/ii29049-1935-07_08-0001.pdf

			K R A K O W
1 9 3 5
T r e ś ć z e s z y t u :
Str.
Ś. p. Józef Jankow sk i — w spom nien ie p o ś m i e r t n e .................................................* *
Ciało a s tra ln e w parapsycholog.fi — Józef Ś w i tk o w s k i ..........................................227
Dziwy Indy j — K. C h o d k i e w ic z .................................................................................... 232
W stęp w św ia ty nadzm ysłow e — J. A. S. ........................................................240
O sugestji m yślow ej (c. d.) — Dr. Ju lja n O c h o ro w ic z ..........................................254
H arm on je p rzestrzen i — Leon D e n i s ............................ ...................................262
Tajem nice sz lachetnych kam ien i — M. F l o r k o w a .................................................267
Św iadom ość atom u (c. d.) — A. B a i l e y ............................................................................ 272
Chirozofja — M. W i k t o r ........................................................................................................ 276
W y d a w n i c t w a z a p o w i e d z i a n e :
M yślokszta lty — C. W. L e a d b e a t e r ............................................................................ 280
Dusza i jej m echan izm — A. A. B a i l e y ........................................................ 281
Sam oleczenie się — S tefan K o w a l s k i ............................................................... 282
P r z e g l ą d b i b l i o g r a f i c z n y :
Jak o osobny dodatek : E w o l u c j a L u d z k o ś c i — K. Chodkiew icza
(C. d. o A tlantydzie).
K om un ika ty R e d a k c j i i Administrac ji .
By u ła tw ić naszym Czytelnikom n o rm a lny odbiór Lotosu w okresie le tn im , 
w k tó rym to z powodu w y jazdu n a w akacje i urlopy, w iele num erów nie docho­
dziło do w łaściw ych rąk , względnie ginęło w drodze, zdecydow aliśm y w ydać nin. 
n u m er jako n u m e r podw ójny — na lipiec i sie rp ień . P onad to w ydanie podw ójne­
go n u m eru zapew ni także redakcji paro tygodniow y, zasłużony odpoczynek.
Aż do dn ia 6 lipca lis ty i zam ów ienia Szan. Czytelników będą za ła tw iane 
odw rotnie. N atom ias t po tym dn iu prosim y o cierpliw ość i w yrozum iałość, o ileby 
n a odpowiedź d łużej było trzeba czekać. — D latego też prosim y w szystk ie prze­
w idziane sp raw y za ła tw ić przed dn iem 6-go lipca.
N astępny n u m er Lotosu ukaże się w p ierw szych dn iach w rześnia.
. Zapow iedziany swego czasu Zielnik je s t p rzygotow any do d ruku , jednakże 
ilość zgłoszonych odbiorców je s t jeszcze zby t m ała , by móc p rzystąp ić do jego 
w ydan ia . W szystk ie nasze w ydaw nic tw a liczym y po cenie kosztów w łasnych , bez 
jak iegokolw iek zarobku , d la tego też m usim y m ieć m in im um 300 zapew nionych 
odbiorców, aby pokryć kosz ta d ruku . W obecnych tru d n y ch czasach ostrożność 
je s t podstaw ą egzystencji P ism a. Tern n iem n ie j jednak będziem y się s ta ra li, jeżeli 
już nie cały, to bodaj I część w ydać za raz po w akacjach .
WARUNKI PRENUMERATY:
B e z d o d a t k u : rocznie 10.— zł w Ameryce półn. — 3 dolary
półrocznie 5.50 „
k w arta ln ie 3.— „
miesięcznie 1.— „
z d o d a t k i e m : (wychodzi każdy m iesiąc 1 arkusz , tj. 16 str.)
rocznie 15.— zł w Ameryce półn. — 4 dolary
półrocznie 8.— „
k w arta ln ie 4.25 „
miesięcznie 1.45 „
Konto P. K. O. 409.940.
(W ażne są rów nież s ta re b lank ie ty W. D. na Nr. P. K. O. 304.961.)
I I j MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONA ROZWOJOWI
I ' - ■! I KULTURZE ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
L D ' , i , TI I 1 I ! I I P R Z E G L Ą D M E T A P S Y C H I C Z N Y
Organ T ow arzystw a P a rap sy ch ic zn eg o im . J u l j a n a O c h o r o w i c z a we Lwow i e
Rocznik II L IPIEC-SIERPIEŃ 1935 Zeszyt 7, 8
„Porwać ogień strzeżony, 
zanieść w ojczyste strony 
to c e l . .
St. Wyspiański
ś .fp .
Józef Jankowski
Śmierć jest tak zwykłem zjaw iskiem w świecie, tak nieuniknioną 
koniecznością każdego z nas, że w inna spełniać swe zadanie wśród nie­
zmąconego spokoju, n ie szarpiąc sercami tych, którzy chwilowo zostali 
jeszcze „po tej stronie“... A przecież tak trudno czasem nakazać sobie 
spokój, tak trudno nie odwrócić głowy, by jeszcze ostatniem spojrzeniem, 
pełnem żalu i łez, nie spocząć na drogim Cieniu, który odchodzi w Za­
światy...
W dniu 13 maja b. r. zmarł w Warszawie poeta, literat, filozof Józef 
Jankowski. Pracowite, pełne dogłębnych dociekań filozoficzno-religijnych 
życie, zamknąć można w nieproporcjonalnie krótkim szkicu, który znaczy 
raczej pewne etapy pracy i myśli, niż streszcza to n iezwykle cenne 
i wartościowe życie..
Józef Jankowski urodził się w 1865 r. w Szczucinie pod Łomżą. Po 
skończeniu tamtejszego gimnazjum udał się na uniwersytet do Warsza­
wy i w stąpił tu na wydział filozoficzny. Po ukończeniu wyższych stu ­
diów, zajmował się przez długie lata filozof ją h induską (Wedanta) i okul­
tyzmem, czyli naukam i tajemnemi, głównie Kabbałą, badając je teore­
tycznie i historycznie. Odznaczony tytu łem Doktora Nauk Hermetycz­
nych przez Szkołę de Hautes Etudes w Paryżu za pracę łacińską o Piku 
Miranduli (Heptaplus, moda schematis ad oculos demonstrata i t. d.) 
Autor w ielu prac z tej dziedziny, wydawanych w książkach lub um ie­
szczanych w odpowiednich czasopismach (Magja piękności, Eugenja czyli 
o dobrem zrodzeniu się wewnętrznem kobiety, Nowości Okultyzmu; Cykl 
tłumaczony Bibljoteki Hermetycznej, wydawany w osobnych tomach;
dłuższa praca o Wedancie, wyczerpująca rozprawa o Kabale hebrajskiej 
i Sufizm ie — drukowane w naszym m iesięczniku w ub. roku; w iele bro­
szur z różnych gałęzi okultyzmu i m istycyzmu) — Tłumacz kilkunastu 
dzieł Sedira z zakresu m istyki chrześcijańskiej; Tao, czyli Droga Niebios, 
czyli Doktryna Najwyższego Rozumu (Laotse i Jego Nauka); Fabre 
d'Oliveta: Stan społeczny człowieka (Budowa metafizyczna człowieka); 
Psalmów Dawidowych; P ieśn i ofiarnych (Gitandżali) Rabindranath-Tago- 
rego; Anioła Ślązaka „Pątnik Anielski“; Listów św. Katarzyny Sieneń­
skiej; Złotych W ierszy Pytagorasa, z komentarzami streszczonemi Hiero- 
klesa i Fabre d'Oliveta i w iele innych.
Od 40-go roku życia oddał się filozofji mesjanicznej Hoene-Wrońskie­
go, którego 12 podstawowych dzieł przetłumaczył, a pośród nich tak 
kapitalne jak: Prodrom, Metapolityka, List do Papieży i t. d., i t. d. — 
Był współtwórcą i przez 13 lat prezesem Instytutu Mesjanicznego w War­
szawie, ośrodka krzew ienia filozofji absolutnej; był istotnie ostoją du­
chową tej instytucji.
N iesłusznie przez Encyklopedię m ianowany m istykiem . Jest raczej 
Mesjanistą w duchu wysokim Hoene-Wrońskiego, t. j. w dążności do ro­
zumowego spełnienia religji, do złączenia religji i filozofji.
Poezje Józefa Jankowskiego owiane duchem mesjanicznym, pełne 
głębokich refleksyj, są niezrównanym przewodnikiem po górnych szla­
kach dumań nad Prawdą i Odwiecznym Celem ludzkości...
Pod koniec życia ,przykuty do łoża boleści, odchodząc niejako od życia 
zewnętrznego, w sobie i w łasnej duszy odczuwał już ten głęboki nurt ży­
cia, który dotąd pulsował w jego rozlicznych pracach, drukowanych 
w kraju i zagranicą.
Uchodząc coraz głębiej w życie samotne, pełne spokoju niemal mni­
szego, w ielki ten duch z m istycznym spokojem i pogodą filozofa kierował 
swą strudzoną łódź ku brzaskom Wieczności.
Odszedł cicho, niemal nie zauważony przez tych, wśród których uczy­
n ił wyrwę ogromną, trudną do zapełnienia, bo trudno będzie dziś o Czło­
wieka, któryby, jak On, um iał służyć ofiarnie i gorąco, zapominając 
zupełnie o Sobie, o swych ambicjach i osobistych celach, a skierowując 
wszystk ie swe w ysiłk i i cały bogaty plon duszy i serca dla Ludzkości, 
która nie zawsze um ie zrozumieć i ocenić swych Przewodników. Nie 
żądał tego W ielki Zmarły, żył według najwyższych nakazów etyki i m iło­
ści chrześcijańskiej i odszedł pogodnie ku w ieczystym brzaskom swej 
dalekiej, ukochanej Ojczyzny.
Cześć — nie Jego pam ięci — alf cześć Jemu Samemu, żyjącemu 
wśród nas nadal.
226
J. Świtkowski (Lwów)
Ciało astralne w parapsycholog]'i
Podobnie ja k w każdej innej nauce ścisłej, tak i w parapsychologji 
obowiązuje zasada, aby n i e p o m n a ż a ć liczby hipotez ponad nie­
zbędną potrzebę. Jedną z takich hipotez, p rzy ję tą ju ż powszechnie przez 
badaczy parapsychicznych, je s t hipoteza ciała e t e r y c z n e g o , 1) jako 
organizm u niewidzialnego wprawdzie, ale zw iązanego ściśle z organizm em 
fizycznym i posiadającego wyraźnie określone właściwości.
Ten organizm niewidzialny buduje organizm y fizyczne isto t żywych 
według pewnego, dla każdej isto ty innego, planu, pow oduje w zrost ich 
i rozwój do pewnej granicy, mieści w sobie pamięć indywiduum i pamięć 
gatunku, je s t zbiornikiem przyzw yczajeń i autom atyzm ów , a w dalszem 
następstwie charakterem indywiduów i gatunków . Ze stanow iska fiz jo log ji 
zatem ciało eteryczne rządzi funkcjam i wegetatywnem i, ze stanow iska 
psychologji zaś funkcjam i podświadomości i instynktu.
Istnieniem ciała eterycznego zatem można w yjaśnić funkcje r o ś l i n - 
n e, ale nie funkcje animalne, ani funkcje umysłowe świadome. W p a ra ­
psychologji można niem — choćby tylko jako hipotezą — wyjaśnić znaczną 
część zjaw isk obserwowanych i eksperym entalnie wywoływanych; ale p o ­
zostaje jeszcze wiele takich zjaw isk, k tó re z właściwościami ciała e terycz­
nego pogodzić się nie dadzą.
Ogrom ny m aterja l obserw acyjny i doświadczalny, jak im dziś rozpo­
rządzamy, wskazuje, że w zjaw iskach g ra rolę co najm niej jeden z t r z e c h 
c z y n n i k ó w : fizyczny, uczuciowy i myślowy. Odpowiada to trzem w iel­
kim grupom , na k tó re dzielimy zjaw iska parapsychiczne, a to : 1. ruchy 
przedmiotów, zm iana ich ciężaru lub tem peratury , apo rty i t. p. (objaw y 
fizyczne), 2. m aterja lizacje zjaw , kom unikaty ich, transfigu racje m edjum 
(objawy uczuciowe) i 3. jasnow idzenie w przestrzeni i w czasie, telep a t ja , 
psychometr]a, ekstaza i t. p. (objaw y intelektualne).
O tóż tylko zjaw iska g rupy pierwszej i części g rupy drugiej podpa­
dają pod hipotezę ciała eterycznego; inne zaś w ym agają nowej hipotezy 
roboczej, a nawet dwu takich, różniących się od siebie, hipotez. Jedną 
z nich byłaby hipoteza pew nego odrębnego organizm u p s y c h i c z n e g o , 
drugą zaś hipoteza — również odrębnego — organizm u i n t e l e k t u a l ­
n e g o .
l ) Zobacz w „Lotosie“ nr. 1 n a str. 6: „Ciało eteryczne w parap sycho log ii“. 
(Przyp. red.)
15 * 227
Taki organizm psychiczny ma w okultyzm ie nazwę c i a ł a a s t r a l ­
n e g o lub a s t r o s o m u , co w przekładzie dosłownym oznaczałoby 
„ciało gw iezdne“ . Nie idzie tu oczywiście o jak ieś „ciało“ , zbudowane z tej 
samej substancji, z k tó re j sk ładają się gwiazdy, lecz poprostu o zazna­
czenie, że ten organizm psychiczny je s t zbudow any z czego i n n e g o , 
niż ciało fizyczne i eteryczne. Ten inny m aterja ł budowlany sprawia, że 
i funkcje ciała astra lnego są odm ienne od funkcyj ciała fizycznego 
i eterycznego.
Ciało astra lne zatem nie m a nic w spólnego z odżywianiem się lub 
wzrostem ciała fizycznego, z krążeniem krwi, oddychaniem , trawieniem, 
ani też z instynktem , pamięcią, nawyczkami i innemi funkcjam i ciała e te­
rycznego, jakko lw iek silne zaburzenia ciała astra lnego m ogą reflekto- 
rycznie powodować zaburzenia w ciele eterycznem , a poprzez to ciało 
odbijać się na ciele fizycznem.*)
Funkcjam i ciała astra lnego są wrażenia, odbierane p o z a p o ś r e d ­
n i c t w e m zmysłów f i z y c z n y c h , a więc w rażenia sym patji i anty- 
patji, pożądania, afek ty wszelkiego rodzaju i uczucia, ja k miłość, n iena­
wiść, pycha, pokora , gniew, oburzenie, sm utek, radość, odwaga, strach, 
uwielbienie, pogarda, skąpstwo, ofiarność i t. p. Rzecz prosta, że uczucia 
te m ogą się budzić w ciele astralnem także za pośrednictwem wrażeń zmy­
słowych: po usłyszeniu słów obelżywych wpadam y w gniew, na widok 
żebraka czujem y litość, p rzestrasza nas niewytłum aczony szm er w ciem­
nym poko ju i t . d.; ale m ogą się budzić również bez pośrednictw a wrażeń 
zmysłowych.
W ystarczy, gdy w y o b r a z i m y sobie żywo jakąś rzecz, k tó re j p o ­
siadanie byłoby nam miłe, a już budzi się w nas pożądanie te j rzeczy. P rzed ­
stawiwszy sobie, że nas k toś dotkliw ie obraził, wpadniemy w gniew, cho­
ciaż tego kogoś niema w pobliżu i wcale nie zam ierza nas obrażać. 
W siadłszy do w agonu i wyobraziwszy sobie żywo możliwość katastrofy 
ko le jow ej, możemy przerazić się do tego stopnia, że wysiądziemy i zanie­
chamy podróży. Przypom niawszy sobie przeżytą dawno stra tę drogiej 
osoby, wpadniemy na nowo w żal i smutek.
Jest tak d latego , że wyobraźnia je s t również funkcją ciała astralnego. 
W yobraźnia ta może być już to t w ó r c z a , ja k u artystów w każdej dzie­
dzinie sztuki i techniki, ju ż to b e z c e l o w a (wyobrażenie katastro fy g ro ­
żącej), ju ż to d e s t r u k c y j n a , jako kłam stw o i oszustwo. Okres zm y­
ślania i kłam stw a u dzieci po jaw ia się m iędzy siódmym a czternastym rokiem 
życia, gdyż w tym czasie odbywa się rozwój ich ciała astralnego. Narazie
*) T ak np. w ielka radość „zap iera dech w p ie rs iach“, zaw stydzenie w yw ołuje 
rum ien iec n a tw arzy , sm u tek odbiera ape ty t, gniew dusi za gard ło i zaciska 
pięści, zgryzota h am u je funkcje w ątroby , p rze s trach para liżu je m ięśn ie i t. d.
229
kłamią dla sam ego kłam stw a; później dla uchronienia się od przykrych 
następstw swych postępków .
Istnienie ciała astra lnego objaw ia się zatem sym patjam i, nastro jam i, 
afektam i, żądzam i i wyobraźnią. Cały ten obszerny dział zjaw isk parap sy ­
chicznych, w k tó rych g ra ją rolę czynniki w łaśnie wymienione, nie dałby się 
wyjaśnić hipotezą ciała eterycznego, gdyż takie w yjaśnienie natrafiałoby 
na s p r z e c z n o ś ć . D laczego np. m edjum narażałoby się na cierpienia, 
spowodowane wyłanianiem teleplazm y i na niebezpieczeństwa, związane 
z tern dla zdrowia, gdyby tak iego wyłaniania nie pożądało jego ciało 
astralne, pośw ięcając tem u pożądaniu naruszenie równow agi swego ciała 
eterycznego? D laczego m edjum m iałoby produkow aniem zjaw gwałcić n a­
turalną skłonność swego ciała eterycznego do układania swoich cząsteczek 
nie w inną formę, lecz we form ę organizm u m edjum ?
Otóż m edjum po trafi zdziałać to wszystko ty lko pod warunkiem , że 
w swem ciele astralnem wzbudzi dostatecznie żywe pragnienie, aby objaw 
się udał. To potężne pożądanie, w spom agane również żywem wyobrażeniem 
objawu, k tó ry ma nastąpić, b i e r z e g ó r ę nad naturalną skłonnością 
ciała eterycznego do utrzym ywania cząstek organizm u fizycznego we fo r ­
mie właściwej medjum , wysuwa te cząsteczki poza organizm i układa z nich 
inne formy, właśnie tern wyobrażeniem pożądane (ektoplazm a bezkształtna, 
lub zjaw y postaci ludzkich).
Zamiast ciała astra lnego m edjum m ogą tu być również czynne ciała 
astralne i n n y c h i s t o t (zjawy zm arłych), k tó re z ciała m edjum fo r ­
m ują sobie chwilowo postacie dla innych widzialne; przyczyną objaw u je s t 
wówczas nie uczucie m edjum , lecz uczucie owych pojaw iających się istot. 
Także potężne uczucia istot, nie posiadających już organizm u fizycznego, 
bywają powodem zjaw isk, obserwowanych w t. z w. „dom ach naw iedza­
nych“.*)
H ipoteza ciała astra lnego rzuca również św iatło na przyczyny pewnej 
nieobliczalności i kapryśności objaw ów m edjalnych, co stw ierdzają wszyscy 
badacze, a n iektórzy naw et ok reśla ją je jako podstępne i zwodnicze. Ta 
kapryśność i skłonność do m istyfikacji może mieć źródło już to w samem 
medjum, jużto w uczestnikach seansów, już to wreszcie w istotach, pow o­
dujących objawy, a zależy od p ragn ień i nastro jów , opanow ujących w da­
nej chwili ciała astralne obecnych.
Wpływ uczestników seansu na przebieg i jakość objawów mało je s t 
zbadany dotychczas, a to w łaśnie d latego , że nie p rzy ję to jeszcze powszech­
nie hipotezy ciała astra lnego , k tó raby ten wpływ zdołała oświetlić odpo ­
*) W tak ich w ypadkach nie je s t w arunk iem koniecznym obecność jak iegoś 
medjum, gdyż p ragn ien ie n iezw ykle żywe zdoła oddziałać n a m a te rję fizyczną, 
powodując ru chy przedm iotów a n aw e t ukazyw an ie się zjaw w idzialnych.
229
wiednio. Gdy pom iędzy przygodnie zebranym i uczestnikami a m edjum 
niema zdecydowanej sym patji, gdy naw et pom iędzy samymi uczestnikam i 
znajdą się jak ieś — choćby ukry te — anty pat je , w tedy te przeciwne sobie 
prądy astralne ścierają się i ham ują objaw y. To samo bywa, gdy ż y c z ę - 
n i a różnych uczestników są rozbieżne m iędzy sobą lub niezgodne z p ra g ­
nieniami m edjum ; to samo również, gdy ciała astralne obecnych m iotane 
są różnymi, przeciwnymi sobie, afektam i.
Każdy niemal badacz zaobserwow ał, ja k wybitnie wpływa na objawy 
nastaw ienie psychiczne sam ego m edjum , nastró j lub uczucie, panujące 
w jego duszy przed zaczęciem seansu. Po uśpieniu m edjum nastró j jego 
p o t ę g u j e s i ę z taką siłą, że nadaje objawow m kierunek przez ekspe­
rym entatorów niepożądany, a przynajm niej przez nich nieprzewidywany. 
Gdy m edjum je s t sm utne lub przygnębione, objaw y pow stają powoli, o p o r­
nie, w długich odstępach czasu, byw ają nikłe lub żadne. M edjum zdener­
wowane lub rozgniew ane p rodukuje objaw y burzliwe, brutalne, najczęściej 
w prost p rzykre dla uczestników.
Podobnie każdy badacz zauważył odm ienność p s y c h i k i t r a n s o- 
w e j m edjum od jego psychiki na jaw ie. M edjum w transie bywa naiwne, 
nielogiczne, kapryśne, czulostkowe; do obecnych mówi „ ty “, a o swojem 
ciele fizycznem mówi „on“ (lub „ona“), uw ażając je za coś odrębnego od 
siebie. Czasem znów naodw rót swe ciało astralne uważa m edjum za i s t o t ę 
o b c ą , za swego „ducha opiekuńczego“, k tó rego prosi o pomoc w o b ja ­
wach i nadaje mu różne nazwy (np. „Katie King“ u medjum , obserw ow a­
nego przez prof. C rookes'a, „ John King“ u m edjum Palladino, „Mała 
Stasia u m edjum Tom czykówny).*) Pozatem wszyscy badacze zgodnie 
uża la ją się na to, że „in teligen tna przyczyna“, pow odująca objaw y, zacho­
w uje się nieraz bardzo kapryśnie: ju ż to z poważnem zainteresowaniem , 
ju ż to dziecinnie i naiwnie, ju ż to znowu drwiąco, ju ż to w prost z chęcią 
zwodzenia obecnych i wyprow adzania ich w pole, ju ż to wreszcie złośliwie 
i dokuczliwie.
„M ała S tasia“, osobowość transow a m edjum Tomczykówny, zachowuje 
się rzeczywiście ja k m ała dziewczynka: siada na podłodze, bawi się różnymi 
przedm iotam i, wyraża się stylem k ilkuletn iego dziecka, a gdy wreszcie da 
się podstępam i nakłonić do eksperym entów , np. do telekinezji, w tedy pieści 
przedm iot podany, m agnetyzuje go palcam i, przem awia doń czule ja k do 
istoty żywej i prosi go, aby się poruszył. M edjum Staś podobnież zachowuje
*) Najczęściej tłu m aczą to psychologow ie s c h i z o f r e n j ą (rozszczepie­
niem osobowości) u m ed jum ; w iększość objaw ów jednak w skazuje, że ja k a ś od­
rębna istność b ierze w chw ilowe po siadan ie ciało a s tra ln e m edjum , lub naw et 
jego ciało fizyczne.
230
się w transie, jakgdyby miał la t kilkanaście: ju ż to boi się „Zosi“ (swego 
ducha opiekuńczego), ju ż to mówi, że on sam je s t „Zosią“, ju ż to prosi ją , 
aby mu pom ogła w objaw ach; do obecnych zw raca się kapryśnie, p rzeko ­
m arza się z nimi i na p rośby o objaw y mówi z uporem dziecięcym: „nie 
chcę, nie chcę“, aby wkońcu zaskoczyć ich niespodziewanym objawem .
To charakterystyczne zachowywanie się m edjów ma wybitne podo ­
bieństwo do zachowywania się ludzi zamroczonych w pewnym stopniu 
a l k o h o l e m , kiedy objaw ia się „naga dusza“, ja k trafn ie to ok reśla ją 
Rosjanie. Owa naga dusza je s t w łaśnie ciałem astralnem , oswobodzonem — 
pod wpływem transu lub alkoholu — od kon tro li rozsądku i pamięci. O dsła­
nia się w tedy cala uczuciowa s trona człow ieka: jeg o popędy i pożądania, 
troskliw ie ukrywane w stanie trzeźwości, jego lekkom yślna szczerość, 
skłonność do naiwnych zabaw, ale także do psot, k łó tn i i bó jek .
D rugą ważną analog ją do stanów transow ych są stany świadomości 
p o d c z a s s n u człowieka. Jeżeli słusznie m łodsi psychologow ie podają 
w wątpliwość wartość leczniczą p s y c h o a n a l i z y Freuda, to jednak 
wiekopomną jego zasługą dla nauki je s t to , że swą m etodą dał badaczom 
możność studjow ania objaw ów psychicznych w m arzeniach sennych czło­
wieka. We śnie również „naga dusza“ wym yka się z pod kon tro li rozsądku 
(„sitko cenzuralne“ Freuda) i żyje w łasnem życiem, naiwnem, fantastycz- 
nem, kapryśnem , ze swoistą logiką i swoistą m oralnością, różniącą się 
zazwyczaj bardzo znacznie od logiki i m oralności na jaw ie.
Tak więc psychologja, psychoanaliza i parapsycholog ja podają sobie 
ręce, aby wspólnie — chociaż różnem i m etodam i badań — studjow ać tę 
część isto ty ludzkiej, k tó ra od wieków nosi nazwę „ciała as tra ln ego“ . Każda 
z tych nauk dorzuca ze swej strony nowe szczegóły do bogatego m aterja lu 
obserw acyjnego i eksperym entalnego, k tó ry dotychczas nagromadziły. 
Jeżeli można stosować wnioskowanie „per analogiam “, to podobnie jak 
hipoteza ciała eterycznego była ty lko uznaniem faktów , znanych już 
oddawna t. zw. „wiedzy ta jem ne j“, tak samo i p rzyjęcie hipotezy ciała 
astra lnego będzie znowu ty lko uznaniem czegoś, co we wiedzy ta jem nej 
je s t jednem z po jęć podstawowych te j wiedzy.
Innemi słowami: wobec postępów nowoczesnych nauki ścisłej dawna 
wiedza tajemna traci coraz bardziej swą rzekom ą nierealność i fantastycz- 
ność, a okazuje się nauką — operu jącą wprawdzie może innemi m etodam i 
— ale w wynikach równie w artościową dla wzbogacenia dorobku wiedzy 
ludzkiej.
23/
K. Chodkiewicz (Lwów)
Dziwy Indyj
W e wrażeniach z podróży polskiego podróżnika P. Walentynowicza po 
Indiach holenderskich, znajdujemy kilka ustępów bardzo ciekawych z punktu 
widzenia parapsychologicznego i okultystycznego i w artoby się zająć roz­
biorem i wyjaśnieniem tych epizodów z tego właśnie punktu widzenia. Suchy 
i obiektywny ton opowiadania każe nam wierzyć, że autor ściśle przedstawia 
rzecz jak ją osobiście w idział czy słyszał, nie zapuszcza się bowiem w żadne 
dalsze dociekania a podaje tylko zauważone fakta. W ybrałem z w rażeń autora 
3 takie epizody i oglądniemy je razem z okultystycznego punktu widzenia. 
Uważam, że odważniej będzie zajrzeć prawdzie w oczy, jakąkolwiekby ona 
była i starać się wyjaśnić te fakta, niż postępować jak struś, chowając głowę 
w piasek — co z całą satysfakcją robi w stosunku do zagadnień okultystycz­
nych jeszcze dość duży procent mężów nauki.
* *
*
Opisuje nam autor, że na wyspach holenderskich panuje skomplikowany 
ustrój polityczny. Jest tam szereg sułtanów, którzy pozornie sprawują swe 
rządy samodzielnie, mając jedynie doradcę w osobie holenderskiego urzędnika. 
Dwór takiego w ładcy jest trudno dostępny dla zwykłego śmiertelnika i tylko 
osoby z miejscowego high-life‘u dostępują zaszczytu asystowania od czasu 
do czasu na uroczystych przyjęciach, odprawianych z prawdziwie wschodnim 
przepychem i pompą. Otóż w czasie podróży po Sumatrze znajomi autora, 
państwo Baud, byli podejmowani przez miejscowego kacyka, i od nich to 
uzyskał autor opis epizodu, o którym będzie mowa.
Gwoli uświetnienia wieczoru urządził kacyk tańce, które miały charakter 
sakralny i by ły wykonywane przez dorosłych mężczyzn. Przygotowania do 
popisów choreograficznych trw ały 3 dni, a nie polegały one na ćwiczeniach 
przy drążku lub przed lustrem, lecz jedynie na modlitwie, ofiarach i poście. 
Taniec odbył się wieczorem przy świetle pochodni i ognisk, miał charakter 
bohaterski i przedstaw iał jakąś opowieść religijną. Nadzy do pasa, w barwnych 
spódnicach, w niesamowitych hełmach na głowie, z łukami i mieczami 
w rękach — tancerze tańczą długo, ilustrując gestami perypetje bogów i boha­
terów . W pewnym momencie, trzym ając oburącz ostry miecz, zaczynają się 
nim ranić na czole, krew spływ a po tw arzy i zalewa im piersi. Nieczuli na 
ból tańczą dalej, siekając się w dalszym ciągu. Muzyka zmienia rytm. Odrzu­
ciwszy na bok miecze, sztywnym tanecznym krokiem zbliżają się do ognisk 
i rękami wyciągają z nich rozpalone do białości żelazne łańcuchy. Ciągle 
w tak t muzyki krótkiemi ruchami, owijają niemi swe nagie torsy. C z u ć 
s w ą d s p a l e n i z n y i unosi się błękitnawy dymek przypiekanego ciała. 
Taniec trw a jeszcze jakiś czas. Łańcuchy stygną, bledną, są już koloru okrw a­
wionych tw arzy i piersi. Jeszcze tylko kilka zw rotów , kilkanaście po sobie 
następujących póz i taniec skończony. Łańcuchy opadają na ziemię a tancerze 
odchodzą na bok. Służba obciera ich ze krw i a oni, siedząc z p o d w i n i e - 
t e m i n o g a m i , nieruchomieją na pewien czas, mając głowy nisko opu­
252
szczone na piersi. Na uwagę zrobioną sułtanowi, że jednak musieli się mocno 
pokaleczyć i oparzyć, kosooki, w yorderow any i wybrylantow any w ładca 
z uśmiechem pobłażania każe ich przywołać przed swoje oblicze. Stają w sze­
regu: na ciałach ich niema ani blizn, ani najlżejszych śladów okaleczeń 
i oparzelizny.
Tyle opis. W ybrałem ten epizod z tego względu, że już szereg podróż­
ników w relacjach swych podróży cytował te w łaśnie malajskie tańce boha­
terskie jako cud nie do wyjaśnienia. W eźmy więc najpierw hipotezę masowej 
sugestji. Nie może ona tu wchodzić w rachubę, bo widzowie nie byli poinfor­
mowani co będą widzieć, a myślowe narzucenie tak długiego epizodu osobom 
nieznanym, z któremi się dotąd nie stało w hipnotycznym czy telepatycznym 
kontakcie, byłoby cudem, grubo przekraczającym zasięg znanych zdolności 
hipnotycznych najtęższych hipnotyzerów. Musimy szukać innego tłumaczenia. 
Mamy tu następujące fakty: 1. nieczułość na ból, 2. odporność na ogień, 
3. regenerowanie zniszczonych tkanek. Co do punktu pierwszego, to sprawa 
jest jasna. Długi ruch obrotowy przy tańcu jest obok innych środkiem w pra­
wiania się w stan transu medjumicznego. Przypomnijmy sobie tańczących 
derwiszów w Stambule. Monotonny ton i jednostajny ruch obrotowy w pra­
wia tańczącego w trans medjumiczny i w transie tym następuje znieczulenie 
tkanek skóry i w arstw ciała pod nią leżących, tak, że tańczący mogli się 
bezkarnie ranić mieczami. Nie było tu mowy o dobieraniu partyj między- 
mięśniowych, pozbawionych nerwów, jak to robią fakirzy, przekłuwając 
sobie np. rękę długiemi szpilkami. Można to zrobić i bez transu i nie czuć 
bólu, co udowodnił znany pisarz i „pogromca" fakirów P. Heuze. W cytow a­
nym jednak wypadku rozcinana była w prost skóra, w ięc bez katalepsji skóry 
tancerze musieliby ból odczuwać. Fakta takiego znieczulania się na ból przez 
medja w transie były już wielokrotnie z całą naukową ścisłością stwierdzone, 
nie będziemy się więc już dalej tym punktem zajmować.
A teraz punkt drugi, odporność na ogień. Opowiada autor, że tancerze 
opasywali się rozpalonemi do białości łańcuchami a czuło się tylko lekki swąd 
spalenizny i widziało niebieski dymek. Świadczy to, że skóra była odporna 
na ogień a osmalił się tylko naskórek i to w ysm arow any tłuszczami, jakich 
używają do konserwacji skóry tubylcy malajscy. S tąd też opisywany dymek. 
Czy jest ta rzecz w praktyce możliwa?
Otóż owa odporność na ogień i zranienia jest w parapsychologii dawno 
znana i ma za sobą już ogromną fachową literaturę.
Do najciekawszych i bardzo gruntownych prac w tej dziedzinie należy 
książka Oliviera Leroy p. t.: „Les hommes salamandres, Recherches et refle­
xions sur l'incombustibilite du corps hutnain“.1) S tw ierdza w niej autor, że 
we wszystkich krajach i wszystkich czasach istnieli ludzie dziwnie odporni 
na działanie ognia. W ybiera autor ze znanych faktów tylko te, które ze 
względu na dokładność opisu, jak i ze względu na au torytet świadków, czynią 
zadość wymaganiom naukowej krytyki.
Odpornym na ogień był Giovanni Buoną, założyciel zakonu św. Augustyna 
(zmarł w r. 1245), k tóry jednego dnia, by umocnić w iarę swych zakonników, 
przeszedł się bez szkody po żarzących się węglach ogniska. Takich samych 
cudów dokazywał św. Franciszek ä Paulo i św. Katarzyna Sieńska. Ze średnio­
*) Recenzję książk i znajdzie czy te ln ik w K urjerze M etapsychicznym 16/1934.
233
wiecza przytacza autor szereg wypadków „sądów Bożych“, w których ta 
odporność na ogień została urzędownie stwierdzoną. Medja, jakiemi były 
średniowieczne czarownice, były poddawane próbie ognia, z której niejedno­
krotnie wychodziły zwycięsko. Swoją drogą próby te były dowcipnie skon­
struowane: okazała się czarownica odporną na ogień — została skazana 
na śmierć jako czarownica, jeśli zaś nie w ytrzym ała próby ognia — ginęła 
zwyczajnie z poparzenia. To samo zresztą było i z próbą wody. W piątym 
rozdziale książki omawia autor zagadkowe ceremonje czarowania ognia i cho­
dzenia po żarzących się węglach ogromnego ogniska, które to ceremonje do 
dziś dnia praktykow ane są w Indjach, a spotkać się z niemi można według 
relacji podróżników także u różnych dzikich wzgl. półdzikich szczepów. Próby 
te są w Indjach sprawdzianem osiągnięcia przez uczniów pewnego stopnia 
niższego wtajemniczenia ezoterycznego, a podobne próby znamy we wszyst­
kich wtajemniczeniach starożytności.
To samo spotykamy i u medjów dzisiejszych. Sławne medjum Home w yj­
mował rękami rozpalone węgle z pieca i kładł je sobie na głowie, a co cie­
kawsze, mógł na chwilę i inne osoby ze swego otoczenia uodpornić na dzia­
łanie ognia. Świadkiem tego był sławny uczony William Crookes, którego 
chyba nie można podejrzewać o brak ścisłości w obserwacji. Takie same 
„salamandrowe“ właściwości miało medjum Marja Sonnet, którą z tego po­
wodu zwano „Salamandrą“. Nie należy do tego działu parapsychologii zali­
czać pokazów zawodowych połykaczy ognia, bo ci smarują sobie przed 
popisem jamę ustną odpowiednim neutralizującym płynem, który przez parę 
sekund chroni jamę ustną przed oparzeniem, a resztę robi odpowiedni oddech 
w ypychający płomień nazewnątrz. Nie radzę jednak tego próbować bez odpo­
wiedniego przygotowania. Ale takie uodpornianie skóry jest możliwe i poza 
transem medjumicznym. Byłem raz osobiście świadkiem następującego popisu: 
W Grudziądzu w jednej kawiarni popisywał się przejezdny fakir. Nie było 
przy tych popisach żadnych specjalnych przygotowań, nastroju grozy, deko- 
racyj i t. d., a rzecz odbywała się całkiem po „domowemu“ przy stoliku 
i czarnej kawie. Tło hipnozy czy sugestji masowej było wyłączone, bo w i­
działy to i osoby, które w c z a s i e produkcji w eszły świeżo do kawiarni 
i nie miały pojęcia o co właściw ie chodzi, ja zaś, zajmując się oddawna tą 
stroną okultyzmu, specjalnie ostrożnie badałem poszczególne objawy, produ­
kowane przez fakira. Między innymi fakir ów, mały i chudy człow ieczek 
rozstawił składaną drewnianą drabinkę bez szczebli. W miejscach gdzie były 
szczeble, znajdowały się głębokie rowki. W rowki te w łożył 9 szabel, ostrzami 
do góry, po 4 z każdej strony a jedną na samej górze. Siedziało nas obok 
kilku oficerów, ludzi trzeźwych i umiejących krytycznie oceniać widziane 
fakta. Próbowaliśmy pokolei ostrości tych szabel, były ostre jak brzytwa 
i bez trudności przecinały skraw ek papieru. I w naszych oczach niepozorny 
człowiek wstąpił bosemi nogami (nie omieszkaliśmy spróbować palcem, czy 
nienałożył czego na bose stopy) na ostrza szabel i przemaszerował przez całą 
drabinę, zatrzymując się nawet dłuższą chwilę na najwyższym zaimprowizo­
wanym szczeblu i inie podpierając się zupełnie rękami. Dech nam trochę 
zaparło podczas tej próby, bo spodziewaliśmy się, że lada chwila krew tryśnie 
mu z nóg strumieniem. Po zejściu z ostatniej szabli pokazał nam fakir swe 
stopy — było na nich widać tylko silne zaczerwienienie w miejscach, w któ­
rych szable dotykały skóry. Jeden z moich kolegów wyraził się, że musi tu
254
zachodzić jakieś sprytne oszustwo. Fakir domyślił się widać tego z w yrazu 
jego twarzy, wziął 2 butelki, zbił je w naszych oczach na drobne kawałki, 
zesunął odłamki szkła na kupkę na podłodze, wylazł na sąsiedni stolik i z całej 
siły skoczył bosemi nogami na tę kupkę szkła, aż kawałki rozleciały się 
naokoło. Po tym skoku okazał nam zupełnie nienaruszoną skórę stóp!
Mamy tu do czynienia z wybitnym objawem działania woli na strukturę 
fizyczną ciała. Objaw ten znany jest w sugestji, medjumiźmie i fakiryźmie. 
Jeśli sugestjoner nalepi komuś na rękę znaczek pocztowy i wmówi w niego, 
że jest to rozpalona blacha — następuje f a k t y c z n e zaczerwienienie skóry 
tak jak od oparzenia. Obraz m yślowy oddziaływa na ciała niższe, a wreszcie 
i na ciało fizyczne, powodując zmianę układu tkanek jak od rzeczywistego 
oparzenia. M y ś l z m i e n i a t u s t r u k t u r ę m a t e r j i . Najsilniej w y ­
stępuje ten objaw w medjumiźmie, gdzie medjum rozbija materję, rozpyla ją 
w atomy, materjalizuje ją zpowrotem, formuje swe ciało w nowe kształty 
(medjumizm inkarnacyjny), słowem w łada tą m aterją w sposób nam dotych­
czas niezrozumiały. W słabszym stopniu występują te objawy w świadomym 
fakiryźmie. Fakir tern się różni od medjum, że produkuje identyczne objawy 
(tylko nie w identycznem natężeniu), ale bez wpadania w trans, przy pełnej 
świadomości i to w łaśnie robił ów fakir, chodzący bosemi nogami po ostrzach 
szabel. W cytowanym epizodzie tancerze, którzy posiadali zdolności medjalne 
(o czem jeszcze później będziemy mówić), w praw iw szy się w stan transu, 
tak dalece uodpornili swą skórę, że stała się niewrażliwą na działanie ognia 
i rozpalonych do białości łańcuchów.
Punkt trzeci, a więc ową r e g e n e r a c j ę rozciętej skóry tłumaczyć 
możemy wspomnianą już w punkcie drugim zdolnością zmiany struktury tka­
nek, zatem i gojenia ran. Zwyczajna rana, odpowiednio magnetyzowana przez 
dobrego magnetyzera, może się zagoić dwa razy prędzej jak przy normalnej 
opiece lekarskiej. Tkanki otrzymują tu wzmożoną dawkę energji życiowej, 
owego odu, zatem proces gojenia przyśpiesza się dwukrotnie. W opisanym 
wypadku medja owe w transie mogły w czasie kilkunastu minut spowodować 
zrośnięcie się rozciętej skóry. O tej pracy regeneracyjnej, jaką w tedy w yko­
nywały, świadczy fakt, że siedziały bez ruchu przez dłuższy czas i w pozycji 
t. zw. „lotosowej“, która to pozycja u ludów W schodu sprzyja przepływowi 
prądów magnetycznych ziemskich i jest używaną przy wszystkich ćw icze­
niach tajemnych. Medja te były w tym czasie pogrążone w głęboki trans 
i w transie tym odbyło się regenerowanie zniszczonych tkanek i gojenie ran.
Posłuchajmy następującego opisu: „Znajomy państwa Baud, holenderski 
plantator herbaty, którego nazwiska niestety nie zanotowałem, miał tu nastę­
pującą przygodę: Pewnego dnia, mimo iż czuł się świetnie, zaczął gw ałtow ­
nie puchnąć. Lekarz powiedział mu krótko: „Panuje tu taka choroba, wypadki 
są rzadkie — my lekarze jej nie znamy, ale jest ona niestety śmiertelna.“ 
Niebardzo zadowolony z tej diagnozy plantator udał się do swego znajomego, 
kapłana buddyjskiego. Orzeczenie tego było jeszcze krótsze: „Musiał pan 
komuś nie zapłacić.“ Mimo zapewnień spuchniętego, że wszystkie rachunki ma 
uregulowane, kapłan diagnozy swej nie zmienił. Zasugerowany podejrzeniami 
duchownego, począł sprawdzać książki kasowe i w ykrył szereg defraudacyj,
235
popełnionych przez buchaltera Chińczyka, który, przeczuwając, że jego 
sprawki w yszły na światło dzienne, uciekł. W szystkie zaległe i nieuskutecz- 
nione w ypłaty chory załatw ił od ręki i był to moment przełomowy jego cho­
roby. Zaczął chudnąć, wrócił do normy a Chińczyka-defraudanta znaleziono po 
paru dniach m artwego: był on spuchnięty w sposób monstrualny."
Mamy tu nowy i odmienny orzech do zgryzienia, wkroczyć bowiem mu­
simy na teren magji w dziale t. zw. uroków. Naturalnie znów najłatwiej 
byłoby przyjąć działanie przypadku, t. j. twierdzić, że jakaś nieznana choroba 
opadła nagle plantatora, że w momencie zapłacenia długów nastąpił przypad­
kowo kryzys choroby i rekonwalescencja, albo, że autosugestia plantatora 
przełam ała proces chorobowy, że w reszcie w tymże momencie tasama choroba 
przypadkowo opadła Chińczyka-defraudanta i spowodowała ostatecznie jego 
śmierć. Można i tak to tłumaczyć i przyznaję, że jest to najwygodniejsze tłu­
maczenie! Ale studjując arkana parapsychologii, możemy i z innej strony 
jeszcze podejść do tego zagadnienia.
Ciało eteryczne człowieka, ten motor fizycznego ciała, należy jeszcze do 
równi fizycznej i składa się z materji w stanie eterycznym, t. j. w stanie sku­
pienia, następującym po stanie lotnym, gazowym. Ten stan skupienia materji 
jest obecnie jeszcze nieuchwytny przez narządy naszego spostrzegania zmy­
słowego i nie można materji w tym stanie uchwycić i zarejestrować naszemi 
aparatam i i przyrządam i fizycznemi, mimo wielorakich prób, jakie w tym 
kierunku robiono. W ibracje tej materji są tak szybkie i tak subtelne, że nasze 
zmysłowe aparaty odbiorcze, nastawione na inną falę, nie mogą tych drgań 
zarejestrować. Ale materja ta istnieje i w yraża się widomie szeregiem skut­
ków, jakie w materji fizycznej wywołuje, o czem już niejednokrotnie mówi­
liśmy przy rozbiorze budowy ciał niewidzialnych człowieka i przy omawianiu 
procesów medjumicznych. Zatem ciało eteryczne człowieka jest też złożone 
z materji fizycznej i ściśle związane z fizycznem ciałem człowieka, którego 
jest życiodajnym motorem. O tej ścisłej łączności świadczą fenomena medju- 
mistyczne. Każde uszkodzenie czy dotknięcie wysuniętego z medjum jego 
ciała eterycznego, zgęstnionego przy pomocy atomów fizycznych w t. zw. 
teleplazmie, odbija się momentalnie na fizycznem ciele medjum i może spo­
wodować ciężkie uszkodzenie ciała, długotrwałą chorobę lub nawet śmierć. 
Podczas seansu z medjum Zimmermanem w Ameryce, gdy rozpoczęły się 
w pokoju fenomeny i ukazała św ietlista zjawa, pewien Jankes, nie myśląc 
długo, wyciągnął rewolwer i strzelił w stronę widziadła. Rozumie się trafił 
w próżnię, lecz w tej chwili Zimmerman upadł na podłogę. Zapalają światła: 
ma głęboką ranę w piersiach. Jest rzeczą wykluczoną, by Amerykanin go tra ­
fił, bo kula tkw i w ścianie w zgoła innym kierunku niż medjum siedziało. 
Eksperyment ten odpokutował Zimmerman paromiesięczną kuracją w szpitalu.
Przypatrzm y się teraz doświadczeniom płk. A. de. Rochasa.1) Przenosił 
on część aury ludzkiej, w ięc cząsteczki ciała eterycznego i astralnego osoby 
magnetyzowanej na lalkę woskową. Jeśli potem tę lalkę woskową ukłuto 
np. szpilką w główkę — dana osoba odczuwała ból w odpowiedniem miejscu 
głowy, jeśli lalkę kłuto w rękę, osoba, z którą eksperymentowano, z krzykiem 
bólu chw ytała się za daną rękę. Kłucie lalki odbywało się w oddaleniu od 
„ofiary“, która nie wiedziała, ani nie widziała, jakie manipulacje robiono
!) L’ex terio risa tion de la sensib ilite , e tude expćrim en ta le e t h isto rique . P a ­
ryż 1895.
236
z lalką. Celem kompletnego wyłączenia tła telepatycznego kłucie lalki prze­
prowadzała osoba obca, tak, że nawet płk. de Rochas nie widział, które 
miejsca były kłute. Objawy te nazwano w parapsychologii e k s t e r j o - 
r y z a c j ą c z u c i a i są one dziś już zjawiskiem bezsprzecznie naukowo 
stwierdzonem.
Na tym wpływ ie ciała eterycznego na ciało fizyczne danego osobnika 
opiera się cała średniowieczna czarna magja w dziale t. zw. u r o k ó w .
A że magja taka najniższego gatunku istnieje i dziś jeszcze na wsi w śród ludu, 
mamy na to szereg przykładów. Kur jer Metapsychiczny podawał niedawno1) 
dokładny opis skrępowanej i przekłutej kilkoma długiemi szpilkami laleczki 
woskowej, odnalezionej w Krakowie na cmentarzu przy kopaniu grobu. Ten, 
który ją tam zakopał, w ierzył święcie, że gdy lalkę skrępuje, pokłuje szpil­
kami i zakopie na cmentarzu obok świeżego grobu — ofiara zginie w męczar­
niach. Wiemy o całym szeregu rzucania uroków na wsi na ludzi, konie i kro­
wy, a ulubionym pośrednikiem przy przenoszeniu takiego uroku na ofiarę jest 
odpowiednio spreparowana żaba, którą się zakopuje pod progiem domostwa 
tego, komu się chce zaszkodzić, albo naw et stara się ją wpakować do jego 
izby czy barłogu.
Enchejridion papieża Leona Ii-go pisze o tej sprawie następująco2):
„Jednym z u lub ionych środków oczarow ania je s t u rok, rzucany zapom ocą 
żaby. Bierze się specja ln ie t łu s tą żabę lub k re ta , zw ierzę zostaje pośw ięcone 
im ieniem osoby, k tó rą się chce przekląć, każe się bes tji po łknąć k aw a łek hostji, 
poczem zaw ija w szaty o fiary . N astępn ie zakopu je w m iejscu , w k tó rem n a j­
częściej tam ten przebywa. Ciało a s tra ln e żaby s tan ie się w am p irem i nocą będzie 
ssało krew . Aby ubiedz czar należy zw łoki g ada odnaleźć i spa lić n ad p łom ie­
niem z s ia rk i i smoły. W tedy p rzek leństw o spadn ie n a spraw cę, on i jego w spól­
nicy w ciągu doby zem rą .“
Mamy tu znów, poza pompatycznym ceremoniałem magicznym, jak poły­
kanie hostji, tesame co poprzednio rekw izyta do eksterjoryzacji uczuć. Zamiast 
lalki woskowej wzięta jest żaba, kontakt m iędzy żabą a ofiarą nawiązuje się 
przez ochrzczenie żaby imieniem ofiary i owinięcie jej szatami tejże ofiary — 
no i operuje się tą żabą, co się odbić ma na ciele fizycznem ofiary. A do tego, 
by skutek był pewniejszy, należy żabę umieścić blisko ofiary!8)
W tern świetle inaczej ukaże się nam wypadek plantatora. Z prahistorii 
ziemi wiemy już, że teren obecnych wysp Indyj holenderskich jest resztką 
terenów olbrzymiego lądu południowej półkuli, t. zw. w antropogenezie okul­
tystycznej Lemurji. Teren ten w czasie chylenia się ku upadkowi czwartej 
rasy, rasy atlanckiej, został skolonizowany przez jeden ze szczepów alianc­
kich, t. zw. Praturańczyków , tak, że dzisiejsi M alajczycy są produktem skrzy­
żowania się tego szczepu z resztkami czarnej ludności lemuryjskiej. Pratu- 
rańczycy byli urodoznymi magami i czarownikami i dużo z tych właśnie władz 
i uzdolnień magicznych znajdujemy dziś jeszcze u Malajów. Czyż nie jest 
zatem możliwe podobne oddziaływanie zapomocą tej eksterjoryzacji czucia
1) K ur je r m etapsych iczny 44/34, „C zarna m ag ja w dzisiejszym K rakow ie“. 
Tamże fo tograf ja tej figu rk i.
2) cytuję z książk i St. W ołow skiego p. t. „M agja i czary“, s tr . 127.
3) Jednym z uroków , po legającym n a bezpośredniem uderzen iu p rą d u e te ­
rycznego (płynącego z oczu czarodzieja n a ciało eteryczne ofiary) je s t ta k zw. „zły
wzrok“ znany we W łoszech jako „m al occhio“ albo „ je tta tu ra “. Opis tego znajdzie
czytelnik w K ur jerze M etaps. 35/34.
237
na ciało eteryczne owego plantatora i w następstwie na jego ciało fizyczne?! 
W świetle najnowszych badań parapsychologii rzecz ta nie wydaje się już 
takim absurdem, za jaki doniedawna musiałoby się ją uważać.
Bardzo wielu ludzi miało do czynienia z podobnemi „urokami“, wolą jednak 
o tych rzeczach nie mówić, by się nie ośmieszyć. Na jednym z wykładów 
w Tow arzystw ie Parapsychicznem im. J. Ochorowicza we Lwowie, podczas 
dyskusji na temat wykładu zaapelowałem do obecnych, by opowiedzieli 
o swoich przeżyciach „urokowych“, o ile je kiedykolwiek mieli. I o dziwo, 
każdy z obecnych podał jeden lub kilka zupełnie konkretnych wypadków ze 
swego własnego życia i szereg z tych wypadków dawał się wyjaśnić w spo­
sób jak wyżej podałem, ba nawet znalazła się i żaba, rozpięta na krzyżu 
z patyczków i umieszczona pod progiem domu „ofiary“, w tym wypadku cał­
kiem niewinnej letniczki, pani F.
Trzeci i ostatni opis brzmiał następująco: „Jest ju jezioro, gdzie mieszkają 
święte krokodyle. Ile ich jest, nikt nie wie, może pięćset, może tysiąc. Są one 
oswojone i karmione przez kapłanów, mających nad niemi pieczę. Któregoś 
dnia, gdy jakaś Malajka składała im ofiarę, została przez krokodyle por­
wana i zjedzona. Ponieważ trup musi być spalony, inaczej bowiem dusza 
zmarłego, według wierzeń hinduskich, błąka się po ziemi, nie idąc do nieba 
i niepokoi krewnych, przeto rozpacz rodziny była straszna. Należało win­
nego krokodyla zabić a szczątki pożartej spalić, lecz wykrycie winowajcy 
wśród takiego tłumu było niemożliwe. W tedy kapłani nad brzegiem jeziora 
odprawili modły, którym ciekawie przyglądały się sterczące z wody głowy 
aligatorów. Po skończonej ceremonji główny kapłan zakomunikował stroska­
nej rodzinie, że krokodyla, który popełnił taki nietakt w stosunku do ich 
krewnej, niema tu w tej chwili, jest daleko, ale wieczorem przyjdzie, więc 
niech o zachodzie słońca zjawią się jeszcze raz, już uzbrojeni. Po wieczornych 
modłach na brzeg w ylazł duży krokodyl. Minę miał podobno bardzo stra­
pioną i nie podnosił oczu na obecnych. Po zabiciu go i wypatroszeniu znale­
ziono w jego wnętrznościach, prócz resztek ciała ludzkiego, bransolety i kol­
czyki, które by ły własnością zmarłej."
Moglibyśmy także i tutaj widzieć tylko szereg dziwnych przypadków, 
popatrzmy jednak, czy i tu również parapsychologia nie rzuci promienia 
św iatła na to zagadkowe zdarzenie. W ytłumaczenia wym agałyby tu następu­
jące fakta:
1. Skąd kapłani wiedzieli, że winowajca-krokodyl jest w tym momencie 
nieobecnym w jeziorze?
2. W jaki sposób zmusili owego krokodyla, by dobrowolnie oddał głowę 
pod nóż?
Zajmiemy się najpierw pierwszem pytaniem. Kwestja wkracza w ramy 
parapsychologii podmiotowej1) i da się wyjaśnić jasnowidzeniem w przestrzeni. 
Jasnowidz (a u kapłanów indyjskich i malajskich zdolności te są świadomie 
rozwijane i pielęgnowane ćwiczeniami radżajogi względnie jog niższych aż 
do hathajogi włącznie), po wprawieniu się w pewien rodzaj lekkiego transu
*) określenie prof. K. R ieheta.
2%
podczas modłów nad brzegiem jeziora, naw iązawszy kontakt z jakimś przed­
miotem, należącem do zjedzonej, a k tóry mu jej familja zapewne dostarczyła 
— odszukał w przestrzeni resztki jej zwłok i w ten sposób mógł objaśnić 
rodzinę, że krokodyla-winowajcy niema na miejscu w jeziorze. Jasnowidzenia 
takie są już dzisiaj rzeczą naukowo stwierdzoną, jasnowidz, skupiwszy swą 
uwagę na przedmiocie należącym do pewnej osoby, może w korzystnych 
warunkach określić miejsce przebywania tej osoby. W ypadki takie zna para­
psychologia i wyjaśnia je w ten sposób, że jasnowidz jako osoba wrażliwsza 
od innych odczuwa wibracje eteryczne czy astralne, w yczuwa „aurę" tej 
osoby, tkwiącą przy danym przedmiocie i w przestrzeni czterowymiarowej 
odkrywa daną osobę. Ten punkt zatem możemy wyjaśnić znanemi nam, cho­
ciaż przez naukę jeszcze niezupełnie wyjaśnionemi i sprecyzowanemi pra­
wami jasnowidzenia w przestrzeni wzgl. psychometrji.
Większe trudności przedstaw ia punkt drugi. Czy można drogą telepatii 
zmusić dane zw ierzę do posłuszeństwa woli ludzkiej? Bo tylko drogą telepatii 
mogli kapłani zmusić owego krokodyla do przywędrow ania z powrotem na 
jezioro i do wyjścia na brzeg! Badania, jakie w tym kierunku przeprowadzano, 
wykazały, że zw ierzęta reagują na myślowe czy uczuciowe nakazy czło­
wieka. I tak znany nasz jasnowidz inż. Ossowiecki opisuje w jednem miejscu 
następujące doświadczenie: szedł wieczorem w tow arzystw ie kilku panów 
przez ulice W arszawy. Z naprzeciwka żołnierze prowadzili kilkanaście koni 
parami. Inż. O. oświadczył kolegom, że spróbuje zatrzym ać na odległość jedną 
parę koni (6-tą lub 7-mą, dokładnie nie pamiętam). Skupił siłę woli i starał 
się narzucić tej parze koni telepatycznie nakaz zatrzymania się. I faktycznie 
oznaczona para koni, mijając eksperymentatora, zaczęła się niepokoić, szar­
pać, wreszcie stanęła w miejscu, tak, że prowadzący żołnierz nie mógł sobie 
z nią dać rady. Nie twierdzę, że ten sporadyczny fakt rozwiązuje już sprawę. 
Musiałoby się przeprowadzić cały szereg takich doświadczeń w różnorakich 
warunkach i z różnemi zwierzętami, a potem dopiero możnaby wyciągać 
ostateczne wnioski. Sam fakt jednak takiej możliwości wskazuje nam drogę 
dalszych badań i ostatecznego wyjaśnienia podobnych faktów, nie wychodząc 
poza ramy parapsychologii jako nauki ściśle eksperymentalnej. Bo jeśli moż- 
liwem jest z odległości, np. 20 kroków, zmusić parę koni do zatrzymania się, 
to można również z odległości 2 km zmusić krokodyla do przybycia na 
pewne miejsce i wypełznięcia na brzeg. Zjawisko nie różni się tu jakością, 
tylko intenzywnością, t. j. że potrzebniejsza tu jest silniejsza i bardziej zdyscy­
plinowana wola, jak w wypadku zatrzym ania koni. Jeśli znów chodzi o zdy­
scyplinowanie woli i wysyłanie odpowiednich prądów eteryczno-astralnych, to 
przeciętny kapłan indyjski czy malajski stoi tu prawdopodobnie o wiele w y­
żej od najsilniejszego europejskiego jasnowidza.
Jak widzimy z poprzednich wywodów , parapsychologia jest nauką, która 
obdziera wiele zjawisk okultystycznych z nimbu cudowności i tajemniczości. 
Okazuje ona dowodnie, że w przyrodzie niema cudów, a są tylko nieubłagane 
prawa przemiany energji w m aterię i naodwrót, prawa, według których duch 
kształtuje materię i oddziaływa na nią, a których to praw jeszcze nie znamy 
i dopiero powoli zaczynamy je odkrywać. Niema zatem cudów okultystycz­
nych, ani faktów anormalnych, sprzeciwiających się prawom przyrody, a są
239
tylko zjawiska, przekraczające ramy dzisiejszej fizyki czy psychologii. Jest 
zatem metafizyka, ponadfizyka i parapsychologia, ponad-psychologja, w które 
św iat nauki pozytywnej bezwiednie coraz silniej wkracza. Teorja względności, 
czwartego wymiaru, nasze teorje św iatła, budowa atomu, to są wszystko 
kamienie węgielne nowej wyższej fizyki, do której większość umysłów w spół­
czesnych nie dorosła jeszcze, a które są dostępne jedynie umysłom do tego 
przygotowanym i wyprzedzającym ewolucję ogólną. Taksamo prawa i feno­
meny ujęte w parapsychologii przedmiotowej i podmiotowej są tym zawiąz­
kiem wyższej psychologii, psychologii przyszłości, jaka kiedyś będzie udzia­
łem całej ludzkości w ramach następnego cyklu ewolucyjnego, w przyszłej 
szóstej rasie, jaka nastąpi po przeżyciu się naszej rasy aryjskiej. Dziś odwa­
żamy się zaledwie nieśmiało torować drogę tym światoburczym poglądom, 
które kiedyś staną się powszechną własnością ludzkości na wyższym stopniu 
duchowego rozwoju.
J . A & F N fie i 2EATTON
Wstęp w światy nadzmysłowe
XI. P rzygo tow an ie .
Tych p i ę ć s z c z e b l i , o k tórych przeczytałeś dotychczas, tworzy 
razem , ja k wiesz, ścieżkę przygotow awczą. P rzez tych la t siedm będziesz 
miał dość p racy nad sobą i szczęśliwym się nazwiesz, jeżeli ją w ciągu lat 
siedmiu wykonasz o tyle, aby być dojrzałym dostatecznie do wstępu na 
ścieżkę czeladztwa. Jeżeli n iektóre z tych zadań wykonasz mniej doskonale 
niż inne, wolno ci będzie mimo to wstąpić, ale na czeladnika próbnego. 
Bo nie je s t niezbędnie konieczne, abyś naprzód uprawił ja k n a j z u p e ł ­
n i e j przygotow anie, nim możesz dostąpić oświecenia. Dopuszczalne jest 
i to, abyś w niektórych kierunkach upraw iał nadal przygotow anie, podczas 
gdy w innych otrzym ujesz ju ż oświecenia. Je s t tu podobnie, jak w szkołach. 
Jeżeli w niektórych przedm iotach wykażesz postępy ty lko m ierne, ale zato 
w innych bardzo dobre, wynik ogólny św iadectwa upraw ni cię do przejścia 
do klasy wyższej. W niej musisz oczywiście b rak i uzupełnić, bo inaczej nie 
podołasz je j zadaniom .
Przygotow anie, to ty lko jedna klasa, a jam a, ni jam a, asana, prana- 
jam a i p ra tjahara , to różne przedm ioty nauki. Szczeble te zatem nie nastę­
pu ją ko le jno po sobie, lecz biegną równocześnie obok siebie. Jeżeli czy­
tałeś o p rana jam ie np. później, niż o jam ie, to powód je s t ten, że bez 
pew nego, choćby bardzo początkow ego, oczyszczenia się niemożebnem 
je s t oddawać się ćwiczeniom szczebli dalszych. Podobnie będzie w klasie 
wyższej. I tam dharana, dh jana i sam adhi biegną rów nolegle obok siebie, 
tworząc razem sam jam ę; ale bez pew nej biegłości w dharanie nie zdołasz 
dh jany upraw iać owocnie.
O tych trzech szczeblach wyższych m ógłbyś wprawdzie nie wiedzieć 
nic i odłożyć zainteresow anie się niemi aż do tego czasu, gdy po siedm io­
leciu okażesz się do jrzałym do oświecenia. Ale na tych szczeblach pojaw ią
240
ci się o w o c e tego , co zasiałeś, upraw iając przygotow anie; a każda 
prawdziwa szkoła ta jem na, dając uczniowi jakiekolw iek zadania, objaśnia 
go zawsze, jak i będzie ich wynik. Ty zatem powinieneś także wiedzieć, do 
jakich wyników dojdziesz przez przygotow anie.
Zadaniem ogólnem okresu przygotow aw czego jest, ja k wiesz, oczy­
szczenie i opanow anie tw ego ciała m y ś l o w e g o , a s t r a l n e g o 
i e t e r y c z n e g o , a przez nie i fizycznego. Opanowawszy je zupełnie, 
będziesz m ógł dopiero je przekształcić, czyli „prześw ietlić“ je tern, co da 
ci oświecenie. To przetw arzanie siebie w innego człowieka je s t w łaśnie 
wynikiem jog i. Twa jaźń wyższa prześw ietli twe ciała tak, że blask je j 
będzie się przez nie przebijał. S topnie przygotow aw cze m ają ty lko urno 
żebnić je j to prześwietlenie. M ają oczyścić twe ciała, dać ci w rękę władzę 
zupełną nad niemi i napraw ić ich funkcje o tyle, aby były ci narzędziam i 
sprawnemi, posłusznem i ci na każde skinienie i fungującem i bez zarzutu. 
Dostosowanie tych narzędzi do funkcyj, jak ich wym agać będzie od nich 
„oświecenie“, nastąpi na szczeblach wyższych; tu szło ty lko o ich oczyszcze­
nie i naprawę.
Opanowanie ciała fizycznego, a przez nie także ciał niewidzialnych, 
jest — ja k wiesz — celem hathajogi. Ćwiczeniami w ytężającem i, poczęści 
bardzo bolesnem i (t. zn. „ tapas“) zm ierza ha tha jog in do zdobycia nad 
swem ciałem władzy tak w szechstronnej, żeby m ógł zadawać mu ból, k ie­
rować funkcjam i jego narządów wewnętrznych, wpraw iać je w ka ta lepsję 
i wysuwać zeń nazew nątrz ciało eteryczne lub astralne. P rócz owych ćwi­
czeń „oczyszcza“ hathajog in swe ciało fizyczne wstrzymywaniem się od 
mięsa, alkoholu i użycia płciowego, aby w ten sposób, n iejako „od do łu“, 
oddziałać przez ciało fizyczne także na ciało eteryczne i astralne. Da się to 
bezwątpienia osiągnąć, ale tylko częściowo, do pew nego stopnia, a o b ja ­
wem osiągnięcia je s t uzyskanie zdolności m edjalnych.*) H a tha jog in zdoła 
prostem napięciem woli wywoływać zjaw iska lew itacji, telekinezji, ap o r­
tów, a więc czynić „cuda“ w przekonaniu ludzi nieoświeconych; zdoła 
także osiągnąć pew ien rodzaj jasnow idzenia niższego stopnia (w dolnych 
sferach astralnych) i nawiązywać łączność z „ducham i“ spirytystów .
Wiesz już, że to nie je s t d roga właściwa, gdyż pom ija oczyszczenie 
ciała m yślowego i nawiązanie łączności z jaźn ią wyższą. Nie można roz­
wijać ducha przez ciało, lecz odw rotnie: ty lko rozwój m oralny może 
trwale wpływać na ciała, jako narzędzia ducha. D latego to nie podawałem 
ci żadnych wskazówek do opanow ania ciała fizycznego, nie zalecałem ci 
wstrzemięźliwości od mięsa, od używek, od zadow alania popędów fizycz­
nych, podobnie jak rozumny właściciel konia nie będzie go głodził, ani 
zwalczał jego popędy, lecz będzie niemi kierow ał do swoich celów. Jeżeli 
uważasz, że w początkach tw ego przygotow ania łatw iej ci będzie opano ­
wać niektóre nam iętności przez wstrzem ięźliwość fizyczną, możesz ją 
uprawiać; ale nie spodziewaj się po niej zbyt wiele.
Logicznem jest, aby oczyszczanie zaczynało się o d g ó r y i zstępo ­
wało c o r a z n i ż e j ko le jno . D latego też zacząłeś oczyszczanie od 
ciała myślowego. S tarałeś się usunąć ten obłok myślaków drobnych i m ar­
*) Głośne m ed ja parapsych iczne czasów obecnych są w łaśn ie w cielen iam i 
hathajoginów daw niejszych; d la tego poziom m ora lny m edjów byw a bardzo różny.
16 241
nych, czyto obcych, czy twoich własnych, k tó ry otaczał przedtem twe ciało 
myślowe chm urą nieprzeniknioną. Teraz przestrzeń wokoło tw ego ciała 
m yślowego je s t wolna i czysta; nie zasłania ci już widoku, i dzięki temu 
będziesz m ógł na szczeblu wyższym otrzym ywać inspiracje, spostrzegać 
myśli obce. Będą to nietylko myśli ludzi, bo taka zdolność różniłaby się 
niewiele od te lepa tji, lecz będą to przedewszystkiem myśli istot wyższych 
nad ludzi, isto t zam ieszkujących te światy, z k tórych ludzie czerpią 
natchnienia.
Zdołasz tedy ciałem myślowem sięgać w górę; ale wpływ tego ciała 
oczyszczonego objaw i się i w dół, na ciała niższe. Zarzucisz myśli n i e ­
p o t r z e b n e , a zaczniesz myśleć o rzeczach potrzebnych. Przez to 
w ciele astralnem będzie pow staw ało o wiele m n i e j u c z u ć niepotrzeb­
nych, o wiele mniej pokus i pożądań. Oczyszczenie ciała m yślowego z całego 
balastu myśli n iepotrzebnych i nikłych uczyni zeń narzędzie niezwykle 
spraw ne i dokładne. Myśli tw o je będą tak jasne, wyraziste i logiczne, jakie 
niemożebne byłyby w ogóle człowiekowi, k tó ry nie przeszedł przez p rzy­
gotow anie podobne tw ojem u.
Zmieni się również tw oje ciało astralne. Dotychczas wyglądało jak 
obłok różnobarw ny, pozbaw iony zarysów określonych, zm ieniający u s ta ­
wicznie form ę i barwy, kłębiący się i m igający raz ciemniej, raz jaśniej. 
P rądy i w iry astra lne w nikały weń bez przeszkody, zmieniały jego kształt 
i zabarwienie, pow odowały w niem wybuchy i w rzenia coraz to inne. Po 
„przygotow aniu" ciało to zyska przedewszystkiem kształt określony 
i k o n t u r w y r a ź n y . Znikną w niem różne wybuchy nagłe i drgania 
nieuregulow ane, jakko lw iek nie ustanie jego ruch w irowy i ustawiczne 
przepływ anie w niem prądów , teraz już prądów własnych, nie z zewnątrz 
narzuconych. Znikną zeń ponadto , a przynajm niej stracą znacznie na na tę ­
żeniu, n iektóre b a r w y mniej piękne, jak czerwień krw ista, zieleń szara, 
czerń n ieprzejrzysta lub fio let mętny, a natom iast po jaw i się kilka barw 
nowych, niezwykle świetnych i czystych.
W yniki przygotow ania widome będą podobnież w ciele eterycznem. 
Zam iast masy n ieuczłonkow anej, w ypełniającej w przybliżeniu kon tu ry 
ciała fizycznego, z licznemi jednak naroślam i i guzami, m ętnej i ciemnej, 
rozśw ietlonej ty lko w n iektórych punktach jakgdyby węglam i słabo rozża­
rzonymi, po jaw i się teraz postać wyraźnie uczlonkow ana, złożona 
z t r z e c h c z ę ś c i wybitnie oddzielnych, a błyszcząca kilku gwiazdami 
kolorowem i, między którem i w iją się prądy barwne.
Te gwiazdy świetne, to padm y tw ego ciała eterycznego, czyli „kwiaty 
lo tosu“ (czakry). Rozwinęły się przez upraw ę przygotow ania, a później 
świecą ju ż jasno i w iru ją ruchem prawidłowym. Gwiazdy te m ają, jak 
wiesz, każda inną liczbę ram ion, czyli „sprychów ko la". W środku ciała 
mniej więcej świeci l o t o s d z i e s i ę c i o p l a t k o w y ; z pączka, zawie­
ra jącego pięć p łatków żywych, a drugich pięć uśpionych, rozw ijałeś uprawą 
pięciu przykazań jam y tych pięć p łatków z uśpienia, a do rozkwitu dop ro ­
wadziłeś kw iat cały owem ćwiczeniem oddechowem, przesyłającem powie- 
trze z brzucha do płuc i naodw rót. Gdybyś go zaczął budzić do ruchu 
odrazu ćwiczeniem oddechowem , nie ożywiwszy go poprzednio uprawą 
jam y, wprawiłbyś go w ruch przeciwny norm alnem u. Skutkiem tego i prądy 
w ciele eterycznem krążyłyby niepraw idłowo; posiadałbyś zdolności
242
m e s m e r y z e r s k i e , ale ten mesmeryzm działałby na drugich jak 
alkohol; zam iast leczyć, usypiałby ty lko ich choroby i znieczulałby chwi- 
lowo na cierpienia. Twój natom iast mesmeryzm będzie c z y s t y i zd ro ­
wotny, bo i twe ciało eteryczne je s t zdrowe i oczyszczone. Nadm iaru tego 
mesmeryzmu, tych sił żywotnych, będziesz m ógł używać do leczenia bliź­
nich i przynoszenia im ulgi w cierpieniach. Zadanie główne n i e i d z i e 
jednak dla ciebie w tym kierunku. Nie masz obrać zawodu lekarza m agne- 
tyzera, bo czekają cię zadania w ażniejsze: będziesz leczył i wzmacniał 
dusze, nie ciała.
O prócz dziesięcioplatkowej pobudzisz i inne padm y z uśpienia, chociaż 
jeszcze nie wszystkie, bo do niektórych potrzebna je s t upraw a ćwiczeń 
dharany i dhjany. „Uzdatnienie poszóstne", k tó re sobie przyswoiłeś ni jam ą, 
rozwinie ci padmę d w u n a s t o l i s t n ą , mieszczącą się w pobliżu serca 
I u mej poprzednio poruszało się sennie sześć je j płatków , a drugich sześć 
byio nieczynnych; teraz zaś świecą wszystkie i w iru ją praw idłow o. W g ło ­
wie, mniej więcej w tym punkcie, gdzie przew ód nosowy łączy się z gardłem , 
świeci gwiazda s z e s n a s t o r a m i e n n a ; doprow adziła ją do rozkw itu 
„święta ścieżka poósem na“ . Natom iast pozostała jeszcze w pączku padm a 
o ś m i o p ł a t k o w a , jakko lw iek pracą nad „czterem a kw alifikacjam i“ 
rozbudziłeś z uśpienia cztery je j p łatk i i wpraw iłeś w ruch zgodny z czte­
rema drugiemi. Do pełnego rozkw itu dojdzie ten kw iat lo tosu dopiero na 
ścieżce czeladztwa.
Ale i te padmy, k tó re ożywiłeś dotychczas, da ją ci cały szereg spo ­
strzeżeń całkiem nowych, bo ju ż działają praw idłow o, jak o „zmysły nad- 
zmysłowe“. Padm a dw unastopłatkow a, obok wzmożenia twej żywotności 
i uzdolnienia m esm erycznego, dozwala ci odczuwać u s p o s o b i e n i e 
ludzi w sposób taki, że jednych nazwiesz ciepłymi, innych chłodnymi, 
chociaż będzie to oczywiście ty lko opisanie. Lotos szesnastopła tkow y do łą­
czy tu spostrzeżenia ś w i e t l n e ; tych, k tórych określiłeś jako ciepłych, 
nazwiesz jasnym i, zimnych ciemnymi, obojętnych szarymi. Spostrzeżenia 
te o trzym ają nadto pewne form y: odróżnisz k s z t a ł t m y ś l i jednych 
ludzi od drugich, a naw et form y, jakiem i w yrażają się praw a zjaw isk 
w przyrodzie. Nie będą to jeszcze spostrzeżenia ścisłe, lecz zrazu niejako 
wrażenia ogólne; ale umocnią cię w zaufaniu do tej drogi, po k tó re j idziesz, 
bo dadzą ci sprawdzian, że idziesz nią nie napróżno, skoro już po jaw iają 
się wyniki.
Nietylko po różach jednak będziesz stąpał. Ta rozbudzona wrażliwość 
narządów n a d z m y s ł o w y c h da ci, obok przeżyć ciekawych i ra ­
dosnych, także szereg przejść p r z y k r y c h . Będziesz w położeniu 
takiem, ja k dziecię niedołężne, na k tó re działa ją ze wszech stron wrażenia 
dodatnie i ujem ne, a ono nie umie jeszcze poradzić sobie z niemi, nie umie 
bronić się od nich. Tw oje zmysły niewidzialne, rozbudzone dopiero świeżo 
z uśpienia, będą początkow o zarów no nieudolne w odbieraniu wrażeń, jak 
i w zamykaniu się przeciw nim.
Jednym z takich objaw ów przykrych, na k tó ry zrazu nie zdołasz sobie 
poradzić, będzie u c z u c i e d u s z n o ś c i i skrępowania, gdy znajdziesz 
się w ciżbie ludzkiej. Ciało astra lne sięga przeciętnie o pół m etra poza obręb 
ciała fizycznego, zatem w ciżbie ludzi obce ciała astra lne będą wnikały 
w twoje i sprawiały ci to uczucie ucisku, po tęgu jące się nieraz aż do mdłości.
16*
Ów chłód duszowy ludzi, wyczuwany padm ą dwunastopłatkową, będzie ci 
niezwykle p rzykry i dopiero z biegiem czasu zdołasz podać np. rękę bez 
odrazy takiem u człowiekowi. Uczucia i n a s t r o j e o b c e będą z n ie­
zwykłą łatwością pobudzały do d rgań równobrzm iących tw oje ciało 
astralne. Człowiek zrozpaczony wzbudzi odrazu w tobie rozpacz, a czyjś 
wybuch gniewu roztrzęsie podobnież tw oje ciało astralne. Spostrzeganie 
myśli ludzkich będzie budziło w tobie myśli podobne, a jeżeli im się będziesz 
stara ł opierać, to znów łatwo wpadniesz w pogardę dla tych ludzi za ich 
myśli m arne i egoistyczne.
W śród takich to przeżyć bolesnych i radosnych, i w śród mnóstwa 
innych jeszcze, w ije się tw o ja ścieżka przygotow ania. Do tego dodaj okresy 
owej „ciemności duchow ej", k tó re będą cię naw iedzialy ze silą coraz to 
w iększą; i dodaj stałe poczucie p u s t k i i osam otnienia, k tó re tow arzy­
szyć ci będzie ciągle na ścieżce. Nie zapom inaj także, że im wyżej będziesz 
wstępował po szczeblach ścieżki, tern bardziej wzmagać się będzie zacie­
kłość tych p o t ę g n i ż s z y c h , k tó re uważały cię za swój łup dotych­
czas, i tern usilniej będą podsuwały ci przeróżne pokusy i sidła, abyś w nich 
uwiązł i spadł ze ścieżki. Pom ocne im w tern będzie i zaślepienie ludzi, bo 
ludzie nie lubią, aby k toś różnił się od nich.
Dopóki byłeś człowiekiem przeciętnym , dopóki miałeś ułomnostki, 
k tó re inni m ogli ci wybaczać, dopó ty byłeś do nich podobny, nie prze­
rastałeś ani o włos ich poziomu. Z chwilą jednak , gdy zaczynasz wyster- 
czać im p o n a d g ł o w ę , zw racasz na siebie uwagę wszystkich wokoło. 
Ale nie je s t to uw aga przy jazna, raczej zawistna. Nie mogąc dojść, d la­
czego ty ich przerosłeś, poczynają wyszukiwać w tobie wszystkie twe 
s ł a b o s t k i , twe strony ujem ne, nie dla popraw ienia ciebie, lecz dla 
uspoko jen ia siebie, że oni nie są gorsi od ciebie, że więc tw oje wyrośnięcie 
nie je s t dowodem twej wyższej wartości. A pam iętaj, że w takich w ypad­
kach bystrość wzroku twych współludzi zaostrza się nadzwyczajnie.
N ajdrobniejszą usterkę w twym charakterze, najdrobnie jszą wadę 
odk ry ją w tobie, choćbyś ją taił n ajstarann ie j, i wywloką przed „opinję 
publiczną". Ale nietylko wywloką, lecz nadto rozdm uchają ją do rozm ia­
rów potw ornych, aby przecie cieszyć się, że znaleźli „plam ę na słońcu". 
Nie je s t to ich złość, ty lko niewiedza. Są ty lko narzędziam i ślepemi w ręku 
tych mocy niskich, k tó re spostrzegają , że się im wymykasz i tern usilniej 
walczą o zatrzym anie ciebie w swych pazurach. Pam iętaj tedy, że na nic ci 
się nie zda, gdybyś jak ą słabostkę, jak ąś choćby najdrobnie jszą plamkę, 
na duszy zostawił i u n i e w i n n i a ł ją przed sobą, lub chciał u k r y ć 
przed swem sumieniem. W yszperają ją ludzie niechybnie, wywloką na 
światło i powiększą dziesięciokrotnie. Przypom ną ci naw et grzechy twej 
m łodości, k tó re może uważasz za odrobione już dawno. Uzbrój się tedy 
W siłę i wytrwałość, aby ostać się bez drgnienia wobec tych ataków 
z zewsząd, k tó re będą tow arzyszyły ci już stale.
Bez w ątpienia nie będzie to miłe, ale musisz się z tern pogodzić. A p rzy ­
datne ci będzie bardzo, bo gdybyś chciał sam przed sobą u k r y ć jakąś 
choćby małą niedoskonałość w twym charakterze, w yszperają ją inni 
i postaw ią ci ją przed oczy. Zbawienne ci to będzie bardzo, jako lekarstw o 
przeciw zarozum iałości i przeciw p o b ł a ż l i w o ś c i dla siebie. A zoba­
czysz dopiero wówczas, ja k to trudno je s t oczyścić się najdokładniej ze
244
wszelkiej próżności, z wysokiego mniemania o sobie. Nieraz powiesz sobie: 
„Czego chcą odem nie? W szakże jestem już o tyle wyższy nad nich, że 
żaden mi nie dorówna, a jeszcze im tego za m ało?“ Gdy tak powiesz, 
będziesz nie wyższy, lecz niższy od nich; bo oni w i e d z ą , że są ułomni, 
a ty nie chcesz tego przyznać o sobie.
Niedość na tern. Zamiast niechęci za to do wspólludzi, pozornie całkiem 
słusznej, masz rozwinąć i utrzym ać stale w sobie ju ż nie wyrozum iałość dla 
nich, nie „przebaczenie“ za „przykrości“, jak ie tobie w yrządzają „nieza- 
służenie“, lecz miłość i w d z i ę c z n o ś ć . Bądź im wdzięczny za tę naukę, 
którą ci dają, za to w ytykanie ci błędów, do jak ich ty sam przed sobą 
przyznać się nie chcesz. Oni pom agają tobie w oczyszczeniu, ale nie szko­
dzą. Ani się poważ zatem na uczucie pogardy lub niechęci do nich, bo 
byłby to jeden z najprzykrzejszych upadków twoich na ścieżce, z k tó rego 
podniósłbyś się niełatwo. Bierz ludzi takim i, jak im i są, a nie, jakim i ty 
c h c i a ł b y ś ich mieć; ale siebie zato kształć tak, abyś był napraw dę takim , 
jakim siebie chcesz widzieć.
W m iarę twego w stępowania w gó rę po szczeblach ścieżki o trzym y­
wać będziesz coraz w y ż s z e uzdolnienia, będziesz poprostu stawał się 
coraz bardziej nadczlowiekiem . Nie sądź jednak , że te zdolności otrzym asz 
dla siebie. Od zdolnego żąda się w ięcej, niż od mniej uzdolnionego; zasada 
ta obow iązuje nawet w szkołach, nietylko na ścieżce. W szystkie więc uzdol­
nienia wyższe, k tó re na ścieżce będziesz otrzym ywał kolejno , dane ci będą 
na to, abyś mógł tern w y d a t n i e j p o m a g a ć drugim . A jakże zdo­
łasz im pom agać, jeżeli odsuniesz się od nich z pogardą, lub choćby ty lko 
z urazą ta joną? Jak nazwałbyś tę m atkę, k tó ra dla swoich dzieci m iałaby 
pogardę za to, że mniej w iedzą od niej, lub k tó ra m iałaby dla nich niechęć 
za to, że spraw iają je j przykrości swą niewiedzą? Nie mów, że bliźni, to 
nie tw oje dzieci, bo właśnie są tw ojem i dziećmi. Masz im być o p i e k u ­
n e m duchowym, masz ich uczyć i prowadzić, a przedewszystkiem masz 
im ś w i e c i ć p r z y k ł a d e m . Masz każdem u z nich mówić — nie sło ­
wami — lecz przykładem własnym : „zdołałem ja się nieco wznieść i oczyścić, 
to zdołasz i ty; zechciej ty lko“ .
A jakże zdołałbyś im być opiekunem , być im „bratem starszym “, 
gdybyś ich nie k o c h a ł ? Zapewne znane ci je s t to zdanie, niesłychanie 
doniosłe i m ające zastosow anie we wszystkich dziedzinach wiedzy ta jem n e j: 
„Objawić ci się może ty lko to, co pokochasz; do czego odnosisz się z n ie­
chęcią, tego n i e p o z n a s z n i g d y , bo twa niechęć staw ia m ur między 
niem a tobą.“ Do serca ludzi trafisz ty lko sercem, ale nie pogardą. A m u­
sisz pozyskać ich zaufanie, jeżeli masz ich prowadzić. Pom ocy z rąk wrogich 
nikt nie przyjm ie. To też za m ało byłoby wybaczyć im tylko, że w yciągają 
na jaw twe błędy ukryte. Musisz im przyznać słuszność i odczuć dla nich 
wdzięczność. Musisz im wpoić przekonanie niezachwiane, że cię to nie 
dotknęło; że ci nic p rzykrego nie zrobili — owszem pom ogli — że nie 
wpłynęło to ujem nie na twe dla nich uczucia.
Wówczas sprawdzisz czynem słowa ew angelji: „Kto na ciebie kam ie­
niem, ty na niego chlebem “, bo rozumiesz już, że to je s t dla ciebie p rzyka­
zanie nie teoretyczne tylko, ale m ające znaczenie praktyczne. W tedy także 
— ale dopiero w tedy — w y t r ą c i s z b r o ń z ręki mocom niższym, 
którym ludzie są tylko narzędziam i ślepemi. Gdy to wyjaw ianie twych
245
błędów ukrytych nie spraw i ci przykrości, nie dotknie dumy urażonej, nie 
natrafi w ogóle na zarozum iałość, lecz owszem na wdzięczność i uznanie, 
wówczas dopiero stępi się ta broń, będąca postrachem dla ludzi zw yczaj­
nych. Przez to „biczow anie“ m oralne p rzejść musisz, bo wszakże w stępu­
jesz w ślady Chrystusowe. Dalsze stacje Jego męki oczekują cię na szcze­
blach wyższych.
Przeszedłszy szczeble przygotow ania, możesz j e s z c z e z a w r ó - 
c i ć. Możesz zejść jeszcze ze ścieżki i wrócić na tę d rogę szeroką i wygodną, 
k tó rą bez wielkich wysiłków stąpa zw olna ogół ludzkości.
Nie jes teś jeszcze p rzy ję ty na czeladnika, nie złożyłeś żadnych zobo­
wiązań, w o l n o c i zatem w y s t ą p i ć ze szkoły. W róciwszy do świata, 
będziesz tam dzięki przebytem u przygotow aniu członkiem społeczeństwa 
niezwykle pożytecznym i cennym. Rozwinięte dotychczas uzdolnienia po ­
suną cię na odpowiednie stanow isko życiowe. Będziesz naw et miał prawo 
owoce tego uzdolnienia obracać w części na korzyść osobistą, bo w świecie, 
na jego drodze szerokiej, nie obow iązują jeszcze praw a Nowego, lecz 
S tarego Zakonu. Obowiązywać cię będzie ty lko jeden w arunek: abyś swych 
uzdolnień nie używał na n i c z y j ą s z k o d ę . W tedy utraciłbyś je nie­
uchronnie.
Jeżeli jednak dorosłeś napraw dę do ścieżki, to nie zatrzym asz się 
w połowie drogi. Nie odstraszą cię dalsze je j trudności, nie odstraszy cię 
również przykazanie: „Nic dla siebie, wszystko dla drugich .“ W duszy twej 
coraz jaśn iej świtać będzie ta praw da, m ało kom u dostępna, że ty lko to, 
co czynisz dla drugich, czynisz napraw dę dla siebie. Przeświadczenie to 
wzmoże tern silniej i umocni twe postanow ienie dojścia tą ścieżką aż do 
szczytu; bo im wyżej będziesz, tern więcej zdołasz czynić dla drugich. 
Zapragniesz zostać świadomym „pom ocnikiem Pom ocników “, wejść 
u szczytu w te ko ła Isto t W zniosłych, k tó re rzeczywiście w ręku swem 
dzierżą l o s y z i e m i . I ze zdw ojoną energ ją , z niewyczerpaną w ytrw a­
łością, przystąpisz do upraw y trzech szczebli wyższych.
XII. Dharana.
(Skupianie uwagi.)
Pierwszym ze szczebli wyższych, a s z ó s t y m z rzędu w ich szeregu 
ogólnym na ścieżce, je s t dharana, lub koncen tracja . W iesz już, że ćwiczenia 
zm ierzają tu do uzyskania biegłości w skupianiu uwagi na jeden przedmiot, 
bez odw racania je j przez czas oznaczony na przedm ioty postronne. Wiesz 
także, że przedm iotem uw agi nie musi tu być jakaś rzecz fizyczna, lecz 
może nim być równie dobrze w rażenie zmysłowe, lub pamięciowe. Uprawą 
p ra tjah a ry nauczyłeś się w ładać swą uw agą, przyczepiać ją , do czego 
zechcesz i odczepiać swą wolą. W yćwiczyłeś uwagę tak, że bez twej woli 
nie oderw ie się od przedm iotu obranego i nie podąży za innym, choćby 
ten inny wywierał naw et niezwykle silne w rażenie na zmysły. Teraz masz 
z tej sprawności twej uwagi k o r z y s t a ć ; masz je j, ja k narzędzia p o ­
słusznego, używać do dalszych celów.
Tłumaczenie nazwy dharana przez wyraz „koncen trac ja“ nie je s t ścisłe. 
Trzymanie uwagi na przedm iocie obranym je s t właśnie skupieniem je j na
246
nim i to wykształciłeś pratjaharą. Teraz masz tę zdolność skupiania się 
wyzyskać na to, aby nietylko przez czas dowolny utrzym ać uwagę na 
danym przedmiocie, ale i d o w i e d z i e ć się o nim jak najw ięcej przez 
takie skupienie.
D harana tedy je s t już sposobem uzyskiwania wiedzy, je s t oświecaniem 
się o własnościach przedm iotów . Źe na te j drodze m ożna uzyskiwać wiedzę
0 przedm iotach, zrozumiesz, gdy wykonasz dwa m ale doświadczenia. Ujm ij 
w rękę szpilkę i ukluj się w drugą rękę tak lekko, aby ledwie ślad krw i 
się pokazał. Odczujesz ukłucie jako ból, niewielki zresztą, i na tern zakoń­
czysz doświadczenie. Dowiesz się, że ukłucie je s t bolesne, to znaczy, do ­
wiesz się tyle, ile z tak iegoż doświadczenia dowie się dziecko, gdy uklu je 
się pierwszy raz w życiu.
P rzejdź teraz do drugiego doświadczenia. Zwróć uw agę wyłącznie na 
m iejsce ukłute i zatrzym aj ją na niem przez chwilę. Spostrzeżesz, że prze- 
dewszystkiem ukłucie — niezbyt g łębokie — nie je s t wcale bolesne. Samego 
momentu ukłucia nie odczujesz bynajm niej p rzykro , i tu ju ż możesz 
s p r o s t o w a ć twe doświadczenie dawniejsze, jakoby ukłucie bolało. 
U trzymując uwagę na m iejscu uklutem , odczujesz, że ból poczyna się p o ja ­
wiać dopiero po chwili, że je s t najw iększy w tedy, gdy krew wystąpi, i że 
można go rozdzielić na dwa w rażenia odrębne: jedno w rażenie bolu szczy­
piącego, a drugie wrażenie, ja k gdyby w m iejscu ukłucia tkw iło jakieś 
ciało obce, k tó rego rozm iary s ta ją się coraz większe. Dalsze skupianie 
uwagi na tern m iejscu nauczyłoby cię jeszcze w ięcej; to , co ci p rzy toczy­
łem, wystarczy jednak , abyś ocenił wyniki, do jak ich można dojść dharaną. 
Niema tu nic nadzmyslowego, nic cudow nego. P rostem skupieniem uwagi 
przez czas dłuższy dochodzisz do w i e d z y o wiele w iększej i dok ładn ie j­
szej, niż zdołałbyś ją uzyskać bez tak iego skupienia uwagi na przedm iot 
obserwowany.
Oczywiście ćwiczenia dharany nie og ran iczają się na zmyśle dotyku, 
ani na two jem ciele. O to słyszysz np. ćw ierkanie p taszka. Zwróciwszy na 
nie uwagę, spostrzeżesz, że p taszek musi być gdzieś w pobliżu, ocenisz słu­
chem kierunek, z k tó rego św iergot pochodzi, uznasz je za donośne lub 
słabe, za mile dla ucha lub przykre. O gółem pow tórzysz to samo, co nieraz 
już w życiu zauważyłeś. Teraz jednakże zatrzym aj na tern ćwierkaniu 
uwagę skupioną przez chwilę. Spostrzeżesz, że ćw ierkanie to składa się 
z kilku dźwięków różnej wysokości, że są przerw y m iędzy poszczególnem i 
ćwierknięciami, i że p taszek c o ś m ó w i tym swoim językiem , że je s t to 
coś więcej niż św iergot dla twej przyjem ności lub przykrości, jak może 
go osądzałeś dotychczas. W słuchując się z uwagą najw iększą, zaczniesz 
w s p ó ł c z u ć z ptaszkiem do pew nego stopnia. W duszy twej zaczną się 
budzić u c z u c i a pokrew ne tym , jak ie p taszka skłoniły do ćwierkania. 
Odczujesz coś jak przestrach, może ja k ból, lub znowu, ja k radość i zado ­
wolenie. Dowiesz się, co p taszek w yraża swym św iergotem : zaczniesz rozu­
mieć jego mowę, a tego byś bez dharany nie zdołał.
Inny przykład. Rzuć okiem na krzesło, s to jące obok ciebie. P rzy ­
glądnąwszy się mu z uw agą, spostrzeżesz, że je s t drewniane, politurow ane, 
dobrze zachowane mimo używania, że sporządzone je s t z drzewa tw ardego
1 bardzo trw ale zbudowane. W ydaje ci się, że już więcej nic ponad to nie
247
zdołasz spostrzec, choćbyś uwagę wytężał przez godzinę. Spróbuj jednak 
utrzym ać na niem nadal uwagę skupioną. O to widzisz już coś nowego. 
Oparcie dla pleców je s t szczególnie mocno w ytarte , a nogi przednie są 
zarysowane, jakgdyby posiekane. Zniszczył je tak człowiek, k tóry w niem 
często siadywał. Nie je s t to więc krzesło, używane przy pracy spoko jnej 
i skupionej, lecz albo w jadalni, albo w poko ju dziecięcym. Na krawędzi 
k rzesła są nadto ślady zacięcia nożykiem ; krzesło zatem stało widocznie 
w poko ju dziecinnym, i to w poko ju chłopczyka. O to wiesz już z n a c z ­
n i e w i ę c e j o tern krześle, niż poprzednio ; gdybyś przedłużył skupianie 
uwagi na niem, dowiedziałbyś się jeszcze nowych szczegółów. Nie sądź 
jednak , że taka dharana je s t dla ciebie bez wartości, a po trzebna byłaby 
co najw yżej agentom policji śledczej. Sherlock Holmes upraw iał właśnie 
dharanę i d latego m ógł wyśledzić szczegóły innym niezbadane. Dla ciebie 
zaś taka dharana, upraw iana na przedm iotach „m artw ych“, p rzydatna jest 
nie jak o cel, lecz jako ś r o d e k , jako ćwiczenie w zastosowywaniu sku­
piania uwagi.
Dalszy przykład. Masz na stole przed sobą kw iat bzu we flakonie. 
P rzyg ląda jąc mu się z uwagą, spostrzeżesz, że ma miłą barwę fiołkową, 
że w idocznie niedawno zerwany, bo nie widać śladów więdnięcia, że n iektóre 
kw iatki są jeszcze zam knięte w pączkach, a inne już w pełni rozkwitłe. 
Spostrzeżesz ponadto , że ubarw ienie nie u wszystkich je s t jednakie; nie­
k tó re bowiem kw iateczki są jaśn iejsze od innych, i spostrzeżesz, że każdy 
ma cztery p łatki, a ty lko bardzo rzadko napo tkasz pięć p łatków lub więcej.
Teraz zastosuj dharanę, to znaczy u trzym uj nadal uwagę skupioną. 
O to poczynasz już odróżniać kw iateczki s t a r s z e o d ś w i e ż o roz­
kwitłych, bo starsze są jaśn iejsze ubarw ieniem , poprostu „siw ieją“. Ponadto 
barw a ich je s t więcej matowa, u świeżych natom iast błyszcząca. Patrząc 
dalej z uwagą, widzisz, że nie je s t to „błyszczenie“, k tó re kw iatkom świe­
żym nadaje tę świetność; w yglądają raczej, jakgdyby były w ilgotne. Ale 
nie je s t to i wilgoć, co możesz sprawdzić dotykiem . Nam yślając się, jak 
to określić, zm niejszasz na chwilkę natężenie wzroku, i o to zauważasz coś, 
co zrazu bierzesz za znużenie oczu: kw iatki powleczone są m g ł ą j a ś n i e ­
j ą c ą . Jednak to nie halucynacja, bo kw iateczki starsze widzisz wyraźnie, 
a kon tu ry świeższych rozw iew ają się w pewną puszystość. O to doszedłeś 
dharaną do pierwszych spostrzeżeń aury eterycznej kwiatów, ich poświaty.
Z tych kilku przykładów zdołasz ju ż utw orzyć sobie pojęcie o kierunku, 
w jak im m ają iść tw o je ćwiczenia w dharanie. Pojm iesz także, że up ra ­
wiać je możesz wszędzie i zawsze; nie po trzeba ci do nich ani przedm iotów 
szczególnych, ani godzin odrębnych, bo sposobności do ćwiczeń znajdziesz 
codzień i w każdych w arunkach otoczenia. Każdy przedm iot u jrzany , każdy 
dźwięk zasłyszany, każde w rażenie odczute dostarczy ci takich sposobności.
Nie sądź jednak , jakoby dharana nakazyw ała posługiwanie się k o ­
niecznie jednym ty lko zmysłem. W p ra tjah a rze nauczyłeś się wyłączać 
i włączać dowolnie różne „stac je te lefoniczne“ ; te raz stosuj zatem tę um ie­
jętność. Im w i ę c e j z m y s ł ó w , naraz lub ko le jno , zwrócisz na p rzed ­
m iot badany, tern rozleg lejszą wiedzę o nim uzyskasz. Obserwując kwiat, 
nietylko zwróć nań wzrok, lecz także dotknij go, powąchaj, nawet posm a­
ku j. Zebrawszy w ten sposób ja k najw ięcej w rażeń od przedm iotu, zwróć 
uwagę na działanie tych w rażeń w t w e j d u s z y , a dowiesz się jeszcze
24»
czegoś w ięcej. Dowiesz się, jak ie wrażenie wywiera dany przedm iot ju ż 
nietylko na twe zmysły fizyczne, lecz nadto na twe zmysły wewnętrzne, 
na „kw iaty lo tosu“ . Zaczniesz ten przedm iot nietylko widzieć, słyszeć, 
wąchać, smakować, lecz także odczuwać jego działanie na twe w n ę t r z e . 
Odczuwanie to będzie zrazu słabe i niewyraźne, w m iarę ćwiczeń jednak 
zyska na wyrazistości i natężeniu.
To je s t już stopień wyższy w upraw ie dharany. Sposobności do ćwi­
czeń takich znajdziesz w twem otoczeniu poddostatk iem o każdej porze, 
bez odryw ania się od obowiązków i za jęć codziennych. N iektóre z tych 
ćwiczeń poleca upraw iać już w okresie przygotow ania dr. R. S teiner (O); 
przytoczę ci tu ta j jego wskazówki: „Zw racając często uwagę na objaw y 
rozkwitu i dojrzew ania, dozna się wrażenie, k tó re m ożnaby w oddaleniu 
porównać do wrażenia przy wschodzie słońca. N atom iast ob jaw y więdnię­
cia i obum ierania wyw ołują uczucia, podobne nieco do w rażeń, jak ie w y­
wiera widok księżyca, wschodzącego zw olna na w idnokręgu. Oba te odczu­
cia są to dwie siły, k tó re, rozw ijane coraz żywiej, prow adzą do najw ięk ­
szych wyników tajem nych. Należy naprzód oglądnąć przedm ioty ja k n a j­
dokładniej, a dopiero potem poddać się uczuciu, w duszy pow stającem u“ . 
Nie zrażaj się tern, jeżeli uczucia podobne nie pojaw ią się już zaraz przy 
pierwszych próbach, a tern usilniej w ystrzegaj się wmawiania ich sobie. 
Pojaw ią się niechybnie przy cierpliwości i wytrwałości w pow tarzaniu ćwi­
czeń ciągle na nowo. Gdybyś zaś suggerow ał je sobie, zam iast odczuwać 
je naprawdę, zam knąłbyś sobie możność odczucia ich w ogóle w przyszłości.
Jeżeli ćwiczenia powyższe upraw iać zdołasz z powodzeniem , możesz 
dołączyć do nich po pewnym czasie dharanę, skierow aną na przedm ioty 
n a d z m y s ł o w e , np. narządy w twem ciele eterycznem . Tu już jednak 
musisz wybrać porę odpowiednią i otoczenie, a więc ciszę i ciemność lub 
przynajm niej półcień. Ułóż ciało wygodnie, jakgdyby do ćwiczeń odde­
chowych, wzbudź w sobie nastró j spoko jny i wyłącz od działania wszystkie 
zmysły fizyczne. Następnie zwróć uwagę na j e d e n p u n k t ciała, k tó ry 
wybierzesz sobie dowolnie, ale określisz ściśle jeg o położenie, np. palec 
wielki u lewej nogi. Umieść w tym palcu uw agę tak wytężoną, abyś nic 
zresztą nie czul, nie słyszał i nie widział. P rzez chwilę nie będziesz w nim 
czuł nic więcej, ja k ty lko ciepłotę wzmożoną. W ywoła ją p r a n a , nap ły ­
wająca raźnej w ten palec pod naciskiem twej uwagi. Później jednak zdo­
łasz odczuć coś w ięcej: zauważysz, że tw o ja wrażliwość dotykow a p rze­
niosła się z całego ciała w ten punkt, w ten palec. Gdy teraz nogą, chociaż 
jest osłonięta obuwiem, dotkniesz krawędzi łóżka lub krzesła, odczujesz to 
dotknięcie niezwykle wyraźnie, naw et boleśnie.
Jeżeli zdołasz skupienie uwagi wytężonej utrzym ać jeszcze dłużej, 
zauważysz zjaw iska tern bardziej niezwykłe; naw et w pierwszej chwili nie 
uwierzysz w ich rzeczywistość. O to wrażliwość dotykow a z całego ciała 
twojego przeniosła się niety lko w ten jeden palec u nogi, ale nadto ro z ­
przestrzeniła się nad nim w p o w i e t r z u . Cały palec je s t jakgdyby o to ­
czony warstewką wrażliwości, unoszącą się nad nim wokoło. Odczuwasz 
wyraźnie nietylko obuwie, ale naw et pobliski m aterja ł łóżka lub pokrycie 
sofy, jakkolw iek palec ich nie dotyka. Na tern zakończ doświadczenie, gdyż 
prowadzenie go dalej m ogłoby mieć dla ciebie na tym stopniu następstw a 
niepożądane, z k tórem i nie um iałbyś sobie poradzić. Rzecz prosta , że za
244
pierwszą próbą nie dojdziesz do żadnego wyniku, - lecz musisz ćwiczenia 
pow tarzać.
Ćwiczenie to p rzygo tu je cię do następnego, prowadzącego już do w ra­
żeń zupełnie nadzmysłowych; jednak bez uzyskania wyników w tern ćw i­
czeniu przygotow aw czem nie przechodź do dalszego. Rzecz prosta, że 
punkty ciała na te ćwiczenia możesz — a naw et powinieneś — obierać do ­
wolnie, coraz to inne; strzeż się jednak przedłużać ćwiczenia ponad m iarę. 
W ystarczy tu 3—5 minut, po k tórych przerw ij ćwiczenia, choćbyś jeszcze 
nie doszedł do żadnego wyniku. Zapam iętaj sobie ponadto , że ćwiczenia 
tego rodzaju nie należą do obowiązkowych; od twej woli wyłącznie zawisło, 
czy zechcesz ich w ogóle próbować. Bez nich dojdziesz taksam o dobrze do 
szczebli wyższych, podobnie, ja k i bez ćwiczeń oddechowych, przytoczo­
nych w pranajam ie, możesz bez trudności do jść do szczebli następnych. 
Są to ty lko jakgdyby „przedm ioty nadobow iązkow e“ w nauce szkolnej; 
można i bez nich uzyskać dobre świadectwo, a służą ty lko dla tych, k tórzy 
do nich m ają ochotę i zamiłowanie.
Podobnież nadobow iązkowe je s t i ćwiczenie następne, k tó re ci teraz 
opiszę. Odwróć — ja k w ćwiczeniu poprzedniem — uwagę od wszystkich 
zmysłów, a skieruj ją na jedną z padm w twem ciele e t e r y c z n e m, 
np. padm ę obok serca. S taraj się z calem skupieniem uwagi w c z u ć s i ę 
w ten punk t jeden , chociaż nie zdołasz na razie naw et określić jego po ło ­
żenia. Po kilku próbach bezowocnych odczujesz w yraźniej tę padm ę i zdo­
łasz ju ż dokładnie określić, gdzie ona się znajdu je . Będzie to uczucie — 
gdy go pierwszy raz doznasz — tak najzupełniej nowe i obce wszystkim ci 
znanym, że m ożnaby je porów nać chyba do uczucia kobiety, k tó ra pierwszy 
raz ma zostać m atką, i uczuje wew nątrz ciała pierwsze ruchy przyszłego 
dziecięcia. Nie są to jednak ruchy fizyczne w tym wypadku, a mimo to 
odczujesz je wyraźnie w pewnym o k r e ś l o n y m punkcie ciała fizycz­
nego. Tylko co do głębokości, w jak ie j ten punk t leży pod powierzchnią 
ciała, nie zdołasz uświadomić sobie nic określonego. Już to będzie ci się 
wydawało, że ten punkt poruszający leży tuż pod skórą, ju ż to znów, że 
znacznie g łębiej, niemal przy samem sercu (jeżeli obrałeś padm ę dwunasto- 
p łatkow ą).
Zauważysz ponadto , że nie je s t to punkcik mały, lecz coś, co zajm uje 
dość znaczną przestrzeń, jakko lw iek rozm iarów je j również określić nie 
zdołasz. Dużo ju ż osiągniesz, jeżeli dojdziesz do uświadomienia sobie, 
j a k i e g o r o d z a j u ruch odbywa się w tym narządzie. Nie śpiesz się 
jednak ze sugerow aniem sobie, jakobyś odczuwał ruch obrotowy, bo 
uczucia te byw ają bardzo różne indywidualnie. Zauważysz tylko, że jest 
to ruch w całkiem innym rodzaju , niż ruch serca fizycznego. W sposób 
podobny możesz próbow ać dharany na innych twych padmach. Gdy ćwi­
czenia te będziesz upraw iał wytrwale, do jść możesz później także do widze­
nia tych padm w ich barw ach i światłach, a w tedy zobaczysz także wyraźnie 
rodzaj ich ruchów.
U praw iając takie ćwiczenia, nie zapom inaj ani na chwilę, że potrzeba 
tu w y t r w a ł o ś c i i c i e r p l i w o ś c i nadzw yczajnej. Bardzo mo- 
żebne, że mimo długiego pow tarzania tych ćwiczeń nie spostrzeżesz w yni­
ków żadnych pozorn ie; możebne także, że spostrzeżesz całkiem inne, niż 
sobie wyobrażałeś. A błędnem byłoby, gdybyś sobie już naprzód urabiał
250
jakiekolw iek wyobrażenie, ja k te wyniki m ają wyglądać, bo naginałbyś 
potem ćwiczenia do tego tw ego w yobrażenia, k tó re oczywiście różnić się 
będzie od rzeczywistości. Wiesz już, że na ścieżce w ystrzegać się masz 
mniemań z g ó r y p o w z i ę t y c h , na niczem faktycznem nie opartych, 
a więc i tu tern bardziej w ystrzegaj się w yobrażania sobie ju ż naprzód, 
jaki ma być wynik. Upraw iaj ty lko ćwiczenia z całą cierpliwością i w ytrw a­
łością, na jak ą możesz się zdobyć, upraw iaj je dla samych ćwiczeń, nie dla 
wyniku. W ynik pojaw i się niechybnie, chociaż nie właśnie w tedy, kiedy 
tobie się zdaje , że już pow inien się pojaw ić. M asz przed sobą conajm niej 
siedm la t czasu, a może i czternaście, jeżeli w pierwszych siedmiu nie 
będziesz miał dość wytrwałości.
Niech cię jednak ten szereg la t nie przeraża, ani nie zniechęca. Nie mów 
sobie: „Jeżeli mam tak długo czekać na wyniki, to może mi i życia nie 
starczyć na ich osiągnięcie“ . P rzedew szystkiem zważ, że pracujesz n i e 
d l a w y n i k ó w , ty lko dla p racy sam e j; pow tóre zważ, że masz przed 
sobą nietylko ten jeden żywot, ale cały szereg następnych. Nie znaczy to, 
jakobyś w twem wcieleniu teraźniejszem nie miał dojść w ogóle do żad­
nych wyników. Zależy to jedynie i wyłącznie od ciebie, od twej cierpliwości 
i wytrwałości. Nie ma tu także wpływu żadnego w iek tw ój, choćbyś już 
miał m łodość dawno poza sobą. Bywa często, że dopiero u schyłku życia 
odbywa się w człowieku przem iana pojęć, dawniej m aterjalistycznych, na 
wprost przeciwne, i w następstw ie tego zw rot ku „ścieżce“ . Ludzie tacy 
zostają potem najdzielniejszym i czeladnikam i, bo nie m ają już utrudnień 
na ścieżce ze strony żądz cielesnych, ambicji, przyw iązania do życia i t. p., 
łatwiej zatem m ogą przebiec szczeble przygotow ania, zdać n ie jako odrazu 
egzamin do klasy wyższej, zwłaszcza, że życie samo m ogło być dla nich 
wyśmienitą szkołą przygotow aw czą.
Oto, co mówi o sobie Leadbeater (H. 469, I): „Osobiście nie czyniłem 
żadnych wysiłków, sądząc, że nie mam odpow iedniego ciała eterycznego, 
aż raz wskazał mi M istrz pewną m edytację, k tó ra może do wyników p row a­
dzić. Uprawiałem ją w prak tyce i u jrza łem powodzenie... Nie słyszałem 
nigdy, jakoby istniała tu jak a granica w ieku.“ Zwróć tu uw agę na trzy 
rzeczy: niema granicy wieku, nie po trzeba niczego więcej prócz m e d y ­
t a c j i odpow iedniej, i spraw a jakości ciała eterycznego. Dwie pierwsze 
pojąłeś już zapewne, a co do trzeciej, to zważ, że gdybyś nie miał odpo ­
wiedniego ciała eterycznego, nie odczułbyś, że właściwą dla ciebie jes t 
„ścieżka“ ; wówczas o wiele lepszą wydałaby ci się np. h a th a jog a i poszedł­
byś w je j kierunku.
Teraz podam ci ćwiczenie, w skazane przez W. Judge 'a , a tak zbawienne, 
że musisz je wliczyć do twych ćwiczeń obowiązkowych, i to codziennych. 
Zapewne nawykłeś już do tego na stopniu przygotow awczym , aby codzień 
wieczorem odbywać k ró tk i „rachunek sum ienia“ , p rzeglądać i osądzać 
swe postępki, uczucia i myśli, jak ie m iałeś przez dzień cały. W iesz już 
także, że w tym rachunku sum ienia mniej zależy na tern, abyś wszystkie 
swe zdarzenia dzienne przyw iódł sobie na pamięć, ja k raczej na tern, abyś 
wobec nich zajął p o s t a w ę odpowiednią. Masz na swe postępki, słowa 
i myśli patrzeć tak i osądzać je tak , jakgdybyś to n i e t y je zdziałał, 
lecz ktoś drugi. P rzez to oceniasz je o wiele bezstronniej.
251
Otóż ten codzienny — a pow inien to być codzienny — rachunek sum ie­
nia połącz z ćwiczeniem następującem : Zamiast ten przegląd odbywać 
w zwykły sposób, idąc od po ranka do południa i wieczora, odwróć ten 
porządek, dla ludzi zwykłych „norm alny“ . Zacznij od wieczora; od tego , 
co czyniłeś lub myślałeś przed chwilą, i w racaj myślą wstecz do zdarzeń 
coraz wcześniejszych. Zamiast tedy u jąć myślą jedno zdarzenie i p rzypo­
m inać sobie, co było potem , idź w kierunku przeciwnym i przywiedź sobie 
na pamięć, co było przedtem , i co jeszcze wcześniej. W ten sposób p rze­
biegnij myślą dzień miniony, ale wstecz, od w ieczora przez południe do 
poranka.
Nie idzie tu o to, abyś k a ż d e bez w yjątku zdarzenie, każdą myśl 
i każde słowo sobie przypom niał, lecz o to , abyś utrzymywał uwagę na 
tym jednym łańcuchu myślowym, k tó rego ogniwami są obrazy pamięciowe, 
ułożone w porządku zależnym od twej woli. Masz przypom inać sobie zda­
rzenia dzienne, ale nie w tym porządku, w jak im następow ały po sobie, 
ty lko w odw rotnym . B rak ci tu tego środka pom ocniczego, jakim jest 
w życiu zwykłem łączenie zdarzeń przyczynowo; nie układasz ich tak, jak 
jedno z d rug iego wypływało, lecz przeciwnie: naprzód przyjdzie ci przed 
oczy skutek, a potem dopiero przyczyna. Musisz zatem silniej wytężyć 
wolę dła u trzym ania uwagi na takim odwróconym łańcuchu zdarzeń.
A korzyść z tego je s t tro jaka . Przedewszystkiem uczysz się oceniać 
zdarzenia same dla siebie, bez wchodzenia w p r z y c z y n y , k tó re je 
spowodowały, a to je s t ocena o wiele bezstronniejsza. Weź taki prosty 
wypadek, jak ten, że np. rano miałeś się z kimś widzieć we wspólnej sp ra ­
wie, lecz ów k toś nie przyszedł na m iejsce umówione. W zburzyło cię to, 
posłałeś po niego, czekałeś aż przyjdzie, a potem powiedziałeś mu kilka 
słów cierpkich. Rozm yślając wieczorem o dniu minionym, dochodzisz 
naprzód do tych słów cierpkich, i widzisz, że one były n i e g o d n e cie­
bie, jako ucznia ta jem nego. Gdybyś zaczął rozmyślanie od zdarzeń p o ran ­
nych, wzburzyłbyś się na nowo przypom nieniem sobie ow ego niem iłego 
oczekiwania na tego d rugiego i doszedłszy potem pamięcią do swych słów 
cierpkich, uznałbyś je za słuszne. O tóż masz sposób patrzen ia bezstron- 
n iejszego na swe postępki.
Dalsza korzyść tkwi w tern, że uczysz się myśleć o b r a z o w o . Gdy­
byś ten rachunek sumienia odbywał w zwykły sposób, myślałbyś raczej 
słowami, niż obrazam i. M ówiłbyś sobie w myśli: „Nie przyszedł, czekam, 
posyłam , mówię mu słowa p raw dy“ i t. d., bo tu jedno wypływa z d ru­
giego, ja k przyczyna i skutek. Ale myśląc wstecz, masz przed sobą tylko 
np. owe słowa cierpkie bez ich przyczyny; aby je sobie przypomnieć wy­
raźnie, musisz w pamięci odtw orzyć sobie obraz sytuacji. Stoisz naprzeciw 
niego i mówisz doń z wyrzutem . Do przypom nienia sobie te j sceny po ­
trzeba ci je j o b r a z u , nie słów. A właśnie o to tworzenie obrazów pam ię­
ciowych tu idzie. P rzeb iegając wspomnieniam i dzień ubiegły od wieczora 
wstecz do poranka, masz s i e b i e w i d z i e ć we wspomnieniach tak 
wyraźnie, ja k w zwierciedle lub w kinem atografie . Masz patrzeć na zda­
rzenia tak, ja k patrzy łbyś na zdjęcie k inem atograficzne, puszczone w bieg 
odwrotny, od końca do początku. Nie pom ija j tu naw et szczegółów tak 
drobnych pozornie, ja k np. ten, że w racając do domu wieczorem, szedłeś 
po schodach. O tóż musisz tu widzieć siebie naprzód przy drzwiach mieszka-
252
ma, potem wychodzącego przez nie tyłem i tyłem zstępującego po scho­
dach nadół (w rzeczywistości szedłeś po nich w górę). Podobnież, p rzypo ­
minając sobie d rogę do miasta. A zawsze masz widzieć siebie, jakgdyby 
drugą osobę, na k tó rą patrzysz.
Trzecią korzyścią je s t samo to odwracanie kolejności, n iejako „odw ra­
canie czasu". W drażając siebie w ten sposób w przebieganie myślą w y­
padków od najpóźniejszych wstecz do coraz wcześniejszych, p rzygo to ­
wujesz sobie g run t do myślenia astra lnego , k tó re później będzie ci niezbęd­
nie potrzebne. Gdy zaczniesz wchodzić świadomie na równię astralną, nie 
zorjentow ałbyś się w je j zdarzeniach i brałbyś przyczyny na skutki, gdybyś 
zachował ziemski sposób myślenia. Przykładów te j „odw rotności czasu“ 
w świecie astralnym dostarczą ci sny właśnie.
O to np. śni ci się, że wchodzi do tw ego poko ju zbójca, aby cię zam or­
dować. Bronisz się rozpaczliwie, ale on cię zwycięża i zbliska pali do ciebie 
z rewolweru. Słyszysz huk; ból w sercu i u tra tę stopniową życia odczuwasz 
wyraźnie i... budzisz się. D ram at to zbudowany na pozór całkiem logicznie, 
bo wszystko następuje ko le jno jak o przyczyna i skutek; a jednak w rze­
czywistości rzecz miała się w prost przeciwnie. Zbudziłeś się z tego powodu, 
że poprzednio obróciłeś się we śnie na lewy bok i naciskałeś silnie na serce. 
Ten ucisk skłonił twe ciało do ruchów mimowolnych, przy k tórych p o trą ­
ciłeś krzesło. Stuknięcie krzesła wywołało tw oje sny o w ystrzale z rew ol­
weru i o zabójcy. A więc naprzód był ból serca, później stuknięcie, a jeszcze 
później dokom ponow ałeś sobie obraz zabójcy. Zbudziwszy się, odwracasz 
ten porządek zdarzeń na w prost przeciwny faktycznem u.
Rozumiesz teraz całą doniosłość tego „przeglądu w stecznego“ (Rück­
schau) przy osądzaniu sumieniem twych postępków codziennych i wiesz, co 
w nim je s t rzeczą istotną. Nie idzie zatem o to, abyś w tym przeglądzie 
wstecznym n i e p o m i n ą ł jak iegoś zdarzenia drobnego, jak iegoś s ło ­
wa nieznaczącego lub myśli, ale o to, abyś ten przeg ląd odbywał w po ­
rządku rzeczywiście wstecznym, od końca do początku, i abyś siebie w nim 
widział obrazowo, nie opow iadał o sobie myślowo. Nie idzie także o to, 
abyś koniecznie do tarł tym przeglądem aż do zdarzeń porannych; wystar- 
czy, gdy dojdziesz do południa, a naw et mniej jeszcze. Celem tego ćwi­
czenia je s t nadanie myślom nowego kierunku i nowej jakości. Masz uzy­
skać wprawę w układaniu porządku zdarzeń wspom inanych według twej 
woli, ale nie według tego porządku, w jak im następow ały po sobie. Ten 
porządek „norm alny“ je s t niezawisły od ciebie, je s t ci narzucony rzeczy­
wistością zewnętrzną, a ty masz być wolny od tego . Ponadto potrzebna 
ci jest niezbędnie ja k najw iększa w y r a z i s t o ś ć o b r a z ó w pam ię­
ciowych, a do czego ci je s t po trzebną, zrozum iesz w rozdziale następnym . 
Tutaj już zdołasz ocenić w artość przeglądu wstecznego dla bezstronności 
twego rachunku sumienia. Będziesz ju ż inaczej patrzy ł na twe postępki, 
słowa i myśli, będziesz je oceniał bezstronniej, bo sąd twój nie zmąci się 
tak silnie, jak dotychczas, uczuciami i pobudkam i pozornie logicznemi.
253
Dr. Juljati Ochorowicz
prze :ład J. Dunlnowej
O sugestji myślowej
R o z d z i a ł II.
Przypuszczalna sugestia myślowa.
Takie by ły moje poglądy i wątpliwości, gdy w roku 1884 otrzymałem 
z Nicei list od jednego z wybitniejszych lekarzy. Oto urywek z owego listu:
„P rzedstaw iono m i dziś in te ligen tnego i w ykształconego, m łodego człowieka 
w w ieku la t 24, k tó ry zao fiarow ał m i swoje u s ług i jako m edjum . P rag n ą ł zrobić 
ze m n ą k ilk a eksperym entów , poniew aż w ierzy ł w sw ą w ie lką sensytyw ność na 
sugestję m yślow ą, n aw e t w s tan ie zupełnej św iadom ości.
„Jest on lu n a ty k iem od dzieciństw a, rów nie jak jego m a tk a i k ilk a osób 
z rodziny.
„Dziś jeszcze zrob iłem z n im dośw iadczenia n as tępu jące : w yobraziłem sobie, 
że w idzę p ta k a fruw ającego w poko ju i gdy u ją łem rękę m łodego człowieka, 
u jrz a ł go rów nież la ta jącego w tych sam ych k ie ru n k ach , w jak ich sobie w yobra­
ziłem . (Pozatem w idzia ł p rzedm io ty nie w ich n a tu ra ln y ch kolorach, lecz w b a r­
w ach, jak ie m yślowo m u podsunąłem .)
„C iekaw y był jeszcze ten szczegół, że ca ła lew a połow a jego c ia ła lepiej i ży­
wiej odczuw ała m n ie niźli p raw a.
„Moje m ed jum je st n ap raw dę ciekawe...“
„A. B a r e t y . “
Osobiście nie byłem wielce przejęty tym listem. Opis doświadczeń był 
bardzo pobieżny i daw ał pole do różnych podejrzeń.
Jednakże w kilka tygodni potem otrzymałem drugi list od tegoż doktora. 
Tym razem list zainteresował mnie bardziej, gdyż był znacznie więcej 
szczegółowy.
P rzytaczam część treści tego listu.
„Od czasu osta tn iego mego lis tu m ia łem sposobność p rzeprow adzen ia k ilku 
c iekaw ych eksperym entów z tym sam ym m łodym człow iekiem , o k tó rym już 
p an u donosiłem . P rzychodzi te raz do m nie w tow arzystw ie m agnetyzera.
M am na b iu rk u dw ie s ta tu e tk i: jedna z bronzu, d ru g a z kości słoniowej. 
Postaw iłem je koło siebie, w odległości 8—10 cm i zw róciłem się do m ed jum ze 
słow am i: „Jak iego ko lo ru są te dw ie f ig u rk i? “ O dpow iedział m i n a to, że jedna 
je s t c iem na, a d ru g a b ia ła . W tedy położyłem lew ą m o ją rękę n a jego ręce p ra ­
wej i zapy ta łem , czy nie zauw aża czegoś szczególnego w owych figu rkach? Jedno­
cześnie w yobraziłem sobie, że b ia ła f ig u rk a p rzesz ła n a s tronę figu rk i bronzowej. 
Po k ilk u m in u tach m ed jum oświadczyło, że w idzi jak b ia ła f ig u rk a podchodzi 
do ciem nej i u s taw ia się po je j d rug ie j stron ie .
„To by łe w ięcej niż się spodziew ałem .
„Nie rob iąc żadnych gestów w yobraziłem sobie, że figu rk i rob ią się coraz 
m niejsze. Po chw ili m ed jum zaczęło m i opow iadać, że w idzi jak figu rk i się 
zm n ie jsza ją i w reszcie dochodzą do w ielkości łebka szpilk i. Były to s ta tu e tk i n a 
12 cm w ysokie. Z acząłem więc w yobrażać sobie znowu, że figu rk i się zw iększają, 
a potem , że pow raca ją do daw nej no rm alne j w ielkości. Bez m ych zapy tań m e­
d jum sam o zaczęło m i opow iadać to, co w idzi — i znów w idziało to, co m y ś la ­
łem...1“
Przeryw am w tern miejscu opis seansu, gdyż chcę zrobić kilka uwag 
i zastrzeżeń. Przyznaję, że to doświadczenie było ciekawsze, poważniejsze, 
niż poprzednie, ale niedostatecznie jasne, aby coś konkretnego można było 
o tern powiedzieć. Przedewszystkiem medjum było uprzedzone, że coś się ma
254
stać niezwykłego z figurkami. P róby zmiany kolorów już na poprzednim sean­
sie były dokonywane — a w ięc zmiana miejsc była łatw a do przewidzenia. 
Dalej — że zmalały, możliwe że medjum odgadło, a najbliższe skojarzenie 
wyobrażeń podsuwało odwrotne działanie — czyli powiększanie się figurek... 
wkońcu powrót do normalnej ich wielkości. Tak jak pomysły najkrótszą drogą 
przychodziły do głowy eksperymentatora, mogły przyjść na myśl i medjum.
Pozatem nie słyszałem dialogu prowadzonego między niemi, a rozmowa 
ta mogła nasuwać wiele domysłów, w ytw arzać pewne asocjacje, czyli ś r o ­
d o w i s k o p s y c h i c z n e , ułatwiające osiągnięcie powodzenia.
W tym duchu napisałem do dr. Barety, precyzując mu moje przypuszcze­
nia, a które on uznał za zupełnie podstawowe i realne.
A teraz powracam do listu:
„N astępne dośw iadczenie pośw ięcone było odna jdyw an iu schow anych p rzed ­
miotów.
M edjum odwróciło głowę, a ja schow ałem w praw ej ręce figu rkę z kości sło­
niowej i rękę tę oparłem na biodrze, poczem kaza łem m ed jum odw rócić się i po­
patrzeć n a s ta tu e tk i. Nie w idząc żadnego zdziw ien ia n a jego tw arzy , spy ta łem 
czy w idzi obydwie s ta tu e tk i. Ku m ojem u zdziw ien iu o trzym ałem odpowiedź 
tw ierdzącą. K azałem więc m u wziąć do ręk i b ia łą s ta tu e tk ę . W yciągnął rękę, 
jakby chciał ją wziąć i obejrzeć — i dopiero w tym m om encie zdziw ienie u k a ­
zało się n a jego tw arzy. Zaczął po ruszać pa lcam i i p rzyg lądać się im jakby 
w idział, że coś u la tn ia się i znika, pozostaw ia jąc po sobie ty lko jak iś cień — 
widmo.
Z apy tałem go w tedy: „co się s ta ło z f ig u rk ą ? “ W odpow iedzi zw rócił n a m nie 
Wżrok, chw ilę popatrza ł i w skaza ł n a m o ją p raw ą rękę : „Ona je s t tam ".
Uwaga: Do tej pory nie widzę nic godnego uwagi, ponieważ zaciśnięta 
pięść doktora i niezwykła jej pozycja mogły dać do myślenia medjum, że 
właśnie tam znajduje się figurka. Ale czytajmy dalej.
„Poprosiłem m edjum , aby odwróciło się zupełn ie ty łem do m n ie i p rędz iu tko 
schowałem s ta tu e tk ę do k ieszeni w k am ize lc e ,. . . (ja uw ażam , że odw rócenie 
się nie je s t w y sta rcza jącą gw aranc ją , aby nie robić spostrzeżeń, choćby się było 
w najda lszym kącie pokoju); po tem zac isną łem rękę d la n iepoznak i i oparłem 
ją o biodro, jak w poprzedn im eksperym encie , aby zm ylić k a lk u lac je m ed jum . 
Gdy m u kazałem odwrócić się i w ziąć w rękę b ia łą figu rkę , by łem zdziw iony 
rucham i jego ręk i, k tó ra odbyła ca łą podróż pow ie trzną w poszuk iw an iu figurk i. 
N ajpierw do tkną ł ręk ą rogu sto łu , n a k tó rym fig u rk a s ta ła , po tem pow iódł ręk ą 
koło mego b iodra i do tkną ł k ieszeni kam ize lk i.
Na zakończenie seansu pow tórzy łem poprzednie dośw iadczenie z pow iększa­
niem się i pom nie jszan iem figu rek — tym razem an i n ie p a trz ąc n a niego, an i 
nie trzym ając go za rękę. Opisyw ał m i m oje m yśli, ta k jakby je w idział. Do­
świadczenie to w ydało m i się bardzo udałe i p rzekonyw ające: co P an sądzi 
o tern?"
Tak, to drugie doświadczenie jest ciekawsze i bardziej przekonywujące. 
Niestety, powtórzone po raz drugi w tych samych warunkach, posiada, jak już 
wyżej wspominałem, znacznie mniejsze wartości doświadczalne. Niemniej 
jednak eksperymenty dra B arety zainteresowały mnie bardzo, to też zasypy­
wałem doktora pytaniami i prosiłem go, aby te wszystkie szczegóły doświad­
czeń rozpatrywał eksperymentalnie.
Co się tyczy szukania i odnajdywania schowanego przedmiotu, w czasie 
czego medjum wykonywało ręką tę samą drogę, jaką przebyła figurka 
nie rozumiałem nic i nic o tern powiedzieć nie mogłem. Należałoby tu przepro­
wadzić systematyczne i ścisłe studja. Pan B arety rozumiał to i w zupełności 
się z tern zgadzał, ale staw ały tym studjom na przeszkodzie różne niesprzyja­
255
jące okoliczności. Może być, że jestem pod tym względem niedowiarkiem, 
ale gdy idzie o skonstatowanie sugestii myślowej, nie ufam nikomu, tylko 
samemu sobie. Nie chcę tu podawać w podejrzenie św iadectwa innych, którzy 
równie jak ja mogą starać się o zdobycie ścisłych danych, ale bezpośredniość 
zbierania doświadczeń nie da się zastąpić żadnym opisem, choćby najbardziej 
szczegółowym.
To też ogromnie ucieszyłem się wiadomością, którą otrzymałem w miesiąc 
później, że owo medjum w raz ze swym magnetyzerem ma zamiar przyjechać 
do Paryża.
Długo namyślałem się, jakie poczynić przygotowania do tych ekspery­
mentów. Porozumiałem się w tej sprawie z drem Baretym i pierwszy seans 
urządziłem podług jego programu.
Zacząłem od doświadczeń z hipnoskopem. Dowiodły mi one nadzwy­
czajnej wrażliwości medjum, które dostawało skurczów i zupełnego zaniku 
czucia w całem ramieniu.
Początkowo chciałem zostaw ić zupełną swobodę działania stałemu magne- 
tyzerowi, do którego medjum było już przyzwyczajone, a eksperymenty, które 
chciałem prowadzić osobiście, zarezerwow ałem na inne warunki.
Jeśli się chce sprawdzić jakiś fenomen, nie należy przygotowywać odrazu 
warunków najtrudniejszych, któreby komplikowały pojawienie się jego, ponie­
w aż nie znając jeszcze jego natury, łatwo w ytw orzyć sobie można pomiesza­
nie pojęć i wyciągnąć fałszywe wnioski.
Dlatego na wstępie zapytałem magnetyzera, pana R., czego można spo­
dziewać się po jego medjum. W odpowiedzi w yrecytow ał mi całą litanję 
fenomenów, dokonanych przez medjum, z których wybrałem i zanotowałem 
tylko trzy :
1. W yczuwanie sympatji i przyciąganie praw ą stroną, wyczuwanie nie­
chęci i odpychanie stroną lewą; 2. paraliż powodowany na dystans; 3. w y­
szukiwanie schowanych przedmiotów.
— A czy może się Pan spodziewać po swojem medjum bezpośredniej 
transmisji myśli? — spytałem.
Ku wielkiemu memu zdziwieniu zaprzeczył.
— Ależ to jest celem naszych doświadczeń!
— Możemy spróbować — odparł — ale bez użycia gestów nie gwaran­
tuję powodzenia.
Dopiero trzecie doświadczenie dało pewne rezultaty, których całkowicie 
jednak nie byłem pewny. Postanowiłem mimo to robić nadal doświadczenia, 
skoro dr. B arety zapewniał mię, że mu się udawały.
Pierwszego seansu opisywać nie będę, ponieważ nie było wątpliwości, iż 
udał się tylko pozornie, z powodu przyzwyczajenia i t. zw. wyszkolenia 
hipnotycznego.
D r u g i e d o ś w i a d c z e n i e . Medjum odwróciło się plecami do magne­
tyzera, znajdującego się w drugim pokoju w odległości około 8-miu metrów. 
P rzy medjum stał tylko dr. B arety — ja obserwowałem z ubocza. Medjum 
liczyło głośno. Na dany przeze mnie znak m agnetyzer rzucił zakaz myślowy, 
co sparaliżowało medjum i powstrzymało je od liczenia. To doświadczenie 
powtórzyliśmy trzy razy z powodzeniem. Nie byłem tylko pewny, czy man­
kiety m agnetyzera nie szeleściały podczas jego ruchów, więc za drugim razem 
przechadzałem się po pokoju, aby zagłuszać odgłosy powodowane ruchami
,256
magnetyzera. Doświadczenie zasadniczo udało się, lecz było opóźnione, t. zn. 
medjum nie odrazu spełniało rozkazy.
Ponieważ m agnetyzer był człowiekiem najlepszej woli i w iary, więc 
poprosiłem go, aby zdjął mankiety. Zaczęliśmy doświadczenie na nowo — 
nie było słychać najmniejszego szmeru — i mimo to doświadczenie u d a ł o 
s i ę w z u p e ł n o ś c i .
K o n k l u z j a : Działanie bezpośrednie nie było dowiedzione, ale również 
nie odkryłem innej przyczyny, powodującej powodzenie.
T r z e c i e d o ś w i a d c z e n i e było naprawdę nowe i ciekawe. W szyst­
kie ostrożności, zmierzające do ustrzeżenia się od pomyłek, były zachowane. 
W ybiera się jakiś przedmiot, np. książkę leżącą na stole, bierze się ją w nie­
obecności medjum i jego m agnetyzera i chowa w jakimś kącie, w schowku 
trudnym do odgadnięcia. Dr. B arety i ja wiedzieliśmy jedynie o miejscu scho­
wania przedmiotu, dlatego siadaliśmy w czasie seansu w ukryciu, aby nie 
dawać medjum niechcąco żadnych domysłów. W prowadziliśmy medjum z za­
wiązanemu oczami i pokazaliśmy miejsce na stole, gdzie pierwotnie leżał 
schowany przedmiot, nie wymieniając czerń on był. Medjum nie było przez 
magnetyzera uśpione, lecz w czasie poszukiwania koncentracja myśli wpro­
wadziła go w stan nadwrażliwości prawie hipnotycznej. Zaczął od namacy- 
wania wskazanego miejsca, nie odgadując przedmiotu ukrytego, lecz — rzecz 
zadziwiająca — ręce jego zdaw ały się obwodzić kontury książki. Robiło to 
wrażenie, jakgdyby na miejscu, gdzie leżała książka, powstało po niej jakieś 
widmo wyczuwalne dla palców. Zbadawszy dobrze miejsce i kontury leżącego 
przedtem przedmiotu, zaczęło medjum macać powietrze w różnych kierun­
kach i odnalazło po pewnej chwili w łaściw y kierunek. Powolutku ręce jego 
posuwały się w tym kierunku, jak po jakiejś niewidzialnej ścieżce. Dwa razy 
cofał się, nabierał pewności znów szedł naprzód, aż doszedł do schowka 
i odnalazł książkę.
Przez cały czas obserwowałem jego ruchy i drogę, jaką odbywały jego 
ręce, a była to prawie ta sama droga, którą odbyła książka. Spojrzeliśmy na 
siebie z dr. B arety — bez słowa, lecz z w yrazem zainteresowania i podziwu.
W następnem doświadczeniu, chowając przedmiot, wykonywałem przez 
drogę różne piruety z góry na dół i odwrotnie, aby skomplikować drogę, prze­
bytą przez przedmiot. Tym razem w ybranym przedmiotem był magnes. 
Medjum weszło do pokoju, dotknęło wskazanego miejsca, na którem pierwotnie 
leżał magnes i stanęło nagle nieruchomo.
— Nie mogę nic więcej wyczuć, bo moje palce stały się zupełnie sztywne. 
Istotnie medjum zaczęło dostawać skurczów nietylko palców, ale i całej ręki.
Nie odpowiedziałem nic, podszedłem tylko do niego i zrobiłem mu lekki 
masaż, a gdy skurcze ustały, poleciłem mu skończyć doświadczenie. Medjum 
posunęło się naprzód, wyszukując drogę palcami jak poprzednim razem, lecz 
gdy doszło do kominka, na którym stała w aza z ukrytym w niej magnesem — 
kurcze powróciły.
— To zapewne tam — rzekło medjum; lecz znów zesztywniała mu ręka. 
Po każdem doświadczeniu medjum czuło się bardzo zmęczone i wyczerpane.
Zapewne zapytacie mnie państwo, jakie jest wytłumaczenie tego feno­
menu. Oto wszystko, co mogę o tern powiedzieć:
1. Wszystkie doświadczenia mniej więcej się udały.
17 257
2. Nie było tu sugestii myślowej, a w każdym razie grała ona rolę drugo­
rzędną.
3. Główną rolę odgrywało tu nadzwyczaj wysubtelnione wyczucie doty­
kowe.
4. Przedmiot mógł być magnetyzowany lub nie i przenoszony przez osobę 
nieznajomą, a w ięc fluidy indywidualne osób nie miały tu znaczenia, jak rów ­
nież żadne emanacje zapachów.
5. W doświadczeniach tych naukowo nie mam możności dowieść ani 
sugestji myślowej, ani tego, że przedmioty pozostaw iały na miejscaah swego 
zwykłego pobytu jakieś dynamiczne widma niewidzialne.
6. Między przeniesieniem przedmiotu z jednego miejsca na drugie, a za­
częciem poszukiwań, nie mogło upłynąć więcej jak kilka minut — inaczej 
bowiem ś l a d w p o w i e t r z u g i n ą ł , rozpływ ał się i medjum już nic 
odnaleźć nie było w stanie.
Oto jeszcze kilka ciekawych wskazówek. Medjum, zapytane o swoje oso­
biste zdanie i opinję co do tych fenomenów, odparło, że uważa je jako przejaw 
wysubtelnionego zmysłu dotyku nabytego przez ćwiczenia.
— Kiedy jest pan w kąpieli, rzekł m łody człowiek, odczuwa pan wyraźnie 
różnicę środowiska wody i powietrza. Mniej więcej odczuwam to samo, szu­
kając w powietrzu drogi, którą przebył chowany przedmiot. Dla mnie ta droga 
posiada jakby rzadsze powietrze — jest w ięc mniej prężna i mniej odporna. 
Pozatem nie jestem zupełnie panem siebie w takich chwilach, a powodzenie 
doświadczenia zależy dużo od tego mojego stanu, którego jaśniej nie potrafię 
określić. Poprostu czuję się izolowanym od wszystkiego, co mnie otacza, tak 
jakbym cały żył tylko w mych palcach, które pracują jakąś swoją własną 
inteligencją. Czem więcej w takich razach myślę, tern gorsze są rezultaty, tern 
mniejsze wyniki...“
Dotykałem medjum, narzucając mu myślowo obrazy jakiegoś przedmiotu 
o pewnych formach, kolorze i w łaściwościach — lecz medjum albo nie w y­
czuwało nic, albo bardzo słabo.
Np. położyłem przed nami arkusz białego papieru i wyobraziłem sobie, 
że widzę na nim żółty krążek, tymczasem medjum zobaczyło coś szarego, 
gdy wyobraziłem sobie czarny krzyż — medjum widziało krążek czerwony.
Widocznie dr. B arety bardziej był szczęśliwy niż ja, gdyż jego myśli 
odgadło wedjum 3 razy; zaś nic szczególnego nie mogłem odnaleźć w doświad­
czeniach z niem robionych.
W 1825 r., czyli w następnym roku, Ch. Richet opublikował nieprzeciętną 
pracę w R e v u e p h i l o s o p l i q u e p. Bibot.
Był on pod wpływem idei, podług mnie niesłychanie prostej i genjalnej 
zarazem. Postaram się ją streścić w sposób następujący:
Niema granicy absolutnej między fenomenami psychologicznemi — są 
tylko pewne stopnie i gradacje. Z tego w ypływa, że jeśli sugestja myślowa 
może być przez pewne uprzywilejowane osoby odczuwana, to w mniejszym 
lub większym stopniu odczuwać ją może każdy. To co w jednym odosobnio­
nym wypadku może nie dać rezultatu, może go dać przy powtarzaniu podob­
nych sytuacyj. Pew na s t a t y s t y k a przydałaby się, gdyż rzuciłaby na- 
pewno nowe nieoczekiwane światło na te sprawy.
Rozpatrzenie statystyczne różnych możliwości łatwo wskaże, co przy­
pisać należy przypadkowi, a co realnym czynnikom. W prowadzając statystykę,
25#
położyłoby się racjonalny fundament, podstawę do osądzania każdego bez­
pośredniego ciekawego faktu.
Richet robił doświadczenia, grupując je odpowiednio i doszedł do konkluzji, 
że w tych wypadkach, gdzie sugestja myślowa dodana była do innych czyn­
ników, tw orzyła się zawsze pewna nadwyżka powodzenia. Ze wszystkich 
swych doświadczeń wysnuł wnioski następujące:
1. Myśl jednego człowieka przerzuca się sama na tego, kto przy nim 
siedzi — bez pomocy specjalnych ruchów.
2. Owa transmisja myśli nie zawsze w jednakowym stopniu się przejawia. 
Każdy osobnik ma inne możliwości odbiorcze, które jeszcze podlegają waha­
niom w zależności od warunków i nastrojów.
3. Transmisja dokonywa się zwykle podświadomie i dlatego łatwiej prze­
jawia się u osób, które nastaw ione są myślowo biernie (jeśli idzie o stację 
odbiorczą, bo stacja nadawcza musi być zawsze aktywna).
4. U osób dorosłych, zdrowych, niełatwo poddających się hipnozie, 
łatwość odbiorcza nie przekracza ‘/ 16. W najlepszych wyjątkowych w arun­
kach dochodzi do ‘/ 10 doświadczeń udałych.
J. Jeśli idzie o doświadczenia p r z y p u s z c z a l n e j s u g e s t j j i m y ­
ś l o w e j , stosunek ilościowy udały ch doświadczeń zwiększa się i dochodzi 
do %.
Te dane statystyczne są podług mnie realną podstawą wszelkich docie­
kań z tej dziedziny. To jest metoda, która nie tw orzy iluzyj, lecz przeciwnie: 
strzeże przed niemi.
„W szystkie moje doświadczenia — mówił Dr. Richet — robiłem tylko na 
dwóch osobach, równie niewrażliwych jak ja. Ciekawem w ięc byłoby, jakie 
powodzenie osiągnąłbym z osobami wrażliwemi, nerwowemi, łatw o podda- 
jącemi się hipnozie, histeryczkami, lub medjami dobrze wyszkolonemi przez 
długie ćwiczenia w sugestii myślowej. Niestety nie miałem nigdy okazji robie­
nia doświadczeń z osobami wrażliwemi.“
Postanowiłem więc sam iść na poszukiwania. Zaopatrzyłem się w tym 
celu w hipnoskop i udałem się na większe zebranie, aby wypróbować ze 20 
osób. Chciałem porównać te moje doświadczenia i próby z próbami robio- 
nemi przez tow. angielskie „ S o c i e t y f o r p s y c h i c a l R e s e a r c h e s“.
Oto rezultat pierwszego mojego seansu:
Medjum, pani D„ była siedemdziesięcioletnią staruszką, łatwo poddającą 
się hipnozie, lecz zdrowa, zbudowana bardzo dobrze, tęga, trochę krępa. 
Inteligencji była nieprzeciętnej, wdrożona do pracy literackiej, o dużej erudycji, 
wnikliwości, wrażliwości, dużym temperamencie, choć opanowana — uspo­
sobienie przyjacielskie i pełne wdzięku.
Medjum odwrócone było do nas tyłem. Pani S. i ja posyłaliśmy mu obrazy 
myślowe jednego przedmiotu, t. j. pewnej wybranej przez nas karty. Medjum 
uprzedzone było, iż odgadywać będzie jakąś kartę.
Oto wyniki:
P r z e d m i o t o b m y ś l o n y : P r z e d m i o t o d g a d n i ę t y :
1. Szóstka pik. Szóstka czarna.
2. Dziesiątka pik. Czerwone; nie, czarne, — dziesiątka .
3. W alet k ier. Czerwone; k ró l? czy dam a?
17* 259
4. Białe.
5. Żółte.
6. Czarne.
W tern miejscu uprzedziliśmy medium, że będzie odgadywało kolory:
Białe.
Żółte.
Czarne.
R ó ż n e p r z e d m i o t y .
K siążka, cygaro; nie, papier... = 0. 
Coś jasnonieb iesk iego koloru... — 0. 
C ukiern iczka, szafa, mebel... = 0. 
Sm ak soli.
7. Lam pa.
8. Jedw abny kapelusz .
9. Fotel.
10. Sól.
11. Z.
12. W alen tyna .
13. P. O. (Pan Ochorowicz).
14. P o rtre t B iskupa.
15. 8.
16. Wesołość.
17. Krzyż czarny.
18. S tarzec z czarną brodą.
L i t e r y .
I, R, Ś... = 0.
Os o b y .
W alen tyna .
P. O... P. Z... — 0.
P o r t r e t .
„To b iskup ."
C y f r y .
7, 5, 2, 8 = 0.
N a s t r ó j .
Sm utek .
R ó ż n e f i g u r y .
Drzewo, skrzyżow ane konary .
19. F o tog ra fja chłopca.
20.
21.
23.
24.
25.
Człowiek, za ro śn ię ty z b ia łą brodą. 
F o t o g r a f j a .
M łoda dziew czynka, dzieci = 0. 
I mi ę .
M arja.
Jan , G ustaw , K arol = 0.
L i c z b a .
Sześć, dw anaście, dziew ięć — dziesięć. 
P r z e d m i o t y r ó ż n e .
K siążka n ieb ieska, sa tynow a. Kolor lila — różowy = 0.
M arja.
Adam .
22. Dziesięć.
Z loty ołówek na n ieb iesk iem tle. 
As p ik n a tle czarnem .
Coś czarnego na n ieb iesk iem tle = 0. 
Coś czarnego, niebieskiego, k a rta , 
as. trefl.
26. K larne t.
27. Trzy.
28. T alerz z obrazkiem .
29. Soli.
30. Cukru.
31. Poziomek.
I n s t r u m e n t .
Skrzypce = 0.
C y f r y .
2 ,5 = 0.
P r z e d m i o t .
T alerz z obrazkiem .
S m a k .
Gorzkie, kw aśne = 0. 
Słodkie.
Jab łek , w iśni, poziomek.
Zauważyliśmy widoczne zmęczenie medjum, przerwaliśmy więc doświad­
czenia. Byłem w każdym razie bardzo zainteresowany. Na 31 pytań 13 było 
zupełnie dobrze odgadniętych, tern bardziej, że szanse odgadnięcia nie były 
duże. Między dobrze i źle odgadniętemi była jeszcze spora ilość odpowiedzi 
z dużem podobieństwem do rzeczywistości, np. trzy pierwsze odpowiedzi 
miały cechy domniemanej obecności sugestji. Jedno tylko podejrzenie mnie 
niepokoiło.
Objaśniałem już przedtem, co rozumiem pod nazwą p s y c h i c z n e g o 
ś r o d o w i s k a . Właśnie owo psychiczne środowisko mogło mieć tu miejsce, 
ponieważ wszystkie przedmioty by ły wybierane w czasie seansu przeze mnie 
i panią P. Jeśli więc jej i mnie przychodziły pewne myśli, łatwo przyjść mogły 
i medjum, stworzyliśmy bowiem pewnego rodzaju wspólny mechanizm m y­
ślowy, w którym nasze myśli przez asocjację zazębiały się jedne o drugie. 
Może to się komuś w ydaw ać małoprawdopodobne, ja jednak jestem pewny 
tego, ponieważ niejednokrotnie miałem możność skonstatowania takiego 
mechanizmu.
Aby udowodnić państwu moje twierdzenie, przytoczę kilka faktów. B y­
liśmy na wsi u przyjaciół. Było nas razem 5—6 osób. Początkowo różnie 
bawiliśmy się, potem zasiedliśmy do kart, a ja zacząłem pokazywać różne 
sztuki. To zachęciło nas do odgadywać.
Ponieważ trzy razy obmyślone przeze mnie cyfry od 0 do 6 zostały 
odgadnięte — pomyślałem, że może stworzyliśm y łańcuch myślowy. Aby to 
sprawdzić, stworzyłem w imaginacji obraz króla karo i poprosiłem sąsiada 
aby obmyślił jakąś kartę.
— „Może króla karo?“ szepnął. To nie by ła sugestja, ponieważ ledwie 
usłyszałem słowa mego sąsiada — nasze vis ä vis, które usłyszało szepty — 
zawołało: „A to ciekawe, właśnie myślałam o królu karo!“
A więc król karo wisiał w powietrzu wśród nas.
Takie zazębienie wrażeń, w ytw arzające wspólny mechanizm myśli, 
obserwowałem niejednokrotnie; np. jedna część tow arzystw a obmyśliła liczbę 
47, a reszta tow arzystw a 28, co wskazuje na związek myślowy, ponieważ 
4 X 7 — 28, i wielu tego rodzaju przykładów byłem świadkiem. Jedne asocjacje 
myśli rozumie się odrazu, inne jasnemi się stają po pewnym namyśle; zapewne 
jeszcze wielka liczba takich myślowych skojarzeń została nie zrozumiana 
przeze mnie i nie zanotowana.
Otóż takie wspólne nastawienie myśli kilku osób nazywam ś r o d o ­
w i s k i e m p s y c h i c z n e m u Nie znam bliżej tego mechanizmu i dlatego 
nie umiem przewidzieć, ani wytłum aczyć wszystkich jego przejawów, ale 
konstatuję, że ono istnieje i zapewne z czasem dokładniejsze poznanie go 
doprowadzi nietylko do przewidzenia zgóry wyboru, postanowień, zamyśleń 
danego zespołu osób, ale i wszystkiego co medjum zrobi i powie. Taka wiedza 
będzie na pograniczu jakiejś wszechwiedzy, ponieważ, podług mnie, podświa­
domość jest tern źródłem sił, k tóre powodują wszystkie fenomeny przez 
medjum wykonywane; poznając zatem podświadomość, stać się możemy 
panami poznania tajemnych sił w człowieku.
Wierzę w to, jak również że z czasem będą ludzie w możności dokonać 
takich fenomenów bez snu somnambulicznego, a więc przy normalnej pełnej 
świadomości.
.26/
Przepraszam bardzo czytelnika za tego rodzaju myślowe spekulacje, 
które mogą mu się wydaw ać zupełnie dowolnemi i mogą zadziwić go, ale 
człowiek broni się jak może, gdy wchodzi w dziedzinę fenomenów, w której 
tak trudno jest coś ustalić; tak wiele przekonań zachwiać się może po latach 
studjów i doświadczeń. C. d. n.
Leon Denis
Przeło ży ła Janina Kreczyńska
Harmonje przestrzeni
Cisza m ajestatyczna — oto wrażenie, jak ie da je nam noc i podziwianie 
niebios; cisza ta jednak je s t ty lko pozorna i wynika z nieudolności naszych 
zmysłów. D la isto t, obdarzonych lepiej, posiadających zmysły czujne na 
subtelne echa nieskończoności, w szystkie światy d rga ją , tętnią, śpiewają, 
dając w rażenie w spaniałego koncertu.
To praw o harm onij niebieskich możemy sprawdzić na własnym syste­
mie słonecznym.
W iadomo, że porządek kolejności p lanet w przestrzeni opiera się na 
praw ie stopniow ania, t. zw. praw ie Bode’a. Zaczynając od słońca, od leg ­
łości podw aja ją się m iędzy planetam i. To samo praw o obow iązuje każdą 
grupę satelitów . O tóż tak i sposób stopniow ania ma swą zasadę, k tó ra 
zależy jednocześnie od praw liczby i wymiaru, od m atem atyki i harm onji.1)
Odległości p lanetarne stosu ją się do zw ykłego trybu stopniowania 
harm onicznego i stanow ią istotne praw idło drgania tych planet, a harm onje 
p lanetarne, oparte na tych praw idłach, dają akord doskonały. M ożnaby 
przyrów nać system słoneczny do olbrzym iej harfy, w k tó re j strunam i są 
planety. Azbel pow iada: „Gdybym, zachow ując stopniowanie odległości 
p lanetarnych , zastosow ać je w pom niejszeniu przy układzie strun dźwię­
kowych, o trzym ałoby się instrum ent muzyczny doskonale zestro jony .“2) 
W zasadzie — i to je s t cudowne w łaśnie — praw o, norm ujące stosunki 
dźwięku, światła, ciepła, je s t również prawem obow iązującem dla ruchu, 
kształtow ania się i rów now agi sfer, norm ując jednocześnie ich odległości. 
Jes t ono zarazem prawem liczb, kształtów i idej. To praw o harm onji 
w calem znaczeniu tego słowa: to myśl, to działanie Boga dostrzeżone!
M owa ludzka je s t uboga; nie zdoła ona wyrazić cudownych tajem nic 
harm on ji w iekuistej. Jedynie pismo muzyczne zdoła ją wyobrazić w pełni, 
oddać to w rażenie estetyczne, jak ie ona w ywołuje. M u z y k a , ta mowa 
boska, w yraża rytm kształtów , linij, liczb i ruchów. Ona wpraw ia w drganie 
i ożywia przestw orza. Falam i swemi wypełnia olbrzym ią budowlę wszech­
świata, tę świątynię wspaniałą, gdzie rozbrzm iewa hymn życia bez końca.
Py tagoras i P la ton utrzym ywali, że słyszą „ m u z y k ę s f e r“. W śnie 
Scypjona, przytoczonym przez Cycerona w jednym z najpiękniejszych 
utworów, jak ie odziedziczyliśmy po starożytności, śpiący rozmawia z duszą
') Zobacz Azbel, H arm on ja Św iatów , passim .
2) To sam o dzieło, s tr . 29.
2G2
swego ojca, Paw ła — Emila i z duszą dziadka, Scypjona A frykańskiego; 
podziwiają oni w spólnie cuda niebieskie, przyczem taki się wywiązuje 
dialog między nimi:
„Skąd płynie ta potężna, a słodka harm onja , k tó ra mnie przenika? 
zapytuje C. Scypjon .“
„ — Jes t to harm onja , ob jaśn ia go przodek, utw orzona z pauz nie­
równych, lecz łączonych według słusznego um iaru; wynika ona z ruchu 
sfer, a zlew ając tony ostre z cichemi w jednym wspólnym akordzie, czyni 
z tych różnorodnych dźwięków m elodyjny koncert. Tak znaczne ruchy nie 
m ogą dokonywać się w ciszy."
W szyscy prawie gen ja ln i kom pozytorzy, k tó rzy oprom ienili sztukę 
muzyczną, jak Bach, Beethowen, M ozart, oświadczali, że dochodziły do nich 
m elodje znacznie piękniejsze od wszystkich ziemskich. Beethowen w czasie 
kom pozycji wychodził z siebie, podlegał pewnej ekstazie i pisał go rącz­
kowo, s ta ra jąc się napróżno odtw orzyć m uzykę niebieską, k tó ra go 
czarowała.
Trzeba mieć wybitną zdolność psychiczną, by tak móc odczuwać. Rzad­
kie jednostk i nią obdarzone u trzym ują, że k to uchwycił nutę muzyczną 
wszechświata, ten znalazł najidealn iejszą form ę dla wyrażenia piękna 
wiecznego i harm onji. Najwyższe u tw ory ludzkie są zaledwie nikłem echem 
wielkiej sym fonji światów.
Jest to źródło najczystszych rozkoszy ducha, tajem nica życia w yż­
szego, k tó rego potęgi nie rozumiemy dla braku odpowiednich zmysłów. 
Kto umie je odczuć w pełni, dla tego czas przestał się posuwać, a niezli­
czone dni są mu jako dzień jeden. Ew olucja zbliży nas ku p rogom tych 
uczt duchowych.
Znamy już m edja, k tó re w stanie transu słyszą łagodne, słodkie m e­
lodje. Łzy rzewne, jakiem i zalew ają się wówczas, świadczą o rzeczywistości 
doznawanych wrażeń.
Powróćm y do badania ruchu sfer i zauważmy, że naw et w yjątk i od 
powszechnego praw a harm onji, naw et pozorne odchylenia p lanet można 
objaśnić i podziwiać. S tanowią one jakby „dialogi d rgań", możliwie zbli­
żonych do w tóru i dorzucają nowy czar estetyczny do tego cudu piękności, 
jakim je s t wszechświat.
Za przykład najcharak terystyczniejszy m ogą służyć drobne p lanety 
w liczbie 520, k tó re k rążą m iędzy Marsem i Jow iszem , a za jm ują przestrzeń 
całkowitej oktawy, podzielonej na tyleż stopni; stąd praw dopodobieństw o, 
że zespól tych św iatków nie tworzy, jak przypuszczano, świata szczątków 
w rozsypce, lecz labo ra to rjum nowych światów, dopiero się kształtu jących.
Cztery są zasadnicze um iary harmoniczne, k tó re w pływ ają na w za­
jemne rozmieszczenie p lanet w naszym system ie słonecnzym. Znajdu ją one 
zastosowanie: Na pierwszem m iejscu: od Słońca do M erkurego; tu p racu ją 
także siły harmoniczne, pow sta ją nowe planety.
Dalej, od M erkurego do Marsa. To obwód małych p lanet; w śród nich 
Ziemia nasza g ra rolę panu jącą z pewną skłonnością do oddalenia się od 
słońca, a zbliżenia do wyższych układów planetarnych. Członek te j grupy, 
Mars, na którym dostrzegam y przez teleskop lądy, m orza, olbrzym ie ka-
naly, świadczące o starszej cywilizacji od naszej, jakkolw iek m niejszy od 
ziemi, je s t bardziej zrów now ażony od niej.
Następnie 500 p lanet teleskopicznych stanowi obszar przejściowy i jako 
sznur pereł niebieskich łączy g rupę p lanet niższych z planetam i wielkiemi 
od Jow isza do Neptuna i dalej. Ta ostatn ia g rupa stanowi czwarty um iar 
harm oniczny o nutach zniżających się w m iarę wzrostu objętości tych 
olbrzymów. Rolę panu jącego g ra tu ta j Jow isz, łącząc w sobie ton majorowy 
z m inorowem.
„Jak przy zniżaniu harmonicznem dźwięku, mówi Azbel1), g rupa Jow i­
sza i N eptuna postępow o zwiększa swą objętość. Dopiero chaos drobnych 
ciał teleskopicznych zatrzym ał gw ałtownie to powiększanie. Jow isz pozo­
stał na p rogu Dwóch systemów, jak o w tóre słońce. Z roli oktaw y przeszedł 
do tonu w tórego , aby zaznaczyć specja lny charak ter swej roli, wyraźnie 
m inorowy w stosunku do słońca, kiedy tymczasem młode form acje, roz­
m ieszczając się, odsuwały go powoli w raz ze światami, jak ie ma w opiece, 
od gwiazdy, k tó re j był synem najpokaźn iejszym .“
Je s t on rzeczywiście pokaźny w swym biegu, ten olbrzymi Jowisz, 
k tó rego podziwiam z zachwytem w ciszy letnich nocy: W iększy tysiąc 
dwieście razy od naszego globu, w orszaku pięciu satelitów , z których 
Ganimed ob jętością dorównyw a planecie, sunie on bez nachylenia osi po 
swej drodze, co wpływa na jednorodność tem peratu ry na każdej szero­
kości i na rów notrw ałość dni i nocy. P rzytem składa się on z pierw iast­
ków o ścisłości cz terokro tn ie m niejszej, niż nasza spoista siedziba, co za­
pewnia zam ieszkującym go istotom taką łatwość w przem ieszczaniu się, 
taką możliwość życia napow ietrznego, że pobyt tam byłby dla każdego 
upragniony. Co za w spaniała arena życia! Jakież czarujące obrazy z bajek 
snuć można na w idok tej gwiazdy olbrzym iej!
Osobliwszy, cudowniejszy jeszcze, je s t Saturn, tyle w rażeń dający 
przez teleskop, Saturn równy skupieniu ośm iuset kul ziemskich, ze swym 
potężnym djadem em w kształcie pierścienia i z ośmiu satelitam i, z pośród 
k tó rych Tytan dościga rozm iaram i sam ego M arsa.
Saturn z bogatym orszakiem , jak i mu tow arzyszy w przestrzeni, s ta ­
nowi sam istny wszechświat, niby zm niejszony obraz systemu słonecznego. 
To św iat pracy i myśli, nauki i sztuki, gdzie p rzejaw y życia i inteligencji 
rozw ija ją się bujnie i bogato . Jego estetyka je s t m ądra i złożona; poczu­
cie piękna głębsze je s t i subtelniejsze w skutek zm ian ruchu, zachodów 
pierścieni i satelitów , g ry świateł i cieni, barw , stap iających się w odcie­
niach nieznanych oku ziemskiemu, a wszystko to przy akordach harm onicz­
nych tak w zruszająco zgodliwych z m elodją całego wszechświata sło­
necznego!
Dalej na pograniczu państw a słońca idzie Uranus i Neptun, wspaniale 
i tajem nicze planety , rów nające się w przybliżeniu stu kulom ziemskim. 
Nuta harm oniczna N eptuna byłaby ostatnim tonem akordu ogólnego, 
szczytem akordu m ajorow ego w całym system ie.“ Potem znów inne planety 
dalekie, ja k zagubione czaty naszego ugrupow ania niebieskiego, jeszcze 
niewidoczne*), a już odczuwane, naw et obliczone podług wpływów, jak ie
*) O statn io odkry li as tronom ow ie „P lu to n a“ (przyp. wyd.).
*) Azbel, „H arm onie des M ondes“, s tr . 13.
264
wywierają na krańce naszego systemu, tego długiego łańcucha, w iążącego 
nas z innemi rodzinam i światów.
W reszcie rozlewa się bezbrzeżny ocean gwiaździsty, otchłań św iatła 
i harm onji, k tó rego m elodyjne fale o taczają zewsząd i kołyszą nasz 
wszechświat słoneczny, tak zdaje się wielki dla nas, a tak nikły w stosunku 
do zaświata. Je s t to sfera nieznanego, sfera tajem nicy, nęcąca bezustanku 
naszą myśl, a niedostępna tejże, n iedająca się zmierzyć, czuć określić z je j 
m iljonam i słońc różnej wielkości i siły, zgrupow anych po dwa i więcej, 
kolorowych, ośw ietlających przestw orza, rozlew ających we wszystkie strony 
potoki światła, ciepła i energ ji, unoszonych z p rzerażającą szybkością 
w niewiadome dale w raz z ich orszakiem światów, ziem niebieskich n ie­
dostrzegalnych, lecz przeczutych, rodzin ludzkich, k tó re je zam ieszkują, 
ludów, m iast i cywilizacyj wspaniałych, jak ie na nich się rozw ija ją .
Wszędzie cuda za cudami: g rupy słońc o przedziwnych barwach, arch i­
pelagi gwiazd, rozw ichrzone kom ety, błądzące nocą po swem afeljum , 
ogniska konające, k tó re nagle się rozpala ją i p łoną w głębiach otchłani, 
blade mgławice fantastycznych kształtów , widma św ietlane, k tó rych p ro ­
mienie, jak mówi Herschel, w ym agają dwóch m iljonów la t na dojście do 
nas, olbrzymie genesis światów, kolebki i g roby życia powszechnego, głosy 
przeszłości, obietnice czasów idących, skarby nieskończoności!
I wszystkie te światy łączą swe drgania w jedną potężną m elodję. 
Dusza, oswobodzona z więzów ziemskich, gdy dosięgnie tych wysokości, 
słucha głębokiego głosu niebios wiekuistych!
Umiary harmoniczne, według k tó rych rozm ieszczone są p lanety w p rze­
strzeni, stanow ią podług Azbela1) rozciągłość k law ja tu ry i odpow iadają 
prawu odległości i ruchu. W ynika stąd, że nasz system słoneczny podobny 
jest do budowli o ośmiu piętrach, czyli ośmiu oktaw ach ze schodami o 320 
stopniach, czyli falach harmonicznych, na k tórych rozrzucone są planety 
podług harm onji doskonałego akordu.
Rozdźwięki są tylko pozorne, lub p rzem ija jące. We wszystkiem odna j­
duje się wkońcu akord. Praw idła naszej harm onji muzycznej zda ją się być 
tylko niedoskonałem przystosowaniem praw a harm onji najw yższej, tow a­
rzyszącej biegowi światów. M ożemy więc słusznie wierzyć, że pojęlibyśm y 
melodję sfer, gdyby zmysły nasze chwytały fale dźwiękowe, wypełniające 
przestworza.2)
Ta absolutna zasada nie je s t wszakże sztywną i ciasną. W niektórych 
wypadkach, ja k naprzyklad z Neptunem , harm on ja zdaje się uchylać od 
reguły, nigdy jednak nie pom ija je j zupełnie. Badanie ruchów p lan e ta r­
nych dostarcza na to jaw nych dowodów.
') Azbel, H arm onie des Mondes, s tr . 10.
1 P. E m i l C h i z a t, m ów i Azbel (la M usique dans l’espace), stw ierdza, 
że g ra organow a, p rzezw ana „glosy n ieb iesk ie“, jest w łaśn ie in tu icy jn em p rzy ­
stosowaniem m uzycznem doniosłej ro li „m yśli gw iazd“. Może zczasem n a ten 
tem at pow staną u tw o ry sym foniczne, k tó re dadzą słuchaczom w iele nieoczeki­
wanych w rażeń. Gdybyż m ogły one sk ierow ać nasze „ziem skie“ m uzyk i ze ścieżki 
obłędnej do wyższych pojęć o k ap łań s tw ie h a rm on ji, jak ie sp raw ow ać pośród n as 
powinny.
263
W zakresie tych badań bardziej, niż w jak im innym, widzimy w ystę­
pujące praw o P iękna i Doskonałości, rządzące wszechświatem. Zaledwie 
skierujem y swą uw agę ku przestw orzom gwiezdnym, natychm iast dozna­
jem y po tężnego w rażenia estetycznego. W rażenie to będzie jeszcze rosło 
w m iarę poznaw ania ścisłych zasad harm onji powszechnej i uchylania się 
zasłony, k ry jące j przed nami przepych niebios.
Wszędzie odnajdziem y tę zgodność, k tó ra zachwyca i wzrusza. Nie- 
masz tu rozdźwięków, zawodów, tak częstych w łonie ludzkości. Wszędzie 
czuwa po tęga piękna, rozw ija jącego w nieskończoność swe kombinacje; 
łączy ono w jedność wszystkie praw a we wszystkich stosunkach, ary tm e­
tyce, geom etrji, estetyce.
W szechświat to poem at wzniosły, z k tó rego zaledwie zaczynamy sylabi­
zować pieśń wstępną. Zaledwie chwytamy pierwsze tony odległe, a już tych 
k ilka lite r a lfabetu m uzycznego napełnia nas zachwytem. Co będzie wtedy, 
gdy staniem y się godniejsi rozważania mowy boskiej, gdy posłyszymy 
i zrozum iem y wielkie harm onje przestrzeni, nieskończony akord w nie­
skończonej różnorodności, śpiew zawodzony przez te mil jony gwiazd, 
k tó re przy różnorodności swych ruchów i rozm iarów uzgadniają swe d rg a ­
nia w sym fonję wieczności.
Zapytacie może, co mówi ta muzyka niebieska, ów glos, z oddali nie­
bios idący?
Ta mowa rytm iczna je s t to S ł o w o istotne, zapom ocą k tó rego po ro ­
zum iewają się w zajem wszyskie wyższe światy i istoty, naw ołując się 
z oddali; Słowo, k tó re i nam posłuży kiedyś do obcowania z innemi rodzi­
nami człowieczemi z przestrzeni gwiaździstych.
To również, oparty na sam ej zasadzie drgnień myśli, te leg raf p o ­
wszechny, roznoszący ideję we wszystkie krańce wszechświata, mowa dusz 
podniosłych, donoszących sobie z gwiazdy na gwiazdę o pracach wspólnych,
0 zam iarach i celach.
To wreszcie hymn, śpiewany Bogu przez światy, hymn radości i uw iel­
bienia, skarg i i modlitwy; to wielki g los sfer, najw yższa harm on ja istot
1 rzeczy, k rzyk miłości, b ijący wiecznie ku Inteligencji, zawiadującej świa­
tami.
Kiedyż nauczymy się odrywać myśli od codziennej pospolitości i słać 
je ku tym szczytom ? Kiedy nauczymy się przenikać tajem nice nieba i p o j­
mować, że każde odkrycie, każda zdobycz na te j drodze światła i piękna 
uszlachetnia nasz umysł, podnosi życie m oralne i dostarcza nam rozkoszy 
wyższych, niż może to sprawić m aterja?
Kiedyż zrozum iemy, że nasze własne przeznaczenie tam właśnie roz­
w ijać się będzie, w tym wspaniałym wszechświecie? Badać go, to znaczy 
badać środowisko, gdzie sądzono nam odżyć, rozw ijać się bezustannie, 
sycąc się coraz bardziej o taczającą harm onją . W szędzie bowiem życie roz­
kw ita snopam i dusz; p rzestrzeń je s t zaludniona przez niezliczone spo łe­
czeństwa, do k tó rych isto tę ludzką wiąże je j na tu ra i przyszłość.
Ubolewania godni są ci, k tó rzy odw racają oczy od tych widoków, 
a umysł od tych zagadnień! Niema głębszych badań; niema wyższego o b ja ­
wienia w zakresie wiedzy i sztuki.
26G
Nie, ta jem nica naszego szczęścia, naszej po tęg i i przyszłości nie leży 
w rzeczach p rzem ija jących tego świata; pouczyć nas m ogą o niej rzeczy 
wieczne. A wychowawcy ludzkości są bardzo ciemni, czy bardzo występni, 
skoro nie s ta ra ją się podnosić dusze ku szczytom, gdzie jaśn ie je p raw ­
dziwe światło.
Jeżeli dręczy nas zwątpienie, jeżeli życie nam ciąży, gdy, idąc 
poom acku, nie zna jdu jem y dla niego celu, jeśli ogarn ia nas zniechęcenie 
i smutek, nie rośćmy urazy do nikogo, tylko do siebie, bo w ielka księga 
nieskończoności leży otworem przed naszym wzrokiem , a na je j kartach 
w spaniałych każde słowo — to g rupa gwiazd, każda litera — to słońce. 
Tam je s t prawda, wypisana głoskam i z płom ieni i złota, praw da — rzeczy­
wistość piękniejsza od wszystkich legend i ułud.
Ona opow iada nam o niezatracalnem życiu ducha, o jego przeżyciach 
na spirali światów, tych niezliczonych etapach prom iennej drogi, o dąże­
niu do wiecznego dobra, zdobywaniu pełnej świadomości, o radości, dozna­
wanej stąd, że możemy zawsze żyć, aby zawsze kochać, zawsze iść wyżej, 
zawsze pracow ać nad zdobyciem nowych władz, coraz wyższych zalet 
i szerszych w idnokręgów ducha.
Z pośród tych wspaniałych badań i dociekań wyłania się jaśn iej i m a­
jestatycznie j idea Boga. Nauka harm onji niebieskiej tw orzy niby piedestał 
niezmierny, na którym wznosi się do sto jny posąg, P iękno najwyższe, 
k tó rego blask, zbyt o lśniew ający dla naszych słabych oczu, pozosta je p rzy ­
słonięty jeszce, lecz prom ieniuje łagodnie przez o taczające go m roki.
Ideo Boga, ośrodku przedziwny, skupiający w bezbrzeżną syntezę 
wszystkie nauki, wszystkie sztuki, wszystkie najwyższe praw dy, tyś jes t 
pierwszem i ostatniem słowem rzeczy obecnych i m inionych, bliskich i od ­
ległych; tyś je s t Prawem samem, tyś jedyną przyczyną wszystkich p rzy ­
czyn, zespoleniem zasadniczem i bezwzględnem Piękna z Dobrem , k tó rego 
pożąda myśl i w ym aga sumienie, a w k tórem dusza ludzka odna jdu je rację 
swego istnienia i niem ilknące źródło sił, św iateł i natchnień!
Marja Florkowa (Kraków)
Tajemnice szlachetnych kamieni
U w a g i w s t ę p n e .
Granica między form am i żyjącem i i nieżyjącem i je s t coraz dalej odsu­
wana przez naukę. Pojęcie „m artw ej natu ry" już nie istnieje, naw et proch 
pod naszemi stopam i je s t żywy, bowiem żywe są składniki chemiczne, a pył, 
który zrywa się z ziemi, je s t ty lko rozkruszoną skałą i mieści w sobie 
mil jony m injaturow ych kryształów .
Kryształy zaś — prze jaw ia ją ukryte, niemniej silnie pulsujące życie, 
podobne życiu kw iatów i zw ierząt. Tylko tem po ich przem ian i procesów 
jest o wiele pow olniejsze od życia tych ostatnich.
Kryształy jednak rodzą się, rosną, ży ją i m ogą być zabijane chemicz­
267
nie lub elektrycznością. S tudjowaniem tajem niczego życia kryształów z a j­
m uje się wiedza, zwana plasmologją . W edług je j orzeczenia „krystalizacja 
nie je s t zwykłem, mechanicznem zgrupow aniem martwych atomów, ale 
je s t to rodzenie się!“
Działanie św iadom ego życia w ytłacza sw oje piętno w procesie wzrostu 
kryształów . Je s t ono zupełnie podobne do życia pierwotniaków , tylko, że 
kryszta ł bierze swój pokarm z zew nątrz i buduje poza sw oją powierzchnią 
zewnętrzną, natom iast p ierw otniak spożywa pokarm wewnętrznie i rośnie 
również od wewnątrz.
Kryształy, podobnie ja k istoty żywe, m ogą być sterylizowane i pozba­
wione płodności środkam i chemicznemi lub elektrycznem u M ożna je zatem 
zabijać, ja k również wstrzymywać ich wzrost. Są żywe tak samo, jak świat 
roślinny, k tó ry obserw ujem y w jego tysiąckrotnych przem ianach. I jest 
rzeczą jasną, że jeżeli m ate rja roślinna lub zwierzęca je s t żywą, tedy i ich 
składniki chemiczne są żywe, bo nie istn ieje w przyrodzie żadna przem iana 
„m artw ej m a te r ji“ w inną, świadomą celu i k ieru jącą się logicznemi p ra ­
wami.
Życie w yjść może ty lko z życia, i granica, gdzie kończy się fizyczne, 
a zaczyna fizjo logiczne — je s t bardzo trudną do uchwycenia.
Nawet m etale, co do k tórych zgodzono się, że są ty lko m artwem i kom ­
pilacjam i ściśle określonych składników chemicznych — posiadają swe 
u ta jone, tajem nicze życie.
P rof. J. H under Bose z uniw ersytetu w Kalkucie, wychowanek szkół 
angielskich i au to ry te t naukow y w świecie zachodnim — w swej książce 
p. t. : „W rażenia św iata ży jącego i n ieży jącego“, daje ciekawe rewelacje 
na tem at wszechobecności życia i jego przejaw iania się. Za punkt wyjścia 
p rzy jm uje zasadę, że świadectwem obecności życia w m aterji je s t je j w raż­
liwość na zewnętrzne pobudki. I w wielu doświadczeniach wykazał, iż tak 
zw. m ate rja nieograniczna: m inerały, metale i t. p. je s t w rażliwą na pobudki 
zew nętrzne i że je j wrażliwość je s t podobna, o ile nie identyczna, do w raż­
liwości m aterji, sk ładającej ciała roślin, zw ierząt i ludzi. Skonstruowawszy 
precyzyjne galw anom etry do m ierzenia owej wrażliwości, stw ierdził i wy­
kazał, że reakcje — w form ie linij i załom ów na w irującym walcu — da­
wane przez cynę i inne m etale, były zupełnie takie same, jak ie dawał żywy 
mięsień. I im silniejsze było podrażnienie m etalu, tern silniejsza stawała 
się reakcja i w yraźniej zarysowywała odpowiedź. Podobieństw o „odpo­
wiedzi“ m etalu i żywego mięśnia było zdum iewające. Co więcej — tak 
samo, ja k w żywym organiźm ie mięsień wykazywał zmęczenie, — przy 
m etalu krzyw a linja, za re jestrow ana przez igłę, staw ała się coraz słabszą, 
w m iarę ja k sztaba nużyła się przez ciągle podrażnianie. Po chwilowej 
przerw ie reakcje m etalu i m ięśnia były znów silniejsze, zgodnie z prawem 
wypoczynku.
Doświadczenia prof. Bose poszły jeszcze dalej i wykazały, że pewne 
środki lecznicze, wywoływały takie same skutki u metali, ja k i u zw ierząt: 
n iektóre podniecały, inne sprow adzały bezwład, a inne zabijały. Pewne 
trucizny chemiczne unierucham iały m etale, w yw ołując wrażenie m artw oty, 
zastosowywano wówczas antydotum i — m etal znów zdradzał pełną zdo l­
ność odpowiadania na bodźce zewnątrzne.
2G9
Podobne doświadczenia czyniono z roślinam i. Okazało się, że również 
części roślin zdolne są do podniecania się, męczenia, depresji i — zam ie­
rania. Dr. Annie Besant tak opisuje jedno z doświadczeń, przy k tórem 
obecną była w Kalkucie: „Jest coś bolesnego, gdy się widzi, ja k mały 
krążek światła, re je s tru jący pulsowanie rośliny, porusza się w coraz to 
słabszych krzywiznach, gdy na roślinę działa trucizna, wreszcie pada w ko ń ­
cową — rozpaczliw ie p rostą lin ję i — staje... Czuje się, jakgdyby pope ł­
niono tu m orderstw o i — rzeczywiście popełniono je!"
O bserw acje wiedeńskiego fizyka P rzibram a również w ykazują u tajone, 
lecz niemniej istotne życie u kryształów . Stwierdził on mianowicie, iż k ry ­
ształy soli, k tó re poprzednio poddane zostały silnemu sprasow aniu (iden­
tyczne ze stłuczeniem żywego mięśnia), — naśw ietlane radem — ujaw niły 
ko lo r żółto-ciemnozielony aż do czarnego, k tó ry po kilku dniach wykazał 
już jaśn iejsze prążki. Jaśn iejsze te p ręg i ob ję ły stopniow o całe m iejsce
0 nadwyrężonej struk tu rze („zran ione“). Powoli k ryształ przybierać zaczął 
strukturę norm alną, to zn. samodzielnie pow racał do p ierw otnego, zd ro ­
wego stanu.
Mówi nam to wyraźnie, że — podobnie, ja k każdy ży jący organizm — 
reaguje i kryształ na zranienia i am putacje , odprężając się potem i — w y­
kazując takie samo „uleczenie“, ja k każdy żywy mięsień człowieka lub 
zwierzęcia.
W szystkie te doświadczenia dowodzą, że tak m etale, ja k k ryszta ły i rośli­
ny, oraz organizm y zw ierząt i ludzi, tw orzą jedno wielkie pu lsu jące życie, 
k tóre w równy sposób może być sztucznie podniecane, wzmacniane i n a rko ­
tyzowane, ja k i osłabiane, zabijane lub w prow adzane w stan letargu . O dpo­
wiedź kaw ałka stali, poddanego wpływowi trucizny chemicznej, w ykazuje 
stopniowe trzepotan ie się i osłabnięcie, aż ostatecznie stal zam iera, zupeł­
nie tak samo, ja k czyni to zwierzę, podobnie o tru te . Po zastosow aniu an ti­
dotum — pow rót do życia je s t zupełnie identyczny u zwierzęcia, jak
1 w m etalu: je s t to stopniowe powracanie do sił, k tó re re je s tru jąca igła 
znaczy coraz w yraźniej.
Również trucizny, zab ija jące m etale, są sam e żywe i m ogą być zkolei 
zabijane przez inne składniki chemiczne. H ierarch je p anu ją tu te same, 
jak w świecie przejaw ionym : praw a „silniejszego,, są zawsze niezawodne 
i mogą służyć tak samo Życiu i Dobru, ja k Złu i Śmierci...
Ale poszukiwanie Życia nie kończy się na m etalach, przechodzi siłą 
faktu na wszystkie form y św iata m ineralnego. W nikając w ten cudowny 
świat tajem nic — stw ierdzam y nowe praw a: że atom y — będące każdy 
dla siebie odrębnym światem — prze jaw ia ją cechy charakterystyczne, 
które nazwać by można — w zajem ną sym patją i an typatją . Posuw ają się 
one wzdłuż łinij swoich przyciągań i zaw ierają zw iązki: — „m ałżeństw a“, 
tworząc znane nam form y m aterja lne . I tak np. jeśli weźmiemy dwa atom y 
wodoru i jeden atom tlenu i umieścimy je blisko jeden drugiego, to rzucą 
się wzajem na siebie, tw orząc spółkę, zwaną drobiną wody. M ożna pow ie­
dzieć, że śluby i rozwody są częścią życia atomów.
Uczony niemiecki Haeckel mówi o życiu atomów, ja k o życiu istot 
świadomych siebie: „Nie m ogę przedstaw ić sobie — pisze on — n a jp ro s t­
szego chemicznego lub fizycznego procesu bez przypisyw ania ruchów 
cząsteczek m aterja lnych nieświadomym u c z u c i o m . . . Idea pokrew ień­
269
stwa chemicznego po lega na fakcie, że różne elem enty chemiczne dostrze­
g a ją różnicę w charakterze innych elem entów i w związku z tern doznają 
przyjem ności lub odrazy w kontakcie z niemi. Na tej zasadzie w ykonują 
też odpowiednie ruchy.“
Może nieco za długo zatrzym ałam się na stw ierdzaniu prawdy, że 
Życie obejm uje cały wszechświat i pu lsuje we wszystkich — nawet n a j­
drobniejszych i napozór „m artw ych“ atom ach. Ale potrzeba uprzytomnić 
sobie ten fakt, wczuć się weń, by zrozum ieć — że je s t jak aś rzeczywista, 
niezniszczalna nić, łącząca życie człow ieka z życiem rośliny i kamienia, 
z życiem innych p lanet i całego Kosmosu.
* *
*
Ileż razy stawaliśmy oczarowani przed w itrynam i jubilerów , pojąc 
w zrok tajem niczem pięknem klejno tów , owych drobnych, barwnych, bez­
cennych cudów natury . Byłaż to tylko pusta chęć zdobienia się, właściwa 
narodom dzikim? Po części i to, ale i „ instynk ty“ dzikich k ry ją w sobie 
wiele podśw iadom ej celowości. Pustą i bezmyślną dla nas je s t chęć naby­
wania barwnych szkiełek, natom iast tęskno ta za prawdziwemi klejnotam i, 
wyczarowanem i przez Czas, pow ietrze, ogień, wodę i ziemię, k ry je w sobie 
ciche wołanie N atury, aby zbliżyć się do je j najcudow niejszych tworów i — 
zrozum ieć ich g łęboką w artość i cel...
Już w zam ierzchłej starożytności doceniano ukry tą moc kam ieni szla­
chetnych i posiadano w ielką o nich wiedzę. Z Babilonji, k tó ra słynęła z prze­
pychu w k lejno tach , z Egip tu — przyniesiono ją do Hebrajczyków .
Najwyższy kap łan Izraelitów nosił na piersiach — na znak godności 
i po tęg i — 12 kam ieni szlachetnych, z k tórych każdy symbolizował jedno 
z 12 pokoleń żydowskich. Nie był to wyraz próżności, ale głęboko ujęte 
m isterjum , k tó rego znaczenie zaledwie słabo wyśledzić możemy z Kabbały, 
księgi pełnej m ądrości i ukrytych tajem nic.
Grecy, a później Rzymianie, rozwinęli wysoko ku lt kamieni. Pozostałe 
zabvtki archaiczne w form ie różnobarw nych Kamei świadczą najlep iej o ich 
wysokim kunszcie.
Ilekroć ludzkość pow racała do starodaw nych wierzeń, do wiedzy astro ­
logicznej i alchem icznej, w równym stopniu interesow ała się znaczeniem 
kam ieni szlachetnych, ich po tęgą tajem ną, ich wpływem na ludzi, czego 
dowody spotykam y w rozlicznych h isto rjach „szczęśliwych“ lub „nieszczę­
śliwych“ kamieni.
„Nieszczęśliwe“ kam ienie zasadniczo nie istnieją. Każdy z nich posiada 
ty lko — podobnie ja k człowiek — sw oją w ibrację, barwę i ton, swoją 
liczbę, zam kniętą w budowie kryształu , k tó ra je s t wyrazem ich „duszy“ — 
podobnie, ja k w ibracja, barwa, ton i liczba mieszczą w sobie tajemnicę 
Jaźni człowieka. O ile w ibracje człow ieka i danego kam ienia harm onizują 
z sobą, względnie harm onijn ie się uzupełniają , kam ień je s t „szczęśliwy“ 
i może oddać wiele usług swemu właścicielowi, w razie przeciwnym — k le j­
no t przynosi raczej niepowodzenia i s ta je się „w rogiem “ swojego pana. 
Dzieje się tu to samo, co z tonam i np. skrzypiec lub fortepianu: pod n ie­
wpraw ną ręką pewne tony zlew ają się z sobą, tworząc m elodyjny akord,
270
gdy inne rażą dysharm onją i m ogą, — stosowane czas dłuższy, — spow o­
dować poważne schorzenia w organizm ie słuchającego.*)
Tajem nica szczęśliwych i nieszczęśliwych kam ieni zam yka się w spo ­
sobie r e a g o w a n i a c z ł o w i e k a n a e m a n a c j e danego k le jno tu ; 
d latego kam ień — dla jednych przynoszący niepowodzenie — innym, k tó ­
rych w ibracje harm onizow ać będą z w ibracją kam ienia, —- przyniesie radość 
i szczęście.
W kryszta łach kam ieni szlachetnych k ry je się w ielka i niezgłębiona 
tajem nica. Specjalne przyrządy, chw ytające na swych kliszach prom ienio­
wanie pewnych ciał, wykazują, że prawdziwe kryształy , k tó re stw orzyła 
natura w ciągu mil jonów lat, p rzesycając je swojem i em anacjam i — w ydają 
z siebie ja k b y światło, będące dowodem ich w ewnętrznego życia; natom iast 
kam ienie sztuczne, tak zwane syntetyczne, pow ołane do bytu sztuką che­
miczną, są pod względem owego prom ieniow ania zupełnie głuche i martwe... 
D latego też, pisząc obecnie o ezoterycznem znaczeniu kam ieni szlachetnych, 
mówić będę t y l k o o kam ieniach istotnych — a nie syntetycznych.
Nauka oficjalna, in teresu jąca się wszelkiemi przejaw am i życia k ry sz ta ­
łów, nie rozw iązała jednak wszystkich je j tajem nic. Zbadała wprawdzie 
ich skład chemiczny, oraz n iek tóre warunki, w jak ich one rosną. N atom iast 
co do barwy, — k tó ra mieni się w nich wszystkiem i odcieniami purpury, 
złota, zieleni, błękitu, pom arańczy oraz fioletu, s tw arzając najbogatsze 
odmiany, od najbledszych do najintenzyw niejszych, — o rzek ła ze zdum ie­
niem, że „natura ciała, barw iącego kryształy, nie została jeszcze bliżej 
poznaną". Nie uchylono także zasłony, k tó ra zakryw a ową tw órczą Siłę, 
kształtu jącą kryszta ły w ich charakterystyczne, sobie ty lko właściwe i n ie­
zmienne formy. A owe „fo rm y“ to są właśnie Liczby, w yrażające się w p o ­
szczególnych grupach kryształów i zam knięte w ich układzie zew nętrznej 
budowy. Owe liczby, k tó re są „osnową czasu, przestrzeni, wymiarów, ruchu, 
formy. Bez ściśle określonego liczbowego stosunku elek tronów do p ro ­
tonu, nie m ogłaby istnieć m ate rja fizyczna; zm iana tego stosunku zmienia 
rodzaj elem entów chemicznych.“ Tak tedy w liczbach i ich wzajem nym do 
siebie stosunku ukry te są wszystkie tajem nice i praw a W szechświata.
I oto liczby te stanow ią m o w ę i d u s z ę kryształów ! Przez nie 
wyraża się, objaw ia wew nętrzna tajem nica, zam knięta w cudownym, lśnią­
cym, żywym hieroglifie, jakim je s t każdy prawdziwy k le jno t. Dusza ta 
przemawia do nas, wzywa — lub odtrąca... I d latego na w idok jednych 
kamieni odczuwamy wzruszenie, nieokreśloną bliżej tęsknotę oraz chęć 
posiadania ich, podczas gdy inne nie budzą naszego zainteresowania, albo 
też są powodem niewytłum aczonego lęku i niechęci. To właśnie głos 
instynktu, k tó ry mówi nam o pokrew ieństw ie duchowem z danym k ry sz ta ­
łem, albo o w ibracjach, k tó re m ogą uzupełnić pewien konieczny, a może 
zbyt slaby lub zgoła znikom y ton w te j harfie Eolskiej, jak ą je s t nasza 
dusza... Inne zupełnie wyraźnie przem aw iają do nas swą obcością, ostrze­
gając n iejako przed dysharm onijnem i dla nas w ibracjam i...
Każdy kryształ, to zam knięty w sobie, w łasny świat liczb, i każdy — 
mógłby nam wyjaw ić najprzedziw niejsze o sobie tajem nice.
*) Zobacz T om iry Zori „U kry ta po tęga m uzyk i“. (Cena 1 zł, do nabyc ia 
w adm in. „L otosu“).
271
O szafirze m ożnaby pisać całe tomy. Jego kryształ, o układzie heksa­
gonalnym , mieści w sobie liczbę najwyższych w tajem niczeń: 22. On to 
posłużył w starożytności do utw orzenia św iętego pisma runicznego, w k tó ­
rym streszczona je s t w iedza o Wszechświecie. Szafir to znak * (I—X = 
lezous Christos); to m ądrość, w k tó re j Kabbała zam yka swój wykład o dzie­
sięciu Sefiro tach .1) Szafir, to „kam ień m ądrości“, o k tórym mówi Pismo św.: 
„A z wierzchu na rozpostarciu , k tó re było nad głową ich, było podobień­
stwo stolicy na wejrzeniu, jako kam ień szafirowy, a nad podobieństwem 
stolicy, na nim z w ierzchu na w ejrzeniu, jako osoba człow ieka.“ (Eze- 
ch ie l) . 26.)
Średniowieczni alchemicy tracili życie całe nad rozwiązaniem ta jem ­
nicy szafiru, w k tórym tkw i „m agnum m ag isterjum “. W ierzono bowiem, 
że k to rozwiąże h ieroglif szafiru, zdobędzie owo „m agisterjum “, owo w ta­
jem niczenie o najgłębszych tajem nicach światów.
Bowiem słusznie powiedział P y tago ras: „W iedza liczb, oraz um iejęt­
ność koncentrow ania woli o tw ierają nam podw oje Wszechświata, będąc 
dwoma pierw iastkam i (podstawam i) m ag ji.“ C. d. n.
Alice A. Bailey
autoryzowany przek ład Tom lry Zori
Świadomość atomu
R o z d z i a ł III.
Ewolucja Formy czyli Ewolucja Grupy.
Ciąg dalszy.
Na pierwszem miejscu mamy proces inwolucji. Jest to okres, w którym 
zachodzi ograniczanie się życia w e formie czy narzędziu; jest to proces długi 
i powolny, zabierający miljony i miljony lat. W wielkim tym cyklu przyjmuje 
udział każdy rodzaj energji życiowej. Dotyczy on również życia Logosu Sło­
necznego, przejawiające się przez układ słoneczny. Jest on częścią cyklu 
życiowego Ducha planetarnego, przejawiającego się przez ciało planety, jak 
naprzykład nasza Ziemia; w skład jego wchodzi to życie, które nazywamy 
ludzkiem, oraz te najdrobniejsze iskierki energji, które działają przez atomy 
chemiczne. Jest to wielki proces s t a w a n i a s i ę . Ten okres ograniczania 
się stopniowo zacieśniającego się uwięzienia i coraz to głębszego schodzenia 
w materję jest zastąpiony przez okres p r z y s t o s o w a n i a s i ę , w któ­
rym następuje bliskie ustosunkowanie się życia i formy, wynikiem czego jest 
okres względnej doskonałości tego stosunku wnętrznego. Forma przystoso­
wuje się wówczas do wymogów życia. Poczem w zrost i ekspansja życia 
wnętrznego idzie równolegle z krystalizacją formy, stającej się nieodpowied­
nim środkiem przejaw iania się. W ślad w ięc za krystalizacją formy nastę­
puje okres jej rozkładu. Ograniczanie i przystosowanie, współpraca, krystali­
zacja i rozkład — oto są stopnie, po których kroczy każde życie, lub ideja, 
wcielona słabiej lub silniej i szukająca w yrazu w materji.
‘) Pow rócim y jeszcze do tego tem a tu p rzy szczegółowem om aw ian iu szafiru .
272
Zatrzymujemy się na tej myśli w związku z istotą ludzką. Proces ogra­
niczania się widoczny jest w fakcie przybrania kształtu fizycznego; w tych 
pierwszych dniach buntu, gdy człowieka przepełniają pragnienia, porywy, 
tęsknoty i ideały, niemożliwe, zda się, do zaspokojenia i wyrażenia. Nastę­
puje później czas przystosowania się, gdy człowiek zaczyna spożytkowywać 
to, co ma i szukać w yrazu zapomocą tych miljardów drobnych żyć, które 
składają się na jego narzędzie fizyczne, uczuciowe i umysłowe. Zasila energją 
te trzy swoje narzędzia, zmuszając je do wykonywania swych zamierzeń, do 
służenia celom, wypełniając w ten sposób swą misję życiową — zła lub dobra. 
W okresie tym uczy się współpracować ze swemi narzędziami, osiągając to, 
co nazywamy dojrzałością. Wkońcu, w późniejszych etapach życia, następuje 
krystalizacja formy i niemożliwość jej dalszego użycia. Przychodzi wówczas 
szczęście wyzwolenia, nazywane śmiercią; chwila wielka, gdy duch uwię­
ziony wyzwala się z ciasnej ram y kształtu fizycznego. Nasze pojęcia
0 śmierci są tak błędne; uważaliśmy ją za nieodzowne, nieuniknione zło, pod­
czas gdy w samej rzeczy jest ona wolnością, jest wstąpieniem w okres bar­
dziej czynny, jest wyzwoleniem się życia z narzędzia skrystalizowanego, 
z formy, która utraciła swą zewnętrzną i wewnętrzną plastyczność.
Proces ten dotyczy wszystkich form zarówno, nietylko ciał fizycznych 
ludzi. Stosuje się do rządów, religij, do myśli filozoficznej i naukowej. Rozwój 
jego zaznacza się w sposób niesłychanie ciekawy podczas obecnego cyklu. 
W szystko zdaje się być zachwiane; zmienia się s ta ry porządek rzeczy, nad­
chodzi okres przejściowy; w każdej dziedzinie myśli rozpadają się dawne for­
my, lecz w tym celu jedynie, by wyzwolić więzione w nich życie, które 
zacznie budować formy bardziej dostosowane, bardziej odpowiednie do swych 
wymogów. Zastanówmy się, dla przykładu, nad dawną formą religijną chrze­
ścijaństwa. Pragnę się zastrzec przed niezrozumieniem mej myśli. W żadnym 
wypadku nie chcę dać' do zrozumienia, że słabnie duch Chrystjanizmu, nie 
twierdzę również, iż jego odwieczne i wielkie praw dy mogą być błędne. 
Usiłuję jedynie zaznaczyć, że ta forma, przez którą duch ów przejawia się, 
obecnie nie odpowiada w zupełności celowi i staje się ograniczeniem. Te same 
wielkie prawdy, te same ideje podstawowe wymagają bardziej odpowiedniej 
formy. Myśliciele chrześcijańscy muszą obecnie zdać sobie sprawę z różnicy 
między żyjącą prawdą Chrystjanizmu i skrystalizowaną formą teologiczną. 
Impuls żyw otny nadał Chrystus. W ypowiedział praw dy wieczne i żywe
1 rzucił je w świat, by przybrały formę i służyły cierpiącej ludzkości. Zostały 
one odrazu ograniczone przez formy; nastąpił czas, gdy formy te (dogmaty 
i doktryny religijne) w zrastały stopniowo i kształtow ały się. Nadeszły wieki, 
gdy treść i forma poczęły współpracować i gdy ideały Chrystjanizmu znaj­
dowały w yraz w tej formie. Obecnie rozpoczął się okres krystalizacji; 
wzrastająca wszakże świadomość chrześcijaństwa widzi pewne ograniczenie 
w dogmatach teologów. Wielkie usiłowanie dogmatów, w ciągu wieków 
całych wznoszone przez teologów i księży, z natury rzeczy musi ulec roz- 
padnięciu się, w celu wszakże, by wyzwolić życie wnętrzne, by umożliwić 
mu stworzenie lepszych i doskonalszych narzędzi przejawienia się, by sprostać 
swojemu wielkiemu zadaniu.
Ten sam proces dostrzegamy w najrozmaitszych szkołach filozoficznych 
Każda z nich w yraża swe cele w pewnej poszczególnej formie, nie należy
18 273
wszakże zapominać, że poza wszystkiem i formami myślenia jest Treść Jedyna, 
usiłująca przejawić się przez mnogość pojęć.
Jakiż jest cel poza tym nieskończonym procesem wytwarzania form 
i łączenia ich w większe zespolenia? Jaka jest jego ukryta przyczyna i jakie 
zamierzenia? Jest niem, jak się zdaje, zdobycie pewnych właściwości, rozsze­
rzenie się świadomości, zdolność urzeczywistniania się, ewolucja inteligencji, 
rozwój cech psychicznych. W ielka Istność, zwana Logosem czy Bogiem, 
działa i żyje w układzie słonecznym.
Określony cel i zamierzenie istnieje dla atomów wszystkich typów i ga­
tunków. Cel posiada życie atomu chemicznego, widzimy go zarówno w ato­
mie w iększym — człowieku; przyjdzie dzień, gdy się ujawni przyczyna bytu 
atomu planetarnego i wielka Ideja słonecznego układu. Czy jest możliwem 
w krótkiem studjum zaw rzeć pewną koncepcję tego celu? Sądzę że możemy 
w ytw orzyć pewne szerokie, ogólne pojęcie, jeśli podejdziemy do tematu 
z należytym szacunkiem i intuicją, mając zawsze w pamięci, że tylko ignoranci 
skłonni są do dogmatyzowania i tylko brak w iedzy prawdziwej skłania do 
gubienia się w szczegółach wspaniałych szematów.
Przekonaliśmy się może, że atom chemiczny ujawnia cechę inteligencji; 
okazuje zmysł rozróżniania i w łaściwości selekcyjne. A więc drobniuchne 
życie, zaw arte w kształcie atomu, wykazuje pewne w łaściwości psychiczne? 
Atom zostaje wbudowany w najrozmaitsze formy w najrozmaitszym czasie 
i stopniach swojego rozwoju i za każdym razem odnosi korzyść określoną 
w zależności od stopnia świadomości i życia istności ożywiającej daną formę. 
Dla przykładu weźm y atom, wchodzący w skład jakiejś formy w królestwie 
mineralnem. Cechuje go nietylko zdolność rozróżniania, ale i pewna umie­
jętność dostosowywania się. W śród roślin ukazują się również dwie te cechy, 
w raz z trzecią, nową, którą możnaby nazwać wrażliwością. Inteligencja pier­
wotna atomu zyskała więc nieco, przechodząc z jednej formy do drugiej. 
W zrosła jego świadomość ogólna i reagowanie na kontakty. Przyjrzym y się 
bliżej i szczegółowiej temu procesowi, studiując ewolucję świadomości. Obec­
nie pragnę tylko zaakcentować, że w świecie roślinnym formy zbudowane 
z atomów wykazują nietylko dużą inteligencję i zdolność przystosowywania 
się, lecz posiadają również wrażliwość, czyli to, co wśród roślin odpowiada 
uczuciom — miłości i nienawiści. Pośród zw ierząt dostrzegamy nietylko 
w szystkie cechy poprzednie, lecz również instynkt, k tóry dnia pewnego roz­
winie się w kwiat rozumu. W człowieku w szystkie te cechy osiągają stopień 
najwyższy, człowiek bowiem jest makrokosmem dla niższych działów natury. 
Jest on jakgdyby bóstwem dla swojego małego św iata; posiada nietylko 
świadomość, ale i s a m o ś w i a d o m o ś ć w dodatku. Buduje sam, jak Logos, 
swoje narzędzia przejawiania się; system swój poddaje kontroli zapomocą 
praw przyciągania i odpychania, na podobieństwo Logosu, zasila energją 
i jednoczy w zw artą całość troistą swą naturę. Jest jednią w trójni, i trójnią 
w jedności.
P rzed każdym atomem układu słonecznego jest przyszłość. Celem naj­
drobniejszego atomu jest w raz z przesuwaniem się wieków i eonów przejście 
przez formy wszystkich królestw natury, by ostatecznie stać się cząstką 
składową człowieka.
Rozszerzmy i to pojęcie — aż na tę W ielką Istotę, która jest życiem 
naszej planety i która świadomością swą ogarnia wszystkie królestwa natury.
274
Czyż ogrom Jej świadomości, rozszczepiającej w miljony form, nie jest celem 
do osiągnięcia dla ludzkiego atomu? Być może — w bezkresie wieków osiąg­
niemy rozpiętość takiej świadomości, podczas gdy świadomość tej niepojętej 
Istności wzniesie się do świadomości całego układu słonecznego. Czy nie jest 
logiczną hipotezą twierdzenie, iż między świadomością atomu chemicznego, 
a świadomością Słonecznego Logosu nie istnieją przepaście, lecz rozwój 
stopniowy i stopniowe przechodzenie w formy coraz to wyższe.
Gdy pojęcie to wbudujemy w naszą świadomość, gdy jasnem się nam 
stanie, że poza każdym przejawem jest określony cel i treść, gdy uświado­
mimy sobie, że najmniejsze wydarzenie jest wynikiem świadomej woli Kie­
rowniczego i że wszystko posiada określony cel i zamierzenie — natenczas 
zdobędziemy klucz do siebie i otoczenia. Jeśli uświadomimy sobie naprzykład, 
że możemy budować, rozwijać i oczyszczać ciała nasze fizyczne, że możemy 
kontrolować naszą naturę uczuciową, że odpowiedzialni jesteśmy za rozwój 
naszego umysłu; gdy uświadomimy sobie jasno, że nasze istotne „Ja" jest 
czynnikiem ożywiającym troistość naszej istoty i że z chwilą wyzwolenia 
się, odejścia tego czynnika, ciała nasze dezyntegrują się — wówczas może 
pojmiemy, czerń jest dla naszej planety Istność nią rządząca i przejawiająca 
się prze materię, lądy, religje, organizacje. Zrozumiemy wówczas tajemnicę 
księżyca — tego trupa przestw orzy, zrozumiemy, czem będzie nasz układ 
słoneczny z chwilą odejścia zeń Życia Logosu, którego chwilowym przejawem 
są ciała niebieskie.
Spróbujmy znaleźć zastosowanie praktyczne dla naszych pojęć. Żyjemy 
w okresie w strząsów i rozpadania się system atów myślowych, w okresie 
ostrego krytycyzmu, dotykającego dogmatów religijnych i doktryn społecz­
nych. Rozpada się również w pył wiele uprzednich pojęć naukowych, chwieją 
się w podstawach twierdzenia dawnej filozofii. Żyjemy w czasach trudnych, 
musimy jednak pamiętać, że życie, przejawiające się skroś rozmaite formy, 
stało się zbyt silne, że się w nich nie zmieszczą, że stają się one dlań więzie­
niem i ograniczeniem. I pamiętać musimy, że ten okres przem iany zaw iera 
w sobie największą obietnicę, jaką znają czasy. Niema w ięc miejsca na roz­
pacz i pesymizm. Radości i oczekiwania mamy być pełni. Odczuwamy lęk, 
bowiem zagrożone są jakgdyby podstaw y pojęć religijnych i filozoficznych, 
piastowanych przez długie wieki; pochodzi to stąd, że zrośliśmy się z f o r m ą , 
że mile nam są ograniczenia. Życie burzy dawne formy, by zbudować nowe 
i posuwać się w rozwoju. To, co dziś ma miejsce — ułatwi pracę przyszłym 
budowniczym świata.
Myśl ta w yda się nam może zbyt fantastyczną i nierzeczywistą. W szakże 
hipotezy nawet nie należy odrzucać bez uprzedniego zbadania. Chwieją się 
podstawy życia rodzinnego, społecznego i tw ierdza nauki materjalistycznej. 
Czem są cywilizacje? Religja? Rasy? Są to formy tylko, skroś które przeja­
wić się usiłuje troiste życie Logosu. Podobnie jak nasza Jaźń w yraża się 
przez ciało fizyczne, naturę uczuciową i myślową, tak też i On w yraz znaj­
duje przez całokształt życia natury, przez narody, rasy, religje, system y 
filozoficzne i naukowe. I w raz z pulsowaniem Jego życia, skroś boskie Jego 
ciało — my, komórki i atomy tego ciała, w raz z Nim przeżywam y każdą zmia­
nę, przechodząc z jednego stadjum w drugie. W raz z postępem czasu i rozwo­
jem naszej świadomości coraz to jaśniejszym będzie dla nas Wielki Plan, czy­
niąc możliwą ewentualną współpracę z nim.
18* 275
Pragnę streścić zasadniczą myśl tego rozdziału: Materja nieorganiczna 
nie istnieje, atom zaś każdy jest życiem. W szystkie formy żyją, i każda z nich 
jest narzędziem świadomości jakiejś istności. Odnosi się to do form prostych, 
oraz ich agregatów zarówno. Być może rzuci to pewne światło na tajemnicę 
nas samych i naszego układu słonecznego.
M. Wiktor (Kraków)
Chirozofja
Ciąg dalszy.
Ocena chiromantycznej prognozy z naukowego punktu widzenia jest bar­
dzo trudna i chyba nigdy nie da się z całą dokładnością powiedzieć, gdzie się 
kończy chiromancja jako metoda i system, a gdzie wchodzą w grę zdolności 
metagnomiczne. Nie należy jednakże wnioskować, jakoby cała chiromancja 
nie miała żadnego realnego podłoża i była jedynie jakimś fantastycznym, 
nieuchwytnym mirażem, opartym wyłącznie na zdolnościach jasnowidzenia 
i medjumiźmie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że między zewnętrznym 
kształtem ciała, a charakterem i psychicznemi właściwościami z jednej strony, 
zaś charakterem a chorobą z drugiej strony, istnieją ścisłe, przyczynowe 
związki wzajemne. Nasz zew nętrzny wygląd jest bowiem formą i obrazem 
duchowego oblicza. I ta właśnie, ściśle naukowa obserwacja, iż pewne ducho­
w e przeżycia i stany człowieka wywołują ściśle określone skutki fizyczne, 
stw orzyła naukę empiryczną, t. zw. charakterologję, której gałęzią jest chiro­
mancja.
Na tej podstawie i z tych wychodząc przesłanek, musimy uważać chiro­
mancję za naukę doświadczalną, opartą na obserwacji skutków i przyczyn, 
przyczem przedewszystkiem powinna ona dla medycyny mieć wielkie prak­
tyczne znaczenie. Stanowisko takie wym aga w pierwszym rzędzie dokładnej 
rewizji dotychczasowych metod chiromancji i jej reguł. Jest to praca olbrzy­
mia, wym agająca czasu i licznego zastępu pracowników, o zdrowym k ry ty ­
cyzmie i wybitnym zmyśle obserwacyjnym. P racę taką podjęto już w ostatnim 
czasie w Niemczech, we Francji i w Anglji, a dotychczasowe wyniki w ska­
zują na to, iż otw orzy ona przed nami liczne i bardzo doniosłe możliwości 
praktyczne, na które dotychczas nauka nie zwróciła jeszcze uwagi, uzupełni 
i rozszerzy naszą wiedzę o psycho-fizycznych związkach i zależnościach czło­
wieka, pogłębi naszą znajomość psychiki ludzkiej.
Takie stanowisko wobec chiromancji zajmuje wyżej wspomniany 
Dr. Schrenck-Notzitig, badacz bardzo ostrożny i krytyczny. Pisze on: 
(„Handlesekunst u. W issenschaft“).
„...Od w rażeń dotykowych, cieplnych i bolesnych należy odróżnić w ra­
żenia mięśniowe, czyli w rażenia innerwacji mięśni..., informujących nas prze­
dewszystkiem o aktywnym czy pasywnym stanie mięśni i ich kontrakcji, 
oraz o różnicach ucisku wywołanego od zewnątrz. Normalnie wszystkie te 
w rażenia pozostają w sferze naszej podświadomości, a dochodzą do świado­
mości dopiero z chwilą celowych ruchów mięśni, spowodowanych naszą
276
wolą, zaś na skutek przyzwyczajenia, stają się automatycznemu Energja mo- 
toryczna, powstająca w centrach nerwów motorycznych, przedstaw ia więc 
czynność duchową. Szczególnie zaś ręka jest doskonałym środkiem pomoc­
niczym studiowania procesów psychomotorycznych, będących w yrazem 
oscylacji bodźców i zahamowań. Wiemy, że także podświadome nasze życie 
psychiczne może się objawiać w drobnych ruchach mięśni, towarzyszących 
każdemu procesowi psychicznemu. Zjawisko t. zw. kumberlandyzmu potw ier­
dza to wyraźnie.
Również mięśniowa aktywność palców stała się przedmiotem licznych 
naukowych badań. Okazało się, że jest ona w znacznym stopniu zależną od 
psychicznych czynności, co więcej, że ruch mięśni palców jest jednym z naj­
subtelniejszych i najbardziej bezpośrednich reakcji na czynności psychiczne. 
Mięśnie znajdują się — według badań R ihtera — stale w stanie napięcia 
i podrażnienia. Impulsy nerwowe motorycznych ośrodków mózgowych są 
nieodłączne od wszelkiego w rażenia zmysłowego, od wszelkiego czucia i w y ­
obrażenia. Szczególnie w yraźnie objawia się wszelka psychiczna działalność 
w owym organie, k tóry na skutek swej względnej niezależności i morfologicz­
nie silnie zróżnicowanej czynności, stał się głównym pośrednikiem między 
naszym ciałem a otoczeniem ■— t. j. w ręce, która stanowi pewne określone 
kryterium mentalności jej właściciela...
Chorobliwe odchylenia od normy, zmiany na skutek złej przem iany ma­
terii, deformacje, — wogóle cała patologja ręki pod względem anatomicznym 
i fizjologicznym, może stanowić ważne wskazówki i punkty zaczepne dla 
chiromantycznej diagnostyki. Cyanotyczny wygląd skóry, nabrzmienia sta­
wowe, zgrubienia kości, nienormalny rozrost, deformacje paznokci i t. p„ 
pozwalają wnioskować o pewnych stanach chorobowych. Tu także należą 
zaburzenia w działaniu mięśni, jak np. drżenie, paraliże, skurcze (askineza 
i hiperkineza, ataxia, kontraktury i t. d.). Patogeniczne symptomy tego 
rodzaju są klinicznie bardzo ważne i mogą pozwolić na daleko idące wnioski
0 ogólnych psychicznych danych odnośnej osoby, nie mówiąc już o schorze­
niach specjalnych (jak np. histeria i inne newrozy, stany osłabienia, złej prze­
miany materji, chorobach umysłowych i t. d.). Przypominam dalej degenera- 
tywne zmiany antropologiczne, różnice między poszczególnemi typami rąk!
W ręce posiada organizm ludzki, zarówno pod względem życia indywi­
dualnego jak i psycho-socjalnego pierwszorzędny narząd ekspresji zew nętrz­
nej. Ma do pewnego stopnia słuszność Anaxagoras, jeśli zw raca uwagę na to, 
iż człowiek zawdzięcza po wielkiej części swoją wiedzę i przewagę życiową 
użyciu swej ręki. Dla Egipcjan była ona symbolem siły, dla Rzymian w ier­
ności. Uścisk i gest ręki stanowią niezawodny środek poznania indywidual­
ności psychicznej danej jednostki. Sposób podawania ręki przy powitaniu
1 pożegnaniu pozostawia pewne określone w rażenie o charakterze danej 
osoby, np. o jej sile woli, otwartości, lojalności, o jej serdecznem lub oziębłem 
odnoszeniu się, skromności, zdecydowaniu, podstępie, impulsywności, ducho­
wej równowadze lub podnieceniu i innych psychicznych własnościach...
Z powyższych krótkich uwag widać już, jak dalece psychika jednostki 
może się manifestować w ruchach ręki. Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego 
chrześcijańska sekta t. zw. barbarytów utrzym ywała, ż e r ę k a j e s t s y n ­
t e z ą c a ł e g o l u d z k i e g o ż y c i a .
277
Można wreszcie w wykonaniu sztuki tej dojść do takiej wprawy, jaką 
ma Sicler, dla którego cała ręka, ze wszystkiem i znakami, przedstawia jeden 
wielki hieroglif, k tóry potrafił odczytywać, niczem stronice książki. Lekarze 
średniowieczni stawiali na podstawie rąk diagnozy, a po dziś dzień czyni się 
to jeszcze na Wschodzie.
Ręka może nam również odsłonić — analogicznie do psychoanalizy — 
intymne strony naszego życia duchowego, i to nietylko na podstawie żywej 
gry mięśni, odzwierciedlającej elementy psychiczne, lecz także dzięki pewnym 
trwałym , anatomicznym śladom, będącym następstwem określonych ducho­
wych własności i przeżyć organizmu (np. chorób, czynności zawodowych 
i t. d.). Również i ręka ulega z biegiem indywidualnego rozwoju pewnej meta­
morfozie. Ręka dziecka -ócio letniego jest inną, niż w okresie dojrzewania, 
a ta różni się znowu od ręki osoby dorosłej. Ręka młodego dziewczęcia jest 
inną, niż ręka starszej, dojrzałej kobiety. Zmienna sieć linij rąk ma więc pewne 
psycho-biologiczne znaczenie. Cały mechanizm ruchów mięśniowych, różnica, 
w ruchliwości poszczególnych członów, stan skóry w raz z tkanką, leżącą 
pod nią, wszystko to w yznacza charakter i przebieg linij, brózd i fałdów 
skórnych, podlegających w ciągu życia zmianom, lecz stanowiących mimo to 
— dzięki stałym swoim cechom — pewnego rodzaju pamięć przeszłych w y ­
darzeń.
Stw ierdzenie prawdziwości podanych przez chiromantę faktów z prze­
szłości i teraźniejszości, ma dla klijenta jednakże tylko w artość pośrednią, 
utrwalającą go przedewszystkiem w wierze w dywinacyjne zdolności chiro- 
manty. Mało znalazłoby się ludzi takich, którym by to w ystarczało. I rzeczy­
wiście pewna część przepowiedni przyszłości — jak świadczą o tern liczne 
św iadectwa godnych zaufania świadków — nie podpada w zakres banalnych, 
przypadkowych wróżb, opartych na pewnych ogólnych, wspólnych w szyst­
kim ludziom, wydarzeniach życiowych i losów.
Jak widać, nie brak chiromancji — podobnie jak i grafologji pewnego 
realnego podłoża, a naw et naukowego uzasadnienia.
Tyle Schrenck-Notzing. Widzimy stąd, że chiromancja może być także 
czem innem jeszcze, niż tylko naiwnym zabobonem, opartym na ludzkiej 
łatwowierności i bojaźni przed tern, co będzie. Że potrafi ona oddać ważne 
przysługi medycynie, o tern przekonuje nas nietylko rozważanie teoretyczne, 
lecz także praktyka całego szeregu osób, stosujących chiromancję dla celów 
diagnostycznych. P rzed kilkoma laty głośny był wypadek pewnego łotew­
skiego ziemianina, niejakiego Edwina v. Rinne, k tóry na podstawie długo­
letniej praktyki nabrał przekonania, iż ręka ludzka, podobnie jak oko, jest 
obrazem jego fizycznej konstytucji, jego organizmu, charakteru, a do pewnego 
stopnia także całego życia. Przekonaniu temu daje on w yraz w licznych w y­
kładach, artykułach i broszurach. Posiada on całe stosy dowodów trafności 
jego diagnoz chiromantycznych, a jeden z takich wypadków — który w swoim 
czasie narobił wiele hałasu — przytoczę poniżej.
Pewien znany muzyk zgłosił się do p. Rinna z prośbą o powiadomienie 
go, na co w łaściw ie cierpi, gdyż był on już u wielu łotewskich i niemieckich 
lekarzy, a praw ie każdy z nich inną staw iał diagnozę. Orzeczenie p. Rinna 
brzmiało: „schorzenie w ątroby i skłonność do raka". Malarz ów udał się na 
drugi dzień do szpitala i opowiedział tam o całym wypadku. Zaczęto go grun­
townie badać, lecz nie stwierdzono żadnej choroby wątroby. Ponieważ chciano
27(9
przy tej okazji załatw ić się z niepożądanym konkurentem i znachorem, za trzy ­
mano naszego malarza na kilka dni w szpitalu. Pompowano żołądek, badano 
krew, mocz i t . d. i dano mu na odchodne dobrą radę, by na przyszłość nie 
zaw racał sobie głowy szarlatanami, a wypadek ten posłużył lekarzom za 
bezpośredni powód do wystąpienia przeciwko p. Rinnowi na drodze sądowej. 
Na rozpraw ie orzekł sprowadzony rzeczoznawca, pewien w ybitny lekarz, 
iż mimo w szystko może istnieć jeszcze możność schorzenia wątroby, lecz by 
to niezbicie stwierdzić, należałoby przeprowadzić operację. Dziwnym trafem 
pacjent w yraził chęć poddania się takiej operacji, gdyż chciał mieć przede- 
wszystkiem pewność co do swojej osoby. Operację przeprowadzono, 
i — stwierdzono raka w ątroby i to w tak późnem stadium, że musiano poprostu 
ranę zpowrotem zaszyć, gdyż na operacyjny zabieg było już za późno. Po 
paru miesiącach muzyk zakończył życie.
Już Paracelsus, ów buntownik i rewolucjonista w medycynie twierdził, 
iż lokalne leczenie choroby jest zawsze tylko połowiczne i nie usuwa zasad­
niczych przyczyn, które, jego zdaniem, zawsze tkw ią w psychicznem podłożu 
pacjenta, objawiając się na długo przed wystąpieniem danej choroby 
w pewnych znakach na jego ręce, paznokciach, tęczówce oka, w piśmie, 
w tw arzy i t. p.
Także Hegel w swojej „Phänomenologie des Geistes“ jest zdania, że 
„żadne wzruszenie, żaden m yślowy proces nie odbywa się w nas, któryby 
w ostatecznych swoich konsekwencjach nie powodował zmiany w ręce. Mniej 
czy więcej w yraźne przemiany, łączące się z każdą myślą lub uczuciem 
naszego organizmu, nie ominą żadnej z poszczególnych jego części, najmniej 
zaś rękę, która jest najściślej ze wszelkich członków ciała połączona z móz­
giem.“
To też lekceważące pomijanie chiromancji polega jedynie na nieznajo­
mości jej zasad i jej podłoża psycho-fizjologicznego, a zarzut, jakoby dlatego 
już chiromancja nie zasługiwała na poważne traktowanie, iż celem jej jest 
także „przepowiadanie przyszłości“ i pospolita wróżba, nie jest bynajmniej 
decydujący, bowiem nie to stanowi rdzeń i istotę chiromancji. Kwestja ta 
w iąże się z problemem medjumizmu i jasnowidzenia, także już naukowo 
uznanego. Chiromancja, jak to już zresztą i średniowieczni chiromanci zauwa­
żyli, ma charakter mieszany, niejednolity, gdyż poza wiedzą teoretyczną
0 zależnościach pewnych form i znaków ręki z narządami organizmu, wcho­
dzą tu w grę jeszcze pewne czynniki psychiczne, bardzo nieuchwytne, pewna 
intuicyjna wnikliwość psychiczna, którą chiromanci średniowieczni zwali 
prudentia. I już w tedy za cel w łaściw y staw iano sobie wydobycie na jaw
1 analizowanie tego, co w życiu osobnika może przyczynić się do jego dobra 
i powodzenia, oraz tych momentów, które mogą uchronić go przed złem, 
z tern zastrzeżeniem, że wprawdzie struktura ręki z jej znakami pozwala na 
ścisłe wnioski o naturalnych siłach psychicznych i fizycznych, danych jed­
nostce od urodzenia, oraz o ich naturalnem oddziaływaniu, lecz że w ydarze­
nia w życiu człowieka, czyli kierunek, w jakim dane w ładze zostaną zużyt­
kowane i zaktyw izowane — można określić tylko z pewnem prawdopodo­
bieństwem, nigdy zaś z pełną pewnością. Bowiem nie można tu, podobnie jak 
i w astrologii, zapominać o tern, że człowiek posiada wolną wolę oraz wolny 
wybór, a postanowienia jego są zależne nietylko od jego osobistych w łaści­
wości, lecz również od otoczenia, w jakiem się znajduje.
279
wydawnictwa zapowiedziane
Myślokształty.
Jedną z dziedzin, w której uderza zbliżanie się badań nauki współczesnej 
do tw ierdzeń okultyzmu jest psychologia wyobraźni.
Myśl, wyobraźnia twórcza, jest u podłoża wszelkiej działalności czło­
wieka. Nic nie zostało zdziałane ani stworzone przez ludzkość, coby nie było 
wpierw pomyślane, wyobrażone, co nie zaistniało jako „obraz", pomysł, idea 
w umyśle człowieka. Samolot, drapacz nieba, olbrzymi statek transatlantycki, 
równie jak najdrobniejszy przedmiot codziennego użytku, czy też dzieło 
sztuki — pomnik, gmach, poemat, poczęły się wszystkie jako obrazy, zamiary, 
wizje w myśli, w twórczej wyobraźni człowieka. Poza każdem słowem, które 
wymawiamy, kryje się też pewien obraz, każde jest właściw ie wypromienio- 
waniem, rzutem, czyli „symbolem“ pewnego kształtu.
„Myśli, to rzeczy" — głosi starożytne induskie twierdzenie. W łaśnie do 
odkrycia eksperymentalnego prawdziwości tego tw ierdzenia zbliża się nauka 
współczesna, a zna je oddawna okultyzm.
Każda myśl nasza, jak i uczucie w ytw arza wibrację w otaczającem nas 
zewsząd morzu subtelnej materji, wywołując nietylko barwę, ale i kształt. 
Tworzenie się tych „m yślo-kształtów“ jest bardzo podobne do „figur Chlad- 
niego", w ytw arzanych przez dźwięk.
Może nie jesteśmy dalecy od chwili gdy czuła klisza aparatu fotograficz­
nego odbije i ukaże nam w yraźnie nieprzeliczone odmiany wciąż tworzonych 
przez człowieka myślo-kształtów.
Badania okultystyczne dają w tej dziedzinie niezmiernie ciekawe rezul­
taty. Nowe angielskie wydanie książki p. t. „M yślokształty", przedstawia 
nam w treściwej, każdemu dostępnej formie dorobek wielokrotnie sprawdza­
nych obserwacyj. Najpierw porównanie geometrycznych kształtów , w ytw a­
rzanych przez dźwięk z badanemi i odtworzonemi na barwnych tablicach 
„myślo-kształtami", przyczem uderza niejednokrotnie niemal identyczność 
rodzaju, kształtów i linij budowy. Dalej wyniki badania barw i ich znaczeń 
psychologicznych; każda bowiem myśl, zarówno jak wzruszenie w ytw arza 
specjalną sobie tylko w łaściwą wibrację, a więc i barwę. W prawdzie nie­
skończone trudności napotyka okultysta, usiłujący oddać w skali fizycznych 
barw wszelkie wodziane w stokroć subtelniejszej materji odcienie, kolory 
świetliste, jarzące, żywe, iskrzące, płomieniste i t. p„ na co się skarżą i auto- 
rowie tej książki, jednak tablice barwne (w liczbie 30-stu), bardzo starannie 
wykonane, dają niezmiernie cenną pomoc w orientowaniu się i rozumieniu tej 
dziedziny. Czytelnik widzi przed sobą „w yraz“ myślo-kształtu zazdrości 
i strachu, śmiercionośnego gniewu czy dzikiej żądzy, jak i prześliczne pro­
mieniowanie miłości, ochraniające skrzydła macierzyńskiego przywiązania 
czy głębokich uczuć przyjaźni; widzi chmury barwne o mglistych konturach 
— w ytw ór niewyrobionych albo leniwych umysłów, obok linij o przedziwnej 
czystości rysunku, kształtów niemal geometrycznych — rezultatu myśli filo­
zofa czy wzniosłego myśliciela. W idzi ponure barw y rozpacznych myśli gra- 
czów w Monte-Carlo, czy „trem y" zazwyczaj pewnego siebie artysty , przy
wchodzeniu na scenę, obok wspaniałych kształtów , tworzonych w głębokiej 
medytacji i modlitwie; porywów współczucia, uwielbienia czy nabożnej czci. 
Wkońcu olbrzymie struktury praw ie architektoniczne, tworzone przez mu­
zykę W agnera obok delikatnej figury, zarysowanej „pieśnią bez słów“ Men- 
delsohna.
Staranne przestudiowanie tej książki zapoznaje nas z olbrzymią dziedziną 
myśli i jej działania, z prawami, jakie nią rządzą, oraz skutkami, jakie na nas 
samych, zarówno jak i na innych i cały otaczający nas św iat nieuniknienie 
mieć musi kadży ruch naszej myśli, każdy jej wysiłek czy kierunek, każdy 
poryw dążeia, wzruszenia, uczucia. Książka ta wprow adza nas w przebogaty 
świat, w którym każdy z nas jest nieświadomym a jednak potężnym twórcą, 
który każdej chwili zaludnia mnóstwem „żyw ych“, ruchliwych i silnych two­
rów otaczającą atmosferę. P rzestudiow aw szy tę książkę (polskie jej tłuma­
czenie wyjdzie niebawem z druku), lepiej zrozumiemy życie i naszą wobec 
niego odpowiedzialność, lepiej poznamy swą w łasną moc i utajone w nas moż­
liwości, a może znajdziemy również zachętę i wskazówkę, jak świadomie roz­
wijać i używać tej w ładzy, k tóra nas „Bogu czyni podobnym“, ku pożytkowi 
społeczności, w której żyjemy, Narodu, któremu służyć chcemy, oraz ogólnej 
ewolucji Człowieka w jego drodze ku Szczęściu. W. R.
W spom n iana k siążka C. W . L eadbea tera i A nnie B esan t p. t. „M yślokształty“ 
wyjdzie we w rześn iu b. r. n ak ład em P. T ow arzystw a Teozoficznego w W arszaw ie 
w cenie ponad 10 zł. Z am ów ienia k ierow ać pod ad resem „Lotosu“ najpóźn ie j do 
15 sie rpn ia b. r. (Przyp. red.)
Dusza i jej mechanizm — Alice A. Bailey
Rola gruczołów bezkanałowych (hormonowych) w psychice ludzkiej.
Dzieło to, tłumaczone jednocześnie na kilka języków europejskich, w yj­
dzie nakładem „Lotosu“ w e wrześniu b. r. Niezwykłe swe powodzenie książka 
ta zawdzięcza nietylko głębokiej erudycji autorki, lecz i aktualności tematu, 
dotyczącego najdonioślejszego zagadnienia nowoczesnej nauki: wpływu gru­
czołów hormonowych na psychikę ludzką, na charakter, postępowanie, tem­
perament, zalety i wady, nawet na wygląd zewnętrzny jednostki.
Teorja gruczołowa dzieli ludzkość na 7 zasadniczych typów psycholo­
gicznych, w zależności od przewagi wydzielin jednego z siedmiu gruczołów 
bezkanałowych.
Pani Bailey, którą pisma francuskie nazywają »la plus brillante femme 
du monde«, daje na kartach swej książki nietylko zarys najnowszych psycholo­
gicznych teoryj Zachodu w odniesieniu do funkcyj gruczołów, lecz i streszcze­
nie wschodniej nauki o ośrodkach magnetycznych (chakrams), będących ete­
rycznym odpowiednikiem gruczołów bezkanołowych, ich działalności i roz­
woju. Niezmiernie ciekawie pomyślany jest rozdział 4-ty p. t. „Umiejscowie­
nie Duszy“, w którym Autorka podaje krótki przegląd wszystkich istnieją­
cych teoryj o siedzibie Duszy, o jej umiejscowieniu w ciele człowieka, od 
czasów najdawniejszych — w Chaldei, Egipcie, Helladzie — aż do poglądów 
wybitnych szkół filozoficznych naszej doby.
Ciekawy jest również rozdział poświęcony ciału eterycznemu i najnow­
szym badaniom w tym kierunku.
281
Duża erudycja, głęboka znajomość Nauki Wschodu i Zachodu, prostota 
ujęcia, jasność stylu i aktualność tematu, składają się na istotnie wartościową 
całość — zarówno dla specjalisty, jak i laika, nieobeznanego z tym fascynują­
cym problemem psychologii.
Książka jest opatrzona przedmową pióra jednego z najsławniejszych 
psychologów Ameryki, prof. H. O verstreet'a .
Zarówno prasa am erykańska jak i europejska dzieło to nazywa „najcen­
niejszym darem" dla nauki badającej psyche ludzką.
Zadaniem książki jest przerzucenie mostu między odwieczną Mądrością 
Orjentu i nowoczesną nauką Zachodu, wytworzeniem syntezy dwóch aspek­
tów Praw dy.
Cena k siążk i d la Czytelników Lotosu w yniesie około 3 zł, w h an d lu k sięgar­
sk im 6 zł. — Z ain teresow anych p rosim y o podan ie sw ych adresów najpóźniej 
do 15 s ie rpn ia . K siążkę roześlem y w p ierw szej połow ie w rześnia.
Sztuka życia
Praktyczne wskazówki leczniczo-dietetyczne.
Sam oleczen ie się .
Chcę do tknąć najw iększej bodaj bolączki ludzkości, po legającej n a cierp ie­
n iach i ty siącznych dolegliw ościach, w yw ołanych u t r a tą zdrow ia. Nie spo tykam y 
dziś p raw ie człow ieka, k tóryby , po p rze jśc iu ok resu fizycznej dojrzałości, n ie był 
do tkn ię ty ja k ą ś chorobą, z a tru w a ją cą m u m niej lub więcej ja sne chw ile życia. 
W idzim y ludzi, k tó rych bytow anie je s t jednem , n iep rzerw anem pasm em cierp ie­
n ia . W spó łczu jem y im , pocieszam y ich zdaw kow ą m onetą, lecz zasłan iam y przed 
n im i go rzką p raw dę, — że g łów nym i tw órcam i swej gehenny są oni sam i. Za­
pew ne — są choroby i ułom ności, k tó re człow iek przynosi n a św iat, n a mocy 
p raw a dziedziczności już w poczęciu i dźw igać je m usi, jako krzyż żywota, jako 
sw ą K arm ę. Są to jed n ak w ypadk i nieliczne. W iększość chorób w yn ika z powodu 
n iep rzes trzegan ia i lekcew ażen ia fizycznych i m o ra lnych p raw przyrody, owego 
najw yższego p raw odaw cy i n ieub łaganego a nieom ylnego sędziego. C ierpienia 
karm iczne pochodzą z tego sam ego źródła, lecz są n as tęp stw em grzechów popeł­
n ian y ch w żyw otach poprzednich . I dziw nem je s t za iste zjaw isko, że ludzie zw a­
la ją w inę n a los, p rzeznaczenie, p rześ ladu jące ich rzekom o fa tum , lub wrogie 
okoliczności, zaś n ie chcą w iny sw ych c ie rp ień p rzyp isać w łasne j lekkom yślności, 
lub n ieum ie ję tno śc i życia. W szystko — byle n ie to! Są to ludzie skazan i p rze­
w ażnie n a pchan ie swej taczk i bolesnej do śm ierci — n ie u ra tu je ich n ik t, skoro 
sam i siebie ra tow ać nie chcą.
T ym czasem ra tow ać się m ożna p raw ie zawsze, zaw raca jąc z u tartego goś­
cińca m iłych a zgubnych nałogów , n a drogę rozsądku , zrozum ien ia p raw życia 
i p anow an ia n ad sobą. — T rzeba trzeźw o pa trzeć w ja sn e k a r ty p raw przyrody, 
będących n am n ieom ylnym drogow skazem , zrozum ieć je um ysłem , ukochać s e r ­
cem i w m yśl ich p rzy k azań snuć w stęgę sw ych m yśli, uczuć i czynów. Człowiek 
jako pojedynczy a tom jednej ludzkiej rodziny, zw iązany z n ią w spólnością idei
2%
oraz interesów , obow iązany jest, poza sfe rą sw ych osobistych sp raw i am bicyj, 
p rzyjm ow ać żywy udzia ł w zagadn ien iach ogólno-ludzkich. Każde n iedorozw inię- 
cie organów fizycznych prow adzi do ich o słab ien ia lub zan iku . Człowiek je st 
stw orzony do p racy fizycznej, tak , ja k każde zw ierzę, k tó re d la w yżyw ienia 
siebie i rodziny m usi trw ać w n ieu s tan n e j p racy i zapobiegliw ym ru chu . N ik t 
zw ierzęciu pożyw ienia nie poda — jeśli ono podlegnie niezdolności do p racy — 
ginie g łodow ą śm iercią . D latego też w św iecie zw ierzęcym , ży jącym n a łonie 
przyrody, n ie spo tykam y objawów chorobliw ej tuszy, p rzek racza jące j norm ę od­
tłuszczen ia pewnego ga tunku . Objawy te n ad e r często w idziane u ludzi, w sk a ­
zu ją n a proces złej p rzem iany m a te r ji w sku tek zan iechan ia p racy fizycznej i nie- 
um ia rk o w an ia w jedzeniu . Również zan iedban ie po la p racy um ysłow ej, p ro ­
w adzi do zan iku in te ligencji i ogólnego osłab ien ia dzia ła lnośc i psychicznej. 
Z d rug ie j s trony p row adzą ludzie swe zdrow ie do upadku , przez nadużycia 
wszelkiego rodza ju , używ anie n arko tyków i t. p., co pow oduje przem ęczenie 
organów i rozw ijan ie się zgubnych i tru d n y ch do zw alczan ia nałogów .
M usim y sobie uśw iadom ić fak t, że w przyrodzie n iem a ab so lu tnych trucizn , 
ta k jak n iem a rzeczy w yłącznie odżywczych i dobroczynnie dz ia ła jących n a o r­
ganizm , o ile w ich spożyciu n ie zostan ie zachow ana w łaściw a m ia ra . N a js iln ie j­
sze trucizny , stosow ane w m a łych daw kach , w yw ołu ją d z ia łan ie dodatn ie — 
rzeczy najzdrow sze, spożyw ane n adm iern ie lub w n iew łaśc iw em zestaw ien iu 
pokarm ów , m ogą się s tać pow odem pow ażnych zabu rzeń w organizm ie. O w szyst- 
k iem stanow i w łaściw a m ia ra , k tó ra pow inna stanow ić podw alinę w no rm ow a­
n iu życia ludzkiego. Każde zan iedban ie w rozw oju jak iegoko lw iek o rganu , p ro ­
w adzi konsekw en tn ie do zm n iejszen ia jego energ ji po tencja lne j, aż do zupełnego 
zan iku — każde nadużycie w yw ołu je p rzep racow an ie organów , u zew nętrzn ia jące 
się w ich s tan ach chorobowych.
O kultyzm tw ierdzi, że p rzyczyna w szelkich zboczeń fizycznych tkw i w choro­
bie duszy. Zasadniczo zgadzam y się z tern tw ierdzeniem , rozum iejąc , że ciało 
fizyczne, k sz ta łtu jące się n a m odłę c ia ła astra lnego , może być od niego w zupeł­
nej zależności. O ddziaływ anie ogólne pew nych stanów psychicznych n a zdrowie, 
je s t n am znane z obserw acji życiowej; nie w iem y jednak , w jak i sposób się ono 
odbywa, an i m ożem y tab licy chorób przeciw staw ić tab licy zboczeń w ciele 
as tra ln em i dziedzinach duszy. I jeśli dziś, p rzy o lbrzym im rozw oju chem ji 
i m edycyny ,nie jesteśm y jeszcze w m ożności dok ładn ie w yjaśn ić w ielu procesów 
fizjologicznych c ia ła fizycznego, nie m ożem y określić funkcy j różnych narządów , 
to co dziwnego, że zam kn ię tą je s t d la n as księga, odbyw ających się w jaźn i lu d z­
kiej n a jsub te ln ie jszych i n ieuchw y tnych procesów psychologicznych. To, co n as 
jednak doszło z tej dziedziny, m a w agę pierw szorzędną, je s t p raw dą, stw ie rdzoną 
bezapelacyjnie przez życie.
W iem y, że niecierpliw ość, gniew , s tra c h w yw o łu ją zabu rzen ia w działa lności 
system u nerw ow ego — uczucia zaw iści, zazdrości, n iechęci pow odują zm iany 
w składzie k rw i, n as tęp stw em czego są c ie rp ien ia w ątroby , śledziony i serca. 
Spokój i rów now aga w zm acn ia ją zdrow ie, uczucia sym pa tji, w spółczucia ro z ja ś­
n ia ją n am horyzon ty duszy, radośc i i m iłości, owe najpo tężn ie jsze dźw ignie 
w u stro ju św iata, m ogą n as tro ić życie n a jeden n iep rzerw any , h a rm o n ijn y ako rd 
szczęścia i w ew nętrznego zadow olenia. Życie, ten na jw span ia lszy d a r Boży, za­
m ieniam y przez n ieśw iadom ość w p iek ło ud ręczeń — zam ia s t p ław ić się radośn ie 
w jego tęczowym b lasku uciech i rozkoszy. Bóg rozsia ł n a św ia ty swe cuda 
\ i m iraże h o jn ą dłonią. Ludzkość oślep ła w pogoni za złudą, k rw aw i się w znoj-
nym w ysiłku , gub iąc i zaprzepaszcza jąc n a jej drodze zadatk i p raw dy i poznania . 
S tąd coraz w iększy ból i zw ątp ien ie sz a rp ią duszę ludzką, spychając ją w odm ęty 
rozpaczy i coraz w ięcej c ie rp ień fizycznych n ęka spa lone ciało.
P ierw szym k rok iem n a drodze do uzd row ien ia chorego organizm u — je s t 
zw rócenie s tru m ien ia m yśli od św ia ta zew nętrznego do św ia ta w ew nętrznych za­
gadn ień ; chcem y zb ierać p lony, n ie rzuciw szy z ia rn a w skibę d u ch a i siejbę n aszą 
roznoszą w ichry . Nie izo lu jąc się od św ia ta , pośw ięćm y codziennie chwilę czasu 
n a zejście do św ią tyn i praw dy. R ozm yślan ia n a ten tem a t najw iększych zagad­
n ień by tu sk ie ru ją m yśl n a szą k u szczytom i w zniosą w życie p ie rw iastek równo­
w agi i pokoju . Z estaw ien ie codziennych tro sk i m izernych p rag n ień z ogromem 
zam ierzeń i celów św ia ta w yw rze zbaw ienny w pływ n a n aszą duszę.
P am ię ta jm y , że u lega jąc uczuciom gniew u, zazdrości i t. p. k ładziem y sam i 
podw aliny pod gm ach przysz łych zboczeń fizycznych. Na w ystępu jące w naszem 
ciele dolegliw ości — sk ła d a ją się la ta w ystępków w sto sunku do przeżyw anych 
uczuć. To źródło tru ją ce trzeba przedew szystk iem zniszczyć w sobie, jeśli p rag ­
n iem y w ejść n a drogę uzd row ien ia się. Jeśli się n ie zdobędziem y n a opanow anie 
uczuć i p rzew arto ściow an ie ich, w szelkie w ysiłk i w k ie ru n k u popraw y zdrow ia 
dadzą re z u lta t połow iczny i chw ilowy.
M uszę też zaznaczyć doniosłość p rzes trzeg an ia fizycznych zdrow otnych w a­
runków , k tó rem i są: 1. Zachow anie czystości c ia ła ; 2. w łaściw e odżyw ianie się;
3. p rac a fizyczna i um ysłow a. — Człowiek oddycha n ie ty lko p łucam i, lecz 
i w szystk iem i po ram i ciała . Jeśli odetn iem y dopływ pow ietrza do płuc, n as tąp i 
zaduszen ie się po up ływ ie k ilk u n a s tu m inu t, — jeśli zam kniem y pory ciała, 
w yw ołam y konw u lsje i spow odujem y śm ierć po k ilk u godzinach. Należy przeto 
u trzym yw ać c iąg łą czystość c ia ła i rozw artość porów , przez kąp iele , obm yw ania 
i łaźnie. — W skazanem i są codzienne kąp ie le pow ietrzne, bądź n a o tw artem 
pow ietrzu , bądź w p rzew ietrzonym pokoju. Również zalecane być m ogą kąpiele 
słoneczne, lecz k ró tk ie , n ie o słab ia jące o rganizm u. R acjonalne odżyw ianie o rga­
n izm u polega n a spożyw aniu pokarm ów , zaw iera jących sk ładn ik i niezbędne d la 
odśw ieżan ia k rw i i budow y tkanek .
Nie wolno n am n a chw ilę zapom nieć o w ielk iej p raw dzie, że człowiek czer­
pie pożyw ienie n ie z tego, co zje — ty lko z tego, co jego o rgana p rze traw ią . O gra­
niczyć należy spożyw anie m ięsa , n a to m ia s t n ie pogardzać su row iznam i, w k tó ­
ry ch tk w ią w n a tu ra ln em chem icznem połączeniu , słoneczne odżywcze energje. 
W yb ierać pokarm y proste , n ie obciążać żo łądka ilościowo, szczególniej n a noc, 
żuć dok ładn ie i p rzystępow ać do procesu jedzen ia w zupełnym spoko ju ducha. 
Całodzienne w strzym an ie się od jedzenia, raz n a k ilk a tygodni, znakom icie od­
św ieża organizm . O bserw ując życie zw ierząt, n a łon ie przyrody, w idzim y, że one 
w okresie zim ow ym przechodzą m nie jsze lub w iększe głodówki, w zależności od 
n a tężen ia m rozu i ilości śn ieżnych opadów. — Je s t to n ie jako zrów now ażeniem 
okresów obfitych w żywność, k iedy zw ierzęta n a ja d a ją się do syta.
Człowiek w ytw orzy ł przez cyw ilizację inne w a ru n k i życia; w dobrych w a ru n ­
kach m a te r ja ln y ch n ie zn a on przym usow ych postów , w in ien w ięc tem bardziej 
dbać o um ia rkow an ie w jedzen iu i p iciu . Człowiek p racu jący um ysłowo, n iech 
pośw ięci p rzyna jm n ie j pół godziny dziennie jak iem uś sportow i n a świeżem 
pow ietrzu ; p rac a bow iem fizyczna w a ru n k u je p raw id łow y obieg k rw i i dobrą 
p rzem ianę m a te rji. Ludziom , oddanym p racy fizycznej, za leca się lekką p racę 
um ysłow ą w form ie lek tu ry , s łu ch an ia odczytów, uczęszczania n a k u rsy w ieczo­
row e i t. p. Podaję te zasadnicze w a ru n k i p ie lęgnow ania zdrow ia w- ogólnych
a&f
zarysach . Szczegóły znaleźć ła tw o w licznych pod ręczn ikach g im nastyk i, h ig jeny 
i t. p. N adm ien ię ty lko jeszcze, że k a rd y n a ln y m w arunk iem zdrow ia je s t u m ia r ­
kow anie, s tosow ane ta k w życiu fizycznem , ja k p racy um ysłow ej. Ono może 
ty lko w ytw orzyć p iękny typ człow ieka w szech tsronn ie rozw iniętego.
Chcę w spom nieć o pew nych, dostępnych d la w szystk ich sposobach sam o- 
leczenia się. P rzechodząc do te j spraw y, należy zaznaczyć, że przy dzisiejszym 
s tan ie rozw oju tej dziedziny w iedzy i w łasności duchow ych człow ieka, n ie m o­
żemy opanow yw ać w szystk ich stanów chorobow ych i odrzucać pom ocy le k a r ­
skiej. W w ielu jednak w ypadkach m ożem y cierp ien ie u sunąć , częściej jeszcze 
złagodzić jego napięcie. W ielk iem źródłem leczniczem są nasze w łasne flu idy 
m agnetyczne. Każdy ludzk i o rgan izm je s t n iem i w pew nym stopn iu nasycony. 
M ożna ilość m agnetyzm u w organ izm ie dopełn iać przez przy jm ow anie go z po­
w ie trza zapom ocą oddechów, lub przez na ładow yw an ie się w prost ze słonecznych 
prom ieni. ‘W yładow yw anie m agnetyzm u z siebie w celach leczniczych zw iększa 
jego napięcie i po tęgu je siłę oddzia ływ an ia kojącego... K toby się chcia ł bliżej za ­
poznać z pow yższą m etodą leczenia ,tem u polecam p race B ran d e l-P rach ta 
i D ra D urw illa.
M agnetyzm je s t szczególnie pom ocny p rzy leczeniu zabu rzeń sy stem u n e r­
wowego. Mnie osobiście udaw ało się n ie jednok ro tn ie w ciągu m in u ty u suw ać 
u kogoś bolesne new ralg je tw arzy , raz n aw e t uleczyć w k ilk anaśc ie posiedzeń 
chroniczną, trw a ją cą od dłuższego czasu n ew ralg ję całej głowy. Bardzo p rzyk re 
zapalen ie nerwów , k tó re m i pozostało w spuściźn ie po p rzeby łem daw no częścio- 
wem zakażen iu k rw i, w ystępu jące co pew ien czas w form ie ostrego szarpanego 
bólu n a pow ierzchni skó ry — u suw am obecnie sam om agnetyzow aniem w ciągu 
m niej w ięcej pół godziny. P rzed tem n a usun ięcie tego bólu w ew nętrznem i ś rod ­
kam i, zużyw ałem do 2 dni czasu. W ogóle stosow ać m ożna m agnetyczne leczenie 
przy w szelkich cierp ien iach . Poza ogólnem i zasadam i powyższego leczenia, po le­
ga jącem i na w łaściw em stosow an iu flu idów doda tn ich i u jem nych , sam a te ch ­
n ika leczenia je s t różnie za lecana przez licznych au to rów dzieł o leczeniu m agne- 
tycznem.
Nie m ożna za tem abso lu tn ie ^polegać n a jak ie jś jednej m etodzie, a stosować 
techniczne podejście in d y w id u a ln y . Poza m agnetyzow an iem m ie jsca chorego 
zapomocą passów , stosować możtm ok łady lub kom presy z m agnetyzow anej 
wody, flaneli, w aty , pić nam agne tyzow aną wodę. D rugim czynn ik iem samolecz 
niczym jest n asza s iln a wola. N ależy zawsze zdecydow anie chcieć, aby c ie rp ie­
nie ustąp iło , n ie dopuszczając w ątp liw ości w skuteczność tego w ysiłku woli. 
Trzeba skupić sw ą ja źń w jeden po tężny rozkaz pod ad resem ogn iska cierp ien ia. 
W każdym żywym organizm ie ,w chw ili w y tw orzen ia się w n im m iejsca zap a l­
nego, śpieszą pom ocnicze siły od innych organów , w szczynając m om en ta ln ie 
pracę re s tau racy jn ą . N asza s iln a w ola dodaje bodźca tym czynnikom i po tęguje 
ich życiotwórczą aktyw ność. R ezu lta t powyższych zabiegów stoi w ścisłym 
związku z po tenc ją rozw in ię tej woli człow ieka.
Dobrą m etodą sam oleczenia się a w łaściw ie odśw ieżania i odm ładzan ia całego 
organizm u — je st m etoda koncen trow an ia się n a po jedynczych częściach c ia ła 
(system P atandża li — ćw iczenie „ D h a r a n a"). W tym celu należy ułożyć się 
wygodnie w odosobnionem m iejscu , w w a ru n k ach możliwej ciszy, i pogrążyć się 
w stan zupełnego spokoju, n ie m ąconego jak iem iko lw iek m yślam i, jednem sło­
wem osiągnąć s tan „nicości“, n ie is tn ien ia , z lan ia się całkow itego z p rzyrodą. Po 
k ilku lub k ilk u n as tu m in u tach tak iego w ypoczynku skup ia się ca łą sw ą uw agę
2&5
na pew nej części ciała , nie w idząc i nie czując jednocześnie pozostałych części, 
jak gdyby one n ie is tn ia ły zupełnie . W yb rany chw ilowo organ tra k tu je się jako 
całkow ite swe „ ja “, skup ione w n im w yłącznie jako jedyne siedlisko naszej 
duszy.
P rzy um ie ję tn em opanow an iu powyższego ćw iczenia w yczuwa się w obser­
w ow anym organ ie jakby wzmożone życie, ob jaw ia jące się w przyśpieszonem
1 siln ie jszem tę tn ie ; w m ięśn iach , kończynach, m an ife s tu ją się jak ieś niew y­
czuw alne no rm aln ie d rgn ien ia , jakby od lekkiego p rąd u elekrycznego, pulsow a­
nie zaznacza się w yraźn ie w każdym punkcie o rganu . Ćwiczenie to przenosi się 
n as tępn ie n a in n e o rgana , aż się n iem i prze jdzie przez całe ciało. Należy zaczy­
nać od ręk i jednej, d rug ie j, głowy, p rzechodząc n a k la tk ę p iersiow ą, jam ę b rzu­
szną i nogi. Początkow o obejm ow ać całe o rgana , a po pew nem w y trenow an iu się 
oddzieln ie ich części, ja k gard ło , nos, oczy, serce, nerk i, pojedyncze palce i t. p.
Pow yższem skup ian iem się n a oddzielnych o rganach c ia ła w yw ołujem y 
w n ich wzmożone czynności obiegu k rw i i szybszą p rzem ianę m aterji. Ćwicze­
nie powyższe u zupe łn ia się w dalszym rozw oju przez zasilan ie chorego organu 
w zm ożonym dopływ em p ran y (system P a tandża li, ćw iczenie „D h y a n a “). Czyni 
się to w n a s tęp u jący sposób: leżąc w spokojnem skup ien iu , w dycha się nosem 
pow ietrze wolno i głęboko (jednak bez w ysiłku), za trzym u jąc pełny w dech przez
2 lub 3 sekundy w p łucach , z m yślą o g rom adzen iu się zapasu p rany . W ydychając 
n ak azu je się p ran ie dojść do chorego o rganu i p rzen iknąć go całkow icie. Jest 
to dzia łan ie n ie ty łko sugestyw ne, p ra n a bow iem podlega energ ji fal m yślowych 
i daje się n iem i dow olnie k ierow ać. Dochodząc do chorego o rganu w ilościach 
w iększych podnosi jego osłab ioną działa lność i p rzyśp iesza proces norm alnego 
funkcjonow ania . P rzy sto sow an iu powyższego zabiegu, chory czuje zupełn ie 
zdecydow anie ja k iś ru ch w okolicy chorego m iejsca, jakby de lik a tne poruszan ie 
się czegoś lub jakby dopływ u fali ciepłego pow ietrza. Zabieg powyższy może być 
stosow any po k ilk a razy dziennie. P rzy jednym zabiegu w ystarcza 5 wdechów 
i wydechów. Nie należy się zniechęcać, jeśli pop raw a zdrow ia nie p rze jaw ia się 
szybko, zabieg bow iem powyższy dzia ła pew nie, lecz powoli.
W k ró tk im zarysie podałem tych k ilk a sp ^ o b ó w sam oleczenia się, uw ażając 
je za w ypróbow ane i n ieszkodliw e n aw e t przym iiezupełnie dok ladnem ich opano­
w aniu . Skuteczność ich d z ia łan ia leczniczegofK izależnioną je s t od um ieję tności 
skup ien ia się i od s topn ia opanow an ia swego „ ja “ w w yrazie, zdecydowanej 
m ia ry i woli. W ogóle zdrow ie ludzkie, za w y ją tk iem karm icznych , je s t w zupeł­
ności zależne od życia zgodnego z m o ra lnem i i fizycznem i p raw am i przyrody. 
Nasze c ie rp ien ia dzisiejsze są sku tk iem naszej n ieśw iadom ości w tej dziedzinie; 
n iechże one będą za razem p rzestrogą n a przyszłość, by żyć w um iarkow an iu 
i m iłości.
S tefan Kowalski.
ro f iiczny
Shamballa. Prof. N. R o e r i c h :
K ry tyka obu pó łku l pisze bardzo dużo o now ym darze d la św ia ta prof. R o e - 
r i c h a , o jego książce „ S h a m b a l l a “. D la podróżnika, a zw łaszcza oku ltysty , 
ty tu ł ten mówi bardzo wiele. ( S h a m b a l l a — w yspa św ię ta w p u s ty n i Gobi, 
w Azji środkow ej, gdzie p rzebyw a „W ładca Ś w ia ta“.) P rzed opow iedzeniem w p a ru 
zdaniach o tej p rzedziw nej książce, chc ia łabym zwrócić uw agę czyteln ików na 
postać jej au to ra , ta k m ało zn an ą w Polsce. P rof. R o e r i c h je s t bez w ą tp ien ia 
jedną z najc iekaw szych osobistości naszej epoki: w yb itny m a la rz o w szechśw ia­
towej sław ie, czaru je pop rostu g łębokim ezoteryzm em i n iesłychan ie bogatą g rą 
barw swoich płócien; poeta, badacz i uczony, lite ra t, filozof i o k u lty s ta koncen ­
tru je w swej dynam icznej osobowości szeroką rozpiętość za in te re sow ań i dzia­
łalności. W yk ładn ik iem jego w ielostronnych p rac je st o lbrzym i gm ach R o e ­
r i c h - kf u z e u m na R iver side D rive w Nowym Yorku. Roerich nazyw any 
jest często nowoczesnym Leonardo da Vinci.
„Sham ballę“ Roericha czyta się jednym tchem , czy ta się ze czcią d la tem a tu 
i syntetycznej potęgi au to ra .
Roerich je s t g łębokim znaw cą relig ji, k u ltu ry i ezo teryzm u W schodu — 
dlatego też rozdział pośw ięcony buddystom Tybetu p rzed staw ia w artość spe­
cjalną. N iezm iernie in te resu jące są p rzy taczane przez au to ra rozm ow y z L am am i 
oraz ich słow a o b lisk ich w ydarzen iach , oczekujących Europę. W iele szczegółów 
ciekawych zaw iera rozdział pośw ięcony „O pętan iu“. — W „Zasłonach śm ierc i“ 
znajdziem y syntezę na jrozm aitszych w ierzeń i teo ry j do tyczących zagadn ien ia 
śmierci, życia przyszłego, rozw oju sił psychicznych i t. p. N ajp iękn ie jszym w szak ­
że, z p u n k tu w idzenia artystycznego i m istycznego je st ten, k tó ry nosi ty tu ł: 
„U r u s V a t i" . U rusw a ti — to gw iazda za ran n a , to m arzen ie R o e r i c h a 
o stworzeniu „gwiezdnego osied la“ n a s tokach H im alayów , w ed ług trad y c ji p r a ­
dawnej A ryaw arty . Mnóstwo ziół leczniczych i kw iatów , n iew ypow iedziana g lo rja 
gwiezdnego nieba, p rom ienie astro-chem iczne, rad joak tyw ność oraz m agnetyczno- 
elektryczne p rądy p łynące od H im alayów sk ła d a ją się n a jedyne, rzeczyw iście 
warunki. ,
Poza ciekawem i szczegółam i folklorystycznem u, m yślą ezo teryczną i bez­
osobowością praw dziw ego uczonego — ca łą książkę p rzen ik a p rom ien iow anie 
Piękna, tego piękna, k tó re się s ta ło p raw dziw ą re lig ją w ielkiego m alarza .
T om ira Zori.
297
Die Welt der Wahr träume. Dr . G e o r g L o m e r. W ydawca: M a x 
A l t m a n n , Leipzig. Cena 2 Rm.
Dla w iększości uczonych sen je st do dzisia j jeszcze zabaw ką spoczywającego 
mózgu, b ań k ą m yd laną , b łędnym ognikiem , za k tó rym m ogą gonić najw yżej 
s ta re baby, a k tó ry m um ysł uczonego n ie pow in ien się wogóle zajmować. P rze­
sądy zawsze by ły siln iejsze od w łaściw ych sądów , a k to odważy się wobec tych 
uczonych „w iększości“' w ystąp ić z głębszem u jęciem kw estji i w artości sennych 
przeżyć, n a ra ża się jeszcze dziś n a n iebezpieczeństw o, że zostanie napiętnow any 
jako fan ta s ta i m arzycie l. „U krzyżujcie go, bo ru sza , m ąci on i podważa naszą 
b ierność duchow ą!“
Tem i słow y zaczyna au to r sw ą p racę o sym bolice snu. Podaje w 5 p ierw ­
szych rozdz ia łach różne w ypadk i snów i to z dziedziny codziennego życia, poli­
tyk i i w ypadków w ielk iej wojny, osobno tra k tu je senne przeczucia choroby 
i śm ierci. W rozdziale 6-tym m ów i o ja snow idzen iu n a jaw ie, zaś w osta tn im roz­
dziale s ta ra się u jąć k ry tyczn ie i w y jaśn ić genezę przeczuć i w idzeń sennych.
Rozróżnia au to r k ilk a rozdziałów snów. I ta k z pod rozw ażań sw ych wyłącza 
t. zw. sny fizjologiczne i sny rep rodukcy jne . P ierw sze są w yn ik iem czynności 
fizjologicznych o rgan izm u (jak położenie c iała p rzy span iu , ucisk , w rażenia 
z zew nątrz , n iedom agan ia o rgan izm u i t. d.), d rug ie zaś są oddźw iękiem funkcyj 
psychicznych, jak ie m ia ły m iejsce w um yśle za dn ia n a jaw ie. Z ajm uje au to ra 
głów nie trzec ia g ru p a snów, k tó re to sny są oddźw iękiem przeżyć ducha na in ­
nych p lan ach is tn ien ia . Cały szereg ciekaw ych opisów tak ich snów daje in te re­
su ją cy m a te r ja ł do w yciągnięcia w niosków co do sym bolik i snu ogólnej i indy­
w idualnej.
O stateczne konk luz je au to ra co do przeczuć sennych są n as tępu jące :
1. Is tn ie je we śn ie teo re tyczna m ożliwość spostrzec jak iś s ta n lub jak ąś akcję 
odbytą w p rzestrzen i, k tó re j n as ilen ie w zras ta w tym s to sunku do w ażności akcji 
d la śniącego.
2. Sen te lepatyczny , jako p rzesłan ie fali m yślow ej z m ózgu do mózgu jest 
ty lko specyficznym w ypadk iem jasnow idzen ia w p rzestrzen i.
3. Możliwość spostrzeżen ia we śnie akc ji oddalonej w czasie je s t teoretycznie 
rów nież n ieogran iczona; w zras ta ona w m ia rę zb liżan ia się zdarzen ia i w sto ­
su n k u w ażności tego zdarzen ia d la śniącego.
4. Senne jasnow idzen ie w czasie i p rzestrzen i w ystępu je tern ła tw iej, im 
w iększą je st zm iana , ja k ą dane zdarzen ie m a w życiu śniącego wywołać. Choroba 
i śm ierć są za tem głów nem i tem a tam i tak ich snów.
5. Im bardz ie j dane zdarzen ie w kracza w ogół ludzi, tern więcej ludzi spo­
strzega je jasnow idzen iem we śn ie i tern w cześniej n a s tęp u ją pierw sze wizje 
senne.
Na uzasadn ien ie tych tez zebrał au to r, ja k już podałem , bardzo obszerny 
m a te r ja ł dowodowy ze swego w łasnego życia i z ko ła sw ych znajom ych. Dla in ­
te re su jących się sym boliką snu i wogóle snem jako s tan em pom ostow ym między 
życiem m a te r ja ln em a życiem duchow em , k siążka ta może być ciekaw ym prze­
w odnik iem do w łasnych stud jów w tej dziedzinie. (K. Ch.)
„Niebo Gwiaździste", aktualne czasopismo poświęcone kulturze astrolo­
gicznej. Red.: Fr. Prengel, Bydgoszcz, ul. Magdzińskiego 1.
Objętość p ism a 4 s tr . P re n u m e ra ta roczna w ynosi 2,80 zł, półroczna 1,50 zł. 
W m yśl zapow iedzi w p ierw szym num erze, k tó ry się u k aza ł w m aju , b iu le tyn ten 
Pol. T ow arzystw a Astrologicznego w Bydgoszczy, wychodzić będzie w odstępach 
m iesięcznych. D otąd w yszły 2 num ery .
W zeszy tach tych zn a jdu jem y m. in. n as tępu jące a r ty k u ły : „Przeznaczenie 
i w różby“ — W. L u tosław sk i; „Znaczenie Sym boli P la n e t“ — Fr. P rengel; „T ra ­
giczne gw iazdy horoskopu osta tn iego cesarza A u s tr ji“ i „W akacje letnie w m yśl 
ry tm u s łońca“.
„ N i e b o G w i a ź d z i s t e “ (aczkolw iek może za szczupłe ' narazie) zapełni 
bo lesną lukę, ja k ą odczuw ali w szyscy zw olennicy astro log ji, odnośnie do po l­
skiej p rzedziw nej igno ranc ji w ydaw niczej w tym w łaśn ie k ie runku . Z ag ran ica 
posiada bow iem liczne i bardzo obszerne czasopism a i m iesięczniki astrologiczne, 
jedynie ty lko O jczyzna K opern ika naw iedzona zos ta ła n iezrozum iałą ospałością 
i b rak iem szerszego za in te re sow an ia d la tej p raw dziw ej „królowej n a u k “, jak ą 
je st i zawsze by ła w iedza o gw iazdach.
W ydaw ca i red ak to r: J. K. H adyna , K raków , ul. G rodzka 58 m. 5.
O gło szen ia .
Nowy cennik
Wydawnictw Spółdzielni Wydawniczej „Adyar“ w Warszawie.
(Ceny z n a c z n i e zniżone.)
A l c y o n e : U stóp M i s t r z a 0.50 zł
Dr. A r u n d a l e : Droga s ł u ż e n i a 0.25 „
A. D e s a n t : Potęga m y ś l i ....................................................... 2.—
— W tajemniczenie ........ .........................................2.— „
C h a t t e r j i : Filozofja ezoteryczna I n d y j .............................1.— „
I. C o o p e r : R e in k a rn a c ja ....................................................... 2.— „
A. B l e c h : Tym, którzy c ie rp ię ,.......................................... 1.— „
J i n a r a j a d a s a : W Imię J e g o 0.25 „
— Czego nauczać b ę d z ie m y ? 0.25 „
L e a d b e a t e r : Człowiek we w szechśw iacie ............................ 1.— „
V. d. L e e o w : Bogowie na w y g n a n iu ................................... 1.— „
E. W o o d : K o n cen tra c ja ....................................................... 1.— „
Przegląd Teozoficzny, cały komplet — 18 numerów . . . . 2.— „
„ „ pojedynczy n u m e r 0.20 „
Myśl Teozoficzna, komplet — 4 n u m e ry ............................................... 2.— „
„ „ pojedynczy n u m e r 0.75 „
Do nabycia także w Administracji „Lotosu“ — Kraków, ul. Grodzka 58.
NADESŁANE KSIĄŻKI, BROSZURY I PISMA.
. . . und die Toten leben doch! Die Geschichte einer se ltsam en F ra u von O l a f 
P e t r i . — V erlag der F reude W olfenbütte l.
VERLAG MAX ALTMAN, LEIPZIG :
1. Das Horoskop a ls S chlüssel zum Erfolg, von G e o W i l d e , au to ris ie r te 
Ü bersetzung von F r. Feerhow .
2. Die N eugedanken leh re — von E. S y c h o v a ,
3. Der M ensch als A ntenne fü r P endelreak tionen , von L. S e i l .
4. Z ahlenm agie, von H ulisch.
R o s e n k r e u z e r z e i t s c h r i f t , Nr. 6/35, Seeheim a. d. B.
T h e o s o p h i e , Nr. 3/35. D eutsches O rgan der Theosoph. Ges., Theosophisches
V erlaghaus, Leipzig.
T h e R o s i c r u c i a n D i g e s t (m iesięcznik), S an Jose California.
M o n d e S u p e r i e u r t m iesięczn ik i: 3 L andsdow ne Rd. H olland P ark ,
D ie G r ö ß e r e W e l t ( London W. 11.
S p i r i t i s t i c k a R a v u e , red. Ja n K ucha r a Jan Rosner, R advanice, Mor. 
Ostrava.
T h e O c c u l t D i g e s t , 1900 N. C larkstree t, Chicago, 111. U. S. A.
L. V i o l e t . H o d k r i n . Nabożeństwo M ilczenia — Droga Podziwu.
C o r d e r C a t c h p o o l . Przyjaciele Prawdy (Kwakrowie). W arszaw a, S tow arzy­
szenie P rzy jació ł (Quakers).
R u f u s M. J o n e s . Wiara Kwakrów.
Prof. Dr. I. O e h n i n g e r (M onachjum ). O konieczności radykalnej walk i z „nan- 
kowemi“ torturami zwierząt t. zw. w iw isekcją.
Dr. med. W. K n a p p e (W arszaw a). Spór o t. zw. „wiwisekcją“.
La Lingwo de la bestoj. — Prelego fa r ita de F lorence B a r k e r R . A., dum ku r- 
sido de „Amikoi a la B esto j“.
J a n i n a M a s z e w s k a - K n a p p e (W arszaw a). Czy wolno nam zjadać zw ie­
rzęta.
K a t a l o g w y d a w n i c t w
z z a k r e s u w i e d z y e z o t e r y c z n e j
zł
W IEDZA DUCHOWA, Tom I. (w p ięknej opraw ie p łóciennej) . . . . 10.—
PIĘKNO W EW N ĘTRZN E — M. M a e te r l in c k ............................................ 2.50
KU ŚW IATŁU! Pokłosie m yśli z n iw y życia i ducha — Zofja H a rth in g . . 4.—
NARODZINY ŚW IATA — K. C h o d k ie w ic z ....................................................1.20
W IEDZA DUCHOWA A WYCHOW ANIE — K. Chodkiew icz . . . 0.30
OD SFINKSA DO CHRYSTUSA — czyli Ew olucja Boskości — E. S chu rś 9.—
SIŁY MISTYCZNE I SPRAW OW ANIE ŻYCIOWE — P. Sed ir . . . . 2.50
RELIGJA RYSZARDA W AGNERA — T om ira Z o r i .............................. 0.70
UKRYTA POTĘGA MUZYKI (M edycyna a m uzyka) — T om ira Zori zł 1.—
W IEDZA TAJEM NA CZY W IEDZA DUCHOWA — K. Chodkiew icz . . . 0.40
K RYPTESTEZJA , czyli o różnych fo rm ach nadnorm alnego poznan ia —
St. K o w a l s k i ..................................................................................................... Ł—-
MAGNETYZM LECZNICZY — K. C h o d k iew ic z ................................................ ........ 0.60
ANATOMIA CIAŁ NIEW IDZIALNYCH CZŁOWIEKA — K. Chodkiewicz 0.80
KILKU PRZYJACIÓŁ BOGA — P. S e d i r .................................................  2.50
W TAJEM NICZENIA (powieść) — P. S e d i r ....................................................3.—
THEOPHRASTUS PARACELSUS — W . M i r s k i ......................................1.50
MEDJUMIZM A BIBLJA — Leon D e n is ....................................................................... 0.80
LISTY Z ZAŚW IATA — W. T. S t e a d ........................................................... 1.25
ASTROLOGIA MEDYCZNA — F r. P r e n g e l ....................................................1.50
12 TYPÓW LUDZKICH W ASTROLOGII — Fr. P r e n g e l ........................1.50
DLA SŁONECZNEGO JUTRA — J. D ą m b s k a ............................................. 0.50
U ŹRÓDEŁ SZCZĘŚCIA I ODRODZENIA SIEBIE (M antram y) — A. W ilusz 1.—
CZYŻBY POW RÓT? — A. D łu g o p o ls k i ........................................................... 0.80
JARSKA KUCHNIA W ITAMINOW A — Dr. B re y e ro w e j ........................4 . -
KALENDARZ ASTROLOGICZNY n a rok 1935 ......................................................... 2.80
TW IERDZA DUCHA (powieść) St. H a u s n e ro w a .......................................2.50
D la ab o n en tó w n a szy c h w y s ta ra liśm y s ię o zn iżk ę cen n a ra z ie n a n a s tę ­
p u ją c e k s ią żk i:
W . J . K r y ż a n o w s k i e j (p o w ieśc i o k u lty s ty czn e ) :
GNIEW BOŻY (2 t o m y ) ..........................................1.60 zł za tom , zam iast 5.— zł
PRAWODAW CY (2 tomy) „ ,, 5.— „
ŚMIERĆ PLANETY (2 t o m y )  ,, 5.— „
MAGOWIE ...............................................................1.60
D r. m e d. S t . B r e y e r a :
Z POGRANICZA ZAŚW IATÓW 
ZAGADKA CZŁOWIEKA . .
RELIGJA ABSOLUTNA . .
K oszta p rzesy łk i ponosi zam aw iający .
W ydaw ca i odpow iedzialny red ak to r: Ja n H adyna, K raków . 
D ru k a rn ia P aw ła M itręgi w Cieszynie.
1.90 zł zam iast 4 zł 
1.80 „ „ 4 „
1.60 ,, „ 4 ,,