kilka mlnul 
-ł"Porcle. 


'cz-wa rtek 


13 WRZESNIA 
PROCiRA:\ll 
IUtl Dllen dobry 
9.01 WiadomoścI poranne 
9.11 Sto lat - magazyn ul ple- 
czen społecznych 
9.21 D(
'l"Inwe przedszkot Q 
9.45 l LCC 
an f'ran( l::ek 
22_45 Refleksje nad filozofIII prlcy 
- spotkame z kSiędzem prot 
Jou-rcm Tischnerem 
23.00 Komentarz dnia 
PROGRAM REGIONALNY 
łł.ot----I6.00 Retransmisja progra. 
mu satelitarnego C;:NN 
16.01 ,.Przygód. kilka y.'r
bl. CWII" 
ka" -- Cilm dla dZiecI !'>!-" 
lC_20 Targi "Ekologia. '00" " 
17 15 K
lk melomana 
17-30 Gol - magaz)'n pukar.ski 
17.ł5 Znagran Orkit:stry RuZI)....\ ko.. 
WCJ PRITV w KatowIcach 
18_00 Aktualnoscl o. 
18.3Cł ..Prz,)iaciel
 ZielonC'j DuJiny 

 - serial filmowy 
19.15 InCormator turystyczny 
19.3t---22 M Retransmisja progrll. 
mu sat
Ltarrego T\'-,:> 


piątek 


Ił "R7EŚSJA. 
PROGRAM I 
17.40 Ekspres gospO,diU
lY 
B_OO Dzaeń dobry 
B.OO wiadomości poranne 
9.10 Domo\l,c przedszkole 
8.35 ..2.}'cle od kuchni" (2) - o;priat 
obyczejowy prod. c.t.e('''.,,:slo.. 
""ackiej 'O 
1200 Prbgram dla szkuł 
15.55 Program dnia 
16.00 Wiad('JmoścL 
16.10 Video.Top , 
16.zt Program dJa mlod).
h \\id
óW 
- Kaseta 
16.40 ,.TO\iemrucza w}'spa" (12)
se. 
nal prod. czelhuslv.... il.I.kll'J 
17_15 Teleexpress 
17 30 .,10 mmuto" . 
17.4.5 Raport 
 przegląd w).dau,en 
mlędzynarodo'o\ ch . 
18.10 ..Nast<,pnepokolew
"-.serjat 
produkcji USĄ 
18.55 Program publie\.st)'un)" 
19.15 Dobranoc: "BulL. I 
19.30 Wladumo:oci 
2O.0
 ,Klucz do Rebe-ki" (2) -! riółl 
5t.'nsaC)'jny prod. USA 
21.20 Program dokumentaln
 
21.fO y, lij,do:nośd \\ leczomc 
21.5;) l'rogram TOZf\'\\ kowy 
PROGRAl\111 
7.5:'; 11.00 Telcn..7Ja n.lad.l-ili.. 't.\" 
7_5:} Powitanie . 
11.00 Panorama dm
 
8.10 UliLa Sezamko ha - program 
[1Ja dzieci 
'.tO "Santa Barba..... (44) - serial 
proc!. USA. 
1(1.00 Program lony"" kn }- 
10.1
 '\.fagaz)n lI;;' 17JL 
n. danio.. 
",ej ... 
15.00 PO" itanie ' 
15.10 Ekspres g< podarc7.). 
15.łO Dalluka dZIL 
 lą\ka 
16.30 Wzro<-kowa J 13 prze.l, '.I..U 
.M..uł\:..ł 
led.t"leckj('GIJ 


PROG'RAM 


17.QO .R\'CHl""1 rsl1u"if 
prOduktji polsklt.j 
18_00 Pruł-I"am luk ny 
Uł-30 20 0fI ProGram r, 
20.UO ::\.X \:.111 "I-lzYI.dll 
Ilwal I\.t ....kl W 
War a1 - Jł II 

uracJa 
21.30 Pdnorama dnl,a 
21_4S Sport 
2] Sa Studio fc!'. ...alll\lr.c \\ror.l 1a- 
"'Ia Canlon" 
22 15 ,Cnmc ..tlny 
pl"Od. USA 
23.00 Komr'nlar.l dnia 
PROGR.o\.M Rł.GIO
 \L' 1" '. 
lł.OO 18.00 Re(ran'l1l1.! la pru r,a 
l'IlU :siltIL.llilr..... I 
18.00 '\.kluall1 SCI 
11130 Mu zna 13 
18_45 Ek:sprf'!łI rep. 
19_1a Czas d... \0,1 
19_30 PHIgram mu 
ZO.OO :Magaz).n MIUJ 
c'y 
28.30 ,Kariera JljlkC'1d
ln8 D) my" 
- 
F'n;!1 prod. pot. 
2.1.30-- 
_OO ReiransIT .a prc,gra- 
mu sat,lltarn "O C""\N 


sobota 


. 


15 wnZr:S-.rA 
PROCH.\. 'I 1 
"1.10 Pi'! ""T.ln1 dl1id 
7.15 T)l1zlen na dZlao 
'1.tS Kra.J za n I 
1.15 S"a zdro\\ _ .....o
 al . 
t'}jny 
1.35 Ziarno - progra 
toliLklej 
900 WiadomoścI poranne- 
I.la Kino najmrod!z}ch
 . Zlota 
panna"-filwpl"vd.ł c4;;bo. 
sl()wackieJ 
10.40 Rozmowy o \\'rtdniu - pr()". 
ram dokum
ntalny 
U.05 Tele\\. Iz
.jny koncer
 ży
z
" 
1135 Władze Rzecz,ypaspoht
J 1'01. 
skiej na uchodżstwJ.c (1) 
U.SS Wędrówki dalekje I bLskie' 
12..ł,5 Wladze Rzeclypo!'pohtej Pol- 
skiej na tlchodut\\.lc (2). . 
]2.55 U slCble - maKaZ.)J\ mmC'Jslo. 
id narodo\\.ych. 
13.25 Sonda _ 
U.SS Whidze RZf"czypooępolit('j Pot. 
skiej na uchodzsl1ft.IC (3) 
U.IO 2yć - magaz,)'n ekologicznv, 
lł..O Władze Rzccz)..pospobtPj Pol- 
skiej na uchodzst.....ie (ł) 
15.00 Rock.Opole '90. _ 
15.45 Nad I\icmnem. Piną I PI').pe
lł 
16.0S Gliny Ż Na..ick - rcponaz. 
16.20 Sztuka i my 
16.łO Butik - magazyn Crai) ny 
Szcześmak 
17.15 Tel
express 
17 35 Swdemka w . Jed} nce.' 
18.55 Z ka
rą wsrod :itVolcrząt . 
lił.15 Dobranoc; ..'Maly PIJJł:\I,ID 

Ik-Pok" 
19_30 Wiadomo
ci 
20_0;) ..Wlelka cZdzlCh do niedziel. 
8 55 Program dma 
9.01 Teleranpk oraz film z serii 
ł";lebe;7I')I( ",zna zatoka" 
1030 ::Pod.....1 (n", odkrycia" U). 
,.KlopOUl,,"}' ska.rb".- mm 
dok pr :t. ang. . . 
II 5;j Te l ......l jl" konc('rt zycz(ln 
J2 łO Teiitrdlja progra. 
mu 111 ]lIarneeo RTL 


,,- 


..ea. 


ika. 


I 
. 


poniedziałek 


li \\RJ'ł'S"ó"I-\ 
..RUGIł.\I\.1 
13.30 TIR 
15.5:i Prngram (u 
16.00 \\1.. IUI 
16_10 \ uleo lop 
16_20 Lli.2 .._ pr('l" 
17.15 Fd...-..xprt" 
J7 30 ..JO n 
)7.-15 t'nc} 
\\ej 
J8.10 ,Wid r 
. (IJ) - ria1 
'PI od bnl. klcj 
19.M Plu
-mInU!O; - program publi- 
. C\'st}czny 
19.1'; DobranoC' .Bol k I Lolek" 
l"J.30 WJadc nc l"- 
20.0';; Teatr Tel"" i Alt.'k!iander 
Ftpdrn_. L.I)1 I huzary". r('z. 
Olga Lipn ka w}'k. MarE'k Wa. 
Icz
\I ki, BI ław PuwlJkl 
R)'szatda Hal . Inlll. 
21.40 I'ubhn'''''.ka 
12.]0 XXIV F£'stl\\ół1 Pi. .f'nki tu1. 
"J.ler" <'I - Koli rz('g "90 
224:; WI:-.t .,n!-C"I \\10 ;lrJrnl; 
.. PROI:.RA'\'J_lI. 
15.Da po,", 11.,.112 
1;;.30 ,,<'..Plu.. ( 
proo łlJI,R. 
)(i.20 \\ .t.ane; ( 
tai; 
16.4:; Oj... '7na I..... 
]7.00 StUOlU 
]R 00 Pr('l al 
18 30 , Bagdad C_o 
U"A 
1'.00 Pu:rg1"!d Pł'
F 


..111-..... 


la U"\L_n: 


n 


-l"l.'por. 


).lla "..iol
 I ..)1I_ 


19_30 XXXV Mi«;, .ynarodowy Fe!'!:. 
liwal Chr',..,.......\I.
kl \Ir Dusz!' 
kaeh ZdrrJjLł mt 
20.00 Auto-\1oto Fan-Klub 
20.30 Skarbn a 
fly mlPtrlk. pro 
gram o archi.... um te.
wlz
Jnym 
21.25 Rozmowy o CJerpll ilU 
21 30 Panorama dma 
'21.45 Sludlo SpoI.' 
21.55 ,.Capltal City 
pro u
 a 

ł.S!UI 
23.45 Kt.1n1t. 


rial 


Ja Munka 


." 


wtorek 


18 WRZEŚMA 
I'ROGRAl\ll 
8.00 D
If'ń dobry 
9.00 \\ ladoml c
 poranne 
"J.]O D'Jmowe przedszkole 
9.35 ,.Dynaslla' (42) senal prod. 
USA 
12.00 Program dla szkoł 
15_0:i ..Jedwabny !i
lak." 
dokumentalny 
15_55 Program dma 
16.00 WiadomosCI 
16.10 Video-top 
16.20 Dla dziccl_ Tik Tak 
16.-15 Kmo 'Fik-Taka' ..MI..ia Yogl 
wyprawa po skal b" fUm ana- 
tno\\any 
1'1.15 TelcC'xpn.ss 
17.30 ..]0 m nut' 
17.ł5 Span - mag_Z) n nowt.-ci nau- 
kowych 
18.10 ..Grąnde Educator.'
. film do- 
kumentalny 
19.15 Dnbrano" .Ba.Jkl Ezopa" 
19.30 Wladomd7.J pl'Ogramł)W 
1930 C",II?I ia 37 IlUltOIlIJW 
ZO.OO 1'1 zcboJe Dogu
iawa KoIl 
 1'- 
or;kicgl)" 
2O.ł5 RleCz.nik praw obyw.O'I.teb;:kieh 
- E\\a L('towska 
!J_30 P.anorama dnli- 
21.45 
POI t 
 
21.55 ,C.larodzieJzIIar1emu'. m,n 
. fabulOlrnv prl'1ukcJI pol. re7_ 
Pa\H.1 Kalp.nskl. ....yk. Anna 
KaL tm'l.t.zak, Bogdan 134cr 
11m 
%.'U' Kc IPnla dnia 


fi1m 


,ś
bda 


3otO. 


J9 WRZI' SNJA 
PRVGR.o\..'\11 
'.0łI \lhadomoo,(.J poramle' 
'.JI DOl'l101.\e przedszkole 
I.3;t ..z
"'Tlo\\..oa dzledziczk.a" 
- film rólb pJ oJ w(.l:"lersklr
 
)0.35 Po :.Z('....-dZI"..lflt .' maa:;atftt 
dla \\'- !"tkl..h 
1200 Prn,gr.l1U dla 
IS 55 PI"'l::"ro.lIJJ dl a 
16.00 WI
domo:- 
16.10 \ Ideo IOp 
Ib 20 Dla nil, 
o:SlJblc . 
IG.45 KIJUJ r la,L.
 
-,.lI:lI.b('".JlIr>....l
 
prnd pol. 
17.15 TeJ
E')(pu !I 
J7.30 Robut.Zt' I zru...(u;'li . 
J7.łS S
..st
m -- program pubhc' 
1)U'hY . 
III.ł5 Pobka n;(dzlI Ja 1...' \'wledmu 
-n'plJlt.!z 
1855 Klimka zdl"(IWE'RO człn\\iek. 
19-15 Dobranoc_ ..Wudmk. Szu.....aI"Ł'k.' 
19_30 Wladomo:-:cl r 
20.00 Studio SI)on u,Cla \Ii arszawa 
Sy, I.'"'" Ht. :op'.r .111.8 4pdka nU71ł.!) 
21 50 Polska w oddeth 
22.00 HOLmOWI)' 'ol; ..Re,> pub1it.c" 
22.fO WI.ldomoi.11 wieczofIle 
PROGRAM II 
"155 II.QOTłl..\o\17.:1oi1.;'niadal ,J\I,a 
lł.SD PO¥o'ltOllW" 
n..s5 Studl,t;{)nrl Put.har EUlopy 
wplłl'(, n!.';łJ)f'J 
IG_ł5 Ek!;pn>s KOI'podarczy , 
Ji OS ..Szpital na ł)t'r).CcTIoik.h' (12) 
-
E'llai pnxJ t.
uh(lsł(j....aLkl('J 
18.00 Pn:;gl'am IOkaluy 
111 3ł "TaullIeJ" '88" \7) - S<'rlal prod. 
USA 
]!I Ol MaR37\1n .]02" 
19.30 Galll'lI;;1o .U....uJki.. 
20.00 Kont..łk, TV 
Zł.OO Le v..s7.)stkICh strun -- n'por- 
t., 
21 30 P;morama dma 
21.łS ,.W labrł-)J'K'lc" - -('rióll TP 
22.15 Tt.')('\'UZJd nU'-"ą 
2.1.01 KOIUl'nt..łrL dma 
, 


. '" 


rUI 


K" 
""'0 J :'l'n.r.1 


rial
		

/strona16_0001.djvu

			. KRONIKA BESKIDZKA 


SOSlENKI  


XXII 


Nic Się me zmienll. Nlc7ego nie zapomnial 
Nawet nie sięga do swych osławionych zapisków sporzą- 
dzanych na bibułce zwiewnej Jak mgła. Tylko oczy ożywia 
mu dawny blask. gdvsięga do tamtych lat. gornych i chmur. 
nych... 
Pik Jan Wawrzyczek ..Danuta Zlmq opuszczałem ten sWlat. 
1'Imą do mego wracałem W tych samych lachach. w Jakich mnie tu 
przywieziono. Tylko przestrzeliny zostały starannie zacerowane_ D'.. 
lek.rzy bylem ..ewenementem medycznym". Proszo. oto wypis 
z krakowskiego szpitala: sześi: kul z menueckiego EM-PI w splocie 
nerwów k.."gowych. Żaden chirurg nie odwiJzyl sn; ich si"gnąć. Moi 
wybawcy. o ktorych jeszcze wspomn._ żartowali nawet ze tałtiego 
odznaczenia bojowego" można mi tylko zazdroscić O innym . zeła. 
stwie" nie wspominano A miałem tego sporo w w
zełku. ktor., 
wr,czono mi 118 odchodnym. Trzy Krzyże Virtuti MIlitari. cztery 
od,loneczenia. _ rad-rieckie. jaklet jugos1owiańskle medale. Jakles iz- 
raelskie ..gwlardy Dawida-'. Z FrancJi. drogą konspiracyjn.. otrzyma- 
łem stopien generała. Dla Anglików byłem... WlcemlOlst..-em do spraw 
Oświeclln-a. dla Armil Krajowej - dowódcą plilOowanego powstania 
w obozl.; a Polska Ludowa .,nagrodrlł." mOle naJPłerw wy..oklem 
5mierci ZB rzekomą wspólprac, z okupantem. a potem - Krzyżem 
Grunwaldu. MOJe poplątane powojenne losy zaleza'y od wielu ludzi 
z tej i tamtej strony ..ze1aznej kurtyny". Slodmej kuli nie wpakowano 
mi w czaszk,. bo nawet komunisCI me dobijali rannych. W wielu 
rninisteriJllnych gabmetach toczyły si, rozmowy na mój telnat_ Inic- 
jewal je ..komunista". Ja.:iu Pawliczek. b. więzien Auschwitz-Bir- 
kenau. a po wOlnie jeden z ezolowych dZlalaczy lubelskiego garmturu 
wladzy. Więc opuszczając w marcu 1948 krakowski szpital garnizono- 
wy sam nie wledzi
lIem kim Jestem. Bohaterem czy zdrdJcą7 


* * * 


Atak "''1 OSWI

 msklC "'ą5tOlPO Alak pr/er,n ""'.ad 
Nalwll-' 'Y bł....=
l' I do K 
rj..,llh nu 


Nowak 
., J  
w. 
PRL .'Ił p, 
I<: '
I: 


n.."".&,.... "oJ \ło-OOLI-' I u .".tllek.,rz. 
Janklewlcza GawiilIskiego 
"" PIZ"" "Wld lIld ohu e,ku'l..,r 
or.. \ \I II,. 
..KI".D l 
Po i"hf 


1111 
"owy 
. 
., 


, 
w 
nA 


nra nOl 


NQh 


jo der \\ 
* . * 


VUV'-"E'tłl n 10:11 
prL I D 
ludll 
0cI1J1 \'1 liii 
c 
 r"'1dv lak \
 
1(",.....)'11,] WI 


...h Ku 1ykilJąc pr7Pr. krakow' 
I... Się PVldlllof' ... f war-,., byto 
IC brunalm SI I tan'tv' "- 
VI >I\Iczas Il1ą sel1len ą VI 
I Ole zilwdzl\.-.zalo wk w 
- 
q Br "antą I r.olmelz
 '5(,-
 ..""t, 
JO r lYI" NADLIt;Jr' 


Koniec 
Tadeusz Patan ....o'I 


-J, 
ale-!)O I 
r . "'05. 


ps: 8alldda o .SoSlenkRch wymaga suplementu Czytelmkó_ 
ktorzy mogą tu cos dodac. cos sprostowac lub uzupelnic - proSimy 
o hstowny bądz osobisty kontakt z autorem I Jeszcze jedno. Wlmetęt 
tytulową tego cyklu proJektowal w r_ 1977 Andrzej CLeczot 


, 


.. ... .t-'{
 : '.tr . 
 

 ,. 
4 . . 'ł".' 04' 
... 
" ł.... 
 
 . 
.... " 
., 
,.' "' .' ,,
.... " 
" . .
 
. ""-#' 
i 


, 
\ 


" " 
. r 
I 
Ki ok, 
........ 
, 


-- 


.  


.. 


. 


II. 


, 


I H t1 l e n cł Jed hn sk a l ps_ ..Gosposla'" z Lęk Zdsola oraz dowod 
ca oddl'l Ilu ArmII Krajowej ..Soslenki. Zdjęcie wykonano 
w r 1971 


Foto. Tadeusz Patan 


:II.....
......."'9'. ...............

 
-- --- 
ClE 
IOCI 
PODWORKA  


SOBOTA 1 WRZESNIA 


. W Jednym z mleszkan przy ul Maja 
kawsklego 7 w Bielsku.BialeJ znaleziono 
zwlokl Sonll W (37) Na ciele denatki 
stwierdzono wiele obrazun. co sugero 
walo. ze zgmęla ona śmiercią gwaltow 
ną Z oswladczen rodziny wYOlkało. ze 
sprawcą zbrodni moze być Józef W zYJą 
cy z Somą W w konkubinacie PodeJrze 
nla zostilly potwierdzone Sprawc, are 
sztowano zarzucając mu. IZ dZUlłal w za 
mlilrze pozbawienia życia. .bijąc swą 
ofiarę pięściami po glowle I uCiskając 
kolanami klatkę piersiową. co doprawa 
dzilo do jej zgonu" Tlo zbrodni Jest to 
matem sledztwa prowadzonego przez 
WKP pod nadzorem prokuratury rejono 
wej 
. Walczy ..-owmez ze smlerclą Jan S 
(44) z Ayba,,-zowlc ktorego znaleziono 
w stanie agonalnym na tereme basenu 
kąpielowego przy ul Spacerowej 
w Szc1'yrku Poszkodowany doznal hcZ' 
nych obrazel' wewn
'rznych I złamania 
zeber Po odzyskanllJ przytomności 
aśwlżnych 
okolicznościach. aż osiem osób! Ko: 
mentau lIa str 3 
T AP)
		

/strona1_0001.djvu

			TYGODNIK. 13 IX 1990 
ROK XXXV. NR 37 (1753) 
BIElSKO-BIAlA .500 Zl 


. 


s 


id 


BEZPRAWIE W "BIAŁYM DOMU"?  


......  


, 


.. 


. 


J. > 


« 


'\, 


...  


-r 


'" 


, 


.. 


ł-:
' 


.. 
- .. 
_-Ol .t ł.. .. ' 
.. .. .. 1 ..I 
.. ,... . :iłii . . 
..-..... .. 
.. 
... .: :. 
4,fi -  
... 
.. 


W tynl gabinecie zasiadał wladca wojewodztwa. la pOInocą tej - nieczynnej dzisidj ..gorącej linii" 
.zły w teren rozkazy_ W tym krolestwie ..picrwsl'ego" urzęduje dzisiaj uczeń bielskiego liceum KEN. 
t przed nim rozesmiani koledzy. Jeszcze niedawno temu siedzącym tutaj nie bylo do smiechu....... . 
Foto. Bogdan Ziarko 


1M 


lodzież z IV Liceuftl. OgólnoJcsztalcą.. 
cego łan.. IC:oanlsJi Edukacji Narodo.. 
wej W' Bielsku-Blalej ..ozpoczęla ftoW'y ..ok 
szkolnv w p..zestron.nv.... budynku. b. ICo.. 
ani'ctu WojeW'ódzJciego PZPR.. 
Lic:eunł przep..owadzilo się tu 'Z ciasnego 
i nie nadającego się do celóW' szkolnych 


HURTOWNIA 
ARTYKUŁÓW 
SPOIYWCZYCH 


l]M;j 


Biel"liko-Riala. ul. Sobieskił"l:'o 103  


sze..oki ",ybó.. a...tyku.lów spo*yw- 
czych poC'hodzeaia bajowego i za- 
g..aaiczaego w ty...: 


. pepsi colę 
. wody gazowane 
. piwo 
. oleje 
. artykuły sypkie 
. przetwo
 owocowo-warzywne 
. koncentraty spożywcze. 


KONKURENCVJNECEN
 
DLA STAtYCH ODBIORCÓW 
KORZYST:'iE FORMY PLATSOSCI 


ZAPRASZAMY! 


41938 


.budynku p..zy ul. MicJt.icW'icza. Zgodę na. 
to -wyrazili radni i p..ezydent ntiasta. 
P..ezes Sądu Woje-wódzldego Paweł Węg- 
rzynek uważa, że zajęcie "bialego dODlu" 
p..zez liceuan jest bezp..a'Wfte. 
J)Oh.ONC'7Fr'IoIF NA STH. 7 


Atak na "żelazną kurtynę" 


Choc 
rani('Zn(' "1'.a.ban) " ('ic"Iil\me led"o ..if' tr.l.)'mają. bo 
kilka ["azy zO"it.lly już po.amant", In in. 111.7('z manifestantów 
ł)olsko-Cze('ho
ło"acki"J SoluJarno':'("1 27 k\\i('lnia br (na zdj('. 
Cl.u). to SPU"ł7.('zona na na
zą grapicf ezechn..łu\\BCka ..ielazna 
kurtyna"' nie znika, I )1'1\\ ue to. bo numo pl Z) dLI 
h gcslow i słuw 
prezydenla Vaf'la"a Ha".la (mo..... il nicr wr 'Ir7ł »3 przywróclc 
mały ruch granlC7n
 ,." 1117YC gramc{' 7. Pl)I<;ł\.G Q 
 Lin. S) mbolicz- 
me podmosł gr.dnJ£. In w Karl I(] Kh) w prakly -. nJc.się 
nie zmlcnia Zaf I ,a-' ""'1al mc mOI )bodf1l{' fJd""1I" II'.ac krcw
 
nych l 2n h. tur I po y nu ci łowat..klch 
pogramc7niko..... mile .....Idziilni. n:asi sij przł:c'J.a\.\ ają aklyw- 
no:scl w pOV.Jt,.kS7amu hC.7by prn'.i gl Ił I' )l.h. - 
Czy na 7mldm: ll...J sytu
""ji wpłyną kolejn<. ..ppktakularne akcje 
Solidarnosci Polsko-C7Cdu łowacklC'j, ktoceJ f( li\..al tr\\8 w obu 
cz{'sclach CIL.I'\nli od 12 bm ' C ien kolejny atak na ostatmą 
..żelazną kurt}'II
" .1cdnfJl.7ąCf'j ...{' Eur..r",. po'\\ ił-.d7Ie -if;' Na razi
 
zapras7amy w n 1117 ą mcd71 ę, 16 bm.. na C nlon't. gd71(' 
o godz. 1300 w g,l.hrolU",ku po C7C5ki.l!J 511 un'" ..potkają su
 Polacy 
i Czesi. ktulLY '\\Ił-'r./'ą w mo/Ii", r.: ułoż,'nla pl.dl.\dl'iwle dob
 
rosą
iedzkic:h knnl
klu\\ d p"gran;t.-,u n,t _laL (n) 


ILE W PORTFELU 
BURMISTRZA? 


Na stronie szóstej zaglądani y W' Ideszeme 
ojcóW' naszych nliast. Znajdujenay sa.ue 
aniliony! Niekoniecznie grube.._ 


,> 


.) o( 


G..a 


o 
ntilia..dy 
nta..ek 


Na ponury żart zakrawa rakt. że" 
wartownicy z hitlerowskich 
obozow koncentracyjnych. ktorzy tra- 
flli do niewoli alianckiej, ołrzymali 
odszkodowania i pomoc w ramach 
tzw. ustawy o zaopatrzeniu. a polscy 
więtniowie tych obozów, robotnicy 
przymusowi. osoby wysiedlone - ani 
femga. Mija poł wieku od II wojny 
światowej. a sprawa odszkodowai\ dla 
polskich ofiar wojny i ich spadkobier- 
ców wciąż pozostaje nie załatwiona. 
Najbardzlcj zdecydowane ządania 
wypłacenia tych odszkodo"Nai\ rozle- 
gaJą się w Bielsku-BIałej 


[)()IWr.C7FNIF NA STR 8 


(id\ \\" 19-ł:i r_ rnłłlda władza ludowa 
upall:'h\ o", i.ld \\ ...p.mi.de nz
..d('nde 
I)alace, dworki. 7amkl, "i eJ u widzia- 
ło 
 t,. m .-.('n.-. I dził"jO\\ ą sprawiE'dU. 
"\o!o.c. Do "1ł"lkopano;;kich salonow 
"I1rO\\ad7ali ..i" z hukiNn nowi lokato- 
n
. 11..1111-..0\\ l.\. ....1) ...ri, w"J':('('h\\ ładni 


WYROK 
NA P AtAC 


uI"I\'dnin. a n"1\\ pl \\ ił"j...(.y 
półd7leł('y 
lukuJą('v w m('h b('7,(,ł"remonialnl(' pio- 
n} i zapa
" na 7.lm" \\" nił"któr} ('h rł'ZY- 
dł"n('jach IIrząd7ono muzC"a. plaeówki 
nauko\\'('. s7koh. \\ mn,.ch -- szpitale 
p..\"(:hiah.
.("nł" lub np. ..popl.'awC7.akl'.. 

iektórf' budowle pozo"tają bC7.(lanslde 
po dZls d7.ll'n. I"opadły \\ ndn('. Rozkra- 
dUje C\\ ani..<". a \.I. ladza ludowa działa- 
ła puc, \\ i('h.' lat ni('z, m pies Ql'rodn1_ 
ka: ...ama 5kurr
 ...tac :lo "ielu ubytków 
me ('hl.ialoi lub nie mOJ!:"la (bo brakowalo 
pienifd7Y na n'mont).). ale tei z'.....rod
 
ich" laoiieicielom lub spn.edac w majęt. 
ne pn.watn(lI.,,'C"e ani m)'slala. Stosowa- 
la ))Ó1....odki. np.oddawala je w użytko- 
wanie parem'..om ideolo
ic7.nie slusz.. 
n]o.m, ale (eo 
I(' "J"
 bko okaz).,,'alo) jako 
RO"tpodane - niepoważnym. bez pienl
 
dz)- I !Ozacl1nkl.1 dla au-hitcktonicznyrb 
pt"rl"lrk, 


lJ"I«I"("Z
'N(
: NA STH. fi 


J 


/ 


.... , 
"",
		

/strona2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


rYDZI EŃ 
W KRA"U 
. 
 


. Rząd RP skierował do rządu 
ZSRR not.. w której proponuje 
rozpocz,cie w szybkim termime 
rokowań"" celu zawarcia układu 
w wycofaniu Jednostek armII ra- 
dzieckieJ z Polski. 
. Czlonkowie Radv Mloistl"Ow 
uznali przewagę argumentów 
przemawiających pr:zeclw konty- 
nuowamu budowy elektrowni Ją. 
drowej w 2arnowcu I w głosowa- 
niu opowiedzieli się za postawie- 
niem tej inwestycji w stan likwi- 
dacji. 
. Rzecznik prezydenta RP 
Włodzimierz lOZU1Ski. po ośwlad- 
czemu ROAD. które wyrazI!! nad- 
ziej(!:, IZ WOjciech Jaruzelski wk..-ó- 
tce ustąpi z urzędu. p..-zypommal, 
ze prezydent w hscie z 28 hpca br 
 
sklel'owanym do mar6Zalka Sejmu 
i przedstawionym w środkach 
przekazu. uzna' sw6J mandat za 
część składową politycznego ka- 
lendarza wyborczego. Jaki me być 
przyj,ty przez Sejm w czaSie 
wrzesnloweJ debaty. 
. Prezydium Rady OPZZ wyra- 
ziło protest w zwi4.zku z niedo- 
trzymaniem terminu uzgodnione 4 
go w trakcie spotkania z premie- 
r.m. dotyczącego poziomu plac 
w sferze budżetowej w trzecim 
kwartale br. Rozmowy te mialy sit! 
odbyć w drugiej polowIe sierpnia. 
Nledotrzym.me terminu spowo- 
duje opóżnieme wyrównal't plac 
do pOJ:iomu gwarantowanego us- 
tawą dla ok. 2.5 mln pracowmków 
sfery budzetowej" 
. Z udzialem blislo:o 2000 firm 
z kraju I z8granicy rozpocz
Iy się 
.4 wrzełma w Poznaniu Targi .,Je- 
sień 90.'. Po raz pierwszy nie jest 
to już wył....czni. krajowe spotu- 
nie producentów i handlowcÓw. 
gdyz bierze w nim udzlal sporo 
firm z 10 panstw Europy zachod- 
niej. Przy okazji tej improzy zor. 
gamzowano w Poznaniu WySt8W' 
pn_ "AzJa w Polsce". prezentującą 
bogatą ofert, firm z państw az- 
jatyckich. 
. M.hon .turystów" z NRD wy- 
bralo 91' w sierpniu na tanie zaku- 
py do Polski. Najwl,kszym wzif' 
ciem cieszy SIt' nasza zywnosc. 
. Silczecińscy celnicy i inspek- 
torzy ochrony irodowiska udare- 
mnili wwóz do Polski .00 ton od- 
padów gro!nych dla środowiska. 
Ładunek. nadany przez RFN-ows- 
ką firm, w DUlsburgu, przezna- 
czony był dla Zakladów G6rniczo- 
Hutnic:zych w woj. katowickim 
. Ministerstwo przeksztalceń 
wlasnościowych ujawnilo swą 
pilme dotychczas strzeżoną taje. 
mnic, - list, dużych i dobrych 
przedsiębiorstw przewidzianych 
do pilotowej prywatyzacji jeszcze 
w tym roku. ZnaJazła liit' na niej 
m.in. Sląska Fabryka Kabli - Cze- 
chOWlce-Dziedzice. Krośnienskie 
Huty Szkła ..Tonsir'. r6wniez 
wchodzące w sklad pilotowej 
..siódemki". odwiedzll wic.pr. 
O1ier Leszek Balcerowicz. 
. Pistolety z magazynu garnizo- 
nowego w Szczecinie ukradli 
dwaj żołnierze - p..-okuratura wo- 
jskowa wydała nakaz Ich .("ento- 
wania. Skradillono wiiumie48 pis- 
toletów wojskowych typu P-83 
i trzy typu ,.TY"; do 7 września nie 
odnaleziono w5Zystkich skradzio- 
nych pistoletów. 
. Liczba bezrobotnych wynio,- 
la w końcu sierpnia 820 tys.; stopa 
bezroboci. oSlągnęla 4.6 proc.. 
B wit!c zacz,ła przekraczać wsk8i- 
naki uznawane za bazpieczne. Biu. 
ra zatrudnienia dysponuj, 57 ty,. 
ofert pracy. 
. We Wroclawiu oraż innych 
miastach Dolnego Sląsk. ukazar 
si.. w .przedai:y sygna1ny numer 
..Dzienmka Dolnośląskiego". Je- 
go wydawcą jest spólka ..Norpol- 
..Press'. . której glównymi udzialo. 
wcami .4. Zarząd Regionu NSZZ 
..Solidarnołć'. i norweski koncern 
prasowy Orkla-Media. Dziennik 
jest wielokolorowy. drukowany 
na dobrym papierze. (jot) 


T bylo spotkanie, o kt6- 
O rym je
ZC7.e '" io
ną te- 
1:"0 roku nikt na\.\etniemanvl. 
bo w CSRF tl'waly ostre starda 
z przedwnikaml demokracji. 
A jednak udalo sięl W Czeskun 
Cieszynie zawiązał si
 pod kie- 
rownictwem redaktora naczel- 
nego .,Zwrotu" PIOtra Prze('z- 
ka Społe.czny h.omłtet Orgam 
7acyjny Sv .ato
 go Spotkania 
Zaolziaków i za Ji::'go pt1:yczvną 
\I, ielc osob, ktore ".. rozllych la- 
tach opusciło len kr3j, dov.le- 
dzialo si
 o pierws7ym i chyba 
Jcd). nym tego rodzaju spotkaniu 
W ŚWiecie Zapov. ied71anc zosta- 
lo przez organi
atof(Jw w dniach 
30 sierpnia - 1 \'1r71 Ola 1990 r. 


niu najlepszych z('spol w 
PZKO sktorov. Sceny Poisiu I 
T<. n ho Di..-adla a taJ .e.li 11- 
-lo," Pi('knym akcentem spol 
kaf'll&l był} uroczyste nen )L ń- 
stv.a w kościoła<.h katolickIm 
i ewangelickim "Katyn' pozo- 
!';tawił po sobie pt"7)'gnęblającc 
v. I"';-cz wrażemc. kiedy oznaj- 
miono na '-\ erni nu \o. ystawy, iż 
w łagrach so
 leckich przcby- 

ało lisku 200 zaolziakow. 1
9 
IJOlsk..:h policjantów z Zaolzia, 
przewa7mc bcł.rdzo młodyc..h, 
straciło \V Kat} niu Ż). cie. 
W trakcie koncertu galo" go 
v. teatrze ł-zE'skou{'szynkill1 ()d- 
bvło L
 przekazame kgit) macJi 
Cld7nac/ p oio\o.) h 1..lnl1kom 


\Nspólna "Rota" 
na Zaolziu 


PrzYJcchało kh ponad PII.- 
dl'lC'slęciu z r07m.'ch kont} nen- 
tov., z dalekiej Auc;trdlii I Kana. 
dy. :ze S:zwajcaril, S7wecji. Re 
publiki Federalnej Nlcmlec, 
a tak7C z pobhsklej Polski, do 
ktorej 73\.\SZe droga b)ła n3j. 
bhższa, zwłaszcza klcdy tr7eba 
się b} lo schrome przed n'pl f: 
jami. 
Program spotkania b} I 
zwykle bogaty, Jcdnak 
nialy si(' "" nim dWI(.' 
.O'" n{' 
imprc7Y: w)sta"a "Kał3 n. . ob- 
razUJąca martyrologię Polakow 
zaolzianskich w radzl(
c:ki<"h 
obozach, a głównie zbrodnię 
w Kat) mu O1"az galowv koncert 
pt. ..Ojcowski dum" w wykona- 


7".. ku \\alkl Zbr II1( "\. l
 
Kr3jo," ej lnspektor...tu LICS7' li- 
ski "0 pnyznanvch przez Ko- 
mcndf GIO'v. na AK W Ln ' 1d). nie. 
OdsJ c," ame "Roty.' przeL połą- 
czone p( .uc chory z3CJlziań- 
sklciprzt..L.\"sz -'k L. estni- 
k N knn "r 7ak( I- 
I 1" 
_.U W ""u- 


...,1,- .lIt 
d, pol k, 
dc}\'. tku...r ar. 1ł1 
l, koPl'lii ::\.(,\
 l CK 
t\ ł Klyst\.nd tł.hu7Ck), .L_
I_-łł 
PILsui I Tan<.-a Zarządu Głov. 
ncgo PZKO "Oba" pod kit"1 v. 
m<.t\\em art)st)CZI1)'ffi O. Jd- 
worka. h.. ł) 


Gen. Józef Kustroń 
patronem Domu Żołnierza 


16 wrzesnia (w naJbhższą nae- 
dziel,) o godz. 14 30 przed Do. 
mem 20lnierza w Bielsku-BialeJ 
rozpoczną SI' uroczystości po- 
łWlęcenia plyty pamięci gen. 
bryg. Józefa Kustronia. n.adania 
dla Domu 20lnierza imienia tego 
gen.rala oraz poswi,cenla sztan- 
daru Koła Rejonowego Zwh,zku 
Inwalidów WOJennych. 


Nastt'pme przy kościele peralialnvm 
Opatrznoki BOlej w BlaleJ nastąpi .. 
... 


{ 
. 

 
'" 

'- ł 
:t';..", e- 
r -:-.., 


.. 


........1- 

ł-I
; 


.T  f. \t 
- . 
 -1 .../1. 
IV' .\Qm ",1.' 
. OQ,'w
 \ .. 
-."i"i 
1..'" 
,*C
tI- 


NIE MA PIENIĘDZY NA "KURONIÓWKI" 


t\'aJbi.dmrj5i lIie mogą jut licz:}ć na darmo,,". 
posiłki. Pn.).naJD1nirj niE' na tr .,. da..ane bezpłal.- 
niE' pnez. PCK. Od Uf:'nn'a I.rlO I)pu forma pomo..y 
zostala zaniechana. PCK nit' ma na to pienifdz)'! 
W :skali v.:ojev.ód7\v. a orgam..z.łC.]a ta \\.}dala na bieda 
.zupkiokoło 200 mJhonow zl. CZ,=,Sl plcmfdzy pochodzI- 
ła z darów 
polecz(;'nstv. a, instytUCji I zakład(jw prac), 
CZfŚC v,"ypracowano wlasnół dzIalalm Clą go:o;podan ą, 
a 50 mln zl nadł'szło od mlOl!'itra Kur'
OIa Z be.lpłatnw'h 
poslłkow korzyst.nlo w Btelsklcm ooe.oło 
 l:, . osob, mc- 
bczącdożYWlania dZleca w szkołach W :..am:,m Dlt. ku 
codziennie stołowalo sit w barac-h. dZlfki ilkl.J
 PCK, 
. pra\\. IC 600 osobo 
Rozpoczął się rok :.,lI.olny J' 7. akcja dofinanSO\l.'ólm3 
przez PCK posl1ków dla dZI('cl zn8Jd4,jąc}' 11 
 W C z 
klE'j syl.ua(jl materialnej nic wrO('lla do 
zkoł J('st na to 
realna szansa t} Uw w przypadku, Ju,h zn8Jdą ę h{'Jm 
sponsorzy. Na p("osbę zv,,' PCK pod3Jt:'my nUłl1l'r konia. 
na które mozna \\.plaC"ar plf'm..dz
 Bank Ślłl
ki, 1 Od- 
d:llal Bld'iko.Bt.nla 310604 22.19.132" (lar) 
* . . 
Infnrm.llj\ pu" \ zą knm
nh.\Je po. 
 \U..- 
I:zyslaw &tam'hk \\ spo
ob naiOlfP4.JąC\: 
SOS MINISTRA KURONIA 
Mmister SIl 
iC' 
lo" 
l 
- ale d()
t:J' pr Ił ("Tka " I!O
. 
s:dy z ZVP r. musu r.1"t'7YKI10",,_1 
poz
W mu 'y/lro SOS 


. . * 
" Lan:td...IC' (.IO"D1lm PCK i Tov.an}!lit\l.ie Prz)'- 
Jadoł DZI('t i w Bielsku-Bialej trwa podsumowanie 
ak("jllr.nit"j. Fksp£'l"ymcntcm \II tym roku bylo zocga- 
III-'.n\lo'óilme w Komako\\o"lc kolomi zd.rowolneJ dla 30 
mał}{'h d13.be1.}'kóv,. r. calego kraJu. DZlecml opiekowali 

 
 odpo"'lf'dmo prr.eszko1eni wydlowawcy. lekarz.. 
dlab
1 log I plc1('gniarki Przedsięb
orstwo Tur:, sl.ycz- 
I'IP ..("nntl1na' W}.IIa.Jfło uczestmkom koloml k\\atcrjl 
pr 'ó!:'1 'I \lo zit]" na siebie obowiązek ż),......iema. Nad 
Jadło:.rmaszu \.lo ka\\.larm B\\ A 
Or
mzatorem ..Dm" 7.C 
trony fran- 
CU!SklCj j<,st firma "Kontakt' z Bour- 
ges, ktorej szc£L\Je pani Anne Kne- 
miru.ki, Fajka z pochodleni3 
- ł.ie s, to na,zf' pl('I",,"SZ
 kon- 
takty handlowe z Pob
. - .po," le- 


BIELSKO-BIAL.4-" Ml('J'"'cowy po. 
!urrunek ct]ny pn)" ul. Psl.ro,,"s- 
kJel"o l
 nie cieszy siC' u interesaD- 
tiw dobr... sla\\"ił. Prud południem, 
.kiedy 10 iW.entow jest n...""if{'{'J. 
panuje tu 1łok me do opi..ania. Nie 
bardzo Jt'st Idzie u5i
sC. by wypel- 
nic olrzbtdne do odpraw)' celnej 


dLlał,\ n;as;>c'mu r(:
' 10'1"0\\, Juz 
.".cu...mE'j na"'llIuh
m) ",..polpl'a. 
et z ""arssawslr.hn ,Spolt'rn.', 
a ""' t)-nI roku na targaC'h "" N'anc)" 
!ipo'kalismy sie z prZf'm} !iotowcaml 
l handlo\l.caml z "a
:r.f'go ,,",oJcwó- 
dzt"a. W P(pkde ","spóJnie :r. hiel- 
"kim pn.('(lsiebiorstw"m produk- 
(',jno-hand10",ym ,.Oslal'" zocllta- 
nb.o","ollsmy ."Ia
nie promoł.")'Jn'l 
spl"zedai fran('uskiC'h LO.alU".. 
. * . 
.,S}'nlM:a O'lC" to na7""'B nov.ł'J 
francusko-polskiej firm,)' konsultm- 


demdzlesiędu metrów kwadrato- 
W) ch. Zatrudnia Ił pracQ\l.nikow 
1- na dobrą sprawe- me prL,)'JmL\Je 
nowych tylko dlatego, it'_, me ma 
miejsca na ust.n\l. ieme dla nich biu- 
rek. Rejon j<'go dZlalania obejm4.Je 
znaczny obszar wOJev.ództ\l.a bielE- 
kIego I c
S\: katoWlck
RO. Slf&8Jąc 


V\1 ogonku 


do 


4okumenlY" A 5
 takie tl'an!liak('je 
handlowe lo zalranl(''', ktor}"(.h. 
, opoinlaolr powoduje powunt' per- 
turbuje. Zrt5z1., nas to pieniądz. 
Jak m6\\"lllare ponekadło, zas tu 
trat" &,0 I'rov.adzlłcy handel z za- 
&Tanil:II. niemalo. 
Posterun(>k midci się w t'ztPJ"f'('h 
pom;,,;szczemach o PQwler;lchm SIC- 


prawie T3l.łlów. Sprz\'t tcrłlniczny 
to jeden teleCon l masz. 11} do pisa- 
nia" Telex czy telefax 1102 aj
 cl
g- 
Je w sferze marzeli. 
DZlenme odprawia :sif' kdkll(l.Lie- 
si.,t samochodow dost.nw.('z
 ch w ek- 
sporcie i Imporue" Trzeba spra\l.dzlc 
ładun{'k. w)'mlt'rz}ć do I p, Jalek 
obrotowy, a na dodat(!k udziela\. 111- 


gowcJ, klort'j inauJ(uracY.lnc- JXo Ił". 
dzcOlc odbyto SIę' W mU\lflny c.z\\ar- 
lek w Bi('lsku.Blalc-j. S)X'!łkajestde. 
ktem wspołpracy Rlg10Dalncj Izby 
Hand1u I Przemysłu 7 frarK."uską firmą 
konsultl11RO\\'ą "s) nU' s.e ECl". Po- 
przez dLialuma miirkc-tUlli(owe. b.ada- 
ma rynkow zb:, tu, prz('ksztakf'ma 
orgamzacyjne ma ona sluz) C rozv. i. 
mę<:1U kantaków zag:rarutzn)c-h 
i 7.\\;ęk:.zemu konkun'nC" t10SCI na 
kr3,Jow} m r,)'nku pr7.edsl
L"'Vrstwom 
I zakładom wC'hod..::ą' n lo sklad P..l- 
H.P. 
W spotkaniu v. Jf'li udLi.,1 II by 
inn)"ml po.słanka GraŻ\.'na Stanisz". 
w...ka, wicewOjewoda blC-l
kl Piotr 
Moll I przewodnicząc)' /...u Lddu Re. 
Cmnu Podbeskidzla NSZZ C;ohdar- 
nosc" Hen..-yk Kenic. tHI\.....) 


lormaCJloak1.ualn}'r..h pn\"vi. lł.hCe': 
Jnych I sposobach zalalwi.ama forma- 
lno::sci zWllłzan)'ch z v. \I. Olem i \I. y- 
wozem towarów. Tvmczasem liczba 
firm mających zgodę na handel za- 
graniczny ciągle rOSOle Odprawy 
nie zaW!ize s, dokonyw e y, pobli7.:u 
postcrunku Dosć CZfst ' c
 tual..Je. 


celnil	
			

/strona3_0001.djvu

			SKARB W WAPIENICY 


Skarłwm " \\'apif"oi(", 
nazy" am,.. tamtejszp lasy 
i ('uda prz}'rod)" nit-spotka 
Of" gdzif" indziPj ,,- Pols("f' 
F.kolodzy 17łunkt'>\A"If" PraC"c>wn. 
na RZ(,(,7 WS7
:-łkl{'h l
t('lll map 
s7.kaiu'y Waplf'nln; chcą rato 
wac ten ...kar'" \\" minionym t
. 
godnm p.sn(>
n 
Parki. Fk....ao
i("7..nPJ!.... 
.ac.łl 
F..kolownnp.1 2 ra(1ośrlą rlonosi 
my.17 pr7pdstau",rif'lp Prarl'lwm 
. samnr7ąch. mll's7.kańrm,l.' Wa 
piemr)" ntr7ymah na 
potkama 
7 d}'rf'ktnrpm ,,'\"d7.Uł.łu nrhr.... 
n}' SrN1(lwl
ka l'r:1
.cłtJ WojE-u.-o 


1zklpnn Franciszkiem Tomic.,.- 
kif"'m ohlPtnlre 7P "'f)jPWI")Q3 
hlPisk. \Ą,'y
tąpl nlP7włor7.nIP 
I prośbą <11"0 Mmlcolpr<;łu'a ()rhrl\ 
"1
' Srl"lrlowlJOika n w\"ląr7.f"nlP Ił" 
n-'nów 'U.'apIPmr"'ku'h o;:porI narl 
F.nru katnwlrklPRn 7.-df7.ądu La 
WW Pan!\lwnwv("h rplf'1l1 ,nw."- 
r7;f>nla lam 1,P<;:nf"J!f'I Park J F.k.,,- 
IOglC'7.J1f>JjtO Tnvm3m... :13 '1ł()\o\;,f'. 
PanlP r1yrf'ktor1'P' R"'Wl1nr7rś. 
OIP ...7....kamv- '"104 r1PI"'\."7o](' Rady 
Pral"'m,A. nl("7PI T
r7Pl'łslf:blOr<;,t1Aa 
Worlorląj:!rn,' Kanał
7..acjl. właś- 
...irlpla rłnmkh nacł 7.3porą.ldC'al- 
npl!n r(H"'I
ra .tła 7..aln7ot'naa Sta 
"II F.knl"
lr7.npJ tbwll 


1łV"ód.k:o daj żyć! 


Az osł
m osób z
inęlo 
w ub tygodniu smlPrclą 
tragiezną. Z rożn
rrh prz). 
czyn i "" różn)'rh okolirzno. 
sclach Klamrą. lą<'Zą"'l 
te tragl'dic. .iest wódka 
2 wrzc.śniJ n. RYf'N'"4-- Dnin.... 
zo1nierz zasadmC'wj słuzhy \'\"01$ 
kowej Z KalowIł-' prowadzar sa 
mochód mcrccdes KAR Pfi2fi.?J" 
chał z jezdm I urlerzvl w pr7.).. 
drożne drzewp Pdsazprka sa 
mochodu. Lucyna R f tĄ) 7.Jnn(" 
ta na miejscu Kiernwra I pasa 
żero"" i(-' byli pijam TPJjtn 
amp 
go dnia. a był tI1 ,lzIC'ń W)]ąt. 
kowo tragiczny. zgmął w Rąjrzy 
kierowca motnr).klA M2 RBW 
0032. Ryszard Ch kłnn.7C1rorl':\'1 
się czołow(. samochodł"m fial 


KOLEJKA 


Jak informują nas orga- 
nizatorzy st'ansów błot"ner. 
I'oterapeutycznych Fran. 
t'iszka ł
(>lImanna w hali 
sportowej BBTS-Wlók. 
niarz. bilety idą jak woda! 
Na cztery bielskiP seamtf' (18 
19.20.21 września)przY.lc...d73Ją 
chętni z c.tlego Sląska. a na\\. ci 
'Zorgamzowant> grup.' 7 CZ\.sto- 


J f'..rrm z:Ji'Jrrrr...oll'sn..' pro- 
, , 14 adzrnl,.m I1duC' zlotni. 
ez) rh Ił' lokalu polOŻIJEl..' m pn.y ul. 
{"i"b'.\"fi.WIP 7m3,1 
rl." nl('7 u,; rlrod7f' rl('l !\1'pltala 
lan.I
7 Z (231 7 Rlclska Rlałf'; 
ktl)ry położył <;,Ię- na Inr.u h 
knl"lnv.vch I 70stal rn7JPC'nar,\:' 
Pr7.P7 pociąg WOdka 'u'.prJ'-of! 
pohCJI) była rOu,.nJf"7 pr1'\'.C'7\T,.. 
nicszczęsliwegn upadk;. Frar 
dszka M 7 Knrblf'lo1A a T\.lkp 
o 13-1etmm Zdzisiu R 1 pncł..ls.... 
(nba nstatnlE> przypacik: 
 7" 
ciu od pod.....nrka .'J mp7na pn 

'ie-dzieć. Żf" umarl pr1'P7 \/o b
na 
dziE'cięcą Ił'kknm
!-ilnns; 


.TAII) 


DO 


c U D U 


Powrót "Śląska 


Po", if'lu lata('h nh,'obecności 
na Pndh"'ikld7.iu. na wy"trpy 
d... Hi..lska-HialeJ pn::ybywa 
'-anstwowy 7..e"'1H)' Pirsnl 
i Tań('a ..Sl.i\SK" oz nowym 
programf>rn. oznuw w znakomi. 
tej ponu.. formi.. i pod starym 
kierowni{'twem S r ĄNISI.A 
\\",\ HAn\"J'l.tV 
7 na.f.1Niskif"m nadyn} gnr30i4 
bc<;,kld7kl(
gn mieszk3.iąC'J>
(, 
w Wi..lf>. łąezą o;ię najwlęk:;l7.1" 
"tukccsy ..SIą.ska . SPI(
'" 3.ICWf'J!.... 
I tanc'7ą;C"pgn nc1 19:13. Harlynft 
b>.1 'ugc6lł17atllrf'1T. 7f>spnłu 
opraC'ował muz:vrzn:-r rf"pl'rruar 
,.;:zyhkł-" l)nprł-'wacł711 11ł-" <;,uk('{" 
o;:nw f'uropeisklrh W I,f\ndynif' 
7 J!raluldClolm' pr. "'vstfpip 
prz......l.t-.rH £:ł'r. \Vład}'!łlaw An- 
d(",-..;. \.\ !fI7d" '" 
ldSku" skra 
"'...k PfaWr!7IWI'1 pniski Zł' znie 
\H)h'''I,>; '"II 7\.1'n} W 195fł r ze 
o;:pl'l. P" TR7 pu.rwszy (a pożnlt!j 
I" "f kllk'1krntnaf') zachwyc:.-ił 


p, 100.lą C'I 1.(1 7.ro:lpa(,zf'ni chorzy na 
('ukn:"I't'_ prz'.z" ,£zaj..nl do 
toso- 
.. ama rodził'nni.. in!';,ulin,' lAnie 
I,.ku ,. na.ldluż..z)m z WSZ)'!olkich 
., JMi\lo lO!iulln nasi,-' dzłalama. Oka- 
.0:11)' "'1" ;"lIrakuJ! Ił-"J nil' .,,'Iko "" ap- 
.Pł..... I '.. I \V ble..
klch "'
l)lta1ach 


co Z 
INSULINĄ? 


11I!l:lIhr. lą mo;ma CI) pra""da ZlIS11I- 
plf"'lnn kr, rZllą. ol£' wled)' nale- 
'-
 klul .Ię np ln). ra,-y.dzlf>nmf' Nlł' 

 IPm. ł-'zy pl"- It'$7.\' d1dbelvk(iw fakt, 
u u.U'III\1rh braku koku nM' mllt:7.'" S.lU- 
ka1'" \V no.'!' ,,'n) wlI.łł-'wnd71WIt:" I il8wet 
\\" knkow!'iklm odcb:lale Crofarmu ZII 
opalruJąl.
.m ulelskle apteki a u pni- 
rlUl"C'nta Zakładach Farmaceuly 
c.l.nvch w Tarr"'homlm(' To ponoc one 
ni'" 'I.)'\U'U:UJC, sit. ze SWOil'h zobo. 
\\ I/.<1n \\.-obl'C Cefarmu pozm:taje 
",1\'1 wiara wsiowa dyrpkloia kra- 
kr,wsklpgo orld?l3hJ lej UlstylUCJi. IŻ 
w naJb,,7t;7oym C7.aSle Insulina lAnie 
71 tamp \V}shnłl do naszt.J:'o wą.le- 
\....(ICIZL".:II. a w IV kv.arlale ua pewno 
,. II zabrakme Ch()I.?:}'. kturych 
;. :1.411...,)' od iIISIl Ił}. trzymają 
c1 (\ra J:a tuwu (bwu ...., 7' je,C:'o prac.'a będzie \\ lasclwle 
:.olu lu I kallC' na :ego mms 
la 
W ndstr;pn) m I 
o(hllu rOTpalt)' 
wane hędą czyns
J(lkah T1a kluJ'e 
le31 kilku c:hl;'lnycr"Po7mcJ na loka. 
Ip pJ"7p.wni7.IBn{" do prZel,Ullt'u nleo- 
granu 7.nnego. Sposoh lt'n budzI nad- 
al cnU:łc sprU'l iwy handloVt. co"", 
I pracowników gaslmnomu Trwają 
r07mowy na ten lem.al przedslawl- 
f"'leh Zarządu Miasla i KTUPV nelgOC'Ja 
f"'YjneJ Zarządu Re
iUllU NS7Z ..Soli- 
darn l;.' Podł.leskidllC W w)'mku 
t
.lh negoCJacJI prez).denl Bleb;;ka- 
BI
łt"1 pOinformował 7.amll'n'sowa- 
II) (h (3" b, t iz lukale UZ)'lkowf' 
h\ dą pr:1.l.kaz\.w.me w drndn' w\'hu- 
ru 01"1 . :...dadau)ch plSemmc Pr y. 


eT ak ustalaj ą czynsze 


.komiSJI handlu Jarosi."" J("dr,,'-!>ko. 
))ue\\.odr-"71cy RO!'opu{l"Jrkl hOfilu 
na - Piotr Smolana. ul,.nc-It 
knlHI"'1I pr.hlyk ,,,...p..dar, 'lJ Ma 
rek Zieja, klf'ro\\-III I. \\.
d7101Iow ha 
ndlu t gosp .kl komun...I")f. IJr7f 
du 1\11 '"u:'Io:(' or.IL prLI . ld\\ 
ADM kl \ rn P'f.dl('[< :t rozpal 
r}'\\alH" l'lruł .lnllJ IUl\oIl.. Nlkl 11If> 

pr7t"( .\la ..' b\l"" !.hrdd.nł1 uczc
 
tnlC7' I d:1lf'nnak..rT . K.m."u :Rf'!'h. 
d;1 W łd IkOl 10 :Sl'
(c- 
i:"dl kilku t., pl.Jdn W l\'rr. 
(h. I )., Ltnid na 
Juk... ,-\.' 1\ IklJ Jedf"'r 
UZjlł\owl ł ","u na"UóllJ(I(ia 
m. 
- Tu lr I.' rTt;fa l lugl lJ d. 
filO rnbt afa I mil. rn lin 1I11I""_'ł
, 
.!6 ItlSlęC'U 2'nl
l.h 
Tak propono1J'alh1/ln lyLJ((I tlV 
,Ją podn.....sc złolntrtl!.'o lO IIslug'1 
p1"2:yrlOszącp dobT)ł zysk nemu.sl. 
.,.uJe z flOTU zgadza S1f na zapropo
o' 
'WQną pr
f'Z na.ł srauą. 

 Ja. t.: proponuję podmeil ,ra 
tekc alf' po rJf'gocjacjoC'lł Z JWz!J. 
SUI/m uŻ1ltkou;'nikinn. 
- ProS1f1tU (to do przedsralvll'leh 


chowy. Wrncła\'\ld 
rakov.a 
POl"le
zamv spożmalskl(.h mfnr 
maClą"'f' z.f!odnlJ' -r 7.)"1.11. 
mem ..c7-3mdzleja na.... "I 
Vo" dm bczposredm(1 pc.pr7C'd7.8 
JQce seans(' nrg'"dm7alnr7\' mu 
szą przeznaczył cłp <;,pr7f"daz:-. 
pulę bilt.'tow rlla rlPrpląrych. 
któu). w ostatmcJ ch\.\"lh 7dł-'t 
 
dowah Się na przy.lsC'1f' 


ADM. o dokludnq C"ha"'alt.l""')lIII!łkr 
lokalu. 
Po w}",luchamu ł--harakter)
51,>'kl 
- poddaX pod OI'osouJClnw Ij'Ullokośc 
'lalL'ki - 28tYS1flfJ za mptrkU'lIdra. 
lowy_ kto )t":Jt za 7 Propoz:n
.It' ak 
Cf'plUJII' Jl-dnoglo
nI(I r81a komls.ta 
Jaroslaw Jędr)'sko prZPdsla".ia Iw 
lCJne" podam€:' 
.. MOJ dClIJ,f"'hczasou.'!1 pror
 duo 
lahlOśn to ko7l.fckt'1(l. krou'u"('rv'o 
hlt"hznlQrstll"O kCllelnrrru"O_ hc:irdzr. 
dlClalbJlIrJ tł!Ji lukal I,trzymar. pro 
POl1UX za mcrr kU'adrotrlll'jJ J4ly:mJł Ij. bardzCl trud- 
nvch "'O rllnl. n. h. proponowany m, 
pT.£t JrlIOSf".
lIra8z
.tdllllll.111ezo 
1I!ysnkl 
Kum Id 
I '''0 :'0'11 


CZlłr
Z' Wie'cUug stOll-k. 
.U Zl 11 mł'tr kU'lIdra- 


t.....tJ 


- MIl "IU Id Iw'oac SJlt11 
(tr'l'!" dnmnll"lI 'PI rnrl711111 It'JJinonso 
1('1" nu...-:hu U:"I' uraz u.'urJlnk, pra 
C'Y p r opu1I 'f pntral.:tl !'(lĆ' to JakI" 
JJ(mtlf'
Z'r2 JU" Ił/apa !J7IoUJ(I.
klod.o- 
11'(' II
 trZI 1") .'r€:.(ic 10 tJJs
('1, zł 
Czlonkowu' kom
sJI zjl"odmf' akao 
plUJą t
 propoz;H'JC 
MIJa kolejna godzina rozpatrywa 
nia podań Na tej sah c:za$ Sle 0Ił' 
ticzy Kaidy przypadek jest mdyW1- 
dualny W} maga d,tgłębnego zbada. 
nia CZUJe się. 'Ze' radni oraz przl:'dsta. 
......iclele admmistracji nie chCQ na 
siłę :1.ape1mać kiesy miasta. Dla mch 
l'\a.Jw.ainiejszy jesl czło
k I ręko} 


HI na <:'pt \' S(X1 Ib po' fllCl anaa 
'" o:losunku do dOlychC'"Ld5owych 
uzYlk"wmkow pn" li ;c..h I 7.8 . J;! 
_ Inkall f"'I1('ąCYI h Się pry\\aty.7nu.e 
. le :!h ofi:'rla l.. \\ rr . 
h nsob JCSI I,-dyn lokal pr:1 P J 
mlU(! załuga . J. I ofl:'l'w '" n'l 
\\'}r !elllon\'lh o: IbJf I n
Jknr7'lo t 
IIIC'j" d . .r:achl')\\, UJł-" ... . (h. Z.kl("J 
o pr.l!t"kdzame mu tych Upr""'IIII.n 
T) te such}' komurnkal prezyd..nla 
Bk-lska-Blalcj. <"Z}' zadowoli on Jed- 
nak ludLi boJących się n swoje ml{"j!!l- 
ca prac). lub za.,E::roion.vch bankruct- 
wem? 


(bwl) 


" 


I 


Hadyny 


pubhf'7nf "C' amC'rykanską Pa!'> 
mo" 1l"lklrh o:;:ukcp-.:C\v.- pr7.f"rwal 
rok Ifl68. 
ci, Hilrlyn(' ł1U',a.p 
7.n(.gn Opornł"'JjtP '1a .....

o;tJP 
p(llityc7n\ ch oplPkanr"lv. pn 
pruo.:.llI '.Sbnlt'łn Rozstani.' ZP 
Slą.
kl'-'m.. tr\\-ah'\20Iał. Wtym 
...7.as'.... pisał pnWIPSf'I. dramaty. 
kompnnnwal "'a stanowisko 
rlyrpkt.\ra artystycznego .slą 
::::ka . pnwrocll w marcu br _ no- 
.."lIIowany przez minister łza. 
h...II\. f'ywinską_ Mimo siedem 
1.7lcsięciu lat tryska energią. 
I
r wyspnrtowany, pracuje od 
rana do v.. ieczora. Powrot do 
.Slao;:ka'. dodał mu sil. Nic 
SZC7
d7i Ich. by przywrócić ze. 
spolo," I. ktory jest bastionem 
polskiej kullury na Śląsku. rla- 
wnJ.' bl.a.;;k Efekty tej pracy 
7.obanym,. "" bielskim Domu 
MUl.vki w dmach 19.21 wn:cs- 
013. NIC pn;egap<'it" tej oka7JI! 
(n) 


Bociek 
nie poszedł 
do... szkoły 
rh/nlKU ..."aldh go na pulu 
pod las('7I} Jł>!':r juz praWIC doro-- 
sly. ma zułly dzióh. rakiPgo sa- 
mego koloru n6zkl i czarne upie- 
rzeml?_ ''''lC lala jeszcze najlepiej. 
m.a za In ogrnmnJl opelJ/t 7.0 
::; mi mlocf'lmi opłeku1.I.a7R-i 
chodzI Jak płf"S 
Czarny bocian znaloz-l Słf 
U' Podlc';1I1 pod KffaJ1li pru1£'- 
dvpodobJ! U! II' rza!':ie lor6u' prób- 
nych I r'",ha zastal odrzucony 
przez slado Z jakiego pou
odu 
1ue władorno. Przez kilko dm 
roworzJ/szy' sU'ym opiekunom. 
klnpotu zaczcly SEę WOWLZOS. 
kiedy ch.loPC1j poszli do szkoty 
TC'To.!' bndm lrzeba ulokoz.C'uc 
I" ,akiY1l5 nplnjm, odpou.tt
dnnn 
nu nu Jp<;n I..los może POIłWC 
u 1 1"', sp1"au''''. prOSł.my o 
lefon 
{53.:! 87} do pcma Adama Mołu 
siaka z Kula l..owł.ecklego ..Je. 
len'. IV Kęlacll (lemJ 


KOMUNIKATY 


B M." I ,.l"ladu _ ;" 
III 'nto!r..'>d...... al'\'\' 
011 s.......w..JO._..ł11" prl 
pn, .lu Dodmdow D 
c l'" U$.łknw .IIlIJ 
(''' 'II/.UU:t 2 b .... I 
I kap,.uwa...1 
b tl7.alalll	
			

/strona4_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 


WALOCH 
W HISZPANII 


Pc Led tygodmem mrormo\!' a1iśmy 
na lamach ..KB", ze Bożena Waloch, 
kapitan mlstrz"n Polski w siatków- 
ce, nąjpra\\"dopooobnicj w. ..edzlc do 
H' zpanii, a nic do Wioch, jak \I. cz 
mej zapOYo'iadi:l!a. I na_...8 inCurmaCjo.1 
potw rdzlła :Iiil.,;'. Znakomita siatkar- 
ka J3KS
a od nowea:o sezonu i:rać 
brd21-e w PICC" szolil:ow) m z ...p IC 
hiszpa.,skim - Murc I. Tral r 
_opiewa na rol(, li Jcr') \\-' .....kc .. ni... 
Jest Dl ,Icty fi i I b( 
wiem "'yno..,. I"'''.lwic cztery i..Jsiąc 
dolarowo Sfin :oy.ane stały tak- 
ze deflmtywnI' sprawy \\ YJazdowe 
Ewy Butli I Barb.acy 
B kic n p al IV PC?",' 
ty odmem Anny ROLplouk 
Nałam ..I prav..ipl7.(.J łrlfJn.. 
ke dv..OLh Lit"" Inek nu 
defin \\1" (' III 


Pog..Onł. 
laska..zy 


Falalme r07.1 )(' 'h rund\, I 011 
)'O\\'ą w ek!'ilcekla"ile hoRe.1a na. Ir. - 
WIC Ja.s.kan:e Budowlanych 814.'I!o- 
ko, podnplf'c7ll1lrcnera Stani!tlawa 
Blaloglo,,-skl(,&,o poml 11 d\\IC "-)"- 
sokre pora.lkl najplcrw uleCi ł..J 
kiemu imieomkowl 0-4 (O-O>, iI f1 
pmezostali rozgromieni przez t
 11- 
skiego Pomorzanłna 0-(1 (0-4). 
Efekt podli y do Lod.zł i Toruma 
sprawił, że zespół z Cygaru.kiego La 
6U 8padl na ostatnią. dL] 
Iąlą pozyc- 
ję w tabeli. --łle v.sz}'stko Jednak 
Slracon(', wszak slodma W tabel. 
Et lIa Gniezl')o ma If'dy, liP tr7.Y pun} 
ty wircC'j od .blclskirogo z('spolu. 
(;m}) 


PODBILI 
lOMBA
I:?IĘ 
'ruż pr;r.ed nustrz05twami Polsl(l 
I.kipa h''':zmków z ŻY\I,,,,,a \\rÓL.Jol 
z Wioch: Cd21C sLartowala"w..... leikIch 
rniędzyn:uOclO\'i}ł.h 7.a'wodoich v. mi", 
scowo! I -.(ogh.era w Lombaccu 
W imprczle wz . lo uuzl
1 ponad 180 
zawodm..zek lZ3v. \.Idmkuw zqv. una- 
stu-panstw_ 
..... Duży sukces odmósł Konrad 
ilwi
ci
ń, który ....
gral te )'8''''ud) 
przed I't'prczenlant('m USA --;- AII!"- 
nem Rassorem. Momka Dziedzic z
- 
J('1i1.
slodr'!ją lokatt' 
W strzl' lIU ze: n1 
ct}'Yhr:zU.'\ T:hH Amerykan przed 
W' mmu fPuL....kll. reprezentowana 
przez zywczan: K,,-'ietnla, J'al'osła- 
"'.. W.laszka ł- Bo&,uslawa Rusa, 
ZBS wśród kobi t tnumfowa1a Wielka 
.Brytania, przed Stanami Zjednoczo- 
nymI. Włochami 1 Polską, kturą rep- 
reZ\?I"O'l. 1v? .'(lnnl LI<1 ŁU<'7mkd 
ŻYWkL Dzu:uzh" Luc)na Kubac:l.. 
ko i Iu.ona Oluze,ik. 


(Idu . 


(a II 


OSTRE STRZELANIE W ŻYWCU 


PJ 7('Z pięć dni - od 31 sierp- 
nia do 4 września - na malo\\'- 
nino polożonych torach łucz- 
niczych Pod Grojcem w Żywcu 
odb}waly sif 54. Ind) widua- 
Ine Mi.,trzostwa Połski Senio- 
rów", łucznictwie. \V imprezie 
"' zi{'lo udzial 107 najlcps7.,Ych 
poł.,kich luczniczek ł łuczni- 
ków. zakwalifikowanych do 
krajo\\ego championatu na 
pod...ta \\ ie 
pecjalnego rankin- 
I:u. 
Ud d\l h lat mistrzostwa Po- 
1211\.1 rozgrywane są według no- 
W...ł formuły FITA. w pierw- 
ych dv. och dniach zawodnicy 
'itr7elają z poszczegolnych dys- 
lan ....', walcząc po drodze 
o lzw. male medale MP. Suma 
rt'zultatów U7} skana ze strzelań 
7 \\ 5Z} stkich dystansów wyła- 
nia po 24 najl£>pszych kobiet i t y- 
l...z m{ . cz)'zn, ktorz
' dalej toczą 
jU7 v. alkę systemem pucham. 

 ,m I OZPOtZ) nając - to najis- 


.Ji"
 
, 


totmcjs73<- punkt regulaminu 
- kazdą następną fazę od stanu 
zerowego. To zapev. nia emocje 
przez cał.}' czas trwania impre- 
zy. choc na za\\odmkow nakła- 
da j£>szcze wieksze 2:3dania, 
v.szak muszą byc oni przez cal} 
uas trwania imprezy maks}- 
mainie -koncentrov. ani. 
Ż)'wlcckie mistrzostwa rozpo- 
CLfł)" się od mocnego akordu. 
a mianowIcie nov. ego rekordu 
Polski Juniorek, który w strzela- 
niu 2: 60 m ustanowiła Ed) ta 
Korotkln z Kotwicy Kołobrzeg 
rezullatem 31:4 pkt. NazajutrL ta 
sama za'\o,.odniczka v..ra7 z kole- 
żankami klubo\\yml. Joanną 
Nowicką i Beatą Rozwód \\ poł- 
finale 
tl'zelan zcspołov.ycl- u: 
lanowil} nowy rekord kraju sc 
niorek, uzyskując 
I pkt. Finał 
strzelan zespołowych nie stał 
już na tak \\} sokim poziomi£> na 
prze
zkodzie "itanał deszcz I 7). 
mno ora7 zapadająl',\' .Imrok .111' 


. 


'.. 
..r.f'ł 


"" 
b- .. "- 

6 

, 


\. 


i tak paę.iom.ijącą walk'i' o tytuł 
stoczyły kołobrzeżanki z żyw- 
czankami: Moniką Dziedzic, 
Lucyną Kubaczko 1 Iwoną 
Okrzesik. :Minimalnie lepsze 
były obrończynie tytułu, ale sre 
brny medal naszej ekipy jest 
potwierdzeniem ich sporej kla- 
sv. 
Rowme pasjonującą walk
 
w strzelaniu 2:espołowym sto- 
l'zyli mężczyzni, z ktorej zwy- 
Lięsko wyszedł \l,arszawskl 
Marymont. mający w swym 
kładzie trzech rcprezcnta'1tów 
Polski: Slawomira Napłoszka. 
Jacka Gile" skiego i Piotra 1\10- 

kal("wicza. War5zav.ianie tyJ 
ko o szcsć punktów wyprzedzili 
gO
pOdaTZY (widac nie chcieli 
byc gorsi od dziewcząt>, ktorzy 
wyst{'powali w skladLic. Kon- 
rad Kwiecień, Jaroslaw Wala. 
.sz("k i Bogusław Rus. 
Nie udało się obronlc t) tulow 
IOdyv. idualnych mistrzow Pols- 
ki ich ubiegłorocznym posiada- 
"'zom: Joannie No,," ickif'j 
I Krzysztofowi Kalecie. Nowic- 
ka musiała sif zadowolić brazo- 
wym medalem. Kaleta srebr 
nym. Slrzelania pucharowe by- 
ły niezwykle emocjonUJące. 
w (.v. iercfinale odpadła ex-\.\. ke- 
mistrzyni swiata Alicja I\lacią- 
J:'owska i Jan Popowicz. w poł 
finale JŁ-den z wielkich fa,""ory- 
Low, Pioł!' '\Ioskałewl.cz. 
Finał. rozgrywany JUZ prz) 
pi{'knej pogodzie, był pasjonUją- 
O' i stał na wysokim poziomie. 
Slcdmiu najlepszych mężczyzn 
uzyskało wymkł ,europejskie". 
Wygrał Konrad Kwieden z Łu- 
czmka - 334 pkt. (to drugi tego- 
roczny wynik, rekord Polski 
v. ynosł 339 pkt i naleiy do tego 
samego zawodnika). ..Srebro" 
dla Kalety, ,brąz" dla Andrzeja 
Pietrzaka z Orląl Gorzow 
Wlkp. 
Wsród pan fantastyczna wałka 
Beaty Rozwod z I\10niką Dzie- 
dzic i tyt...ł dla Pomorzanki, na- 
iomiast wicemistrzyni Polski 
sprzed dwóch lat Lucyna Kuba- 
nko z Żywca na szostej pozycji 
,.Małe" medale dla żywieckiego 
klubu zdobyli: Kwiecień. trz.y 
złote: na 30, 50 i 70 m ora2: Monika 
DZlcdzic - złoty na 50 m, srebr- 
ny na 30 m i brązowy na 60 m. 
Bardzo wysoko poziom zawo- 
dow oraz ich organiza"'ię ocenili 
obaj trcncr7Y kadry: Stanisław 
Stuligłowa (kobiec{.J' i Adam 
Pazdyka (męskiej), a także re- 
kordowa liczba dZiennikarz 
obslugująca MP_ 


RYSZAIlD KLUSEK 


D ru&,lf- w t"iIlP d""órh m
ł'sl('ry 
nadE\\yczajne 
alne zebra- 
n
 czlonkow BKS Stal zapowiada- 
ło $ie jako "'k
"ie w)'darua.ie 
w środo" jjjku sporl.o"'.).m P.odbes- 
kldzla. Wlad.omo przedczJaq role 
oc1
a ten klub w PUZ)1I1 rel-Jo. 
nie. PoprzeCsnłe Iladn:ya.ajoe wabie 
_brame.łktórt odbyło si( 2 Up:a br'J 
z' powodu braku kworum nie poeta.. 
dało I
t)'m.cjl pri\"."'nf-j. sł.,d ko- 
nit"cżnoś(: prupro'wadzcnia _we- 
1'0. ł: wrzdnia w saU Domu 2G1nłe.. 
I ru. s
lnlone ZMtały Jui!,el'utaOlI- 
nowe _wymo&,l. pr.zif'lo
yzjeJa

 
upadl.Y. t"l"o dnia J1I
j"ł-
"'praw
 
ną. 


Zrt; 

 SpraV. y proccdura1ne zdo. 
ffimo'lot'ały obiady 
portowce:Q seJml- 
łdnaruk MIJ'" 
cna me b"ło W kazd)'m razie I e 
douio do taklC'go starcia d} t('ktora 
.k1ubu 
 b}ł)m prz£,,,,odmcząc)f11 
"Sol1darnc.
""o" przy BKS Stal, jaki£' 
go wszyscy oczekiwali l bylo lo naj- 
YIo.iększe J:Qzczaro,,"anit", jakle przy- 
s:ł10 WSZ) 
.tklm prz.IJZ)'
 
z.as te£'o 
nadz.9YL
jnł'&O
..p
fn..1ib :;Lani
law 


rolo: Bogdan Ziarko 


n I
kuło"al m n 
111E'pr;h\IUlUUU i w POhl)l-e plac, 
bł-:t':L nrL) zna\\ anie 'Iad- 
('7.('11, ł Zł ne p< yr KI, umorze.- 
ma, nil OL nez.ahczkl, zawyipllc 
faktuc)., brak :qody na pro""adze IC 
d..ialah1o:icl ..o
podac('z('j w ni
klo- 
11 ,,-h sf£'calh. nl,,-jasna koncepcja do 
boru osob l....warzysZ4Cycb spartov.- 


BURZA W SZKLANCE 
VVO DV 


MI
:W:h8,t'nł .co dzieli trp"\1
t-ł:1
:I';. 
 
'\\ r:ów B
 u..){,lory pro "at_l;( 
słaceuk'1arh.,!akby.w ,J-v.u,ł. w 
\). 
urhoiz zgło$zon . o klllnOjo.. 
tUl'e do nowego Z;,.rzą
 Zfe 
\\ał.Co'bardzlej '11\ł 
"'hłopak dostał rJ""Cno po kul 
ma zar .Bru 
-:J".lTlcza

 ..... 
naruk 
rzutó\\o 
Svl Ł 
,R, 


. . 


n bUD 
,-.In .-'- 


-t"IUJt"J 
zaprOI ",,01.- 
lutorium, (;u ..h" l. 
: faklem Prze" ajy. 
"e, kt mi klub 
h moi... 
 poe: z
.- 
11 ki. t tr 
_ . połfin.aIL_ ki Pu. 
'cokrOln 1/. 
n'''''-i). 


stąpieniu stwierdzI1 m in ,.Jako 
pracodawca nie mogę v.eJSC" sklad 
no\\ych w1ł1dz .:' Dyn.ktor Slekla 
w sWOIm y,ys

pieniu podkreśhł, I.Z 
pozostaJE' sympatykIem klubu I d04 
pokl będzie dyrektorem FSM-u, 00- 
pa[y w miarę swoich rnozl.1woscl bę- 
dzie pomaglJllBKS-owi. 
W sklad nowo "'"J.'bnmcgo 21-010- 
bowego - .zarZłdu wesz10 ""iele no. 
w}ch osób, ale także dotychczasowy 
d,} rł..ktor Stefan Be.dnaruk. Dla jed- 
n.y"h lo ni£'spodzianks J dla innych, 
brd.qc) ch bllZt"J .,sporto" f"J scen) 
rcd
skldzła". raczej nie_ 
Pozornie wsZ}'slko akończ).ło Się 
na prz)'s1ov.jpwej burzy w szklanee 
wed}'. S,1o tuacja Jest Jednak nadal 
patov.a: nie jest przesądzone prze- 
Licz dalsze sponsorowame klubu 
przez FSM, rue kwapią się do współ- 
pracy firmy polon
ne I z3aramczne 
(z dobrze potnformo....anych ir6del 
\\ lerp,)'. ie 6klonm do takiego Wlala- 
ni chq m1e
 wpływ takze na spra- 
w,J kadrowe w my'l powIedzema: 
..I aCf, ale żądam' 
 1 mi n 
Pu,.};ki w siatkówce Jest w powazneJ 
pl >udowie, żeby nie PO\ 
rozklad.zi
, plikarIom nl('
l-..yt rewe- 
la zle Się w I 
IZI" tBje r- 'I.-""U da- 
m? f1 
RYSZIIRD IO!l'SFK 


mrm:cJmmS 


W zWiązku z Omem Piłkarza w mi. 
mony weekend RIe odbywaly Elę spat. 
kania mistrłowskie w czterech nejwy- 
zszych krasach rozgrywkowych. Roze. 
grano jednak klika spotkań zaleglych. 
między Innymi mtcresulący nas pOJe. 
dyoek Umi KrapkowIce z zywlE!ck,m 
Góraklm Odbytv się natomlaSI mecze 
czwar1ei kolejki bielskie) klasy okr
go.. 
we, 


KLASA 
MIĘDZYOKRĘGOWA 


UNIA KRAPKOWICE - GORAL 
ŻYWIEC 1-1 (1-0) 


Wprawdzie gospodarze uzyskali 
w 13 minUCie prowadzenie z rzutu 
karnego. podyktowanego za rekę 
obrońcy G6rala ale od lego momentu. 
aż do końcowego gWizdka sędziego 
warun1u gry dyktowali podopieczni 
trenera Tadeusza Morgola Wpterw- 
szeJ polowie zywczanom nie udawalo 
się Jednak dochod,m
 do cZYSIVCh po. 
zYCJI slrzelecklch. Dopiero w drugie] 
odstome ach przewaga odzwlerCledlo. 
na z05tala.wyrównujclcą bramką. któnl. 
kapitalnym strzalem z 30 muzyskal 
1S-letm Hajto. Dwóch śwtetnych 
oł.:azji me wykorlvstah- Zajda I Jura. 
szek. więc g6ral. h SlV zado- 
wolic remisem 


KLASA OKRĘGOWA 


Az 25 brame..... p(ldło w <-...war..J kole- 
Jce spotkań btalsklel .okręg
1 Nal- 
WięceJ. in sZt...t. IN K.ólwanl. gdzIe 
miejscowa Kalwananka podeJmowala 
wadowlcką Skaw
_ TradvcVJme zacięte 
byty derby Zvwca ciekawie byto w U5- 
tronlu I Dankowlcacf1. 


KALWARIANKA - SKAWA 
WADOWICE 4--2 (2-21 


Gołs;łe juz w 4 mln zdobyli prowa- 
drenie po przytomnym strzale Wójto- 
wicza z dwunastu metrów Miejscowi 
wyrównali w 17 mln. z problematYcz- 
nego rzutu karnego_ W 28 mln. ŚWiet_ 
nym strzalem z wolnego popIsal Sl
 D. 
W,lk i bylo 2-1 dla gospodarzy v... 40 
mln. po ladneJ akCJI Skawy Figura 
doprowadza do rem u 2- 2_ 
O Ile do pfZerwy gra byla wyrówna. 
na. lo w drugiej połowie przewagt 
oSlągnęla Kalwan.:lnka. dokumentu. 
Jąc.' Ją zdobyciem dwóch kolejnych 
goli autorstwa najlepszego pIłkarla na 
boisku DarluszaW",(a Iw65181 mln.). 
Obok niego do wyn ni (:h Się ak- 
torów rpgo bardLo za('lęl 10 I lnie- 
resuJącego spotkama nalczell. If!go brat 
Pawel He da Da I I CZI wIński 
w oluzvme gospor''''I'.t:y or T us.zer 
I bracia FI{lurow W 


CZARNI ŻYWIEC KOSZARAWA 
2YWIEC 2-2 (1 1) 


Nl[!zwykle zacięty choć me j;tnląCV 
-na zbyt wysokim pozlom
 mec.. Po- 
czątek n.alezal do CLarnVch ale prowa- 
dzenie w 22 mln_ po ladnvm s!lzale 
Bleńka uzvskala Koszarawa W 38 
mm. Kupczak wyrównal na 1 -1 Ple. 
iwsze minuty po przerwie lO pfZew8ga 
goścI. potem do glosu z.aczęll docho- 
dzić mlcjscowl, .ale rezultal ciągle nie 
tJlegal zmianie. Kjedv jednak w 75 ITJm. 
po &Zybklej kontrze Hankua zdobyl 
ponownie prowadzeme dla Kosz.arawy 
wydawa10 Się. ze gokie wYjdą z tego 
spotkania gOrą. Desperacki atak Czar. 
nych przvm6s1 imJednak na trzy minuty 
przed końcem wy.6wnującą bramkę. 
której szczęsbwym zdobywcą bVI Kup- 
czak. On 10 oraz Kumorowlcz i Klimek 
w l
spole Czarnych oraz Bieniek i Blr. 
glel w Kos.z..rawie naleź'cll do wVblJaJą. 
cych $Ie poslacl zvwiecklch derbów 


KutNIA USTROIii - PIAST 
C.IES
YN 0-2 (0-01 


Lider nie zwalnia tempa w Ustroniu 
odniósl czwarte kolejne ZWYCięstwO. 
Do przer
 gra byla w ml.3rę wyrówna- 
na_, p6fnieJ z każdlł minutą rosla prze- 
waga cleszyman. dla ktOrych Kurzeja 
i Szurman zdobyli Z\o\- cięskle.bramlu. 
. Wielkie strzelanie.' urządzi.y 
sobie DankowIce gromiąc na wla- 
sny"J bOisku Chelmek 5--0. W 10- 
nych meczach: OSiek zremisował 
ze skoczowsklm Beskidem 1-1. 
Kaczycez Breonątakze1-1.a Ko_ 
biernIce Z'iNyclęzyly zywlBcką 
ŚrublarOl. 1-0 


Ird) 


p 
laud 
1e< 


I 
ch w hi" ar- 
dyr, 'Tl 
-'I
 .....'!oWl
		

/strona5_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA. 5 


-. 
HĄNDLOWE ROZMAITOŚCI 
. *. 
 '. . . 
 


DZIĘKOW AC RESZCZYŃSKIEl\IU? 
Tr<)(."hę n("r\\'owy był ub
cgły tyd71C"11 w handlu towaramI. :SpU;':Y,,",C7Ylnl. po 
podwyżkach ('e-n paliw wiadomym stału Się. że podrożeje ró",niez ży\\n.«... c Nie 
tylko dlaLt.'go. ze 7.większą Sir koszty transportu. Paliwo wazy pr7c(ieL poka.;me 
niwnif'z n.ił kO;"7tach produkcji w rolnictwie Ze sklepów już od ponied7iałku 7acr.lł 
znika(' ('ukler. m4kd. kasza. makaruny. a nawet konserwy Wielu ChClitł(1 po proslu 
zrobie Z:tn<;;n" .It. du 
redaktora W ReszczYllskicgo z telewizyjnych "Wiadomo.;C'i". Kom
ntlJldl. 
. utki 
wzrostu c(.n pcłhw poz\llohł on sobie na stv.-icrdz4.°nie (ironicznt!?>. h. p(:\.\ n'lludzl ;ka 
znow wykur,ia Luklcr A poniev. 87lC'lt-'wi7JD to propagandowa pot\,
a. \... .f,'L. d" d rolZV 
me tr7c'ba b)'ło powtal"7.::tĆ. . 
W mini5te'
t\liic rynku wcwn('tr7nego s7acuJą. ze 7.miana CŁ"n palm _'P' \\ "duJe', It 
za artvku'y .spo7ywcze płacIe- będ7irnn 4-5 proccnt v.1\'cej. lłandhł\HY h( I ę 
z tym. 7.e podro:icje nawet o I{) proc. a w mektórych przypadkach I \\ I
'("""J 
Przcdsif,'biorstwa transportowe prz} mier7.CtJą się do pudv. yżki cU'n uo;łu
 (I ukuło 
10-15 proc. Na, it7il.,UC7ą. a wyniki Ich k
lkulacji klient 7acznie OdC7U
 ae \.\ dr:.J1:l c J 
połowIc wr7esnia M07.e Ztf>SZłą oka7"'c się. że kalkularjc tl.zeha lu.d"K robli. nd 
n-owa, bo CPN ni{' wykJuc7a koll..jnvch podwyżek. twi'ł"rd7i)(...o'r" .,bł:'( IW (('n\ p.-łłl\.\ 
w kl'.I;U "ą i lak Z.lIli7011f' w "Olosunku do t.."Cn i;wiatQw}'ch 


* 


\\'U' v.f"7('SnIU ubu'gł
go roku I"07pUcztli,..my na łama(.h ..Kronlk. ' I..)t.,
 &1111 - t '.11 
podstawo\..ych aflykuluw spo7yw<..zy(.h Mlj.! wi
c rok. od kied) w rubrvu: n.'n,' 
do oct'n}''' pj!3alismy. tI(, si{' 7.a co płdl L [)7isldj pr(>7.(,'ntujt.'m
' cen} bl(!lsklC' 
 snu 
..Klimc7..ok" zanolowane 6 wr7e.;;ma br. Mozna b<-do'ie sobi(' pI,ro""n t I.k thf{' 
ustabilizują sie- po paru t}'godni.,ch W n..wia.si(O ccm.' spr7crl rot. . lit >1"1... lO ,.t 
pracownicy h..ndlu wspommają 7 nosta Igią: 
Kilogram wołowC'g"o 7 koscią 90007..1 (")'jOO), karuku 2;JOOO Ch bdh."mu 
-- 40000 (10630). kicibasy Zwyc73jncJ 21200 (55001. par"'\.'.4.'k liuOfJ (.-łlM(ll. 
krakowskiej parzonej - 31800 (8fl30)_ Chll.
b wi{'jski -:!OUO' lOtu bułka II d 
pi'k'ćdzit."sięc:ogramowa - 245 (44), rog-ahk 505 (90) 
Kubek kefiru 560 (90ł. op.lko\'\' allle \...-illliliowf.>gos('rka homo.l- !'II' \\ dIWJ:U I-IUO 
1305). kubek jo
urtu owocov.e
o 650 (I.!5). jajko w J gdtunku ł;40 f};łO) 
Słoik ogórków konserwowych o pojt
nmosci O.9litrd -- 93UO (520), luil< CI mu 
wi'śniO\\'{'
o o pojemnoscl 0.33 litm 32.)0 (fiOł;). butl'lka octu fi Pl.nr. 3"1UfI (40";'1 
butelka oll'ju r7epakowego u 2800 cr04>, mała buttolka Pf'psi L.{lh I '-O ( '"11)1 
Kilogram mąki wrocła"skll'j 2650(3:i-l.. kao;;zymann) 3IUOI:iIłOI 
 no- la 
2900 CI 24m. knstka margaryny bll'lsltll..j lOGo .400 1 (. Irl 


NIE SAME BUTIKI 


ZY"II-"C. O wysokos('i czyns7.ó" \\- lokalach będą(',"'ch ",'a"nu!'oC'i.<ł mi.a.,toł. 
zadrcydo",ab mlf"j
{"o\Vi radni. ObS7dl" 7, \\ ( a plld.!.:ll'101III na .t ,I n.'\ W, \\ fi, 
do klórcJ o'aht..zono rCJon ('I.'nirum, piali <.:..,' naJ",I
'{"(O.1 za n .t, 1".......... dle .A" 
p
zeznacznn(lg-o na cłl'iałalnusc hdUdl.)\ :t 35 tys zł bIUI"II'\.\.' _I 7 1..;11 
W drugll. i streCir ,nr'lr kW.Jdh\tu\\ \- k,,_ _hl.lł-> 
i 1
 ur
17 HI h. .1 ,r lo. .... 


- odpov, 1£."<11110 15 oraz po 10 tys 7a mctr kv..adratowy powlc,.zchm blurowcJ 
I usługowcJ_ 
Wi\."ks7o.JSl: 7 ok.,lo 50 lokali. kturymi do nledav.na dysponowało MPGKIM. pOjdzle 
na pro'l'ldlg. Co'ę..i. zostamc przeka7ana 7:ałogom. ktol'e w nich pracO\..'a'y. Dotyczy 
to 7.Włas7C"7a pla(.m" t
k hellld.owych_ Włddzc mlastd, <.hcąc przecn..'działacewcntual 
nvm pt"rturbacjom w zaopoltrzeniu w pod5tawowe artykuły. zadecydowały. że 
w umowdch uLIN.7awv 7naJdzip się klaul'ula co do asortymentu sproledawanych 
tnwarow (tar) 


NA WSI PO STAREMU 


f'\j1
WIU'k- Zn1l
I1I'O Się w wojewód7kim handlu na WSI_ Gminne spóldzielnie 
..5mn(lpmnoc Chłopska" w większosci prz}'parików mają monopoh'llityuną pozycję. 
es) rO'\." nu.'ż. podobnie: jak przedsu:blOrstwa h.mdluwe w miastach. oll'zymały 
W)'I)II" It'dzema wanmkow 'ldJmu lokah, ktorc clI'icr7awiły od prywatnych właści- 
cidi. Pr}'wdtna konkurr.ncja I.'iągle jedn..lk nil' jl'stjeszc1.c w stanic 7agrozić pozycji 
.spuld71('I4. .l
go handlu na WSI. Aby to uC7ymc, p<>tn:ebne są duie inwestycje. ił co za 
tym td"l
 dU7.e picni.Jdzc. Ci. ktor7.Y Je posiadaJą, wolą 
 przynajmnilAj na razie 
111" (

towai- w miesrll' Przvczynajest pr(l::;ta: h.ndel w miescie lo więks7e obroty. 
. ".\ h peWI1lt:jS7Y zy.:::.k_ 
Ku-dy jl
szcZC mm
j hczył su; raC"hunck (.konomic7ny. a bard7icj ,.spoleczne 
potrzeby". gminne spo.dzielnic uruchamiały WI(' wo;iach malc. sklepiki z podstawo- 
Vr'\'mi tov.'drami spożywczymi. Z załozcnia bvł
' one deficytowe lub prz,,'nosiły 
biU dolu lIiU'widkit' zyski. Ponieważ prospero\...ały w pr}'Watnych zw)'klc budynkach. 
GS-y 7.wolmły łokale i przestały się sprawą inlerL's(Jwac_ Znaleziono też rozwiązanie 
\V prl.yp:.dku własnych, merentownych skl£'pów Przekazanoje w aJencję. [okazalo 
.się. że aj.ent. me zatrudniają.c armil urzędmkow pnlrafi Wyj5C na swoJe. 
Wł...."II)' budyntOk to dzisiaj w handlu połowa sukcesu I w tym sensiE" gn'llnne 

póld'it:'lłłit" Bielskiego potrafiły zadbać o SwoJe mtf'resv. bo dysponują stosunkowo 
(1(.l) r 4 ha7.ą magazynową l siecią sklepO\'/ Spohlziclnia \\. Kętach na przykład. 
d..iałaj8C4t w kilku okolicznych wsiach o ma nbc<.me własne wsz
,'stkie obiekty 
h..ndlowe I .nie zamierza pozbywac Się 7adl1<'go . GS w Makowic Podhałanskim. 
l.Iosługu.liic 6 '\\"si,l'ownież utrzymUje Wsz}'stkle swoJe sklepy (dOl.."Zekał się konkure- 
m.ji \0\ pl.lstłll-i jcdnego sklepu prywdtnego w Jus7.I..l.ynie). Nicrentowne sklepy 
pru'kazał ..... a.!encJt' GS w Jelt!snl. NIc 7.hkwidowano :i.adniPgo. choc przybyło 
koukurem:YJny<..h punklów sprzedaży. 
W tl>j 
...luacjl ni('ruchawy kicd}s hdndel wicJ
kl I dZls nie zabieca specjalm
 
o klirnt,l Nie Jest po prostu do h:,go 7mUS7.on" ł.;ddal moz{' sobie pozwolic na 
nil.r) łnHunosc 70iopatrzenia. braki podstawm,,'ych nawet produktow ,.... sklepach 
Cale .....1.7..ęs<.ic. 7.C con:łZ C'ZęSCIl"j dociera do WSI I przY
lółkciw .spr7cda\1lcł:I z handlem 
ob..
 U711.\'m. Orl'ruj
(.l:Owar po konkurencyjn\{.h l.Nlach "'le spr7edażą obwoźną rut:' 
da !'it' przeclc;; 7ałatv. ie (,.'Odzicnncgo zanpatl'zenia t:u(:olskiej WSI w c.hleb czv mleku 
Chcdc III(
 l Ił( "1(:. WI{'J5kl klient godzI :;If,' na handlow,) d} ktat GS u_ Pow}'brzydza. 
Jak "'\ biI'Tz(' M(' na o'akupy do midstd (tar) 


SĄ ŻETONY. ALE.. 
ł-'ut..Z(.... \v l.ołłvm \".1 .,iłflwie otl7ymały "n'sn'lł
 du sprn o da7.Y 7etony do 
autol11ai.ow tt'leioOll1l1} h 7 7amnWIOn)<.h 3 mln 
7tuk nad( 710 tylko 1.5 mln_ Na 
doddtt'k Sd to wylac7mt! etlln} typu ,.A'.. pn 15071.1 yli prakh-c7.ni(. przeznaczone 
dn ro7l'ł'lOW micJ'ikwh PI . dutom...tY('7.nvch poląl..zema('h miflłL)'mld.Stuwych 
tr",ebd JUZ Ich mle pełlli! g, 
ZL'lnn} o W} "';7}t..h nominalach t)PU ..B I f' rov.mCL zamowlon£'. m3Ją 
n.łdc \..jak I&a
 ł,oinfurm \\ dUli. "w najbli"<;;7.
J prz) 7ło:sc .. J{'st V.lęC nadzieja. 7.l.' 
problc-ll'!.cn""'1 u' Ildot£'ldtl 7n}Thault'l ,IlU"' \.\'krotcc--chol.wtc.rmilllcbll.lt'j 
I1wokr.......,HlJ. m zn...taolL ruo'\\ Ic!":Clny I \\- Ihl }II
 ""c)Il.:\-\'udzt"...it:' \Vtcdy wvstan.7.)" 
7ndlt dlitJ
 v aparat. W)'kr.ł. ic numer I hL"V<.. na S7£:.> j(.. (7.}'h skuteLzne 
p.JI '7 wh 1" VIII ctbOl1l"ntcm (tar) 


POSZŁO O KOBIETĘ 


..Nit" pamiftam lego o ale mUlloj,i("IFom
 Mf 'zamota(" i "U"d,. udł'l.l'
 ł4..m 2"0 
nożem. Oparni\ot.th'm sif dopit'ro 2"d,.. 7oba{'z
 1(00'1. 
t' ho;,. nal płldlod:1(
 
z rozłożon)-mi rfkami. l"..oba('z
 It-'m k1l 6 " nd jł"KO pi('r...iach. łt
llI\ ho..kit, 
krzykną'pm ('hłnpa 7abiłł"m. u 
Poszlo 'I k(lo..-t{. NIt" plf'rv. S7('J mil ,dł' 
I urodzI(' nd.l\'o) r37n1t..J narłwł'r
LuneJ lUt .J 
stablli7-O"anVm LVllt"1I1 W('d!P In Jrodn,lk 
..bu ni(' pl"7e.vkdrlz:ałn \I.' uUI('gamu si
 UJtOJ 
względ)' Uli'! nwh b}-18 :ttrak"}'.lI1'ą pdrtncl 
ką. rlobr,\m 'cnmpdl1f'ffi tOV..łI.ZY5kll"ll 7.1 
ba\\' 5O-lctmf'awl"R. ..trllktll\\'ałdlybdlf, 
l'J1ajomosf- ban17.II"J phwa7l11f' Od l.l.d..ł 
gdy umarlol IL.ł{CO 7UI"W d dnrllsł}. S\ II '\\,\ II 
(-ha' z kraJu. s..lIIu.tnoiic"' hard7U mu dule 
("zoIła S7uka' rlHtgll"J (IoSnb}' ., ktclr.. 111u
1 
by n. nI IV. f. IIln7
 c !o>-nbif- r.\'("I(' PI l t' 
tO.L.mi1 Idty p('..Jldl ł-Itlurls7ą flc1 rlu J:.r I II 
bal'f G Pn
ypad'łI .-nu rt.. 
UShl . lu., 
zdawał 
Iobi(. 
pra'\...(' 7.ł-" ntl'- J(.-.t łH k..b 
"tała U. U("7UCI II II Muda h'.7.11I" tnu..J' \ 
,,"Uf'. kt(,rt 6 J:1' mdmpr
. 01(6\1....1,: IIłlolh 
Vt.'SpolnC"J;:"(\ 7Sd'('I1(.\\ym 7.adlll\ł, 3.1 III m] I 
ł..zn,. hbąc'Jf". LRłianlil parlmonl'" nlf IJ.\I) 
tli. I.
'OI srnd"\".lsku f"Z)'m,: 1"7.:j(1klrn .9 dW (.ł 
R. p.c
ul.(ł"J4C\. wła
 mll".sTka.IIII'_ nwrd 

,"So(....1 Mo It-'Iu , uu h pod 1;"I
nł .ldl-h'
lr 
\) !oJ;(....(. Ra..kł {nIdo... mu h,-I.+ il"<1lUtk 
ry\\ alMon"" .If , IAn\..-fII komp:tnalhl MIi11 
"'''\',1",-- IOtI& n".lt."łlą 116 pt:.łii"'ł"lH.IłU. 7 II 
nYł1l. posl_lr\" tlaplły ghd\Un.ln lł
ł.l('d 
n"ak ł.lloll.Jh",,
 . '''II'rn1. 7'" kłc.polhWd "-
 
branka lA kunc." M(.- ust..tkl
IC
 I pU7.0
ldl1ll 
"ył.u.l'l1Ir. , flIO. "('
" ..tulami \\Trlin\liIh 
'-"1(. h
 l' '\.\ Id..nr.lłllł.szkaOlI ł l-hut 1U('o'b' I 
\4.\
III IC,1a IJr 
ł I'ratkl ktOT
 dlJS'o-ln.., rH' IJ 
I t 'l' fi ZI .,1 (". 
lu niP pallUjf" IIad .... bt.< 
r ,c dl.Ulhl 
&I C 1 n.a dlat(.
.. 
n.Jlł:'zlw. 'j dnu u 
I)IC"I ddh' fin ł..hr II 
lr......l I. nlt..h prLt''IlO.IlL\.I", 
gospudal"st'\\.v ()tl..'\..nldl bl' I 
d\\ uje udah su; nit I'..kllp\ Iłu 
\.. r,,,łudnl(" M\."..u''\. Ifit II ,., "('1 .II
 
f31l111scdodomu.l
gu h_ '\... .. ..... rm.tłd 
.... o'.ał.JIWIt"1U8 u:-I.bi..tt- 11".." 
 t 'lI ealOil 
\\łÓ
Ii- I' 1':'" J(.......o't> II.. . d '..(h.t Pawl" 
Ił łłtkb}' PI.7.ec..u"'aJi:tl t.(. fi :idO) 
1-I'
i V"wILdział. ab\' ..I. nu II' nlk..f', 
..I' J.l11.
prm\,'.a(.\nl... \11' dr." I 
R..rrbara (: ....\.IJk(l "1I,.I"o'ł:. (., .1.10'\ 
.1\\( "\;aJPI('I'\.\ od\\lt..-d.l.II.. ( Id. .,.1 
. kttll\l.h nu "lido Ił, b I illI J" It. 
d putem Uddłł1 SI,. U.d um .1(lIU." l _.1111 

potk.Jnlł-o' .J<.in..m 1\1 0\-\ .111 .\. ud IUl 
mę7ł""). zna. r 1.1(.11 pOIf-"7nf'J pC! II.r n...o'.'\. 
wall'\. ,R,kt('m.'_III('U\.'HoalbdIL' (; UlJfl 
If'tn;. T,; ,,\laśnll" dc', ilH.,
Co \\olflv.ad.!.:illl 
'ilę nll'da" In' na pt.\
 h (, ....Ol pr"C(.l.l""f' 
7 Pa" h.m K Rd7' m "POI '1 fi' ił J: n 
ł)Ost
m('wlh v. YPlt (.7tt..., o'd.....upiune przeJ' 
kobu'lf '" ma lh-7
 mil 11 u \ Inlfi( &::t. 
7ndJumego .lbh7..ałót :-'1" I
 tłlrTIliifd 
\\. ...:11 Jdll M zdpragnQł \\ II clpr,,'\.\ d 
d.!.:lr'wwar7Y 
kt(h nUl :JnldP.ił\\I"",R 
na l.(' td l.hętmt'- pr7".:!)lctl... (;lł
 -"l1d1l.;1I SI\ 
pud dr7WIi:lml. H3rbal wchud7jła du 


R"5. Mi..o
ław Gali-"1I:ak 
pokulu bo lJ..ła SI.,... ze s..mit oberwie 
.1
nl'Y boskie. clrlvpa. zabrlrm" - usłysza 
la na.J:le..a PU,t>z uchyll'nrdr7wl7.obaC"zyła 
l<,o7.
t..""go na podłody.e Jana M z raną na 
plel.si I stojące£,o ndd nim Pawła R. Na 
J.lk4kolwil-"k P1)1I10C. ('o st\.. ierdził poiniej 
lekar7. b) ło za pó.i.no. 
Polwl.1ł R, Jol.k \\YJasmł prokuralorowI. 
(."hl.ll. nie pamif;ta Jak zadał cio$ nożem 
s\\ ojej of'iarzc. prz) znał si\", do popełnienia 
mordcrstwa. ..NlgdU bllftł sir podobnego 
"ZyIIU medopu,cll-- powiedział - - gdybIl 
IUC fo, że zosIulem .sprOtlloJ..fłwOIłV sJ/lua- 
C"łq. Jaka zastalem. Ja bardzo za nią 
byll'm I daLej za mą )eslem .. 
Barbiilra G. okazdlaJcdnak ""1\"(."'(') wicr- 
nO.5Cl zamordo\\'anemu kochankowi. ..Ja 
bordzJe} bylom Z"u'uJzana z Janem M. niz 
./. Pau'lt>1n R Dlah"f1o nie uwazam się za 
kotlku.blnr Pau'la R Cher skladaC" zezna 
'uo c.hoc pomformowano mnie, ze jako 
I"vrlkubulO TTloąlobJJłI1 711'- 11(1 fe'I'...'no.l 'Ul' 
nJ('II'I( 


tJo\KIlSZ UA'DOL" 


.'lmIlUUlII Inll.J;,A'Y .....)'i[\.puJąl "ch osob Lo.<;la 
I)' 7m.t"ntunlr. a " [pk!!;'''I", \llykor:t)'!IIu.llo Ira" 
mf'nl \ \ot \.Ja..nlru l zr:r.n.n zJo7fm)"cb .. 51rdzl 
....
		

/strona6_0001.djvu

			-'=" 


6 . KRONIKA BESKIOZKA 
PAŁACOWE OPOWIEŚCI (1) 
Wyrok na Graboszyce 


DOKONt:7f:NIF. ZF. 8TH. l 


W najblii'\izych numcrat'h Przedstawi- 
m)' kilka prz)'kladów z nas7.ego wnjt'wo- 
dztwa. Oto pienuzy. 
Wspanialy X\r l-wieczny pałac w Gra- 
bm?Y<"'i).eh nic mi.ł' po wOjnic szcz{'scia. 
W 1945 T. zo!'tał upal1stwowiony i nie 
wmdl JUZ do dawnej świetnosci. 
Co prawda w 1952 r. wykonano tu re- 
mont zabezpieczający. ale w lym:ie sa- 
mym roku do zamku wprowadz1li się 
d7iey lokatorzy. wn
trza ZniS?C7yli 
i - ..koro pai1!OtWfJWe. czyli be'panskie 
- - rozgrabili. Odtąd stoi pust)'. Brygada 
remontowa zav. itała tu znowu w 1966 r 
 b)' 
przebudo\....ac kla.s:ycystyc?ną 7drządcow- 
kf, która miała słuzycjako zaplecze szko- 
ły. Pfzy okazji "calkowicie 7.atarto" lak 
to później okn."sltli specjalisci - stylowe 
c('<,,'hy budynku. Mipjs\."'Owi uznali te7, 7.<' 
ndjlf'ps7)'m nllCJscem na s7kulllt." boisku 
b
d.lie tercn pałacov.ego parku i w)'cif:1i 
alt"j(' tujO\...o brzozową. 
Vi. J978 r znÓw pojawiła sir nad7i('ja na 
uratował1l(" pięknego zab).tku. B
 Iy to 
lata, gdy mudncsułło się haslo ,pala(.'{' dla 


--., T 

. "" J. 
"",  


, . 
. ..,....". 
"''n-Yt 


, 


'S  


.. 


" 


"ł-' 
 


. 


.  


t +, ... 


...ł....... 
-" 


,,.... ' 


, 


-, 


" 


. '- -'i ł 
...ł _t., 


, 
 
4' .- 
/, 
\ . I 
...- f - 
, 
> 
'. 


robotniczych zalóg". Graboszycki pałac 
mial byc przykładem dla wątpiących. że 
takie zabytki da Się uratować. ..On już ma 
właściciela" - cieszyła się ..Kromka" 
i powtarzała optymistyczne zapowiedzi 
"0\ ładz, że ,już w niedlugim czasl-e" będzie 
tam reprezentacyjno-wypO<.."Z}'nkowe cc- 
ntrum dla załogi FSM-u. Pałacem zainte- 
resował się bowiem Zakład nr 2 }'1)M-u 
w Tychach. Przejęł cały zespoi dworski 
I zabrał się za urządzanie w nim dużego 
osrodka rekreacyjno.wYPoc7ynkowo- 
szkoleniowego dla załogi całej FSM_ Znów 
poja"ili się robotnicy. Wzmocmli funda 
ment}' i sklepienia. Ale wkrótce było 
..po hcrbacie". Nie zdążyli jui;lu.szczelnk 
dachu. bo nadszedł rok ]980, zmieniły si-: 
ceny i s}'tuacja polityczna. Mlcs..-kam.y 
Graboszyc i sąsiednich wsi. zatrudnieni 
przy budowie ośrodka. wystraszcni per- 
5Pl'kt,)'wą utraty pracy pisali do ..Krom. 
kin: ,.svhdarność" dqzy do calkowitl'go 
u..strzymania budowy, ti"łOlywujqc pou'y- 
zsza decyzję tym. ze Graboszyce są mieJ- 
scem nieatrakcyjnym na osrodek dLa prQ- 
("oumikotL', że koszt ]ego budowy jl'S[ za 
cłuZII i nieopłacalny. że Jnt:>po[rzebne sa 
obiekty zablltkowe, których Tcwaloryzac. 


, 


, 


'. 


'ł,.! 
- 


.. 


jU}eSl dosc kosztowna itp..... Chce Minis. 
terstwo Kultury i Sztuki mogło pokryc 30 
proc. kosztów budowy - inwestycję 
wstrzymano, bo FSM-owi zabrakło pie- 
mędzy. Rozwiały się marzenia o ośrodku 
na 200 osób z salami repTczentacyjnynu 
w pałacu, kawiarnią, salą bilardową, klu- 
bową i czytelnią w piwnicach, pokojami 
w dav.nych czv,,'orakach i nowych do. 
mkach typu ,.Brda'", zespołem boisk. 
prz)'stanią kajakową w Czarybion)'m) sta. 
\\ ie, a nawet plażą nad brzegiem Skawy. 
W 1988 I'. ubiekt 70stał FSM -ov. i odebran)" 
przez woje\\ od
 bielskiego. Na tym się tez 
d7iałania Pi::tr1sl\\uwego mecenasa skun- 
Lzyły. Nit' t
'lko \lo Gcaboszycd.ch zresztą_ 
..Zespól dl.J"OTSkl Hc-yskał "jL."rok Sm1eTt 1." 
pisała w 1980 r. już bc7. entu7.jazmu 
"Kfonikd." \\ q'klu .,Perły na sprzedaż". 
reklarnu.13C\ rn 'dlJytkow£' obiekty, ktory- 
mi wal lo 
i
 7.ająC. Co mO.lna do t('go 
dodac po d7ił--'sl{'<:iu latach'} Ano tylko t) le, 
ze I w)Tok i oferta n.:.J.dal pozostają w Gra- 
boszyc31"h \... moc}'. I nic trad aktualności 
p)tal1lt' kto urdtuje niS7C7ł:'j,,!ce 7ab).tkl 
pr)\\3tl1l kup'). da\\m wł...:\'10. 
Aby pensje s7.cfow jednostek ter).torial- 
n} ch nie przekraczały granic rozs",dku. 
9 lipca Rada Mm,istrow wydała r07pOrJą- 
dzenie ustalające zasady wynagrad7ania 
pracowników samorząduv. ych. Zgodnie 
z nim prezydent mia..
ta lub burmistrz 
w gminach powyzej 100 tys. mieszkanl:'ow 
może zarabiac od 800 do ],5 mln zl. Bur- 
mistrz i wojt w jednostkach nmicj
zy('h (a 
wit;c w naszym wojcwodztwic wS7}'stkie 
poza prezydenckimi Bielskiem i Osv. ięn.. 
miem) mogą zarabiać od 750 do 1,4 mln zła 
Do tego dochodzą oczywiscie dodatki fun- 
kcyjne, służbowe i stażowe. Dodatek fun- 
kcyjny jcst pochodną najmższej płacy 
kra.Jow('J I wynosI: dla prezydenta maksi- 
mum 200 proc.. dla wójta do 50 proc. 
Dodatek służbowy to nie więcej niż 40 
proc. wynagrodzenia zasadniczego. 
Jak lo wygląda w praktyce? Oto kilka 
przykładowo Ku naszemu zaskoczC'niu 
prezydencI Bielska-Białej i Oświęcimia 
","cale nic są na czele uposażeniowej listy 
w wojev"ództwie. Ten pl('rwszy otrzymu.. 
je łącznie 2,128 mln.. drugi 2.544 mln. 
Burmistr7 Zywca zarabia 2.7 mln. zł, Wa- 
dowie 1,81 mln (bez dodatku słu7bowego). 
8 Suchej Beskidzkiej 2..5 mln. Natomiast 
rada miejska w Cieszynie nie ustaliła jesz.. 
ue uposaie") dla swojego burmistrza. Po- 
ki co otrz}'muje on zaliczkowo 1,5 mln_ zł. 
licząc, że po samorządowych dec) 7.Jd<...h 
nieco mu przybędzi€:'. Wcale niezl
 w po- 
rownaniu z innymi mają się \\oJtowif' Kóz. 
i Wilkuwic. Po uchwalach swoich rad. 
z wszelkimi dodatkami, otr7.) mują kolej.. 
no 2,7 mln. i 2,8 mln. zł. 
Jak widać, mimo że nie ma odst
pstw 
od rządo.....yt..h "widełek", wysłppują roż.. 
nice w uposażeniaeh pos7.czegÓlnych 97e- 
rów gmin. Ma na lo niewątpliwie wpływ 
stan lokalnej kasy, a poczfsci 7różmcowa... 
na "hojnose" rad w dysponQwaniu nią 
(ban) 


R o:zma\o\iam, zClesla\o\t"rn Ka- 

t...liki
nl po!ololem na Sejm 
i d) rekton'rn Wojcwódzkiego 
Przł-dsifhiOl."ttwa Handlu \\- c\\ nę- 
l.'yneJ!o \\ Hiel"iku-Hiałt"j. 


..ł\rnnlka H(,,"t:
;..!zka": C'7" d"T('k- 
14". dll
..
ft pan!!lotwo\\("J;o Pn.{"d
i\'bioclj- 
twa (.7.t....law Kastt'lik jest zadowolo- 
n
' z dt'cv7Ji po!'oł.a ('zl",la\.\ a Ka'iitclika. 
klur)' Wl'8.L z innymi pal'larn('ntarz)sta- 
mi pr),,"ut}zujt' gm.podark," i lozbija 
monopol("? 
CZłSI AW KASTELlh.. Nicki£'o\ 
\... St-jmie mam r7l'('?\-\\ ISUł:' OpOl'
 kl("{h 
anah?l.IJ\." nn\\ '"" usta\\ y pod killt'nl \\ łd!J- 
nł-'J"u pr7E'dsieblOr"itwa. ,Q !c j.łko poseł mu- 

"-f' oJf.lł:'U""Ż braC" pod u\\ag\, przede wsz
 
!'>tkllll int(
f(s ("alej RospudoiłrkL Gdyb)'m 
patrzył tvlko na S\\OjC spra\\ v, to na 
przykład mu
iałb) m b}'c pr7('CIW u
ta\\lłe 
o IJdl\stwm\} m przC'dsi\,blOrstwie. bo zgo 
dm( , '''4 (.'z('ka mnic konkurs, mog4;' WIf'C 
Ira\.lc posad\., dyrektora. Zdaję soblc jed 
nak spra\o\. \' z tego, ze dotychczaso\\ y 
m g
 'podarkl pol..kiej jt'st f.."alln 
I trzpbR go jak naJsz}'bciej zmicni
. 
O t
 m, 7.(-' na'izą gospodarkę trzeba 
rrrormo""31.' "iedzą WSZ)'S('). Wiadomo 
rownicż, że spolcczenstwo musi ponie,,: 
duzt" ko..zt). (('j rdorm).... 
.. I ro
 nOf..,l\,'sni(! nikt nie chce ich 
ponosit.. Nd podstawlc kllkunoiłstu spot- 
kan w ostatnim czasie mog(" powicdzj('c 


7ł-' 7dłogi przcdsi\"biol!!lotw s.t b
'n
ł'1) nit:." 
d1f:tne wszelkim nowym rozwi
zdlłiom 
Lvd7.IC bQią 
I'i 7."las7.(,7.3 utmty prac\. 
Nic mają te7. zidom.'go I)(lj('cla, a dotyc
}' 
to ro,", nid kadry kił-'ruwniczcj, o m\.'l ha 
11Izma<.h zmian zachodz4C)'ch \\' gOSpOdd 


pr\ \\ dt) '11\\ dllł-'gu pl' LI.'d
lI:blOrsh\ a. 
Ogrom n) niepoknj budzi nicuniknione 
w?war!Jt\\ ienie społcczcnstwa pod wzgh;- 
dŁ>m zamożnoS<."i. bo przecież na prywat y- 
72.l.jl ezf'śc osnb si(' v.wogad_ Prz)'będzie 
Ivd71 zamozł-l). ch I bardzo zamożn-ych. ale 


ny na godzin
, w eZasi(
 przetargu o lokal. 
stają SI(' wrngamL Tu po pl ostu gra toczy 
się o du że p ieniądz€:' i przys71Qsć każdego' 
pracownika. Prywatyzacja to w ogolesko- 
-riiplikowana i delikatna operacja gospo- 
dar<.za L. ludzka. Aby w jakimś przedsię- 


SPRING '90 czyli 
1Niosna za d1Na lata 


r( Nil" potrafił. y do tf'j POf) .....ypr
 0- 
wac 7łłdOl."go .sensownegu modelu upo 
W"5z£'l..hnlania wiedzy ekonomlf...znt:'j. 
W pras'.... radiU i telewizji powtarzane są 
slogan) I stąd pC0z;!'Tom 7miany systemu 
gospodan'zego nie ma poparcm w społc. 
CZC'11st\\It' 


- "lit' "ił'm, C7.}' ludziom akurat naj- 
bardziej potrzebna jest "iipł"lljalna "It"- 
dza ł'konomiczna. KacZf'J pytają o moż. 
Ii"m.c dal
zej pracy. o zarobki Itp. 
- Pu\\odów do obaw nic brakuje. Lu. 
dL.ic> rz(>(."zyv.lscie boją Sl
 utratypracv, ale 
tN 7.n
tanawiają się, jak ze skromnej mie. 
si\,c7nt.:j płacy odlożyc na zakup akcji 


("Ula? \\1 "J b':,dzic bil.dnych. Lud"-I trzc. 
ba ..... .Iak!:s sposob przekonac, 7-C taka ".Jest 
pJd\\idlU\\osl' roZ\\-oju społcc7nE'go. Nie. 
stety, jc<;t to ogromni"" trudne, bo przez 
ponad 40 lat Illowllisrny. że spr .1\\ iedli\\, ie 
to zna<..z.> po rowno. 
-- Tcgo t,.-pu ogoln£- oplni(' są 7aZ\\). 
czaj b3rdzo!!.łu
zn(". Sifgmjm,., do konk. 
rctO\\ jak na prz," kład przrobif'ga pry- 
wat).'73lja \\ Pan..kim pr7.{'d"iifbion.t- 
wie? 


- W przypadku WPHW naj\\ i\"kslC 
emocje W) wołuje uL}skiwdme lokali z go- 
spodarki komunalnej. Lud7ie. którzy do 
tej pory !i7anO\\ ah SUI." w7ajemnie, z godzi- 


biOl"St"J.ll.' ,.;:tI:vnc7.
 ła! 
'P
 ,\,tI(i?Cl1lt, 1. to 
cała załoga firmy --- i ki
r()wnl(..t\lou, ,src- 
dnidozor. i szeregov.i pracownl£.Y - musI 
mieć bardzo dobrą orientację w proble- 
mach ekonomicznych, a ponadto musi 
wierzyć ludziom. klony pł-Zcprowadzają 
prywatyzację. Jeślijest inaczej, to nat}'ch- 
miast powstaje dobrze znane ..polskie pie- 
kło'" rodzi sit; nieufnośc, zawisc. Ja to 
prze.l:) łem na własnej skórze. w tnojej 
firmie, Nadal 
resztą to prze
'\\am. , 
- Kłi('ntów bl"l
kił:h s
;;Ił'pow swary 
\\ :srod handlO\u:ów nie muszą obcho.. 


D()K{)Nl:ZF.
IE NA 
TH 7
		

/strona7_0001.djvu

			B 


DODATEK OGlOSZENIOWY . 1 


"KRQNIJ{I BESKIDZKIEJ" 
JOL . , Iw - . ! 1" 


HURTOWNIA 


PRZETWÓRNllł. 
GRZYBÓW 
JIł.DIł.LNYCH 
J. Skroboi i S-ka 
,l.lIpllje p;('('zark; 
pll1nl" 
ctł.o\\ką nolt)('h- 
lina,.. 


..SILESIA .. 


oferuje 


. napoje gazowane>: wody ftlincralne. coca-co- 
lę. łoniki, 
. napoje w puszJrac.ł.: CJassic-Co'a. Co'a 3-es, 
Orange, £cft1onade. 
. napoje MO karfonac" J li'r i 0,2 , jablkowe, 
pORlara..czo....e, 'M'iśniowe Jl czara.. pozeczka 
i .ft1..."iwi.anainu.... 


PUNKTY SKUPU: 
. \\ilkll\\in'.ul.\\""olf'- 
nia 168. Lf'l5ą2 . 
. POIl I-l 1"R7 "''''hl("II 
łł ))11('11 


PPHU 
..GIł.MIł..BUD" 
Społka 
 o o. Bielsko-Biała 
ul PKWN 43. tel 290-31 


OGŁASZA' 


OFERUJE 


. lI...lu
i PI"uJt..ktO\H' 
. nad7o...III""-..to......ki i au- 
tor,ki 
. pO\\II'lnirtwo in" ('",c.,- 
""Hllf' 
. u..łut{i budłl" lal"" 
CENY KONKURENCYJNE' 


kOZlln
..s na słano lNisko 
DYREKTORII 


l( ""II>\tI l'llZIS1'ĘPI'JICI IJ() K()\l(l'll
l' po. 
Ił 1\ \I .\PFI.\Hl' "'''S1lP/ I 1<"1" Ił 11/1 \1(1" 
. "ł k..zt:dc('n;f" IITi'io7l" 
. "'t:l1 Pl3t..... n'i";rł
1I1lJ 81:., II " nI.j lal II;! '-"...no" ;..I"'ld. 
hlt'TO"";(7....rh 
. lIil.'" d,,:;O"lłt 
. 7.najonJO"c ;ł'7.' ka OhCC"!:D 
. d"b,., !Olan zdrol';a.... 
. UIlI;.".i,'tnosl:; IlIc>nadienkJ,. 


BIURO 
..OPTI:\I!\-TOl"R" 
organizuje Il:ursy 
języJ(o_e 
11/ \ \\ <'.1.\,., 1'''11I1 
i<,l\ ki nlt'mi('('kl. allgił'l- 
...ki. II ant'u,ki 
OPTYMALNE WARUNKI 
NAUCZANIA 
. grupy 1 O-osobowe 
. indywidualny tok nau 
c.lania 
Inrorm..u'ja: ,,\otOI"\''''. 
t:Zv...U tt.°k 9 Ił 
ZA.aIS} : Riclsko.n. 
ul. HaLort"
u 3 (8 - ilU 


OFERTY SKlAOANE PRZEZ KANDYDA TOW POWI'VNY 
ZA W/ERA C 
podanie 
Z'yc,orV5 
kwesf,oniirmsz osobowy z forogrrlflif 
odpis dyplomu ukonczema szkoly wyzszeJ 
sWladectwo O stanie zdrowia 
opmie z nTlejSC pracy w ostatmch 5 larach 
O".":RTI' IraleY1 ddadat.. dfl Dzia'u ".,dr /"1I;crldrh ./.ił- 
kladou."ulrz:ł;...kiC'h.... ŻJ ""U Iłl. 'łI.JI-dd('
"!>kJe
o21, kl. 
t."ł>nrrali -16-11 II t..rnrlJ,ie II dm od t1.iII(1 uka%an;a ..ił' 
f,&,lo
7f>nia Ił pnu/r-. 
() 1""RUIVIF: PRZ,.r1łOłl-tn
l"\l ł KO\lil-USr" I{ t.' 
1>1 v.
n 70
,.,4"''' 1'(' Iti IDO'//t:\i/IDIII"IIJ/J.4L.\iII", 
2818' . 


AUrORYZOW.I\NY LAł(.ŁAO 
ElEKrAON'K! 
AN"h.Wł A.\1AN10WEJ 

 1r-"L, .-.,. .
 
rL-, .1L 
-- ........ 
....- -
 
Bielsko Blilla ul Średni. 151 
(Jawoł-ze Sr. 151) 
. mit"S7.kania. domy. ule- 
P\', obil'kl}' sakralne. ma. 
ga7..) n}.. anteD.'ł 
at. itp_ 
. 
amo€"hody łautoalarmy 
ułtradż" ifkowe- oraz 
7. lJOwiadamianiem ra. 
dluw).m), 
PRZYJMOWANIE lAMOWIE": 
lei 23-870 w g. 7 9.  POlłROWCE FUTRZANE 
(nat......lne) do saftłochodów kra.jowych 
I zagraniczDych 
'łanuh fUł.nane. sk\iry d(Okora('yjn", Idzik. jf"l('nl na..( ia- 
n
, podłoA"f, 
pi"".or" dził"ł"ięt.t". dywanwki 'a7.wnkm\'ł" łrrlJl- 
.., 
Poleca Firma. ARCUS'. Bllłlsko-BI
!a BrygadListów 58a 
(kierunek SzyndzIelma). tel 419-91 (6- 14) 274.97 (po 
17) 41
-'4 


PRZEDSIĘBIORSTWD WYDAWNICZD-EDUKACYJNE 
- EX;P.,RESS' '!" 
tii
l
k';'JlII.J,.'u1 ę.
 łOi! 
"teł".22\J-U ..! r
 .. 


. 


PPIIL "O.l.>\L" 
Społka 7. 0.0. 
Riel
ko-Rilłła 
"I. Ma!:i H. .... 272-08 


ZAPRASZA WSZYSTKICH za.nłe..esowanycb aa. 
kuny JJi:ZYlłÓW OBCYCH dla POCZIJTKIIJIJCYCR 
i ZAAWANSOWANYCH - DOROSLYCH i DZIECI. 
ORGANIZUJEMY ICVRSY dla instytucji i osób p..y_ 
watnych. Szybko i ta....io aczYnłY języków: an- 
gielskiego i alentieckiego w RI.
ych graFacb 
osobowych w lo.anle atacjo..arneJ jałt i wcekea.. 
dowej z zak..vatea'owaniean I 
żyw.cDient w do- 

ach wczasowych w okolicach Bielska.-BialeJ.. 
VRI1CHAMIAMY także wcześniej za.powiadaay 
ka..s sekretarek z na..ką języka obcego. alaszy" 
Dopisania i obslugą koanp..te..... 


PRZYJMIE 
od z.ar.al' zastępcę glówn&- 
go kSięgowego - mim 
mum 3 lata stażu. 


4192 7 9 


BIURO ORGANIZACJI 
KURSOW JĘZYKOWYCH 


ZATRUDNI 


na korzystnych wi'nmkach 
lektorow językow obcych. 
Oferty, tel. 452 50 
1<:, .,. 924 


ZIł.PIł.MI
TIł.J!!! 
ł:1(PRł:SS. ul. Sobif'
kiego 105 p. :Uł . 210. 
.el. 220-31 ! -35/1 226-81, 


36516, 


HURTOWNIA 


"SILESIA" 


oferuje - 


W CIi\GLEJ SPRZEDAŻY: 


. znaterialy b..dowlane: stal zb..ojcniową. 
ksztaltowniki. blachy cza..nc. ocyftko'W'anc. 
..u..y cza..ne, ocynkowane, g..zejniki żeliwne 
i alualin.iowe. ..yn.n.y. ościeżhice, cenacnt. wa- 
pno. papę. lepik. welnę ....łne..a.ln.. 
. wyposazenie wnętrz 
. wykladziny dywanowe i PCV 
. glazu..ę. ....uszle. ..anywalki. wanny. bate..ie 
wannowe. uft1.ywalko",,"e, bojle.y. 


NAJNIŻSZE CENY - NATYCHMIASTOWY 
ODBiÓR Kalo\\i("e'. ul. lto7.dl.i('n
kił'I:"O IKS b, I.t'J. 
:i99.8:!5; .;!.9-d37. 


4193? 


HURTOWNIA 


,.SILESI.ł .. 


OFERUJE 


. b'It'" 17.01.' ł-"al-
ł....tm ., pilort-m .!O ('ali n'na:ł ROO OIH) zł 
. man-nt'l.łJ" id" ('t'n
, :1.600000 ... 000 000 
. odlwarza("7.
 \\idł"o 
. antf'n,.. o;alelila..nt' .. \'111..11 ad" l'l'n.. I....OU 000 z, 
. ka";.('l' "idł"o \ JlS 
. ZC!tl3"'Jo J:ltJ,niko...l'. ..Iu(ha\\kl 
. ,aml"ai.ą..ki 
. kll{'lIml' {"1\'kh.'.(,7.łłl'. J:"3.l0\\ ł" 
.I,..a.lkl."ir.u\\l..i 
. odkuf"'llU"7(" 


NAJNIZSZE CENY 
NATYCHMIASTOWY ODBiÓR 
kat.mi('t> ul. lto;(.(bil.....kiŁ'&'o IKR h. tcl. a!J:ł-5.ł7: .:I99-.K:!5 
41937 


ENGLlSH BIRDS @ 
JOANNA BIAZIK 
SZKOŁA JĘZYKA ANGIelSKIEGO 
Bielsko-Biala 
ul. Jutncnki 2 


Zaprasza na zajęcia na I i II ..ole nauki 
'Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 
. grupy dzielone wiekowo. max 12 osob 
. ciekawe zajęcia - zabawy. pios.enki 
. podręcznik dla kazdego uczestnika 
J:\rOR\IAC'JE: leI. 458-9-1 

odz. 9.00 13,00 36536 


PRZEDSIĘBIORSTWO, 
PROJEKTOWO-BUDOWLANE 
"OREX" 
!t-ka Z 0.0.. ul. KosmoJlaułliw 7, &cl. 211-tq 


JAK CO RDKU DRGANIZUJE la zgodą (nr WKU-452- 
334 , 90 Tli Minis
erslwa Edukacji NarodDwej 
KURSY JĘZYKOW OBCYCH: 
angielsldego J D.iea:nieckaego, 'rancuslt.:le,-o. ..0- 
5Iyjskiego 
O ZRÓŻNICOWIł.NYCH STOPNllł.CH ZA- 
Ił.WIł.NSOWIł.NIA. 
7g1o"i7.t'nia pn:yjmują oraz intorma€"ji udzif'laj.lł nad
pu- 
jące punkty: 
l. ul. Lompy 13. sł"krC'Lariał 7SZ Rf'fam). 1('1_ 216-'1 
2. ul. I'ia"lto\\ ska -ł-ł, pak. 106, tel. 36-940 
3. ul. Kosmonautów 7, tel. 24,-19 
ZAPEWNIAMY WYSDKD KWALlFIKDWANĄ KADRĘ 
ZIł.PRIł.SZAMY 419089
		

/strona8_0001.djvu

			2 . DODATEK OGLOSZENIOWY 


S PÓŁDZI ELN lA M lESZKANIOWA 
W Cz('{'hO\l i('a
h-lbj('dzi{'achr ul. Sarutowit"za 79 


I. OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY NA: 


. dzierżawę lokalu handlowego przy ul. 
l Maja 93 w Czechowicach-Dziedzicach 
o pow. użytk. 37m& 
. dzierżawę stolarni zlokalizowanej na 
zapleczu siedziby spółdzielni o pow. 
użytk. 158 mO. 
OFERTY NA DZIERŻAWĘ LOKALU I STOLARNI 
PROSIMY SKŁADAC NA PISMIE 
W SEKRETARIACIE SPÓŁDZIELNI 
. sprzedaż saznochodu ,..Żuk", skrzynio- 
wy 11.-11, rok prod. 1976, stopień zuż. 
70%. Cena wywoławcza 7500000 zł 


W!\DIlT:\f W WYSOKOSCI 10°, c..n)' wywola"c7cj 
nal('ż
. wplacie w kasip spold7ielni 
najpóżniej do godz. 9.30 w dniu pr.L(
targu. 
Inforrnał-"ji ud.l.iela kif'l"()\\ nik ZRR. 
lt'l. :»:!:)--ł6 ut'\\- n. 25. 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
dnia 240990 r o godz 10.00 w siedzibie spoidzielni. 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO 
UNIEWAZNIENIA PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 


11_ POSZUKUJE WYlłONA WCY 
do obslugi i cl
sploatacji 24 dź_i- 
gó_ to""aro_o-osobo""ych _ Cze- 
cho_icach-Dz. na te..enie osiedli 
C I . ,,- T tt " 
.. ze o_ I.. ..augu a _ 


.ltl. Fo  15 września 1990 r. wznawia dzialalność 
GABINET LECZENIA AKUPUNKTURą 
WYKONYWAC BĘDZIEMY ZABIEGI LECZNICZE 
W CAŁYM ZAKRESIE DOLEGlIWOSCI CHOROBOWYCH. 


In'"urmujł-'m} run ni('z. 7(" od;) '" rz{'..nia 1990 r. l'UZpO('7.
 na d.l.ialalno.." J:"abin(.t It>karo,;ki prQ" a(]7ąrv 


PORADNICTW
 PRZEDOPERACYJNE 
POLECAMY USŁUGI NASZYCH LEKARZY SPECJALISTÓW W PEŁNYM ZAKRESIE 
SPECJALIZACJI MEDYCZNEJ MIĘDZY INNYMI: 
. lekarzy. dermatologów. kardiologa. urologa. nefrologa. gastrologa 
i innych. 
WYKONUJEMY BADANIA LEKARSKIE 
DLIi 1;;IiNDYDATÓW NA IUEROWCÓW 


ZATRUDNIMY: 
lekarzy stomatologow o..-az lekarza ze specjalizacją ziołolecznictwo 


P(.lną infonna.'j(' lI7.,"ska(' mn;;n.., pod nr telefonu 200-12 
lub \\ Spóldzit'ku'j PI"Z' ('hodni J
('karskif"j ul. I\.omorowicka 35, Hic.hko-Białd 


ZAPRASZAMY DO NASZYCH PRZYCHODNI PRZY UL, KOMOROWICKlEJ 35 
U NlI.S NlI.JNIŻSZE CENY! 


:łfi520lJ 


BIELSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
INSTALACJI 
SANITARNYCH BM 
w Bielsku BlaleJ. 
ul PKWN 43 


SPRZEDII. ZII.PLECZE 


bazy transportu 
wraz z zahudowania....i 
w Bielsku-Bialej. 
ul. Ccgiclniana_ 


InlUl ma('ji I1d,i.'I.t, 
d,idl adminj...tł-.Ił 
jn:ł'. 
h-I 2!PII-:U "_ :!:U 
"lłll'}1 


I'RZlmSIĘRIORST\\ O \\ IELOBRA:-.IZOWE 
"KAJA" proponuje i zaprasza 
ws'elkle JEDNOSTKI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 
l OSOBY FIZYCZNE 
do zaopatrywania się w naszej firmie 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY 
kompleksowe raopatrywanie we wszelkie mdte..-ialy 
budowlane I wykończeniowe 
oraz mne wg indywidualnego zamÓWIeOla klienta 
L.dpł'" mam,. S7." bkif" i rnte-Ine do"taw, i nalilH('jf 
1)0 ..konldkto"," aniu sif z dZlałl'm zaopatn:t'ma: 
210-21 'U'''\. 15. 
J3 
..IłAlA" TWOIIJ SZANSIJ 
- SP ROBili, NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ! 


łłiuro \\'i70Wt' 


41!Jl8 


.'
 W
k 


, 


Kęty ul K05Ciuszki 4 
tel. 534-66 
WIZUJEMY PASZPORTY do 
Belgii. Dami. Hohmdli. Lukse 
mbul"ga. Inaela. RFN Szwec- 
JI. SzwaJcarii. TUI"CJi Wielkiej 
Brytami (ekspres) Wioch. Kd 
n..ldv I Fl"allqi. 
WVI"ab1aOle pas2'pol"tow. 
ubezpieczenie WARTA 
Szyhko . Tamo. Solidme 
32459 


KANTOR 
WYJ\UAI\Y WALUT 


Bit'hko-Hia'a ul. l.'lna 12 


SUPER 
ATRAKCY.Jl\E 
CEN1: !!! 


36:j35 


\\ ""(1ku'J Jaku..... 


II
'\ "'Ii\ []IWON 1'11\\ ,\ 'I', 


" . i4glt-'J "Jn 't-'t.ld7.
 
" Ihulo\o\.lII lłi..I....kn-Hi.lIa 
ul. \\ ado" id..&! .-en 


If}..i."dl... n.....kld7.kl('I 
h.l. -112-1, 116 .!Ol 


G AlVIII." 
" 
Hurtownia Odziezy 
Tajlandzkiej 
pOleca duzy 
asortyrnent towaru 
Bielsko-Biala 
PI Wojska Polskiego 
16. tel. 238-60 
ZAPAMIĘTAJ! 


,.POl,CZF.K" 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
USLUGOWO-HANDLOWE 
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 


w Bielsku-Białej ul Sobieskiego 6 tel 282-11.28212 
w n1leslącach wrzesien pazd.llel"nik bl"_ 
orgaml'uJe kursy 
J men1lecklego I J angielskiego 
120 godzin dla początkujących 
f"nasazu leczniczego (B-miesięczny) 


Kr 245 


REWELACYJNE 
OKNA DO PODDASZY 
p..odul
cji zachodniej fir
y VELUX 
- JUŻ DO NlI.BYCllI. 
_ Bielsku-Bialej 
"lo
4 h
 c \\ hudo\\ dOP " PO" if"r:rrhnif i!-ltniej.Jce- 
go dat'hu !'ooko!'oont"go T"pgo bud,. nku. lub", p()"
talą 
na dachdch l,la,ki<-h konsl.-ukcjf da..hu ,koś,wgo 
ul.),knją(" " Jldjtan...,y 
p()...oh doddtko\\'ą 
PO" if"r'zchnił: mi£"...zkdlną. 
STOSVJąC OKNI!. FIRMY VELVX mo- 
żesz urządzić sobie dodatkowe atrakcyj- 
ne pokoje z dużą ilością światła dzien- 
nego i wentylacją_ Okna dostarczane są 
z podwójną warstwą szyb termoizolacyj- 
nych oraz wodoszczelną wykładziną. 
DOSTARCZAMY NA ŻYCZENIE KOM- 
PLETNĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU UMO- 
ŻLIWIAJĄCĄ WBUDOWANIE OKIEN SA- 
MEMU 
SO-Ietnie doś_iadczenia f-
y VE- 
LUX stano_ią podsta_ę jakości 
i g_arancję T_ojego ko
fo..tu. 
INFOR:UACJA 
składunie l'alllnwi
ll. dnsta\\.a i mantai': 
K,i.-pOl acja Ekolo/(ie7na Podk,Hpael3 "Ekon-N" S.A. 
Biel,ko-Biala ul. P"rty,anluw 98, 
CQcVil'l1l11c " god/.. 9 12. 
DOJAZn 
od dwor..a kolejowego aUlubu,..mi nr 1,.8, lO, 57 
,sU01&:  


KSP "OŚWIATA" 
Okręgowy Oddzial 
W Katowicach 


przyjrnuje zapisy na: 
KURSY ZAWODOWE 


spawania elekbycznego i gazowego. 
kierowmka zakladu gastl"onomicznego i ajenta handlowe. 
go, 
montel"a url'ądzen chlodniczych (tylko w Ustl"oniu). 
kroju i szycia I. II III stopień. 
bhp na zlecenie 7akladów pracy. 
- mistl"zow I I"obotmkow wykwalifikowimych. 


KURSY PRAWA JAZDY KAT. A i B 


ekstemistyczne 
ekspresowe. 
KURSY JI
ZYKÓW OBCł CH 
jf7
 ka an
if"I"''''II"
O. 
- Jf7'
 ka nlf"mi("('ki("go. 
dla. POl';f-łlkuj.tl,..h i l..1a"an
o".J.I1
l'lt 


ZAPISY PRZYJ!\I:UJĄ 
l UUJ:IEI,AJĄ Il'lFORMACJI OSRODKI 
. BIELSKO.BIALA, ul. Podci..nie ]3, t..l. 24:1-71, 
. BIEl SKCI-BIAr.A. ul. Part)zanlów 60, tel. 201-70, 
. l!STRO', ul. Piękna 8, t..l. 25-42, 
. ems'-\":", ul. FQszlacka 239, tel. 216-65. 


Kr258 


NOWO OTWARTY SKLEP MOTORYZACYJNY 
B. I Biala. ul. Zywiecka t 74 
poleca Szanownym Klientom 
eZfsci 7amienne do samochodow 
. FSO 1300 1500. Polonez 1500, 1600 . Fiat l26p 
. :luk. N)'sa 


. 


POSIADAMY W CIAGLEJ SPRZEDAŻY: 
* łli('c
cienif" tloko",e produk
Ji. pp PR1
1.-\. tu. "",-";7."..tkif'b 
",'miara('h na.pr","czych 
* lIokl kpi. i nkpl. '\II pelnym asorłymC'nci" 
* panewki produk('Ji Pł
 8J'\U. T \la' Gdan'Sku 


ORAZ 


loj.,.
ka. apal"dl, 7.ap'dno"e..:-ażniki i (,7.f"ił'i du ,ilnikot,
.. o,knyó. 
bipgow. za" II':!tn'n, podzl'''I.polow 1 ze\polo", "" "" lItar('k 	
			

/strona9_0001.djvu

			STACJA NAPRAW 

 
-SAMOCHODOW 
Szczyrk ul. Graniczna 3, tel. 78-943 


wykonuje 


. I(onserwację sal11ochodow osobowych i dostaw 
czych metodą szwedzkiej FirnlV ADAl staCja auto- 
ryzowana przez FSM i FSI? 
. remonty kapitalne silników Fiat 126p i 125p. Polonez. 
Zuk i Nysa z części własnych oraz wszystkich typow 
samochodow osobowych z częsci powierzonych 
. diagnostykę silnika I podwozia wraz. z regulacją 
zaworow płytkanli 
. naprawy podzespołów i zespołow samochodow- Fiat 
126p i 125p oraz Polonez 
. przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne S3- 
mochodov'l Fiat 126p stCłcja autoryzowana przez 
FSMo 


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!!! 


LEKTORÓW J
ZYICA ANGIELSKIEGO I NIEMIEC- 
KIEGO do prowadzenia wieczorowych l.cursó1N 
języków poszul.cujc 


Zakl."d Infnrmal.)kl. Aulumill,k. i Uo,kon.th"ni.t /-ł''IoUdłn\ł-"j;"o 
Hi........u.Uiala ul. Iłn J:.u],i..lo\\ 170 
"-ar'unk. 1)I:u', do 01110\\ ił'ni.! n.. 1I)1('J'('II. lpl. ł ł7-
IH lub -117-22. 
\H'" , U:ł_ 


PPU "SUPROBET" 


liirlsko-Blala ul ("'(,1'" OIM Kil 
t(,1 474-21 


I)rodukuje i 
prLt'lIdj
 
. ph'h ('hodmko"t. 
. pl)'t,.- parkin
f)"'''', 
. obrzeza trawnikmu'. 
. ln linkf kra" f
lUki il.p 


lJobra jakoM'. ni...kit. r"t"n,'! ajlanif"j \\ '" u'. It' 
y. ..Suprob
rif"'" 


I',,
" 


GERBER W BiElSKU' 
Artykuly firmy ..GERBER 
poleca sklep .,WaZKr' 
Bielsko-Biala Krasiriskiego 11 
ofe..ujeany 
. \\oOLł\.I WI O
ł-.It 
. .'-'Iuki \\' II \\1 
low
Th 
. I AMPY II'" Ol.l ..,"WF 
II-IJ' 


r 


"... \'JI-"ItJ 
I ,.....J"'-.I\ H(UJ H\ '" 
If.lln MaL:ł\ICI'" 
fil A( 1"1)) 0\.( lIłJ\' " "- 
do '.tmnd7l(.lrwEo mont.tlu 


11I.."lll.... ł-o\IU" "'o\. 
11'1(".....1'0\\....'" 
"'1'. I I\IF UHHOlłh.1 
HI 0\.( nł..H'klł 
nlwni{'i. "I hl.!(-h f)')\\ l..kan'H'h 
i akr,'lo\\ v("h 
POI H'." 
Zakład HI L"ho.11 ,(I 
Bi....lsko-Rlala ul mpnl'l\ 
skiej 37 Il'I 2:16-80 ( klddn. 
lcl. 4i7 8] 
Rowni('ż 7. matł'l'ialo" po"ir- 
rzon"C'h. 
"'ifkszł' .Io..('i bt"zplatn" 
tran..port. 1H-łn"ó'J.: 


HURTOWNIA 
..SILESIA o ' 


K.to"h
e. 
ul. Rozdzi
ns"ipl'o 188 b 
'01" 597-ł8q; 529-246 0 
.olox: 3t569ł sb<- pl 


OFERUJE 
DO SPRZEDAŻY: 


. Mer(,ł"dpsy :MBJOO. 207D. 
307D., roczniki 1982, 1990; 
. Li.z). dlłl:"oikl siodłowe'. 
ł skrzyniowi' roczniki 
1989 90 


4193
 


" 


Rejonowe Przedsiębiorstw.o 
Rernonłowo.Budowlane 
w Bielsku-Bialej 


PRZYJMIE DO PRĄCY 
na budowach w Bielsku-Bialej oraz na budowy 
eksportowe w RFN (dQ pracy w RFN wymaga- 
na znajomośĆ' języka niemieckiego) 


MURARZY 
Zapewniamy atrakcyjne warunki wynagro- 
dzenia, przywileje branżowe, wypoc;zynek we 
wl,asnyrn osrodku wczasowym w Swinioujs- 
ciu_ Ponadto przedsiębiorstwo zatrudni 


HANDLOWCA 
do zorganizowania i prowadzenia składu, skle- 
pu i systemu zaopatrzenia w materiały budow- 
lane, Oferujemy atrakcyjne )rynagrodzenie 
- prowizyjne (preferowane osoby ze znajomo- 
ścią języka niemieckiego)_ 
Szczególowych informacji udziela Dzial Kadr 
- ul. Kołłątaja 10 


\... 


RADA I ZARZĄD Brlnku SpoldJ'lelr.ł'ego 
w JASIENICY WOJ hicl!.kie 
OGLASZA ICONKVRS NA STANOWISKO 
DYREKTORA BANKU 
SPÓLDZIELCZEGO ,., JASIENICY 
K \XII\ 11"\('1 I'RI:\ !>TI,I'U 
(, \" ilU KO'KI RSI 
PO\\I:\". SPłI "ĄC ,,\srĘPLJ,\CI. \\ UH "..I 
* \\)'k!!t7.tałC'eni(' ,",,';i.
"lC najl('pirJ ('konomil'7ne 
* praktyka" banko"o...d minimum.J lat 
* 1)ł-f'r,"rO\utn
- "" ick do .a:J lat 
* oprrat) wno
c i '" vobnt:inia ('l..onumkl.l1a 
'* mile widziana znajomo".' j\,') ka obccgu 
* dobr)' ..tan zdro" ia 
OFERT\ K""II\ 11\1"0\\ 1'0\\1:''' Z,\\\lIlł \C 
. umot)'wo" ane 7.glo..:r('me ud"lialu '" kOJ1kUI",i", 
. 7n'iory'S 
. k"..
tionanu'.,. oo;uhn",. 
. odpi
 dyplomO'", 
. mne dokument). z\\.4zaJ1ł' 7 1)(I..iadan
mi ł.."alifikar.Jaml 
. łJpini(' z.a,"odo" ą za 'J...l"'lnił' J lat 
. '''' iade('h\ o zdro", iu 
Oft'rt) "..'a7.,z dokuml'ntami n..lł-'ż
; Ilrz('.." łat. l)Od adl(-"I'm: 
H.."k "'lłl)ldl1t'''''
 
 Ja
ił'llin 
43-31\4 JAWORolE 
'" tt"rmmit' Ił dni od dah' ukazaoia !>oi
 Ol!:hł"''''lIia " pl a...r 
z dophk...m na kopenir:: ..KU
K('RS". 
O tt"Tminit" pl7.ł'pl"o"adY('nia konkur"lu k.!nd\dar'i Iw..taną IN)- 
K'iadomieni ind)'" it.lUołlnit>. 
KO!\IISJA KO'ł\lIl(SO"" Z.....SIIł./.I..(.o\ 
onlt: PRA"C) 
OnRZtlCł:M
.K
""\IIAT'" UF:r plln""." PRI\CZ\:\\, 
4" I II 


3650lg .) 


DODATEK OGŁOSZENIOWY. 3 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
"PRO-RAN-BUD" 


w Trzeble,iczycach. l< 
OJ'az oswiptl('ń ulk:rnych i parko\\ y('h. 
. koml)l('k"o\\'('g-o \\ 
 kona wst\\ a inwcst) lO) j- 
n('go i kompl('ksO\\y('h remontow kapital- 
nych budynków mipszkalny('h i obkktó\\ 
komunalnpj inft-astruktury i inn)'l'h obił-k- 
tÓ\\ . 
JESTEŚMY NAJTANSI! 
JESTEŚMY NAJLEPSI! SPRAWDZI 
ZADZWOŃ: 
ZATOR K/OŚWIĘCIMIA 
NR: 12-279 LUB 12-133 


\(M t
 


PSS o,SPOLEM' w Bielsku'BialeJ 
IdlJr d do r ".1\0 l UdłlJI1 ollPqo .,ld"1l11 P'.I 
,..., .....PrJlpol lej 1 b pro""ddząl 
. odz1ezy OCIU' mej l I 
. "'l"odkow ( .., . 
. .t::S "a. 
. drobr 
..,:......6wel 
mV rown odb 


1111...h{clnł'ł-l o 
df-\"".\..LII)'1.. h J)ludur.. 
ItlU b 
,,"onku'" "fln.. 1 


hln..rIOI1....wan.... 
fi 7dpr 


l470g 


SZKOLA 
LINGWISTYCZNA 
"OSCAR" 


organizuje 
KURSY n;ZYKO\\ 
ANGIELSKIEGO 
I NIEMIECKIEGO 
DI_A DOROSL YCH 
I DZIECI, A TAKŻE 
ZAJĘCIA 
KONWERSACY J
E 


" łłit'l,ku-lIialf>J  


'- 


in
i:ALaUD 


, 


BIELSKO-BIAŁA 
UL, SIERPOWA 10 
TEL, 292-92 WEW, 13' 


ZATRVDNI 


. kl.łownia... h.ndlowlgo li ln8iomoŚcl" itlY 
II:. nllmtedlilgo lub angi.lski.go 
. milga'ymera 
. klerowmka IIIslalaC)1 "iiUIIMIIIVch l IIJlliłW 
memilllll 
. lachowcow brilllzy budo"lane, 
. spawaczy montalyslDw 


'ZAKUPIMY PLUG WIRNIKOWY DO 
OOSN'EZANIA 


ZGLOSZENIA 
I SZCZEGÓLOWA INFORMACJA. 


BielsJco-Bia
d PI. WolnoścI 2. 
tel. 228,79 
wgodz 9,13;pogodz 18 
tel 439-06 


lłid..ku ni.II.t ul Sit'lllfI,\\. 10. ((,I 2!t!-"J.!. 
Ul'" .2.3 od pOlli(.t.I"lialku do I)i..rku od 
ę 7 I;) " 0"'1 


ZAPRASZAMY!!! 


32476 


. :ł \ 
.
 - tJWA(3 A -" 
PO PRŻEPRA'CoWAŃIU 8- MIESIĘCY , 
BĘOZfEsz,"MIAŁ $lAł\lSĘ WYJAZDU 
OO,PRAC'ł\);A GRANICĘ,¥ 

 
 .;...-r . .' 'fo;